a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

46 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

czerwiec 2015 NR 6

NR 6 (108) czerwiec 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Szansa czy zagrożenie?

Czytaj na stronie 46

Letni wypoczynek dla dzieci rolników

W okresie wakacyjnym Krajowa Przetwórstwo Rada Izb Rolniczych zorganizuje na terenie całej Polski kolona poziomie nie i półkolonie letnie dla dzieci gospodarstwa rolnego rolników w wieku 6–16 lat, dofiCzytaj na stronie 47 nansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dyplomy dla Mediatorów szacowania szkód łowieckich

Czytaj na stronie 47

KRIR na Wystawie Zielone AgroShow

Czytaj na stronie 48

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

T

egoroczne oferty wyjazdów na kolonie to głównie wypoczynek w Tatrach i nad Bałtykiem. Dzieci wyjechać mogą do Kościeliska, gdzie zobaczą atrakcje turystyczne regionu: Zakopane, Kościelisko i Gubałówkę. Nad Bałtykiem, w zależności od miejsca pobytu, dzieci zobaczą: Słowiński Park Narodowy (Czołpino, Smołdzino, Zespół Latarni Morskich), zwiedzą Ustkę, Darłowo i Darłówko (Kościół Mariacki, spacer wzdłuż zamku Książąt Pomorskich, Kaplica Świętej Gertrudy, ratusz i rynek z Pomnikiem Rybaka, port), Trójmiasto (ZOO w Oliwie, Katedra Oliwska wraz z wysłu-

chaniem koncertu organowego, gdańska starówka, spacer po molo w Gdyni Orłowo, wstęp na Dar Pomorza, wstęp do centrum nauki EXPERYMENT, Klif Orłowski, Skwer Kościuszki, historyczny szlak Westerplatte), Wąwóz Chłapowski (Rudnik), latarnię w Rozewiu, Hel (zwiedzanie latarni morskiej), Jastrzębią Górę, Władysławowo, wąwóz Lisi Jar, Krynicę Morską.

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji

Czytaj na stronie 49

Czytaj na stronie 50

Bezpieczna Duża Rodzina

Czytaj na stronie 51

Powrót do KRUS na warunkach art. 5b

Czytaj na stronie 51

dokończenie na str. 46

KRIR promuje polskie produkty mleczne w Brukseli

Czytaj na stronie 49

Wszystko, co warto wiedzieć o wieprzowinie

W planach jest także pobyt w jedynym w Polsce Aquaparku z wodą morską, rejs statkiem po Bałtyku, kąpiele i plażowanie na plaży strzeżonej, zajęcia i turnieje sportowe wraz z Olimpiadą Sportową, quizy i konkursy wiedzy, dyskoteki, karaoke, ognisko i wieczory

W

Parlamencie Europejskim 16 czerwca 2015 r. miało miejsce wydarzenie pt. „Sektor mleka UE: Trendy żywieniowe przyszłości”, zorganizowane pod patronatem posła do PE Czesława Siekierskiego. Przyjęcie zostało zorganizowane z inicjatywy Komitetów Copa-Cogeca oraz miało na celu podkreślenie znaczenia utrzymania innowacyjności i rentowności sektora mleka w przyszłości. W wydarzeniu tym udział wzięła Krajowa Rada Izb Rolniczych, dostarczając pyszne produkty mleczne ukazujące różnorodność wyrobów dostępnych w Polsce. W trakcie spotkania Copa-Cogeca wręczyły posłowi do PE Czesławowi Siekierskiemu zdecydowaną deklarację, ostrzegając, że

ceny wypłacane producentom nie pokrywają nawet kosztów produkcji i mówiąc, że należy podjąć działania, by nie dopuścić do tego, by wycofali się oni z działalności. Produkty mleczne są bardzo ważnym elementem odżywczej i zrównoważonej diety, równocześnie utrzymując wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich UE. Sektor ten znajduje się w trudnej sytuacji i należy podjąć działania, by zwiększyć jego rentowność i zagwarantować konkurencyjność w przyszłości, by sektor ten mógł sprostać wzrastającemu popytowi. Wydarzenia na skali światowej, jak brak niespodziewane wydarzenia polityczne np. rosyjskie embargo, a także nieprawidłowe

działanie łańcucha dostaw przyczyniły się do destabilizacji unijnego rynku i spadku cen wypłacanych producentom mleka. Wielu producentów znajduje się pod presją i zmaga się z brakiem płynności finansowej. Jeśli sytuacja ta się nie zmieni, będą oni zmuszeni do zarzucenia działalności, co będzie miało znaczące reperkusje dla gospodarki obszarów wiejskich UE. Państwa członkowskie muszą mieć możliwość wcześniejszego wypłacenia płatności bezpośrednich, jeszcze przed 1 grudnia. Natomiast kary za przekroczenie kwoty 2014/2015 powinny wrócić do sektora mleka, by pomóc producentom mleka w odzyskaniu płynności finansowej. Ok. 700 mln € zniknie z sektora ze względu na tak wysokie kary. Potrzeba tych środków w sektorze, czy to na inwestycje, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, promocję (w tym zewnętrzną) i programy jakości. Niektórzy rolnicy uzyskują za swoje mleko ceny plasujące się znacznie poniżej poziomu sieci bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie to jest celem sieci bezpieczeństwa. Komisja Europejska działa bardzo opieszale w tym temacie. Dlatego Copa-Cogeca apeluje o ocenę poziomu interwencji publicznej dla mleka, by odzwierciedlała ona koszty produkcji i stworzyła prawdziwy dolny pułap na rynku. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2015 NR 6

P

rezydia copa i cogeca odbyły się w dniach 2 i 3 czerwca 2015 roku w rydze na Łotwie. W pierwszym dniu posiedzeń w ramach porządku obrad znalazły się: wymiana poglądów z Janisem Duklavsem, ministrem rolnictwa Łotwy na temat uproszczeń w WPr; informacje i omówienie wyników prac grup do spraw metod pracy copa i cogeca i dokumentów statutowych; przyjęcie poprawek do dokumentów statutowych. z ramienia krajowej rady izb rolniczych w Prezydiach wziął udział prezes krir Wiktor Szmulewicz i członek zarządu Robert Nowak.

Priorytety prezydencji minister rolnictwa Łotwy janis duklavs przedstawił aktualny stan prac prezydencji łotewskiej. zwrócił szczególną uwagę, że priorytetem prezydencji jest reforma rolnictwa ekologicznego oraz uproszczenia WPr. negocjacje w obydwu kwestiach są niezwykle trudne, zaznaczył, że należy pracować nad kompromisem i zadbać, aby praca rolników przynosiła im zyski i rozwijała tym samym działalność przedsiębiorczą na terenach obszarów wiejskich. zapewnił, że prezydencja utrzymuje dialog z instytucjami unijnymi w celu osiągnięcia korzystnego kompromisu dla rolnictwa europejskiego. następnie głos zabrał przedstawiciel francuskiej organizacji podkreślając, że rolnicy nie mają zaufania do Wspólnej Polityki rolnej i tym samym do europy. WPr jest niejasna i trudna do realizacji a jej wdrażanie na poziomie krajowym budzi wiele kontrowersji. z tego powodu rolnicy, którzy są proeuropejscy stają się eurosceptykami i odsuwają się od wspólnego projektu, jakim jest europa. obserwujemy dziś potrzebę stworzenia prawdziwego projektu dla rolnictwa europejskiego. Politycy powinni bardziej słuchać profesjonalistów reprezentujących sektor rolnictwa. zdaniem włoskiej organizacji coldiretti, uproszczenia WPr są bardzo

