Page 1


Hrady, zámky, pevnosti, městské a vesnické památkové rezervace a zóny

Obsah Hrady ...............................................................

2

Zámky .............................................................

6

Pevnosti ........................................................... 24 Městské památkové rezervace ......................... 31 Vesnické památkové rezervace ........................ 34 Památkové zóny měst a obcí ........................... 36 Vesnické památkové zóny ............................... 45 Mapa .............................................................. 46 Turistická informační centra ............................ 48


Hrady

HRADY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ČESKÝ RÁJ

V Královéhradeckém kraji se vyskytuje mnoho rùznì dochovaných hradù a zøícenin, jež vypovídají o historii støedovìku. Jak se v prùbìhu staletí vyvíjely potøeby majitelù hradù, tak se mìnil i hrad sám. Ty, které nebylo možno pøestavìt na zámek, nebo na jiný typ nového sídla, byly ponechány svému osudu a postupem èasu se zmìnily ve zøíceniny. Nìkteré z nich se použily jako zdroj stavebního materiálu pro široké okolí. Nový zájem o hrady se probouzí až na poèátku 19. století, a to díky novému umìleckému a životnímu smìru 19. století – romantismu. Ve støedovìku plnily hrady nìkolik funkcí, nejvýznamnìjší pøitom byla funkce obytná. Z dùvodu bezpeènosti, pro pøípad nepøátelského útoku, se však musela obytná stavba v mnohém podøídit požadavkùm bezpeènosti. Dalším dùvodem stavby hradù bývala ochrana obchodních cest nebo zemského pomezí. Hrady byly obvykle opatøeny opevnìním, vìží, hradbami, padacím mostem, pøíkopy a valy. Pobyt v tìsných, chladných a málo slunných prostorách hradu byl však velmi drsný. Ve 13. a 14. století dával majitel, a tedy i stavitel hradu, pøednost stavbì bezpeèné a obranyschopné pøed pohodlným bydlením. Teprve v prùbìhu 14. století a na pøelomu 15. století mùžeme pozorovat, že požadavky obrany ustoupily do pozadí. Opevnìní se omezuje pouze na nejnutnìjší minimum a obyvatelé hradu dávají pøednost pohodlí a komfortu.

QKost < národní kulturní památka Jeden z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách z poloviny 14. století byl založen Benešem z Vartemberka, po roce 1370 radikálně přestavěn Petrem z Vartemberka. V 16. století za Biberštejnů a Lobkoviců částečně přestavěn renesančně a rozšířen. Hlavní hradní věž má půdorys lichoběžníka. Můžeme zde zhlédnout renesanční černou kuchyni, hladomornu a ukázky historických zbraní z Vojenského historického muzea v Praze. Hrad se nachází na mohutném skalním pískovcovém ostrohu. www.hrad-kost.cz

QPařez zřícenina hradu Zbytky středověkého hrádku z konce 14. století na severozápadním okraji Prachovských skal. Dodnes zůstala zachována část vytesaná do mohutné skály, ostatní objekty najdeme jen v nepatrných náznacích. Ve své době se stával sídlem loupežníků, a proto byl vypálen. Byly zde nalezeny mimo jiné i groše Václava IV. Pozůstatky hradu Pařez jsou volně přístupné.

3


HRADY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

HRADY

QPotštejn Trosky mohutného gotického hradu, jehož historie sahá do 13. století. Hrad je jednou z nejrozsáhlejších zřícenin v Čechách. Byl založen rodem Drslaviců. Během času vystřídal řadu majitelů, z nichž k nejvýznamnějším patří Pernštejnové. Za jejich působení dosáhl hrad největšího rozsahu a věhlasu. K posledním, kteří na něm sídlili, patřili Hrzáni z Harasova. Dochováno je opevnění, hradní brány, kaple sv. Jana Nepomuckého. Hradní palác je rekonstruován. Zhlédnout lze vstupní expozici o dějinách hradu. Přístup k hradu je na obnovené Křížové cestě. Hrad s malebným okolím, v jehož prostředí se mimo jiné odehrál děj románu A. Jiráska – Poklad, je častým střediskem zájmu turistů. www.potstejn.cz

QBřečtejn zřícenina hradu (původně Silberštejn – kamenný hrad) V roce 1455 vybudoval bohatý rod Zilvárů na místě staršího hradu Silberštejn hrad Břečtejn a učinil ho středem svého panství. Hrad Břečtejn (prkenný hrad) patří z hlediska fortifikačního systému mezi hrady tzv. slezského typu, u nichž vlastní hrad včetně věže tvoří jediný stavební celek, uzavřený obvodovou zdí. Po zničení hradu Švédy v 17. století zbyly z hradu až do současnosti pouze vysoké zdi. Do hradu se přichází někdejšími sklepy.

QPecka Gotický hrad z počátku 14. století se silným opevněním byl vystavěn pány ze Železnice. V 16. a 17. století přestavěn na renesanční zámek. K nejvýznamnějším majitelům patřili Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Albrecht z Valdštejna. V roce 1830 zámek vyhořel a postupem času se změnil ve zříceninu. Ve 20. století byl zastřešen a obnoven. Expozice je věnována Kryštofu Harantovi, proslulému humanistovi, cestovateli, hudebnímu skladateli, jednomu z 27 českých pánů popravených roku 1621 a historii hradu a obce Pecka. Zhlédnout je možno národopisnou expozici, hradní kuchyni se zařízením, rozsáhlé poschoďové sklepy a expozice středověkých mučicích nástrojů. www.obec-pecka.cz/hrad

4

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KLADSKÉ POMEZÍ

QČervená Hora

QVýrov

zřícenina hradu Na Červené Hoře byl v letech 1253 - 1278 vystavěn hrad Rothenburg (Červená Hora). V letech 1291 - 1295 patřil hrad Sezimovi z Červené Hory, který byl zemským sudím. Potom se na hradě vystřídalo několik majitelů. Nepatrné zbytky základů hradu se nacházejí na skalnatém návrší nad řekou Úpou.

zřícenina hradu Hrad je poprvé připomínán v roce 1484, kdy jej získal Jan Černčický z Kácova. Do dnešních dob se dochoval čtverec zdi původního paláce a hradba z lomového kamene. Nachází se na skále na soutoku Bohdašínského potoka a řeky Metuje. Zřícenina hradu je přístupna veřejnosti.

QRýzmburk

QVízmburk

zřícenina hradu Hrad Rýzmburk byl založen ve 2. polovině 13. století k ochraně obchodních cest z Čech do Slezska. V 17. století hrad vydrancovala císařská vojska a zkázu dovršili Švédové. Hrad měl obvodové hradby, brány, věže, uvnitř hradu pak stály dvě obytné věže a malý palác. Na počátku 14. století vznikla samostatná budova kaple. Zbytky hradu byly později použity při stavbě ratibořického zámku a Rýzmburského altánu, který vyrostl v těsném sousedství.

zřícenina hradu Původně gotický hrad Vízmburk založil ve 13. století šlechtic Tas, později zvaný z Vízmburka. V 15. století byl hrad značně zničen Slezany a postupně zasypán. Jeho velkou předností je skutečnost, že hrad nebyl (s výjimkou kuchyně) přestavován. www.vizmburk.cz

5


Zámky

ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ HRADECKO

QHrádek u Nechanic

Zámek si uchoval svoji obytnou a hospodářsko-politickou funkci šlechtického sídla uvnitř panství. Nemohl však odolat vážnějším vojenským vpádům. Jeho prvořadou úlohou byla reprezentace a pohodlí. Přerod z hradu se uskutečňoval pozvolna, již v pozdním středověku, v 15. století, lze v hradní architektuře sledovat vývoj od výrazně pevnostní k reprezentačně obytné funkci. Od přelomu 15. a 16. století se začínají budovat renesanční zámky (náchodský zámek, zámek v Novém Městě nad Metují, v Opočně, atd.). Zlatý věk dotváření zámků v Čechách však nastal v období baroka. Stavební činnost ochabuje a pozornost se soustřeďuje na moderní výzdobu interiérů, úpravy okolí včetně zahrad a parků nebo na přestavby. Rozhodujícími atributy pro stavby zámku byly užitek, krása a pevnost. V tomto období patří mezi nejznámější stavitele v Čechách Jean Baptiste Mathey, František Maxmilián Kaňka, Jan Blažej Santini-Aichl (zámek v Rychnově nad Kněžnou, Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou) a řada dalších. Nový sloh – klasicismus – pronikal do Čech velmi zvolna, protože tradice baroka byla velice silná (zvláště na venkově). Klasicistní přestavba se projevila například na zámku v Ratibořicích. Další kulturní vlnou poloviny 19. století je romantismus, který hledá své vzory především v anglické novogotice (Hrádek u Nechanic). I když nejsou některé zámky běžně přístupné, může se návštěvník obdivovat jejich kráse i pouhým pohledem na ně.

< národní kulturní památka Zámek ve stylu romantické windsorské gotiky vznikl jako reprezentační sídlo F. A. Harracha v letech 1841 - 1854 podle projektu anglického architekta Lamba, upraveného Karlem Fischerem. Na plastické výzdobě se podíleli kameník J. Kranner a sochař J. Max. Zámecký interiér je ukázkou šlechtického bydlení 19. století s bohatým původním historickým zařízením a zámeckou obrazárnou. Součást zámku tvoří rozsáhlý anglický park, budovaný od roku 1844. V parku je vybudováno golfové hřiště. V současné době zámek převléká kabát a mění barvu fasády do původního červeného odstínu. Prohlídky nepřerušeny. www.hradekunechanic.cz

QMyštěves Původně barokní zámeček zakoupil v roce 1897 rytíř Gaston Ritter von Mallmann (jeho erb na průčelí zámečku), který provedl kompletní znovuvýstavbu zámečku v neobarokním slohu a založil zde i anglický zámecký park. V okolí zámku je golfový areál. Zámek nabízí ubytovací a stravovací služby.

7


ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ HRADECKO

ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ HRADECKO

QSmiřice Zámek je postaven na místě původní tvrze uprostřed města ve 2. polovině 17. století. V průběhu 18. a na počátku 19. století několikrát upravován. Areál zámku tvoří čtyřkřídlá zámecká budova s arkádovým nádvořím a vstupem rizalitem na jižní straně. Volnou součástí areálu je barokní zámecká kaple Zjevení Páně postavena za hraběte Jana Josefa ze Šternberka v letech 1706 - 1713 a jejíž autorství je přisuzováno architektům G. Santinimu a K. Dientzenhoferovi. Stavební dokonalost kaple je podpořena i intaktní výzdobou interiéru, kam patří také oltářní obraz Klanění sv. Tří králů od Petra Brandla. Zámecká kaple je národní kulturní památka. V okolí se nachází zámecký park. Kaple je přístupná po dohodě. www.kaple.smirice.cz

QKarlova koruna Barokní zámek si nechal postavit jako své letní sídlo hrabě František Ferdinand Kinský v letech 1721 - 1723 podle návrhu J. B. Santiniho-Aichla, vnitřní úpravu navrhl F. M. Kaňka. Název Karlova koruna dostal zámek na počest návštěvy císaře Karla VI., který tu pobýval v r. 1723 po své korunovaci v Praze. Po požáru v roce 1943 byl zámek postupně obnoven a od roku 1969 zpřístupněn veřejnosti. Samotná stavba má ojedinělý půdorys, který připomíná tvar královské koruny. Nejzajímavějším prostorem je hlavní sál prostupující dvě patra, opatřený obíhající galerií vynesenou iónskými sloupy. Interiérová expozice seznamuje s dějinami rodu Kinských v portrétech, s chovem koní - chlumeckých plaváků a s lovectvím. Součástí zámku je rozsáhlý anglický park se vzácnými solitéry a ukázkou francouzské barokní zahrady s oranžérií. www.kinskycastles.com

QDolní Přím

QNeděliště Barokní zámek postavený kolem roku 1740. Nyní je postupně obnovován. Nepřístupný.

8

Původní tvrz byla včleněna do raně barokní jezuitské rezidence, v letech 1842 - 1843 zvýšené o jedno patro, dnes nazývaná zámkem. Dolní Přím patří do krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové. Na zrekonstruovaném zámku sídlí v současné době tamní obecní úřad, objekt není využíván pro účely cestovního ruchu.

9


ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KLADSKÉ POMEZÍ

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KLADSKÉ POMEZÍ

ZÁMKY

QNové Město nad Metují < národní kulturní památka Zámek je sídlem Bartoňů z Dobenína a patří do městské památkové rezervace. Byl založen roku 1501 Janem Černickým z Kácova. V pol. 16. stol. přestavěn renesančně a v polovině 17. stol. barokně Carlem Luragem. Do areálu patří i překrásná zámecká zahrada arch. Dušana Jurkoviče z let 1909 - 1915 doplněna roubenými objekty. V některých částech zámku je secesní interiér bohatě zdoben štukovými reliéfy, alegorickými výjevy a nástěnnými malbami předních umělců. V blízkém okolí zámku poutají pozornost návštěvníků barokní sošky Matyáše Bernarda Brauna. V zámeckém podzemí je restaurace s pivnicí.

QNáchod < národní kulturní památka Rozlehlý zámek stojící na skalnatém kopci nad městem. Původně raně gotický hrad vystavěný v polovině 13. století Hronem z Náchoda, přestavěný na přelomu 16. a 17. století rodem Smiřických v renesanční zámek. V pobělohorské době zámek získal O.I. Piccolomini, jenž dal zámek rozšířit a barokně přestavět. Kulturně významným bylo krátké trvání panství vévody Petra Kuronského koncem 18. století. Posledními šlechtickými majiteli až do roku 1945 byl rod Schaumburg-Lippe. V interiérech se nachází cenné sbírky vlámských gobelínů a obrazů, jenž zachycují vývoj výtvarné kultury a životního prostředí v 17. a 18. století, zámecká knihovna a obrazová galerie rodu Piccolomini. Ve francouzském parku rostou četné cizokrajné dřeviny. Ze zámecké věže je pěkný výhled do náchodského údolí. www.mestonachod.cz

10

QChvalkovice Původně renesanční zámek ze 16. století na místě původní gotické tvrze. Posléze barokně přestavěn F. R. Dobřenským z Dobřenic před rokem 1678. Ve 20. století byl znovu upravován a rozšířen. Zámek se rekonstruuje, není přístupný veřejnosti.

11


ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KLADSKÉ POMEZÍ

ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

QČastolovice Č

QRatibořice < národní kulturní památka Barokní zámeček z r. 1708 vznikl přestavbou středověké tvrze z r. 1388 L. Piccolominim. Ke konci 18. století získal Ratibořice a Náchod vévoda Petr Kuronský, ratibořický zámek byl empírově přestavěn po roce 1800 jeho dcerou Kateřinou Vilemínou, vévodkyní Zaháňskou, postavou známou z díla Babička od Boženy Němcové. Zámek je situovaný v údolí řeky Úpy, nazvaném Babiččino údolí, obklopen rozsáhlým anglickým přírodním parkem založeným po roce 1810. V zámku jsou vystaveny dobové interiéry z 19. století s připomínkami na Boženu Němcovou a její „Babičku“ a malby z období 1820 - 1830. V blízkosti se nachází Staré bělidlo a mlýn s náhonem, sousoší Babičky s dětmi od sochaře O. Gutfreunda. U zámku je empírový anglický park. www.zamekratiborice.cz

12

Pozdně renesanční zámek z let 1588 - 1644 postaven na místě původní vodní tvrze. V 2. pol. 19. století novogoticky upravován a na začátku 20. století restaurován vídeňským architektem Hubertem Walcherem z Moltheimu v novorenesančním duchu. Místnosti expozice jsou zařízeny v různých stylech, vyvolávajících atmosféru dřívějšího života na zámku. Vystavena je rozsáhlá sbírka obrazů, série portrétů českých králů a významných představitelů šternberského rodu. Součástí interiéru zámku je i malá galerie tvorby současných výtvarníků. Na nádvoří stojí malá ukázka práce současných výtvarných umělců. Kromě jiného vás na zámku čekají také specializované prohlídky pro nevidomé. Dále můžete navštívit anglický park s exotickými stromy a květinami, oboru s bílými daňky, dětské hřiště a dokonce i mini zoo s pštrosy a dalšími exotickými zvířaty. Zámek je zpřístupněn veřejnosti. www.zamek-castolovice.cz

QČerníkovice Zámek byl postaven na místě staršího renesančního sídla připomínaného roku 1572 za hraběte F. A. Libštejnského z Kolowrat v letech 1822 - 1825. Jednoposchoďová dvoukřídlá stavba byla vybudována podle projektu vídeňského architekta Jindřicha Kocha v empírovém stylu a sloužila jako letní sídlo Kolowratů. V zámecké kapli je zachována pozdně klasicistní dekorativní malba. V okolí zámku byl již v 17. století založen park upravený počátkem 19. století v přírodně krajinářský. Nepřístupný - rekonstrukce.

13


ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

ZÁMKY

QRychnov nad Kněžnou Raně barokní zámek s terasou dal vystavět František Karel Libštejnský z Kolowrat v letech 1670 - 1690. Stavba byla dokončena dobudováním jednopatrového paláce s arkádami v přízemí, obklopujícího čtvercové nádvoří. V 18. století došlo k přestavbě a výraznému rozšíření zámku podle návrhu Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Průčelí je rozvinuto do šířky dvěma nárožními věžemi a spojovacími nízkými křídly. Na severozápadní straně zámku se nachází terasa s francouzským parkem a dvěma pavilony. V zámku se nachází mnoho sbírek. Nejcennější z nich jsou velké soubory kolowratské obrazárny, kolowratského skla a knihovna s řadou rukopisů. Zvláštní oddíl obrazárny tvoří kolowratská rodová galerie. Tématicky zde převládají podobizny a lovecká zátiší. V dubnu roku 1992 byl zámek včetně sbírek vrácen rodu Kolowratů Krakovských-Libštejnských. V areálu zámku je umístěno Muzeum a galerie Orlických hor. www.kolowrat.com

QOpočno < národní kulturní památka Krásný renesanční zámek byl vystavěn na místě přemyslovského knížecího hradu z 12. století Vilémem Trčkou z Lípy v letech 1560 - 1569. Za Colloredů, kteří opočenské panství získali dědičně roku 1636, byl zámek barokně upraven, avšak udržel si podobu renesančního sídla. Pozoruhodná je trojkřídlá dvoupatrová budova s krásným arkádovým nádvořím otevřeným na východní straně do parku. V zařízených historických interiérech se nacházejí unikátní sbírky zbraní, bohatá knihovna a zámecká obrazárna, která zahrnuje vynikající kolekci především italského a nizozemského malířství. V okolí je pozoruhodná parková úprava zámeckých svahů, zahrada s renesančním letohrádkem, palmový skleník a množství cizokrajných dřevin. Park přechází v oboru, v níž se chovají daňci, mufloni a jeleni Dybowského. www.zamek-opocno.cz

14

QKvasiny Zámek Kvasiny se nachází ve stejnojmenné obci na ostrohu nad řekou Bělou. Je obklopen téměř desetihektarovým parkem s mnoha krásnými a vzácnými stromy. Trojkřídlý klasicistní zámek byl postaven koncem 17. století na místě bývalé tvrze pražskými Karmelitány. V roce 1927 jej spolu s celým panstvím koupil průmyslník a vynálezce Ing. F. K. Janeček, z blízké pily postavil továrnu na automobily JAWA a tím dal tomuto regionu zcela nové zaměření. V současnosti je objekt zámku postupně opravován. Veřejnosti je již zpřístupněn Lovecký sál, v němž se každý měsíc konají koncerty a výstavy. Využíván je i k pořádání soukromých slavností, včetně svateb. Pro návštěvníky je dále k dispozici obnovená zámecká kaple, kde se konají mše při slavnostních příležitostech.

15


ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

ZÁMKY

QPotštejn QDoudleby nad Orlicí Malé venkovské šlechtické sídlo bylo přestavěno v letech 1585 - 1590 na místě středověké tvrze Mikulášem z Bubna a Litic na renesanční zámek čtvercového půdorysu s bohatou sgrafitovou výzdobou. V 17. století byly provedeny pozdně renesanční stavební úpravy, v letech 1668 -1690 dostal raně barokní ráz - sgrafita byla zakryta omítkou a v interiéru byly klenby pokryty ozdobným štukem a malbou. V expozici je možno zhlédnout raně barokní nástropní malby, převážně s náměty antické mytologie. Ze sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze jsou zde vystaveny evropské tapiserie 16. - 18. století, nábytek různých uměleckých slohů a sbírka Lov a lovectví v uměleckém řemesle čtyř století. Naleznete zde i doudlebskou oboru se zvěří. Zámek obklopují barokní hospodářské budovy a přiléhá k němu anglický park se vzácnými dřevinami. Zajímavost – na zámku se natáčel historický velkofilm Bathory režiséra Juraje Jakubiska. Zámek je přístupný veřejnosti. www.zamek-doudleby.cz

Barokní zámek byl postaven v letech 1749 – 1755 podle vlastního návrhu jeho prvního majitele, hraběte Jana Ludvíka Harbuval-Chamaré, jako čtyřkřídlá jednopatrová stavba, poskytující modernější způsob bydlení. Od poloviny 19. století až do roku 1945 bylo potštejnské panství v rukou Dobrzenských z Dobrzenic, po roce 1945 byl jejich majetek zkonfiskován. V současné době je zámek postupně rekonstruován a je mu navracena jeho původní překrásná podoba. Zámek po celý rok žije pravidelnými koncerty, divadelními představeními, výstavami a v neposlední řadě „Pátečními salóny“ či „Potštejnskými výtvarnými dílnami“. Zámek je veřejnosti přístupný a návštěvník zde může shlédnout historickou expozici, mramorový sál s rokokovým stropem, kapli Nejsvětější Trojice a další zajímavosti. www.zamekpotstejn.cz

QSkalka Zámek Skalka s barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého reprezentuje typ menšího barokního panského sídla z 1. poloviny 18. století. Jeho základy jsou středověké. Od roku 1440 až do poloviny 17. století zde sídlil rod Ostrovských ze Skalky, na které dědičně navázal rod Mladotů ze Solopysk, který vlastnil zámek do roku 1800, kdy jej koupil František Gundakar Colloredo-Mansfeld. Patrná je zde poměrně jednoduchá architektura řešena barevnými kontrasty bílé a červené barvy na fasádách. Na panství Skalka je situován děj známého románu Aloise Jiráska Temno. Zámek není přístupný veřejnosti.

16

QKostelec nad Orlicí Zámek postavený v empírovém stylu v letech 1829 - 1833 podle vídeňského architekta Jindřicha Kocha pro Josefa hraběte Kinského, jehož rodině kostelecké panství náleželo od roku 1796. V roce 1992 byl zámek v rámci restituce předán nynějšímu majiteli Josefu Kinskému. Připravuje se zařízení jednotlivých místností v původním stylu, mobiliář je postupně restaurován. Anglický park v přírodně krajinářském slohu byl zakládán postupně během výstavby zámku. Je zde mnoho vzácných druhů stromů i rostlin. V roce 1927 zde zřídila firma Kigery a Preissner alpínum. V roce 1929 byl přistavěn další bazén pro vysázení leknínů. V současné době je zámek o víkendech zpřístupněn veřejnosti.

17


ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

QKuks << národní kulturní památka, památková rezervace Barokní komplex bývalých lázní, zámku a špitálu s kostelem Nejsvětější Trojice, byl založený koncem 17. století hrabětem F. A. Šporkem. Stavitelem areálu byl G. B. Alliprandi a výzdobu terasy vytvořil tyrolský sochař Matyáš Bernard Braun. V roce 1740 povodeň zničila lázně i některé budovy. Ze Šporkova zámku dodnes zbyly pouze části kamenické výzdoby. Dnes se v areálu nachází zachovalý barokní špitál s původní lékárnou, park a hrobka Šporků, která je přístupna jen ojediněle. Nejvýznamnější součástí výzdoby jsou bezesporu pískovcové sochy v nadživotní velikosti – dvanáct alegorií soch Ctností a Neřestí od M. B. Brauna a sousoší Náboženství. V nedalekém, 3 km vzdáleném, Betlémě v lese u Stanovic lze zhlédnout plastiky vytesané do pískovce. Tyto plastiky jsou součástí Braunovy dílny a jsou navrženy jako památka na seznam světového dědictví UNESCO. U Stanovic vznikl také unikátní projekt, jehož cílem bylo ztvárnit novodobou křížovou cestu. Patnáct sochařských zastavení k poctě Matyáše Bernarda Brauna a Františka Antonína Šporka tak znázorňuje Křížovou cestu 21. století s podtitulem „ Příběh utrpení a nadějí člověka“. www.hospital-kuks.cz

18

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

ZÁMKY

QSobčice

QHorní Maršov

Původně raně barokní zámek, postavený v letech 1630 - 1634 Albrechtem z Valdštejna. Od roku 1661 sloužil valtickým kartuziánům, v roce 1737 byl upraven. Zámek má obdélný půdorys, jednopatrový, s rizalitem o čtyřech toskánských sloupech v přízemí uvnitř sklenutým klášterní klenbou; nad ním věž s cibulovou bání. Zámek je zrekonstruován, renovován, ale nepřístupný.

Na místě staršího panského domu vybudoval J. B. Schaffgotsch se svým zetěm A. Aichelburgem klasicistní zámek, novorenesančně přestavěný a rozšířený Aichelburgy roku 1869. Roku 1906 byly provedeny dílčí úpravy zámku. Objekt je uzavřen.

QMiletín

QCerekvice nad Bystřicí

Původně renesanční zámek, v 17. století raně barokně přestavěný J. Friedrichem z Opersdorfu a po požáru obnovený od roku 1703. Dnešní empírovou podobu zámek získal v polovině 19. století. Park v jeho okolí zřídil kníže Alexandr SchonburgHartenstein po roce 1881 v podobě přírodně krajinářského parku o rozloze 9,2 ha. Jen na malé ploše se zachoval geometricky řešený parter. Roste zde celá řada rozličných druhů jehličnatých a listnatých dřevin. Objekt není využíván pro účely cestovního ruchu.

Původně gotická tvrz, rozšířena v 1. polovině 16. století, se za Václava Záruby z Hustířan před rokem 1683 změnila na zámek, který získal nynější rozsah a podobu asi po roce 1729, za Maxmiliána Ulyssese Browna. Patrné jsou i dílčí klasicistní úpravy. Zámek není veřejnosti přístupný.

19


ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

Ž léř QŽacléř

ílé Poličany lič QBílé

Gotický hrad nad městem, vybudovaný na počátku 14. století, byl roku 1523 pobořen a od roku 1555 jej Kryštof z Gendorfu přestavěl na renesanční zámek, sloužící (od roku 1636) jako jezuitská rezidence vídeňského probačního domu. V 1. polovině 20. století prodělal barokní přestavbu. Výslednou podobu získal v letech 1849 - 1895. V současné době je v rekonstrukci.

Původně renesanční tvrz Aleny z Valdštejna z 80. let 16. století byla rozšířena roku 1725 na barokní zámek. Nynější podoba zámku pochází z poslední čtvrtiny 19. století. V barokní podobě se zachovaly budovy předzámčí. V současnosti slouží objekt jako ubytovací zařízení. www.florian-club.cz

ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ČESKÝ RÁJ

QStaré Hrady

QVrchlabí Q V hl bí

QVlčice Q Vlči

Zámek postavený v letech 1545 - 1549 podle severských vzorů pro Christiana z Gernsdorfu. V letech 1605 - 1614 přestavěn renesančně pro Viléma Jirkovského ze Stropnic. Na přelomu 19. a 20. století rozsáhleji modernizován podle projektu Josefa Schulze. V hlavní síni zachována pozdně renesanční ostění portálů s pozoruhodnými intarzovanými dveřmi, v přilehlých místnostech lze objevit raně barokní štukovou výzdobu. Zámek obklopuje velký krajinářský park. Objekt, v němž sídlí městský úřad, je částečně přístupný.

Pozdně barokní zámek nechal postavit v letech 1794 - 1797 Jan František Theer na místě gotické tvrze. Nejvýraznější je v současné době jeho empírová přestavba z roku 1829. V roce 1845 vznikl u zámku velký přírodně krajinářský park. Zámek je nepřístupný.

20

hrad a zámek Unikátní renesanční komplex s figurálními sgrafity. První písemná zmínka je z roku 1340. Původně gotický hrad s rukopisem Petroparléřské hutě s přistavěným renesančním zámkem a podzámčím. Od roku 2008 nově otevřeno. V Hradní a zámecké části vede prohlídkový okruh „Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I.“ Mnoho tisíc exponátů zde představuje život prostých lidí, měšťanů a šlechty v období vrcholu habsburské monarchie. Dva prohlídkové okruhy „Časem zpátky do pohádky I. a II.“ vás zavedou do renesančního a barokního sklepení a na hradní pohádkovou půdu, kde ožívá na 150 pohádkových bytostí, skřítků a strašidýlek z pohádek kouzelného dědečka Fábulína. www.starehrady.cz

21


ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ČESKÝ RÁJ

ZÁMKY

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ČESKÝ RÁJ

QHumprecht

QJičín

< národní kulturní památka Barokní lovecký zámeček z 2. poloviny 17. století na vrchu jihozápadně od Sobotky. Dal jej vybudovat Humprecht Jan Černín z Chudenic podle návrhu Carla Luraga. Byl postaven jako napodobenina Galatské věže v Istanbulu na elipsovitém půdorysu. Černínský oválný sál je pozoruhodný svou akustikou. Nástěnné malby znázorňují život Heřmana a Humprechta Černínů z Chudenic. K zhlédnutí je zde expozice šlechtického rodu Černínů a muzeum Sobotecka. www.sobotka.cz

Zámek, který vyplňuje polovinu jižní strany Valdštejnova náměstí, vznikl původně nákladem B. Trčky z Lípy přestavbou tří měšťanských domů v letech 1572 - 1587. Již v letech 1609 - 1616 byl přestavěn a po poškození výbuchem prachu v roce 1620 jej Albrecht z Valdštejna trojnásobně rozšířil a zcela přestavěl jako hlavní sídlo frýdlantského vévodství. V letech 1768 - 1775 byl barokně přestavěn a na počátku 19. století nově zastřešen. Zachoval se Salónek tří císařů s portréty představitelů protinapoleonské koalice. Dnes je zde regionální muzeum. www.jicin.cz

QDětenice Z původně gotické tvrze renesančně přestavěné vznikl v druhé polovině 18. století pozdně barokní zámek Jana Kristiána Clam-Gallase. V letech 1998 - 2000 byl nově zrekonstruován. Možno zhlédnout sbírku obrazů, zbraní a dobového nábytku. V parku se nacházejí mimo jiné sochy antické mytologie a fontána se sousoším kentaura s nymfou. Možná je prohlídka i pronájem části zámku. Součástí zámku je i muzeum pivovarnictví s ukázkami netradiční výroby piva středověkou metodou včetně ochutnávek. www.detenice.cz

22

QKopidlno Renesanční zámek ze 16. století na místě původní gotické tvrze. V 17. století byl nákladem Šliků barokně přestavěn a vybaven arkádami. Nynější podoba je dílem novorenesanční úpravy za Ervína Šlika v roce 1875. Před zámkem je velký park s rybníkem. Zámek, v němž je sídlo zahradnické školy, není využíván pro účely cestovního ruchu. Pouze zámecký park je přístupný. www.kopidlno.cz

23


Pevnosti

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KLADSKÉ POMEZÍ

PEVNOSTI

Prostor mezi Orlickými horami a pohořím Krkonoš byl odpradávna jedním z nejsnadnějších přístupů do jinak horami obklopené české kotliny. A proto právě tudy procházely armády oběma směry. Oblast dnešního Královéhradeckého kraje se tak stala, spolu s ostatním územím dalších krajů, místem mnoha vojenských střetů.

Pevnosti z období habsburské monarchie V roce 1763 ztratila Marie Terezie definitivně území Slezska a Kladska v důsledku vojenských nezdarů z předchozích válek. Tyto skutečnosti donutily habsburský dvůr k vážným úvahám o reformě rakouského vojenství. Do Vídně byli povoláni odborníci z Francie, proslulé svou vyspělostí v oboru fortifikačního (pevnostního) stavitelství. V roce 1780 vykoupila císařská komora část smiřického panství s vesnicí Ples a 3. října téhož roku byl pak v místě budoucí Jaroměřské brány položen za přítomnosti císaře Josefa II. základní kámen pevnosti.

QPevnost Josefov Vojenská bastionová pevnost založená Josefem II. Pevnost vznikla v letech 1780 - 1787 podle plánů francouzského inženýra Duhamel de Querlonde nad soutokem Labe a Metuje. Zbrojnici, nemocnici, velitelství, kasárna a jiné vojenské budovy doplnily v následujících letech civilní domy stavěné podle přísných regulačních plánů. Pevnost patří k našim nejvýznamnějším památkám vojenské architektury a opevňovacího umění v 18. století. Nejsilnější zbraní císařské pevnosti, založené Josefem II., po němž byla roku 1793 pojmenována, byl rozsáhlý podzemní obranný systém o celkové délce 45 kilometrů. Turistickou atrakcí je prohlídkový okruh pozoruhodným podzemním labyrintem. Atmosféru umocňuje osvětlení voskovými svícemi. Návštěva může být doplněna o prohlídku dalších kasematních prostor a především lapidária barokních soch M. B. Brauna. Stálá historická expozice je v josefovské Nové radnici, pobočce Městského muzea v Jaroměři. www.pevnostjosefov.wz.cz

25


Pevnosti

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KLADSKÉ POMEZÍ

PEVNOSTI

QDobrošov < soustava opevnění národní kulturní památka Unikátní vojensko-historická památka v blízkosti státních hranic u Náchoda. Tato dělostřelecká tvrz budovaná v letech 1937 - 1938 posilovala hlavní linii opevnění. Její funkcí bylo odrazit předpokládaný nápor nepřítele a pozici udržet do příchodu posil z vnitrozemí. Jako první vojenská památka tohoto typu byla odtajněna v roce 1968 a zpřístupněna veřejnosti. Prohlídková trasa vede podzemím tvrze mezi sruby „Zelený“ a „Můstek“. V interiéru dělostřeleckého srubu „Zelený“ jsou umístěny makety houfnic, v podzemí prostory pro muniční sklady a kasárna. Výstavní síň vstupního areálu před srubem „Zelený“ nabízí stálou expozici miniaturek armády první republiky, modely pevnostních objektů, dobové uniformy a audiovizuální techniku. www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz

Pevnosti z období 1. československé republiky K obraně proti tehdejšímu Německu ze severovýchodního směru bylo v druhé polovině 30. let 20. století postaveno po vzoru francouzské Maginotovy linie několik systémů opevnění, která se výstižně nazývala „betonová hranice“. Páteř tvořily těžké pevnosti, tzv. tvrze. Mezi jednotlivými tvrzemi byla státní hranice chráněna soustavou lehkého opevnění, jež sloužily jako kulometné kryty a byly v podstatě zmenšenou napodobeninou těžkých pevností bez dělostřelecké výzbroje (tzv. opěrné body). Paradoxně ani jedno z opevnění nebylo nikdy k obrannému boji použito, většina z nich nebyla ani dostavěna.

QPěchotní srub NS 82 „Březinka“, N-S 81 „Lom“ Srub byl vybetonován v říjnu 1937, do mnichovské krize zčásti vybaven technikou, za okupace silně poškozen. Srub je oboustranný s funkční originální filtrovnou a provozuschopným agregátem na výrobu elektrické energie. Pravá střelecká místnost je vyzbrojena lehkými a těžkými kulomety. Leží na trase Naučné stezky Pevnost Dobrošov. www.brezinka.cz

27


PEVNOSTI

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

PEVNOSTI

QHanička

QStachelberg

Tvrz se nachází poblíž osady Hanička u Rokytnice v Orlických horách. Výstavba probíhala v letech 1936 - 1938. Skládá se ze šesti povrchových objektů, které jsou v podzemí navzájem propojeny patnácti sty metry chodeb a sálů. V letech 1969 - 1975 byla Hanička zpřístupněna veřejnosti, ale později adaptována na novodobý úkryt. Přestavba byla ukončena v roce 1994 a od roku 1995 opět zpřístupněna veřejnosti. Prohlídka zahrnuje vstupní expozici: zbraně, střelivo, modely objektů a bojové techniky. Podzemní chodby umístěné až 36 m pod zemským povrchem jsou vybaveny moderní technikou, která měla sloužit jako protiatomový úkryt. Povrchové objekty tvrze mají zachovány originální zvony a střílny. www.hanicka.cz

Mohutná pevnost, součást československého pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu budovaná v letech 1935 - 1938 severně od Trutnova nad obcí Babí. Pevnostní objekty jsou v hloubce 20 - 50 m pod zemí propojeny soustavou chodeb a sálů o délce 3,5 km. Výstavba nebyla nikdy dokončena. Podařilo se vybudovat jeden pěchotní srub (T-S 73), kde se nyní nachází vojenské muzeum, věnované modernímu opevnění s vojensko-historickou expozicí. Jsou zde umístěny plány a modely objektů, fotografie, ukázky výzbroje atd. Zpřístupněná je část chodeb a sálů v hlubokém podzemí tvrze. Součástí je malá vyzbrojená pevnůstka a ukázka původního opevnění. www.stachelberg.cz

QDalší přístupné objekty: Tvrz Skutina N-S 48 „U Stodol“ Nedokončená dělostřelecká tvrz. Nachází se zde soukromé muzeum čs. opevnění z let 1935 -1938 s informačními panely s dobovými fotografiemi i třírozměrnými exponáty. Součástí prohlídky je sestup do nedokončeného podzemí tvrze v hloubce 32 m pod povrchem s možností zhlédnout unikátní část bednění schodišťové šachty a způsob ražby podzemních prostor. Lehký objekt vz. 37 D2 Babí u Náchoda - řapík. Do původní podoby rekonstruovaný jednostřílný objekt. Vybaven dobovým zařízením včetně výzbroje.

Pěchotní srub TS 20 „Pláň“

28

Pěchotní srub TS 26 Pěchotní srub TS 20 „Pláň“ Lehký objekt vz. 36 Běloves u Náchoda Lehký objekt vz. 37 A Lehký objekt upravený do původní podoby v areálu tvrze Skutina. V návštěvních dnech plně vyzbrojen. Pěchotní srub N-S 47 „Jaroslav“ Přístupný od května do srpna. Pěchotní srub R-S 74 „Na Holém“ Objekt přístupný jen po dohodě s provozovatelem.

QOdolov Pěchotní srub TS 26.

29


Památkové rezervace

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ HRADECKO

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

QHradec Králové

Památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů. Památkové rezervace dělíme na městské (MPR) a vesnické (VPR), přičemž ve vesnické památkové rezervaci naleznou návštěvníci dochované soubory lidové architektury.

Přirozené centrum východních Čech již od slovanských dob najdete pouhých sto kilometrů na východ od Prahy. Stotisícové město plné zeleně leží na soutoku řek Labe a Orlice. Již ve středověku byl Hradec Králové jako věnné město českých královen přirozeným centrem regionu. Tuto dobu připomíná především dominanta města – gotický katedrální kostel sv. Ducha na Velkém náměstí. Historické centrum se pyšní i dalšími gotickými, renesančními a barokními památkami (Bílá věž, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Biskupská rezidence, bývalá Radnice, Mariánský sloup, schodiště Bono Publico, atd.) od významných architektů G. Santiniho, C. Luraga a celé řady dalších. www.hradeckralove.org

31


MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ČESKÝ RÁJ

TVÚ KLADSKÉ POMEZÍ

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

QNové Město nad Metují

QJičín Za historií, pohádkou i krásnou okolní přírodou Českého ráje přijíždějí do malebného města Jičína turisté již od konce 19. století. První zmínka o tomto původně královském městě je z roku 1293, po r. 1337 bylo majetkem několika významných rodů – Vartenberků, Trčků z Lípy, Smiřických ze Smiřic. Nejvýraznější přeměna původně dřevěného provinčního městečka však proběhla v době panování vojevůdce a politika z počátku 17. století Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Krásné náměstí s podloubím zdobí barokní zámek propojený s kostelem sv. Jakuba Většího. Z dominanty Valdické brány přehlédneme celé město s jeho kostely i jezuitskou kolejí. Nedílnou součástí na svou dobu unikátní krajinné kompozice je letohrádek Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem, kterou s centrem města spojuje čtyřřadá lipová alej. Návštěvníky přitahuje i řada zde pořádaných kulturních akcí. Rozsáhlé sbírky a originální interaktivní expozici nabízí Regionální muzeum a galerie – muzeum hry. Pro veřejnost je otevřena nově rekonstruovaná synagoga. Děti láká především Rumcajsova ševcovna připomínající postavu oblíbeného pohádkového loupežníka. Zcela neopakovatelnou atmosféru mají kulturní akce ve Valdštejnské lodžii – výstavy, koncerty, tradiční je oslava Svatojánské noci. Koncem května město vrací do středověku v rámci bienále Valdštejnských dnů. Dlouholetá tradice festivalu Jičín – město pohádky je důvodem všeobecně používaného termínu pohádkový Jičín. www.jicin.cz

32

Nové Město nad Metují, často nazývané perla renesance nebo také Český Betlém představuje bránu do Orlických hor. Město se tyčí na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Metují. Základní kámen položil v roce 1501 Jan Černčický z Kácova. Nové Město nad Metují se mělo stát určitou ideovou analogií husitského Tábora pro členy jednoty bratrské, kteří sem byli převedeni z nedalekého Krčína. Opevněné město s hradem a velkým, přibližně obdélným náměstím, již roku 1526 vyhořelo a v letech 1532 - 1534 bylo Vojtěchem z Pernštejna znovu vybudováno. Před dosavadní domy byly představeny jednotně řešené přední trakty s podloubím a obloučkovými štíty. Jednotný obraz renesančního města byl překryt barokními a mladšími přestavbami, v letech 1953 - 1956 byla původní podoba severní strany náměstí rekonstruována. www.novemestonm.cz

QJosefov Mezi městské památkové rezervace Královéhradeckého kraje patří rovněž Josefov. (Viz Pevnosti, Turisticky významné území Kladské pomezí)

33


VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

TVÚ KLADSKÉ POMEZÍ

Památkové zóny

QKřinice u Broumova Vesnice byla založena r. 1255 jako součást klášterního panství. Křinice dokládají, stejně jako i ostatní vesnice Broumovska, selskou osídlovací strukturu ve formě uzavřených dvorů, tj. že k dvoru přináležející pozemky se táhnou v širokém pruhu od hospodářských budov směrem k hranicím obecního katastru. Na polnosti a louky navazovaly lesy. Ještě roku 1677 byly Křinice největší selskou vesnicí v klášterním panství. V obci Křinice nalezneme broumovské zděné domy z přelomu 18. a 19. století. V lese pod vrchem Hvězdou stojí kaple Panny Marie Sněžné spojena křížovou cestou se 13 kaplemi a se schodištěm. www.krinice.cz

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ČESKÝ RÁJ

QVesec u Sobotky Vesec u Sobotky byl roku 1995 vyhlášen vesnickou památkovou rezervací. Zachovala se zde tzv. česká okrouhlice – soubor 18 většinou roubených staveb, které představují různé typy usedlostí, obvykle z přelomu 18. a 19. století. Další roubené stavby sobotecké architektury nalezneme v blízkém okolí.

34

Památkovou zónou rozumíme území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují kulturní hodnoty. Památkové zóny členíme podobně jako rezervace na městské (MPZ) a vesnické (VPZ).


PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

TVÚ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

TVÚ ORLICKÉ HORY A PODORLICKO

PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

QRychnov nad Kněžnou První písemná zmínka o Rychnově pochází z roku 1258. V listině českého krále Přemysla Otakara II. je zapsán Heřman z Rychnova. Od tohoto data se počítají dějiny města. V roce 1488 udělil český král Vladislav II. Rychnovu městský znak (pannu na jelenu). V roce 1497 prodává Albrecht z Rychnova své panství Vilému z Pernštejna. Po ukončení nájezdů Švédů v roce 1640 získává rychnovské panství rod Libštejnských z Kolowrat. Za zámkem stojí původně pozdně gotický kostel Nejsvětější Trojice, vybudovaný v letech 1594 - 1602 Kryštofem Betengelem z Neuenberku, posléze doplněný barokním kulisovitým průčelím od J. Santiniho, které navazuje na hloubkovou osu zámeckého komplexu. Po požáru v roce 1798 byl novogoticky přestavěn. Při kostele stojí pozdně renesanční zvonice z roku 1604. Na náměstí stojí barokněklasicistní radnice z let 1802 - 1804. Ve městě se zachoval větší počet barokních soch, většinou z dílny Mělnických. Synagoga v ulici Palackého, která byla později klasicistně upravena, pochází z roku 1787. www.rychnov-city.cz

QOpočno Opočno se připomíná roku 1068 jako hradiště, které mělo pravděpodobně pouze strážní funkci. Na přelomu 13. a 14. století zde vznikl hrad. Až za Trčků z Lípy se Opočno stalo střediskem velkého panství, což se projevilo i v renesanční výstavbě zámeckého komplexu. Severně od města byl v roce 1673 vybudován klášter kapucínů, který se stal základem nového velkého Kupkova náměstí, zastavěného v 18. století. Nová výstavba města nenarušila jeho historickou hodnotu, a proto se Opočno řadí k nejhodnotnějším památkovým celkům ve východních Čechách. Patří do jednoho z nejnavštěvovanějších míst regionu. Kromě již zmiňovaného zámku (viz Zámky) může návštěvník zhlédnout farní kostel Nejsvětější Trojice z let 1567 - 1569, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášter kapucínů s kostelem Narození Páně, nebo například novorenesanční Kodymův Národní dům. www.opocno.cz

36

QDobruška První písemná zpráva o Dobrušce je z roku 1320, v té době město získává právo várečné a je osvobozeno od robotní povinnosti. Doba od konce 15. do prvních desetiletí 17. století patří k obdobím největšího rozkvětu města. Hospodářský rozvoj se těšil podpoře nových majitelů opočenského panství Trčků z Lípy. Po požáru roku 1565 vyrůstá na spáleništi nové město,tentokrát již v podobě renesanční. Jeho dominantou se stává nová budova radnice. 18. století přineslo městu barokní sloh, který významně poznamenal jeho stavební tvář. Nejvýraznějším počinem byla barokní přestavba děkanského kostela sv. Václava. Těsně za bývalou Novoměstskou branou stojí zděný přízemní domek, v němž se narodil F. L. Věk. V roce 1733 nechali dobrušští postavit na náměstí vysoký sloup s Pannou Marií, obklopený čtyřmi sochami svatých. www.dobruska.cz

QRokytnice v Orlických horách Rokytnice vznikla přibližně ve 13. století, původně jako uhlířská osada. Městem se stala až v roce 1852. Mezi pamětihodnosti města můžeme zařadit soubor roubených domů na náměstí s podloubím, které připomínají vzhled města v 18. století. Ve městě i v jeho okolí najdeme původní dřevěné chalupy, z nichž některé dnes slouží k rekreačním účelům. Na náměstí je umístěna empírová kašna z 1. poloviny 19. století a mariánský sloup z roku 1771. www.rokytnice.cz

37


PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ HRADECKO

TVÚ KLADSKÉ POMEZÍ

PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

QHradec Králové Novodobá podoba města v duchu secese a funkcionalismu je dílem proslulých architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára. Jednou z nejhonosnějších Kotěrových staveb je budova Muzea východních Čech z let 1908 - 1912. Josef Gočár projektoval pro Hradec Králové řadu budov s originálně sytou červení v režném zdivu, kam patří i stavba gymnázia. Za zmínku stojí i most s městskou hydroelektrárnou z roku 1914. Ideálním propojením historické a moderní architektury si Hradec Králové vysloužil lichotivé označení „salon republiky“. www.hradeckralove.org

QNáchod Q Ná h d První zmínka o Náchodu je z roku 1254. Tehdejší Náchod, který založil význačný český feudál Hron z rodu Načeraticů, ležel v katastru dnešního Starého Města nad Metují, přímo u náchodského průsmyku. Historické jádro města představuje čtvercové Masarykovo náměstí, které bylo bohužel narušeno na jižním a východním obvodu. Mezi nejvýznamnějším památky patří raně barokní Stará radnice z let 1657 - 1665, gotický z části dřevěný kostel sv. Vavřince ze 14. století, novorenesanční Nová radnice (1902 - 1903), mariánský sloup a budova Komerční banky podle projektu arch. Pavla Janáka z přelomu 20. a 30. let 20. století. Od roku 2000 je v Regionálním muzeu Náchod zpřístupněna stálá expozice dějin Náchoda. www.mestonachod.cz

QPolice nad Metují

QNový Bydžov Nový Bydžov založil před rokem 1305 Václav II., město bylo zpočátku poddanské, nicméně roku 1569 se stalo královským. Pravoúhlý půdorys města, komponovaný kolem dvou kolmých os a uzavřený čtvercovou obvodovou komunikací předměstí, je jedním z nejpozoruhodnějších děl středověkého urbanismu. Vlastní zástavba města byla ve 20. století téměř zcela zmodernizována. Na Masarykově náměstí upoutá novogotická radnice z let 1863 - 1865 a mariánský morový sloup z roku 1716. Ve městě se nachází také gotický kostel sv. Vavřince, synagoga z let 1701 a starý židovský hřbitov, jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších v Čechách. www.novybydzov.cz

38

V roce 1213 získal Polický újezd břevnovský klášter. Police se měla stát roku 1253 trhovou vsí. Trhová práva sem byla přenesena z Provodova. Městem se stává pravděpodobně roku 1395. Historické jádro města se čtvercovým náměstím si zachovalo památkový charakter, domy byly většinou postaveny či upraveny v 19. a 20. století. Radnice vznikla roku 1718 podle návrhu K. I. Dientzenhofera, novogotická úprava věže pochází z roku 1876. Raně gotický klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vybudován jako trojlodní bazilika v letech 1253 - 1294. Před kostelem stojí sloup opata V. Selendera z doby po roce 1619, který později nahradil mariánský sloup. www.meu-police.cz

39


PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

TVÚ KLADSKÉ POMEZÍ

TVÚ KLADSKÉ POMEZÍ

PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

QStárkov

QBroumov Město Broumov je již více než sedm století správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny, jíž protéká řeka Stěnava, ohraničující pásmo pohraničních Javořích hor a hřeben pískovcových Broumovských stěn. Až do konce 12. stol. byla Broumovská vrchovina, tvořící přechod mezi východními Krkonošemi a Orlickými horami, součástí pralesa - přirozené hranice českého přemyslovského státu. Počátky města jsou spojeny s působením nejstaršího mužského řeholního řádu na území Čech - břevnovskými benediktiny. Kolem roku 1255 byl nad pravým břehem Stěnavy založen Broumov jako správní centrum a jediné místo v panství vyhrazené obchodu a řemeslné výrobě. Krásná a nedotčená příroda i celá řada kulturních památek láká po celý rok návštěvníky na Broumovsko. Značené cesty vedou do Broumovských stěn i Javořích hor. Městu dominuje benediktinský klášter, který byl vyhlášen národní kulturní památkou, či hřbitovní kostel Panny Marie, jedna z nejstarších dřevěných staveb v českých zemích. www.broumov-mesto.cz

První opevněné sídlo v okolí dnešního Stárkova vzniklo kolem roku 1250. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně příslušník rodu erbu třmene. Roku 1573 povýšil Hertvík Žehušický z Nestájova Stárkov na město se všemi právy k tomu náležejícími. Městečko Stárkov mělo od počátku podhorský ráz. Ve starší době byly všechny stavby dřevěné a do náměstí se obracely vysokými dřevěnými štíty. Čtvercové náměstí bylo středem obce a konaly se na něm trhy. Dochovala se nejen většina budov na náměstí, ale také okolní roubené chalupy a další cenné památky. Původně raně barokní radnice byla v 19. století empírově přestavěná. Raně barokní kostel sv. Josefa Pěstouna z let 1654 - 1662 byl doplněný roku 1779 věží. Ke zhlédnutí stojí i roubená fara (1581) s barokní mansardovou střechou a sloup Panny Marie (1726). www.starkov.cz

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

QDvůr Králové nad Labem Nejstarší dochovanou zmínkou o městě, nazývaném Curia - Dvůr, je zápis z roku 1270. Věnné město českých královen se může svým návštěvníkům pochlubit celou řadou historických a kulturních památek a zajímavostí. K dominantám historického jádra města patří náměstí s renesanční budovou Staré radnice a měšťanskými domy, Šindelářská věž a zbytky městských hradeb, Městské muzeum, Hankův dům, kostel sv. Jana Křtitele. www.mudk.cz

QJaroměř Jaroměř je jedním z nejstarších českých měst, je zmiňována již r. 1126. Jejím zakladatelem byl pravděpodobně syn Boleslava II., kníže Jaromír. Není známo, kdy se Jaroměř stala městem královským. Od 14. stol. bylo město dáváno věnem českým královnám. Nevelké historické jádro spolu s šíjí na Vartě představuje hodnotný památkový celek. Podsíňkové domy po severní straně vřetenovitého náměstí, které byly původně přistavěny zadní stranou k hradbě, jsou v jádru gotické a renesanční, většinou však mají barokní, klasicistní a historizující fasády. Z dvorní strany si některé z nich zachovaly bedněné štíty a pavlače. www.jaromer.wz.cz

40

QPecka Městečko pod hradem je zmiňováno již v roce 1382. Severně nad obdélníkovým náměstím s morovým sloupem (1720) stojí kostel sv. Bartoloměje z let 1748 - 1758, postavený nákladem valdických kartuziánů. V okolí Pecky leží řada přízemních roubených stavení s vyřezávanými lomenicemi. www.obec-pecka.cz

41


PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

TVÚ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

TVÚ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

QVrchlabí

QTrutnov

První písemný doklad o české osadě s názvem „Wrchlab“ je z roku 1359, v té době osada patřila vladykovi Haškovi z Vrchlabí. Většinu obyvatelstva tvořily rodiny horníků a slévačů pracujících na těžbě a zpracovávání rud. Počínaje rokem 1624 za A. V. Eusebiua z Valdštejna a posléze i za Ferdinanda II. došlo k velkému rozkvětu města právě díky těžbě. Dochován zůstal ulicový půdorys města s protáhlým náměstím a zástavbou, jejíž původ nepřesahuje 18. století a fasády pocházejí nejčastěji ze 2. poloviny 19. století a z počátku 20. století. Několik roubených domků se zachovalo na náměstí i v okrajových částech centra z dřívější dřevěné zástavby města. www.muvrchlabi.cz

QHostinné Středověké město se čtvercovým náměstím bylo založeno pravděpodobně kolem roku 1260. Hostinné se řadí k nejhodnotnějším památkovým městům východních Čech. Centrum města je tvořeno čtvercovým náměstím, obklopeným měšťanskými domy s podloubím ze 16. - 18. století. Na jeho západní straně je umístěna budova renesanční radnice. Jedná se o původně pozdně gotickou stavbu z roku 1525, renesančně přestavěnou v roce 1591. Historické jádro města poskytuje přes mnohé požáry a povodně, kterými bylo město v minulosti často postiženo, celou řadu zajímavých pohledů. Nejcennější památkou je děkanský chrám Nejsvětější Trojice s 53 m vysokou věží. Uprostřed náměstí se nachází raně barokní morový sloup postavený v roce 1678. www.hostinne.info

42

PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

Město vzniklo v době Přemysla Otakara II. v roce 1260 (skutečný status města získalo až v roce 1340). Původně trhová kolonizační obec zaujímala důležité postavení při obchodní cestě do Slezska. Původní vzhled Trutnova, jež bylo až do 16. století věnným městem českých královen, porušily časté požáry. Původně renesanční radnice (nárožní jednopatrová budova s věží a s cimbuřím) na náměstí byla postavena po roce 1591 Carolem Saulem z Hostinného. Poté co vyhořela, byla v roce 1826 pseudogoticky přestavěna stavitelem Novotným. Domy na náměstí pochází v jádru ze 16. a 17. století, později však byly barokně a empírově upraveny. V Trutnově se nachází dva kostely: barokní kostel sv. Jana Křtitele a pseudogotický evangelický kostel z roku 1900 od trutnovského stavitele Riegra. www.trutnov.cz

QŽacléř

QPilníkov

Již roku 1260 zde existovala ves s názvem Bornfloss, vysazená v pohusitské době na městečko Bärnstadt tvořené dlouhou ulicí rozšiřující se v trojúhelníkové náměstí. Město si zachovalo památkový charakter, obraz náměstí určují barokní a empírové domy, některé s podloubím, s fasádami z 18. století. Z dříve velmi početných přízemních dřevěných podsíňkových domů z 18. století přetrvalo několik posledních příkladů. Dominantou náměstí je klasicistní Stará radnice z přelomu 18. a 19. století a mariánský sloup z roku 1725. Nedaleko odtud stojí původně renesanční kostel Nejsvětější Trojice z konce 16. století, barokně přestavěný kolem roku 1732, později doplněn loretánskou kaplí. www.zacler.cz

O vesnici Pilníkov se poprvé dozvídáme ze zápisu z roku 1357 v knize „Kniha o potvrzení duchovních funkcí“. Brzy po roce 1371 získal Pilníkov do majetku vladyka Ješek Zilvar. Za vlády krále Vladislava byl Pilníkov povýšen na městečko. Po požáru v roce 1830 vznikla nová část Pilníkova zvaná Nové město. Původní dřevěný (dnes již zděný) kostel Nejsvětější Trojice z let 1357 stojí uprostřed náměstí na mírném návrší. Současné zařízení kostela je z konce 18. století. Poblíž kostela stojí sousoší Nanebevzetí P. Marie z roku 1763 ve slohu vrcholného baroka s prvky rokoka. V parku pod kostelem se nachází klasicistní kašna z konce 18. století. Na západní straně náměstí stojí řada měšťanských domů s podloubím z doby kolem roku 1800. Statek čp. 270 je pozdně klasicistní z roku 1861. www.pilnikov.cz

43


PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚST A OBCÍ

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ČESKÝ RÁJ

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ ČESKÝ RÁJ

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

QSobotka Sobotka byla založena před rokem 1287 Vartemberky a až v roce 1498 se stala městem. Historické jádro města, s pravidelným půdorysem, i některá předměstí (například západní Nové Město) si zachovaly historickou urbanistickou strukturu s mimořádně velkým počtem maloměstských přízemních i patrových roubených domů. Na náměstí naproti sousoším Panny Marie stojí renesanční radnice z konce 16. století, barokně přestavěná a posléze i empírově upravená v letech 1808 a 1847. V těsné blízkosti nedaleko náměstí se nachází také kostel sv. Maří Magdalény, postavený v letech 1590 - 1596 nákladem Oldřicha Felixe z Lobkovic. www.sobotka.cz

QStudeňany Obec představuje velmi hodnotný celek přízemní roubené architektury. Domy s náročnou skladbou mají obvykle spárované stěny a bedněné štíty. Roubená přízemní hospoda č. 11 se honosí dřevěnými pilastry a římsou z 1. poloviny 19. století.

QKarlov Q l u Roškopova šk QŽeleznice Železnice byla založena někdy před rokem 1408 pány ze Železnice v sousedství starší vsi s románským kostelem. Náměstí je obestavěno vesměs jednotně řešenými klasicistními, podélně řazenými patrovými domy s pozoruhodnými kamennými portály, pocházející z opakované výstavby městečka po požárech. Původně románský kostel sv. Jiljí přestavěný v 18. století v barokním slohu tu stál již od konce 12. století. Původní románská věž kostela zůstala zachována. V roce 1829 bylo město po požáru přestavěno a z této doby pochází řada městských empírových domů. V okolí je několik památníků na prusko-rakouskou válku v roce 1866. www.zeleznice.net

44

Přízemní roubená stavení s vyřezávanými lomenicemi jsou dominantou obce.

TURISTICKY VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

QNové Smrkovice Obec byla založena po roce 1777 jako raabizační ves s dlouhou ulicovou návsí obestavěnou typizovanými přízemními roubenými domy, upravovanými v 19. století a zčásti i ve 20. století. Celek doplňuje několik zděných domů. Akcent návsi s vysokými stromy tvoří sloupová dřevěná zvonička.

45


TVÚ Český ráj

TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší

TVÚ Hradecko

Královéhradecký kraj

TVÚ Kladské pomezí

Turisticky významná území (TVÚ) Q Q Q Q Q

TVÚ Orlické hory a Podorlicko

Legenda státní hranice hranice kraje dálnice silnice železnice vodní tok turistické informační centrum rozhledna městská památková rezervace vesnická památková rezervace

pevnost

památková zóna města, obce

zámek

vesnická památková zóna

hrad, zřícenina

Krkonoše a Podkrkonoší Orlické hory a Podorlicko Kladské pomezí Český ráj Hradecko


Turistická informační centra Adršpach

Horní Maršov

Dolní Adršpach 26 549 57 Adršpach www.skalyadrspach.cz info@skalyadrspach.cz Tel.: 491 586 012

Temný Důl 46 542 26 Horní Maršov www.veselyvylet.cz info@veselyvylet.cz Tel.: 499 874 298

Broumov

Hořice

z Mírové n. 56, 550 01 Broumov www.broumov.net info@broumov.net Tel.: 491 524 168 z Opočenského 70 www.neumann-reisen.info jan.neumann@tiscali.cz Tel.: 491 524 635

Náměstí Jiřího z Poděbrad 3 508 01 Hořice www.horice.org infocentrum@horice.org Tel.: 493 620 121

Černý Důl Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl www.cernydul.cz infocentrum@cernydul.cz Tel.: 499 429 618

Česká Skalice Husovo nám. 51, 552 03 Č. Skalice www.ceskaskalice.cz infocentrum@ceskaskalice.cz Tel.: 491 453 870

Deštné v Orlických horách Pod sjezdovkami 164 517 91 Deštné v Orl. horách www.destne.info info@destne.info Tel.: 494 663 289

Dobruška Náměstí F. L. Věka 32 518 01 Dobruška www.mestodobruska.cz ic@mestodobruska.cz Tel.: 494 629 581

Dolní Maršov Rýchorka 146, 542 24 Svoboda nad Úpou www.svobodanadupou.eu info@chatycechy.cz Tel.: 499 692 953

Dvůr Králové nad Labem Náměstí T. G. Masaryka 2 544 01 Dvůr Králové nad Labem www.dvurkralove.cz info@mudk.cz Tel.: 499 321 742

48

Hostinné Náměstí 70, 543 71 Hostinné www.infocentrum.hostinne.info infocentrum@muhostinne.cz Tel.: 499 404 746

Hradec Králové z Gočárova třída 1225 500 02 Hradec Králové www.ic-hk.cz icko@ic-hk.cz Tel.: 495 534 482 z Velké náměstí 165 500 01 Hradec Králové www.ic-hk.cz icko2@ic-hk.cz Tel.: 495 580 492 z Tomkova 911 500 03 Hradec Králové www.kralovehradecko.info info@kralovehradecko.info Tel.: 495 512 322 z SNP 699 500 03 Hradec Králové www.hradecko-info.cz prodejna@bktour.cz Tel.: 495 406 090

Hronov Náměstí ČSA 500 549 31 Hronov www.hronov.cz info@mestohronov.cz Tel.: 491 483 646

Chlumec nad Cidlinou z Městská knihovna Kozelkova 26/IV 503 51 Chlumec nad Cidlinou http://ic.chlumecnc.cz knihovna@chlumecnc.cz Tel.: 495 484 121

z Klicperova 55/1 503 51 Chlumec nad Cidlinou http://ic.chlumecnc.cz knihovna@chlumecnc.cz Tel.: 495 484 121

Janské Lázně Černohorská 265, (bud. lanovky) 542 25 Janské Lázně www.janskelazne.cz info@janskelazne.cz Tel.: 499 875 186

Jaroměř Nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř www.jaromer-josefov.cz info@jaromer-josefov.cz Tel.: 491 847 220

Jičín Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín www.jicin.cz ic@jicin.org, mic@jicin.org Tel.: 493 534 390

Kostelec nad Orlicí I. J. Pešiny 39 517 41 Kostelec nad Orlicí www.rtic.kostelecno.cz rtic@muko.cz Tel.: 494 337 261-2

Lánov Prostřed. Lánov 39, 543 41 Lánov www.lanov.cz infocentrum@lanov.cz Tel.: 499 432 083

Lázně Bělohrad Náměstí K. V. Raise 160 507 81 Lázně Bělohrad www.lazne-belohrad.cz hoska-tour@hoska-tour.cz Tel.: 493 792 520

Malá Úpa Horní Malá Úpa 129 547 01 Malá Úpa info.malaupa.cz info@malaupa.cz Tel.: 499 891 112

Náchod Kamenice 144, 547 01 Náchod www.icnachod.cz info@icnachod.cz Tel.: 491 420 420

Nové Město nad Metují

Police nad Metují

Teplice nad Metují

z Na Zadomí 1226 549 01 Nové Město nad Metují www.infocentrum-nmnm.cz info@muzeum-nmnm.cz Tel.: 491 472 119 z U Zázvorky 1210 549 01 Nové Město nad Metují www.infocentrum-nmnm.cz info@muzeum-nmnm.cz Tel.: 491 470 331

Masarykovo nám. 98 549 54 Police nad Metují www.policko.cz infocentrum@policko.cz Tel.: 491 421 501

Horní 13 549 57 Teplice nad Metují www.teplickeskaly.com info@teplickeskaly.com Tel.: 491 581 197

Rokytnice v Orl. horách

Trutnov

Nový Bydžov Husova 1370 504 01 Nový Bydžov www.novybydzov.cz/knihovna knihovna.nb@worldonline.cz Tel.: 495 493 269

Opočno Kupkovo náměstí 247 517 73 Opočno www.opocno.cz infocentrum@opocno.cz Tel.: 494 668 111

Pec pod Sněžkou z Pec pod Sněžkou 188 542 21 Pec pod Sněžkou www.turistapec.cz turista@turistapec.cz Tel.: 499 736 280 z Informační středisko správy KRNAP 172 542 21 Pec pod Sněžkou www.krnap.cz tespec@krnap.cz Tel.: 499 896 213 z Pec pod Sněžkou 196 542 21 Pec pod Sněžkou www.veselyvylet.cz info@veselyvylet.cz Tel.: 499 736 130 z Informační středisko správy KRNAP Obří Důl 128 542 21 Pec pod Sněžkou www.krnap.cz isobridul@krnap.cz Tel.: 499 736 311

Náměstí T. G. Masaryka 4 517 61 Rokytnice v Orl. horách www.info.rokytnice.cz info-service@rokytnice.cz Tel.: 494 595 326

Krakonošovo náměstí 72 541 01 Trutnov www.trutnov.cz vesely@trutnov.cz Tel.: 499 818 245

Rychnov nad Kněžnou

Třebechovice pod Orebem

Svatohavelská 105 516 01 Rychnov nad Kněžnou www.rychnovsko.cz mic@rychnov-city.cz Tel.: 494 539 027

Skuhrov nad Bělou Skuhrov nad Bělou 84 517 03 Skuhrov nad Bělou www.skuhrov.cz info.skuhrov@seznam.cz Tel.: 494 598 248

Svoboda nad Úpou Náměstí Svornosti 527 542 24 Svoboda nad Úpou www.svobodanadupou.eu info@chatycechy.cz Tel.: 499 871 216

Špindlerův Mlýn z Svatopetrská 173 543 51 Špindlerův Mlýn www.spindlmu.info info@spindlmu.info Tel.: 499 523 656 z Informační středisko správy KRNAP Pod Medvědínem 269 543 51 Špindlerův Mlýn www.krnap.cz tesspindl@krnap.cz Tel.: 499 433 228

Masarykovo náměstí 24 503 46 Třebechovice pod Orebem www.betlem.cz trebechovice@wo.cz Tel.: 602 795 823

Úpice Dr. A. Hejny 133 542 32 Úpice www.icupice.cz info@icupice.cz tel.: 499 882 329

Vrchlabí z Krkonošská 8 543 01 Vrchlabí www.muvrchlabi.cz info@krkonose.eu Tel.: 499 405 744 z Náměstí Míru 223 543 01 Vrchlabí www.krnap.cz his@krnap.cz Tel.: 499 421 474

Žacléř Rýchorské náměstí 10 542 01 Žacléř www.zacler.cz muzeum@zacler.cz Tel.: 499 739 225

autoři fotografií? poděkování? Vydal Královéhradecký kraj, 2009. Realizoval Garamon s.r.o., Hradec Králové. Grafická úprava Josef Tázler – PEP-in, s. r. o. NEPRODEJNÉ.

49


Hrady, zámky, pevnosti a památkové rezervace  

Královéhradecký kraj - prostor mezi Orlickými horami a pohořím Krkonoš byl odpradávna jedním z nejsnadnějších přístupů do jinak horami obkl...

Hrady, zámky, pevnosti a památkové rezervace  

Královéhradecký kraj - prostor mezi Orlickými horami a pohořím Krkonoš byl odpradávna jedním z nejsnadnějších přístupů do jinak horami obkl...

Advertisement