Page 1

www.cesky-raj.info

ČESKÝ RÁJ


ČESKÝ RÁJ

Rozloha:

cca 460 km2

Nejvyšší bod:

618 m n.m. Na Kozlově (u Košova)

Nejnižší bod:

210 m n.m. rybník Zrcadlo u Mlýnce

Počet obcí:

59

Největší obec (město):

Jičín


Kostel sv. Jiljí

Památník bojů z roku 1866

Jinolické rybníky Valdická brána

Železnice

Jinolice

Kbelnice

Skalní město

Prachov Sobotka

Jičín

Libáň Lidová architektura

Kopidlno

Zámek Kopidlno

Libáňská borovička


Vítáme Vás...

w w w. c e s k y - r a j . i n f o


Objevte krásy âeského ráje

Výhled do Českého ráje


Zebín

Název Český ráj není odvozen z místopisu krajiny či sídel,

že je dnes oficiálním názvem celé této nejstarší české

jak tomu nejčastěji bývá. Jeho původ je mnohem poetič-

rekreační oblasti, která nabízí pestrou škálu přírodních

tější: Původně vodoléčebné lázně Sedmihorky na

zajímavostí, stavebních památek a děl lidové architektury.

Hruboskalsku se již po polovině 19. století staly oblíbeným letoviskem české literární, umělecké a intelektuální

Území Českého ráje zasahuje do tří krajů. Severozápadní

smetánky. A byly to právě osobnosti českého kulturního

a západní část Jičínska je součástí Královéhradeckého

života, kdo pro krásu krajiny nazval tuto oblast Českým

kraje, východní okolí Mnichova Hradiště patří

rájem. Později se označení začalo používat pro celé široké

do Středočeského kraje a jižní a východní okolí

území od Jičína a Mnichova Hradiště po Turnov a Malou

Turnova se známými skalními městy Hruboskalskem

Skálu a postupem času se vžilo do povědomí lidí natolik,

a Maloskalskem leží v Libereckém kraji.


Zima v Prachovských skalách

Za krásami pfiírody


Pohled na vrchy Veliš a Zebín

Mírně zvlněný povrch krajiny Českého ráje přerušují

hornin. Mnohé z nich se staly strategicky výhodným

hluboká údolí potoků. K Českému ráji neodmyslitelně

místem pro stavbu hradů. Dnes jsou hrady Veliš,

patří pískovcové skály lemující kaňonovitá údolí vodních

Kumburk či Trosky neformálními symboly celé turistické

toků nebo tvořící rozsáhlejší skalní města. Jedinečnou

oblasti. Na dalších vršcích vyrostly zejména v barokní

přírodní a kulturní památkou s unikátním ekosystémem,

době četné kapličky. Na vrchu Zebínu u Jičína stojí

tvořeným vzájemnými vazbami skalního města, lesního

barokní kaplička sv. Maří Magdaleny, na kopci

prostředí a volně žijícími živočichy a rostlinami je

Svatá Anna u Ostružna kaple sv. Anny s rotundovým

Přírodní rezervace Prachovské skály. Současně

půdorysem.

se jedná o místa osídlená již od pravěku lidmi - část Prachovských skal tvoří pravěké hradiště s bohatými

Výjimečná přírodní hodnota území Českého ráje vedla

archeologickými nálezy. K přírodním památkám patří

roku 1955 k vyhlášení velkoplošné ochrany nejcennějších

také soustava Jinolických rybníků na severovýchodním

částí turistické oblasti formou Chráněné krajinné

okraji Prachovských skal. Dalším dominantním krajinným

oblasti, která se roku 2005 stala zároveň geoparkem

prvkem Českého ráje jsou samostatné výchozy vyvřelých

UNESCO.

4

5


Portrét Albrechta z Valdštejna

Spojení krajiny a ãlovûka


ke vznikajícímu frýdlantskému vévodství a rozhodl se vybudovat z města Jičína jeho správní a sídelní centrum. Plán přestavby města vypracovali věhlasní italští architekti pod vedením Giovanni Battista Pieroniho a určili tak dnešní podobu historického jádra Jičína. Současně s přestavbou vlastního města probíhala barokní krajinná modelace v jeho sousedství. Jejím vrcholem bylo založení šlechtické rezidence krajinně komponované tak, aby zcela jedinečným způsobem propojila výrazné dominanty města s širokým okolím. Krajinu mezi vrchem Velišem, městem Jičínem a obcí Valdice dodnes protíná téměř geometricky přesná linie, která na sebe během necelých sedmi kilometrů „navléká” sedm významných míst, jež Abrecht z Valdštejna sám založil nebo zdědil z předcházejících období. Kaple ve Valdicích

Nejvýše položeným místem krajinné kompozice je čedičový vrch Veliš, místo s krásným výhledem na Jičín, Obraz Českého ráje dotvořila nejen zemědělská kultivace

Český ráj i Krkonoše. Na přelomu 12. a 13. století byl

území, ale i velkorysá stavební činnost především dvou

na jeho vrcholu vybudován hrad, jenž se na krátkou

majitelů zdejších panství v barokní době.

dobu stal také hlavním jičínským sídlem Albrechta z Valdštejna. Do dnešních dnů se z něj dochovaly pouze

Prvním z nich byl kníže Albrecht Václav Eusebius

nepatrné zbytky obvodových zdí a části opevnění.

z Valdštejna, vzdělaný kavalír, mimořádně schopný vojenský stratég, podnikatel a neméně obratný diplomat.

Po severozápadním svahu Veliše směřuje kompozice

Jičínsko získal do své správy krátce po bitvě na Bílé

do centra města Jičína, kde se rozrůstá o Valdštejnův

hoře, již roku 1621 připojil panství Kumburk a Veliš

palác, kostel sv. Jakuba Většího a Valdickou bránu.

Valdštejnův palác

Loggie Valdštejnovy rezidence

6

7


Stejně jako v roce 1632 i dnes spojuje Valdštejnovu

kompozicí i přesto, že nebylo ve své úplnosti dokončeno,

městskou rezidenci s velkolepě pojatým areálem

představuje první barokní krajinnou kompozici velkého

letohrádku s loggií a terasovitě členěnou zahradou,

rozsahu v Čechách.

dnes zvanou Libosad, 1716 metrů dlouhá a přes dvacet metrů široká lipová alej. Jen počet stromů, stojících ve čtyřech řadách, se nepatrně snížil. Namísto původních 1152 se jich dnes dá napočítat přibližně 1140. V romantické atmosféře letohrádku se pořádají nejrůznější kulturní akce. Krajinnou kompozici uzavírá komplex kartuziánského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Valdicích, který nechal Albrecht z Valdštejna založit roku 1628 jako okázalé místo svého posledního odpočinku. Propojení městské architektury, krajiny a areálu kláštera, nazývané Valdštejnovou barokní

Lipová alej

Loreta

Veliš - kostel sv. Václava


Kaple sv. Anny

Kaple Andělíček

Zhruba o sto let později krajinu západního sousedství

ve Vokšicích, jižní průsek váže Loretu k zámku v Jičíněvsi

Jičína barokně přetvořil druhý významný investor,

a ke kostelu P. Marie v Kostelci a západní průsek míří

pocházející tentokrát z kopidlnské větve rodu Schlicků.

na kótu Holého vrchu.

První stavby krajinářské architektury začaly na panství Schlicků vznikat v poslední čtvrtině 17. století a sta-

Hrabě Schlick se narodil v roce 1656 a zemřel roku

vební činnost pokračovala až do poloviny 18. století.

1741 a stejně jako Valdštejn neměl nástupce. Po smrti

Hlavním stavitelem byl František Josef hrabě Schlick,

jeho druhé ženy, Anny Josefy hraběnky Schlickové,

který při architektonickém dotváření krajiny postupoval

se nenašel nikdo, kdo by dílo dovedl do konce nebo

odlišně od Valdštejnovy koncepce. Jeho stavební

na ně tvůrčím způsobem navázal.

zásahy se podřizovaly modelaci krajiny a její tvar pouze doplňovaly. Hlavní terénní osu barokní kompo-

Na rozdíl od valdštejnských monumentálních památek

nované krajiny Mariánská zahrada tvořil Velišský

jsou mnohé ústřední stavby stavitelů z rodu Schlicků

hřbet, na němž se dosud nachází i nejvýznamnější

pohlceny porostem a skryté v lese. Nejsou architekto-

stavba, jakýsi střed celé kompozice, Loreta. Z její

nicky okázalé ani nechtějí ohromit. Drobné stavby

střechy, která je vlastně vyhlídkovou terasou, je možné

kaplí spolu s kříži, sochami svatých, ale také barokně

přehlédnout celé Jičínsko i celou krajinnou kompozici.

přestavěnými farními kostely dotvářejí barokní kompozici

Staré mapy dokládají existenci čtyř lesních průseků

západního okolí Jičína. Mariánskou zahradou se tato

ve tvaru kříže, které směrovaly od stěn Lorety a spojovaly

ucelená barokní krajinná kompozice nazývá proto,

ji tak s dalšími místy nejen vizuálně, ale i spirituálně.

že v areálu stojí několik soch Panny

Severní průsek spojuje Loretu s Ostružnem a kaplí

Marie a jsou jí zasvěcené také některé

sv. Anny, východní s kaplí Andělíček a zámkem

z kaplí.

8

9


Valdickรก brรกna a kostel sv. Jakuba

Pamรปรˆ minulosti


Příhodné klimatické podmínky i nevelká nadmořská

nazýváno jeho vstupní branou. Řadě barokních domů

výška lákaly již od pravěku člověka k trvalému osídlení

na náměstí vévodí rozsáhlý raně barokní Valdštejnský

území Českého ráje. Poetičnost krajiny neodmyslitelně

zámek, jehož stavbu započal kolem roku 1608 rod

dotvářejí jednotlivé památky, především hrady, zámky

Smiřických. V letech 1623-1633 zámek přestavěl

a kostely, ale také kaple a sochy i dochované urbanistické

Albrecht z Valdštejna na dvoupatrový palác se třemi

celky měst a obcí. Mezi nejvýznamnější z nich patří

arkádovými nádvořími a zámecký areál doplnil o konírnu,

městská památková rezervace města Jičín.

jízdárnu, míčovnu, zbrojnici a zámeckou zahradu. Do dnešních dnů se zachoval Salónek tří císařů s portréty představitelů protinapoleonské koalice.

Jičín

V zámku sídlí Regionální muzeum a galerie, kde je kromě části věnované historii Jičína a valdštejnské

Jičín, založený jako královské město před rokem

době také expozice o prusko-rakouské válce v roce

1304, leží na samém okraji Českého ráje a je také

1866 a o bitvě u Jičína. Návštěvníci se s historií seznamují formou hry. V blízkosti se nachází kostel

Nárožní dům na Husově třídě

sv. Jakuba Většího z roku 1627 s obrazy I. Raaba a J. Kramolína. Oratoř kostela je barokní chodbou propojena se sousedním zámkem.

Nádvoří Valdštejnova zámku

Podloubí Valdštejnova paláce

10

11


Valdická brána

Oltář v kostele sv. Jakuba

Židovský hřbitov

s průčelní věží přistavěnou roku 1718, či Pomník Panny Marie Rušánské z roku 1749 na Komenského náměstí. Barokní budova děkanství při městských hradbách byla postavena podle plánu A. Spezzy v 17. století Valdická brána, součást opevnění města, byla posta-

a ve 2. polovině 18. století pozdně barokně upravena.

vena v 16. století a v roce 1769 zvýšena o jedno patro. O pseudogotický ochoz a novou jehlanovou střechu

Významnými jsou pro Jičín také židovské památky,

byla doplněna roku 1840. Brána je vysoká více než

zejména synagoga s barokním svatostánkem a původní

padesát metrů a na její vrchol vede 152 schodů.

malbou či židovský hřbitov z roku 1651. Ve městě se také narodil významný spisovatel a literární kritik Karl

Mezi významné jičínské památky patří také původně

Kraus (1874 Jičín – 1936 Vídeň), který byl za protiválečný

městský farní kostel sv. Ignáce, který prošel po předání

román Poslední dnové lidstva navržen skupinou

jezuitům v 17. a 18. století barokní úpravou, kostel

francouzských profesorů ze Sorbonny na Nobelovu

Panny Marie de Sale, budovaný v letech 1629 až 1663,

cenu za literaturu.


Sobotka

Vesec u Sobotky

Sobotku založili před rokem 1287 Vartemberkové

První zmínka o Vesci pochází z roku 1497. V roce 1995

a městem se stala v roce 1498. Historické jádro má

byl prohlášen památkovou rezervací lidové architektury

pravidelný půdorys a spolu s některými předměstími

18. století. Ojedinělý soubor dochovaných lidových

si zachovalo historickou urbanistickou strukturu

staveb tvoří osmnáct převážně roubených staveb,

s mimořádně velkým počtem maloměstských přízemních

které představují různé typy usedlostí, většinou z přelomu

i patrových domů. K nejvýznamnějším památkám města

18. a 19 století. Na návsi najdeme lidovou plastiku

se řadí pozdně gotický kostel sv. Maří Magdaleny,

Nejsvětější Trojice, do jejíhož podstavce byl vytesán

postavený v letech 1590-1596, renesanční děkanství

reliéf sv. Starosty, jedno ze tří plastických zobrazení této

ze 16. století s přistavěnými barokními štíty a Mariánský

světice v Čechách. V okolí Vesce se zachovaly další

sloup z 18. století se sochami světců od M. Jelínka

roubené stavby sobotecké lidové architektury.

mladšího.

V Městské knihovně na soboteckém náměstí je umístěna pamětní síň zdejšího rodáka Fráni Šrámka.

Měšťanský dům v Sobotce

Vesec u Sobotky

Sobotka


Studeňany

se symetrickým půdorysem, zdobené plastickou dekorací a se zajímavými portály vstupních dveří. Celek

Studeňany leží nedaleko Jičína a jsou známé díky

historického jádra představuje ucelený a ojediněle

dochovaným roubeným dřevěným statkům a chalupám

zachovalý doklad klasicistního urbanismu a architektury

z první poloviny 19. století.

a byl prohlášen městskou památkovou zónou. Původní románský kostel sv. Jiljí z počátku 13. století byl

Roubené domy ve Studeňanech

barokně přestavěn v 18. století. Empírová patrová budova u kostela a roubený statek v jejím sousedství byly upraveny na Vlastivědné muzeum, ve kterém lze nalézt etnografické sbírky, doklady o historii městečka a exponáty připomínající bitvu u Jičína 29. 6. 1866. Před muzeem stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století.

Panorama Železnice

Železnice Dnešní městečko, založené východně od kostela, je poprvé zmiňováno v roce 1320. Zástavba historického jádra byla až do zničujícího požáru v roce 1826 dřevěná. Na místě pak vyrostly klasicistní pozdně empírové domy

Interiér kostela sv. Jiljí v Železnici

Libáň Libáň je městem od roku 1340 a za její nejstarší památku je považován původně raně gotický kostel Nalezení sv. kříže z druhé poloviny 13. století. Neoficiálním symbolem města je tři sta let stará Libáňská borovička, která zůstává stálou inspirací malířů, básníků a fotografů.

Libáňská borovička


Ostružno Mezi nejzajímavější doklady stavební činnosti rodu

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Bukvici s oltářním

Schlicků na Jičínsku patří barokní kostel Povýšení

obrazem světce od I. Raaba byla postavena podle plánu

sv. Kříže v Ostružně z druhé poloviny 18. století.

A. Luraga. U kaple stojí socha sv. Jana Nepomuckého

Na stavebních plánech se podílel I. Palliardy. Působivost

z roku 1765.

stavby podtrhuje rokokový interiér s hodnotnou freskovou a sochařskou výzdobou. Barokní sochy sv. Mikuláše

Gotický kostel Sv. kříže v Nepřívěci u Sobotky byl

a sv. Anthelma, stojící před kostelem, byly do Ostružné

počátkem 18. století barokně upraven. Osmiboká

přeneseny z kláštera ve Valdicích.

zděná zvonice je z roku 1786.

Kostel sv. Bartoloměje na Bradě z přelomu 13. a 14. sto-

Brada

letí byl na počátku 17. století upravován.

Ostružno

Nepřívěc

14

15


Areál venkovského barokního kostela Panny Marie Zřícenina hradu Pařez

z počátku 18. století v Oseku nedaleko Sobotky doplňuje šestiboká stupňovitá zvonice s otevřeným zvonovým patrem.

Na mírném návrší uprostřed vsi Slatiny stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, který dala postavit hraběnka Anna Schlicková. Stavba slučuje v dokonalé symbióze dva slohy – gotiku a rokoko.

Skalní útvary Českého ráje byly ve středověku ideálním místem pro stavbu hradů. Z některých se dochovaly jen zříceniny. Patří k nim známé Trosky, Valdštejn a Frýdštejn v Libereckém kraji a Valečov ve Středočeském

Osek

kraji. V královéhradecké části Českého ráje, na pomezí Prachovských skal, je velmi navštěvovaná zřícenina skalního hrádku Pařez z konce 14. století. Kromě jiných historicky zajímavých předmětů zde byly nalezeny i groše z doby Václava IV. Dodnes se zachovala pouze část vytesaná do mohutné skály, po ostatních objektech zbyly jen nepatrné náznaky.

Cesta na skalní hrádek Pařez

Slatiny


Hrad Kost

Zámek Humprecht

Jedním z nejzachovalejších gotických hradů je hrad Kost,

Barokní lovecký zámeček Humprecht byl postaven

založený v polovině 14. století Benešem z Vartemberka

v letech 1667 až 1672 Humprechtem Janem Černínem

na mohutném pískovcovém ostrohu uzavírajícím tři údolí

z Chudenic podle plánu J. Luraga jako napodobenina

Českého ráje. Na rozdíl od hradů tvořících často domi-

Galatské věže v Istanbulu. Má proto neobvyklý elipsovitý

nantu krajiny je hrad Kost skrytý v údolí pískovcových

půdorys. V roce 1829 byl původní kříž na střeše zámku

skal. Navzdory četným přestavbám si zachoval původní

nahrazen dnešním půlměsícem. Oválný Černínský sál je

siluetu s hranolovou Bílou věží a menší válcovou věží

pozoruhodný svou akustikou. Na zámečku je expozice

Lidomorkou. Při prohlídce zaujmou historické interiéry

historie šlechtického rodu Černínů a muzeum Sobotecka

s rodinnými portréty Kinských, dobově vybavená

se sbírkami zaměřenými na historii Sobotky a výtvarné

renesanční kuchyně či kolekce historických zbraní.

umění věnované dětskému divákovi.

V podhradí hradu Kost


Zámek Dětenice

Zámek Staré Hrady

Pozdně barokní zámek v Dětenicích, přestavěný

Jádrem zámku ve Starých Hradech je gotický hrad

J. K. Clam-Gallasem v druhé polovině 18. století

poprvé připomínaný v polovině 14. století. Do zámku

z původně gotické tvrze, částečně renesančně upravené,

byly přeneseny pracovny Aloise Jiráska a Elišky Krás-

prošel v letech 1998-2000 rekonstrukcí. Dnes je v něm

nohorské, které jsou součástí Literárního archivu

možné zhlédnout sbírku obrazů, zbraní a dobového

Památníku národního písemnictví, a také knihovna

nábytku a součástí zámku je i muzeum pivovarnictví

Jaroslava Vrchlického či klavír Vítězslava Nezvala.

s ukázkami netradiční výroby piva středověkou metodou

Součástí zámku je kostel sv. Jana Křtitele z poloviny

a s ochutnávkami. Fontánu v parku zdobí sousoší

14. století s cenným renesančním a raně barokním

kentaura s nymfou.

interiérem.

Staročeská krčma pivovaru v Dětenicích


Zámek Kopidlno

Kopidlno Jezero v zahradách zámku Kopidlno

Na místě tvrze byl v první polovině 16. století postaven barokní zámek, v polovině 19. století upravený do novorenesanční podoby. Za prohlídku stojí přilehlý anglický park s renesanční kašnou a skleníkem.

Kostel sv. Jakuba Většího, postavený v polovině 14. století, byl v 18. století po požáru barokně obnoven podle plánu J. Santiniho.

Ani Českému ráji se nevyVojenský hřbitov 1866 v Kbelnici

hnul válečný konflikt mezi Rakouskem a Pruskem v roce 1866. Krvavou bitvu u Jičína 29. června 1866, ve které padlo 5490 vojáků na rakousko-saské a 1556 vojáků na pruské straně, připomínají pomníky a pomníčky na hrobech roztroušených mezi Jičínem, Železnicí a Prachovem a centrální hřbitov obětí bitvy v Kbelnici se secesní kaplí postavenou v letech 1904-1906. Bojištěm u Jičína lze putovat po naučné stezce s mnoha informačními panely.

18

19


Mušketýři na hradě Kost

Tradice a souãasnost v kulturních slavnostech


Zatímco milovníci historie hledají na Jičínsku stopy

Návštěvníky z celé republiky láká každoroční zářijový

Valdštejna a dalších velkých osobností, děti sem přijíždějí

festival Jičín město pohádky, nabízející širokou paletu

za loupežníkem Rumcajsem, jeho ženou Mankou a synkem

zábavy a poučení pro děti i dospělé.

Cipískem, pohádkovými postavami známými nejen po celé Evropě díky spisovateli Václavu Čtvrtkovi. Připomínkou

Pro milovníky literární historie jsou určeny letní literární

slavného loupežníka je i Rumcajsova ševcovna v Jičíně.

besedy a koncerty, pravidelně konané na zámku

Turistická oblast Český ráj nabízí také významné kulturní

ve Starých Hradech.

a sportovní aktivity či festivaly. K nejznámějším a nejstarším patří Šrámkova Sobotka - festival českého jazyka,

Pozornosti sportovních fanoušků i aktivních sportovců

řeči a literatury, který se koná každoročně v červenci

by neměl ujít největší volejbalový turnaj na světě,

v Sobotce, rodišti básníka a spisovatele Fráni Šrámka.

Volejbalová Dřevěnice.

Jičín město pohádky

Rumcajsova ševcovna

Volejbalový turnaj v Dřevěnici

Slavnost na hradě Kost

Vzpomínkové akce na válku 1866


Cyklisté pod hradem Kost

Radost z aktivního odpoãinku


Jedinečný charakter krajiny, přírodní rozmanitost a dobrá

Žehrovky u Pleskotského mlýna, odtud směřuje přes

dopravní dostupnost, četné historické památky i maleb-

Mladějov a Prachovské skály do Jičína a dále pokračuje

nost lidové architektury přispěly k tomu, že se Český ráj

přes Veliš, Libáň, Dětenice až do středních Čech. Místní

řadí mezi naše nejstarší turistické oblasti. Prachovské

cyklotrasa spojuje Sobotku s Jičínem. Cyklisté mohou

skály byly dokonce jedním z prvních míst v Čechách,

pro poznávání Českého ráje využít i málo frekventované

kde Klub českých turistů použil turistické značení cest.

silnice nebo místní komunikace. Na území Libereckého kraje je možnost využít sezónní cyklobusy, které zajišťují

Pěším turistům se nabízí bohatá síť pěších tras,

přepravu kol a navazují na vybrané železniční a auto-

umožňující poznat všechna zajímavá místa oblasti. Zlatá

busové spoje.

stezka Českého ráje, vyznačená červenou turistickou značkou, provede turisty celým Českým rájem od Jičína

Milovníci dalekých rozhledů si mohou v Českém ráji

až po Turnov a Kozákov.

vybírat z mnoha možností. Buď využijí zpřístupněné vyhlídkové ochozy na městských či zámeckých

Také cykloturisté mohou využít mnoha značených cest

věžích jako v případě Valdické brány v Jičíně či zámku

a územím prochází i dálková cyklotrasa číslo 14, která

Humprechtu, nebo mohou vystoupat na některý

spojuje střední Čechy s Libercem a Hrádkem nad Nisou.

z přírodních vyhlídkových bodů oblasti. Kruhový rozhled

Do královéhradecké části Českého ráje vstupuje v údolí

s výhledy až na pohraniční hory Čech umožňuje Veliš,


omezenější je kruhový rozhled na blízké okolí Jičína

Prachovské skály jsou již přes sto let oblíbeným cílem

ze Zebína a z výšiny nad osadou Brada, která skýtá

horolezců. Pískovcové skalní město čítá více než dvě

pohled na Jičín a jeho východní okolí. Obdivovatelé

stovky skalních věží a nabízí krásné klasické výstupy

samostatných rozhleden mají možnost navštívit jedinou

ve stěnách, spárách i komínech. Pískovec je poměrně

rozhlednu, a to na vršku Čeřovce v Jičíně. Tato patnáct

pevný a při lezení lze používat i zcela miniaturní chyty

metrů vysoká kamenná rozhledna z roku 1843 je nejstarší

a stupy. Protože celá oblast skalního města byla

rozhlednou nejen v Českém ráji, ale také v celém Králové-

již roku 1993 vyhlášena státní přírodní rezervací, jsou

hradeckém kraji. Územím s mnoha vyhlídkami jsou

horolezecké aktivity podřízené přísným pravidlům.

Prachovské skály. Na jejich horním platě byla již od přelomu 19. a 20. století upravována řada míst,

Návštěvníci Českého ráje se mohou věnovat i vodním

ze kterých se otvírají pohledy nejen do vlastního skalního

sportům. Ke koupání a rekreaci slouží Jinolické

města, ale i do blízkého okolí. Turistické okruhy s řadou

rybníky a koupaliště pod Humprechtem. Pro vodní

vyhlídek vedou jak spodním bludištěm chodeb, tak

osvěžení je k dispozici také malé koupaliště U Pelíška

po vrcholcích skalnatých hřebenů.

v Prachovských skalách nebo rybník Kníže v Jičíně.

Aquacentrum v Jičíně

Dětské hřiště pod Valdickou bránou

Minigolf u Jinolických rybníků


www.kralovehradeckykraj.eu www.kralovehradeckyregion.cz

Český ráj  

Území Českého ráje zasahuje do tří krajů. Severozápadní a západní část Jičínska je součástí Královéhradeckého kraje, východní okolí Mnichova...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you