__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 17 –september oktober 2013 Nr10 2012 ookoktoberseptember 2013 2012

NieuwsBrief

Facts!&Ringen

Nh1816

Persoonlijke relaties bepalend voor succes De 125 medewerkers van Nh1816 Verzekeringen- de Noordhollandsche - zijn trots op hun bedrijf. In 2012 werd het voor de 8ste keer uitgeroepen tot beste schadeverzekeraar van Nederland. Iedereen kijkt gespannen uit naar de uitslag van het performanceonderzoek 2013; wordt het een 9de keer? Nh1816 bestaat al bijna 200 jaar, is volledig zelfstandig en doet uitsluitend zaken via het professionele intermediair. Sinds kort is de maatschappij aangesloten op Facts!. Samen met afdelingsmanager Patrick van der Kroon, is fraudecoördinator Remon Laan verantwoordelijk voor de bestrijding van fraude. Laan: “Wij verkopen onze producten uitsluitend via het professionele intermediair. Dat zijn vooral kleine en middelgrote kantoren waarvan wij de medewerkers, meestal de eigenaren, persoonlijk kennen. Op hun beurt kennen zij hun klanten ook persoonlijk. Veel van deze kantoren zijn gevestigd in het landelijk gebied van Brabant, Limburg, Groningen en uiteraard Noord-Holland zelf. De persoonlijke relatie met de klant is de kern van ons succes als verzekeraar en is ook de kern van ons fraudebeleid”.

Alles geregeld Hoe persoonlijker een relatie is, des te kleiner is de kans op misbruik. Zo wordt er door het intermediair aan de voorzijde goed gescreend en controleren wij het voor- tijdens- en na-traject. Niettemin komt ook bij Nh1816 fraude - of pogingen daartoe voor en moet het registratiesysteem voldoen aan hoge eisen van veiligheid en aan het fraudeprotocol. Lees verder op pag. 2

Facts! versie 3.42 beschikbaar Vanaf september 2013 maand is Facts! versie 3.42 beschikbaar. Het bevat een aantal mooie aanvullingen die gebruikers zeker zullen waarderen. We noemen er een paar: -

instellen van automatische waarschuwingen bij onvolledige of inconsistente dossiers, kenmerken bij logboekitems, kopiëren van logboekitems of betrokkenen naar andere dossiers, standaardiseren van de dossierroepnaam.

In dit nummer Nh1816: Persoonlijke relaties bepalend voor succes. 1

Facts! versie 3.42 beschikbaar.

2

Krammer inspiratiesessie.

2

Allianz: Stroomlijnt fraudedossiers met

Facts!

3

Windows 7.

3

Van de redactie: VOG voor zorgbestuurders?

4

Overzicht betrokkenen in IR en GA.

4

Krammer-Thema-dag 2013.

5

TVM: Waarschuwingsregister Logistieke Sector wordt onvoldoende benut. 6

Op onze website staat een volledig overzicht van de aanvullingen en vernieuwingen van versie 3.42. Klik op het Facts!- logo hieronder.


Nr 17 – oktober 2013

Persoonlijke relaties bepalend voor succes. vervolg van pagina 1 Laan: “Dat werd ons wel duidelijk toen wij besloten onze RFC- certificaten te halen en de cursus daarvoor volgden.We hadden voorheen een eigen systeem voor de registratie, maar dat voldeed niet meer geheel aan onze wensen. Zo onderhielden wij twee registers: één voor de gebeurtenissenadministratie en één voor de incidenten. Er kon ook niet automatisch een melding aan het fraudeloket worden aangemaakt. Dat hebben we nu in één keer allemaal geregeld via Facts!”. Na een tijdje proefdraaien werd Facts! recent definitief geïnstalleerd en functioneert het nu als enige registratiesysteem. Laan: “We hebben ervoor gekozen om de oude ‘gevallen’ niet over te zetten naar het nieuwe systeem. We zijn dus op ‘0’ gestart. We gebruiken het nu voor frauderegistratie en dossieropbouw. In de toekomst zullen we het verder integreren met onze administratieve systemen en gaan we het zeker ook gebruiken om managementinformatie en het fraudebeleid op te baseren”.

Remon Laan

kleinschaligheid van Krammer. Laan: “De lijnen naar Krammer zijn kort en we kennen de mensen van Krammer persoonlijk. Dat past bij ons bedrijf. Daarnaast vind ik het van belang dat alles gewoon in orde is. Niet alleen de techniek en de veiligheid van de data, maar ook het voldoen aan wet- en regelgeving en aan het fraudeprotocol. Dat wordt bevestigd doordat Facts! is gecertificeerd. Dat vind ik een prettige gedachte”.

