Page 1

Weronika Star ga Opracowanie ksi ki VM wprowadzaj cej kolekcj wiosna/lato 2013 dla marki COS promotor: mgr Monika Har acz KRAKOWSKIE SZKO Y ARTYSTYCZNE ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Krak贸w tel./fax. (0 12) 266 21 11, tel. (0 12) 656 17 26 e-mail: ksa@ksa.edu.pl


SPIS TRE CI MARKA ... 1 KOLEKCJA ... 2 KAMPANIA WIOSNA/LATO 2013 ... 3-5 INSPIRACJE ... 6-7 ZA O ENIA VM ... 8 SPRZEDAWCY ... 9 ATMOSFERA ... 9 MIEJSCE ... 10-13 PLAN - PARTER ... 14 - I PI TRO ... 15 MODU CIANY A ... 16 SZAFY KOLEKCJA DAMSKA - STREFA I ... 17 - STREFA III ... 18 - STREFA II ... 19 - STREFA V ... 20 - STREFA IV ... 21 - STREFA VII ... 22 - STREFA VI ... 23 - STREFA IX ... 24 - STREFA VIII ... 25 KOLEKCJA M SKA - STREFA XI ... 26 - STREFA X ... 27 - STREFA XIII ... 28 - STREFA XII ... 29 KOLEKCJA DZIECI CA - STREFA XV ... 30 - STREFA XIV ... 31 - STREFA XVI ... 32 PROJEKT EKSPOZYTORA ... 33 MATERIA Y POS ... 34-35 INSPIRACJE POS ... 36 WITRYNA - WYMIARY ... 38 - WITRYNA NA OTWARCIE SEZONU WIOSNA/LATO 2013 ... 39 - WITRYNA WYPRZEDA OWA ... 41 AZIENKA... 42 INSPIRACJE AZIENKA ... 43 PRZYMIERZALNIA ... 44-45 STREFA KAS ... 46 LADA ... 47 MUZYKA... 48 KSI KI ... 49


MARKA COS, Collection Of Style, jest szwedzk mark odzie ow dla kobiet i m czyzn, którzy poszukuj luksusu i jako ci za dost pn cen . Minimalizm, modernizm i jako , to trzy g ówne wyznaczniki stylu COS. Marka powsta a w marcu 2007 roku z inicjatywy H&M Group. Pierwszy butik zosta otwarty w Londynie na Regent Street. Sklepy COS znajduj si w ca ej Europie, Azji i na Dalekim Wschodzie. Ka dy lokal umiejscowiony jest w dok adnie przemy lanym miejscu, zaprojektowanym tak, aby tworzy wspó czesn galerie dla kolekcji. COS docenia ponadczasowo projektów, które trwaj poza sezonowymi trendami, styl zawsze przed mod . COS dzia a w ramach nurtu slow fashion mody, która nie czerpie z sezonowo ci, ale przede wszystkim skupia si na ci g ym odtwarzaniu i przerabianiu miejskiej klasyki. cz c tradycyjne metody, nowoczesne techniki i innowacyjne tkaniny COS tworzy rzeczy, które s jednocze nie klasyczne i wspó czesne. Mo na zauwa y du e przywi zanie do detalu. Dla COS moda nie istnieje sama w sobie, a jest cz ci szerzej poj tego designu. W ka dym butiku, poza ubraniami znale mo na proste akcesoria, oryginaln bi uteri , a czasem tak e przedmioty codziennego u ytku. Nie mniej wa ny jest sam wystrój wn trz sklepów, inspirowany skandynawsk sztuk lat 50. i 60. COS popiera wzornictwo funcjonalne, bazuj ce na prostych pomys ach. Grup docelow COS s ludzie m odzi, którzy maj wyrobiony w asny styl, nie pod aj za chwilowymi tendencjami, doceniaj klasyk i jako tkanin uzytych w danym projekcie. Idealn grup docelow s ludzie posiadaj cy zpalecze wiedzy dotycz cej sztuki, wzornictwa i historii mody oraz b d cy wiadomi baga u kulturalnego jaki wnosi za sbo marka o szwedzkim rodowodzie.

