__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr 18 –september december2012 2013 Nr10 2012

Facts!&Ringen ONVZ en a.s.r.

Samen in actie tegen onjuiste zorgdeclaraties Met enige regelmaat ontstaat er publieke verontwaardiging over (veel) te hoge declaraties van zorgaanbieders. Er verschijnen dan berichten in de media over het declareren van behandelingen die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden of over het meer rekenen voor prestaties dan op basis van de geleverde zorg terecht is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de politiek zijn er terecht scherp op, want het gaat om vele miljoenen euro’s zorgpremies. In 2012 ontving de NZa circa 1000 meldingen van misstanden in de zorg. In de eerste helft van 2013 waren dat er al bijna 1200. De PVV heeft enige tijd een meldpunt ‘fraude in de zorg’ in de lucht gehad en zegt daarop in korte tijd zo’n 600 meldingen te hebben

ontvangen. Voor de zorgverzekeraars heeft het tegengaan van onjuist declareren hoge prioriteit. ONVZ en a.s.r., beide kleinere landelijk opererende zorgverzekeraars, hebben elkaar daarbij gevonden in een bijzondere samenwerking waarbij ook Facts! een belangrijke rol speelt.

In dit nummer ONVZ en a.s.r. Samen in actie tegen onjuiste zorgdeclaraties. 1

In deze Nieuwsbrief.

1

Redesign Facts! 4.0 (1).

3

Redesign Facts! 4.0 (2).

4

Inspiratiesessie banken.

5

ZN: Kenniscentrum Fraudebeheersing belangrijk in fraudebestrijding.

6

Verbond stopt met Sanctielijsten.

7

Wist u dat…

7

Lees verder op pagina 2

In deze Nieuwsbrief

In deze laatste Nieuwsbrief van 2013 besteden we vooral aandacht aan een belangrijke ontwikkeling van Facts! die in de eerste maanden van 2014 gaat plaatsvinden. De vormgeving en de navigatie gaan namelijk op de schop. Met input van een groot aantal gebruikers zijn we op dit moment aan het verbouwen, gaan we vanaf januari testen en hopen we in maart/april helemaal klaar te zijn. Dit is voor Facts!, een belangrijke ontwikkeling. Vanaf 1 januari hebben we ook te maken met een andere ontwikkeling; Krammer gaat vanaf die datum namelijk zelfstandig de Europese en Nederlandse Sanctielijsten verwerken en leveren. Het Verbond van Verzekeraars stopt er mee. Wie toch deze informatie wil blijven ontvangen leest in deze nieuwsbrief hoe dat kan.

zijn we hier erg trots op. Ook zijn we er trots op dat veel van onze klanten graag persoonlijk met ons in contact staan. De Krammer themadagen over interne fraude en privacy en de kleinschaliger gebruikers inspiratiesessies, werden goed bezocht. Trots Dit vinden wij erg belangrijk. Krammer is en blijft 2013 was een jaar met enkele belangrijke hoogtepunten. een klein bedrijf met zeer directe contacten met Zo werden de applicaties Facts!, FactsRing en Verzekeonze klanten. We hopen u dan ook volgend jaar ringsRing in maart, als eerste incidentregistratiesysteem, weer regelmatig persoonlijk te treffen. Wij wensen gecertificeerd. Dit betekent dat op basis van onafhankelijk u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2014! onderzoek is vastgesteld dat deze applicaties volledig voldoen aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgege- Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp, René van Dijk vens Financiële Instellingen en aan het Pifi. Als Krammer


Nr 18 – december 2013

Samen in actie tegen onjuiste zorgdeclaraties vervolg van pagina 1 Bij ONVZ en a.s.r. verzekeringen zijn Jeroen Hanter respectievelijk Marcel van Dijk, mede verantwoordelijk voor de controle op rechtmatigheid van declaraties en de doelmatigheid van de zorg. Van Dijk: “We proberen daarbij zo goed mogelijk na te gaan of wat op de declaratie staat ook daadwerkelijk is geleverd en of die behandeling het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde. Wanneer daarbij de declaraties van bepaalde zorgaanbieders opvallen, bijvoorbeeld omdat ze niet aansluiten bij onze eigen informatie of uit de pas lopen ten opzichte van ‘gemiddelden’, dan kan een ‘materiële controle’ volgen. Dan nemen we de betreffende zorgaanbieder nader onder de loep. Het beoordelen van de doelmatigheid vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur”. Ondoorzichtige declaraties Hanter: “Sinds de invoering van de basisverzekering zijn de controles uitgebreid en aangescherpt. Dat komt omdat nu vooral elektronisch wordt gedeclareerd, zonder dat de verzekerde zelf er tussen zit. Voorheen was dit een goede zeef en kwamen inconsistenties in de declaraties eerder aan het licht. Dat is nu veel moeilijker, zelfs als de verzekerde de declaratie wel ziet. Dat komt door het gebruik van allerlei codes voor handelingen en/of onderzoek. Ook kan de lange tijd die soms tussen de behandeling en het afrekenen zit, het beoordelen lastig maken. Declaraties zijn voor veel cliënten behoorlijk ondoorzichtig geworden”. Van Dijk: “Ook voor de zorgverleners zelf is het trouwens vaak moeilijk. Je denkt bij te hoge declaraties vaak aan opzet. Soms is dat ook zo; dan onderzoeken we het grondig en eventueel worden passende maatregelen genomen. Maar het komt ook regelmatig voor dat declaraties onjuist zijn omdat het systeem zo ingewikkeld is en zorgverleners niet precies op de hoogte zijn van wat wel en niet gedeclareerd kan worden. We proberen ze dan te helpen en blijven de declaraties monitoren”. Planmatige controle Een groot deel van de materiële controle vindt planmatig plaats. Als er bijvoorbeeld hoge schadelast is op fysiotherapie, dan zal dit leiden tot een aantal gerichte controles op deze zorgsoort”. Per zorgsoort worden dan steekproefsgewijs controles uitgevoerd bij zorgverleners. Soms leiden verzamelde signalen over mogelijk onjuiste declaraties tot een ad-hoc controle. Hanter: ”Alle controles vinden plaats volgens een

Jeroen Hanter en Marcel van Dijk

protocol dat is afgeleid van de zorgverzekeringswet. Dat is noodzakelijk, want we hebben natuurlijk te maken met privacygevoelige informatie. Het protocol schrijft ook voor dat elke zorgverzekeraar jaarlijks op basis van een risicoanalyse een plan van aanpak moet maken van de te controleren zorgsoorten. In deze risicoanalyse worden naast signalen uit het veld, ook de signalen uit de eigen organisatie meegenomen. Van Dijk: “De materiële controle begint met het opvragen van onderliggende informatie, zoals de recepten van een apotheek. Die ontvangen we niet bij de afrekening, maar moeten natuurlijk wel de basis zijn van de verstrekking en de declaratie. Zo hebben we een flink aantal risico’s in kaart gebracht waarop het – zoals met het ontbrekende recept – fout kan gaan. Een ander voorbeeld is de meniscusoperatie: daarbij heb je de eenvoudige en de complexe variant. Het risico is dat wanneer er sprake is van een eenvoudig meniscusprobleem, de complexe variant wordt gedeclareerd. Dat bekijken we tijdens materiële controles”. Informatie van derden en uitwisseling Om efficiënt en doelgericht de materiële controles te kunnen uitvoeren is niet alleen de informatie van de verzekeraar zelf van belang, maar ook de informatie van derden. Hanter: “Dat is waar ONVZ en a.s.r. elkaar hebben gevonden. We wilden allebei een betere manier hebben voor het vastleggen, ordenen, toegankelijk maken en uitwisselen van informatie van derden. We hebben het dan in de eerste plaats over informatie van verzekerden zelf, maar ook van zorgverleners, collega zorgverzekeraars, toezichthouders en anderen. We willen het graag weten als meer mensen bijzonderheden is opgevallen aan bepaalde zorgverleners. Maar die informatie moet dan wel bij elkaar komen om er iets mee te kunnen doen”. Online meldingsformulier ONVZ en a.s.r. gebruiken beide Facts! als incidentregistratiesysteem. Daarom is Krammer betrokken bij de samenwerking. De Facts! applicaties zijn zodanig aangepast dat nu alle signalen van vermoedelijk onjuiste declaraties kunnen worden opgenomen, gewogen op Lees verder op pagina 3

Pagina 2


Nr 18 – december 2013

Samen in actie tegen onjuiste zorgdeclaraties vervolg van pagina 2 prioriteit, geclusterd, gevolgd en gedeeld. Van Dijk: “Daarnaast hebben we met Krammer een speciaal online formulier ontwikkeld. Deze is beschikbaar voor medewerkers en voor verzekerden, via de websites van de ASR labels De Amersfoortse en Ditzo. Dus wanneer een verzekerde iets opvalt aan declaraties van zorgverleners kan hij dit gemakkelijk doorgeven. De informatie komt rechtstreeks terecht in Facts!. Omdat deze online meldingssystematiek doordacht en gestructureerd is opgebouwd, komt het ook automatisch terecht bij de juiste personen voor de beoordeling en de follow-up”. Hanter: “ONVZ gebruikt deze meldmethode ook. Signalen van mogelijk onjuiste declaraties komen vaak binnen bij ons Service Center. Medewerkers plaatsen de informatie hiermee ook direct in Facts! . Waardoor het efficiënt wordt verwerkt. Wij vinden dit echt belangrijk, het werkt goed en we hebben intussen een groot aantal signalen geregistreerd en kunnen daarop adequaat reageren”. Informatie delen ONVZ en a.s.r. werkten niet alleen samen bij de ontwikkeling van dit systeem, maar gebruiken het ook gezamenlijk. Hanter: “Het kan zijn dat verschillende verzekeraars beschikken over signalen met betrekking tot dezelfde zorgverlener. Apart leiden die misschien niet tot actie, samen zijn deze waardevol en mogelijk wél aanleiding om door te pakken. Facts! maakt dit nu

mogelijk. Mede dankzij deze online meldmethode, ontvangen we veel bruikbare informatie die we via de Facts! applicatie kunnen bewerken en met elkaar delen. Het zou heel goed zijn als andere verzekeraars ook aanhaken zodat we gezamenlijk krachtiger kunnen optreden tegen onjuiste declaraties en dus de schadelast kunnen beperken, want het gaat om vele miljoenen aan premies van verzekerden en wij zijn verantwoordelijke voor goed beheer daarvan.” Een indicatie dat er iets aan de hand kan zijn, is als een zorgaanbieder in zijn declaratiegedrag flink afwijkt van het gemiddelde. Maar dit betekent lang niet altijd dat er sprake is van fraude. Materieel onderzoek moet dit duidelijk maken. Een voorbeeld: Wanneer een huisarts in de duur van zijn consulten sterk afwijkt van het landelijk gemiddelde, zou dat verband kunnen houden met de samenstelling van de populatie in zijn verzorgingsgebied. Als daar bijvoorbeeld aanzienlijk meer ouderen wonen dan gemiddeld, heeft dit gevolgen voor de duur van de consulten. Het afwijkende declaratiegedrag is dan plausibel.

Redesign Facts! 4.0

Buitenkant modern en toegankelijk, onder de motorkap onveranderd degelijk en veilig. Door Marco de Bruijn “Kan Facts! een modernere look and feel krijgen?” ,”Kan de navigatie binnen Facts! niet een beetje eenvoudiger?”, “Wanneer gaat Facts! webbased?”. Dit zijn zomaar een paar vragen die Facts!-gebruikers ons voorleggen. Na jaren van inhoudelijke ontwikkeling met degelijkheid en veiligheid als uitgangspunt pakt Krammer het ontwerp van de Facts! nu grondig aan. Uitgangspunt: degelijk, veilig en functioneel Een klein stukje achtergrond: Facts! is in 2001 ontworpen door een klein groepje mensen uit de verzekeringsbranche. Er waren heel veel ideeën over functionaliteiten, maar ook eisen waaraan het programma moest voldoen. De eisen van toen gelden nog altijd: het programma moet 100% veilig en betrouwbaar zijn (geen enkele kans op inbraak); het moet in hoge mate in eigen beheer kunnen functioneren, zonder afhankelijkheid van IT; het moet maximaal flexibel zijn zodat het per gebruiker op maat ingericht kan worden en

Pagina 3

Marco de Bruijn

het moet werken conform bestaande en nieuwe weten regelgeving, protocollen en gedragscodes. Dit alles moet bovendien worden aangeboden binnen een redelijke prijsstelling. Lees verder op pagina 4


Nr 18 – december 2013

Buitenkant modern en toegankelijk, onder de motorkap degelijk en veilig.

