Page 1

NR 7 (87) wrzesień 2013 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H KRIR w sprawie niskich cen pszenicy i rzepaku

Czytaj na stronie 2

Piknik Mleczny w Łowiczu

Promocja portalu wieprzopedia.pl na Warmii i Mazurach

Czytaj na stronie 3

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytaj na stronie 4

Rząd przyjął program pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

25 sierpnia br. na terenie Skansenu w Maurzycach (gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie) wraz z XIV Biesiadą Łowicką, Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała Piknik MleczPromocja polskiej ny sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka. Celem Pikniku było propagowanie wzrostu spowieprzowiny Czytaj na stronie 5 życia mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie, odżywczych właściwości mleka, produktów mlecznych oraz ich rola w zdrowym żywieniu. Czytaj na stronie 4

Bezpieczna obsługa maszyn rolniczych

Czytaj na stronie 5

Postępowanie i świadczenia powypadkowe

P

odczas imprezy poprzez bezpłatną degustację promowane było mleko oraz przetwory mleczne, ich walory smakowe oraz zdrowotne. Wydano 5000 porcji przygotowanych z produktów mlecznych, które zapoznały konsumentów z ciekawymi smakami.

Rozdawano ulotki i materiały promujące mleko i produkty mleczne oraz ich znaczenie w codziennej diecie. Ponadto, wyświetlano prezentację pt. „Postaw na mleko!”. Wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zabawy, nastąpiło tak-

że rozstrzygnięcie konkursów prowadzonych w lokalnych mediach oraz wręczenie nagród. Można było także odwiedzić stoiska wystawców oraz producentów oferujących rękodzieło i regionalne produkty.

Biesiadę Łowicką wraz z Piknikiem Mlecznym zakończył koncert Ani Rusowicz z zespołem. Skansen w Maurzycach odwiedziło ok. 10 tys. osób. Opracowanie: KRIR

Czytaj na stronie 6

Ceny państwowych gruntów rosną

Czytaj na stronie 7

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – jakość, tradycja, innowacyjność

Czytaj na stronie 8

Uwaga rolnicy korzystający z pakietu 8 wariant 2 lub 3 Programu Rolnośrodowiskowego!

W

związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy” objętego PROW na lata 2007–2013 zmieniły się zasady przyznawania płatności

w ramach pakietu 8 Ochrona gleb i wód, warianty 2 i 3 – międzyplony. Ze względu na istotną zmianę, która może skutkować nieotrzymaniem płatności za 2013 rok, a nawet zwrotem płatności za lata poprzednie, rolnicy, którzy podjęli się zobowiązania w ramach pakietu 8 wariant 2 lub 3 powinni skontaktować się z doradcą rolnośrodo-

wiskowym celem ustalenia, czy potrzebne jest wykonanie zmiany w ich planie rolnośrodowiskowym. Działanie takie może zapobiec nałożeniu sankcji! Wprowadzać zmiany można tylko do 30 września br.! Opracowanie: KRIR


2 PW 26 lipca br. zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niskich cen pszenicy i rzepaku.

W

ciągu ostatnich miesięcy ceny większości rodzajów zbóż i oleistych spadły o kilkadziesiąt procent, głównie pszenicy i rzepaku. Polscy rolnicy za swoje zebrane plony otrzymują niższe ceny niż rolnicy z zachodniej Europy. Stawia to ich w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdyż zyski ze sprzedaży nie pokrywają kosztów produkcji. Na przykład, analizując ceny największych zakładów tłuszczowych w Polsce z cenami na giełdzie MATIF różnice w roku 2012 wynosiły średnio 18,08 euro, w roku bieżącym różnica waha się średnio o 32 euro. Oprócz spadku dochodu rolnika, zaistniała sytuacja jest również zagrożeniem, że rolnicy znacznie ograniczą powierzchnie zasiewu zarówno pszenicy, jak i rzepaku. W opinii samorządu rolniczego, kwestię tak dużej różnicy między ceną MATIF, a bieżącą ceną skupu rzepaku należałoby sprawdzić pod kątem ewentualnej zmowy cenowej zakładów przetwórczych i skupowych. Dlatego też zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o bezzwłoczne podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie. Dodatkowo, zarząd KRIR zwrócił się do ministra o udzielenie informacji na temat ceny jaką proponuje państwowa spółka Elewarr nadzorowana przez resort rolnictwa i czy próbuje ingerować przeciw tak dużym spadkom cen. Z docierających do Krajowej Rady Izb Rolniczych informacji wynika, że spółka Elewarr jako pierwsza proponuje niższe ceny za rzepak i zboża od innych firm skupowych na rynku.

W

związku z sygnałami z wojewódzkich Izb Rolniczych, w czerwcu br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w sprawie rygorystycznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania punktów aptecznych. Zarząd KRIR zwracał uwagę na brak dostępu do odpowiedniego asortymentu leków na terenach wiejskich oraz wnosił o interwencję w tej sprawie już w grudniu 2009 r. Jednak problem, który w swoich wystąpieniach sygnalizował samorząd rolniczy, nadal nie został rozwiązany. Dlatego też, Zarząd KRIR postanowił ponowić swój postulat. Minister Zdrowia w swojej odpowiedzi poinformował, iż punkty apteczne tworzone są na terenach wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna. Mają na celu zapewnienie pacjentom dostęp do podstawowych leków w regionach, w których z uwa-

wrzesień 2013 NR 7 W odpowiedzi na to wystąpienie, resort rolnictwa poinformował, że analizując sytuację na rynku krajowym należy mieć na względzie, że krajowy rynek produktów rolnych w tym zbóż i rzepaku jest powiązany z rynkiem wspólnotowym oraz światowym. Niekorzystne warunki agrometeorologiczne, które wystąpiły w 2012 r. w krajach głównych eksporterów zbóż i roślin oleistych przy-