1


KOLEKCJA Kolekcja wiosna/lato 2013 stylistycznie utrzymuje si w og贸lnych za o eniach marki COS. Dominuj proste, klasyczne kroje, urozmaicone modelami, bardziej awangardowymi. Przewa a kolor czarny i granatowy, zr贸wnowa ony bielami i pudrowymi kolorami takimi jak r贸 , czy b kit.

2


3


4


5


INSPIRACJE

6


EJCARIPSNI

7


VM ZA O ENIA Visual merchandising rmy COS ma pozosta zgodny z ogólnymi za o eniami lozo i rmy. Ma by prosty, przejrzysty, ale jednocze nie ró ni cy si od visual merchandisingu bardziej komercyjnych sklepów sieciowych. G ównym sposobem prezentowania ubra s ci gi rur i face y. Ubrania u o one s grupami kolorystycznymi. Ka dy wzór pojawia si na rurze we wszystkich dost pnych rozmiarach. Wieszaki maj by powieszono jednakowo, logotyp rmy COS musi by widoczny dla klienta przemierzaj cego sklep. Metki mocowane s na magnes. Przy ubraniach mocowane s na piersi bluz,bluzek, Itp. ,na spodniach, spódnicach i sukienkach wysoko przypi cia metki wyznaczona jest przez wysoko metek umieszczonych na górach. W za o eniach visual merchandisingu klient porusza si si od prawej..

przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. Wszystkie u o enia rur zaczynaj

Zaraz po wej ciu znajduje si strefa damska, która w po owie parteru przechodzi w stref m sk . Centrum stanowi przestrze unisex, gdzie wyznacznikiem staje si g ównie kolor. Ubraniom towarzyszy prezentacja torebek i szali, które ponownie zostaj zaprezentowane równie w odr bnej cz ci sklepu., w tym przypadku centrum parteru. Akcesoria bi uteryjne zgromadzone s w rega ach modu owych znajduj cych si na parterze sklepu, w samym jego centrum. G ówn stref sprzeda ow stanowi pier cie zewn trzny Pawilonu. Jego centrum ma umo liwi swobodne przej cie mi dzy strefami, gdyby kto nie chcia pod a po okr gu sklepu. Centrum ma by lekkie, nie obci one zb dnymi meblami. Poza rega ami z akcesoriami bi uteryjnymi znajduje si tam niewielka lada go cinna, która ma stanowi punkt informacyjny, punkt pomocy klientom. Tam klient mo e dopyta o kolekcje rmy COS, poprosi o pomoc. Wa ne: Sprzedawca jako pierwszy ma nawi za kontakt z klientem. Ma by pomocny, ale nie nachalny. Po zaobserwowania zainteresowania klienta towarem, wzi ciem go do r ki sprzedawca relatywnie szybko powinien zaproponowa klientowi zaniesienie ubra do przymierzalni znajduj cej si na pierwszym pi trze. Centrum sklepu umo liwia tworzenie witryn otwartych wspó graj cych z rega ami modu owymi gromadz cymi akcesoria. Rega y modu owe s obiektami stabilnymi, maj tworzy bezpieczn przestrze dla ludzi poruszaj cych si w pobli u manekinów. Witryna mo e funkcjonowa jako witryna otwarta i jako witryna zamkni ta. Ruchome cianki wewn trznego okr gu umo liwiaj stworzenie cianki dla witryny. Przy wykorzystaniu opcji z witryn otwart nale y pami ta , e witryna otwarta w centrum sklepu ma by widoczna z witryny. Goszczenie klienta odbywa si ju przed sklepem. Drewniane awki umieszczone przy drodze do lasku s pierwszym znakiem identy kacyjnym widocznym przez klienta wchodz cego do sklepu. 8


SPRZEDAWCY Sprzedawcy zawsze ubrani s w ubrania marki COS, zawsze w ubrania z najnowszej kolekcji. Wskazane s innowacyjne po czenia ubra , takie, które nie zosta y wcze niej zaproponowane w kampaniach, czy o cjalnych lookbookach. Obowi zuje przemy lany i schludny wygl d. Sprzedawca ma obowi zek wiedzie , gdzie aktualnie znajduj si , na terenie przestrzeni sklepowej, ubrania, w których pracuje. Sprzedawca jest gospodarzem sklepu. Z wyczuciem powinien podchodzi do klientów. Sklep ma by jednocze nie miejscem sp dzania czasu. Nie nale y pogania klienta, ani okazywa zniecierpliwienia czy po piechu. Sklep COS, ze wzgl du na swoje umiejscowienie, ma by oaz spokoju, przeciwie stwem chaotycznych galerii handlowych.

ATMOSFERA Sklep znajduje si w Pawilonie nowa gazownia, który dla mieszka ców Poznania jest symbolem rodzenia si nowych przestrzeni kulturalnych w mie cie. Sklep COS ma by jednocze nie miejscem sp dzania czasu. Umiejscowienie w stre e zielonej miasta, nad Wart przyci gnie ludzi z psami, matki z ma ymi dzie mi wracaj cymi ze spacerów oraz ca e rodziny. Du a przestrze sklepu ma pozwoli na spokojne zakupy, czerpanie rado ci z samego aktu zakupu. Sklep COS ma by oaz spokoju dla wszystkich klientów. Kawiarnia umieszczona na I pi trze pozwala na wygodne i przyjemne przeczekanie przymierzania ubra przez wspó towarzysza. w przestrzeni roztacza si ma zapach czystej bawe ny, sprzyjaj cy relaksowi osób kupuj cych.

9


MIEJSCE Pawilon Nowa Gazownia znajduje si w Poznaniu, u zbiegu ulicy Ewangelickiej i ulicy Mostowej, w bliskiej okolicy teren贸w zielonych nad Wart . Powsta w czerwcu 2011 roku. Zosta zaprojektowany przez pozna skie biuro Cierniewscy Architekci. Zajmuje powierzchni ok. 600 mkw. Dzi ki diodom ledowym budynek mo e wieci w kilku kolorach: bia ym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Obecnie Pawilon Nowa Gazownia jest miejscem prezentacji r贸 norodnych form artystycznych.Odbywaj si w nim koncerty, warsztaty, projekcje kinowe, oraz wiele innych.

Pawilon wystawowy Nowa Gazownia

10


11


12


Pomys na przestrze sklepu COS ma swoje korzenie w koncepcji teatru Erwina Piscatora, niemieckiego re ysera teatralnego. Jednego z g ównych reformatorów teatru XX wieku. By zwolennikiem teatru wiadomego, masowego i pobudzaj cego do dzia ania. Niech ci darzy naturalizm, iluzj prawdziwego ycia i estetyzacje teatru. Niezrealizowany projekt teatru Piscatora zak ada wykorzystanie przeró nych rodków technicznych. Najs ynniejszym z dzia a Piscatora by o wprowadzenie lmu jako rodka rozszerzaj cego widowisko teatralne w czasie i przestrzeni. W ró nych inscenizacjach wykorzysta takie zabiegi jak: przezroczyste kurtyny, pi trow scen , kopu , której ruchome by y poszczególne wycinki, ruchome ta my urozmaicaj ce ruch sceniczny. Temu samemu s u y zabieg ruchomych systemów dekoracyjnych. Parter dzieli si na sal g ówn na rzucie ko a, mieszcz c si w samym rodku przestrzeni sklepowej oraz korytarz boczny biegn cy wokó sali g ównej. Korytarz wyznaczony jest z jednej strony, poprzez cian no n budynku, wykonan z p yt g adkich o jednolitym zabarwieniu ( system przeszkle Danpalon®). G ównym materia em wykorzystanym przy wyko czeniu przestrzeni sklepowej jest jasne, bielone drewno sosnowe, ew. klonowe. Pod oga wykonana jest z betonowej wylewki. Trzecim przewodnim kolorem jest biel, która roz wietla i odci a betonow pod og .

13


PARTER wyj cie ewakuacyjne

ruchomy modu okno

ciany B

ciana A szyna cian B drewniane schody

drewniana ruchoma rura ruchoma cianka szer. 4,5 m przeszklona powierzchnia 2500 x 5400 mm witryna 2500 x 5400 x 2936 mm

kolekcja damska

i

kol

ekc

14

ja m

l

ęsk

a

ko

ja

c ek

dz

a

ęc

i ec


I PI TRO

przestrze magazynowa

strefa kawiarni strefa przymierzalni

lustro

strefa kasy

toalety

21280 mm

15


MODU

16

CIANY A


strefa I

17


strefa III

18


strefa II

19


strefa V

20


strefa IV

21


strefa VII

22


strefa VI

23


strefa IX

24


strefa VIII

25


strefa XI

26


strefa X

27


strefa XIII

28


strefa XII

29


strefa XV

30


strefa XIV

31


strefa XVI

32


STOJAK NA AKCESORIA

drewno bielone

tworzywo imitujÄ…ce beton

33


MATERIA Y POS Projekt metki

Metka wyprzeda owa

Metki wykonane z bielonej sosny lub klonu oraz tworzywa sztucznego ( przezroczystego lub kolorowego) tj. pleksa. Metka podstawowa wykorzystuje przezroczyst pleks , tworz ca kiesze w kt贸rej umieszczona mo e zosta cena i opis towaru. Metka wyprzeda owa nie posiada kieszeni. Wykorzystany kolor wskazuje na grup cenow towaru. Metka posiada magnez dzi ki kt贸remu mo na umie ci j prawie w ka dym miejscu towaru. 34


SALE

Torba zaprojektowana dla kolekcji wiosna-lato2013

Torba wyprzeda owa 35


INSPIRACJE DLA MATERIA ÓW POS

36


Propozycja zaprezentowania lookbooka dla kolekcji wiosna/lato 2013 dla rmy COS. Niewielkie drewniane pude eczko z barwnymi kraw dziami i wn trzem. Do jego wielko ci dopasowana zosta a kiesze w torbie COS.

37


WITRYNA Prz贸d

Rzut z g贸ry

38


WITRYNA OTWIERAJ CA SEZON

manekin 1

manekin 2

35

manekin 1 manekin 3 manekin 4 manekin 2

manekin 3

manekin 4

witryna

39


WITRYNA WYPRZEDALADA OWA

L

40

E


AZIENKA

azienka jest koedukacyjna. U yto w niej surowy zaimpregnowany beton oraz jasne drewno klonowe. Ceramika azienkowa jest prosta w formie. W ka dej azience znajduje si jedno ma e lustro. W g 贸wnym korytarzu prowadz cym do toalet znajduje si du e lustro poprowadzone po uku ciany. O wietlenie zosta o zamontowane w podwieszonym w su cie. 42


43


PRZYMIERZALNIA

44


W przymierzalni klient znajdzie dwie rury do zawieszania przymierzanych ubra oraz oddzielne wieszaki na siatki i torby b d ce w asno ci klienta. Lustra do dyspozycji klienta znajduj si zar贸wno w ka dej kabinie, jak i w og贸lnym pomieszczeniu przymierzalni. 45


STREFA KASY

1

1

46

Szafka


Rzut z g贸ry

bar

cz

kawiarniana

strefa kas

500 mm

logotyp szafka pomocnicza

1360 mm

Przekr贸j poprzeczny

47


MUZYKA

48


PLAYLISTA STWORZONA SPECJALNIE NA POTRZEBY SKLEPU COS ZNAJDUJE SI POD ADRESEM: http://open.spotify.com/user/otto_pilotto/playlist/27YmDKNIj3tQwOHCdZJDBs

49


KSI

50

KI

Wernika Staręga COS Visual Merchandising Book  

diploma 2013 Szkoła Visual Merchandisingu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you