Vervolg van pagina 3

Deze visie is door de gebruikers die we hebben uitgenodigd om mee te denken, enthousiast ontvangen en geeft richting aan de verdere ontwikkeling van Facts!. In het artikel ‘De uitgangspunten van ontwerp’ licht Gerwin Marskamp onze visie toe.

De afgelopen jaren zijn Facts! en de ondersteunende programma’s zoals FactsRing en Email-In, ontwikkeld op basis van concrete vragen van gebruikers. Deze Gebruikerstests wensen hebben we steeds toegevoegd en zo verWe willen in januari starten met gebruikerstests van schenen regelmatig nieuwe releases. Veel (nieuwe) de nieuwe versie. Hoe we dat gaan doen weten we functionaliteiten hangen samen met specifieke bran- nog niet precies. In elk geval nodigen we gebruikers ches of werkzaamheden en zijn dus niet voor iedereen uit om mee te doen aan de tests. U kunt zich daarvoor toepasbaar. Om deze reden zijn ze niet alleen individu- aanmelden via helpdesk@facts.nl. Tijdens de Krammer eel instelbaar, maar ook aan-en-uit te zetten. Marktdag van april 2014, zullen we Facts! 4.0 officieel introduceren en demonstreren. Moderniseren uiterlijk Vanwege de focus op inhoudelijke ontwikkeling is het Aangename verrassing uiterlijk van Facts! in de afgelopen jaren nauwelijks Met het redesign van Facts! blijven we optimaal volveranderd en nu wel aan modernisering toe. Dit pak- doen aan de eisen die vanaf de start de degelijkheid, ken we nu dan ook resoluut aan. veiligheid en functionaliteit bepaalden. Het overgrote deel van Facts! bevindt zich ‘onder de motorkap’ en Op basis van gesprekken die wij met een aantal van daar verandert niets. Voor de gebruiker zal de combionze klanten hebben gevoerd - individueel en in natie van een degelijke en beproefde motor met mogroepsverband - hebben we een nieuwe visie ontwik- derne vormgeving en navigatie, dan ook een aankeld op hoe de schermen van Facts! er uit kunnen gename verrassing zijn. zien.

Redesign Facts! 4.0

De uitgangspunten van ontwerp. door Gerwin Marskamp

Het project ‘Redesign Facts! 4.0’ is van start gegaan. Het doel is om zonder de integriteit, veiligheid en functionaliteit van het huidige Facts! te verminderen, het uiterlijk en de gebruikersvriendelijkheid sterk te verbeteren. De visie die hieraan ten grondslag ligt is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten. Uitgangspunten Het belangrijkste uitgangspunt is dat álle aanwezige velden en álle functionaliteiten gewoon blijven bestaan. Deze krijgen een nieuwe plekje op het scherm. Het tweede uitgangspunt is dat de belangrijkste informatie in het dossier, overzichtelijk op één scherm wordt weergeven. Geen details, maar alleen de kern. De 9 tabbladen van de huidige versie komen daarmee te vervallen. Ter illustratie: het is niet nodig om in het beginscherm te zien op welk adres een betrokkene woont of welke werkzaamheden er twee maanden geleden in het logboek zijn vastgelegd. Wel moet direct zichtbaar zijn wie in verband staan met het dossier en wat de meest recente logboekitems zijn. Als meer gedetailleerde informatie nodig is, kan dat met één muisklik worden getoond. We gebruiken hierbij de ’20-80 regel’: om een goed overzicht te krijgen van het dossier is het voldoende om de kerninformatie (20%) te

Pagina 4

tonen en de details (80%) makkelijk toegankelijk te verbergen. Het derde uitgangspunt is dat we het aantal muisklikken willen halveren. Dit bereiken we ondermeer door in het nieuwe dossierscherm de functies die nu nog alleen bereikbaar zijn via een aantal stappen vanuit de menubalk, als het ware van een ‘shortcut’ te voorzien op een direct bereikbare plek in het scherm. Het gaat bijvoorbeeld om handelingen als het maken van statistieken, de export aan FISH, het bewerken van instellingen en het gebruikersbeheer. Het navigeren wordt overzichtelijker, intuïtiever en veel sneller. Lees verder op pagina 5


Nr 18 – december 2013

De uitgangspunten van ontwerp.

Vervolg van pagina 4

Kleur en vorm Ook de kleuren worden anders. De pastels verdwijnen en maken plaats voor frisse en heldere kleuren. We maken gebruik van de mogelijkheden die moderne, brede beeldschermen bieden. Ook gaan we voor de herkenbaarheid meer met icoontjes werken. De grijze knoppen zijn passé. Onder de rechtermuisknop worden veel functies beschikbaar die nu nog vanuit de menubalk of via de ‘grijze knoppen’ worden geactiveerd.

Daarom zal het naar we verwachten niet lang duren voor u zich de nieuwe vorm en navigatie eigen heeft gemaakt.

Eenvoudig te implementeren We kiezen er bewust voor om op dit moment geen grote nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Onze aandacht gaat volledig uit naar de restyling. De nieuwe stijl is naar verwachting vanaf april 2014 beschikbaar. Als u deze wilt toepassen, is implementatie een kwestie van kopiëren van de nieuwe versie op het netwerk. Er hoeft geen conversie van de databank uitgevoerd te worden (vooropgesteld dat minimaal versie 3.4 wordt gebruikt). Uiteraard is Facts! 4.0 Natuurlijk is het even wennen. Maar het zal sterk aan- compatible met alle voorgaande versies. sluiten bij wat we intussen kennen van websitenavigatie.

Inspiratiesessie banken In de afgelopen maanden heeft Krammer enkele ‘inspiratiedagen’ georganiseerd. Met kleine groepen gebruikers werd diepgaand gesproken over aspecten van Facts!. Op 20 november was een aantal gebruikers uit de bankensector uitgenodigd om in Driebergen ervaringen uit te wisselen en input te geven. Eerst werd ingegaan op een aantal – vooral praktische – vragen over gebruiksmogelijkheden van Facts!. Er zijn erg veel functies beschikbaar en instelbaar, maar soms zijn ze wat lastig te vinden. Uiteraard is alles beschreven in de (online) handleiding. Maar wie er geen tijd voor heeft om dit inmiddels zeer uitgebreide document te bestuderen, kan altijd even contact opnemen met helpdesk@facts.nl, voor een snel antwoord. Redesign Facts! De deelnemers van deze bijeenkomst kregen ook een ‘sneak preview’ van de nieuwe vorm van Facts!. Weliswaar nog schetsmatig en onuitgewerkt, maar het gaf een indruk van de denkrichting. De reacties waren positief. Gewaardeerd wordt dat de vertrouwde degelijkheid en veiligheid ‘onder de motorkap’ niet verandert. Maar ook wordt gewaardeerd dat de huidige vorm en navigatie nu aangepast wordt aan de hedendaagse normen. Zo zullen de negen tabbladen die tot nu toe het beeld domineerden, volledig verdwijnen. De kerninformatie in het dossier wordt samengebracht op de eerste pagina en voorzien van logische navigatie naar de dieperliggende details en de kleurstelling wordt helder en modern. Vanaf april 2014 zal de nieuwe versie beschikbaar zijn.

Pagina 5

Wanted: testdrivers Wij beogen om in maart/april 2014 de nieuwe versie van Facts! te presenteren en ter beschikking te stellen aan alle gebruikers. Voorafgaand daaraan willen we het grondig testen. Dit doen we het liefste samen met gebruikers. We zijn dan ook op zoek naar een aantal ervaren Facts! gebruikers. We vragen hen om vanaf medio januari de nieuwe versie tegen het licht houden, botsproeven uit te voeren, binnenste buiten te keren… kortom in de praktijk testen. Om risico’s te vermijden zal de test uiteraard volledig los staan van uw operationele Facts! applicatie. Wie wil meedoen kan er op rekenen dat hij of zij, direct na de officiële introductie, als één van de eerste gebruikers in de praktijk over Facts! 4.0 kan beschikken. U kunt zich aanmelden via helpdesk@facts.nl.


Nr 18 – december 2013

Zorgverzekeraars Nederland:

Kenniscentrum Fraudebeheersing belangrijke factor in fraudebestrijding In maart 2012 is het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg van start gegaan. Het doel hiervan is om de schade als gevolg van onterechte zorgdeclaraties terug te dringen. Hiertoe slaan de zorgverzekeraars de handen in één om kennis te vergaren en gezamenlijk zaken te onderzoeken. Het Kenniscentrum dat dit bewerkstelligt maakt deel uit van de branchevereniging van de zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het Kenniscentrum én bijna alle aangesloten zorgverzekeraars, maken daarbij intensief gebruik van het incidentregistratiesysteem Facts!. Via Facts! worden de zaken waarmee zorgverzekeraars worden geconfronteerd gestructureerd geregistreerd, doorgegeven aan het Kenniscentrum en daar vervolgens vergeleken en geanalyseerd. Marieke Koken en Marleen Relouw zijn als beleidsadviseur verbonden aan het Kenniscentrum. Relouw: “We merken dat de zorgverzekeraars er belang bij hebben dat kennis wordt gedeeld en gezamenlijk zaken worden aangepakt. In het begin was het een beetje wennen, het duurde even voor iedereen

Marleen Relouw

Marieke Koken

elkaar matchen in de databank en zo tot grotere onderzoeken komen. Op dit moment lopen er 10 van dergelijke zaken, waarbij - met het Kenniscentrum als facilitator – zorgverzekeraars intensief samenwerken”. Relouw: ‘Nog een voordeel van het Kenniscentrum is dat het waardevolle informatie oplevert die weer beleidsmatig kan worden ingezet. Niet alleen op brancheniveau, maar ook door individuele leden. Ieder kwartaal wordt de informatie die in ons Facts! systeem is verzameld, geanalyseerd en ter beschikking gesteld aan elke individuele zorgverzekeraar. Deze kan dan zijn eigen inbreng afzetten tegen het gemiddelde van de markt. Ook dit is nuttige managementinformatie”. Voorbeeld in Europa Het Kenniscentrum Fraudebeheersing van de Nederlandse zorgverzekeraars, wordt door fraudedeskundigen uit andere Europese landen met grote interesse bekeken. ZN heeft dan ook uit diverse landen verzoeken gekregen om kennis op het gebied van fraudebestrijding te delen. Vorig jaar heeft ZN tijdens het congres van het Europees netwerk tegen fraude in de zorg (EHFCN), zelfs de ‘excellence award’ ontvangen.

het systeem dat gebruikt wordt om de meldingen door te geven – meestal Facts! - daarvoor had aangepast. Maar nu is dat bij verreweg de meesten in Uitbreiden Koken: “Nu het leveren van informatie door de orde. Het aantal meldingen is intussen meer dan verzekeraars aan het Kenniscentrum goed op de rit 4000. Dat komt wel ongeveer overeen met de staat en we zien dat samenwerking resultaat oplevert, verwachting”. willen we in 2014 graag uitbreiden. Dat betekent in de eerste plaats dat we de personele bezetting van het Krachtig instrument Koken: “De toegevoegde waarde van het Kenniscen- kenniscentrum gaan versterken. Dat is noodzakelijk trum is merkbaar. In de eerste plaats hebben we het omdat we alleen dan het aantal en de omvang van proces nu onder de knie. Voorheen moesten zorgver- gezamenlijke onderzoeken naar onterechte declaraties en mogelijke fraude kunnen uitbreiden. In 2012 is in zekeraars nogal eens ‘leuren’ met hun zaken, wist de zorgsector ter waarde van zo’n € 160 miljoen aan men niet goed of een zaak naar het OM moest, of naar de FIOD of naar bijvoorbeeld de NZa. Nu weten onterechte declaraties ontdekt. Hiervan is voor een kleine € 8 miljoen fraude aangetoond en bij nog eens wij dat precies. We kunnen nu ook gemakkelijker zo’n € 12 miljoen wordt fraude sterk vermoed. Het is samenwerken. Het komt nogal eens voor dat één dus van belang dat we de samenwerking blijven verzorgverzekeraar stuit op onterechte declaraties mogelijke fraude - bij een zorgaanbieder, maar dat hij sterken om fraude te bestrijden en kostenstijgingen dat alleen niet voldoende kan onderbouwen. Nu kun- door onterechte declaraties tegen te gaan”. nen we zaken van verschillende zorgverzekeraars met Pagina 6


Nr 18 – december 2013

Verbond stopt met Sanctielijsten Per 1 januari 2014 stopt het Verbond van Verzekeraars met het verwerken en ter beschikking stellen van de Europese- en de Nederlandse Sanctielijsten aan de Nederlandse verzekeringsmarkt via de VerzekeringsRing en de databank van Stichting CIS. Vanaf 1 januari via Krammer Niettemin blijven verzekeraars en banken verplicht hun relatiebestanden periodiek te vergelijken met deze zogenaamde ‘terroristenlijsten’. Daarom biedt Krammer u deze informatie zelfstandig aan. Vanaf 1 januari stellen wij de Europese Sanctielijst, de Nederlandse Sanctielijst én de Amerikaanse OFAC-lijst ter beschikking via de VerzekeringsRing. Technisch is dat identiek aan de huidige werkwijze. Verplichte overeenkomst Nieuw is dat gebruikers van de VerzekeringsRing een formele overeenkomst met Krammer Services moeten afsluiten om van deze dienst gebruik te kunnen maken. Hierin worden de dienst en de onderlinge verantwoordelijkheden gedetailleerd beschreven. Omdat deze dienst niet meer door het Verbond van Verzekeraars wordt gefaciliteerd, moeten wij hiervoor wel een vergoeding in rekening brengen. Ten behoeve van audits wordt u door ons actief geïnformeerd over welke versies van de brongegevens beschikbaar zijn. Vergoedingen (per jaar excl. btw): Europese Sanctielijst € 240,Nederlandse Sanctielijst € 60,OFAC-SDN lijst € 240,Als u in januari al verzekerd wilt zijn van de juiste informatie, neem dan contact met ons op: helpdesk@facts.nl

Wist u dat.. … u met macro’s gemakkelijk werklijstjes kunt maken? Bijvoorbeeld met betrekking tot openstaande dossiers, oude dossiers, dossier met een groot financieel belang etc. Met één druk op de knop is de werkvoorraad inzichtelijk. Voor meer info: klik hier

…. u automatisch kunt zoeken naar vergelijkbare dossiers? Met ‘zoek overeenkomstigen’ wordt in de Facts! databank gezocht op vergelijkbare dossiers. Voor meer info: klik hier

Pagina 7

Controle In de afgelopen tijd heeft de toezichthouder als indirect gevolg van enkele controles impliciet nieuwe richtlijnen afgegeven. De controle van de Sanctielijsten moet zowel technisch als formeel sluitend worden ‘geborgd’. Dit betekent dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat de controle geformaliseerd en met de juiste gegevens plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door een overeenkomst waarin de exacte procedure wordt beschreven. In geval van een audit moet worden aangetoond met welke versie van de brongegevens de vergelijking is uitgevoerd.

Gebruiker verantwoordelijk Uit nieuwe (Europese) regelgeving volgt dat de rol van de leverancier van de brongegevens wijzigt: De leverancier wordt ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gebruiker van de gegevens wordt ‘verantwoordelijke’. Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp, René van Dijk. Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri (www.uricom.nl of 06-20440870) Overname van artikelen is toegestaan. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

… u gemakkelijk kunt zoek op een deel van een woord? Dit is mogelijk met het jokerteken (%) voor en achter het zoekwoord. Voor meer info: klik hier

… u verplichte dossierkenmerken automatisch kunt laten aanmaken? Dossierkenmerken die altijd aanwezig moeten zijn, zoals klantnummer, polisnummer, schadenummer of onderzoeksresultaat, worden automatisch aangemaakt met de waarde ‘? ‘. Voor meer info: klik hier

… u met de rechter muisknop automatisch Googlemaps start? Hierbij wordt het in Facts! geregistreerde adres getoond. Voor meer info zie 6.3.6 in: klik hier

Profile for Maarten Uri

Krammer nieuwsbrief facts! & ringen nummer 18, december 2013  

Nieuwsbrief van Krammer Software over fraudebestrijding en incidentregistratie. Redactie: Maarten Uri www.uricom.nl

Krammer nieuwsbrief facts! & ringen nummer 18, december 2013  

Nieuwsbrief van Krammer Software over fraudebestrijding en incidentregistratie. Redactie: Maarten Uri www.uricom.nl

Advertisement