Facts! certificatie: prettige gedachte

Voor de fraudecoördinatoren van Nh1816 stond al snel vast dat Facts! de beste keuze is. Niet alleen omdat het bij veel andere maatschappijen wordt gebruikt, maar ook vanwege de specifieke kennis en

Krammer inspiratiesessie Complexe systemen zoals Facts!, die bedoeld zijn om bedrijven te helpen bij het zo goed mogelijk uitvoeren van hun dagelijkse werk, kunnen alleen optimaal werken als gebruikers zelf regelmatig met de makers in gesprek gaan om ervaringen uit te wisselen. Hierdoor worden zowel gebruikers als makers geïnformeerd en geïnspireerd. Deze zomer organiseerde Krammer een bijeenkomst met vertegenwoordigers van tien Facts! grootgebruikers. Het doel van de bijeenkomst was recente en toekomstige ontwikkelingen binnen Facts! open en kritisch te bespreken, om het aansluiten van Facts! bij de dagelijkse praktijk verder te optimaliseren. Allereerst werd de tevredenheid geïnventariseerd met betrekking tot een aantal kern functionaliteiten en de samenwerking met Krammer. Hieruit bleek dat de meeste deelnemers vinden dat Facts! prima voorziet in de behoefte en dat men graag ziet dat Facts! zich op de ingeslagen weg verder ontwikkelt. Opvallend was wel dat bijna de helft van de deelnemers zegt Facts! (nog) niet altijd optimaal te kunnen gebruiken vanwege belemmeringen voortkomend uit de eigen IT-organisatie. Dit probleem ligt weliswaar buiten de directe invloedssfeer van Krammer, maar natuurlijk Pagina 2

Facts!, FactsRing en de VerzekeringsRing zijn gecertificeerd. Voor info zie: www.facts.nl

willen we graag met gebruikers en IT-organisatie in gesprek om te helpen belemmeringen weg te nemen. In het tweede deel van de bijeenkomst werd actief gediscussieerd over een aantal onderwerpen die verbeterd zouden kunnen worden. Het ging daarbij onder andere over de vragen hoe Facts! meer intuïtief zou kunnen zijn, op welke wijze verfijning van workflow de processen verder kan ondersteunen en hoe het uit Facts! genereren van managementinformatie vergemakkelijkt kan worden. Als makers van Facts! zijn we blij met de input uit deze en voorgaande sessies. De resultaten ervan zullen waar mogelijk terug te vinden zijn in toekomstige ontwikkelingen. We gaan ook zeker door met het op deze wijze betrekken van gebruikers. Een uitgebreid verslag van deze inspiratiesessie staat op onze website via deze link.


Nr 17 – oktober 2013

Allianz:

Stroomlijnt fraudedossiers met Facts! Verzekeringsmaatschappij Allianz is zeer actief op het gebied van fraudebestrijding. Onder het motto ‘zero tolerance’ zijn door de hele organisatie heen fraudecontactpersonen te vinden. Op concern niveau wordt het fraudebeleid gecoördineerd door de afdeling Legal Compliance & Anti Fraud, waar Sylvia Izelaar en Jos Vonk werkzaam zijn. Vonk: “Bij Allianz is de fraudebestrijding ‘gelaagd’ georganiseerd. Elke afdelingen heeft zijn eigen fraudecontactpersonen. Zij combineren hun fraudebestrijdingstaak met hun eigen primaire functie. Daarnaast is er het Team SZ (Speciale Zaken), dat full-time onderzoeken uitvoert voor Allianz en de Allianz-labels London en AllSecur. Alle fraudecontactpersonen krijgen een stage bij de afdeling Anti-Fraud. De behandelaren van de afdeling Claims doen dit bij Team SZ. Daarnaast zijn wij zeer actief met de interne bewustwording. Dat wil zeggen dat wij trainingen verzorgen om medewerkers te helpen scherp te zijn op fraude en goed te reageren op signalen. Periodiek verschijnt het interne Fraudebulletin met nieuws over ontwikkelingen en fraudetrends. Bij Allianz wordt fraude niet getolereerd en dat wordt krachtig uitgedragen”. Uniforme vastlegging Met de introductie van Team SZ, begin 2012, blijkt dat uniforme vastlegging een must is. Vastleggen van gegevens is de basis om vermoedens van fraude goed te kunnen onderzoeken. Vonk: "We kregen dossiers waar veel onderzoek in was verricht, maar die niet in ons centrale dossier- en incidentenregistratiesysteem Facts! waren vastgelegd. Het was voor ons een hele klus om uit te pluizen wat er wel en niet was gedaan. Zonde van de tijd natuurlijk, bovendien is door de niet uniforme wijze van vastleggen de kans op fouten groter”. Om de registratie te stroomlijnen heeft Allianz besloten om alle functionarissen met fraudeonderzoek in het takenpakket, geautoriseerd toegang te geven tot Facts!.

Vonk: “Dat vergde wel enige aanpassing van het systeem. Zo had Team SZ behoefte aan enkele specifiek voor hen relevante invoervelden en keuzelijsten. Deze werden in samenwerking met Krammer toegevoegd en van een profiel voorzien. Anti-Fraud heeft ‘overall’ toegang tot Facts! en gebruikt het systeem daarnaast voor haar eigen specifieke taken”. Overdracht Een volgende stap die werd gezet was het vergemakkelijken van de overdracht van dossiers - via Facts! aan de afdeling Anti-Fraud. Vonk: “Dossiers met het stempel ‘vermoeden van fraude’ konden al automatisch via ons mainframe de status: ‘te behandelen door Anti-Fraud’ krijgen en zo in Facts! geïmporteerd worden. Nu Team SZ in operationele zin deze vermoedens in eerste aanleg analyseert, zijn er criteria vastgelegd over wanneer een dossier aan Anti-Fraud wordt voorgelegd. Al naar gelang de bevindingen van Team SZ kunnen wij vervolgens een advies geven over de aanpak. Via Facts! zorgen wij ook voor de informatievoorziening aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Deze werkwijze bespaart ons veel tijd". Toekomst Er zijn nog wel een paar wensen over: zo wil Allianz vanuit Facts! exporteren naar de CIS-databank en rapportageoverzichten kunnen maken. Vonk: “Tabellen en taartdiagrammen komen er niet standaard uit. Het kan wel, maar dat vergt nog nadere analyse. Krammer zal ons daarbij helpen. Het wordt daarmee allemaal nog efficiënter want ook bij ons staat de wens kosten te besparen hoog op het verlanglijstje. Besparingen halen wij niet alleen uit het voorkomen en oplossen van fraude, maar ook uit het optimaliseren van onze werkprocessen”.

Windows 7 Veel maatschappijen passen hun bedrijfssoftware aan wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dat gebied. Vaak gaat dat wat minder snel dan het tempo van uitkomen van nieuwe software. Zo stappen nu meer en meer maatschappijen over op Windows 7. Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag of Facts! en de ondersteunende programma’s ook hieronder functioneren. Dat is zeker het geval. Facts! werkt met alle Windows versies. De samenwerking met Windows 7 hebben we uitgebreid getest en die functioneert uitstekend. Een flink aantal financiële instellingen gebruikt Facts! intussen dan ook in combinatie met Windows 7.

Pagina 3


Nr 17 – oktober 2013

Van de redactie:

VOG voor zorgbestuurders? Zorgbestuurders worden verplicht om bij hun aanstelling een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn van VWS kondigden dit aan in hun plannen voor ‘goed bestuur in de zorg’. De Raad van Toezicht van een instelling krijgt de plicht om zich te ‘vergewissen’ van de goede kwaliteit van een bestuurder. Goede kwaliteit van bestuurders, niet alleen in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld het onderwijs of andere publieke instellingen is natuurlijk essentieel. Je kunt je alleen afvragen of het verplicht stellen van een VOG niet leidt tot de ‘schijn’ van goed bestuurderschap. Een VOG heeft namelijk alleen betrekking op het justitiële verleden. Dat is op zich prima, want wie veroordeeld is wegens diefstal of bijvoorbeeld mishandeling of misbruik, hoort niet in het bestuur van een instelling. Een VOG zegt echter niets over iemands bestuurlijke verleden. Bestuurlijke missers met grote consequenties voor een instelling worden niet geregistreerd en worden vaak ook binnenskamers gehouden. Hooguit kom je soms iets tegen als je de juiste relaties hebt of als er media-aandacht is geweest. In heel wat bedrijfstakken gaat men inmiddels een flinke stap verder in de pre-employmentscreening dan alleen de VOG of traditionele werkgeversreferentie. Bij sleutelfuncties wordt soms diepgaand achtergrondonderzoek gedaan door een gespecialiseerd bureau. In bijvoorbeeld de Transport en Logistiek sector bestaat een onderling systeem van waarschuwen tegen malafide personeel: het Waarschuwingsregister Logistieke Sector.

Overzicht betrokkenen in IR en GA Financiële instellingen leggen de gegevens van betrokkenen vast in Facts! en kunnen daarbij aangeven of deze in het Incidenten Register of in de Gebeurtenissen Administratie zijn opgenomen. Met de dashboardfunctie in Facts! is het mogelijk om lijsten te maken, uitgesplitst naar deze twee subregisters. Rapportagewensen Elke Facts!-gebruiker heeft zijn eigen rapportagewensen. Een ‘standaardrapportage’ is vaak niet voldoende. Wij hebben alvast een eenvoudige definitie gemaakt die je direct kunt gebruiken om een overzicht te maken van alle betrokkenen met hun

Pagina 4

Van Rijn en Schippers

Dit – door het College Bescherming Persoonsgegevens – erkende systeem, wordt door Krammer beheerd en gaat een stap verder dan de VOG. Medewerkers die wegens fraude of criminaliteit zijn ontslagen en tegen wie aangifte is gedaan, kunnen worden geregistreerd. Hierdoor kunnen andere werkgevers weten dat er iets aan de hand is terwijl er nog geen justitiële veroordeling en ook (nog) geen negatieve VOG is. Natuurlijk kun je niet zomaar iedereen die wel eens een fout heeft gemaakt registreren en daarmee belemmeringen in de weg leggen om in zijn of haar sector verder te kunnen. Aan de andere kant, wanneer bestuurders een organisatie of instelling ernstig in de problemen hebben gebracht kan dat een reden zijn – naar het voorbeeld van het Waarschuwingsregister Logistieke sector - een beschermend systeem te hebben waarmee een beter afgewogen besluit genomen kan worden over het al dan niet aanstellen van een bestuurder.

naam en geboortedatum. Uiteraard is het mogelijk om andere gegevens of selecties te gebruiken. Neem daarvoor even contact met ons op. Voor een instructie en toelichting zie http://www.facts.nl/50h/faq/faq40rapp/dashirga/pag e.html


Nr 17 – oktober 2013

Krammer-Themadag 2013: Biesbosch Dinsdag 10 september vond de Krammer-themadag 2013 plaats. Zo’n 60 Krammerrelaties trotseerden regen en files om collega fraudebestrijders uit de verzekeringsbedrijfstak en de transport & logistiek sector te ontmoeten. Plaats van handeling: de Biesbosch. Velen moesten toegeven dat zij dit unieke 9000 hectare grote natuurgebied, voor het eerst bezochten. In de middag verkende de groep het gebied te voet en per boot, onder leiding van enkele gidsen. In de ochtend presenteerden Richard Zandbergen en Paul Richelle van onderzoeksbureau Reseco een aantal praktisch aandachtspunten op het gebied van intern onderzoek en interviewtechnieken. Zijn leugenaars herkenbaar? Neen! Glimmende neuzen, trillende handen, zweten, wegkijken, snel spreken .. alle vermeende leugenindicatoren lke instelling in de zijnfinanciële onbetrouwbaar! Zelfs Nederland is verplicht om perioleugendetector is te verslaan. diek te verifiëren of ze relaties hebben die voorkomen op de Interviewtips: zogenaamde ‘Europese - Neem interviews altijd op Sanctielijst’. Dit is een door de EU (geen uitzonderingen). bijgehouden -Plaats van handeling: lijst van personen het die eigen kantoor. verdacht zijn van terrorisme of - Bepaal van voren het doel contacten metteterroristen. Deze van het interview. verificatie is verplicht en - Bepaal welke je noodzakelijk ominformatie deze personen op nodig hebt om je doel te te sporen en om te voorkomen dat bereiken. financiële instellingen ongewild betrokken raken bij de Reseco Group financiering van terroristische Gevestigd in Delft en Steenactiviteiten. Periodiek moeten alle wijk, is een gecertificeerd onbestanden worden gecheckt. derzoeksbureau, gespecialiWanneer dit leidt tot een ‘match’ seerd in hettegoeden voorkomen, signadan kunnen worden leren en bestrijden van fraudebevroren en verzekeringen zaken. Opdrachtgevers zijn onstilgelegd. der andere verzekeraars en Sinds 2006maar biedt ook Krammer - via de banken, overheidsinVerzekeringsRing deze verificaties stanties, zorginstellingen en aan. Een groot aantal verzekeraars advocatenkantoren. maakt hiervan gebruikt. Eén daarvan is www.reseco.nl Univé Verzekering. Henri Dellemijn is Teammanager Speciale Zaken bij de afdeling Veiligheidszaken. Pagina 5

Dellemijn: “Ik denk dat wij in 2006 één van de eersten waren die de


Nr 17 – oktober 2013

Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS)

TVM: WLS wordt onvoldoende benut Met een marktaandeel van circa 30% is TVM verzekeringen de grootste gespecialiseerde logistieke- en mobiliteitsverzekeraar in Nederland. TVM heeft ook een vestiging in België en beschikt over samenwerkingsverbanden in heel Europa. Als verzekeraar krijgt TVM dagelijks te maken met de gevolgen van fraude en criminaliteit in de sector transport en logistiek. René Nobels is manager van het Expertise Centrum van TVM en verantwoordelijk voor schadelastbeheersing. Nobels: “De schattingen van de totale schade als gevolg van criminaliteit en fraude lopen uiteen. Ik ga uit van minimaal 350 miljoen op jaarbasis, maar daarbij heb ik dan nog niet de gevolgschade gerekend van bijvoorbeeld omzetverlies, imagoschade of ziektekosten. Als een chauffeur met een overval te maken krijgt kan hij niet alleen gewond raken, maar ook ernstig getraumatiseerd zijn. Op grond van de CMR en AVR verdragen heb je bovendien te maken met maximale aansprakelijkheid. Hierdoor kan het zijn dat ondernemers die met fraude of criminaliteit te maken krijgen, vaak zelf ook voor nog een flink deel van de schade opdraaien. Dat kan voor een bedrijf funest zijn. Ik ga er vanuit dat de werkelijke schade zeker 2 keer zo hoog is”. Preventieve werking van WLS is groot Niet alle schade is verzekerbaar. Zo is bijvoorbeeld brandstofdiefstal een veel voorkomend, maar onverzekerde vorm van criminaliteit. Nobels: ”Je kunt ver gaan in beveiliging met technische middelen: cameratoezicht, hekken, protocollen etcetera. Maar het valt of staat met je organisatie en met de mensen die in je bedrijf actief zijn. Wij bevelen onze cliënten dan ook van harte aan om bij het aannemen van medewerkers, of het inhuren van flexibele krachten een grondige pre-employmentscreening uit te voeren, zonder uitzondering en onafhankelijk van de functie. Een VOG of referentie is vaak niet genoeg. Vanaf de start in 2008 staan wij dan ook van harte achter het Waarschuwingsregister Logistieke Sector en bevelen het gebruik ervan bij onze klanten aan. Vooral de preventieve werking ervan is groot ”.

Krachtig wapen TVM maakt zich sterk voor preventie. In contacten met klanten komt het onderwerp altijd aan de orde, zowel bij aanvang van een verzekeringsovereenkomst als tussendoor en natuurlijk naar aanleiding van schade. Nobels: ”Schadelastbeheersing begint bij goede

Pagina 6

preventie. Daarbij helpen wij onze klanten. Mij wordt vaak gevraagd of de premie dan lager wordt; Ja, op den duur zeker! Je ontvangt weliswaar op voorhand geen korting als je je bedrijf goed beschermd, dat hoort bij goed ondernemerschap, maar andersom werkt het wel, immers schade kan ervoor zorgen dat premies stijgen voor de individuele verzekerde maar ook voor alle verzekerden. Het kan er ook toe leiden dat bepaalde risico’s niet meer te verzekeren zijn. Kortom preventie, inclusief Pre-employmentscreening, is van groot belang. Ik heb de indruk dat het WLS daarbij nog niet voldoende wordt benut. Dat is jammer, want voor weinig geld heb je een krachtig preventief wapen aan je arsenaal toegevoegd”.

René Nobels

Het Waarschuwingsregister Logistieke sector (WLS) is een initiatief van de brancheorganisaties in de sector. Het register stelt deelnemers in staat om na te gaan of een potentiële werknemer – vast én flexibel - bij een andere deelnemer wegens fraude of criminaliteit is ontslagen of ontslagwaardig is bevonden en waarvan aangifte bij de politie is gedaan. Het register wordt namens de Stichting WLS beheerd door Krammer Services. www.stichtingwls.nl Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp, René van Dijk. Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri (www.uricom.nl of 06-20440870) Overname van artikelen is toegestaan. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Profile for Maarten Uri

Facts! & ringen nummer 17, oktober 2013  

Krammer nieuwsbrief Facts! & Ringen nummer 17, oktober 2013 Nieuwsbrief van Krammer Services over fraudebestrijding.

Facts! & ringen nummer 17, oktober 2013  

Krammer nieuwsbrief Facts! & Ringen nummer 17, oktober 2013 Nieuwsbrief van Krammer Services over fraudebestrijding.

Advertisement