{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

12/2019 Aktuality

Domov na stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách nabízí a provozuje službu sociální rehabilitace Od 1. 7. 2018 je tato služba realizována pod hlavičkou projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V, CZ.03.2.60./0.0/15_005/0008157. Předmětem Smlouvy o zajištění sociální služby je závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence - Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním s požadovanou minimální kapacitou 13 klientů. Závazek Poskytovatele provozovat službu sociální rehabilitace představuje komplexní zajištění služeb sociálního charakteru spočívajících v sociální rehabilitaci, jejichž smyslem a účelem je zvýšení integrace těchto osob, rozvoj jejich komunikačních dovedností, rozvoj jejich kompetencí využívaných ve spojitosti s běžně dostupnými zdroji (hospodaření s finančními prostředky) a rozvoj jejich dovedností potřebných pro pracovní uplatnění. Období pro podporu služeb bylo stanoveno od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021. Naše zařízení - DNSV je do projektu zapojeno od 1. 7. 2018. Cílovou skupinou osob zařazených do projektu jsou klienti služby ve střediscích - tréninkové dílny (Pálenice, Buňka) a tréninkový byt (Dolní Sídliště).

sociální

rehabilitace

Od začátku roku 2018 je v projektu zapojeno celkem 21 klientů. Z toho od počátku projektu, tedy od 1. 7. 2018, 14 klientů využívá služby sociální rehabilitace v pracovních dílnách v Pálenici; 5 klientů pravidelně dochází zdokonalovat své schopnosti v péči o domácnost do tréninkového bytu. V roce 2019 využívá službu SR celkem 20 klientů (k 30. 11. 2019), z toho 14 klientů využívá služby sociální rehabilitace v pracovních dílnách v Pálenici; 2 klienti využívají služby v buňce; 2 klienti pravidelně dochází do tréninkového bytu a 2 klienti využívají více středisek v rámci služby společně. V roce 2019 ukončili službu sociální rehabilitace 4 klienti, z důvodu získání zaměstnání 1 klient, 3 klienti z důvodu přechodu do služby s nižší mírou podpory (Chráněné bydlení). Je tedy zřejmé, že služba jak v pracovních dílnách, tak i v tréninkovém bytě plní účel. Průběžnou přípravou klientů v dílnách a aktivitách DNSV došlo k takovému posunu, že se do chráněného bydlení se přestěhovalo v letech 2018 – 2019 celkem 5 klientů, 4 klienti využili možnost čerpání služby s nižší mírou podpory již v roce 2016, kdy nastoupili do vytvořeného Chráněného bydlení v Rokytnici v O. h. Celkem k datu 1. 12. 2019 využívá službu Chráněného bydlení DNSV celkem 8 klientů. Jedna klientka se přestěhovala z Chráněného bydlení v Rokytnici v O. h. do Chráněného bydlení ve svém rodišti. Příprava klientů se ukázala taktéž na jejich začlenění v rámci pracovního uplatnění, kdy k datu 1. 12. 2019 je celkem zaměstnáno 6 klientů v rámci chráněných pracovních míst a 1 klient na volném trhu práce. Někteří klienti navštívili Úřad práce. 1 klient má zažádáno o zaměstnání (chráněné pracoviště montovna Žamberk), je zařazený do pořadníku zájemců o práci. Klienti sociální rehabilitace jsou průběžně připravováni na přechod do služeb s nižší mírou podpory (s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti), v rámci služby se zdokonalují mimo jiné v oblastech péče o domácnost praktickým nácvikem a zdokonalení pracovních návyků a dovedností, taktéž v rámci praktického nácviku. Odborný kontakt: Mgr. Eva Fremuthová, MBA Domov na stříbrném vrchu e-mail: fremuthovadnsv.cz tel.: 739 460 286, 775 999 877

Služba šitá na míru Již druhým rokem nabízí pracovníci Horizontu výuku základů počítačových dovedností. Osoby ve věku 18 – 63 let zapojené do projektu se zdokonalí zejména v té oblasti, která jim pomůže lépe se začlenit do společnosti. Obvyklým požadavkem bývá obsluha emailové schránky, sepsání životopisu, nácvik komunikace v sociálních sítích a zejména vyhledání potřebné informace.

1/3

Absolventi kurzu tedy získávají schopnosti samostatného vyhledávání bydlení, práce, levného nábytku, dokáží oslovit potenciálního zaměstnavatele, zjistit si odjezdy vlaků a autobusů, naučí se komunikovat způsobem běžným pro současnou společnost. Délka kurzu a způsob výuky je přizpůsoben potřebám účastníka. Zájemci se mohou učit po dvojicích i individuálně, v prostorách služby Pokračování na str. 2


Pokračování ze str. 1

12/2019 Aktuality

sociální rehabilitace nebo v domácím prostředí (oblast Královédvorska). Mohou využít i dalších služeb organizace, jako je sociální poradenství, nácvik hospodaření nebo jiná pomoc v obtížné situaci týkající se bydlení. Pracovníci učí bezplatně v rámci smlouvy o poskytování sociální služby Horizont, Misericordia o.p.s. Seminář je hrazen z OPZ, projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V.

Odborný kontakt: Mgr. Kateřina Litošová www.misericordia.kmbm.cz

SAS odrazem společenství Sociálně aktivizační služby mohou využívat rodiny s nezletilými dětmi, které řeší dlouhodobě tíživou sociální situaci. Služby jsou poskytovány ambulantní nebo i terénní formou. Společenství je jedním z nejdůležitějších pilířů Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, proto jsme se tento rok rozhodli této hodnotě věnovat i v naší službě. Na této hodnotě si chceme nadále zakládat, a tak jsme navázali několik cenných spoluprací s ostatními organizacemi, školami, službami. Podařilo se nám navázat spolupráci se ZŠ a MŠ Rudník, Občanskou poradnou Vrchlabí, Potravinovou bankou Jilemnice, Nadací Terezy Maxové dětem. Nesmírně si těchto spoluprací ceníme, jelikož nám velmi pomáhají při naší práci s rodinami. Co pro nás znamená společenství? Tým lidí, který pracuje na stejném cíli. Na cíli pomoci ostatním rodinám a především dětem. Každý z nás se snaží svou prací pomoci a přispět svým dílem k vyřešení nepříznivých situací. I my jako pracovníci Diakonie chceme udržovat kladné vztahy mezi sebou a navzájem se podporovat a motivovat se. Vážíme si i našich stávajících spoluprací a věříme, že partnerství bude pokračovat i v dalších letech. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu. Díky těmto finančním zdrojům můžeme poskytovat našim klientům naše služby a pomáhat jim žít bez pomoci druhých osob.

2/3

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Autorka: Mgr. Radka Hamáčková Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí email: sasv.svetlo@diakonievr.cz tel.: 733 780 505

Oranžová kavárna Služba sociální rehabilitace je koncipována jako intenzivní a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti klienta prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle klientů. Oranžová kavárna je součástí sociální rehabilitace Barevných domků Hajnice, hlavním cílem je sociální přínos a zapojení lidí se zdravotním postižením do běžné společnosti. Je to tréninková kavárna, kde se osoby s mentálním postižením učí pracovní návyky, jako je například pravidelná docházka, vhodná komunikace s kolegy i zákazníky či plnění zadané práce. Práce v Oranžové kavárně je předstupněm před běžným zaměstnáním, klient si zde zlepšuje a trénuje schopnost komunikace a vystupování. Snažíme se, aby si klient vybudoval dobrý vztah k práci, aby si osvojil co nejvíce situací spojených se zaměstnáním a bylo pro něj snazší v budoucí práci obstát. Někteří klienti kavárnu navštěvují pár měsíců, někteří pár let. Ale dbáme na to, aby práce v kavárně pro klienta byla smysluplnou činností a navazovala k motivaci hledání vhodného zaměstnání. Naší útulnou kavárnu najdete kousek od centra Trutnova, v ulici Žižkova 277. Nabízíme milé a přátelské prostředí s bezbariérovým přístupem, dětským koutkem, rozlehlou zahradou s posezením, dětské hřiště, oddělený salonek nebo WiFi zdarma. V kavárně je možné pořádat narozeninové oslavy, školení či různá setkání. Můžete si u nás dát lahodnou a silnou kávu, bio limonády nebo i naše pečené koláče. Zákusky a dorty, na které si už netroufneme, nám dodává výborná cukrárna „Milujeme dorty“. Dále si u nás v Oranžové kavárně můžete zakoupit spoustu originálních výrobků z našich Dílen barevných příležitostí a Sociálně terapeutické dílny. V těchto dílnách pracují klienti z Chráněného bydlení a Domova pro osoby se zdravotním postižením Barevných domků Hajnice. Vyrábíme keramiku, šperky, pelíšky pro pejsky nebo hračky pro děti. Snažíme se i pomáhat trutnovskému útulku pro psy. V kavárně najdete ručně dělané psí hračky od klientů ze Stacionáře mezi mosty. Hračku si můžete zakoupit za dobrovolnou cenu a my za veškeré vybrané peníze nakoupíme útulku věci, které potřebují a využijí. Potřeby našich klientů se neustále vyvíjejí, a proto jsme se i my zapojili do individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“, který je podpořen z prostředků Evropského Pokračování na str. 3 www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: ezahalkova@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 331


Pokračování ze str. 2

12/2019

Sociálního fondu Zaměstnanost (OPZ).

z Operačního

programu

Aktuality

Autorka: Eva Rejmontová Barevné domky Hajnice

3/3

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: ezahalkova@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 331

Profile for Iva Hejnysova

Zpravodaj sociálních projektů  

2019/12 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo a co...

Zpravodaj sociálních projektů  

2019/12 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo a co...

Advertisement