Page 1

wrzesień 2016 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

NR 9 (123) wrzesień 2016 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Samorząd rolniczy na Dożynkach Jasnogórskich

Na jubileusz izb rolniczych przybyło ponad 250 osób

Czytaj na stronie 77

Współpraca z francuskimi izbami rolniczymi Czytaj na stronie 77

Ustawa o funduszach ochrony przychodów rolniczych Czytaj na stronie 78

Zwolnienie z podatku rolnego Czytaj na stronie 78

Kombajnami po drogach – odpowiedź resortu Czytaj na stronie 79

Nabywanie nieruchomości rolnych przez kościoły i związki wyznaniowe Czytaj na stronie 79

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 80

Dopłaty do materiału siewnego pod lupą ministra Czytaj na stronie 80

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 80

Piknik Wieprzowy Czytaj na stronie 81

Promocja polskich owoców i warzyw Czytaj na stronie 81

Jubileusz izb rolniczych 24 sierpnia 2016 r. w Parzniewie obchodzono Jubileusz 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych, który Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczystość połączona była z otwarciem budynku szkoleniowo-biurowego dla rolników, w którym mieści się także siedziba Krajowej Rady Izb Rolniczych.

P

owstanie pierwszych izb rolniczych w Europie przypada na początek XIX wieku. Ważne miejsce w historii formowania się samorządu rolniczego w Europie odegrała Francja i Niemcy. Pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich powstała w Poznaniu w roku 1895. Inicjatywa utworzenia tej izby, która przyjęła nazwę Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyszła od Niemców, a podstawę prawną do jej funkcjonowania stanowiła pruska ustawa o izbach rolniczych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku historię izb rolniczych można podzielić na trzy okresy. W pierwszym okresie, obejmującym lata 1918–1928, zachodniopolskie izby rolnicze zrobiły bardzo dużo dla podniesienia

na swoich terenach techniki produkcji rolniczej i hodowlanej oraz dla oświaty rolniczej. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju samorządu rolniczego w Polsce miało rozporządzenie Prezydenta RP o izbach rolniczych z dnia 22 marca 1928 roku. Rozporządzenie to otworzyło drugi okres, ważny w historii polskich izb rolniczych. Według rozporządzenia z 1928 roku, izba rolnicza została zdefiniowana jako jednostka samorządu gospodarczego i osoba publiczno-prawna, działająca na obszarze jednego województwa i w granicach ustaw państwowych oraz własnego statutu. Na podstawie rozporządzenia instytucja izb rolniczych została wprowadzona na obszarze całego państwa. Trzeci

Wystąpienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela etap formowania się izb rolniczych wiązał się z nowelizacją ustawy o izbach rolniczych z dnia 27 października 1932 roku. W nowelizacji ustawy nie uległy zmianie zasadnicze kompetencje izb rolniczych, zostały one jedynie rozszerzone. Pracę izb rolniczych przerwał

dokończenie na str. 76


76 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

wrzesień 2016 NR 9

dokończenie ze str. 75 wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej już w marcu 1945 roku, rozpoczęła swoją działalność Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu. Obok izby poznańskiej działalność prowadziły także inne izby rolnicze, jednak niektóre z nich np. warszawska, kielecka i białostocka, pozostały jedynie na etapie organizacyjnym. Przede wszystkim pracę izb rolniczych utrudniały przeszkody natury politycznej. Przemiany roku 1989 odrodziły nadzieje środowiska rolniczego na wznowienie działalności własnego samorządu, po 50-letnim okresie niebytu za rządów PRL. Efektem kilkuletnich starań była uchwalona 14 grudnia 1995 roku ustawa o izbach rolniczych, która stworzyła podstawy prawne do przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia organów samorządu rolniczego. Następnym etapem była nowelizacja ustawy o izbach rolniczych z dnia 21 czerwca 2001 roku, która przyniosła rozszerzenie zakresu kompetencji samorządu rolniczego oraz wprowadziła zmiany w jego strukturze organizacyjnej.

Uroczyste otwarcie budynku szkoleniowo-biurowego KRIR

Jubileusz i otwarcie Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godzinie 11:00 uroczystą Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych wojewódzkich izb rolniczych i KRIR w kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie, którą koncelebrował bp Michał Janocha oraz ks. Marian Mikołajczak – proboszcz parafii św. Kazimierza. Następnie, uczestnicy zgromadzili się przy ul. Przyszłości 5 w Parzniewie, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie przez koncelebransów mszy św. i otwarcie budynku szkoleniowo biurowego KRIR, którego dokonali: posłowie do Parlamentu Europejskiego, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele francuskich, słowackich, węgierskich i litewskich izb rolniczych, prezesi 16 wojewódzkich izb rolniczych, prezes honorowy KRIR, prezes KRIR II kadencji i prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych wraz z zarządem V kadencji.

