a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

wrzesień 2015 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

57

NR 9 (111) wrzesień 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Samorząd rolniczy na Dożynkach Jasnogórskich Czytaj na stronie 59

Odszkodowania w związku z suszą Czytaj na stronie 59

Polscy rolnicy protestowali w Brukseli

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji

W Brukseli zakończył się kilkutysięczny protest (ponad 6000 Czytaj na stronie 60 uczestników i 2000 ciągników) europejskich rolników, w tym rolników z Polski – członków AGRO DEBATA dotycząca izb rolniczych. Rolnicy domarolniczego szkolnictwa gali się natychmiastowych działań w związku z kryzysową zawodowego Czytaj na stronie 60 sytuacją na rynkach rolnych. Protest zorganizowały Komitety Copa-Cogeca w dniu nadWniosek o wydłużenie zwyczajnego posiedzenia ministrów rolnictwa UE. terminu składania do ARiMR

wniosków o pomoc w związku z suszą

Czytaj na stronie 60

Ziemia rolna ochroniona Czytaj na stronie 61

Wypadki przy pracy rolniczej Czytaj na stronie 62

Promocja polskiej wieprzowiny w Łodzi Czytaj na stronie 63

Piknik Drobiowy w Grodzisku Mazowieckim Czytaj na stronie 63

TUW – 23 lata doświadczeń w skutecznej ochronie polskiego rolnika Czytaj na stronie 64

Program badań przesiewowych słuchu Czytaj na stronie 64

W

proteście wzięli udział producenci mleka, wołowiny, wieprzowiny, owoców i warzyw, skarżący się na niskie ceny i nieopłacalną produkcję. Problemy spotęgowało rosyjskie embargo na żywność. Europejscy rolnicy od kilku miesięcy apelowali do Brukseli o pomoc. Wobec braku działań UE, rolnicy przyjechali z głośnym protestem. Biorący udział w proteście prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, w imieniu polskich rolników zwrócił uwagę, że mniejszy popyt, rosyjskie embargo i spadek eksportu do Chin sprawiły, że ceny żywności spadły i produkcja sta-

ła się nieopłacalna. Ponadto podkreślił, że polscy rolnicy dodatkowo ucierpieli w wyniku suszy, dlatego chcemy, żeby Komisja dała dodatkowe środki producentom mleka, a polskim rolnikom dodatkowe środki związane z suszą na podwyższenie kosztów paszy. Reagując na dramatyczną sytuację unijnego rolnictwa, a w szczególności producentów mleka, wieprzowiny, warzyw i owoców oraz wołowiny, protest miał podkreślić skalę problemu, aby UE podjęła stosowne działania.

W przygotowanym na potrzeby protestu manifeście Copa-Cogeca wykazuje, że sytuacja na rynku wieprzowiny, mleka, warzyw i owoców oraz wołowiny jest niezmiernie trudna, przede wszystkim ze względu na rosyjskie restrykcje nałożone na eksport, które z dnia na dzień ograniczyły dostęp do największego rynku zbytu. Protestujący podkreślali, że to nie rolnicy zawinili tej sytuacji, jednak to ich sektor najbardziej ucierpiał. Przed wprowadzeniem embarga w sierpniu 2014 r. wartość eksportu sektora rolno-spożywczego UE do Rosji wynosiła 16 mld euro rocznie, jeżeli wliczyć maszyny rolnicze. Przez rosyjskie embargo eksport rolno-spożywczy obniżył się o 5,5 mld euro, czyli prawie o połowę. Zakaz eksportu uderzył w szczególności w europejskich producentów mleka, mięsa oraz owoców i warzyw i doprowadził do spadku cen oraz dalszego ograniczenia marży rolników. W wielu krajach ceny spadły poniżej kosztów produkcji, a dochody gospodarstw są o połowę niższe od średniej, przez co niektórzy musieli zarzucić działalność. Przemawiając do zebranych rolników, przewodniczący Copa Albert Jan Maat powiedział: „Zebraliśmy się tu dzisiaj, by podkreślić skalę problemu i domagać się działań ze strony UE. Od wielu miesięcy mają miejsce demonstracje w całej Unii. Sytuacja na rynku wieprzowiny, mleka, warzyw i owoców oraz

dokończenie na str. 58


58 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Polscy rolnicy protestowali w Brukseli dokończenie ze str. 57 wołowiny jest szczególnie trudna, przede wszystkim ze względu na rosyjskie restrykcje nałożone na eksport, które z dnia na dzień ograniczyły dostęp do największego rynku zbytu wartego 5,5 mld euro. To nie my zawiniliśmy tej sytuacji, jednak to nasz sektor najbardziej ucierpi. Rolnicy UE płacą za decyzje w polityce międzynarodowej. W wielu krajach ceny spadły poniżej kosztów produkcji, a dochody rolników są

o połowę niższe od średniej, przez co niektórzy musieli zarzucić działalność. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły działania Komisji Europejskiej na rzecz rolnictwa podjęte do tej pory, mające na celu polepszenie sytuacji, ale nie są one wystarczające, aby pokryć ogromne straty rolników. Potrzebujemy środków UE pozwalających na poradzenie sobie z coraz większymi wahaniami na rynkach rolnych, a także działań średnio- i długoterminowych.” Natomiast przewodniczący Cogeca Christian Pèes powiedział:„Hege-

monia dystrybutorów poważnie uderza w producentów, coraz bardziej ograniczając ich marże. Konieczne są unijne środki pozwalające na przywró-

cenie równowagi w łańcuchu żywnościowym i walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Komisja Europejska, ministrowie oraz posłowie do Par-

wrzesień 2015 NR 9 lamentu Europejskiego muszą podjąć zdecydowane działania na rzecz ograniczenia nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez dystrybutorów. Copa i Cogeca opowiadają się za praktycznym rozwiązaniem, łączącym przepisy i kodeksy dobrowolne, poparte systemem egzekwowania, który zwiększy wiarygodność systemu. 40 mln osób znajduje zatrudnienie w unijnym sektorze rolno-spożywczym, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Wartość eksportu wynosi ponad 120 mld euro/rok. Ponadto, ze względu na fakt, że zapotrzebowanie na żywność na świecie ma zwiększyć się o 60% do 2050 r., nie możemy czekać na nowy kryzys z założonymi rękami. Potrzebujemy rentownego sektora rolnego we wszystkich regionach UE. UE musi działać”. Opracowanie: KRIR

58. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji sze od roku 2009. Ci, którzy zainwestowali i zmodernizowali produkcję są obecnie w bardzo niekorzystnej sytuacji. Przedstawiciele izb rolniczych z V4 obawiają się że, jeśli Unia Europejska nie podejmie żadnych działań, sytuacja może się jeszcze pogorszyć jesienią, ze względu na przewidywany wzrost kosztów. Sytuację komplikuje gorszy zbiór paszy, a biorąc pod uwagę obecny stan kukurydzy, bardzo możliwy jest wzrost cen ziarna na paszę. Przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej są niezadowoleni z propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej poziomu wsparcia pakietu, aby zaradzić trudnościom napotykanym przez producentów rolnych. Zaproponowana pomoc jest dobrym początkiem dialogu oraz wskazuje, że politycy w końcu zaczęli poważnie traktować sytuację, w której znaleźli się producenci

P

rzedstawiciele Czeskiej Izby Rolniczej (AKČR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK) spotkali się na 58. posiedzeniu przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się na Słowacji w Czerwonym Klasztorze w dniach 9–10 września 2015 r. Przedstawiciele izb rolniczych odbyli dyskusję m.in. na temat sytuacji na rynku mleka i możliwych rozwiązań obecnej sytuacji oraz aktualnej sytuacji na rynkach rolnych.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że sektor mleczarski jest bardzo ważną częścią rolnictwa w krajach V4 i jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zatrudnienia. Wyrazili jednocześnie zaniepokojenie rozwojem aktualnej sytuacji w sektorze mleka. Wzrost dostaw mleka na europejskich i światowych rynkach, zniesienie kwot mlecznych od 1 kwietnia 2015 wraz z rosyjskim embargiem, spowodowały duży spadek cen skupu w całej UE. W 2015 roku nastąpił znaczny spadek cen poniżej kosztów produkcji. Przy obecnym poziomie cen zakupu, powoduje to straty

wielu producentów surowców i wielu z nich jest zmuszonych do zaprzestania produkcji. Fachowe analizy wykazują, że przyczynami tych strat nie są wysokie koszty, ale niskie dochody. Przedstawiciele przemysłu przetwórczego jako przyczynę podają niskie ceny skupu sieci handlowych, które nadużywają swojej dominującej pozycji na rynku. Jednocześnie, marże sieci handlowych nadal rosną. Obecna sytuacja jest poważnym zagrożeniem dla przyszłości sektora, nie tylko w krajach V4, ale także w większości państw członkowskich UE. Ceny mleka surowego są najniż-

UE. Ale mając na uwadze wysokość finansowego wsparcia zaproponowanego podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa w dniu 7 września 2015 r., prezesi izb rolniczych grupy V4 uważają, że oznacza to haniebne niezrozumienie powagi sytuacji. Straty jakie ponieśli unijni rolnicy wobec rosyjskiego embarga to 5,5 mld euro. Dodatkowo w dochody rolników uderzyły wahania na rynkach, które wystąpiły w związku z zakończeniem kwotowania produkcji mleka, jak i ogromna susza. Przedstawiciele izb rolniczych grupy V4 uważają, że całą kwotę uzyskaną z wpłat za przekroczenie kwot mlecznych powinno się przeznaczyć na pomoc w sektorze mleka. Na zakończenie, tradycyjnie podpisano wspólny komunikat ze spotkania, który zostanie przekazany Komitetom Copa-Cogeca. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół„Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w„Polskiej Wsi”odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


wrzesień 2015 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

59

Samorząd rolniczy na Dożynkach Jasnogórskich W dniu 6 września 2015 r. na Jasnej Górze w Częstochowie, po raz kolejny odbyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. W modlitwie uczestniczyło 60 tys. rolników z całej Polski.

W

tym roku w szczególny sposób pielgrzymi modlą się o owocne przeżycie Światowych Dni Młodzieży w Polsce pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w 2016 roku oraz z okazji zbliżającego się jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Uroczystej Mszy św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył i homilię wygłosił biskup radomski bp Henryk Tomasik. Słowo do zgromadzonych wygłosił również delegat Konferencji Episkopatu

nych zbiorów. Na początku Mszy Świętej do pątników swoje słowa skierował także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Minister rolnictwa mówił: – „Tu, z Jasnej Góry, w szczególny sposób dziękuję rolnikom za ich trud, poświęcenie i cierpliwość, za powołanie, z jakim ciągle czynią sobie ziemię poddaną. Dziękuję także wszystkim tym, którzy z rolnikami współpracują i uczestniczą w długim, trudnym pro-

Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy – bp pomoc. diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. Starostami tegorocznych Dożynek Jasnogórskich są Monika i Waldemar Bernaccy z Kruszewca k. Opoczna. Starostwie na ręce kapłanów koncelebrujących Eucharystię oraz Prezydenta RP i ojców paulinów, złożyli tradycyjny dar: chleb wypieczony z tegorocz-

cesie wytwarzania najlepszej na świecie polskiej żywności. Dziękuję także za te wspaniałe wieńce dożynkowe, które naszą polską tradycją, od wieków, od dnia Święta Matki Bożej Zielnej, korowodami oplatają polską ziemię. Wobec tych trudności, w sposób szczególny chcę razem z wami modlić się o Boże błogosławieństwo za nowy zasiew i nowe zbiory”.

Prezydent RP powiedział: – „To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę stanąć tutaj na Jasnej Górze, w dniu waszej wielkiej tradycyjnej pielgrzymki jako prezydent Rzeczypospolitej i modlić się z wami. (…) To właśnie w chłopskich, w rolniczych rodzinach jest utrzymywana nasza wielka tradycja patriotyzmu, wiary, ciężkiej pracy, modlitwy. Tego, co dla nas najważniejsze, tego, dzięki czemu trwamy jako naród mimo wszelkich przeciwności. Przed Mszą Świętą głos zabrał także Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Prezes KRIR zwrócił uwagę, że ten rok jest szczególnie trudny dla rolnictwa. Jest to rok niespotykanej od stuleci klęski suszy, która dotknęła wiele państw Europy, ale w szczególności Polskę. Rząd nie do końca jednak chciał zrozumieć rolników i nie ogłosił postulowanego przez nas wiele razy stanu klęski żywiołowej. Ważniejsze okazały się sprawy wyborów, a nie tragiczna sytuacja rolników. Rolnicy muszą dostać adekwatne i sprawiedliwe wsparcie i pomoc Rządu RP w tej trudnej sytuacji. Kwoty 800 zł/ha owocujących drzew i krzewów owocowych, 400 zł/ha pozostałych upraw rolnych, które będą pomniejszone o 50%, w przypadku gdy co najmniej 50% powierzchni upraw nie było

ubezpieczonych i warunki ich uzyskania nie mogą nas satysfakcjonować. Potrzeba wielu systemowych zmian, aby w przyszłości uniknąć tak trudnej sytuacji, którą w tym roku spowodowała klęska suszy. Podczas Eucharystii złożone zostały przez pielgrzymów oraz przedstawicieli instytucji rolniczych dary. Samorząd rolniczy przygotował kosze pełne owoców, warzyw i chleba wypieczonego z mąki pochodzącej z tegorocz-

nych plonów. Prezes KRIR jako dar wręczył kielich mszalny. W uroczystościach brały udział również poczty sztandarowe z izb rolniczych, których przedstawiciele uczestniczyli w pielgrzymce samorządu rolniczego na Jasną Górę.

Odszkodowania w związku z suszą Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu suszy ponieśli straty w uprawach, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 30 września 2015 r. na specjalnie przygotowanym przez Agencję formularzu.

S

tawka pomocy, jaką można uzyskać wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocującej w 2015 r. uprawy porzeczki czarnej. Przyznawane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że  kwota udzielonego wsparcia nie może przekroczyć

równowartości 15 000 euro w okresie trzech lat obrotowych (tj. w bieżącym roku obrotowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych), po uwzględnieniu pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. Pomoc przyznawania jest w drodze decyzji administracyj-

nej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Natomiast od 11 września do 30 września 2015 r. również w biurach powiatowych ARiMR, wnioski o przyznanie wsparcia mogą składać rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać  numer identyfi-

kacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Maksymalna wysokość pomocy, jaką można uzyskać wynosi 15 000 euro.   Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach.

Rolnicy, jak co roku, przywieźli na pielgrzymkę wieńce dożynkowe, wykonane własnoręcznie z tegorocznych plonów. W przeddzień uroczystości, 5 września, została zainaugurowana XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W czasie wystawy odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów rolniczych, korowód zabytkowych maszyn rolniczych oraz występy zespołów ludowych. Swoje stoisko na wystawie prezentowała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. Przedstawiciele izb rolniczych, którzy przybyli na Dożynki Jasnogórskie uczestniczyli również 5 września w spotkaniu na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, kryteriów dostępu umożliwiających uzyskanie pomocy w ramach poszczególnych działań, terminów rozpoczęcia naboru wniosków na działania PROW 2014–2020 oraz bieżących spraw w rolnictwie, w którym wziął udział także zastęp-

ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paweł Ściański. Opracowanie: KRIR

Stawka pomocy wynosi: n 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę; n  400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. Pomoc ta nie łączy się z pomocą de minimis przyznawaną dla rolników, którzy w 2015 r. byli producentami czarnej porzeczki. Oznacza to, że nie można przyznać pomocy w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r. do tej samej powierzchni upraw, do której producent rolny otrzymał już pomoc de minimis dla producentów porzeczki czarnej. Opracowanie: KRIR Źródło: ARiMR


60 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: n projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz o zmianie niektórych innych ustaw; n projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw; n projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; n projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych; n projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; n projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych; n projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także niektórych innych ustaw; n projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; n projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

n projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich; n projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013; n projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczonych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych; n projekt Krajowej Polityki Miejskiej; n dyrektywa Rady w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych; n projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przewozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej; n poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach; n autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Opracowanie: KRIR

Podczas tegorocznej edycji AGRO SHOW nowością będzie DEBATA organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych przy współudziale Telewizji Polskiej. Debata dotyczyć będzie problematyki zawodowego szkolnictwa rolniczego w Polsce. Tytuł debaty to: „Zawód Cię nie zawiedzie. Rynek pracy techniki rolniczej, a system edukacji zawodowej. Najważniejsze problemy.”

W

związku z klęską suszy, która występuje na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna i przyjęciem przez Rząd pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, w dniu 10 września 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o co najmniej 2-tygodniowe wydłużenie ter-

A

minu określonego na 30 września br. na składanie przez rolników wniosków o pomoc „suszową” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wielu regionach kraju komisje szacujące straty nie są w stanie udać się na pola wszystkich zgłaszających straty rolników, zwłaszcza że do większości gospodarstw komisja udaje się już kolejny raz, z powodu ciągłych zmian przez IUNG w Puławach sposobu szacowania strat i wydawania przez resort rolnictwa nowych instrukcji. Termin określony na składanie wniosków przez rolników od 11.09 do 30.09 jest niemożliwy do spełnienia z uwagi na fakt, że komisje do tego czasu nie są w stanie odwiedzić wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Ostatnia zmiana instrukcji przesłana została w dniu 4 września br. Taki sposób działania, niespójność i nieczytelność przepisów prawa oraz chaos informacyjny budzi wśród rolników ogromne niezadowolenie oraz powoduje dezinformację, co do metodyki działania komisji, zwłaszcza że w dniu 7 września br. MRiRW opublikowało nowy wzór protokołu sza-

Samorząd rolniczy, jako reprezentant wszystkich polskich rolników, wyraził stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec takiego sposobu działania i braku jednolitego podejścia od początku zgłaszanego przez samorząd rolniczy problemu suszy w Polsce, tj. od końca maja br. Termin 30 września na złożenie wniosków do ARiMR jest nierealny do spełnienia dla wielu komisji i rolników, którzy bez protokołu komisji nie mogą złożyć wniosku. Wydłużenie terminu na składanie przez rolników wniosków o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w opinii samorządu rolniczego niezbędne. Sytuacja wśród rolników jest bardzo napięta, co grozi wyjściem na ulice. Frustrację pogłębia niespójność przepisów i ciągłe zmiany instrukcji dotyczącej szacowania strat suszowych. Samorząd rolniczy zwrócił się więc się o jak najszybsze zmiany przepisów określających termin składania wniosków do ARiMR.

Podczas debaty postaramy się uzyskać odpowiedzi na szereg pytań, które nasuwają się, gdy myślimy o edukacji rolniczej – Czy poziom kształcenia odpowiada wymogom firm z branży maszyn i urządzeń rolniczych? Czy absolwenci, którzy trafiają na rynek pracy są w odpowiedni sposób przygotowani do zawodu mechanizatora czy serwisanta maszyn

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRO DEBATA dotycząca rolniczego szkolnictwa zawodowego Wśród głównych zadań statutowych PIGMiUR można wymienić przede wszystkim: rozwój edukacji zawodowej, współpracę ze szkołami i uczelniami rolniczymi, organizowanie oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego. W związku powyższym – temat debaty idealnie wpisuje się w zakres działań Izby. AGRO DEBATA poświęcona będzie analizie obecnego stanu kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych. Wydarzenie zapowiada się bardzo ciekawie. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W debacie weźmie udział również przedstawiciel kadry nauczycielskiej na co dzień pracujący z młodzieżą w jednej ze szkół rolniczych. Nie zabraknie również przedstawicieli przedsiębiorców z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Warto podkreślić, że do debaty zostali zaproszeni również nauczyciele i uczniowie, którzy w jednej z jej części będą mogli włączyć się do dyskusji i zadać nurtujące ich pytania wszystkim zaproszonym gościom.

cowania szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2015 r. w produkcji zwierzęcej, co prawda w odpowiedzi na zgłaszane problemy związane z szacowaniem strat w produkcji zwierzęcej spowodowanych suszą w 2015 r., które są łączone ze stratami w produkcji roślinnej. Komisje zatem kolejny raz muszą udać się do gospodarstw z produkcją zwierzęcą.

Wniosek o wydłużenie terminu składania do ARiMR wniosków o pomoc w związku z suszą

NOWOŚĆ NA AGRO SHOW 2015! skąd właśnie taka tematyka pierwszej debaty? Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zrzesza firmy z branży i na co dzień styka się z problemami, jakie bezpośrednio i pośrednio jej dotyczą. Temat poniekąd wyszedł od naszych firm członkowskich. Wszyscy wiemy, że w Polsce rolnictwo jako gałąź gospodarki dynamicznie się rozwija i cały czas potrzebuje nowych pracowników. Od naszych członków mamy informacje, że z tym od dłuższego już czasu jest ciężko... Na rynku pracy brakuje bowiem odpowiednio wyszkolonych absolwentów. Okazuje się, że firmy z branży rolniczej od lat borykają się ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanych pracowników. Właściwie wszystkie przedsiębiorstwa w większym lub mniejszym stopniu muszą brać na siebie trud i koszt wyszkolenia pracowników, kierując ich na specjalistyczne kursy oraz szkolenia. Gdzie zatem leży sedno problemu? Dlaczego rolnicze szkoły zawodowe nie są w stanie sprostać wymaganiom firm z branży? Kto ponosi odpowiedzialność za tę niekomfortową sytuację i jak jej zaradzić?

wrzesień 2015 NR 9

rolniczych? Jaki jest kierunek rozwoju branżowych szkół zawodowych w Polsce? Mamy nadzieję, że wynikiem debaty będzie krótka i fachowa diagnoza stanu szkolnictwa oraz kilka wskazówek na przyszłość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podczas jednej debaty nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale na pewno odpowiemy na pytania co zrobić, by było lepiej oraz w jaki sposób usprawnić metody kształcenia, by poziom absolwentów trafiających na rynek pracy był wyższy. Wierzymy, że będzie to początek dłuższej dyskusji i działań w przyszłości, które w efekcie przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych usług w branży maszyn i urządzeń rolniczych. A to z kolei w bezpośredni sposób przełoży się na efektywność i komfort pracy polskich rolników. Debata odbędzie się w pierwszym dniu Wystawy 18 września 2015 roku. Zapraszamy! Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Opracowanie: KRIR

20.08.2015 r. – Sejm RP

n Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat podejmowanych lub planowanych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy, stanowiska do pisma Podlaskiej Izby Rolniczej dotyczącego metodologii obecnego systemu Klimatycznego Bilansu Wodnego wykorzystywanego do monitoringu suszu rolniczej. n Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wniosku Klubu Poselskiego Prawo i Sprawiedliwość dotyczącego zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu, w celu wysłuchania informacji Prezesa Rady Ministrów oraz odpowiednich ministrów rządu na temat działań podjętych, by uchronić Polaków przed skutkami panującej suszy. n S prawy bieżące.

01.09.2015 r. – Senat RP

n Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 1040, druki sejmowe nr 3588 i 3706).

04.09.2015 r. – Sejm RP

n Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


wrzesień 2015 NR 9 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Dzięki nowym przepisom zmieni się system obrotu polską ziemią a rolnicy otrzymali ustawowe gwarancje jej ochrony. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Cudzoziemcowi będzie trudniej 30 kwietnia 2016 r. kończy się w Polsce 12-letni okres przejściowy, w ramach którego kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązane są do uzyskania zezwolenia od Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych. Oznacza to, że od 1 maja 2016 r. będą zwolnione z konieczności uzyskania powyższego zezwolenia. Czy zatem po tym terminie należy obawiać się wykupu polskiej ziemi przez cudzoziemców? Nowe regulacje powinny uspokoić tych, którzy się tego obawiają. Oczywiście, prawo nie zabrania zakupu polskiej ziemi przez cudzoziemców. Będą oni jednak musieli spełnić – podobnie jak obywatel polski – szereg warunków pozwalających na jej zakup bez prawa pierwokupu przysługującego ANR: być rolnikiem indywidualnym tj. osobą fizyczną, posiadającą kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego i osobiście prowadzącą przez ten okres gospodarstwo. Spełnienie tych warunków stwarza istotne ograniczenie w dowolnym nabywaniu nieruchomości przez podmioty zagraniczne. Jednak z uwagi, że dotyczą one także osób narodowości polskiej, nie może być mowy o dyskryminacji cudzoziemców.

Zapobieganie spekulacji Nowe przepisy mają nie tylko chronić polską ziemię przed cudzoziemcami, ale także zapobiec przed jej spekulacyjnym wykupem. Spekulacji mają przeciwdziałać m.in. przepisy, które pozwalają ANR ingerować w transakcje sprzedaży lub zakupu ziemi przez osoby niezwiązane z rolnictwem. Prawa pierwokupu oraz wykupu przysługujące Agencji pozwalają znacznie ograniczyć obrót nieruchomościami rolnymi dokonywany wyłącznie w celach zarobkowych. Dzięki tym przepisom, nieruchomości rolne mogą w sposób swobodny nabywać rolnicy indywidualni (a więc osoby posiadające kwalifikacje rolnicze), w tym dzierżawcy nieruchomości rolnych, jak też osoby

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

61

Ziemia rolna ochroniona bliskie. Tak określony krąg podmiotów daje gwarancję, że beneficjentami swobodnego obrotu nieruchomościami rolnymi są osoby związane z rolnictwem, jak też wspierany jest rodzinny oraz sąsiedzki obrót ziemią. Warto dodać, że od chwili obowiązywania nowej ustawy prawo pierwokupu oraz wykupu Agencja będzie mogła stosować w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są nieruchomości rolne państwowe i prywatne o powierzchni przynajmniej 1 ha. Obecnie ingerencja Agencji w obrót nieruchomościami rolnymi dotyczy transakcji o powierzchni co najmniej 5 ha i w odniesieniu do gruntów państwowych. Mówiąc o ograniczeniu obrotu spekulacyjnego należy również zwrócić uwagę na uregulowania nowelizujące ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W tym kontekście istotne znaczenie przypisać należy unormowaniom ograniczającym możliwość nabywania nieruchomości Zasobu WRSP przez wszystkie podmioty powyżej limitu 500 ha oraz przez rolników indywidualnych do 300 ha. Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie zostały uzupełnione o konieczność wliczania do tych limitów powierzchni nieruchomości rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu WRSP, a więc również tych nabytych a następnie zbytych. Nabycie nieruchomości rolnej z Zasobu WRSP wiązać się będzie także z dodatkowymi ograniczeniami, które nałożone zostaną na nabyw-

cę. Nabywca nie będzie mógł sprzedać gruntu przez okres 10 lat, będzie musiał osobiście prowadzić gospodarstwo. Te zobowiązania zostały zabezpieczone sankcją finansową wynoszącą 40% ceny sprzedaży nieruchomości. Ponadto nabywca nieruchomości Zasobu WRSP zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o pochodzeniu środków finansowych, z których finansowany jest zakup gruntu.

Poprawa struktury agrarnej Ustawa przewiduje, iż ANR jako podmiot odpowiedzialny za regulację obrotu nieruchomościami rolnymi będzie oddziaływał na stosunki własnościowe ziemi zgodnie z określonymi zasadami kształtowania ustroju rolnego. Chodzi o to, aby

– z jednej strony – nie dopuścić do nadmiernej koncentracji w rękach jednego właściciela i powstawania wielkich produkcyjnych latyfundiów rolnych. Z drugiej zaś, zapobiec rozdrobnieniu ziemi pomiędzy zbyt wielu właścicieli, np. przez dziedziczenie przez wszystkich spadkobierców. Ustawa służyć ma również zbytniemu rozdrobnieniu gospodarstw rolnych poprzez wprowadzenie przepisów ograniczających ich podział. Tak więc nowe regulacje przeciwdziałać będą zjawisku polaryzacji struktury agrarnej, tj. zwiększaniu się liczby gospodarstw największych oraz najmniejszych.

Większa rola czynnika społecznego Ustawa istotnie zwiększa rolę czynnika społecznego w całym procesie rozdysponowania grun-

tów, zarówno w zakresie obrotu powszechnego (rynkowego), jak też państwowego. W odniesieniu do obrotu powszechnego nowe przepisy mówią, że wykonywanie przez ANR przysługujących jej uprawnień pierwokupu oraz wykupu będzie możliwe po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego. Komisja ta ma mieć również wpływ na gospodarowanie przez Agencję nieruchomościami Zasobu WRSP. W skład komisji wchodzić będą m.in. przedstawiciele gmin, izb rolniczych, powiatów, społeczno-zawodowych organizacji rolników i związków zawodowych rolników. Oparcie udziału czynnika społecznego w szeroko rozumianym obrocie nieruchomościami rolnymi o regulacje ustawowe powoduje, że udział organizacji rolniczych został uznany przez ustawodawcę za trwały element obrotu nieruchomościami rolnymi.

Spadkobiercy bez pierwszeństwa Znowelizowana ustawa od 1 stycznia 2016 r. zniesie pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu WRSP, które dotychczas przysługuje na mocy art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1992 r. Ustawa zrównując dzierżawę jako równoprawny, obok sprzedaży, sposób gospodarowania Zasobem WRSP, wyszła naprzeciw postulatom środowisk dzierżawców. Biuro Rzecznika Prasowego ANR


62 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

wrzesień 2015 NR 9

Fundusz Składkowy USR

Wypadki przy pracy rolniczej

Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z  najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na  całym świecie. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w  gospodarstwach rolnych wynika ze  złożoności środowiska pracy rolnika (m.in. z  konieczności wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności, zmiennych warunków atmosferycznych, okresowego spiętrzenia prac) oraz licznych zagrożeń występujących w miejscu pracy.

W

2014 roku rolnicy zgłosili do KRUS 21 939 wypadków, o  1435 (6,1%) mniej niż w 2013 roku. Wypłacono 15 649 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej o 157 (1%) mniej niż w 2013 roku. Odnotowano 77 wypadków śmiertelnych, tyle co w poprzednim roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: upadku osób –  7647 (49% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań) pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i  urządzeń – 2047 (13,1%) oraz uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta –  1867 (12%). Na 1000 ubezpieczonych przypadało 10,8 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań. Wskaźnik

wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1000 ubezpieczonych) od 1993 roku spadła z 24,6 do 10,8 (o 13,8); zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 tys. do 22 tys. (3-krotnie mniej) i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 15,6 tys., w tym wypadków śmiertelnych z 286 do 77. Spadek liczby wypadków zgłaszanych do  KRUS, wypłacanych jednorazowych odszkodowań (w tym śmiertelnych) oraz  obniżenie wskaźnika wypadkowości świadczy o  znaczącej poprawie stanu bezpieczeństwa pracy wśród osób ubezpieczonych w  KRUS. Działania prewencyjne KRUS prowadzone od ponad dwudziestu lat i planowane w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych,

ich kierunki i różnorodność form, przyczyniły się do wyeliminowania wielu zagrożeń wypadkowych. Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osiągnięto dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim oraz samych rolników, a także zmianom związanym z wejściem Polski do Unii Europejskiej (w strukturze wielkości gospodarstw rolnych, pozyskaniu przez rolników funduszy unijnych na modernizację i rozbudowę gospodarstw, stosowaniu nowych technologii produkcji eliminujących zagrożenia wypadkowe, przejmowaniu gospodarstw przez młodych, bardziej wykształconych rolników). Udział rolników w  działaniach prewencyjnych jest dobrowolny. Stan prawny nie nakłada sankcji na  osoby nieprzestrzegające zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Wielu rolników wykonuje pracę zgodnie z tradycją, tak jak robili to ich rodzice. Często

jące maszyny i zorganizować dobre show, również z komentarzem moderatorów. W tym roku formuła pokazów i prezentacji maszyn zostanie nieco zmieniona. Oprócz tradycyjnego pokazu w ringu opryskiwaczy i ładowarek odbędzie się:

POKAZ PŁUGÓW

18–21 września 2015, Bednary NAJWIĘKSZA ROLNICZA WYSTAWA PLENEROWA W EUROPIE

wymienić jej nowoczesną i dynamiczną formułę, bogate wsparcie branżowe oraz lokalizację.

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. Podczas każdej kolejnej edycji wprowadzamy wiele ulepszeń i nowości po to, aby wszystkie osoby zainteresowane branżą mogły znaleźć tutaj coś dla siebie. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy przybywający na AGRO SHOW podczas 4 dni Wystawy mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. Jesteśmy dumni z tego, że AGRO SHOW stało się platformą do poszerzania wiedzy, wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń. Wśród głównych atutów Wystawy można

Spośród innych wystaw branżowych AGRO SHOW wyróżnia przede wszystkim otwarta przestrzeń – 120 ha na terenie lotniska Bednary – która daje niemal nieograniczone możliwości prezentacji maszyn. Do dyspozycji mamy aż 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej! Naszym wystawcom proponujemy nie tylko pokazanie maszyn i urządzeń rolniczych na standardowych stoiskach, ale również zaprezentowanie ich podczas pracy. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jako pierwsza w Polsce wprowadziła pokazy maszyn w akcji na wolnym powietrzu. Bardzo szybko stały się one najbardziej widowiskowym elementem Wystawy, organizowanym cyklicznie. Tylko tutaj można obejrzeć działające maszyny z wybranej grupy asortymentowej oraz samodzielnie przekonać się jak sprawdzają się w polu. Podczas AGRO SHOW organizowane są bowiem liczne ekspozycje pokazowe na poletkach i na specjalnie przygotowanym ringu. Fani nowinek technicznych i technologicznych co roku są zaskakiwani przez producentów maszyn, starających się w efektowny sposób pokazać działa-

PREZENTACJA MASZYN

Pokaz składać się będzie z dwóch części. Pierwsza odbędzie się na ringu, gdzie zgłoszone do pokazu maszyny zaprezentują się zwiedzającym. Ta część opatrzona będzie profesjonalnym komentarzem. Następnie wszystkie pługi przejadą na niewielkie indywidualne poletka o wymiarach 20x100 m2 i tam odbędzie się dalsza ich prezentacja. Tutaj każdy z zainteresowanych rolników będzie mógł indywidualnie dopytać o szczegóły maszyny, zobaczyć ją z bliska, obejrzeć rozwiązania techniczne, zobaczyć jak działa.

PREZENTACJA CIĄGNIKÓW NA PASIE GŁÓWNYM

Kolejną nowością dotyczącą prezentacji maszyn podczas AGRO SHOW 2015 będzie prezentacja ciągników na pasie głównym. Zastąpią one dotychczasowe statyczne ekspozycje maszyn w tym miejscu. W tym roku prezentowane będą ciągniki o mocy 140–160 KM. Każdy stacjonować będzie na niewielkim obszarze 10 x 10 m2. Codziennie w wyznaczonych godzinach odbywać się będzie prezentacja ciągników, podczas której zostaną one profesjonalnie opisane przez moderatora. W trakcie prezentacji operator będzie mógł uruchomić ciągnik i wykonać proste manewry w obrębie wyznaczonego pola. W tym roku zaprezentowane zostaną maszyny m.in. takich marek jak: Case, Claas, Kubota, New Holland, Valtra i innych.

nie stosują zalecanych bezpiecznych sposobów pracy uważając, że tak, jak oni działają „jest łatwiej, pewniej i tak musi być”. Tymczasem, nawet tak trywialne pozornie kwestie, jak sposób podnoszenia ciężkich przedmiotów, mają olbrzymi wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracy, jako że błędy w tych działaniach mogą skutkować rozwojem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Ciężar przenoszonego przedmiotu powinien być zatem dostosowany do możliwości fizycznych danej osoby, dotyczących zarówno pracy mężczyzn, jak i kobiet oraz osób młodocianych. Podczas sporadycznego podnoszenia, nie częściej niż 4 razy na godzinę, dopuszczalne wartości masy wynoszą: dla kobiet 20 kg i dla mężczyzn 50 kg lub 42 kg na osobę, gdy podnoszenie wykonywane jest zespołowo. Przy pracy dorywczej limit masy dla dziewcząt wynosi 14 kg, a dla chłopców 20 kg. Opracowanie: KRIR na podstawie danych KRUS oraz „Jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie indywidualnym?”, dr inż. Anna Groborz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

KONKURSY

Mocno stawiamy na edukację i szerzenie fachowej wiedzy branżowej. Podczas AGRO SHOW odbywają się finały organizowanych przez PIGMIUR ogólnopolskich konkursów „Mechanik na Medal”,„Młody Mechanik na Medal”,„Serwis na Medal”, a także innych konkursów i plebiscytów organizowanych przez agendy rządowe związane z rolnictwem. W tym roku również pierwszego dnia Wystawy, w piątek, odbędą się finały konkursów„Mechanik na Medal” oraz„Młody Mechanik na Medal”. Po rozegraniu finałów zostaną ogłoszeniu laureaci oraz wręczone nagrody we wszystkich trzech konkursach organizowanych przez Izbę. Tradycyjnie podczas wystawy zostanie rozstrzygnięta XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który organizowany jest pod patronatem Prezydenta RP przez KRUS. Wydarzenie to ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym w trakcie pracy, a także poprawę BHP. W tym roku w kategorii gospodarstw indywidualnych zgłoszono aż 825 gospodarstw!

WYSTAWA W LICZBACH

■ zorganizowana po raz pierwszy w 1999 roku ■ 4 dni Wystawy (18–21 września 2015 r.) ■ Ponad 800 wystawców ■ Prawie 100 wystawców z zagranicy ■ Blisko 150 tysięcy zwiedzających ■ 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej ■ Prawie 120 ha powierzchni Wystawy

LOKALIZACJA

Wystawa organizowana jest w miejscowości Bednary w gminie Pobiedziska. To zaledwie 25 km od Poznania. Szybki dojazd dzięki autostradzie A2 i drodze ekspresowej S5.


wrzesień 2015 NR 9

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

63

Promocja polskiej wieprzowiny w Łodzi

W dniu 5 września 2015 r. podczas Dożynek Owocowo-Warzywnych na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” w Łodzi, odbył się Piknik Wieprzowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, który przy współpracy KRIR zorganizowała Izba Rolnicza Woj. Łódzkiego.

W

ramach Pikniku odbyły się konkursy dla dzieci oraz dorosłych, przeprowadzane przy stoisku informacyjnym. Dzieci, które uczestniczyły w konkursach otrzymały nagrody w postaci przyborów szkolnych, puzzli, gier czy plecaków.

Uczestnicy Pikniku mieli także okazję spróbować wyśmienitych potraw z mięsa wieprzowego takich jak: wiejska szynka wędzona, baleron wiejski, polędwica wieprzowa faszerowana, pieczeń rzymska, rolada wieprzowa, sakiewka ze schabu z boczkiem, pulpety wieprzowe, schab ze

śliwką i morelą, pieczeń rzymska, szaszłyki wieprzowe z papryką, pieczarką i cebulką, kuleczki wieprzowe z dipami, boczek faszerowany. Pełne tace z pysznościami wieprzowymi noszone przez hostessy znikały bardzo szybko. Pod namiotem można było poczęstować się zupą gulaszową, żurkiem z pulpetami kiełbasianymi oraz karkówką duszoną w sosie pomidorowym. Podczas Pikniku rozdawano ulotki, długopisy i pendrive. Na stoisku informacyjnym była dostępna prezentacja na temat mięsa wieprzowego i jego przetworów. Tabli-

ca na temat trzody chlewnej z opisem ras i przepisami z mięsa wieprzowego oraz konkursy wiedzy dla dorosłych i konkursy w postaci zagadek i quizu dla dzieci, ulotki i prezentacja, doskonale wpisały się w cel imprezy, którym było promowanie wśród konsumentów spożycia mięsa wieprzowego i jego przetworów poprzez zwiększenie jego udziału w codziennej diecie i wyeksponowanie zarówno wysokich walorów smakowych, jak również wartości odżywczych i obalenie fałszywych mitów i przekłamań krążących na temat wieprzowiny. Przygotowa-

ne do degustacji potrawy z mięsa wieprzowego miały zachęcić konsumentów, aby na polskim stole królowała wieprzowina pod wieloma zdrowymi postaciami. Część artystyczną uświetniły występy zespołów ludowych „Byszewianie” z Byszew – gmina Nowosolna – grający muzykę ludową, Zespołu Śpiewaczego „Seniorki z Kalonki”; „Retkinianie” i„Gospochy”. Natomiast Zespół AMPRER ze Strykowa przygrywał biesiadnikom do późnych godzin wieczornych. Opracowanie: KRIR

Piknik Drobiowy w Grodzisku Mazowieckim W

dniu 6 września 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych, przy okazji Dożynek Powiatowo-Gminnych w Grodzisku Mazowieckim, zorganizowała Piknik Drobiowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Przeprowadzona została kampania informacyjna promująca walory dietetyczne i smakowe oraz spożycie mięsa drobiowego w postaci różnym wyrobów i potraw.

Celem organizowanej przez KRIR imprezy było zachęcenie do większego spożycia mięsa drobiowego przez dzieci i dorosłych, zapoznanie z walorami i wartościami odżywczymi produktów drobiowych czy poznanie znaczenia mięsa drobiowego w codziennej diecie. Podczas imprezy odbył się szereg konkursów z wiedzy na temat drobiu, konkursy plastyczne, konkursy zręcznościowe oraz wiele róż-

norodnych zabaw tematycznych. Na zakończenie konkursów zwycięzcy otrzymali nagrody sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. W trakcie imprezy wyświetlano materiały informujące o walorach zdrowotnych i smakowych mięsa drobiowego oraz odbyła się degustacja potraw z mięsa drobiowego. Opracowanie: KRIR


64 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

wrzesień 2015 NR 9

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, 23 lata doświadczeń w skutecznej ochronie polskiego rolnika

P

owstałe w 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, będące kontynuatorem wielowiekowej na polskiej ziemi tradycji wzajemności ubezpieczeniowej, od samego początku swojej działalności zwracało szczególną uwagę na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla sektora rolnego. Zaowocowało to pozycją jednego z liderów tego rynku, stanowiąc w ten sposób swoiste potwierdzenie profesjonalizmu Towarzystwa i zaufania, jakim polscy rolnicy darzą TUW „TUW”. TUW „TUW”, zwiększając z roku na rok swoją„rolniczą” ofertę ubezpieczeniową, jest w stanie aktualnie zapewnić kompleksową, a przy tym atrakcyjną cenowo, ofertę ubezpieczeniową rolnikom specjalizującym się w różnych kierunkach produkcji rolnej. Oprócz cieszących się bowiem największą popularnością ubezpieczeń obowiązkowych budynków rolniczych i odpowiedzialności cywilnej rolnika, TUW „TUW” posiada szeroką gamę ubezpieczeń pozostałego mienia, ukierunkowanych na potrzeby danego rolnika, w tym kompleksowe ubezpieczenia dla rolnika indywidualnego w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Zagroda oraz typowe ubezpieczenie skierowane dla specjalistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i przetwórczych – Bezpieczny AgroBiznes. W ramach tych ubezpieczeń TUW „TUW” obejmuje kompleksową ochro-

ną ubezpieczeniową nie tylko majątek trwały rolnika, lecz także: n odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę prawną, następstwa nieszczęśliwych wypadków (zarówno członków rodziny rolnika jak i jego pracowników), ubezpiecze-

w zakresie chowu i hodowli zwierząt (w ramach Bezpiecznego AgroBiznesu). Warto podkreślić, iż Towarzystwo, chcąc zapewnić swoim członkom maksimum bezpieczeństwa, przedłuża okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na 13 miesiąc, w trakcie

nia prowadzonej działalności agroturystycznej (w ramach Bezpiecznej Zagrody); n kształtowaną, według indywidualnych potrzeb każdego ubezpieczonego Rolnika, a opartą na zasadach allrisk (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk) działalność wytwórczą i usługową w rolnictwie, ogrodnictwie, warzywnictwie, leśnictwie i rybactwie śródlądowym oraz

którego rolnik opłacając składkę (na następny okres ubezpieczenia) nie traci ciągłości odpowiedzialności odszkodowawczej/gwarancyjnej Towarzystwa w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych zakresem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, czym niewątpliwie Towarzystwo wyróżnia się, in plus, na tle innych zakładów ubezpieczeń.

Skoro mowa o kompleksowej ochronie ubezpieczeniowej rolnika, to w ofercie Towarzystwa nie mogło zabraknąć zatem także i ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. A jak trudne są to ubezpieczenia niech świadczy chociażby fakt, iż TUW „TUW” jest tylko jednym z trzech zakładów ubezpieczeń (z ponad trzydziestu zakładów na rynku) oferujących te ubezpieczenia w programie dopłat do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale właśnie dzięki temu programowi, Towarzystwo może zagwarantować swoim członkom relatywnie najtańszą na rynku ochronę ubezpieczeniową także i tych, jakże ważnych dla nich, części składowych ich majątku, będących wszak podstawą ich działalności i bytu. Zaufanie, jakim rolnicy darzą TUW „TUW” przejawia się także w licznych umowach o współpracy z rolniczymi branżowymi związkami (m.in. plantatorzy tytoniu, zbóż i buraków cukrowych oraz hodowcy drobiu, bydła mięsnego), dla których Towarzystwo przygotowuje corocznie atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową, z wykorzystaniem możliwości skorzystania z dopłaty do składki ubezpieczeniowej. Zachęcając zatem do sprawdzenia, czy i dla Ciebie jesteśmy w stanie stworzyć ofertę„szytą na miarę”Twoich oczekiwań, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.tuw.pl .

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich wiek-Człowiekowi” wznawiają w roku szkolnym 2015/2016 ogólnokrajowy program badań przesiewowych słuchu u uczniów I klas szkół podstawowych na terenach wiejskich. Honorowy patronat nad programem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, patronat naukowy – Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

O

d września br. w szkołach podstawowych na terenach wiejskich w ośmiu województwach Polski wschodniej rozpoczyna się program badań przesiewowych słuchu. W pozostałych województwach badania będą kontynuowane od marca do czerwca 2016 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Czło-

Celem programu jest: ■■wczesne wykrycie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego; ■■objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu; ■■wyłonienie ośrodków pilotażowych badań przesiewowych; ■■zwrócenie uwagi rodziców, pedagogów i ogółu społeczeństwa na znaczną skalę zaburzeń słuchu wśród uczniów rozpoczynających naukę wczesnoszkolną. Warunkiem udziału dziecka w badaniu słuchu jest pisemna zgoda jego rodziców. Rodzice uczniów z wykrytymi w programie

zaburzeniami komunikacyjnymi otrzymają wskazania odnośnie możliwości bezpłatnego leczenia i rehabilitacji tych dzieci. Program badań słuchu, z udziałem organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zainicjowano w 2008 r. we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Henryka Skarżyńskiego. We wcześniejszych edycjach programu (2008, 2010, 2011), badania słuchu wykonano u ok. 300 tysięcy dzieci. Ich wyniki świadczą o niepokojąco dużej skali zaburzeń słuchu – wykryto je u co piątego, szóstego ucznia. W roku szkolnym 2015/2016 I etap badań obejmie uczniów I klas ze szkół podstawowych na obszarach wiejskich w ośmiu województwach wschodniej Polski, a od marca do czerwca 2016 r. ich rówieśników z pozostałych województw. Łącznie w programie przewidziano udział ok. 140 tys. dzieci i niemal 6 tys. szkół podstawowych. O założeniach obecnego programu oraz wynikach jego wcześniejszych edycji poinfor-

mowano 19 sierpnia br. na konferencji w Centrum Konferencyjnym Polskiej Agencji Prasowej. W prezentacji programu uczestniczyli m.in.: minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes KRUS Artur Brzóska, przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Albert Dziura, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Henryk Skarżyński i koordynator programu prof. Krzysztof Kochanek. Prezes KRUS poinformował podczas tej konferencji, że Kasa korzystając ze swoich ustawowych uprawnień planuje rozszerzyć profil stacjonarnej rehabilitacji leczniczej o 21-dniowe wakacyjne turnusy ukierunkowane na wykryte w programie badań przesiewowych zaburzenia słuchu u dzieci rolników. Dokumentacja programu badań przesiewowych słuchu i jego przebieg w roku szkolnym 2015/2016 są dostępne na stronach www.krus.gov.pl i www.sponin.org.pl. oprac. KRUS

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 9/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 9/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement