__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr 19 –september april 20142012 2012 Nr10

Facts!&Ringen Van Access naar Big-data Hans Berentsen, Facts! gebruiker van het eerste uur, blikt terug. Op korte termijn zal Krammer Facts! 4.0 introduceren. Deze nieuwe versie heeft alles in zich dat in de afgelopen 15 jaar Facts! heeft gemaakt tot het gespecialiseerde incidentregistratiesysteem dat het nu is. In die jaren was de ontwikkeling voornamelijk inhoudelijk gedreven: optimale functionaliteit en integriteit. Vorm was niet onbelangrijk, maar had ook niet de hoogste prioriteit. Daarom worden in versie 4.0 functionaliteit, integriteit en vorm samengebracht vanuit het perspectief van eigentijds gebruiksgemak. Deze grote stap in de ontwikkeling van Facts! is een goed moment om terug te blikken op de technische ondersteuning van fraudebestrijding. We doen dit met Hans Berentsen, tot voor kort Fraudecoördinator bij Achmea, die een belangrijke invloed heeft gehad op de ontwik-

keling van de gespecialiseerde incidentregistratie en daarmee aan de wieg heeft gestaan van het huidige Facts!. Hans Berentsen begon zo’n 25 jaar geleden bij Centraal Beheer, toen nog zonder de toevoeging ‘Achmea’ en zonder gespecialiseerde fraudeafdeling. Het waren vooral schaderegelaars die alert moesten zijn op fraudesignalen.

In dit nummer: Van Access naar Big-data.

1

Centrale rol voor SFH bij bestrijding hypotheekfraude. 1 Nieuwe sanctielijsten door EU afgekondigd. 4 Controle ‘Politically Exposed Persons’ onontkoombaar.

5

NN Bank kiest voor Facts!.

5

Wist u dat..

6

Opportunisten en roofdieren. 7

Lees verder op pagina 2

Centrale rol voor SFH bij bestrijding hypotheekfraude In Nederland zijn ruim 40 hypotheekverstrekkers actief. Zowel banken als verzekeraars. Omdat fraude met hypotheken regelmatig voorkomt en miljoenen kost, is in 1999 de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) opgericht. Vrijwel alle hypotheekverstrekkers zijn aangesloten. Kirsi Rautiainen is adviseur veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken en verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van de SFH. Rautiainen: ”We weten niet precies wat de omvang is van de schade als gevolg van hypotheekfraude, maar we gaan wel uit van zeker enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. Verreweg het grootste deel daarvan hangt samen met valse inkomensgegevens en valse werkgeversverklaringen. We hebben ook met regelmaat te maken met valse taxatierapporten, met bouwdepot fraude, met woningen die voor de verhuur worden gebruikt terwijl dat niet is toegestaan, of met woningen die worden gebruikt voor de teelt van hennep of de huisvesting van illegalen”.

Kirsi Rautiainen

Samenwerking Via de SFH werken hypotheekverstrekkers samen in fraudeonderzoeken, wordt contact onderhouden met (publieke) partners en wordt informatie uitgewisseld over modus operandi en concrete fraudezaken. Lees verder op pagina 3


Nr 19 –april 2014

Van Access naar Big-data vervolg van pagina 1

Berentsen: “Natuurlijk was er toen ook sprake van fraude met verzekeringen. Wij merkten dat vooral bij auto-, woonhuis- en recreatieverzekeringen. Het signaleren en follow-up geven daaraan, was onderdeel van het werk van de schadebehandelaar. Zo ben ik ook begonnen. Maar omdat steeds vaker fraude werd gesignaleerd en fraudebestrijding niet de hoogste prioriteit had van schadebehandelaars, werd het noodzakelijk om gespecialiseerde afdelingen op te zetten en aparte deskundigheid op dit gebied te ontwikkelen. Dat begon met twee personen, maar al snel groeide het uit tot vijftien, verdeeld over Centraal Beheer in Apeldoorn, FBTO/Avero in Leeuwarden en later nog eens tien bij Interpolis in Tilburg”. Niet alléén specialistenwerk De pioniers ontdekten al snel dat fraudebestrijding niet goed mogelijk is zonder een vorm van registratie. Berentsen: “We wilden in eerste instantie vooral bijhouden welke zaken we in behandeling hadden, wat daarmee gebeurde en wat het opleverde. Dat laatste was natuurlijk van belang om duidelijk te maken naar de organisatie dat fraudebestrijding noodzakelijk is en je daar specialisten voor nodig hebt. Maar ook dat het niet alléén een taak is van specialisten; acceptanten en schadebehandelaars hebben immers een belangrijke signaleringsfunctie. De specialisten zorgen voor het onderzoek en de opvolging. In het begin werden fraudesignalen bijgehouden in het schadedossier, maar dat werkte niet goed. Je kunt er niet genoeg in kwijt en het was niet ingericht op de specifieke behoefte van fraudecoördinatoren. In ‘95/’96 zijn we begonnen dit probleem op te lossen door een eigen systeem te maken. ‘Risk’ heette dat, het was nog niet meer dan een simpele ‘access’ database. Ik ben daar allerlei informatievelden aan toe gaan voegen, eigenlijk zonder al te weten hoe we al die informatie er weer uit zouden halen, maar vooral om kennis vast te leggen. Het bleef een beetje behelpen”. Launching customer Met de komst van Anne van Doorn (nu Stichting CIS) bij Achmea, kwam er een nieuwe impuls in de ontwikkeling. Eind 2000 maakte een student informatica, op basis van Risk, het ‘Achmea Incidenten Register’ (AIR). Het werd echter niet geïntegreerd in het systeem van Achmea. Berentsen: “We gebruikten het wel, maar dan als ‘stand-alone’. Het was een begin, maar het bood nog niet de mogelijkheden die de steeds professioneler wordende fraudeafdelingen nodig hadden. Na het nodige interne lobbywerk kregen we uiteindelijk toestemming om bij een externe partij een echt professioneel systeem te laten ontwikkelen. Die externe partij werd Marco de Bruijn, de oprichter

Pagina 2

Hans Berentsen, tot voor kort fraudecoördinator bij Achmea, heeft de ontwikkeling van de fraudebestrijding in de afgelopen 25 jaar meegemaakt en mede bepaald. Sinds 1 januari is hij niet meer in ‘actieve dienst’ omdat fraudebestrijding sinds die datum is gecentraliseerd in Leeuwarden. Berentsen: “Hoezeer ik Achmea ook een warm hart toedraag; de stap van Overijssel naar Friesland was te groot voor mij en mijn gezin. Fraudebestrijding blijft wel ‘mijn ding’, vooral de ICTkant daarvan en digitale opsporing. Daar ben ik goed in. Ik hoop dat ik daarmee binnenkort weer mijn bijdrage kan leveren, al weet ik nog niet precies hoe. Misschien als adviseur of als trainer“. van Krammer. Op dat moment hadden Univé, Delta Lloyd en Interpolis dezelfde behoefte als Centraal Beheer. Deze vier werden eigenlijk de ‘launching customers’ voor Krammer en stonden inhoudelijk mede aan de wieg van het huidige Facts!. Voor deze naam werd gekozen omdat het systeem uitsluitend bedoeld is om feiten in op te slaan en toegankelijk te maken voor allerlei doeleinden”. Registratie De eerste versies van Facts! waren vooral gericht op efficiënte en zo compleet mogelijke registratie en het verbinden van informatie. Berentsen: “Zo werd bijvoorbeeld ook de database van de afdeling acceptatie geïntegreerd, zodat je in het acceptatieproces de fraude-informatie kon betrekken. Niet veel later werd het mogelijk om informatie met Facts! gebruikers bij andere maatschappijen te delen en vanuit Facts! met één druk op de knop een melding te doen aan het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars. De eerste ‘Ring’ ontstond”.

Lees verder op pagina 3


Nr 19 –april 2014

Van Access naar Big-data vervolg van pagina 2

Sturing De volgende stap was dat Facts! behalve voor registratie en uitwisseling, steeds meer werd ingezet als sturingsinstrument, het managen van de workflow en het leveren van managementinformatie. Berentsen: “De informatie die dat oplevert is enorm waardevol. In 8 jaar tijd werden door alle bij Achmea aangesloten Facts! gebruikers tweehonderduizend signalen ingevoerd. Dat zijn natuurlijk lang niet allemaal ook echt fraudegevallen, ongeveer de helft blijkt na onderzoek niet meer dan een vermoeden te zijn. Maar al die informatie helpt ons bij het verbeteren van het beleid om fraude te voorkomen en helpt medewerkers bij het verbeteren van kennis om signalen eerder op te pikken en trends en ontwikkelingen te ontdekken”. Door de ontwikkeling van verkoopkanalen, bijvoorbeeld de opkomst van het zelf afsluiten van overeenkomsten via internet, maar ook de sterk geautomatiseerde schadeafhandeling en natuurlijk de grote aantallen, blijven de onderliggende systemen om fraude te detecteren en te registreren zich ontwikkelen.

Hans Berentsen en Gerwin Marskamp kijken met plezier terug

Berentsen: “Dat moet ook, want door de schaalvergroting en de gewenste snelheid, zijn intelligente geautomatiseerde systemen steeds belangrijker. Het gevolg is dat de mens steeds vaker pas een rol gaat spelen als de systemen iets verdachts hebben ontdekt. De systemen worden daar steeds beter in. De volgende stap is dat we gaan pionieren met ‘big-data’, niet alleen in het kader van fraudebestrijding, maar ook voor bijvoorbeeld productontwikkeling en marketing. Ik verwacht dat Facts! daarin een belangrijke rol zal vervullen”.

Centrale rol van SFH bij bestrijding hypotheekfraude. Vervolg van pagina 1 Rautiainen: “We spreken met elkaar ook over verbeteringen in de aanpak. Dat kan weer leiden tot projecten, zoals een pilot die we op dit moment samen met de belastingdienst uitvoeren. Hieruit moet blijken of het zinvol en haalbaar is om via de belastingdienst de inkomens- en werkgeversgegevens van een aanvrager te controleren. Dat zou een goede objectieve bron zijn. Tijdens de pilot wordt met 100 gevallen, waarbij het vermoeden bestaat dat gefraudeerd is met deze gegevens, uitgeprobeerd of de gegevens van de belastingsdienst het vermoeden kunnen bevestigen of beter nog – ontkrachten. Een ander voorbeeld van de rol van de SFH zien we in de convenanten met een aantal steden en regio’s die de uitwisseling van informatie over ontmantelde hennepplantages in koopwoningen regelt. Die informatie wordt in Facts! opgeslagen”. Waarschuwingssysteem Een belangrijk preventiemiddel tegen hypotheekfraude is het elkaar waarschuwen tegen fraudeurs. Rautiainen: “Om dit mogelijk te maken werd in 2004 het Incidenten waarschuwingsysteem, kortweg SFH-

systeem, in het leven geroepen. Deelnemende hypotheekverstrekkers kunnen dit gebruiken bij de beoordeling van hypotheekaanvragen, maar ook in het proces van pre-employmentscreening. Uiteraard voldoet dit systeem aan alle vereiste waarborgen. De incidentmeldingen die binnenkomen bij de SFH worden verwerkt met Facts!”. Kenniscentrum De SFH fungeert ook als kenniscentrum. Het delen van kennis en informatie met deelnemers, maar ook met andere belanghebbenden, zoals politie en justitie wordt steeds vaker georganiseerd aangepakt . Rautiainen: “Zo organiseren wij enkele keren per jaar themadagen over met hypotheekfraude samenhangende onderwerpen. Recent hebben we het gehad over de rol van makelaars en taxateurs. Ook onderwerpen als aansprakelijkheid of ‘witwassen’ worden behandeld. We hebben regelmatig contact met de kenniscentra van het Verbond van Verzekeraars en anderen die onder het PIFI vallen. Meestal om juridische zaken met elkaar te bespreken, maar incidenteel ook om samen te werken wanneer het zaken betreft waarbij naast hypotheekfraude ook verzekeringsfraude aan de orde is”. Lees verder op pagina 4

Pagina 3


Nr 19 –april 2014

Centrale rol van SFH bij bestrijding hypotheekfraude. Vervolg van pagina 3 Analyse Tot nu toe werden de meldingen in Facts! door de SFH handmatig of via en Excelbestand verwerkt. Binnenkort wordt het mogelijk om meldingen automatisch te uploaden naar het SFH-systeem. Rautiainen:”Althans voor de deelnemers die zelf ook Facts! gebruiken. Dat maakt het uitwisselen gemakkelijker, maar vooral sneller en completer. Daarnaast gaan we Facts! gebruiken als analysetool, vooral om verbanden te kunnen leggen tussen bepaalde op het oog losstaande fraudezaken, die daardoor beter kunnen worden opgelost. Zo wordt de strijd tegen fraude met financiële producten steeds efficiënter en effectiever”.

Peseta-zaak In 2012 kwam de zogenoemde ‘Pesetazaak’ in het nieuws. Dit betrof een strafzaak tegen 17 verdachten, onder wie twee notarissen en een advocaat. Zij werden verdacht van hypotheekfraude waarbij vele miljoenen euro’s crimineel geld zouden zijn witgewassen. Hierbij werden met valse werkgeversverklaringen hypotheken genomen voor de aankoop van tientallen woningen van een woningcorporatie. De woningen werden vervolgens met behulp van valse taxatierapporten met veel winst doorverkocht en in de tussentijd gebruikt als hennepkwekerij of voor de huisvesting van illegalen. De zaak kwam aan het rollen toen via het SFH verschillende signalen met elkaar konden worden verbonden en de hypotheekverstrekkers na gezamenlijk onderzoek, alarm sloegen. De gerechtelijke behandeling is nog niet afgerond.

Nieuwe sanctielijsten door EU afgekondigd VerzekeringsRing direct up-to-date Naar aanleiding van de politieke situatie in Oekraïne en de Krim heeft de Raad van Europa in maart drie maal een uitbreiding van de Europese Sanctielijst doorgevoerd waarbij financiële instellingen worden geacht per direct hun relaties daarmee te vergelijken. Op 6 maart verscheen er een lijst van 18 personen met het doel “beperkende maatregelen toe te passen en toe te spitsen op het bevriezen en het ontnemen van vermogensbestanddelen van personen die als verantwoordelijk zijn geïdentificeerd voor het verduisteren van Oekraïense overheidsmiddelen en personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen. Dit met het oog op het versterken en ondersteunen van de rechtsstaat en de eerbied voor mensenrechten in Oekraïne.” Gerwin Marskamp van Krammer: “Deze nieuwe lijst maakte geen deel uit van de reguliere EU-sanctielijst, het was een los document op de website van de EU. Wij hebben geen moment getwijfeld en de namen opgenomen in de VerzekeringsRing. Binnen enkele uren konden we onze relaties melden dat de gegevens bijgewerkt waren”. Voor een groot aantal klanten voert Krammer de sanctielijstcontrole ‘in-service’ uit. Daarvan heeft een deel ons verzocht een tussentijdse vergelijking uit te voeren van hun bestand en de nieuwe sanctielijst. Dit om te voldoen aan de wetgeving, of zoals DNB omschrijft: “artikel 3 van de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 op grond waarvan onverwijld aan DNB dient te worden gemeld indien geconstateerd wordt dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts-)persoon

Pagina 4

of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving”. We konden onze klanten nog dezelfde dag melden of er matches waren. Actueel en volledig Gebruikers die een overeenkomst met Krammer hebben voor het gebruik van de VerzekeringsRing zijn er zeker van dat de gegevens actueel en volledig zijn. Op 17 en 25 maart werden door de EU aanvullingen EU geplaatst. Ook die werden nog dezelfde dag door Krammer verwerkt ten behoeve van de VerzekeringsRing. Marskamp: “Dat is een belangrijk onderdeel van de afspraken met onze klanten, zij moeten er voor 100% op kunnen vertrouwen dat de gegevens actueel zijn, maar ook dat overeenkomsten worden aangetroffen enkel op naam, want bij veel personen op de sanctielijst ontbreekt een geboortedatum. Ook al is er van Malyshev geen geboortedatum bekend, bedrijven willen het wel weten als ze deze naam in het cliëntenbestand hebben”. Zelf toetsen De VerzekeringsRing stelt organisaties in staat om op elk gewenst moment relaties te vergelijking met de sanctielijsten. Dat kan per relatie, maar ook met grote relatiebestanden in één keer en geautomatiseerd. Het aantal toetsingen is ongelimiteerd tegen een vaste lage jaarlijkse vergoeding. Vergoedingen (per jaar excl. btw): Europese Sanctielijst € 240,Nederlandse Sanctielijst € 60,OFAC-SDN lijst € 240,Interesse? Meldt u zich aan via onze website. Klik hier


Nr 19 –april 2014

Controle ‘Politically Exposed Persons’ onontkoombaar Nu mogelijk via de VerzekeringsRing Sinds de wereld in 2001 getroffen werd door terroristische aanslagen van ongekende omvang, wordt alles op alles gezet om dergelijke situaties te voorkomen. De belangrijkste ‘asset’ daarbij is informatie, enorme hoeveelheden informatie. Het bedrijfsleven heeft daarin een belangrijke rol. Denk aan de identificatieplicht, de verplichting om frequent de relatiebestanden te vergelijken met de ‘sanctielijsten’ (terreurverdachten) en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden. Aan dit rijtje is op grond van de Europese Richtlijn ook de verplichting toegevoegd om te controleren op zogenaamde ‘Politically Exposed Persons’ (PEP). Bedrijven die producten of diensten leveren waarmee flinke bedragen gemoeid kunnen zijn, zijn verplicht om ‘regelmatig’ na te gaan of men PEP’s in het klantenbestand heeft en eventuele ongebruikelijke transactie die met deze personen samenhangen te melden aan de toezichthouder. Onontkoombaar Guus Aulbers van ProManIT in Alkmaar levert de PEPlijsten inmiddels aan zo’n 200 Nederlandse bedrijven. Aulbers: “Sinds kort kan Krammer via de VerzekeringsRing ook de PEP-lijsten die wij verzorgen, verwerken voor hun klanten. De eerste gebruiker daarvan – Achmea – is intussen aangesloten. Dat is belangrijk, want de urgentie om deze controle uit te voeren wordt steeds groter. Veel bedrijven hadden de neiging deze extra ‘last’ een beetje voor zich uit te schuiven – niet onbegrijpelijk – maar de controles leveren resultaat op en het toezicht op de uitvoering wordt nu flink aange-

Guus Aulbers

scherpt. Eigenlijk is het dus onontkoombaar om er snel voor te zorgen dat de controles kunnen worden uitgevoerd. Via de VerzekeringsRing kan dat nu zonder de eigen systemen ermee te belasten”. Gezond verstand Bijzonder bij de uitvoering van deze EU richtlijn is wel dat de PEP-lijst niet wordt gemaakt door de EU of een andere overheidsinstelling. Het samenstellen van de lijst is overgelaten aan de markt. De informatie die ProManIT biedt, is gebaseerd op data die wordt verzameld door de Zwitserse specialist in compliance en risk management ‘Info4C’. Dit bedrijf verzamelt, binnen de kaders van de richtlijn, overal ter wereld informatie over mensen in ‘Politically Exposed’ functies. Dit zijn onder andere parlementariërs, ministers, hoge ambtenaren en militairen, belangrijke leiders in het bedrijfsleven, vakbondsleiders, etcetera. Lees verder op pagina 6

NN Bank kiest voor Facts! Sinds 1 juli 2013 heeft Nederland er een nieuwe bank bij: Nationale Nederlanden Bank (NN Bank). Deze beoogt een concurrerende speler te worden op de financiële markt en heeft de ambitie om binnen 3 jaar bij de top 5 in Nederland te horen. NN Bank is begonnen met een flinke bestaande hypothekenportefeuille, welke vanuit de WestlandUtrecht Bank in delen naar NN Bank is overgeheveld en verstrekt nu hypotheken onder eigen label. Daarnaast worden online spaar- en beleggingsproducten gevoerd en is recent gestart met consumptief krediet.

Pagina 5

Ambitieuze fraudebestrijding Net als de bank zelf, is ook de afdeling Fraude- en Veiligheidszaken ambitieus. Men heeft voor de inrichting van de ondersteunende ICT gekozen voor de laatste versie van Facts! (3.44). Deze is onlangs geïnstalleerd en de al verzamelde fraudesignalen worden geïmporteerd. NN Bank gebruikt Facts! als casemanagement systeem. Dus niet alleen voor registratie, maar ook voor workflowmanagement, analyse en rapportage. Dit is van groot belang omdat moderne financiële instellingen op alle gebieden rekening moeten houden met mogelijke fraude en snel moeten kunnen schakelen.


Nr 19 –april 2014

Controle ‘Politically Exposed Persons’ onontkoombaar Vervolg van pagina 5 Aulbers: “Ook alle Nederlanders die voldoen aan de criteria worden opgenomen. Op het moment staan er in totaal ongeveer 640.000 namen op. Dat zijn geen ‘verdachten’ trouwens. Maar PEP’s krijgen wel speciale aandacht omdat bij hen mogelijk extra risico’s aanwezig zijn. De richtlijn eist dat je, wanneer je zaken doet met iemand, weet met wie je zaken doet en daarbij op grond van ‘gezond verstand’ en misschien een beetje fingerspitzengefühl handelt. Verdachte transacties moeten altijd gemeld worden aan de toezichthouder”. Enkele tientallen ‘hits’ Een flink bedrijf zal regelmatig dergelijke namen tegen komen, maar dat hoeft helemaal niet alarmerend te zijn. Aulbers: “Zo was er recent een bank die na controle met de PEP-lijst een Zuid-Amerikaanse generaal in het klantenbestand tegenkwam. Toen men even verder zocht, bleek de dochter van deze man in Nederland te studeren en haar vader had een bankrekening voor haar geopend. Niets aan de hand dus. Maar zo’n zelfde signaal kan ook leiden tot geld afkomstig van criminaliteit of bestemd voor terrorisme, of zou kunnen duiden op chantagepraktijken. In het afgelopen jaar is dat enkele tientallen keren voorgekomen”.

Wist u dat.. … bij het aanmaken van een nieuw dossier standaard al een aantal gegevens worden gevuld? Dit zijn bijvoorbeeld de naam van de risicodrager, de verzekeringsvorm, de status of het doel van de melding. Voor meer info klik hier

… met de menu-optie ‘dossier afgehandeld!’ vier handelingen in één keer worden uitgevoerd? Daarmee worden de status en het logboek bijgewerkt, een rappél verwijderd en het dossier wordt gesloten. Voor meer info klik hier en zie 6.12.5 … het met ‘FactsWiz’ mogelijk is om de onderlinge relaties tussen dossiers grafisch weer te geven? Voor meer info klik hier

Pagina 6

Hoge boete op non-compliance Hoewel het regelmatig controleren van de bestanden verplicht is, zijn veel bedrijven nog niet zo ver. De toezichthouders waren daar nog enigszins soepel in, maar per 1 januari 2014 is de boete op non-compliance verhoogd tot minimaal € 50.000,- en wordt de controle intensiteit opgevoerd. Aulbers: “Om die reden is het voor de klanten van Krammer plezierig dat het nu mogelijk is om via de VerzekeringsRing de controle uit te voeren. Dat is trouwens een hele prestatie van Krammer, want het vergt nogal wat om veilig enorme bestanden met elkaar te kunnen vergelijken”. Maandelijkse up-date De PEP lijst wordt elke maand ge-update en is dus steeds zo actueel mogelijk. De verplichting om regelmatig (en bij transacties) te controleren geldt voor alle bedrijven en instellingen waar flinke geldbedragen een rol spelen. Dat zijn dus niet alleen verzekeraars en banken, maar ook bijvoorbeeld notarissen, beleggingsinstellingen, leasemaatschappijen en dergelijken. Voor meer informatie: helpdesk@facts.nl

… u gemakkelijk in Facts! kunt zoeken op een deel van een woord? Dit doet u door voor én achter het zoekwoord het jokerteken ‘%’ te plaatsen (bijv: %ATTM%). Voor meer info klik hier

… Facts! niet alleen wordt gebruikt voor registratie van fraudezaken? Het is ook zeer geschikt als hulpmiddel bij vele andere onderwerpen waarbij registratie een rol speelt. Bijvoorbeeld: pre employment screening, klachtenregistratie, bedrijfsongevallenregistratie, verliesregistratie etc. Voor meer info klik hier

… Steeds meer maatschappijen gebruik maken van een online invulformulier dat aan Facts! is gekoppeld. Voor zowel de melder als de fraudecoördinator een enorm handig hulpmiddel. Snel, goedkoop en flexibel in te zetten. Voor een voorbeeld klik hier.


Nr 19 –april 2014

Opportunisten en roofdieren Fraudeur in bedrijf vaak iets oudere manager Fraudeurs bij bedrijven zijn vaak werknemers tussen de 36 en 45 jaar die langere tijd in dienst zijn. Bovendien komt het regelmatig voor dat de fraudeur deel uit maakt van het management van de onderneming. Dit blijkt uit een in november gepubliceerd internationaal onderzoek van KPMG Forensic, waarbij zo’n 600 fraudegevallen in de jaren 2011 en 2012 werden geanalyseerd. Één op vier Eén op de vier fraudes binnen ondernemingen wordt gepleegd door het hoger management en bijna 30 procent door de bestuurders zelf. Daarnaast is steeds vaker sprake van een gezamenlijk delict in plaats van een actie door één persoon.

Grote schade KPMG onderscheidt twee soorten fraudeurs: de ‘opportunist’ en het ‘roofdier’. De eerste heeft bij de start van zijn of haar loopbaan niet de intentie om te frauderen. Hij of zij wordt meestal gedreven door een persoonlijk probleem dat met geld is op te lossen. Wanneer de kans zich voordoet in het bedrijf kan daarvan dus gebruik gemaakt worden. Het ‘roofdier’ is bewust uit op zelfverrijking door fraude en zoekt organisaties uit waar hij of zij dit mogelijk acht. Het roofdier is goed voorbereid en vaak handig in het verbergen van frauduleuze acties voor audits en andere controlemechanismen.

Samen grotere buit Wanneer een fraudeur alleen werkt is in 41% van de gevallen de schade hoger dan € 350.000. In 70% van onderzochte fraude was sprake van samenwerking. Wanneer fraudeurs samenwerken is in 59% van de gevallen de schade hoger dan € 350.000 en bij 16% zelfs hoger dan 3.5 miljoen Euro. Pré- en in-employment screening Pré- en in-employment screening wordt door steeds meer bedrijven serieus genomen. Dat gaat inmiddels vaak veel verder dan de traditionele referentie en de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Binnen de financiële dienstverlening maken steeds meer bedrijven gebruik van de mogelijkheden die Facts! biedt om bij te dragen aan het verifiëren van de achtergrond van een kandidaat of een zittende werknemer (vaak wordt periodiek een onderzoek gedaan). Transport en logistiek Maar ook in bijvoorbeeld de transport en logistiek sector gaan steeds meer bedrijven een stapje verder. Ondermeer met behulp van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector. Dit systeem waarschuwt de deelnemende bedrijven onderling tegen malafide medewerkers. Inmiddels speelt het bij zo’n 30% van de medewerkers in de sector een rol in het selectieproces. Het WLS wordt technisch en organisatorisch ondersteund door Krammer.

Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp, René van Dijk. Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri (www.uricom.nl of 06-20440870) Overname van artikelen is toegestaan. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Pagina 7

Per 1 januari 2014 stopt het Verbond van Verzekeraars met het verwerken en ter beschikking stellen van de Europese- en de Nederlandse Sanctielijsten aan de Nederlandse verzekeringsmarkt via de VerzekeringsRing en de databank van Stichting CIS. Vanaf 1 januari via Krammer Niettemin blijven verzekeraars en banken verplicht hun relatiebestanden periodiek te vergelijken met deze zogenaamde ‘terroristenlijsten’. Daarom biedt Krammer u deze informatie zelfstandig aan. Vanaf 1 januari stellen wij de Europese Sanctielijst, de Neder-

Profile for Maarten Uri

Krammer nieuwsbrief facts! & ringen nummer 19, april 2014  

Nieuwsbrief van Krammer software over incidentregistratie en fraudebestrijding. Nr 19. april 2014, redactie en productie: Maarten Uri

Krammer nieuwsbrief facts! & ringen nummer 19, april 2014  

Nieuwsbrief van Krammer software over incidentregistratie en fraudebestrijding. Nr 19. april 2014, redactie en productie: Maarten Uri

Advertisement