Odznaczeni Krzyżami Zasługi wraz z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzejem Derą Główne uroczystości jubileuszu rozpoczęły się od powitania przez prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych gości, którzy przybyli na uroczystość, m.in.: sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera; minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel; posłowie do Parlamentu Europejskiego: Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE oraz Jarosław Kalinowski; posłowie na Sejm RP na czele z Jarosławem Sachajką – przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Janem Krzysztofem Ardanowskim, wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych II kadencji i Dorota Niedziela, wiceprze-

wodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich i lokalnych: wojewoda mazowiecki – Zdzisław Sipiera, wicemarszałek województwa mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska, starosta pruszkowski – Maksym Gołoś, zastępca burmistrza Brwinowa – Sławomir Walendowski; minister rolnictwa w latach 1990–1991 oraz 2003 Adam Tański; honorowy prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Józef Waligóra, prezes Francuskich Izb Rolniczych APCA w Paryżu Guy Vasseur z prezesami Regionalnych Izb Francuskich, prezes Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej Milan Semančík, prezes Litewskich Izb Rolniczych – Andriejus Stanickas wraz z delegacją, przedstawiciele Węgierskiej Izby Rolniczej Béla Kocsy oraz András Laczko oraz wiele innych; Prezes Krajowej rady Izb Rolniczych zaznaczył, że uroczystość ta nie mogłaby odbyć się bez wsparcia sponsorów i partnerów, którym serdecznie podziękował.

Uroczyste odznaczenia Kolejnym punktem jubileuszu było wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP ministra Andrzeja Dery, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników uroczystości oraz wręczył odznaczenia państwowe.

Po uroczystości odznaczeń państwowych głos zabrał minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który zwrócił się do działaczy samorządu rolniczego, aby po latach doświadczeń rozważyć ponownie, jaką rolę mają pełnić i na jakich zasadach powinny funkcjonować izby rolnicze, teraz i w przyszłości. W okresie międzywojennym miały one istotny udział w zarządzaniu rolnictwem. Ustawa z 1995 roku sprowadzała je przede wszystkim do roli opiniodawczej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi podziękował za dotychczasową współpracę z prezesem i zarządem KRIR, z zarządami izb rolniczych, złożył też jubileuszowe gratulacje i życzenia. Następnie dokonano odznaczeń samorządu rolniczego „Zasłużony dla samorządu rolniczego”, którego dokonali: honorowy prezes KRIR Józef Waligóra, prezes KRIR II kadencji, obecnie wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Po uroczystości odznaczeń samorządu rolniczego wręczono pamiątkowe deski z okazji 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego, które otrzymali prezesi KRIR wszystkich kadencji oraz prezesi francuskich, słowackich, węgierskich i litewskich izb rolniczych. Następnie goście i uczestnicy jubileuszu obejrzeli film na temat rysu historycznego izb rolniczych, który został przygotowany na uroczystość, po czym głos zabrali goście i uczestnicy jubileuszu, którzy składali gratulacje i wręczali pamiątkowe listy, wyróżnienia, deski i upominki na ręce prezesa KRIR. Biuro KRIR przygotowało dla wszystkich uczestników jubileuszowe medale, które zostały wręczone dla upamiętnienia uroczystości. Przygotowano także uroczysty tort jubileuszowy dla wszystkich gości, a na zakończenie obchodów czas gościom umilał zespół Blues Fellows oraz Ludowy Zespół Artystyczny SGGW-AR „Promni”. Opracowanie: KRIR


wrzesień 2016 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

77

Samorząd rolniczy na Dożynkach Jasnogórskich 4 września 2016 r. na Jasnej Górze w Częstochowie po raz kolejny odbyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. W uroczystej mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych, w której uczestniczyli rolnicy z całej Polski, przewodniczył Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak.

N

a początku Mszy Świętej do pątników swoje słowa skierował minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Minister rolnictwa mówił:„My Polacy dobrze wiemy, czym jest wartość ziemi i rolnictwa. Nasi przodkowie z miłością i szacunkiem uprawiali i bronili każdego metra polskiej ziemi. Chcemy i my być wierni temu dziedzictwu. Prymas Polski, Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński mówił jakże słusznie: siła Polski opiera się na rolnictwie i dlatego ziemia ojczysta powinna być należycie doceniona i obsłużona” Prezydent RP powiedział:„Szanowni Państwo, drodzy rolnicy przybyli tutaj na Jasną Górę do stóp Matki Boskiej Częstochowskiej, naszej Czarnej Madonny, by podziękować. I ja też przybyłem tutaj, aby podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad naszą Ojczyzną, za

W

opiekę nad wami, za kolejne plony, które przynoszą naszemu państwu i naszemu społeczeństwu polscy rolnicy. Przybyłem modlić się o dobry następny rok, o rok dobrych plonów, o rok mądrych i roztropnych rządów” Przed Mszą Świętą głos zabrał także prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Prezes KRIR zaznaczył, że wie dobrze, że nasza praca jest uzależniona od wielu czynników przyrodniczych, klimatycznych i sytuacji gospodarczej kraju. Wiem też, że cena uzyskiwana przez nas szczególnie za pszenicę, żyto, rzepak – jest niska, a powinna w pełni pokrywać koszty. Powinna zapewnić nam godne życie, rozwój i perspektywy dla naszych dzieci – powiedział prezes KRIR. Podczas Eucharystii złożone zostały przez pielgrzymów oraz przedstawicieli instytucji rolniczych oraz dary ołtarza. Samorząd rolniczy przygotował kosze pełne owoców, warzyw i chleba wypie-

Poczty sztandarowe izb rolniczych czonego z mąki pochodzącej z tegorocznych plonów. Prezes KRIR wręczył ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej . W uroczystościach brały udział również poczty sztandarowe z wojewódzkich izb rolniczych, których przedstawiciele uczestniczyli w pielgrzymce samorządu rolniczego na Jasną Górę. Dożynkom jasnogórskim towarzyszy jubileuszowa 25. Krajowa Wystawa Rolnicza oraz Dni Europejskiej Kultury Ludowej organizowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, które zostały zainaugurowane w przeddzień uroczystości. W czasie wystawy odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów rolniczych, korowód zabytko-

wych maszyn rolniczych oraz występy zespołów ludowych. Swoje stoisko na wystawie prezentowała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. Przedstawiciele izb rolniczych, którzy przybyli na Dożynki Jasnogórskie uczestniczyli również 3 września w spotkaniu na temat odszkodowań łowieckich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 oraz doradztwa rolniczego, w którym wzięli udział także podsekretarz stanu MRiRW Ryszard Zarudzki oraz dyrektor Departamentu ds. Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Jacek Krawczyk. Opracowanie: KRIR

Współpraca z francuskimi izbami rolniczymi

obchodach jubileuszu 20-lecia reaktywowania działalności izb rolniczych i 120-lecia istnienia izb na ziemiach polskich na zaproszenie zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wzięli przedstawiciele Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych (APCA) z prezesem Guy Vasseurem na czele. Przy okazji tej okazji, w dniu 25 sierpnia 2016 r. w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie APCA ze współpracującymi wojewódzkimi izbami rolniczymi. Bardzo ważnym punktem spotkania było dokonanie przeglądu współpracy pomiędzy izbami z Francji i Polski oraz informacja na temat zmian, jakie dokonały się w izbach w Polsce od 1995 roku, działania, cele osiągnięcia itd. włącznie z reformą administracji (podział na województwa). Ponadto, dokonano wspólnie bilansu współpracy między poszczególnymi Izbami PL-FR oraz zajęto się możliwościami rozwoju współpracy oraz działań izb na poziomie europejskim (ewentualnej współpracy w EUFRAS) na przy-

W spotkaniu z APCA uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych szłość. Przedstawiciele izb rolniczych, które utrzymują współpracę z regionalnymi izbami we Francji od wielu lat: Małopolska, Lubelska i Izba Rolnicza w Opolu przedstawiły prezentację na temat wspólnych działań, a goście z Francji szczegółowo omówili obecne zadania i funkcjonowanie francuskich izb rolniczych. W trakcie spotkania odbyła się konferencja prasowa prezesa Krajowej Rady Izb

Rolniczych Wiktora Szmulewicza, prezesa Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych Guy Vasseura oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, który zaznaczył, że w Polsce izby rolnicze powinny podnieść rangę na wzór przedwojennych i zwrócił uwagę, że w procesie przekształceń w latach 90. ubiegłego wieku, wiele francuskich doświadczeń dotyczących funkcjonowania oto-

czenia rolnictwa zostało adaptowanych do polskich rozwiązań. Prezes KRIR podkreślił, że należy współdziałać z francuskim samorządem rolniczym w zakresie dążenia do bardziej sprawiedliwej i równej Wspólnej Polityki Rolnej. Wiele jest wspólnych cech rolnictwa francuskiego i polskiego, m.in. oparcie na gospodarstwach rodzinnych i dlatego francuskie izby są najlepszym partnerem w rozwiązywaniu wspólnych problemów na forum unijnym. Prezes Stałego Zgromadzenia Izb Rolniczych APCA zwrócił uwagę, że obecnie są dwa bardzo ważne tematy do omówienia: obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz rola i miejsce izb rolniczych w Europie. Prezes APCA omówił także trudną obecnie sytuację na rynkach rolnych oraz zwrócił uwagę na nierówności pomiędzy europejskimi i amerykańskimi rolnikami, którzy mają ochronę cen. Opracowanie: KRIR


78 PW

Ustawa o funduszach ochrony przychodów rolniczych

Z

arząd KRIR przekazał uwagi do nowej wersji projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Zdaniem KRIR, przedstawiony projekt, którego celem jest stworzenie mechanizmu zabezpieczającego przynajmniej w części roszczenia rolników względem niewypłacalnych podmiotów skupujących, wydaje się co do zasady słuszny, niemniej jednak w obecnej sytuacji kryzysowej na wielu rynkach rolnych samorząd rolniczy jest przeciwny nakładaniu dodatkowych obciążeń finansowych na rolników. Należy bezwzględnie, w przypadku zamysłu utworzenia przez ustawodawcę takich funduszy, obciążyć również kosztami ich funkcjonowania nie tylko rolników, ale i przetwórców.

Brak mechanizmów zabezpieczających

Odnośnie zaproponowanych przepisów zgłoszono uwagi, że brak jest jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających zarówno rolników, jak i Skarb Państwa przed tzw. planowanymi upadłościami nieuczciwych pod-

miotów skupujących. Wprawdzie rolnicy otrzymają możliwość odzyskania części należności jednak pamiętać należy, że w gruncie rzeczy będą to środki pochodzące z ich własnych pieniędzy – przecież skupujący wliczą konieczność odprowadzenia składki na fundusz w koszt działalności a co za tym idzie, pomniejszą ceny skupu na niekorzyść rolników lub pieniędzy pochodzących z dotacji Skarbu Państwa. Zasadne wydaje się być wpisanie w projekt konieczności złożenia przez funkcjonujące podmioty skupujące zabezpieczenia chociażby w formie weksla lub kaucji gwarancyjnej, która obniży rentowność ewentualnych celowych upadłości. Założone w projekcie koszty administracji funduszem, skopiowane z ustaw ustanawiających fundusze promocji, przewidują możliwość wydatkowania 3,5% środków zgromadzonych na funduszu w celu jego obsługi administracyjnej przez ARR (w poprzedniej wersji 2%, a we wcześniejszej 1,5%). Oznacza to, że np. fundusz gromadzony ze środków przekazywanych przez zakłady sku-

Realizując wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zarząd KRIR wystąpił do ministra finansów w sprawie wprowadzenia zmian w art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2016 poz. 617). Wniosek dotyczył wprowadzenia zwolnienia z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej.

W

wrzesień 2016 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

pujące wieprzowinę lub mleko dysponować będzie znacznymi środkami na administrację. Na takie działania nie ma zgody samorządu rolniczego. Zasadne wydaje się więc, policzenie realnych kosztów administrowania funduszami i wpisanie w ustawę maksymalnych kwot przeznaczonych na powyższy cel.

Rodzaje funduszy do zmiany

Podział na rodzaje Funduszy zaproponowany w projekcie może spowodować sytuację taką, że np. Fundusze Ochrony Przychodów Producentów Mięsa będą miały dużo środków a stosunkowo mniej strat, natomiast Fundusze Ochrony Producentów Roślin potencjalnie narażonych na duże straty będą dysponować mniejszymi możliwościami rekompensat. Dlatego też, należałoby rozważyć połączenie Funduszu Ochrony Przychodów Producentów Mięsa Wieprzowego i Końskiego, Producentów Mięsa Wołowego, Owczego i Koziego, Producentów Mięsa Drobiowego i Króliczego w jeden Fundusz tak jak jest w przypadku Fun-

lub poprawa ich struktury. W przypadku dzierżawy gruntów rolnych między osobami fizycznymi, cel ten nie jest realizowany. Nie następuje bowiem w wyniku takiej umowy utworzenie ani powiększenie gospodarstwa, ponieważ dzierżawca nie przestaje być posiadaczem gospodarstwa rolnego i podatnikiem podatku rolnego od wydzierżawionych grun-

■ wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie, w rozumieniu przepisu, uważa się objęcie gruntów będących własnością państwową w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat. Zawarcie umowy dzierżawy gruntów, uprawnia więc do zwolnienia tylko w przypadku, gdy przedmiotem tej umowy są grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych). Celem powyższego zwolnienia jest tworzenie gospodarstw rolnych

Opracowanie: KRIR

Zmiana przepisów

W

tów, a wydzierżawiający nie tworzy i nie powiększa swojego gospodarstwa rolnego o te grunty (z wyjątkiem dzierżawy zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub dotyczącymi uzyskiwania rent strukturalnych). Z powyższych względów nowelizacja art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, polegająca na objęciu zwolnieniem gruntów rolnych dzierżawionych od osób fizycznych, nie może być zrealizowana – poinformował resort finansów.

związku z wystąpieniami samorządu rolniczego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, przede wszystkim ciągników rolniczych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w podstawowych stacjach kontroli pojazdów lub poza nimi, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, resort infrastruktury i budownictwa proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, który zakłada m.in. możliwość przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów. Projekt nowelizowanej ustawy znajduje się na końcowym etapie uzgodnień wewnątrzresortowych i w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w celu zaopiniowania.

Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR

Zwolnienie z podatku rolnego

odpowiedzi ministerstwo finansów poinformowało, że zwolnienie przewidziane w art.12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, dotyczy gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: ■ będących przedmiotem prawa własności lub prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nabyte w drodze umowy o sprzedaży, ■ będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

duszu Ochrony Przychodów Producentów Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Rzepaku, Rzepiku, Roślin Strączkowych, Kukurydzy, Ziemniaków, Buraków Cukrowych, Tytoniu i Chmielu. Nie wiadomo, z jakich przesłanek wynika połączenie np. Producentów Drobiu z Producentami Królików, czy Producentów Mięsa Wieprzowego z Producentami Mięsa Końskiego. Dodatkowo, zdaniem samorządu rolniczego, rolnik będzie musiał bardzo długo czekać na wypłatę rekompensaty. Nasze wątpliwości budzi również możliwość rekompensaty dla rolników niebędących „vatowcami” i nieprowadzących ksiąg rachunkowych. Nadal zastrzeżenie samorządu rolniczego budzi projektowany przepis art. 12 ust. 1 pkt 1. Zdaniem samorządu rolniczego, 30-procentowy próg należy obliczać oddzielnie dla każdej z produkcji, np. roślinnej i zwierzęcej. Konieczne jest rozgraniczenie strat w działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie na straty w produkcji roślinnej i oddzielnie, w produkcji zwierzęcej, ponieważ rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą nigdy nie osiągają straty 30% w produkcji. Zdaniem zarządu KRIR, należałoby rozważyć wprowadzenie do dotowanego systemu ubezpieczeń rolnych, ubezpieczenia zdarzeń, o których mowa w przepisach projektowanej ustawy.


wrzesień 2016 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

79

Kombajnami po drogach – odpowiedź resortu

W

odpowiedzi na pismo zarządu KRIR w sprawie uzyskania zezwolenia na poruszanie się kombajnem po drogach publicznych, Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa poinformował, że w obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego, zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajnu zbożowego ze zdemontowanym hederem) do ruchu określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2015 r. poz. 305, z późn. zm.).

ny do uczestnictwa w ruchu pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami powinny być tak zbudowane, wyposażone i utrzymane, aby wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, mogły być na czas jazdy zdemontowane lub złożone. Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej. Przepis § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. stanowi, iż dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m.

Pojazd nie może zagrażać

W przypadku, jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia wyżej wskazane warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r., a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to zgodnie z art. 64b ustawy - Prawo o ruchu drogowym, możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego. Natomiast w przypadku jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przy-

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto przepis ust. 4 w art. 66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zabrania umieszczania wewnątrz i na zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu. Natomiast przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. (§45 ust. 1 pkt 1) określają, iż dopuszczo-

M

inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące konieczności nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przyjętej przez Sejm RP w dniu 14.04.2016 r. w zakresie wyłączenia spod działania przepisów ww. ustawy:„nabycia nieruchomości rolnej przez osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”. Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że pomimo że rolnicy rozumieją i akceptują przeznaczanie ziemi na cele religijne (budowa kościołów, cmentarzy itp.) – wieś zawsze bowiem była ostoją polskości, wiary i tradycji, sprzeciwiają się jednak przeznaczaniu dużych areałów ziemi rolniczej na cele niezwiązane z celami religijnymi. Uprawa

Kiedy potrzebne zezwolenie?

czepy specjalnej nie spełnia przywołanych wcześniej warunków wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. (np. kombajn zbożowy z zamontowanym hederem), to w myśl przepisów art. 71 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym nie jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Zezwolenie kategorii II (zgodnie art. 64b ustawy – Prawo o ruchu drogowym), jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie kategorii II wydaje starosta, właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

za wydanie zezwolenia kategorii II wynosi 100 zł (1 pkt 2 rozporządzenia). Starosta wydaje zezwolenie kategorii II, na blankiecie zezwolenia kategorii II (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2012 r.), na okres 12 miesięcy, wskazując w nim podmiot wykonujący przejazd (np. rolnika) oraz pojazd, którym będzie wykonywany przejazd. W przedmiotowej kwestii zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (np. kombajnu zbożowego) należy wskazać również, że zgodnie z przepisami art. 64 ust. 3 i załącznikiem nr 1 do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie kategorii II uprawnia wskazany w nim pojazd nienormatywny do ruchu po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad.

Jak to załatwić?

Nie trzeba podawać tras przejazdów

Zezwolenie kategorii II wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd (np. rolnika). Do wniosku podmiot ten dołącza dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. poz. 764). Natomiast wysokość opłaty określają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 366), zgodnie z którymi wysokość opłaty

Wobec powyższego Departament Transportu Drogowego odnosząc się do wskazanych w piśmie KRIR nieprawidłowości w wydawaniu zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (np. kombajnu zbożowego) wskazuje, iż zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami, określającymi ruch pojazdów nienormatywnych oraz wydawanie zezwoleń na przejazd tych pojazdów po drogach publicznych, nie występują wymagania podawania szczegółów dotyczących trasy i godziny przejazdu pojazdu nienormatywnego poruszającego się po drogach publicznych na podstawie zezwolenia kategorii II, wydawanego przez starostę. Opracowanie: KRIR

Nabywanie nieruchomości rolnych przez kościoły i związki wyznaniowe ziemi powinna być w rękach rolników i nie powinno się ziemi rolnej dla kościołów i związków wyznaniowych całkowicie wyłączać spod działania ustawy w zakresie obrotu gruntami rolnymi, bez względu na przeznaczenie gruntów. Przepisy ww. ustawy powinny być doprecyzowane o rozważenie możliwości nowelizacji ww. ustawy w zakresie uwzględnienia rodzaju działalności, na jaką przeznaczane są nabywane nieruchomości rolne dla kościoła. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (poz. 585) wprowadziła zmiany do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polski, które mają na celu przeciwdziałanie spekula-

cjom gruntami rolnymi oraz wzmocnienie pozycji gospodarstw rodzinnych, które zgodnie z art. 23 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego państwa. Odnosząc się do kwestii nabywania nieruchomości rolnych przez kościoły i związki wyznaniowe stwierdzono, że możliwość ta dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, działających zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem a nie tylko Kościoła katolickiego. Regulacje te mają na celu w szczególności umożliwienie przekazywania nieruchomości rolnych przez wiernych swoim kościołom. Przede wszystkim dotyczy to osób samotnych, nieposiadających rodziny, które w ten sposób będą mogły przekazywać nieruchomości rolne w dro-

dze umowy dożywocia, darowizny, testamentu np. w zamian za sprawowaną opiekę. Zaznaczono również, że w przypadku przeniesienia własności nieruchomości rolnej na rzecz kościelnej osoby prawnej albo związku wyznaniowego Agencji Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwało, w przypadku sprzedaży takich nieruchomości, prawo pierwokupu, a w pozostałych przypadkach prawo nabycia nieruchomości. Z kolei Kościół lub związek wyznaniowy, jeżeli nie jest zainteresowany działalnością rolniczą, nabyte nieruchomości rolne będzie mógł zbyć tylko na zasadach określonych w art. 2b ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803). Opracowanie: KRIR


80 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

wrzesień 2016 NR 9

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05.09.2016 r. – Sejm RP

■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793) – uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ■ informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych oraz Rozwoju w sprawie zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą; ■ rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat Komisji nr 3. ■ informacja ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach, które na-

Z

leżałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie.

08.09.2016 r. – Senat RP

■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich; ■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wdrażania pomocy Unii Europejskiej dla producentów owoców i warzyw; ■ rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 270, druki sejmowe nr 793 i 799).

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o przywrócenie zasad udzielania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego, obowiązujących w 2015 roku, z jednoczesnym podwyższeniem stawek określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.10.2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany o 50%.

o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1419). Oznacza to, że w 2016 roku wysokość stawki dopłat do poszczególnych grup roślin będzie zależała od wielkości powierzchni objętej dopłatami. Resort rolnictwa poinformował, że obecnie trwa przegląd (rozpoczęty w kwietniu br.) wydatków publicznych w obszarze dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub

Zmiana zasad udzielania dopłat do materiału siewnego wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015  r.  o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego ( Dz.U.2015.1419 ) nie określa wysokości stawek dopłat, jakie rolnicy otrzymają do poszczególnych upraw i opóźnia termin wypłaty. Zniechęca to rolników do wymiany materiału siewnego. W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że w ustawie budżetowej na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 90 604 tys. zł. Na dopłaty do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Natomiast przeznaczona na ten cel kwota ok. 100 mln zł w latach 2014 i 2015 okazała się niewystarczająca, co oznaczało konieczność wnioskowania do ministra finansów o uruchomienie rezerwy celowej z przeznaczeniem na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. W związku z tym minister finansów wnioskował o wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom w ramach określonej w ustawie budżetowej na dany rok kwoty. Mechanizm taki został wprowadzony ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku

kwalifikowany prowadzony przez ministerstwo finansów we współpracy z MRiRW. Ministerstwo finansów analizuje m.in. celowość i efektywność mechanizmu dopłat, stopień osiągania założonych celów i mierniki efektów działania mechanizmu. W trakcie prac związanych z przeglądem, ministerstwo rolnictwa zwraca uwagę na niekorzystne skutki wprowadzonego od 2016 r. nowego sposobu realizacji mechanizmu„Dopłaty do materiału siewnego”. Jednocześnie na wniosek MRiRW Agencja Rynku Rolnego w formularzach planistycznych do ustawy budżetowej na 2017 r. zaplanowała środki w wysokości umożliwiającej udzielenie dopłat według stawek zbliżonych do tych, które obowiązywały w 2014 r. Sposób realizacji mechanizmu„Dopłaty do materiału siewnego” w 2017 r. zależy od wyników przeglądu prowadzonego przez ministerstwo finansów oraz limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej. Ostateczna wysokość środków na ten mechanizm, determinująca wysokość stawek dopłat w 2017 r. zostanie określona przez Radę Ministrów i Parlament RP w czasie prac nad ustawą budżetową na 2017 r. – przekazał resort rolnictwa.

Dopłaty do materiału siewnego pod lupą ministra

Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■ projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; ■ projekt dokumentu pn. „Opracowanie danych na potrzeby raportu z realizacji dyrektyw 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2012–2015”; ■ projekt „Programu rozwoju rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020”; ■ projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; ■ projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”; ■ projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich; ■ projekt Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej; ■ rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 rok; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■ projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin; ■ projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz do nowego tekstu projektu ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy za zmniejszenie produkcji mleka; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016. Opracowanie: KRIR


wrzesień 2016 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

81

Piknik Wieprzowy W 2016 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych promuje mięso wieprzowe realizując zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego pn. „Piknik Wieprzowy”. Zadanie obejmuje organizację 18 imprez plenerowych, w których uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy konsumentów. Każdy kto odwiedzi Piknik Wieprzowy znajdzie dla siebie atrakcje.

W

ielkim zainteresowaniem cieszą się konkursy dla dzieci i dorosłych – sprawnościowe, plastyczne oraz wiedzy, występy zespołów artystycznych i degustacja potraw przygotowanych często przez regionalne kucharki – gospodynie przechowujące stare zdrowe przepisy przekazywane przez babcie. Uczestnicy otrzymują także broszurę pn. „Smaczne i zdrowe, czyli wieprzowina na naszym stole”, która informuje m.in. że mięso jest jednym z głównych źródeł pełnowartościowego białka w naszej diecie. Dlatego obok zbóż, warzyw i owoców powinno być ono stałym elementem każdego menu. Nasze dzienne zapotrzebowanie na ten składnik jest indywidualne. Zależy ono od wielu czynników m.in. płci, wie-

ku, masy ciała, a także stanu zdrowia. Ocenia się, że codziennie powinniśmy dostarczać sobie od 10% do 15% energii właśnie z białek.Według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, najlepiej spożywać ok. 0,8– 1 g białka na każdy kilogram masy ciała. Oznacza to, że dorosła kobieta o wadze 70 kg powinna jeść ok. 65 g tego składnika każdego dnia. Przyjmując, że 100 g mięsa zawiera średnio 20% białka, kobieta powinna zjadać codziennie ok. 300 g mięsa. Wartość ta maleje, jeśli w diecie znajdują się inne źródła białka takie jak jogurty, mleko czy sery. Opracowanie: KRIR

Promocja polskich owoców i warzyw 21 sierpnia 2016 r. na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w gminie Przytyk, podczas XVII Ogólnopolskich Targów Papryki odbył się Piknik Owocowo-Warzywny sfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Celem Pikniku była promocja spożycia owoców i warzyw, przez zwiększenie ich udziału w codziennej diecie człowieka.

N

a terenie Centrum zorganizowano stoisko do prezentacji i degustacji owoców i warzyw i potraw z udziałem owoców i warzyw oraz stoisko informacyjne. Odwiedzającym do degustacji przygotowano m.in. zupę gulaszową, zupę krem z brokułów, groch z kapustą, paprykę faszerowaną, cukinię faszerowaną, roladę szpinakową, sałatkę szpinakową z malinami, szarlotkę oraz biszkopt z owocami i galaretką. Na stoisku informacyjnym można było otrzymać materiały informacyjno-promocyjne, ulotki, broszury i gadżety reklamowe. Podczas Pikniku Owocowo-Warzywnego zostały przeprowadzone również konkursy dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. „Łamigłówki” dla dzieci od 6 do 9 lat oraz Wiedzy teoretycznej nt. owoców i warzyw, dla dzieci star-

szych od 10 do 15 lat. Laureaci Konkursów otrzymali nagrody rzeczowe. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, a przygotowane potrawy do degustacji pozwala-

ły konsumentom na poznanie ciekawych smaków niedocenianych często potraw z udziałem owoców i warzyw. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja“Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z„Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


82 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

wrzesień 2016 NR 9

Portal eKRUS – platforma indywidualnych usług dla rolników Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, mające do załatwienia indywidualne sprawy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą korzystać z dogodnych usług udostępnionych w Internecie na Portalu dla Rolników eKRUS. Portal eKRUS funkcjonuje od ponad roku jako platforma informacyjna i usługowa w indywidualnych sprawach interesantów Kasy.

P

o przejściu prostej procedury rejestracyjnej i uzyskaniu imiennych uprawnień do korzystania z konta na eKRUS, interesanci Kasy mogą zapoznać się m.in. z podstawowymi informacjami związanymi z przebiegiem ich indywidualnego ubezpieczenia, z terminami płatności składek, ich wysokością obowiązującą w danym kwartale z tytułu określonego rodzaju ubezpieczenia (emerytalno-rentowego, wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, ubezpieczenia zdrowotnego). Mogą tą drogą kierować bezpośrednio do właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy wnioski o przesłanie zwrotnie tradycyjną pocztą zaświadczenia do indywidualnych celów. Docelowo Portal eKRUS umożliwi realizację usług w pełni elektronicznym

trybie, np. realizowanie płatności on-line, pozyskanie elektronicznych zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu, które będą cyfrowym odwzorowaniem urzędowych dokumentów, jakie są np. wydawane w Kasie zainteresowanym dla potrzeb innych instytucji.

Własne konto na eKRUS Z konta na portalu eKRUS mogą obecnie korzystać osoby aktualnie ubezpieczone w KRUS. Do założenia bezpłatnego konta na stronie www.ekrus.gov.pl potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF. W celu zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika na eKRUS należy wykonać kilka kroków:

■ w okienku – „Zarejestruj się” wypełnić wniosek, podając w nim swoje imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, NIP, zaznaczając rodzaj dokumentu: dowód osobisty lub paszport, ■ wydrukować wniosek ■ z wypełnionym wnioskiem trzeba udać się do jednostki terenowej KRUS, w której jest się ubezpieczonym, w celu uzyskania loginu i hasła dostępu do konta na eKRUS. Dane osobowe na formularzu są wykorzystywane tylko do przygotowania wydruku wniosku oraz identyfikacji wnioskodawcy w bazie danych osobowych KRUS. Nie są one przetwarzane ani dalej udostępniane. W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku o utworzenie konta, jest on natychmiast usuwany przez Kasę z rejestru.

Ponowna wizyta we właściwej miejscowo terenowej jednostce Kasy (placówce terenowej lub oddziale regionalnym) wymagana jest tylko w razie potrzeby odzyskania hasła bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wnioski w urzędowych sprawach kierowane do Kasy z imiennego konta na platformie ePUAP są odpowiednio uwierzytelnione cyfrowo. Wpływające tą drogą podania do Kasy w formie elektronicznej są traktowane komplementarnie wobec wniosków kierowanych na skrzynkę podawczą KRUS na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Oprac. KRUS

Ubezpieczenie upraw rolnych w TUW „TUW” – jesień 2016 Zbliża się jesienny okres zawierania umów ubezpieczenia. W celu zapewnienia ochrony wysianym już uprawom ozimym jak co roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowuje ofertę dla rolników. W tym roku Rolnik ma możliwość skorzystania z 65-procentowej dopłaty do składki z budżetu państwa – w przypadku dużego przedsiębiorcy, dla ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa, wymagana jest uprzednia zgoda Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

C

hociaż w jesiennej akcji ubezpiecza się uprawy ozime (rzepak i zboża) i wieloletnie (nasadzenia), głównie od ryzyka ujemnych skutków przezimowania lub w pakiecie 3 ryzyk – ujemne skutki przezimowania, grad i przymrozki, to oferta Towarzystwa umożliwia ubezpieczenie wszystkich upraw rolnych wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj.: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, truskawek, drzew i krzewów owocowych oraz roślin strączkowych, dla których to upraw ustawodawca przewidział obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% ich powierzchni.

Warto podkreślić fakt, iż TUW „TUW” umożliwia ubezpieczenie ww. upraw rolnych zarówno od pojedynczych ryzyk (powodzi, gradu, przymrozków wiosennych, suszy, ujemnych skutków przezimowania), jak i od kilku ryzyk jednocześnie (tzw. pakiety). Posiadanie w ofercie aż 20 różnorodnych wariantów ubezpieczenia, w tym także i najbogatszego wariantu - Pełny Plus (powódź, grad, przymrozki wiosenne, susza, ujemne skutki przezimowania, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi oraz lawina), zapewnia, że każdy Rolnik znajdzie w niej taki wariant, który jest dla Niego najbardziej optymalny. Należy również pamiętać, iż ryzyko występowania niekorzystnych zja-

wisk w uprawach zwiększa się z roku na rok, a przyczynami jego występowania są nie tylko zjawiska klimatyczne, ale również inne czynniki mające olbrzymi wpływ na wrażliwość roślin. Bardzo niebezpieczne ryzyko przezimowania roślin spowodowane niską temperaturą w czasie bezśnieżnych zim, może być potęgowane przez wysiew odmian o niskiej mrozoodporności, znajdujących się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Warzywnych (CCV), ale nieodpowiednich dla niektórych rejonów Polski. Niewłaściwa ochrona roślin jesienią (jak to miało miejsce np. jesienią 2015 r. z powodu zakazu stosowania zapraw nasiennych w rzepaku zawierających neonikotynoidy, które przynajmniej w początkowych fazach rozwoju rzepaku chroniły go m.in. przed śmietką) oraz niewłaściwa agrotech-

nika zwiększają w znacznym stopniu wrażliwość upraw na ujemne skutki przezimowania. Wypłacane w tym roku bardzo wysokie w skali całego rynku kwoty odszkodowań z tytułu szkód w uprawach spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania oraz przez grad, jak również nałożony na zakłady ubezpieczeń ustawą o działalności ubezp i e c z e n i o we j i reasekuracyjnej (która weszła w życie 1 stycznia 2016 r.), obowiązek zapewnienia adekwatności składki, będą miały wpływ na wysokość składki. Rolnik jednak ma bardzo duży wpływ na ograniczenie ryzyka, zwłaszcza ujemnych skutków przezimowania w uprawach ozimych, przez dobór odpowiedniej odmiany, optymalny termin siewu czy właściwą ochronę, zatem ma duży wpływ na wysokość składki, którą zapłaci za ochronę ubezpieczeniową, zwłaszcza upraw ozimych. Więcej na www.tuw.pl. ■

Polska Wieś nr 9/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych