a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

NR 6 (96) czerwiec 2014 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji

W dniach 2–3 czerwca 2014 r. w Busku-Zdroju odbyła się pierwsza konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich powołanej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Temat obrad dotyCzytaj na stronie 2 czył ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych i chorobowych mieszkańców wsi. Patronatem Honorowym konferencję objęli: Minister RolniUbezpieczenia społeczne ctwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a także Kasa Rolniczego rolników Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast patroCzytaj na stronie 2 natu medialnego udzielili: TVP Kielce, Top Agrar, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Polska Wieś.

Przywrócenie uboju rytualnego

Czytaj na stronie 3

O lobbowaniu na rzecz rolników w Brukseli

Czytaj na stronie 4

Polski Kongres Rolnictwa 2014

Czytaj na stronie 4

Łączenie emerytur KRUS i ZUS

Czytaj na stronie 5

Zwiększenie budżetu działania

Czytaj na stronie 6

KRIR na Zielonym Agro Show 2014 w Sielinku

Czytaj na stronie 7

Sposoby KRUS na przeciwdziałanie wypadkom w rolnictwie

Czytaj na stronie 8

Od prawej: wiceprezes KRIR Marek Borowski, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla, marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz przewodnicząca Rady Danuta Lebioda

W Busku-Zdroju o ubezpieczeniach społecznych w rolnictwie O prócz przedstawicieli samorządu rolniczego, w konferencji wziął udział prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, wiceprezes KRIR Marek Borowski i członek Zarządu KRIR Robert Nowak, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Kielcach Maciej Giermasiński, dyrektor Oddziału Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach Tomasz Jagiełło oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. W trakcie dyskusji zwrócono m.in. uwagę, że proces wprowadzenia na pozarolniczy rynek pracy osób stanowiących rezerwy zasobów pracy w rolnictwie ma charakter długofalowy. Z punktu widzenia efektywności podejmowanych działań w przedmiotowym zakresie istotne znaczenie ma: właściwa polityka zatrudnieniowa oraz polityka społeczno-gospodarcza państwa, wykorzystanie zasobów kadrowych innych podmiotów niż urzędy pracy do realizacji polityki rynku pracy oraz zapewnienie kompleksowości usługi (właściwy nabór do projektu, odpowiednia diagnoza kompetencji i umiejętności, dobór odpowiedniego szkolenia, z uwzględnieniem lokalnego popytu na pracę, doradztwo w poszukiwaniu pracy i nawiązy-

Członkinie Rady i uczestnicy konferencji podczas wyjazdu studyjnego do Sandomierza

waniu kontaktów z potencjalnym pracodawcą lub mentoring w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej). Prace programowe, szczególnie na poziomie RPO, wymagają wsparcia i lobbowania na tę rzecz partnerów społecznych, w gronie których izby rolnicze odgrywają kluczową rolę. Po konferencji uczestnicy wzięli udział w Pikniku Drobiowym organizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych w Busku-Zdroju. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, podczas którego uczestnicy mieli okazję zwiedzić obiekt logistyczny Grupy Sadow-

niczo- Warzywniczej Złoty Sad Sp. z o.o. w Samborcu, zdywersyfikowane gospodarstwo rodzinne – Pensjonat „Wojtasówka”, spotkać się z założycielami Winnicy Sandomierskiej, a także zwiedzić Busko-Zdrój oraz Sandomierz. W 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych powołała Radę do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich, w skład której weszły przedstawicielki samorządu rolniczego działające w województwach. Celem Rady jest w szczególności aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;

wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodziny na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań; podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży wiejskiej; propagowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania wśród mieszkańców wsi; propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsi. Opracowanie: KRIR


2 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

czerwiec 2014 NR 6

XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji 28 maja 2014 r. w Warszawie, odbyło się XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2013 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR (w składzie prezes Wiktor Szmulewicz, wiceprezes Marek Borowski, członkowie Zarządu: Stanisław Bartman, Grzegorz Mazur, Robert Nowak) absolutorium za 2013 rok. Obie uchwały zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

S

porą część dyskusji członkowie KRIR poświęcili kwestii płatności bezpośrednich, w tym płatności cukrowej, w przyszłym okresie programowania. Wspólna Polityka Rolna w nowym okresie programowania nie zakłada dalszego stosowania płatności cukrowej w formie oddzielonej od produkcji, jed-

nak wprowadza możliwość powiązania płatności z produkcją. Zważywszy na ważną rolę buraka cukrowego w płodozmianie oraz tradycję jego uprawy, a także formy wsparcia stosowanego w innych krajach, samorząd rolniczy zdecydowanie opowiedział się za udzieleniem pomocy plantatorom buraka cukrowego

w nowej perspektywie finansowej na poziomie minimum 50 zł do tony buraków. Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła na Posiedzeniu stosowny wniosek, w którym zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie zdecydowanych działań w celu wsparcia polskich producentów buraków i utrzymania produkcji buraka cukrowego w Polsce. W dyskusji na ten temat

VI Kongres Kobiet

W

Równość sprzyja rozwojowi

dniach 9–10 maja 2014 r. w Warszawie, pod hasłem „Wspólnota, równość, odpowiedzialność” odbył się VI Kongres Kobiet. Jedną z panelistek podczas Centrum samorządowego była II zastępczyni przewodniczącej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych – Zofia Stankiewicz z woj. warmińsko–mazurskiego.

Zofia Stankiewicz w dniu 9 maja 2014 r. wzięła udział w sesji „Zrównoważony budżet, zrównoważony rozwój. Równość sprzyja rozwojowi”, którą moderowała Ewa Rumińska–Zimny, prezes Międzynarodowego Forum Kobiet, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. W sesji wzięły również udział: Danuta

wzięli również udział przedstawiciele plantatorów buraka cukrowego z Wielkopolski: Stanisław Pietrzak – prezes Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Sławomir Szyszka – delegat do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Krotoszyna, Stanisław Szemendera – delegat do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Pleszewa, Antoni Grze-

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wnioski zgłoszone przez wojewódzkie izby rolnicze, wystąpił do ministra rolnictwa o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi osobom podlegającym

bisz – przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu oraz Andrzej Kubiak – członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu. W Posiedzeniu KRIR udział wzięli również zaproszeni goście: Krzysztof Jurgiel – przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radosław Szatkowski – prezes Agencji Rynku Rolnego, Jarosław Wojtowicz – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Tomasz Ciodyk – dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w Agencji Nieruchomości Rolnych. Opracowanie: KRIR

nych i trwa stan prawny powodujący, że osoba podejmująca jakąkolwiek pracę w oparciu o umowę-zlecenie uzyskuje obowiązkowe ubezpieczenie w systemie ZUS i następuje wyrejestrowanie z KRUS.

Ubezpieczenia społeczne rolników

Kaszyńska, Jolanta Rudzka-Habisiak, Małgorzata Tkacz-Janik i Iwona Wierzbicka. II zastępczyni przewodniczącej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych w czasie swojego wystąpienia poruszyła problem ukrytego bezrobocia na wsi, mówiła o wyludnieniu wsi spowodowanym brakiem pracy, dostę-

pu do podstawowych usług oraz brakiem perspektyw dla młodych ludzi, w szczególności kobiet, które pozbawione są możliwości rozwoju i znalezienia pracy poza rolnictwem. Restrykcyjne przepisy dotyczące np. sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstwa i żywności lokalnej, pozbawiają kobiety możliwości rozwoju przedsiębiorczości w tym zakresie. By zapobiec odpływowi ludności, w szczególności kobiet, z terenów wiejskich, spowodowanym także powiększaniem areału gospodarstw rolnych i zanikaniem małych gospodarstw, powinny być stworzone możliwości rozwoju w zakresie przedsiębiorczości okołorolniczej i pozarolniczej dla kobiet. Opracowanie: KRIR

ubezpieczeniu w KRUS, podejmującym pracę w ramach umów – zleceń opiewających na niewielkie kwoty, pozostanie w tym systemie ubezpieczeń. W odpowiedzi Biuro KRIR otrzymało informację, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przewidujący wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych rolników (Dz.U. z 2013 roku nr 1403). Niestety, dotychczas projekt ten nie trafił do konsultacji społecz-

Powyższa sytuacja prawna, zdaniem samorządu rolniczego, może zostać zmieniona przez skreślenie punktu 13 w artykule 6 ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Biorąc to pod uwagę, 23 maja 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra o udzielenie informacji i przekazanie ww. projektu zmiany ustawy rozwiązującej ten ważny problem, bez konieczności zmiany całego systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


czerwiec 2014 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

3

Obywatelski projekt izb rolniczych

Przywrócenie uboju rytualnego

N

a 68 posiedzeniu Sejmu RP, w dniu 28 maja 2014 r., prezes KRIR Wiktor Szmulewicz jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt uzasadniał obywatelski projekt, który przywraca w Polsce możliwość uboju rytualnego. Podkreślił, że powodem zgłoszenia projektu był aspekt religijny, ale także kwestie finansowe – rolnicy z powodu zakazu takiego uboju ponoszą straty w wysokości ok. 1000–1500 zł na sztuce bydła. Jak mówił, hodowla bydła jest na granicy opłacalności. Według niego, eksport wołowiny spadł, a wiele rynków zostało utraconych. Prosił o nieodrzucanie projektu w pierwszym czytaniu. Zwracał także uwagę, że zakaz uboju rytualnego spowodował, iż polskie bydło wywożone jest na Słowację i Litwę, tam rytualnie zabijane i przetwarzane na mięso przeznaczone dla Żydów i muzułmanów. Krytycznie o projekcie wypowiedział się poseł Zbigniew Dolata

(PiS), który wskazywał, że mimo zakazu uboju bez ogłuszenia eksport mięsa nie spadł. Jak mówił, niewielki spadek eksportu wołowiny dotyczył krajów arabskich, ale nieco inaczej przedstawia się sprawa w przypadku Turcji. Tam nastąpił spadek, ale nie z powodu zakazu uboju rytualnego, lecz wprowadzenia wysokich opłat importowych oraz likwidacji unijnych dopłat do wywozu mięsa. Jego zdaniem, pieniądze z eksportu mięsa trafiają głównie do zakładów przetwórczych, natomiast rolnik nic z tego nie ma. Dodał, że chodzi także o argumenty moralne. Także Robert Biedroń (Twój Ruch) zwracał uwagę na aspekty etyczne. W tej debacie rozmawiamy o przyzwoleniu na zadawanie potwornego bólu zwierzętom tylko z dwóch powodów: dogmatów religijnych i pieniędzy. Poseł Dorota Niedziela (PO) opowiedziała się w imieniu swojego klubu za przekazaniem projektu do dalszych prac w komisji rolni-

ctwa i zapoznanie się z opiniami na ten temat. Piotr Walkowski (PSL) stwierdził zaś, że z powodu zakazu uboju, który tłumaczony jest względami humanitarnymi, rolnicy ponieśli straty. Przypomniał, że podobna batalia toczyła się w sprawie chowu gęsi na tzw. stłuszczone wątroby. Produkcji w Polsce zakazano, natomiast rozwinęła się ona w innych krajach. Według Romualda Ajchlera (SLD), ustawa jest trudna, bo dotyczy sprawy humanitarnego traktowania zwierząt oraz aspektu ekonomicznego. Obecnie wieś przeżywa wiele problemów, takich jak upadek hodowli trzody chlewnej, kłopoty z eksportem wieprzowiny, pojawienie się afrykańskiego pomoru świń. Ograniczeń może być więcej, np. mówi się o zakazie hodowli norek – mówił poseł. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyło Prawo i Sprawiedliwość oraz Twój Ruch. Opracowanie: KRIR

O rozwoju obszarów wiejskich w Brukseli

W

dniu 13 maja 2014 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca, odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”, w którym udział wziął ekspert KRIR – dr Mirosław Drygas. Po przyjęciu porządku dnia i sprawozdania z ostatniego zebrania Oana Neagu – koordynująca prace grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich” przedstawiła najnowsze informacje na temat reformy dotyczącej funkcjonowania grup dialogu obywatelskiego w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich. W ramach porządku obrad przedstawiono w pierwszej części posiedzenia prezentacje krajowych/regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich, po czym nastąpiła wymiana poglądów. Przedstawiono programy między innymi z Danii, Czech, Francji i Austrii. Działania Danii w ramach rozwoju obszarów wiejskich zmierzają między innymi w kierunku powiększenia areału rolnictwa ekologicznego, ważnymi punktami projektu rozwoju obszarów wiejskich są również elementy dotyczące żywności ekologicznej, dobrostanu zwierząt i programu LEADER. Dania przedstawi swój projekt w Komisji w dwóch częściach, pierwsza

będzie obejmowała lata 2014-2015 a kolejna 2016-2020. Delegacja z Czech w swojej prezentacji na temat rozwoju obszarów wiejskich nadmieniła, że w wyniku negocjacji możliwe będzie przełożenie funduszy z I do II filaru, ale tylko na działania związane z dobrostanem zwierząt. Najważniejszym elementem dotyczącym polityki związanej z rozwojem obszarów wiejskich w Austrii jest zamiana dotycząca kryteriów dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, która zostanie zaaplikowana w 2018 roku. Delegacja francuska w swojej prezentacji zapoznała zebranych ze strukturą programu rozwoju obszarów wiejskich przewidzianego dla Francji na lata 2014–2020. W kwietniu tego roku Francja przekazała do Komisji Europejskiej 27 programów regionalnych wraz z 2 programami krajowymi obejmującymi wsparcie techniczne i zarządzanie. W drugiej części zebrania zaproszeni przedstawiciele z DG Agri przedsta-

wili uczestnikom posiedzenia prezentacje na temat współpracy, transferu wiedzy i działalności informacyjnej (art. 35 i 14 rozporządzenia 1305/2013). W dalszej części posiedzenia zajęto się omawianiem działań EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Przykłady na ten temat przedstawiła przedstawicielka ze Słowenii a tematem prezentacji było„wdrażanie instrumentów wsparcia dla innowacji”. Na zakończenie posiedzenia Tania Runge przedstawiła propozycje Copa-Cogeca w ramach działań grup EPI, które obejmują następujące tematy: n wysoka wartość przyrodnicza (HNV) opłacalność rolnictwa, n główne nurty rolnictwa precyzyjnego, n opłacalność trwałych użytków zielonych, n wydajność nawozów – skupienie się na ogrodnictwie na otwartym polu. Przedstawiciel KRIR w Brukseli – Małgorzata Verset

Obchody 40-lecia CDR w Brwinowie

P

rezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz prezes Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz, 4 maja 2014 r. wzięli udział w uroczystych obchodach 40-lecia działalności Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, krajowej instytucji wspierającej rozwój doradztwa rolniczego i upowszechniania postępu w rolnictwie. Przez 40 lat instytucja była kilkakrotnie przekształcana, zmieniając swój status, zakres zadań oraz nazwę, ale główny cel działalności pozostał – doskonalenie zawodowe pracowników służb rolnych oraz współpraca z nauką i oświatą rolniczą. Stałym elementem misji jest niezmiennie

świadczenie wszechstronnej pomocy doradcom, rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich. W uroczystościach, poza bardzo liczną grupą pracowników i byłych pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, wzięli także udział reprezentanci ministerstwa rolnictwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych, agencji rolniczych oraz innych instytucji okołorolniczych i pracujących na rzecz rolnictwa. Opracowanie: KRIR

Chorwaccy rolnicy wołają o pomoc

W

Chorwacji w ciągu ostatnich dni na terenie zalanych obszarów, wiele osób zostało pozbawionych podstawowych rzeczy, bez których nie można sobie wyobrazić życia, bez domów, bez źródła dochodu. Tereny dotknięte klęską powodziową są obszarami, które nie są bogate, a ludzie, którzy aktualnie żyją z rolnictwa i rzemiosła, stracili nie tylko pracę i dochody, ale wszystko co było ich życiem. Chorwackie Ministerstwo Rolnictwa podejmuje intensywne działania, aby wspomóc straty wywołane w rolnictwie i uratować zwierzęta hodowlane z zalanych obszarów. Według pierwszych, wstępnych oszacowań co do ewentualnych szkód w rolnictwie (bezpośrednie szkody w uprawach, sadach i hodowli zwierząt), poziom strat może osiągnąć ponad 13 mln euro, choć nadal trudno dokładnie jest oszacować straty. Republika Chorwacji posiada 1 026 701 hektarów ziemi rolnej. Zgodnie z aktualnymi szacunkami

Ministerstwa Rolnictwa, pod wodą jest w sumie 5178 ha gruntów rolnych co wynosi 0,50% wszystkich gruntów rolnych w Chorwacji. Do tej pory z zalanych terenów ewakuowano 7665 z łącznie 11 918 zarejestrowanych zwierząt (w przybliżeniu około 65% zwierząt ). Dane te zmieniają się z godziny na godzinę w trakcie usuwania pozostałych pozostawionych zwierząt. Ostateczna ocena szkód będzie możliwa jedynie wtedy, gdy woda z zalanych obszarów zacznie się wycofywać, po sprawdzeniu stanu upraw i kompletnych zapisów wszystkich zwierząt i szkód w budynkach i w maszynach oraz urządzeniach rolniczych. Wielu ludzi dosłownie z dnia na dzień straciło wszystko, więc nie zapominajmy, co to znaczy być człowiekiem. Każda pomoc jest mile widziana. Informacja o możliwości pomocy na www.krir.pl. Opracowanie: KRIR


4 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

O lobbowaniu na rzecz rolników w Brukseli W związku z dyskusją na temat środków pomocowych dla Ukrainy, w kwietniu 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Sekretarza Copa-Cogeca, aby stanowiska Komitetów Copa-Cogeca w większym stopniu skierowane były na lobbowanie interesów rolników UE, których organizacje są członkami Copa.

P

olsce zależy na tym, by utrzymać międzynarodową jedność i pomoc wobec sytuacji na Ukrainie. Jednak, jak zauważa Copa-Cogeca, Polska, jako jeden z krajów sąsiadujących, będzie poważne narażona na zakłócenie konkurencji w związku z umową wsparcia dla Ukrainy. W związku z tym samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że tego typu wystąpienia powinny w większym stopniu bronić interesów rolników Unii Europejskiej, a tym bardziej rolników reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Copa-Cogeca. W odpowiedzi na to wystąpienie, Copa-Cogeca poinformowała, że w związku z aktualną sytuacją poli-

tyczną na Ukrainie i przyłączeniem Krymu do Rosji, Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie programu wsparcia dla tego kraju, który obejmuje m.in. przyspieszenie negocjacji umowy o wolnym handlu. Copa i Cogeca ponownie zwróciły się bezpośrednio do De Guchta, komisarza ds. handlu, przedstawiając obawy rolników. Można wyraźnie stwierdzić, że decyzje polityków oraz głów państw i rządów są głównie umotywowane solidarnością polityczną z Ukraińcami. Na szczycie europejskim w marcu potwierdzili oni plan działania na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Copa-Cogeca zauważyła, że KRIR słusznie wspomniała o różnicy między normami produkcji obowiązującymi w UE i na Ukrainie. Komitety poinformowały przy tym, że służby Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Konsumentów przykładają wielką wagę do tej kwestii. W 2012 r. zmobilizowały tę właśnie Dyrekcję Generalną do podjęcia działań w zakresie salmonelli występującej w drobiu oraz w zakresie wdrażania równoważnych norm dobrostanu zwierząt. Komitety Copa-Cogeca zwróciły uwagę, że objęcie rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju umową o wolnym handlu z Ukrainą pozwoli nam na utrzymanie presji

w zakresie norm dobrostanu zwierząt wobec władz Ukrainy. Podczas spotkania z szefem gabinetu komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich dn. 1 kwietnia 2014 r., sekretarz generalny Copa-Cogeca osobiście poruszył temat afrykańskiego pomoru świń, podkreślając, że Ukraina będzie musiała najpierw wyeliminować tę chorobę, jeśli chce prowadzić wymianę handlową z Unią Europejską. Komisja Europejska powinna również rozpocząć procedurę rozstrzygania sporów w WTO wobec Ukrainy w związku z nałożonym embargo. Co więcej, Copa-Cogeca chce uwrażliwić Komisję Europejską na brak gotowości podmiotów finansowych (ubezpieczycieli, banków) do podjęcia działań w zakresie ewentualnych operacji handlowych na Ukrainie. Należy stwierdzić, że jeśli Komisja Europejska jest gotowa na podpisanie umowy o wolnym handlu, dalsze prowadzenie działań handlowych będzie się wiązało z poważnym ryzykiem finansowym dla podmiotów gospodarczych z UE. Unia Europejska powinna ręczyć za przedsiębiorców, by ułatwić dwustronną wymianę handlową. Opracowanie: KRIR

Fundusze promocji a importerzy

W

odpowiedzi na wniosek KRIR zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799, z późn. zm.) w zakresie objęcia regulacją ustawową dotyczącą wpłat na fundusze promocji również podmioty, które wprowadzają na rynek towary (np. mięso owcze) wytworzone poza RP, resort rolnictwa przesłał swoje stanowisko.

Rozszerzenie

obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji na towary pochodzące z innych państw członkowskich zasadniczo zmienia charakter tych wpłat, a tym samym rodzi konieczność ich oceny w zakresie zgodności z art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Zgodnie z tym przepisem, żadne państwo członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw człon-

kowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju, wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe. Ponadto, żadne państwo członkowskie nie nakłada na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty. Wykładnia tego przepisu dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje, że wpłaty takie, pomimo tego, że zostały nałożone na produkty krajowe i przywożone według jednakowych kryteriów, mogą być uznane za sprzeczne z TfUE, jeżeli przeznaczeniem tych wpłat jest finansowanie działalności, z której korzystają tylko obciążone tą opłatą produkty krajowe. Jeżeli korzyści te równoważą jedynie część obciążeń ponoszonych przez produkty krajowe, wpłaty takie stanowią dyskryminacyjny podatek w rozumieniu art. 110 TfUE, którego pobieranie jest zakazane w odniesieniu do tej części jego kwoty, która jest równoważona korzyściami odnoszo-

nymi przez produkty krajowe (wyrok z dnia 11 marca 1992 r. w sprawach połączonych od C-78/90 do C-83/90 - Compagnie commercial de l’Ouest i inni, wyrok z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie C-1 14/91 – Gerard Jeróme Claeys, wyrok z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-72/92 - Firma Herbert Scharbatke GmbH).

Należy zauważyć,

że zgodnie z art. 2 ustawy, fundusze promocji mają na celu wsparcie działań związanych z marketingiem rolnym, wzrostem spożycia produktów rolno-spożywczych oraz ich promocję. Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że o środki funduszy promocji mogą ubiegać się ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ogólnokrajowe organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych. Zatem,

czerwiec 2014 NR 6

W dniu 19 maja 2014 r. prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wziął udział w Polskim Kongresie Rolnictwa 2014, który odbył się pod hasłem „Zdrowa żywność” w Warszawie. Prezes KRIR wziął udział w panelu „Polski rolnik – nowoczesny biznesmen i manager” i wygłosił prezentację na temat „Przyszłość polskiego rolnictwa – szanse i zagrożenia”.

K

Polski Kongres Rolnictwa 2014

ongres jest wydarzeniem cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów.

sytuacji rolnictwa w danym regionie, gdzie odbywa się wydarzenie. Polski Kongres Rolnictwa 2014 za cel stawia sobie przedstawienie najnowszych prognoz oraz informacji

Każde wydarzenie składa się z kilku paneli dyskusyjnych dotyczących poszczególnych aspektów rolnictwa i zdrowej żywności. Dodatkowo, w programie konferencji znajdują się panele dyskusyjne poruszające najbardziej aktualne problemy

gospodarczych, a także regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z rolnictwem oraz sytuacją branży rolniczej w Polsce, jak i branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

w przypadku rozszerzenia obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji na towary pochodzące z innych państw członkowskich, środki pochodzące z funduszy wspierałyby wyłącznie działalność krajowych organizacji branżowych, z której to działalności korzystałyby tylko produkty krajowe. Pochodzący z innych państw członkowskich producenci produktów rolno-spożywczych, sprzedawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego tytułu obciążonych wpłatą na rzecz funduszy promocji byliby pozbawieni wsparcia, jakie otrzymują polskie organizacje branżowe. W związku z tym, w świetle przywołanej powyżej wykładni Trybunału, postulowana zmiana obowiązujących przepisów byłaby uznana za sprzeczną z art. 110 TfUE. Ponadto, z proponowanego katalogu podmiotów dokonujących wpłat na fundusze promocji wynika, że obowiązek dokonywania tych wpłat miałby również dotyczyć produktów przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z krajów trzecich. Należy zauważyć, iż taka regulacja byłaby sprzeczna z art. 207 ust. 1 TfUE, który określa jednolite zasady wspólnej poli-

tyki handlowej UE. Z zasad tych wynika zakaz ustanawiania przez państwa członkowskie opłat o skutku równoważnym do ceł przy przywozie towarów z krajów trzecich.

Opracowanie: KRIR

Aby zapewnić

jednakowy we wszystkich państwach członkowskich wpływ opłat na handel z krajami trzecimi, powyższy przepis przyznaje UE wyłączne kompetencje do ustanawiania lub zmiany stawek celnych lub innych opłat nakładanych na produkty pochodzące z krajów trzecich. Trybunał wielokrotnie stwierdzał orzeczeniach, że państwa członkowskie nie mają prawa nakładania krajowych opłat, dodatkowych w stosunku do opłat celnych ustanawianych na podstawie przepisów UE. W rezultacie resort poinformował, że mając na względzie fakt, że rozszerzenie obowiązku wpłat na fundusze promocji na importerów towarów pochodzących z innych państw członkowskich lub z krajów trzecich może zostać uznane za sprzeczne z prawem UE, zmiana w przedmiotowym zakresie nie jest rekomendowana. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2014 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

5

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24.04.2014 – Senat RP

21.05.2014 – Senat RP

■ pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 565); ■ pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 597).

■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw.

20.05.2014 – Senat RP ■ pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (cd.) (druk senacki nr 597); ■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk senacki nr 635, druki sejmowe nr 2217 i 2285).

Z

27.05.2014 – Sejm RP ■ rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk nr 2403); ■ rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzw yczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1783); ■ sprawy bieżące.

28.05.2014 – Sejm RP ■ informacja o stanie realizacji wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata

2008–2014, przyjętego uchwałą 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r.; ■ informacja o realizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w tym wieloletniego programu promocji biopaliw na lata 2008–2014; ■ informacja o realizacji wniosków pokontrolnych przekazanych przez NIK, dotyczących kontroli NIK w zakresie wieloletniego stosowania biopaliw i biokomponentów w transporcie; ■ sprawy bieżące.

29.05.2014 – Sejm RP ■ informacja ministrów: Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych oraz Zdrowia na temat stanu prac związanych z przygotowaniem wniosku o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości UE Dyrektywy 2014/40/UE Parlamen-

Łączenie emerytur KRUS i ZUS

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zainicjowanie zmiany przepisów w taki sposób, aby rolnicy mogli otrzymywać odrębne emerytury z ZUS i KRUS za okresy składkowe w tych systemach, a uprawnienie do emerytury ustalane byłoby po przepracowaniu 25 lat w obydwu systemach. W ocenie rolników, zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzone ustawą o emeryturach kapitałowych (z 21.11.2008 r. Dz.U. 2008.228.1507) są niekorzystne dla osób urodzonych po 1948 roku. Osoby te nie mają możliwości łączenia okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS, co spowoduje, że będą otrzymywały z systemu powszechnego ubezpieczenia niższe emerytury niż odpowiednia emerytura z KRUS. Emerytura z ZUS będzie naliczana za okres podlegania temu ubezpieczeniu i zwiększana o dodatek za lata podlegania ubezpieczeniu w KRUS. W odpowiedzi na wniosek KRIR, resort rolnictwa poinformował, że obowiązujące od 2009 r. zasady w zakresie ustalania prawa do emerytury rolniczej oraz jej zbiegu z emeryturą z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (z ZUS) dotyczą rolników„dwuzawodowców” urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., ponieważ osoby urodzone po tej

dacie objęła reforma powszechnego systemu emerytalnego. Osobom tym, emerytura z powszechnego systemu emerytalnego ustalana jest według nowego algorytmu, który zachęca do dłuższej aktywności zawodowej – im większa kwota składek zaewidencjonowanych na koncie emerytalnym w ZUS oraz wyższy wiek przejścia na emeryturę, tym wyższe świadczenie emerytalne. Wysokość emerytury stanowi bowiem równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia kwoty zwaloryzowanych składek zaewidencjonowanych na koncie emerytalnym w ZUS i średniej dalszej trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Długość stażu ubezpieczeniowego przebytego w systemie powszechnym nie jest warunkiem wymaganym do zyskania prawa do emerytury z ZUS. Staż ma natomiast wpływ na wysokość tego świadczenia, w sytuacji, gdy zgromadzony w okresie aktywności zawodowej „kapitał ze składek” nie gwarantuje wypłaty świadczenia w kwocie równiej co najmniej najniższej emeryturze. Dotacja z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych gwarantuje osobom legitymującym się co najmniej 25-letnim okresem opłacania składek ubezpieczeniowych świadczenie emerytalne z ZUS w kwocie równej najniższej emeryturze.

Ponieważ emerytura ze zreformowanego systemu powszechnego przysługuje każdemu ubezpieczonemu w tym systemie, bez względu na długość przebytego stażu ubezpieczeniowego w ZUS, a więc także rolnikom„dwuzawodowcom”, świadczenie to wypłacane jest niezależnie od faktu uzyskania przez rolnika„dwuzawodowca” prawa do emerytury rolniczej z KRUS. Emerytura z ubezpieczenia społecznego rolników nadal jest jednak uzależniona od spełnienia dwóch warunków – osiągnięcia wieku emerytalnego i posiadania wymaganego, co najmniej 25-letniego stażu ubezpieczeniowego rolniczego. System ubezpieczenia społecznego rolników nie został bowiem jeszcze zreformowany i emerytura z tego systemu ustalana jest nadal w oparciu o zdefiniowane świadczenie, a jej pełna wypłata uzależniona jest od faktu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej poprzez przekazanie gospodarstwa rolnego. Z tego wynika, że obowiązująca obecnie zasada łączenia świadczeń emerytalnych z ZUS i z KRUS jest faktycznie, jak zwrócił słusznie uwagę samorząd rolniczy w swoim wystąpieniu, korzystna dla tych rolników„dwuzawodowców”, dla których w okresie aktywności zawodowej to działalność rolnicza, a nie pozarolnicza była podstawowym źródłem utrzymania. Ponadto, rolnik jako osoba pro-

tu Europejskiego i Rady z dnia 3.04.2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.06.2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych; ■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta-

nawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie: ustanowienia systemu płatności dla rolników na lata 2015– 2020, w tym dopłat do przetwórstwa pomidorów i owoców miękkich oraz stanu prac nad aktami delegowanymi do ww. rozporządzenia.

wadząca działalność rolniczą na własny rachunek, samodzielnie decyduje o terminie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, a więc o skróceniu lub wydłużeniu stażu ubezpieczeniowego w KRUS, do którego zalicza się także staż ubezpieczeniowy po zmianie ewentualnego statusu ubezpieczeniowego z rolnika na domownika po sukcesji gospodarstwa rolnego na następcę. Trudno się jednak zgodzić z tezą, że tak samo korzystne rozwiązania w zakresie zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i z KRUS powinny dotyczyć także rolników, którym staż ubezpieczeniowy przebyty w KRUS nie gwarantuje prawa do ustawowej emerytury rolniczej. Rolnicy„dwuzawodowcy”, którzy prawa do emerytury rolniczej nie nabędą, zachowują prawa nabyte wynikające z okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do KRUS, ponieważ z tego tytułu zwiększa się im przysługującą emeryturę z ZUS. Jako że nie nabywają oni prawa do emerytury rolniczej, nie przysługuje im więc prawo do zwiększenia świadczenia emerytalnego w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego. Taką funkcję pełni część uzupełniająca emerytury rolniczej, finansowana z dotacji budżetowej do Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników. Rolników„dwuzawodowców”, którzy nie nabędą prawa do emerytury rolniczej, a jedynie do zwiększenia emerytury z ZUS o tzw. część rolną (ustalaną według zasad obliczania części składkowej świadczenia emerytalno-rentowego rolniczego) nie dotyczy bowiem

obowiązek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Mają oni więc swobodę co do czasu i sposobu rozdysponowania majątku w postaci gospodarstwa rolnego. Fakt ten nie ma wpływu na podniesienie świadczenia emerytalnego z ZUS do gwarantowanej przez państwo kwoty najniższej emerytury w przypadku posiadania łącznego stażu ubezpieczeniowego ( w ZUS i w KRUS), wynoszącego co najmniej 25 lat. Jednak w przypadku rolników „dwuzawodowców”, którzy nabędą prawo do emerytury rolniczej w zbiegu z emeryturą z ZUS, w przypadku niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, do wypłaty przysługiwać będzie im tylko część składkowa emerytury rolniczej bez gwarancji wypłaty najniższej emerytury z ZUS, jeżeli staż ubezpieczeniowy przebyty w ZUS będzie niższy niż 25 lat. MRiRW poinformowało też, że obecnie nie przewiduje się wprowadzania żadnych incydentalnych zmian do systemu emerytalnego rolników. Nie jest natomiast wykluczone, że w trakcie prac nad zapowiadaną reformą systemu ubezpieczenia społecznego rolników ta część systemu ulegnie zmianie. Resort zapowiada, że propozycje partnerów społecznych, w tym także Krajowej Rady Izb Rolniczych, w tej materii zostaną wzięte pod uwagę podczas prac legislacyjnych nad założeniami koncepcji reformy ubezpieczenia społecznego rolników.

Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR


6 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

czerwiec 2014 NR 6

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w PROW 2007-2013

Zwiększenie budżetu działania „Bioenergia na obszarach wiejskich”

P

rezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz w dniu 12.05.2014 r. uczestniczył w konferencji „Bioenergia na obszarach wiejskich” zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ambasadę Królestwa Danii. W konferencji wzięli udział: następca tronu duńskiego książę Fryderyk, podsekretarz stanu w MRiRW Krystyna Gurbiel, minister handlu i rozwoju Królestwa Danii Mogens Jensen oraz

sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Jerzy Pietrewicz. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń na temat strategii obu krajów w zakresie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz platformą dyskusji z ekspertami oraz przedsiębiorcami, ponieważ uczestniczyli w niej także przedstawiciele środowisk naukowych i biznesu z Polski i Danii.

M

inister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z Uchwałą Nr 89 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, skierował do Komisji Europejskiej oficjalny wniosek o zgodę na zwiększenie o 200 mln euro, puli środków przeznaczonych na wsparcie rolników z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, które jest jednym z elementów PROW 2007–2013. Przed złożeniem tego wystąpienia było ono konsultowane z Komisją Europejską. W wyniku tych działań nastąpiło uzupełnienie wniosku, o propozycję przyjęcia dodatkowych kryteriów, które mają być stosowane przez Agencję Restrukturyzacji

S

nych umowami kontraktacji ze spółką (uprawnieni). Aktualnie prowadzone są z uprawnionymi konsultacje odnośnie szczegółów założeń koncepcji prywatyzacji KSC S.A. Celem konsultacji jest osiągnięcie porozumienia umożliwiającego przeprowadzenie procesu prywatyzacji KSC S.A. na podstawie wspólnie wypracowanych rozwiązań. Opracowanie: KRIR

Eksperci doradzą

pecjalne Zespoły Ekspertów 9 czerwca 2014 r. rozpoczęły działalność, bezpłatnie będą pomagały rolnikom i innym beneficjentom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o wnioski złożone w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz wsparcia na tworzenie rynku owoców i warzyw. Zespoły Ekspertów powstały na mocy porozumień pomiędzy ARiMR a Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, ich wsparcie obejmować będzie:

■ prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów, ■ prawidłowości dokumentowania realizacji operacji, ■ wnioski w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

Źródło: ARiMR Opracowanie: KRIR

Samorząd rolniczy a ochrona mięsa

Prywatyzacja KSC w Toruniu

W

widziany w PROW 2007–2013, został już wyczerpany. ARiMR podpisała do tej pory blisko 63,7 tys. umów o przyznanie pomocy z rolnikami, którzy ubiegali się o takie wsparcie we wszystkich naborach w ramach PROW 2007 - 2013 i rozdysponowała wśród nich na razie 7,77 mld zł. Wyczerpanie funduszy na „Modernizację” sprawiło, że w Agencji pozostało jeszcze ok. 16 tysięcy nierozpatrzonych wniosków od rolników oczekujących na wsparcie ich inwestycji. Jeśli KE przyjmie propozycje naszego ministerstwa rolnictwa, to spora część z nich będzie mogła je otrzymać.

Opracowanie: KRIR

Ministerstwo Skarbu Państwa

związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w marcu 2014 r. dotyczącego prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, iż planuje przeprowadzić proces prywatyzacji spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, tj. w trybie oferty publicznej skierowanej do pracowników spółki i plantatorów buraków cukrowych związa-

i Modernizacji Rolnictwa, przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wniosek ministra Marka Sawickiego jest teraz rozpatrywany przez Komisję Europejską. Równocześnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczą się prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania„Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2007–2013. Polska ubiega się o zwiększenie o 200 mln euro budżetu przeznaczonego na udzielanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, bo dotychczasowy limit środków na ten cel, prze-

■ przygotowywanie odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia, ■ przygotowywanie odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów, ■ sprawy dotyczące zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. Szczegółowe informacje na temat wsparcia doradczego można uzyskać w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR. Źródło: ARiMR Opracowanie: KRIR

R

ealizując wniosek XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 marca 2014 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie na forum Unii Europejskiej wszelkich możliwych działań w celu ochrony polskiego rynku rolno-spożywczego przed nadmiernym napływem żywności z krajów trzecich, w tym z Ukrainy. Ochrona polskiego rynku i wspieranie eksportu staje się szczególnie ważne w kontekście zamknięcia wielu rynków, w tym rynków Rosji i Ukrainy dla polskiej wieprzowiny w związku z wykryciem wirusa ASF u dwóch dzików znalezionych w Polsce przy granicy z Białorusią. Jak podkreślają służby wete-

rynaryjne, nie ma w Polsce zachorowań wśród zwierząt hodowlanych, a mięso wieprzowe i jego produkty, są w pełni bezpieczne dla konsumentów. W takiej sytuacji fakt zakazu sprzedaży na terenie Ukrainy i Rosji mięsa wieprzowego z Polski oraz od 2 lat wołowiny na Ukrainę, wprowadzony przez te państwa, wydaje się podyktowany tylko politycznie. Biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową i nie negując potrzeby udzielenia Ukrainie pomocy gospodarczej przez Unię Europejską, samorząd rolniczy dostrzega niebezpieczeństwo sprowadzenia na nasz rynek w ramach bezcłowych kontyngentów np. zbóż, większych ilości produktów rolno-

-spożywczych niż do innych krajów UE ze względu na położenie geograficzne. W odpowiedzi Ministerstwo rolnictwa poinformowało o tym, jakie działania podejmowało na forum UE w celu ochrony polskiego rynku, uruchomienia nadzwyczajnego wsparcia dla producentów świń oraz dopłat do prywatnego przechowywania. Polscy producenci świń w strefie objętej restrykcjami weterynaryjnymi mogą ubiegać się o wsparcie do zwierząt ubitych od 26 lutego do 25 maja 2014 r. Niestety, nie udało się wprowadzić dopłat do prywatnego przechowywania ani refundacji wywozowych. Opracowanie: KRIR

Opłata za nadzór nad ubojem zwierząt

Z

arząd KRIR 12 maja 2014 r. przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii. Zarząd KRIR nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych zmian w ww. rozporządzeniu, wynikających z konieczności dostosowania przepisów krajowych do znowelizowanych przepisów trzech rozporządzeń Komisji UE.

Natomiast w związku z tym, że zmienione przepisy dotyczące badań przed- i poubojowych, wydane na podstawie rozporządzeń Komisji (UE) nr 216/2014, nr 218/2014 oraz nr 219/2014 wchodzą w życie od 1 czerwca 2014 r., zdaniem Zarządu KRIR, zachodzi pilna konieczność dokonania również nowelizacji rozporządzenia MRiRW w sprawie ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U.2013.388). Obecnie w załączniku nr 1 tego rozporządzenia, w zakresie dotyczą-

cym opłat za nadzór nad ubojem zwierząt obowiązuje jedna stawka obejmująca łącznie badanie przedubojowe i poubojowe, w tym badanie w kierunku włośni. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniach Komisji (UE) należałoby zróżnicować wysokość opłat ze względu na:

■ dokonywanie badanie przedubojowego w gospodarstwie, ■ odstąpienie od badania w kierunku włośni, ■ wykonywanie tylko oględzin tuszy.

Opracowanie: KRIR


czerwiec 2014 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

7

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, czyli historia 22 lat skutecznej ochrony polskiego Rolnika

P

owstałe w 1992 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, będące kontynuatorem wielowiekowej na polskiej ziemi tradycji wzajemności ubezpieczeniowej, od samego początku swojej działalności zwracało szczególną uwagę na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla sektora rolnego. Zaowocowało to pozycją jednego z liderów tego rynku (zaraz za PZU S.A.), stanowiąc w ten sposób swoiste potwierdzenie profesjonalizmu Towarzystwa i zaufania, jakim polscy rolnicy darzą TUW „TUW”. TUW „TUW”, zwiększając z roku na rok swoją „rolniczą” ofertę ubezpieczeniową, jest w stanie aktualnie zapewnić kompleksową, a przy tym atrakcyjną cenowo, ofertę ubezpieczeniową rolnikom specjalizującym się w różnych kierunkach produkcji rolnej. Oprócz cieszących się bowiem największą popularnością ubezpieczeń obowiązkowych budynków rolniczych i odpowiedzialności cywilnej

rolnika, TUW „TUW” posiada szeroką gamę ubezpieczeń pozostałego mienia, ukierunkowanych na potrzeby danego rolnika, w tym kompleksowe ubezpieczenia dla rolnika indywidualnego w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Zagroda oraz typowe ubezpieczenie skierowane dla specjalistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i przetwórczych – Bezpieczny AgroBiznes. W ramach tych ubezpieczeń TUW „TUW” obejmuje kompleksową ochroną ubezpieczeniową nie tylko majątek trwały rolnika, ale także: 1) odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę prawną, następstwa nieszczęśliwych wypad-

ków (zarówno członków rodziny rolnika, jak i jego pracowników), ubezpieczenia prowadzonej działalności agroturystycznej (w ramach Bezpiecznej Zagrody); 2) kształtowaną, według indywidualnych potrzeb każdego ubezpieczonego Rolnika, a opartą na zasadach allrisk (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk) działalność wytwórczą i usługową w rolnictwie, ogrodnictwie, warzywnictwie, leśnictwie i rybactwie śródlądowym oraz w zakresie chowu i hodowli zwierząt (w ramach Bezpiecznego AgroBiznesu). Warto podkreślić, iż Towarzystwo, chcąc zapewnić swoim członkom maksimum bezpieczeństwa, przedłuża okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na 13 miesiąc, w trakcie którego rolnik opłacając składkę (na następny okres ubezpieczenia) nie traci ciągłości odpowiedzialności odszkodowawczej/gwarancyjnej Towarzystwa w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych zakresem

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, czym niewątpliwie Towarzystwo wyróżnia się in plus, na tle innych zakładów ubezpieczeń. Skoro mowa o kompleksowej ochronie ubezpieczeniowej rolnika, to w ofercie Towarzystwa nie mogło zabraknąć zatem także ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. A jak trudne są to ubezpieczenia niech świadczy chociażby fakt, iż TUW„TUW” jest tylko jednych z trzech zakładów ubezpieczeń (z ponad trzydziestu zakładów na rynku) oferujących te ubezpieczenia w programie dopłat do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale właśnie dzięki temu programowi, Towarzystwo może zagwarantować swoim członkom relatywnie najtańszą na rynku ochronę ubezpieczeniową także tych, jakże ważnych dla nich, części składowych ich majątku, będących wszak podstawą ich działalności i bytu.

Zaufanie, jakim rolnicy darzą TUW „TUW” przejawia się także w licznych umowach o współpracy z rolniczymi branżowymi związkami (m.in. plantatorzy tytoniu, zbóż i buraków cukrowych oraz hodowcy drobiu, bydła mięsnego), dla których Towarzystwo przygotowuje corocznie atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową, z wykorzystaniem możliwości skorzystania z dopłaty do składki ubezpieczeniowej. Warto podkreślić przy tym, iż oferta przygotowana dla hodowców bydła mięsnego dotyczy także ochrony od szkód powstałych na skutek chorób lub wypadku zwierząt, czyli takiego zakresu ubezpieczenia, jakim hodowcy są najbardziej zainteresowani. Zachęcając zatem do sprawdzenia, czy i dla Ciebie jesteśmy w stanie stworzyć ofertę „szytą na miarę” Twoich oczekiwań, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.tuw.pl

KRIR na Zielonym Agro Show 2014 w Sielinku W dniach 7–8 czerwca 2014 r. miały miejsce największe w regionie Wielkopolski targi rolnicze. W tym roku wystawiało się blisko 200 firm. Kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Zielone Agro Show – Polskie Zboża odbyła się w nowym miejscu. Impreza, która odbywała się przez kilka ostatnich lat na terenie lotniska w Kąkolewie, tym razem zawitała do Sielinka w gminie Opalenica, woj. wielkopolskie. Swoje stoisko podczas Agro Show miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W tym samym czasie i miejscu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Krajowa Rada Izb Rolniczych ufundowała Puchar dla jednego z najlepszych hodowców wystawy. Z rąk delegata Krajowej Rady Izb Rolniczych – Andrzeja Frąckowiaka puchar odebrał Zbigniew Szykulski z miejscowości Derkacz w województwie kujawsko-pomorskim za buhajka w rasie angus czarny. Targi w Sielinku były niepowtarzalną okazją, aby zobaczyć bogatą

ofertę maszyn zielonkowych, profesjonalnie przygotowane poletka pokazowe, na których zastosowano różne odmiany zbóż i sposoby pielęgnacji oraz zapoznać się z aktualną ofertą hodowców. Nie zabrakło również pokazów maszyn służących do zbioru zielonki w pracy. W tym celu przygotowano specjalne pole, na którym swoją ofertę zaprezentowali wszyscy czołowi producenci kosiarek, pras, owijarek, sieczkarni i przyczep zbierających. Opracowanie: KRIR


8 PW

czerwiec 2014 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Sposoby KRUS na przeciwdziałanie wypadkom w rolnictwie

Z

obowiązanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm., art. 63) odzwierciedla wiele form działań prewencyjnych. Kasa kieruje je głównie do osób ubezpieczonych, ale także do młodzieży szkół rolniczych i ogółu dzieci z terenów wiejskich. Planując nowe działania, uwzględnia wyniki własnych corocznych analiz okoliczności przyczyn i skalę wypadków w gospodarstwach rolnych. Od dwóch lat są one zatem ukierunkowane na przyczyny dwóch grup ryzyka wypadków, a wymownie te działania ilustrują hasła:„STOP upadkom!” i„Nie daj się wkręcić!”.

Do wypadków zgłaszanych KRUS dochodzi najczęściej podczas wykonywania zwykłych rutynowych czynności w gospodarstwach rolnych. Najliczniejszą grupą są wymienione upadki (w 2013 r. było ich 8231, tj. 52,4 proc. ogółu). Na drugim niechlubnym miejscu – pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn rolniczych (1863, tj. 11,8 proc. ubiegłorocznych wypadków). Wypadki przy obsłudze zwierząt inwentarskich miały w ub.r. podobną skalę (1807 przypadków, tj.11,4 proc.). Wypadkom częściej ulegają mężczyźni niż kobiety. W grupie poszkodowanych dominują osoby w wieku 50–59 lat. Na tle 16 województw, do tych, w których odnotowuje się największy udział wypadków uznanych za zdarzenia związane z pracą rolniczą i skutkujących wypłatą jednorazowego odszkodowania z KRUS, należą: lubelskie, łódzkie, podlaskie, małopolskie, wielkopolskie. W 2013 r. na 1 tys. osób ubezpieczonych w Kasie wypadkom uległo 10,7. Dekadę wcześniej ten wskaźnik wynosił średnio 22 wypadki na każdy

1000 osób. Ze statystyk Kasy wynika, że trwale zmniejsza się liczba wypadków, mniejsze są też ich skutki. Ponad 60 proc. wypadków powoduje obecnie uszczerbek na zdrowiu nie większy niż do 5 proc. Przez 10 lat o połowę zmalał także udział wypadków ze skutkiem śmiertelnym – w ub.r. było ich 77. Wśród przyczyn wypadków wiele z nich jest skutkiem nieprzestrzegania zaleceń, pomimo możliwości dużego wyboru działań szkoleniowo-edukacyjnych dla rolników i bardzo dużej intensywności innych działań prewencyjnych Kasy na obszarze całego kraju. Informacje o nich są dostępne w wyszukiwarce www. wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl. Masowej skali tych działań dowodzi corocznie kilka tysięcy szkoleń, konkursów i olimpiad wiedzy, pokazów bezpiecznego użytkowania sprzętu, maszyn rolniczych i ochron pracy, wysokie nakłady stale wznawianych fachowych broszur i ulotek. Z uwagi na dominujące grupy wypadków (upadki, pochwycenia przez maszyny rolnicze), Kasa od początku swojej działalności podejmu-

je także starania o produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków dla rolnictwa oraz sprzętu i odzieży ochronnej. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli główną lub wyłączną przyczyną wypadku przy pracy rolniczej była wadliwość środka produkcji (jak również świadczonej usługi), Kasa ma prawo dochodzić od producenta – a także od importera i usługodawcy – zwrotu świadczeń powypadkowych wypłaconych osobie poszkodowanej. Poza postępowaniem regresowym KRUS stosuje także wystąpienia profilaktyczne, zwracając uwagę producentom na wady konstrukcyjne ich wyrobów. Interwencje Kasy spowodowały poprawę konstrukcji, tj. usunięcie wad powodujących wypadki przy ich obsłudze, kilkudziesięciu typów różnych maszyn, w tym sadzarek do ziemniaków, ładowarek stacjonarnych, siewników zbożowych i kombajnów. Wyrobom spełniającym natomiast wysokie wymagania techniczne, jakościowe i pod względem bezpieczeństwa w użytkowaniu, Prezes Kasy od

1995 roku przyznaje „Znak Bezpieczeństwa KRUS”. Celem tego wyróżnienia jest poinformowanie nabywcy (rolnika), że wyrób zapewnia użytkownikowi zwiększone bezpieczeństwo, a producentowi czy sprzedawcy wykorzystanie „Znaku…” do promocji wyróżnionego nim wyrobu. Innym przyznawanym w Kasie wyróżnieniem targowym jest statuetka „Dobrosław” i tytuł „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”. Przed zagrożeniami wypadkami przy pracy rolniczej nic bardziej nie uchroni, jak standardy zawodowego zachowania. Informują o nich wydane z inicjatywy Kasy„Zasady ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym”. Uwadze dorosłych, z uwagi na bliskie wakacje szkolne, Kasa poleca także „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 16.”, zapewne bowiem dzieci wiejskie dużo wolnego czasu będą spędzać w otoczeniu pracy ich rodziców.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego realizuje obecnie w ramach PROW 2007-2013 bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie w zakresie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”

Szkolenia z zakresu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” przeznaczone są dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Szkolenia realizowane są w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Roz woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenia przeznaczone są dla osób z całego kraju i będą realizowane do 31 grudnia 2014 r. Szkolenie trwa 2 dni (łącznie 16 godzin) Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, a drugiego dnia terenowe zajęcia praktyczne. Podczas pierwszego dnia szkoleń zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Planowany czas trwania to 8 godzin lekcyjnych. Drugiego dnia szkoleń będą odbywały się pokazy, demonstracje i ćwiczenia, które prowadzone będą na zróżnicowanych obiektach leśnych, przynajmniej dwóch podczas jednego szkolenia. Planowany czas trwania to 8 godzin lekcyjnych. Szkolenia są bezpłatne i prowadzone w całym kraju. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu oraz zapewnione wyżywienie (bufet kawowy oraz obiad, a osobom korzystającym z noclegu zapewniona jest kolacja i śniadanie). Uczestnikom zapewniony jest transpo rt lub zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikami szkoleń, wg poniższej kolejności mogą być: 1. rolnicy, którzy planują założyć las oraz członkowie ich rodzin; 2. beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin; 3. pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin. Szczegółowe informacje: www.pielegnacjalasu.pl Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt: tel. 22 623 24 63, fax. 22 623 11 55, e-mail: jawid@krir.pl

Oprac. KRUS

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement