Page 1

www.hradecko-info.cz

HRADECKO


HRADECKO

Rozloha:

cca 970 km2

Nejvyšší bod:

340 m n.m. Chlum

Nejnižší bod:

204 m n.m. Údolí Cidliny u Končic

Počet obcí:

118

Největší obec (město):

Hradec Králové


Zámek Hrádek u Nechanic Kaple Zjevení Páně

Židovský hřbitov Hrádek u Nechanic Smiřice Nový Bydžov

Chlumec nad Cidlinou

Hradec Králové

Třebechovice pod Orebem

Třebechovické muzeum betlémů

Zámek Karlova Koruna

Velké náměstí Kolesové parníky na Labi

Veteran Airshow


Vítáme Vás...

www.hradecko-info.cz


Objevte pfiírodní krásy Hradecka

Jiráskovy sady v Hradci Králové


Soutok řek Labe a Orlice v Hradci Králové

Krajina Hradecka spojuje ideální prostředí pro rodinnou dovolenou a relaxaci, aktivní odpočinek i cykloturistiku. Velké množství historických památek, kulturních akcí a výborná dopravní dostupnost Hradecka vytváří vynikající podmínky pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Za krásami přírody to na Hradecku není nikde daleko. Doslova za branami Hradce Králové se rozkládají rozsáhlé lesy táhnoucí se čtyřicet kilometrů jihovýchodním směrem, protkané turistickými a cyklistickými trasami. Při hlavních lesních cestách jsou malebná odpočívadla. Významnou přírodní zajímavostí překračující význam regionu je řeka Orlice. Přirozeně meandrující řeka s četnými slepými rameny skrývá krásy starých tůní, mokřin a lužních lesů. V Hradci Králové ústí Orlice do Labe. Město je rovněž známo jako město zeleně, a to díky rozsáhlým upravovaným městským parkům. V některých z nich najdeme i chráněné památné stromy.

2

3


Vítejte v Salonu republiky a jeho okolí

Budova Muzea východních Čech


Velké náměstí

Hradec Králové Krajinu na soutoku Labe a Orlice lidé osídlili již v době

přemyslovských Čech. Z roku 1225 se dochovala první

předhistorické. Archeologická naleziště dokládají

písemná zmínka o Hradci jako o královském svobodném

osídlení z pravěku i z doby římské. Návrší nad soutokem

městě. Česká královna vdova Eliška Rejčka pak učinila

se koncem 10. století stalo střediskem východní části

z Hradce Králové druhé nejvýznamnější město po Praze. Ve 14. století je opevněno hradbami a roku 1306 se stává královským věnným městem. Od roku 1664 je rovněž

Zvon Augustin v Bílé věži na Velkém náměstí

sídlem biskupství. Město procházelo obdobími rozkvětu i úpadku, významný vliv mělo vybudování královéhradecké pevnosti v 18. století. Později získal Hradec Králové věhlas díky moderní urbanistické koncepci vynikajících architektů počátku 20. století v čele s Josefem Gočárem a Janem Kotěrou. Tuzemští i zahraniční návštěvníci je pojmenovali „Salonem republiky”. Kvalitní historická a moderní architektura a výjimečné urbanistické řešení činí z města doslova učebnici architektury. Dominantou města je Katedrála sv. Ducha na Velkém náměstí, založená královnou Eliškou Rejčkou roku 1307 jako farní kostel. Na katedrálu byla 56 metrů dlouhá a 33 metry vysoká stavba povýšena roku 1664 při založení biskupství. K cenným památkám

4

5


Socha Papeže Jana Pavla II.

patří cínová křtitelnice z roku 1406. Monumentální

kněz a historik B. Balbín. Po zrušení řádu se kolej

trojlodní cihlový chrám tvoří spolu se sousední Bílou

stala sídlem královéhradeckého gymnázia, kde učili

věží hlavní symboly města. V Bílé věži, přes sedmdesát

i V. K. Klicpera a J. Chmela a kde studovala řada význam-

metrů vysoké městské zvonici, jejíž stavba byla zahájena

ných osobností včetně J. K. Tyla, F. Škroupa, A. Jiráska

roku 1574, je zavěšen druhý největší zvon v Čechách

či K. Čapka. V roce 1993 areál převzalo královéhradecké

Augustin. Při pohledu na věžní hodiny nelze přehlédnout,

biskupství a vytvořilo zde Diecézní pastorační centrum,

že ručičky měří čas neobvykle - malá ukazuje minuty

Nové Adalbertinum. V jeho atriu se nachází socha

a velká hodiny. Častým cílem návštěvníků Hradce

papeže Jana Pavla II. K nepřehlédnutelným památkám

Králové je Kaple sv. Klimenta. Původní cihlovou kapli

historického středu Hradce Králové patří nedaleká

ze 14. století nahradila v letech 1717-1721 barokní novo-

biskupská rezidence, barokní palác projektovaný

stavba postavená podle projektu J. B. Santiniho. Kopuli

podle plánu J. B. Santiniho. Mariánský sloup stojící

kaple zdobí pozlacená papežská tiára s dvěma zkřížený-

uprostřed Velkého náměstí připomíná ušetření města

mi klíči. Další významnou barokní stavbou na hradeckém

a jeho obyvatel od morové epidemie. Vrchol sloupu

Velkém náměstí je kostel Nanebevzetí Panny Marie

zdobí socha P. Marie. Poprvé je zde vyobrazen nový

postavený v letech 1654-1666 podle plánů italského

královéhradecký znak - český lev držící písmeno G.

stavitele C. Luraga jako součást jezuitské

V uličkách hradeckého Starého města nedaleko od Vel-

koleje. Její areál vyrostl

kého náměstí se skrývá areál někdejšího královského

v letech 1671-1710

hradu, sídla českých královen Elišky Rejčky a Elišky

na místě devíti měš-

Pomořanské. Hrad byl zničen za husitských válek a na jeho

ťanských domů, z nichž

místě vyrostl kostel a seminář. Interiér purkrabského

v jednom se narodil jezuitský

domu s kostelem sv. Jana Nepomuckého vyzdobili


Masarykovo náměstí

nástěnnými malbami mniši z pražského emauzského

byl ve 2. pol. 17. století barokně upraven. Dřevěná, osmi-

kláštera. Dnes slouží jako Městská hudební síň. Velké

boká zvonice v jeho sousedství postavena koncem

náměstí však nezdobí jen historické stavby. Secesní

16. století. V roce 1935 byl do Jiráskových sadů přenesen

budova dnešní Galerie moderního umění vyrostla

dřevěný pravoslavný kostelík sv. Mikuláše z východoslo-

na místě takzvaných Caivasových v letech 1911-1912

venské Habury. Po zrušení hradecké pevnosti začala

podle plánu Osvalda Polívky jako sídlo Záložního

v místech za hradbami vyrůstat městská zástavba, která

úvěrního ústavu. Tak jako je Hradec Králové nazývám

položila základy budoucího moderního města. Budovy

městem zeleně či salonem republiky, mohl by být

úřadů a institucí či úpravy veřejných prostranství již

i městem kostelů. Turisté je mohou objevit v různých

navrhovali významní architekti. Hradec Králové se začal

částech města včetně městských sadů. Kostel sv. Anny

měnit v salon republiky ve dvacátých letech minulého

postavili v letech 1777-1784 minorité jako náhradu

století, kdy vznikly významné stavby podle projektů

Budova Gymnázia J. K. Tyla od Josefa Gočára

za klášter zbořený při stavbě hradecké pevnosti.

Josefa Gočára. Patří mezi ně Koželužská škola (1923-

Ze stejného období je pozdně barokní kostel sv. Antonína

1924), Angločeskoslovenská banka na Masarykově nám.

Poustevníka postavený v letech 1769-1772. Za pozornost

(1923-1924), dostavba a úprava domů severní fronty

návštěvníků města stojí i dva dřevěné kostely. Kostel

Masarykova náměstí (1924-1926), před

sv. Jana Křtitele z 1. pol. 16. století stojící na Kopci sv. Jana

kterou byla v roce 1926 vztyčena socha

6

7


Labská elektrárna v Hradci Králové

T. G. Masaryka od O. Gutfreunda, Rašínovo gymnázium

staveb Jana Kotěry. Na umělecké výzdobě se podíleli

(1925-1927), socha Vítěze v průčelí od J. Štursy, Sbor

také další významní umělci. Alegorické figury sedících

církve československé husitské kněze Ambrože (1926-

žen při vchodu do budovy znázorňující Umění (Historii)

1927), Masarykova základní škola s mateřskou školou

a Průmysl vytvořili Stanislav a Vojtěch Suchardové, skle-

(1927-1928), Ředitelství státních drah na Ulrichově

něné okenní vitráže navrhl F. Kysela. Secesní zařízení

náměstí (1929-1932), Budova Okresních a finančních

muzea se zachovalo do současnosti. Největší regionální

úřadů (1932-1936). Na podobě města se podepsal

muzeum kraje se řadí svými přírodovědnými, historickými

i Jan Rejchl, podle jehož projektů vyrostla budova

a archeologickými sbírkami, odbornou badatelskou

či soubory budov Výzkumného ústavu sklářského (1930),

a vědeckou prací mezi nejvýznamnější instituce tohoto

České státní banky, (1931), Sborového velitelství (1938),

druhu v republice. Pobočkou muzea je Památník bitvy

hlavního nádraží ČD (1929-

1866 na Chlumu u Hradce Králové - válečné muzeum,

1935) nebo Krajského soudu

které v současnosti představuje ukázky výzbroje

(1934-35). Jedním z hlavních

a výstroje všech armád zúčastněných v bitvě 1866.

lákadel města a národní kultur-

K modernímu Hradci neodmyslitelně patří Labská vodní

ní památkou je Muzeum

elektrárna. Součástí významné technické památky

východních Čech. Budova

z let 1909-1914 je betonový most zvaný Hučák

z let 1909 až 1912 je

s pohyblivým segmentovým jezem, regulujícím množství

jednou z nejhonosnějších

vody pro potřeby elektrárny. Historické jádro města je


Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

městskou památkou rezervací, okolí historického jádra s četnými moderními budovami bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Lidovou architekturu zastupuje v Hradci Králové především Šrámkův statek v Pileticích. Památkově chráněný areál původní lidové architektury se vzácnými dřevěnými objekty, jehož

Vlastivědné muzeum v Loretě v Chlumci nad Cidlinou

součástí je ojedinělé dvoupatrové roubené obytné stavení s pozoruhodnou pavlačí z roku 1802. Areál je využíván jako centrum lidových tradic, pořádájí se tam

konferenční technikou, dobré ubytovací možnosti, zázemí

folkloristické slavnosti, výstavy, jarmarky a trhy výrobků

vysokých škol, dopravní dostupnost měst jak v rámci

lidové tvorby a uměleckých řemesel. Dnešní Hradec

republiky, tak i střední Evropy, poskytuje ideální podmínky

Králové je svým kultivovaným prostředím a množstvím

pro pořádání kongresů a konferencí.

zeleně skutečnou metropolí východních Čech. Kromě sídla státních institucí, bank či významných firem, je se šesti fakultami vysokých škol a množstvím středních

Chlumec nad Cidlinou

škol centrem vzdělávání. Díky výbornému zázemí se zde v posledních letech daří také takzvané kongresové

Město dramatika Klicpery, město baroka,

turistice. Kongresové sály vybavené nejmodernější

město v zahradách i město rybníků: to je

8

9


Chlumec nad Cidlinou. Pro mnohé je Chlumec, ležící téměř na rozhraní Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje, také symbolem povstání sedláků, jejichž porážku v roce 1775 připomíná památník selských bouří na návrší zvaném Skalka východně od města. I v Chlumci nad Cidlinou zanechal svou stopu J. B. Santini. Zámek Karlova Koruna postavený podle jeho návrhu v letech 1721-1723 hrabětem Františkem Ferdinandem Kinským je dominantou města. Stavba připomíná tvar královské koruny a název dostala na počest návštěvy císaře Karla VI., který zde pobýval po své korunovaci v Praze. Interiérová expozice seznamuje s dějinami rodu Kinských, s chovem koní -

Památník selských bouří

chlumeckých plaváků a s lovectvím. Součástí zámku je rozsáhlý anglický park. Do areálu Lorety, původně projektované jako piaristický klášter, byla umístěna

nejstarší budovou v Chlumci nad Cidlinou je kostel

historická expozice vlastivědného muzea. Kostel

Nejsvětější Trojice stojící v parčíku nedaleko před

sv. Voršily na Klicperově náměstí je příkladem smíšení

vstupem do zámeckého parku. Podle tradice opřené

dvou slohů – pozdní gotiky a renesance. Děkanský chrám

o nález nápisového kamene v roce 1734 měl být kostel

byl postaven ve dvou etapách v letech 1536-1543

postaven roku 1134.

pernštejnskou stavební hutí. Trojlodní stavba s renesančními prvky je zakončena trojbokým kněžištěm a zaklenuta křížovou klenbou. Ve východní části

Nový Bydžov

chlumeckého náměstí stojí mariánský sloup. Na počest vítězství vojsk císaře Josefa I. a jeho spojenců nad fran-

Město bylo založeno před rokem 1305 jako královské

couzskou armádou Ludvíka XIV. o španělské dědictví jej

město a roku 1569 se stalo královským věnným městem.

dal v roce 1710 postavit Václav Norbert Kinský. Patrně

Pravidelný geometrický půdorys zástavby je dokladem

Chov koní - Chlumeckých plaváků


Novogotická radnice v Novém Bydžově

Na západní straně bydžovského náměstí stojí původně renesanční a barokně upravená budova radnice, kterou později nahradila novogotická stavba postavená podle Židovský hřbitov v Novém Bydžově

projektu Josefa Míči v letech 1862-1865. Mezi novobydžovské památky patří také novorenesanční Okresní dům z roku 1899 či secesní budova spořitelny z let 1905-

vyspělého českého středověkého urbanismu. Rozvoj

1907. Uprostřed náměstí stojí Mariánský morový

města a jeho panství citelně zasáhly katastrofální

sloup se sousoším z roku 1716. V Novém Bydžově je

následky třicetileté války. Spolu se založením města byl

také třetí nejstarší židovský hřbitov v Čechách, zalo-

stavěn v letech 1305-1311 gotický kostel sv. Vavřince.

žený roku 1520. Je na něm dochováno necelých 1500

Patří mezi nemnoho městských kostelů nedotčených

náhrobků, nejstarší z roku 1577, nejmladší z roku 1885.

novogotickými přestavbami v 19. století. Od roku 1751 byl Nový Bydžov sídelním městem nově vzniklého Bydžovského kraje, zasahujícího od Krkonoš přes

Smiřice

Vrchlabí, Jilemnici, Novou Paku, Jičín, Hořice, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou a Poděbrady až k Sadské.

Četné archeologické nálezy svědčí již o pravěkém osíd-

Přestože později bylo sídlo kraje přemístěno do Jičína,

lení polabské krajiny v okolí Smiřic. Základ pozdějšího

název kraje zůstal zachován až do roku 1850.

města položila za panování rodu Smiřických výstavba

Detail oltáře s obrazem Petra Brandla ve Smiřicích

10

11


Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

tvrze, přestavěné v 15. století na zámek. V 17. století

zámecká kaple i obraz Klanění Tří králů prohlášeny

zde rod Šternberků nechává zbudovat zámeckou

národními kulturními památkami.

kapli Zjevení Páně. Budova kaple představuje významný doklad českého stavitelského umění vrcholného baroka. Za stavitele je považován Kryštof Dientzenhofer,

Třebechovice pod Orebem

i když některé prameny hovoří o J. B. Santinim. Středem slohově jednotného barokního interiéru, dochovaného

Třináct kilometrů východně od Hradce Králové leží

od svého vzniku v nezměněné podobě, je vrcholné dílo

město známé po celém světě betlémářskou tradicí

barokního mistra Petra Brandla - obraz Klanění

a oblíbené kvůli svému okolí s krásnými lesy a půvabnými

Tří králů. Díky své špičkové umělecké hodnotě byly

zákoutími řeky Orlice. Třebechovice pod Orebem


Třebechovické muzeum betlémů

jsou poprvé připomínány roku 1368. V první polovině

hluboký a 2 metry vysoký, který se skládá ze dvou tisíc

patnáctého století bylo město sídlem stoupenců

vyřezávaných dílů, se stal magnetem československé

husitského hnutí Orebitů, později Sirotků. Jejich

expozice na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967.

vojenská jednotka, vytvořená roku 1419 právě v Třebe-

Muzeum betlémů uchovává kromě jiného i ručně psaný

chovicích, byla po husitech z Tábora a Prahy třetí nej-

kancionál z roku 1559. Významnou třebechovickou

významnější silou husitů. Světový věhlas město získalo

stavbou je kostel sv. Ondřeje, poprvé doložený k roku

díky Třebechovickému muzeu betlémů se sbírkami

1384. Dnešní pozdně barokní kostel byl postaven

obsahujícími na dvě stovky betlémů z nejrůznějších

královéhradeckým stavitelem Františkem Kermerem

materiálů. Unikátní a nejznámější je tzv. Proboštův

v letech 1767-1771. Kostel Božího Těla na vrchu Orebu

betlém, který je národní kulturní památkou. Unikátní

(260 m n.m.), byl postaven roku 1835 na místě

mechanický dřevěný betlém 7 metrů dlouhý, 3 metry

dřevěného kostelíka.

Přírodní park Orlice


Průčelí zámku Hrádek u Nechanic

Hrádek u Nechanic Další z řady národních kulturních památek na Hradecku

postavit v letech 1839-1857 ve stylu windsorské gotiky.

je novogotický zámek Hrádek u Nechanic. Hraběcí rod

Dvoukřídlá budova se zvýrazněným dvoupatrovým středem

Harrachů jej nechal jako své reprezentační a letní sídlo

- věží s cimbuřím - stojí uprostřed patnáctihektarového

Interiér zámku Hrádek u Nechanic


anglického parku založeného v roce 1844. Část parku

Evropy. Na zámku se v průběhu sezony pořádají tradiční

je dnes oblíbeným golfovým hřištěm. Zámecký interiér

kulturní akce. Při některých z nich návštěvníky provádějí

je ukázkou šlechtického bydlení 19. století s bohatým

zámkem průvodci představující hraběcí rodinu i zámecké

původním historickým zařízením a zámeckou obrazárnou.

služebnictvo v dobových kostýmech.

Ve vnitřním vybavení nechybí různé technické dokonalosti tehdejší doby, například ústřední topení vedené

Významné osobnosti historie Hradecka připomíná

v podlahách a především umělecky bohatým zařízením

památník Václava Hanky v Hořiněvsi či památník

a sbírkami, které Harrachové nechali dovézt z celé

Františka Škroupa v Osicích.

Průvodce v dobovém kostýmu na Hrádku u Nechanic

Rodný dům Václava Hanky

František Škroup

14

15


Rekonstrukce bitvy na Chlumu

Vydejte se na v˘pravy po stopĂĄch historie


Díky výjimečné poloze a bohaté minulosti je na Hradecku

Dávné tradice a historii Hradecka přibližuje skanzen

velké množství vojenských památek, některé již z dob

lidového stavitelství v Krňovicích, který představuje

husitských. Do historie regionu se nesmazatelně zapsala

stavby lidové architektury z Hradecka, Pardubicka

válka mezi Rakouskem a Pruskem, která v červenci

a Orlických hor. Pohled do hlubší historie nabízí

1866 dospěla pro Rakousko k tragickému rozuzlení na

Centrum experimentální archeologie ve Všesta-

Chlumu u Hradce Králové. Bitva, která začala v ranních

rech. Pravěká vesnice postavená původními nástroji

hodinách 3. 7. 1866, se stala největší a nejkrvavější

zachycuje život lidí mezi počátkem mladší doby kamenné

bitvou 19. století v Čechách. Historii zde připomíná

a dobou železnou.

na pět set pomníků. Celou oblast bojiště lze přehlédnout z rozhledny, která stojí poblíž Památníku války 1866. Po místech bojů provázejí naučné stezky.

Rozhledna a muzeum na Chlumu

Pomník polních myslivců z války roku 1866

Skanzen lidové architektury v Krňovicích

Skanzen pravěké vesnice ve Všestarech


Skvûlé záÏitky po cel˘ rok

Slavnosti Královny Elišky na Velkém náměstí v Hradci Králové


Bezmála stotisícový Hradec Králové je největším městem

a dětský sbor Jitro. Obě tělesa jsou fenoménem Hradce

kraje a již od středověku také jeho přirozeným centrem

Králové a patří mezi nejlepší světové pěvecké sbory.

s bohatým kulturním zázemím. Klicperovo divadlo,

Mezi nejvýznamnější kulturní a společenské akce

legendární loutkové Divadlo Drak či Filharmonie

patří červnový mezinárodní divadelní festival Divadlo

Hradec Králové získaly prestiž i na zahraničních

evropských regionů s více než stovkou představení

pódiích stejně jako chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri

v divadlech i pod širým nebem, výstavami, semináři

Festival folklóru na Šrámkově statku v Pileticích

Tuning Party

European Veteran Airshow

Legendární loutkové Divadlo Drak


či diskuzními večery herců, režisérů a divadelních kritiků.

probíhají četné vzpomínkové akce spojené s bitvou

V říjnu probíhá pravidelné podzimní setkání jazzmanů

v roce 1866 na Chlumu. Tisíce diváků spolehlivě

Jazz Goes to Town, které je jednou z největších akcí

přitahuje rekonstrukce událostí na autentických místech

svého druhu v republice. Folklórní tradice severový-

bojů s jízdou a ohňovými i dělostřeleckými efekty.

chodních a východních Čech se každoročně v červnu představuje na velkém folklórním festivalu na náměstích

Další akcí, která se již stala tradicí je červencový

a v ulicích Hradce Králové a Pardubic. V červenci

mezinárodní letecký den European Veteran Airshow

Festival Jazz Goes to Town

Vánoční punč na Hrádku u Nechanic


s živými ukázkami a vystoupeními akrobatů. Na hradeckém

turnaji při Slavnostech královny Elišky. Lidé tam

letišti probíhají i další významné akce, za kterými jezdí

mohou obdivovat i ukázky starých řemesel, vystoupení

návštěvníci z celé republiky i ze zahraničí. V srpnu je to

kejklířů a večerní ohňostroj. Historické kostýmy patří

hudební festival Hip Hop Camp, v červnu či červenci

také ke zvláštním prosincovým prohlídkám na zámku

přehlídka vylepšených aut Matador Tuning Party

v Hrádku u Nechanic. Vánoce na zámku přiblížuje

s bohatým programem. V září ožívá historické jádro

kromě vánočně vyzdobené expozice také anglický punč

města kostýmovými průvody, jarmarkem či rytířskými

ze zámecké kuchyně.

Chlapecký dětský sbor Boni Pueri

Hip Hop Camp

Divadlo Evropských regionů

20

21


Skatepark v Hradci Králové

Radost z aktivního odpoãinku


Výborné zázemí pro pěší turistiku poskytují rozsáhlé

plavby z Albrechtic nad Orlicí do Hradce Králové vodáci

hradecké lesy, po turisticky značených cestách je

nenarazí na žádný jez.

možné projít libovolně dlouhou trasu. Na cyklisty čeká na Hradecku síť cyklotras. Oblíbené jsou cesty

Své zázemí má na Hradecku

po Třebechovicku, Chlumecku či Novobydžovsku. Krásy

také stále oblíbenější golf

Hradecka a často i celého Královéhradeckého kraje

a hipoturistika. Golfové

a jeho sousedství lze zhlédnout z několika vyhlídkových

hřiště špičkových parametrů

věží nebo rozhleden. V Hradci Králové tuto možnost

s devíti jamkami je v sousedství

poskytuje Bílá věž, z jejíhož ochozu jsou vidět

zámku Hrádku u Nechanic a další

i pohraniční hory severovýchodních Čech, Podkrkonoší,

v areálu zámečku Myštěves. Menší šestijamkové hřiště

Železné hory a centrální bojiště bitvy 3. 7. 1866

pro veřejnost je v Jeníkovicích u Třebechovic. Golfová

na chlumském návrší. Podobný kruhový rozhled umožňuje

škola je i přímo v Hradci Králové. Milovníkům jízdy

rozhledna na Chlumu u Hradce Králové, z jejíž vyhlídkové

na koních slouží jízdárny v Hradci Králové-Malšovicích,

plošiny umístěné ve výšce 35 metrů můžeme obhlédnout

Chlumci nad Cidlinou, Humburkách a Bědovicích

nejen celé bojiště, ale i panorama hor českého severo-

u Třebechovic pod Orebem. Při jízdárně v Dobřenicích

východu, Železné hory a Polabí. Zajímavý výhled do okolí

působí jezdecká škola.

je také z 15 metrů vysoké rozhledny u Libníkovic. K létu stráveném na Hradecku patří osvěžení v četných Kouzlo a romantiku řeky Orlice i jejího okolí objevili

písnících a koupalištích. Aqua Park v Třebechovicích

vodáci již ve 30. letech 20. století. Během nenáročné

pod Orebem nabízí bazény s vyhřívanou vodou,


Aquacentrum v Hradci Králové

skluzavku či tobogan, sportovní vyžití nabízí také koupa-

Hradec Králové nabízí také unikátní atrakce, které lidé

liště v Novém Bydžově. Po celý rok je možné se koupat

jinde nenajdou. Patří k nim kolesové parníčky brázdící

v hradeckých městských lázních. Aquacentrum s tobo-

s turisty řeku Labe a kotvící během sezony na hradeckém

ganem se světelnými efekty, masážními bazény, vířivkou,

Smetanově nábřeží. Vyhlídková okružní plavba přibližuje

saunou či soláriem splňuje současné nároky návštěvníků.

hradecké dominanty i romantická zákoutí řeky.

Navíc disponuje republikovým unikátem - mořským vlnobitím pocházejícím již z dob první republiky.

Bezprostřední kontakt s tropickou přírodou nabízí návštěvníkům Obří akvárium, jehož technickou zají-

V případě nepříznivého počasí je možné využít některé

mavostí je podvodní tunel, který byl do Hradce dovezen

ze sportovních zařízení vybudovaných ve většině měst

až z Japonska. Lidé mohou nedaleko od centra Hradce

a obcí Hradecka - aktivně relaxovat v řadě moderně

Králové vidět deštný prales, společenství ryb ze Střední

vybavených posiloven a fitcenter, zkusit své štěstí

a Jižní Ameriky i dravé piraně. Tropické klima nabízí také

v kuželnách a bowlingových centrech, rozhýbat tělo při

skleník s rostlinami ze subtropických a tropických oblastí

squashi či richocetu nebo navštívit některý z tenisových

v Botanické zahradě léčivých rostlin, která je výukovým

kurtů či si zahrát minigolf.

pavilonem hradecké farmaceutické fakulty.

Kolesové parníky na Labi v Hradci Králové

Obří akvárium v Hradci Králové


www.kralovehradeckykraj.eu www.kralovehradeckyregion.cz

Hradecko  
Hradecko  

Krajina Hradecka spojuje ideální prostředí pro rodinnou dovolenou a relaxaci, aktivní odpočinek i cykloturistiku. Velké množství historickýc...

Advertisement