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej prowadzonego w MRiRW w pierwszym tygodniu sierpnia br. średnia cena nasion rzepaku utrzymywała się na poziomie 1464 zł/t i była niższa o 27,8% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z danych Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wynika, że w dniu 8 sierpnia

l eksport i import surowców i produktów rolnych, l składowanie w komorach materiałów sypkich (pelety, granulaty, wysłodki cukrowe), l ważenie pojazdów samochodowych, wagonów kolejowych, l rozładunek towarów na bocznicach kolejowych, l dzierżawa pomieszczeń biurowo-handlowych i placów składowych.

nicę konsumpcyjną, jęczmień konsumpcyjny 605 zł/t, żyto konsumpcyjne 390 zł/t. Ponadto przyjęto na usługowe składowanie 10 927 ton zbóż i 50 778 ton rzepaku (ogółem 114 606 ton). Na skutek interwencji samorządu rolniczego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o sprawdzenie możli-

KRIR w sprawie niskich cen pszenicy i rzepaku czyniły się do kształtowania sytuacji popytowo-podażowej oraz poziomu cen na rynkach rolnych. Rekordowo wysoki poziom cen zbóż i roślin oleistych w ubiegłym sezonie był zachętą do zwiększania areału światowych upraw przewidzianych do zbiorów w 2013 roku. Podobne tendencje wystąpiły również w Polsce. W ubiegłym roku odnotowano rekordowo wysokie ceny transakcyjne w obrotach nasionami rzepaku. Korzystna koniunktura przełożyła się na decyzje produkcyjne rolników, w efekcie których w roku bieżącym w Polsce rzepak zbierany jest z areału około 930 tys. ha. Prognozowane wysokie zbiory wstępnie oszacowane na 2,4 do 2,5 mln t, tj. od 28,8 do 38,2 % więcej od ubiegłorocznych oraz ograniczenie przez przemysł paliwowy w całej Unii Europejskiej zapotrzebowania na estry oleju rzepakowego spowodowały nadwyżkę podaży nad popytem. Informacje o areale upraw oraz prognozowanych zbiorach spowodowały, że od początku sezonu 2013/2014 ceny na rynkach światowych wykazują tendencję spadkową co przekłada się również na wysokość cen w kraju.

br. ceny skupu rzepaku wahały się od 1140 – 1365 zł. Natomiast przy większych partiach towaru cena wyniosła 1425 zł/t. Jeszcze wyższe ceny otrzymują rolnicy, którzy podpisali umowy kontraktacyjne. Z dostępnych informacji wynika, że w roku bieżącym ilość umów oraz określony w nich poziom dostaw uległ obniżeniu w stosunku do roku 2012. Resort rolnictwa poinformował także, że spółka Elewarr jest podmiotem działającym w oparciu o Kodeks spółek handlowych, w którym 100% udziałów posiada Agencja Rynku Rolnego. Odpowiedzialność za skutki działalności spółki zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ponoszą jej organa statutowe – zarząd i Rada Nadzorcza. Magazyny Spółki położone na terenie całego kraju są przystosowane do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. Działalność spółki obejmuje między innymi: l obrót surowcami i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi, l świadczenie usług skupu, przechowywania oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym,

Według Ministerstwa Rolnictwa – Elewarr Sp. z o.o. jest stabilnym partnerem zarówno dla producentów rolnych jak i dużych firm produkcyjnych i handlowych. Spółka zachowuje wiarygodność finansową, spełnia niezbędne wymogi warunkujące uczestnictwo w przechowywaniu rezerw państwowych i zapasów interwencyjnych zbóż. Każdego roku swojej działalności Spółka jest przygotowana do żniw, posiada zabezpieczone środki zapewniające ciągłość akcji skupowej, które pokrywają wszystkie dostawy zbóż i rzepaku od kontrahentów oraz zapewnia szybkie terminy zapłaty za dostarczony towar. Resort rolnictwa poinformował, że Elewarr Sp. z o.o. dla realizacji swoich zadań statutowych posiada odpowiednie środki finansowe oraz magazyny pozwalające łącznie składować 644 tys. ton różnych towarów rolnych. Od 9 lipca br. Spółka skupiła łącznie 52 901 ton w tym 24 375 ton zbóż 1362 i 28 526 ton rzepaku. Średnie ceny oferowane w skupie za tonę rzepaku wahały się w granicach 1200-1270 zł/t. W odniesieniu do zbóż w zależności od rodzaju zboża ceny wahały się od 660 zł/t za psze-

Prace nad nowelizacją przepisów regulujących obrót pozaapteczny gi na liczbę ludności prowadzenie apteki byłoby dla przedsiębiorcy nieopłacalne. Wymogi lokalowe, wyposażeniowe czy w zakresie kwalifikacji zatrudnianych pracowników, jakie muszą spełniać punkty apteczne są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku aptek, co w sposób oczywisty przekłada się na asortyment dostępny w tych placówkach. Zapewnienie bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii stanowi jeden z priorytetów systemu ochrony zdrowia. Realizowany jest on między innymi przez właściwe przygotowanie kadr do świadczenia usług farmaceutycznych, zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych gwarantujących bezpieczne przechowywa-

nie produktów leczniczych, asortyment adekwatny do wykształcenia i praktyki wydającego go personelu. Wymogi stawiane obecnie punktom aptecznym w opinii resortu są niezbędne do zapewnienia pacjentom bezpiecznego dostępu do produktów leczniczych. Odnośnie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do sprzedaży w punktach aptecznych Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad nowelizacją przepisów regulujących obrót pozaapteczny, tj. rozporządzeniami w sprawie kryteriów klasyfikacji oraz w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Obec-

nie analizowane są możliwe zmiany i regulacje, które zapewniałyby najlepsze rozwiązania systemowe dla pacjentów. W ramach wstępnych prac, przedmiotowy wykaz weryfiko-

wości wystąpienia zmowy cenowej przedsiębiorców prowadzących skup zbóż i rzepaku oraz podjęcie stosownych działań. Wszystkie wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej mechanizmy rynkowe są uruchamiane przez Komisję Europejską na mocy przepisów wspólnotowych, zatem poszczególne państwa, w tym Polska, nie mają możliwości samodzielnego wprowadzania wsparcia. Ponadto na rynku rzepaku nie mają zastosowania instrumenty WPR takie jak cena interwencyjna, refundacje eksportowe, kontyngenty. Stawka celna na przywóz nasion rzepaku wynosi 0. Handel rzepakiem odbywa się bez preferencji w ramach wolnego handlu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło, że szczegółowo analizuje wszystkie sygnały dotyczące ewentualnych problemów występujących w skupie płodów rolnych i na bieżąco analizuje sytuację na rynkach rolnych oraz konsekwentnie podejmowało i podejmuje działania, mające na celu odpowiednio szybkie niwelowanie niekorzystnych zjawisk na nich występujących. Opracowanie: KRIR

wany jest przede wszystkim w oparciu o opinie Konsultantów Krajowych z różnych dziedzin nauk medycznych. Ostateczne projekty rozporządzeń zostaną przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. W ramach przedmiotowych prac rozważone zostaną wszystkie uwagi zgłoszone przez zainteresowane podmioty. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane i redagowane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Katarzyna Szczepaniak, e-mail: sekretariat@krir.pl


wrzesień 2013 NR 7

PW

W dniach 27 lipca oraz 3 sierpnia 2013 r. na Targowisku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie odbyły się mini-degustacje w ramach projektu „Smaki polskie – wieprzowina – polska tradycja� finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

D

3

Promocja portalu wieprzopedia.pl na Warmii i Mazurach jakości, m.in.: schab, szynkę, salceson, rolady, parówki, kaszankę przygotowywane w sposób tradycyjny bez konserwantów przez wytwórców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej ŝywności Naturalnej i Tradycyjnej.

Do odwiedzenia stoiska zapraszały hostessy rozdające próbki produktów spoşywczych i ulotki informujące o walorach produktów mięsnych z wieprzowiny. Rozstawione były banery informacyjno

egustacje zostały przeprowadzone podczas Kiermasu Smaków Warmii i Mazur. Dawniej kiermasem zwana była uroczystość odpustowa na Warmii. Na kiermas zjeşdşali znajomi i krewni z okolicy. Po naboşeństwie udawali się na biesiadę. Spotkania były okazją do wymiany poglądów i jednoczyły społeczność warmińską wokół tradycyjnych zwyczajów. Kiermase były zaczynem tradycji warmińskiej i sprzyjały zachowaniu obyczajów przodków. Kiermas Smaków Warmii i Mazur organizowany jest co tydzień przez Regionalną Izbę Gospodarczą ŝywności Naturalnej i Tradycyjnej. W bezpośrednim kontakcie ze straganami producentów şywności regionalnej, moşna było spróbować wyrobów z mięsa wieprzowego najwyşszej

– promocyjne. Ponadto, rozdawano ulotki promujące portal internetowy www.wieprzopedia.pl. Moşna było obejrzeć prezentację dotyczącą projektu oraz zachęcającą do zwiększenia w swojej codziennej diecie spo-

şycia wieprzowiny i wyrobów z mięsa wieprzowego, do czego przekonywały równieş hostessy. Opracowanie: KRIR Śródło: Warmińsko-Mazurska IR

  

                                        

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza na

Piknik Zbo ktĂłry odbdzie si w dniu 8 wrzenia 2013

                                  Krajowa  Rada  Izb  Rolniczych                                                                zaprasza  na  

                                        mini-­â€?           www.wieprzopedia.pl,  

podczas Doynek   oraz D 

     / woj. mazowieckie

           d %!                           "                                      w  dniu         na  terenie  Kompleksu  Sportowo-­�Rekreacyjnego  

W programie: Â    ich  w codziennej diecie  stoi  

    h Projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna ZbĂł i PrzetworĂłw Zboowych

                  ZSO  w  Bogorii  (powiat  staszowski)            !     


str.

4

wrzesień 2013 NR 7

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31.07.2013 – Senat RP n Sytuacja na rynku jaj konsumpcyjnych w Polsce i Europie; n Realizacja wdrażania dyrektywy Rady nr 1999/74 (WE) ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek; n Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów; n Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

08.08.2013 – Senat RP n Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

ustawy o scalaniu i wymianie gruntów; n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynkach: rzepaku, pszenicy, jęczmienia i żyta, w kontekście opłacalności produkcji oraz wymiany zagranicznej; n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizowanych i planowanych działań spółki ELEWARR na rynkach: rzepaku, pszenicy, jęczmienia i żyta, w okresie 2013 – 2014.

28.09.2013 – Sejm RP

n Wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie

n Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym; n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rocznego sprawozdania z postępu prac dotyczących wdrażania PROW przekazanego do KE zgodnie z art. 82 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr

n Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin; n Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez ARR związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”; n Projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013; n Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości wraz z oceną skutków regulacji;

n Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia„Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus Gallus)” na lata 2014–2016; n Projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wdrożenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych na 2014 r. oraz Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych na 2014 r.;

27.08.2013 – Sejm RP

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji projekty n Projekt programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (PROW 2014–2020); n Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych; n Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013; n Projekty rozporządzeń w sprawie krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura na lata 2014-2016; Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura na lata 2014–2016; n Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

n Projekt rozporządzenia RM w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków; n Projekt rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na prace; n Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r. Opracowanie: KRIR

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.; n Informacja Ministra Środowiska o zasadach funkcjonowania parków krajobrazowych – zadania i możliwości realizacji; n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lipcu 2013 r.; n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 233 poz. 1382), ze wskazaniem głównych problemów związanych z obrotem ziemią w kontekście konieczności zmniejszenia powierzchni dzierżawy o 30%, w tym możliwość uzyskania kredytów preferencyjnych; n Rozpatrzenie Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na

6

Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 r.; n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji postulatów porozumienia, z dnia 11 stycznia 2013 r., zawartego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego; n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad projektem ustawy o dzierżawie nieruchomości rolnych; n Informacja Najwyższej Izby Kontroli o gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

29.08.2013 – Sejm RP n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjo-

nowania rynku mleka po 2013 r. w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz rozwiązań przyjętych w ramach porozumienia z 26 czerwca 2013 r. dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie COM (2011) 626 – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych; n Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych – uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowanie: KRIR

Rząd przyjął program pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

sierpnia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Program zakłada, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których powstały szkody, w wyniku powodzi, huraganu, gradu i deszczu nawalnego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie też udzielać poręczeń lub gwarancji spłaty tych kredytów. Prezes KRUS, na indywidualny wniosek rolnika, może udzielić pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub części bieżących skła-

dek, na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych może odraczać i rozkładać na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, a także umarzać raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy. ARiMR udzieli pomocy na wznowienie produkcji rolnej producentom rolnym, którzy ponieśli szkody (wskutek powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego) w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m kw. upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji. Przewidywana wielkość pomocy wynikać będzie z możliwości budżetu państwa. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast będą mogli stosować ulgi w podatku rolnym za 2013 r. w związku ze szkodami spowodowanymi przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalany. O pomoc w ramach programu będą mogli ubiegać się rol-

nicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów – wyniosą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej). Pomoc będzie można także otrzymać za szkody – przewyższające 1050 zł – w przypadku szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Kwota pomocy będzie pomniejszona, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia ww. zjawisk atmosferycznych nie miał ubezpieczonych co najmniej 50 proc. upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ryzyk. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Opracowanie: KRIR


wrzesień 2013 NR 7

PW

5

Promocja polskiej wieprzowiny Krajowa Rada Izb Rolniczych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego organizuje przy współpracy z izbami wojewódzkimi 17 Pikników Wieprzowych na terenie całego kraju, które mają na celu promocję spożycia mięsa wieprzowego, popularyzację wiadomości o jego walorach odżywczych i smakowych, a także obalanie mitów o szkodliwości wieprzowiny.

W

ostatnim czasie Pikniki Wieprzowe odbyły się: 20 lipca br. w Łomży podczas Jubileuszowego Gościńca Łomżyńskiego oraz 10 sierpnia w Gdańsku podczas Jarmarku Świętego Dominika. W Łomży Podlaska Izba Rolnicza zaprezentowała i częstowała produktami mięsnymi z regionu. Był bigos, żurek z białą kiełbasą, pieczona kaszanka oraz pieczone prosię, wędzone wieprzowe udźce oraz wędliny. Przeprowadzono wiele ciekawych konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Każdy uczestnik otrzymał upominek z informacją, iż został on sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Imprezie towarzyszyły także inne atrakcje – występy

artystyczne czy możliwość otrzymania bezpłatnie kolportowanych broszur i informacji na temat wartości odżywczych polskiej wieprzowiny. Imprezę odwiedziło ok. 10 tys. okolicznych mieszkańców. O tym, że warto jeść mięso wieprzowe, Pomorska Izba Rolnicza przekonywała mieszkańców Gdańska i turystów na Starówce podczas Jarmarku Świętego Dominika. Piknik odwiedziło ponad 6 tys.

osób, którzy otrzymali także gadżety, ulotki, broszury sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Wśród zainteresowanych było bardzo wielu turystów z zagranicy, a także Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz. Piknik zakończył koncert grupy folkowej wykonującej szanty, muzykę kaszubską oraz celtycką.

ny, którą obsługujesz, staraj się jej używać zgodnie z przeznaczeniem, ● nie pozbawiaj maszyn i urządzeń osłon fabrycznych, nie wprowadzaj

zmian konstrukcyjnych, napraw oraz remontów we własnym zakresie, ● sprawdź stan techniczny maszyny  zanim przystąpisz do pracy.

Opracowanie: KRIR

Fundusz Składkowy USR

Bezpieczna obsługa maszyn rolniczych

P

odczas pracy w gospodarstwie stosuje się szereg maszyn, urządzeń i narzędzi. Maszyny niewątpliwie ułatwiają pracę i dzięki ich stosowaniu staje się ona bardziej wydajna. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy ich użytkowaniu jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12.01.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 12, poz. 51). Użytkowanie maszyn rolniczych w gospodarstwie niesie także ze sobą wiele zagrożeń. Według statystyk, różnego rodzaju urazom spowodowanym przez ruchome części maszyn corocznie ulega ok. 4 tysiące osób, a 20 ponosi śmierć. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn rolniczych. Najczęstszymi przyczynami wypadków związanych z obsługą maszyn rolniczych są: ● zły stan techniczny maszyny, szczególnie brak elementów osłaniających, użytkowanie maszyny niezgodnie z przeznaczeniem, użytkowanie maszyn uszkodzonych,

użytkowanie maszyn własnej konstrukcji oraz samodzielnie naprawianych i remontowanych z użyciem nieodpowiednich i niesprawdzonych elementów, ● obsługiwanie maszyn w czasie pracy bądź będących w ruchu, ● przesuwanie materiałów bezpośrednio rękami, ● nieodpowiedni ubiór (luźne, niepozapinane ubranie, zwisające części ubrania w postaci np. pasków, ściągaczy, źle dobrane obuwie robocze). Do największej liczby wypadków dochodzi przy obsłudze m.in. pilarek tarczowych i łańcuchowych, heblarek, pras do słomy i siana, rozrzutników obornika, sieczkarni, sadzarek do ziemniaków, siewników zbożowych, kosiarek, śrutowników, rozdrabniaczy okopowych, elektronarzędzi oraz różnego typu przekładni pasowych czy ciągników. Znaczna część wypadków powstaje przy obsłudze podstawowej maszyny rolniczej, jaką jest ciągnik. Zdarzają się nawet wypadki śmiertelne, związane z przygnieceniem przez wywrócony ciągnik czy współpracującą z nim przyczepę lub inną maszynę, oraz urazy kręgosłupa i głowy. Dość liczne są wypadki powstające podczas sprzęgania maszyn i narzędzi z ciągnikiem, głównie z powodu złego sta-

nu elementów łączących, stosowania rozwiązań zastępczych, a także nieuwzględniania stopnia trudności tej czynności. W wypadkach tych doznawane urazy dotyczą głównie palców rąk, dłoni, przedramienia, stóp i podudzia. Osoby obsługujące narażone są głównie na: ● pochwycenie lub skaleczenie przez ruchome części maszyn, ● uderzenie przez jeden z elementów maszyny – zerwany pas, linę, łańcuch lub np. uderzenie przez kamień, ● przygniecenie przez przewożony materiał bądź maszynę, ● upadek, ● poparzenie, ● przejechanie, potrącenie. Nie ryzykuj! Aby uniknąć wypadku związanego z obsługą maszyn, należy pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa: ● maszyny obsługiwać mogą tylko osoby dorosłe, przeszkolone w zakresie ich obsługi i posiadające odpowiednie uprawnienia, ● stosuj przerwy w pracy, zmęczenie, podobnie jak choroba, znacznie obniża sprawność i czas reakcji, ● zapoznaj się z instrukcją i zasadami bezpiecznej eksploatacji maszy-


str.

6

wrzesień 2013 NR 7

Wzmożonym sezonowym pracom polowym towarzyszy, niestety, zwiększone ryzyko wypadków. Aby osoba poszkodowana wskutek wypadku przy pracy rolniczej mogła uzyskać przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu, konieczne jest spełnienie łącznie kilku wymogów. Jednym z nich jest uznanie zgłoszonego Kasie zdarzenia za... wypadek przy pracy rolniczej

W

edług art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tytułowy wypadek musi być nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: 1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub 2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub 3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub

O

d września 2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło do oferty sprzedażowej nowy atrakcyjny produkt ubezpieczeniowy dla przedsiębiorców rolnych„Bezpieczny Agrobiznes”. Produkt ten jest dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność wytwórczą i usługową w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Niewątpliwie zaletą nowego produktu TUW „TUW” jest możliwość kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej według indywidualnych potrzeb każdego Ubezpieczonego. Szeroki wybór opcji dodatkowych pozwala na dopasowanie ubezpieczenia „szytego na miarę”. W ramach zakresu standardowego TUW„TUW”chroni mienie będące własnością Ubezpieczonego (tj. budynki, budowle, urządzenia, maszyny, wyposażenie, stacjonarny sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, przedmioty i środki nietrwałe, nakłady inwestycyjne) oraz niebędące własnością Ubezpieczonego ( tj. mienie osób trzecich, mienie pracowników). Zakres standardowy ubezpieczenia mienia oparty na formule „all risks” można rozszerzyć o następujące ryzyka:

li poszkodowany spełnia powyższy warunek, Kasa niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce wypadku i związane z nim przedmioty, udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu do prowa-

darstwie, ale nie podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu rolników, która w trakcie wykonywania tych czynności ulegnie wypadkowi, nie uzyska świadczenia powypadkowego z ubezpieczenia społecznego rolników. Ma ono ścisły związek z tytułem do ubezpieczenia i opłacaniem należnych składek.

● wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM, ● przebywanie osób postronnych w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń, ● prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju, ● używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane dra-

Postępowanie i świadczenia powypadkowe 4) w drodze do miejsca wykonywania ww. czynności, albo w drodze powrotnej. Każdy wypadek przy pracy rolniczej trzeba zgłosić jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, do najbliższej placówki terenowej Kasy, na wniosku KRUS SR-23, dostępnym m.in. na stronie wvw.bip.krus.gov.pl – w menu: formularze > świadczenia. Ostateczny termin zgłoszenia nie może przekroczyć 6. miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia, natomiast każdy powód zwłoki w zgłoszeniu wypadku powinien być uzasadniony. Co istotne, wypadek może zgłosić zarówno sam poszkodowany, jak i inna osoba - bezpośrednio w siedzibie KRUS, albo telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną. Po przyjęciu zgłoszenia właściwa jednostka organizacyjna Kasy ustala, czy w dniu zaistnienia wypadku poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. Jeże-

dzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w tym wskazać świadków wypadku, ponadto ew. dostarczyć Kasie posiadaną dokumentację leczenia poszkodowanych osób.

Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, orzekane jest proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu w Kasie (rolnikowi, domownikowi). Zatem ani członek rodziny ubezpieczonego nie będący rolnikiem/domownikiem w rozumieniu ustawy o u.s.r., ani np. postronna osoba pomagająca rolnikowi przy pracy w jego gospo-

Jednorazowe odszkodowanie nie zostanie przyznane poszkodowanemu także samemu ubezpieczonemu, jeżeli: ● spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub ● będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. Kasa niezmiennie przestrzega rolników przed najczęstszymi przyczynami wypadków. Wielu takim zdarzeniom, niekiedy mającym długotrwałe skutki, można by zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie elementarnych zasad, jakimi są: ● dbanie o porządek w obejściu, ● użytkowanie wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń, z osłonami i zabezpieczeniem ruchomych części, ze sprawnym układem hamulcowym i kierowniczym oraz sygnalizacją świetlną,

Bezpieczny Agrobiznes ● ubezpieczenie szyb, kolektorów słonecznych i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ● ubezpieczenie mienia od dewastacji, ● ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz stałych elementów wykończeniowych budynków od kradzieży, ● ubezpieczenie mienia od rozmrożenia, ● ubezpieczenie sprzętu rolniczego w ruchu i od kradzieży poza siedliskiem, ● ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności wskutek choroby, ● ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo). Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego oraz pracowników zatrudnionych w jego gospodarstwie rolnym a także członków spółdzielni, za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego powstałe w związku z prowadzoną działalnością rolniczą i posiadanym mieniem, wykorzystywanym w tej działalności. Również ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej,

w zakresie standardowym (deliktowym) można rozszerzyć o następujące ryzyka: ● odpowiedzialność cywilną pracodawcy, ● odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych, ● odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania, użytkowania lub prowadzenia pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, w tym wózków widłowych, ● odpowiedzialność cywilną za podwykonawców, ● odpowiedzialność cywilną kontraktową, ● odpowiedzialność cywilną za produkt rolno-spożywczy, ● odpowiedzialność cywilną za przeniesienie chorób zakaźnych zwierząt. Dla pełnej ochrony ubezpieczeniowej dla każdego przedsiębiorcy i jego pracowników TUW „TUW” nowa propozycja produktowa daje możliwość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie pełnym (w drodze do i z pracy oraz w życiu prywatnym) lub w zakresie ograniczonym (w drodze do i z pracy).

Nowatorska zmiana kwalifikacji nieszczęśliwego wypadku z uszczerbku na zdrowiu na uraz doznany przez Ubezpieczonego gwarantuje Ubezpieczonemu szybszą wypłatę świadczenia, gdyż TUW „TUW” rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala na podstawie tabeli urazów nie czekając na orzeczenie lekarskie ustalające stopień uszczerbku na zdrowiu. Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia i odpowiedzialności cywilnej obejmuje wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zupełną nowością na polskim rynku jest opcja wprowadzania do umowy ubezpieczenia dowolnych dodatkowych klauzul. W ogólnych warunkach ubezpieczenia zaproponowane są następujące klauzule: ● automatycznego ubezpieczenia nowonabytych środków trwałych, ● dodatkowych kosztów działalności, ● ubezpieczenia gotówki w lokalu, ● ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego,

binki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny, ● nieprzewożenie ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach, ● zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu, ● stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia przylegającego do kostki na protektorowanej podeszwie, ● zapewnienie właściwej opieki dzieciom, ● stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ● ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Oprac. KRUS

● przepięcia, ● ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania usług agroturystycznych, ● ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu uczestnictwa w wystawach, ● ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzajemnej, ● stempla bankowego i pocztowego, ● aktów terrorystycznych, ● reprezentantów, ● katastrofy budowlanej, ● ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska, ● ubezpieczenie słomy złożonej w stogi na terenie gospodarstwa rolnego, ● przeniesienie mienia. Powyższe klauzule są przykładowymi klauzulami, o które może wystąpić każdy Ubezpieczony. Agenci i pracownicy TUW „TUW” chętnie pomogą dopasować zakres ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb każdego przedsiębiorcy rolnego.

www.tuw.pl, tuw@tuw.pl


wrzesień 2013 NR 7

PW

7

Ceny państwowych gruntów rosną Średnia cena gruntów rolnych w II kwartale 2013 r. wyniosła 21 308 zł i została określona na podstawie ponad 3,5 tys. umów sprzedaży zawartych w tym czasie i ponad 29 tys. ha sprzedanych gruntów.

Średnie ceny 1 ha gruntów rolnych w podziale na województwa

Dobry wynik sprzedaży państwowych gruntów uzyskany w całym pierwszym półroczu br. jest efektem polityki Agencji, która nastawiona jest na trwałe zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP poprzez sprzedaż z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych.

Ś

rednia cena gruntów rolnych w II kwartale br. była wyższa od uzyskanej w II kwartale 2012 r. o 2806 zł, czyli o 15,2%, a w porównaniu do I kw. 2013 r. nastąpił wzrost średniej ceny o 2473 zł, czyli o 13,1%.

Trzy miliony hektarów rozdysponowane

Najwyższe ceny za 1 ha uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (28,4 tys. zł), opolskim (27,5 tys. zł), dolnośląskim (27,1 tys. zł) i pomorskim (26,4 tys. zł), a najniższe w województwach: lubelskim (14,3 tys. zł), lubuskim (15,4 tys. zł), podkarpackim (15,8 tys. zł) i świętokrzyskim (15,9 tys. zł). Najwyższy wzrost cen w II kw. br. w odniesieniu do poprzedniego kwartału nastąpił w województwie łódzkim – 5716 zł za 1 ha. Najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości od 100 do 300 ha – ok. 22,9 tys. zł za 1 ha, najniższe zaś w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – ok. 18,5 tys. zł za 1 ha.

Dobry wynik sprzedaży W II kwartale br. Agencja sprzedała ponad 29 tys. ha gruntów rolnych.

W tym okresie zawarto ponad 3,5 tys. umów. Najwięcej dotyczyło powierzchni do 1 ha – 1494, i powierzchni od 1 ha do 10 ha – 1393. Warto odnotować, że w sześciu województwach: łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie było żadnych transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha.

Wynik ten jest wyższy od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie w 2011 r. – 26,5 tys. ha, lecz niższy od uzyskanego w 2012 r. – prawie 40 tys. ha. Łącznie w I półroczu 2013 r. ANR sprzedała ponad 55 tys. ha gruntów rolnych. Natomiast w całym 2013 r. planuje sprzedać 125 tys. ha państwowej ziemi.

Rozdysponowanie gruntów Zasobu WRSP Łącznie w Zasobie: 1,73 mln ha

W II kw. br. roku najwięcej gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe ANR w: Olsztynie (wraz z Filią w Suwałkach) – ponad 5,8 tys. ha, Szczecinie (wraz z Filią w Koszalinie) – prawie 4,5 tys. ha, w Poznaniu (wraz z Filią w Pile) – prawie 3,6 tys. ha, oraz Wrocławiu – ponad 3,2 tys. ha.

Z końcem czerwca 2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych rozdysponowała trwale trzymilionowy hektar. Złożyła się na nie sprzedaż 2,4 mln ha oraz nieodpłatne przekazanie 0,6 mln ha na rzecz uprawnionych podmiotów. Dotychczasowa sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowi 80% powierzchni, zaś nieodpłatne przekazania 20% powierzchni. W Zasobie nadal pozostaje 1,73 mln ha, w tym w dzierżawie 1,28 mln ha, gruntów będących w innych formach nietrwałego rozdysponowania oraz gruntów obcych jest 162 tys. ha, a gruntów do rozdysponowania – 284 tys. ha.

Wpłaty Agencji do państwowej kasy W tym roku do końca lipca, Agencja wpłaciła już 749,8 mln zł do budżetu państwa oraz 74,5 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan. W całym 2013 roku Agencja przekaże łącznie do państwowej kasy 1593,8 mln zł, z tego 1460,3 mln zł do budżetu państwa i 133,5 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny. Wpłaty ANR do budżetu państwa od 2005 r. do końca lipca 2013 r., z uwzględnieniem wpłat z tytułu wykupu obligacji restrukturyzacyjnych, wyniosły 9847,1 mln zł. Natomiast do Funduszu Rekompensacyjnego Agencja od 2006 r. do końca lipca 2013 r. przekazała 3009,4 mln zł. Łącznie przekazy Agencji do państwowej kasy wyniosły 12 855,5 mln zł. Biuro Rzecznika Prasowego


str.

8

D

oskonałej jakości produkty z rodziny cukrów marki Polski Cukier sprawdzają się znakomicie w życiu codziennym, przy słodzeniu gorących napojów, pieczeniu, sporządzaniu deserów i kremów, a także egzotycznych drinków. Sztandarowy produkt – cukier biały marki Polski Cukier produkowany jest w siedmiu cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Marka Polski Cukier jest bardzo dobrze rozpoznawalna i ceniona w kraju. Dzięki zaufaniu klientów firma dynamicznie się rozwija i wprowadza na rynek coraz więcej innowacyjnych produktów, które zadowolą nawet najbardziej wyszukane gusta. Cukier biały kryształ jest znany od dziesięcioleci. To cukier polecany między innymi do słodzenia napojów, pieczenia ciast, przygotowywania przetworów. Znajduje szerokie zastosowanie w codziennym życiu. Jest to najpopularniejszy, klasyczny cukier o charakterystycznych kryształach i doskonałej rozpuszczalności. W asortymencie cukrów białych marki Polski Cukier znajduje się także cukier drobny. Jest to cukier o śnieżnobiałej barwie i bardzo drobnej granulacji. Powstaje on podczas specjalnego procesu segregacji, selekcjonującego kryształki cukru o określonej, odpowiedniej wielkości. Dzięki tak dobranej granulacji cukier drobny bardzo szybko rozpuszcza się. Doskonale nadaje się do wypieków, przygotowywania ciast, kremów oraz deserów i jest niezastąpiony w każdej kuchni. Kolejny produkt, cukier biały – gruba rafinada marki Polski Cukier to doskonały pomysł na apetyczną dekorację wszelkich słodkich wypieków. Duże, słodkie kryształy pięknie wypełnią każdą cukiernicę i będą słodkim dodatkiem do ulubionej kawy czy herbaty. Cukier biały – gruba rafinada to także wyśmienity dodatek do drinków. Cukier biały puder 500 g, to cukier o aksamitnej strukturze, nieskazitelnej bieli i doskonałej sypkości. Cukier puder nie zawiera dodatków typu antyzbrylacze. Ze wzglę-

wrzesień 2013 NR 7

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – jakość, tradycja, innowacyjność nie, podobnie jak cukru Demerara, to ciepłe kolory lata, słońca i dalekomorskich klimatów. Charakteryzuje się złocistym kolorem, bursztynowym połyskiem i lekko karmelowym smakiem. Poręczna forma kostek ułatwia słodzenie. Praktyczny i wygodny w użyciu. Idealny do słodzenia gorących napojów – kawy i herbaty.

Filmowe lato z Polskim Cukrem

du na rodzaj opakowania (opakowanie foliowe typu PE/PET) przechowuje się wygodnie i praktycznie, szczególnie polecany do wypieku ciast i ciasteczek, przygotowywaniu lukru, dekorowania i posypywania. Cukier biały kostka w kartoniku 500 g to krystalicznie biały cukier w formie dużych eleganckich kostek. Produkt ten jest idealny do słodzenia gorących napojów, a wygodna forma ułatwia jego stosowanie. Cukier biały Premium marki Polski Cukier dzięki swej aksamitnej, wyrazistej strukturze i nieskazitelnej bieli stanowi produkt pierwszej kategorii. Ten krystaliczny cukier wysokiej czystości i najwyższej jakości jest niezastąpiony w każdej kuchni

i na stole. Idealny do słodzenia napojów i wypieków. Dostępny w opakowaniu 1kg.

Cukier brązowy przykładem innowacyjności

Inną kategorią produktów Polskiego Cukru są cukry brązowe. Produkowane są one z trzciny cukrowej, jednej z najstarszych roślin uprawnych klimatu tropikalnego. Od kilku lat cukier brązowy cieszy się w Polsce coraz większym powodzeniem. Marka Polski Cukier wprowadziła do sprzedaży cukier brązowy w innowacyjnym opakowaniu.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest największym w Polsce i siódmym, co do wielkości, producentem cukru w Europie. Jej udział w krajowym rynku wynosi blisko 40 procent, a pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce. Od 30 września 2003 r. działa jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi 7 Oddziałów – Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło oraz Werbkowice, będących wcześniej odrębnymi spółkami akcyjnymi. Fabryki KSC S.A. to zakłady z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Zlokalizowane na terenie pięciu województw przerabiają rocznie ok. 4 miliony ton buraków dostarczanych przez ok. 17 tysięcy plantatorów gospodarujących na ponad 78 tysiącach hektarów. Wszystkie produkują cukier odpowiadający normom europejskim, którego odbiorcami są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe. Od początku swojego istnienia Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podejmuje wysiłki zmierzające do osiągnięcia wysokich standardów jakościowych i konkurencyjnej pozycji wobec firm zagranicznych. W tym celu w 2003 roku rozpoczęto proces głębokiej restrukturyzacji zakładający obniżenie kosztów, poprawę rentowności i koncentrację produkcji w największych i najsilniejszych zakładach. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. sprzedaje swoje produkty pod marką Polski Cukier, która istnieje od chwili powołania firmy. W latach 2002–2004 opakowania zostały ujednolicone, Spółka zaczęła sprzedawać cukier pod jedną marką. Centralnym i najważniejszym elementem graficznym opakowań stało się logo Polski Cukier – nowej marki na rynku. Ono też dominowało w warstwie wizualnej. Od tej chwili opakowania produktów były zgodne z katalogiem identyfikacji wizualnej. Marka Polski Cukier postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat narodowego charakteru Spółki, która jest jedynym polskim producentem cukru na rodzimym rynku.

Cukier w doypacku to nowość na rynku polskim. Funkcjonalne opakowanie z korkiem umożliwia wielokrotne otwieranie i zamykanie produktu, chroni przed zawilgoceniem i rozsypaniem. Cukier brązowy znakomicie nadaje się do wypieków ciast, ciasteczek typu piernik i przygotowywania wykwintnych deserów. Drobna granulacja powoduje, że cukier szybko się rozpuszcza. Hermetyczne, wytrzymałe i praktyczne opakowanie będzie niezastąpione w każdym gospodarstwie domowym. Następnym produktem jest cukier BIO marki Polski Cukier – to wysokogatunkowy cukier trzcinowy. Pochodzi z ekologicznych, certyfikowanych upraw trzciny cukrowej z Argentyny. To gwarancja najwyższej jakości produktu w nowoczesnej kuchni. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do napojów i drinków. Pomocny w pieczeniu i gotowaniu – nada wyjątkowy charakter ulubionym przysmakom. Cukier brązowy trzcinowy Demerara marki Polski Cukier, to cukier trzcinowy o pięknym, złocistym kolorze, bursztynowym połysku i lekko karmelowym smaku. Opakowaniem jest kartonik charakteryzujący się ciepłą, żółtopomarańczową kolorystyką słońca i ciepłych krajów. Cukier brązowy Demerara doskonale nadaje się do słodzenia gorących napojów, wypieku ciemnych ciast typu piernik. Idealnie pasuje także jako dodatek do egzotycznych drinków. Kolejnym cukrem brązowym trzcinowym w portfolio marki Polski Cukier jest cukier brązowy kostka. Opakowa-

W związku z poszerzeniem oferty o cukier Bio i cukier Premium, w okresie wakacyjnym realizowane są dwie kampanie promocyjne marki Polski Cukier – telewizyjna i kinowa. Wizerunkowo – produktowa kampania kinowa zatytułowana„Słodkiego oglądania życzy Polski Cukier” jest realizowana w 148 kinach tradycyjnych w całej Polsce – warszawskiej Kinotece, kinach Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a także sieci 5D EXTREME, Silesia Film oraz Cinema Lumiere. Kampania obejmuje emisję 15 sekundowego spotu reklamowego oraz ekspozycję plakatów w każdym z kin. Kampania kinowa jest wsparciem kampanii telewizyjnej obejmującej media ogólnopolskie (TVP1, TVP2, Polsat) oraz wybrane kanały tematyczne. Celem realizowanej kampanii jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców z informacją o dostępności nowych produktów oraz utrwalenie świadomości marki Polski Cukier i zwiększenie jej rozpoznawalności.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. to nie tylko cukier

Oprócz doskonałej jakości cukrów marki Polski Cukier, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oferuje do sprzedaży produkty powstałe w trakcie procesu technologicznego oraz gotowe wyroby. Należą do nich wysłodki buraczane prasowane, które są przeznaczone na paszę dla zwierząt hodowlanych oraz wysłodki buraczane suszone melasowane, będące wysokoenergetyczną paszą stosowaną w żywieniu krów, bydła opasowego i koni. Do gamy produktów powstałych w trakcie procesu technologicznego należy zaliczyć też melas. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w swojej ofercie sprzedażowej posiada również środki ochrony roślin i artykuły do produkcji rolnej, takie jak pestycydy, nawozy doglebowe i wapniowe, nasiona kukurydzy, rzepaku, gorczycy oraz zbóż, eko-groszek i włókniny. Są to wyroby wielu renomowanych firm oferowane n po konkurencyjnych cenach.

Polska Wieś nr 7/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 7/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement