__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr 13 –september oktober 2012 Nr10 2012 2012

Facts!&Ringen Hypotheekfraudeurs zijn weinig inventief Bank of Scotland – niet te verwarren met Royal Bank of Scotland (RBS) – bestaat weliswaar al sinds 1695, maar is pas sinds 1999 actief in Nederland. Bank of Scotland was één van de allereerste hypotheekbanken die volledig via het internet opereren. Sinds 2 jaar biedt de bank naast hypotheken ook internet spaarproducten aan. In 2009 vond een fusie plaats met de Lloyds Banking Group, waardoor de grootste bankengroep in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan. Fraude coördinator Muriel Kok: “Bank of Scotland is een kleine hypotheekbank in Nederland. We doen onze zaken vooral online en via een aantal businesspartners. Inmiddels hebben we zo’n 100.000 hypotheek- en spaarklanten in Nederland. De laatste paar jaar con-

centreert de groei zich natuurlijk vooral op spaarproducten. Hypotheken worden vanwege de economische omstandigheden minder verkocht”. Inkomensfraude Hoe klein ook, ook bij Bank of Scotland komen pogingen tot frauderen voor. Kok: “Er is wat dat betreft geen verschil met grote banken die vooral via de traditionele kanalen hun hypotheken verkopen. De meest voorkomende fraude is inkomensfraude: vervalste inkomensgegevens dus, met valse werkgeversverklaringen, loonstroken en bankafschriften. Dat kom je op verschillende manieren tegen. Erg inventief zijn fraudeurs daarbij over het algemeen niet. De enige ’echte vernieuwing’ op het gebied van vervalsingen die we in de afgelopen jaren tegen zijn gekomen, is de zogenaamde Looncarroussel’.

In dit nummer Hypotheekfraudeurs zijn weinig inventief 1 Wie bepaalt je werk?

1

Europese Sanctielijst: verplichte check voor bestrijding misdaad en terrorisme 3 EU introduceert Verordening gegevensverwerking

4

Met Krammer voor de wind

5

Vraag het Alexander

6

Week van de veiligheid

6

lees verder op pagina 2

Wie bepaalt je werk?

Welke dossiers pak je maandagochtend na het weekend op? Zijn het de klanten die het hardst of het vaakst piepen? Of de gemakkelijke dossiers - de intikkers - of juist de uitdagende complexe zaken? Misschien kijk je met een scheef oog naar het financiële belang in een zaak of naar morele aspecten in een casus. Over het algemeen liggen er bij een onderzoeksafdeling meer dossiers op de plank dan afgewikkeld kunnen worden. De voorraad loopt langzaam op. “Moeten we prioriteiten gaan stellen en hoe doen we dat?” De vraag die ik hier in feite stel is of er ‘richtlijnen’ zijn voor de dossiers die voorrang moeten krijgen. Elke maatschappij zal dat op haar eigen manier beantwoorden. Lees verder op pagina 2 René van Dijk


Nr 13 – oktober 2012

Hypotheekfraudeurs zijn weinig inventief vervolg van pagina 1

Daarbij gaat in een loze BV steeds hetzelfde geld rond en worden loonstroken gefabriceerd waardoor de indruk wordt gewekt dat er een regelmatig inkomen is”. Bank of Scotland beschikt in Amsterdam over twee fraudecoördinatoren. Kok: “Hoewel de manieren waarop gefraudeerd wordt niet veel zijn veranderd, blijven sommige mensen het toch proberen en moeten wij dus zeer alert blijven. We hebben een indicatorenlijst opgebouwd in de loop der jaren, op basis waarvan we onze acceptatievoorwaarden mede hebben opgesteld. Elke nieuwe aanvraag wordt getoetst aan de hand van zo’n 20 punten. Dat is een goed filter, niettemin voert de fraudeafdeling jaarlijks zo’n 150 onderzoeken uit.“ ‘Gelukkig het bestaat al’ Bank of Scotland heeft in 2007 Facts! ingevoerd voor de registratie van fraudedossiers. Voor die tijd werden excelbestandjes bijgehouden. Kok: “Dat voldeed niet meer. We wilden snel een goed systeem hebben voor de registratie. We stonden op het punt om het zelf te ontwikkelen toen ik tijdens een congres Marco de Bruijn hoorde spreken over Facts!. ‘Gelukkig het bestaat al’ dacht ik toen. We hebben niet direct voor Facts! gekozen, maar ook nog even rondgekeken naar andere systemen. Uiteindelijk bleek Facts! de beste keuze, vooral omdat het kant-en-klaar was, relatief goedkoop en naar eigen inzicht in te richten”. Pimpen Intussen voldoet Facts! bij Bank of Scotland ook aan het nieuwe PIFI en het vernieuwde fraudeprotocol. Facts! is dus gebeurtenissen- én incidentregister. Kok: “We hebben de standaard criterialijst hiervoor gebruikt, maar die hebben we wel ‘gepimpt’ naar de eigen situatie van Bank of Scotland. Of de criterialijst compleet is merken we door oude dossiers te beoor-

Muriel Kok Offerman

delen op basis van de criterialijst en te controleren of er dan de ‘juiste’ conclusie uitkomt. Tot nu toe werkt dat goed. We vinden het belangrijk om vaste criteria te hanteren om te voorkomen dat een dossier op vrijdag anders beoordeeld wordt dan op maandag." Voor het pimpen van de lijst werd nauw samengewerkt met een aantal andere Facts! gebruikers omdat ook zij net bezig waren met de invoering van de nieuwste versie. Ook Krammer zelf bracht kennis en ervaring in. Kok: “Inmiddels hebben we een schone database. Vijf jaar geleden, toen we met Facts! begonnen, hebben we 8 jaar excelbestandjes moeten invoeren. Dat kon met hulp van Krammer deels geautomatiseerd, maar veel dossiers moesten we even inzien om het op de juiste manier in te kunnen voeren. Nu, met de overstap naar de laatste versie, is het bestand opnieuw geschoond. Dat was een intensief karwei maar zeer de moeite waard, want het leidt tot een volledig en betrouwbaar frauderegistratiesysteem. ”Bank of Scotland gebruikt Facts! inmiddels ook voor registratie van ‘Meldingen Ongebruikelijke Transacties en binnenkort ook voor Pré Employment Screening. Kok: “Het systeem is flexibel en gebruikersvriendelijk, bovendien is de ondersteuning door Krammer – Gerwin Marskamp is onze contactpersoon – uitstekend.” 1

Wie bepaalt je werk? vervolg van pagina 1

Facts! beschikt over een handig, naar

eigen inzicht in te stellen hulpmiddel, waarmee het mogelijk is om in het zoekscherm lijstjes te zetten die de werkvoorraad inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld de openstaande dossiers, gesorteerd op ouderdom (beperken doorlooptijd) of gerangschikt op financieel belang (maximaliseren besparing). Ook is een lijst van Pagina 2

dossiers met bepaalde kenmerken of logboekitems mogelijk. Gewoon in het zoekscherm van Facts!, dus geen rapportage. Overzichten die je ‘To Do-lijst’ weer overzichtelijk maken. Moeilijk? Valt erg mee: zoek in de handleiding op ‘Macro’ of neem contact op met HelpDesk@facts.nl of 015-361 01 40.


Nr 13 – oktober 2012

Europese Sanctielijst: verplichte check voor bestrijding misdaad en terrorisme Sinds de aanval op het WTC - New York in september 2001, is de wereld voortdurend in hoge staat van paraatheid waar het gaat om het opsporen en in de kiem smoren van terrorisme. Ook financiële dienstverleners spelen hierin een rol, immers terreuraanslagen moeten worden gefinancierd en daarbij zouden via bedrijven of particulieren – ongewild - banken of verzekeraars kunnen worden betrokken. Om die reden zijn financiële dienstverleners verplicht om hun relatiebestanden periodiek te vergelijken met de ‘Europese Sanctielijst’. Bemiddeling- en volmachtbedrijf Summa, laat elk kwartaal deze vergelijking uitvoeren door Krammer. Directeur Alex Henckens: “De EU houdt een lijst bij van personen en organisaties die verdacht worden van terrorisme of contacten met terroristen. Wanneer zij worden ontdekt in de bestanden van een bank of verzekeringsmaatschappij worden tegoeden en verzekeringen stilgelegd”. Summa is een onafhankelijk financieel advies- en volmachtbedrijf met circa 100 medewerkers op vier locaties in Noord Limburg.

Matching door Krammer Henckens: “Elk kwartaal wordt er een ‘matching’ uitgevoerd op onze bestanden. Dat doen we niet zelf, maar Krammer verzorgt dit voor ons. In de twee jaar dat we dit nu doen is er gelukkig nog nooit een verdachte relatie uit de vergelijking gekomen”. Er kunnen twee momenten onderscheiden worden waarop de relaties van verzekeraars, banken of gevolmachtigden moeten worden getoetst. Ten eerste bij de beoordeling van nieuwe klantrelaties; ten tweede periodiek om bestaande klanten te controleren bij updates van de Sanctielijst. Na elke ‘vergelijkingsronde’ koppelt Krammer terug of er ‘hits’ zijn aangetroffen. Tot nu toe is dat bij Summa dus niet het geval.

Pagina 3

Alex Henckens

Henckens: “Als dat wel zo zou zijn ontvangen wij niet de details van de melding. We ontvangen alleen het bericht dat er iets aan de hand is. Wij koppelen dit vervolgens terug naar de fraudeonderzoekers van de betrokken volmachtgever, die verder onderzoek doet en eventueel vervolgstappen zet”. Protocollen Overigens gaat het niet alleen om de bestrijding van terrorismefinanciering, maar ook om het opsporen van corruptie en witwaspraktijken. De check die Krammer uitvoert voor haar klanten kan ook worden uitgebreid naar andere registers, zoals Externe Verwijzingen, Meld Misdaad Anoniem en het register van bekende hennepkwekerijen. Deze bestanden heeft Krammer niet zelf in bezit. Wel heeft Krammer op basis van het voldoen aan beveiligings- en privacyprotocollen toestemming verworven om de bestanden namens cliënten, geautomatiseerd, in te zien. Henckens: “De periodieke bestandencheck is verplicht en noodzakelijk. We helpen zo mee om terrorisme en andere misdaad te bestrijden. Het kost ons weinig tijd omdat het een geautomatiseerd proces is. Het enige wat we doen is eens per kwartaal onze bestandsmutaties doorgeven. Vervolgens krijgen we snel feedback op het resultaat van de controle. Krammer doet dat snel en integer. Onze gegevens zijn volkomen veilig en de kosten zijn alleszins redelijk”.


Nr 13 – oktober 2012

Column EU introduceert Verordening gegevensverwerking Door: Alexander Singewald

www.privacy.nl

Het wordt spannend want de regels voor het gebruiken van persoonsgegevens gaan veranderen. Veranderen hoor ik u denken? Wij hebben toch een Wet bescherming persoonsgegevens en een Telecommunicatiewet met regels? Kenmerkend voor deze wetten is dat deze (mede) zijn gestoeld op Europese richtlijnen. En daar komt nu een verandering in. De Europese richtlijn gegevensbescherming, in Nederland omgezet in de Wet bescherming persoonsgegevens, zal worden vervangen door een Verordening gegevensbescherming. In tegenstelling tot een richtlijn heeft een Verordening directe werking en is omzetting in nationale wetgeving niet meer nodig. Wanneer gaat dit gebeuren? De tijdsplanning is lastig, maar Europa wil voor de zomer 2013 de verordening vaststellen. Want daarna gaat het Europese Parlement zich voorbereiden op haar verkiezingen. Wordt dit niet gehaald, dan zal het worden doorgeschoven naar 2014/2015.

Het is verder toegestaan als de wet het toelaat. Dus wanneer er een verplichting is om een risicoprofiel op te stellen van een klant, dan is het wel toegestaan, maar dan wel alleen voor dat doel. Tot slot is het ook mogelijk als de betrokkene toestemming heeft gegeven.

Voor- en nadelen Wat is het voordeel? Het voordeel is dat de wet in alle landen van de Europese Unie gelijk wordt. Hierdoor is het eenvoudiger om in andere landen van de EU persoonsgegevens te verwerken. Er is ook een groot nadeel: iedere lidstaat zal afstand moeten nemen van eigen verworvenheden in wet- en regelgeving en daar is het dan ook waar het wetgevings proces kraakt. Duitsland heeft laten weten dat haar huidige wetgeving beter is dan de Verordening en dat zij niet van plan is om minder goede wetgeving in te voeren.

Dus: als geen sprake is van juridisch effect of treffen in aanmerkelijke mate: dan is het toegestaan. Is daar wel sprake van dan mag het alleen in beperkte gevallen. Probleem is het gebruiken van profielen die door een derde informatieleverancier worden opgemaakt en beschikbaar gesteld. Immers daar is geen sprake van een contract of het sluiten van het contract met de betrokkene, want de contractuele relatie ligt bij de gebruiker van de profielen. Er wordt nog hard gewerkt aan een oplossing. Deze is er, maar het lijkt alsof de EU deze niet volledig wil opnemen in de Verordening. Er is namelijk door de Raad van Europa in 2010 een ‘aanbeveling profiling’ opgesteld, waarin deze problematiek wordt geregeld.

Profiling en fraudebeheersing Het zit ‘m vooral in de voorgestelde regeling met betrekking tot profileren (profiling). Profileren wil zeggen dat op basis van gegevens een profiel wordt gemaakt en wordt toegepast. In de Verordening wordt dit toegestaan zolang dat geen juridische gevolgen heeft of iemand in aanmerkelijk mate treft. Maar wat zijn juridische gevolgen en wat is treffen in aanmerkelijke mate? Als sprake is van juridische gevolgen of treffen in aanmerkelijk mate, dan mag dat alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren of de totstandbrenging van een overeenkomst. Maar dan ook alleen daarvoor en niet voor andere doeleinden zoals fraudebeheersing of creditscoring als dienst door een derde partij aangeboden, immers die heeft geen contract en toestemming vragen is geen oplossing. Pagina 4

Deze aanbeveling is nu al gedeeltelijk opgenomen in de verordening. Het is echter gelet op de toelichting op de Verordening, de bedoeling om de integrale aanbeveling profiling op te nemen. Wij zijn dus op weg, nu het laatste stukje nog en dan kan iedereen zijn gerechtvaardigde bedrijfsactiviteiten blijven verrichten. Een ieder die zich bezig houdt met profielen dient de ontwikkelingen rond deze regeling dus goed in de gaten te houden. Help ook mee en schakel uw brancheorganisaties in!


Nr 13 – oktober 2012

Met Krammer voor de wind De Krammer ‘bemanning’ en zo’n 35 passagiers, allen Krammer relaties, scheepten zaterdag 25 augustus, rond de middag, in voor een ontspannen tocht op het IJsselmeer met de 102 jaar oude Koftjalk ‘Schuttevaer’. Zo leek het bij het verlaten van de haven van Enkhuizen tenminste nog. Tijdens de lunch, net buiten gaats, bleef de soep keurig in de kommen en was het vrijwel windstil. Maar Neptunus houdt wel van een grapje. Toen het 43 meter lange ‘werkpaard van de Noorden Oostzee’, varend onder ‘Krammer-vlag’, eenmaal onder zeil was en in oostelijke richting voer, trok de wind aan. Bemanning en passagiers, eerst nog ontspannen op het dek genietend van de augustus zon, werden verrast door een krachtige wind (8) en regen die horizontaal over het dek striemde.

Kapitein De Bruijn en zijn gezellen, voor geen kleintje vervaert, hezen zich in oliepakken en temden de furie. De storm was van korte duur en na het tellen der koppen – geen was gebleven op zee – werden de moedige bemanning en de passagiers beloond met een hartverwarmende oorlam. De Krammer Relatiedag 2012 was er een om niet snel te vergeten.

Pagina 5


Nr 13 – oktober 2012

Vraag het Alexander!

Alexander Singewald is deskundig op het gebied van wet- en regelgeving omtrent persoonsregistratie en de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het gebruik van databestanden. Als u een vraag heeft hierover, waarvan het antwoord ook voor andere lezers van de Nieuwsbrief van belang kan zijn, stuurt u dan een email aan info@facts.nl onder vermelding van: ’vraag het Alexander’.

Week van de Veiligheid In de week van 8 tot en met 14 oktober vindt de jaarlijkse week van de veiligheid plaats. Het doel is om ondernemers en medewerkers bewuster te maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid in hun bedrijf of organisatie. Een groot aantal organisaties van sectoren en veel gemeenten, organiseren activiteiten om het thema onder de aandacht te brengen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt het initiatief. Op de website www.deweekvandeveiligheid.nl is het hele programma te vinden. Zo wordt op 8 oktober door Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, het startsignaal gegeven voor de campagne van het Hoofdbedrijfschap Ambachten gericht op meer veiligheid in winkels.

actief en consequent preventiebeleid, transparant, in de normale bedrijfsvoering te integreren. Waarschuwingssysteem Logistiek Sector We hebben het daarbij onder meer over Pre- en InEmployment Screening en het gebruik van het Waarschuwingsregister Logistiek Sector (WLS). Dit door Krammer, in opdracht van de transportorganisaties uitgevoerde systeem, is van belang omdat personen die betrokken zijn geweest bij ernstige criminele of frauduleuze praktijken bij een van de deelnemende bedrijven, hierdoor niet meer de kans krijgen om elders dezelfde praktijken uit te voeren en schade aan te richten. Zowel zeer grote bedrijven (PostNL bijvoorbeeld raadpleegt het systeem jaarlijks 150.000 keer) als kleinere bedrijven kunnen hiermee zichzelf en hun klanten beter beschermen. WLS voorzitter Hélène Minderman licht de noodzaak van aansluiting bij dit systeem op 9 oktober toe.

Dag van de logistieke veiligheid Samen met Hoffmann Bedrijfsrecherche, CV-OK, EVO en ACN organiseert Transport en Logistiek Nederland (TLN) een themadag over risico’s door crimineel of frauduleus gedrag van eigen medewerkers in de transport- en logistieksector. Aan de orde komen ondermeer signalen die wijzen op mogelijke problemen met aanwezige medewerkers. Maar de aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen van problemen door

Hélène Minderman

Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp, René van Dijk. Interviews en teksten: Maarten Uri (www.uricom.nl)

Pagina 6

Profile for Maarten Uri

Facts! & Ringen  

Nieuwsbrief van Krammersoftware over registratiesystemen in het kader van fraudebestrijding. Redactie Maarten Uri www.uricom.nl

Facts! & Ringen  

Nieuwsbrief van Krammersoftware over registratiesystemen in het kader van fraudebestrijding. Redactie Maarten Uri www.uricom.nl

Advertisement