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h istotną kwestią europejskiej polityki rolnictwa, której realizacja na dzień dzisiejszy jest wyjątkowo trudna. na szczególną uwagę zasługuje zazielenianie i sankcje związane z niedostosowaniem się przez rolników do zasad polityki unijnej. delegacja z irlandii w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na rosnące koszty produkcji oraz na działania na poziomie europejskim na rzecz konkurencyjności, które są bardzo istotne. należy zrobić wszystko, aby ta konkurencyjność mogła

jasno, że nie wyklucza możliwości przeglądu podstawowych aktów legislacyjnych. To może spowodować kolejne sprawozdania, wnioski i nowy proces legislacyjny mogący potrwać nawet do 36 miesięcy. Parlament europejski zaproponował pakiet zmian. copa-cogeca nie poprze tego procesu. zdaniem sekretarza generalnego, uproszczenia dotyczące WPr mogą wejść w życie jeszcze tego roku. W zakresie wspólnej organizacji rynku Wor, copa-cogeca

rolnicy mają trudności w prowadzeniu ich działalności i są sfrustrowani. Ta reforma nie poprawiła ani sytuacji rolników, ani ich gospodarstw. należy przyjąć odpowiednio zrównoważoną strategię. należy dyskutować na ten temat w radzie,

PW

45

Sytuacja na rynku mleka W kolejnym punkcie porządku obrad sekretarz generalny zaprosił przewodniczącego grupy roboczej „mleko i produkty mleczne”, aby przedstawił prezentację na temat innowacji w sektorze mle-

Posiedzenie Copa-Cogeca w Rydze się rozwijać. Przedstawiciel irlandii podkreślił także, że deklaracja krajów europy Środkowej i Wschodniej na rzecz legislacji łańcucha dostaw żywności jest ważnym elementem utrzymania konkurencyjności sektora rolnictwa europejskiego. W drugim dniu Prezydiów odbyło się posiedzenie prezydium copa. W ramach porządku obrad drugiego dnia Prezydium podniesiono następujące kwestie: informacje na temat upraszczania WPr; handel międzynarodowy; wymiana opinii na temat innowacji w sektorze mleka Ue; przyjęcie stanowiska copa i cogeca w sprawie dyskusji na temat dalszego uproszczenia polityki jakości; dyskusja na temat udziału copa i cogeca w dwóch konsultacjach dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

Uproszczenie WPR W kwestii uproszczeń WPr sekretarz generalny przedstawił aktualny przebieg prac instytucji unijnych. dodał również, że inicjatywy komisarza muszą być omówione przez organizacje członkowskie copa i cogeca. na posiedzeniu com aGri komisarz Hogan powiedział

będzie chciała przedstawić swoją propozycję, będzie ona konsultowana w najbliższym czasie z organizacjami członkowskimi. Odnosząc się do uproszczeń w WPR głos zabrał prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W swojej wypowiedzi podkreślił, że 2015 r. powinien być rokiem bez sankcji dla rolników za popełnione błędy lub niepoprawnie wypełnione deklaracje. Jest to uzasadnione faktem, iż akty legislacyjne weszły w życie w momencie, kiedy rolnicy już podjęli decyzje co do prac na gruntach rolnych. Nie mogą w związku z tym być karani. 2015 rok powinien być rokiem bez sankcji, rolnicy powinni być pouczeni a nie ukarani. Przedstawiciel Fnsea również opowiedział się za wnioskiem 2015 roku bez kar. zauważył jednak, że komisja nie jest przekonana co do edukacyjnej formy kontroli, której mają być poddani rolnicy. kolejne pytanie dotyczy daty wypłacania płatności bezpośrednich ponieważ fakt przedłużenia składania wniosków może spowodować, że płatności bezpośrednie będą wypłacane dużo później, co będzie bardzo niekorzystne dla rolników.

i wywierać presję zarówno na radzie jak i na komisji europejskiej zarówno w zakresie uproszczeń, jak i sankcji i wymóc tym samym jak najwięcej elastyczności dla rolników.

Parlament Europejski popiera TTIP Podejmując temat międzynarodowych umów handlowych, sekretarz generalny zaznaczył, że umowa handlowa ze stanami zjednoczonymi TTiP jest popierana przez Parlament europejski. zauważył jednak, że te rozmowy handlowe nie są priorytetem dla Usa. negocjacje zarówno z japonią i ze stanami zjednoczonymi na dzień dzisiejszy stoją w miejscu. komitety copa-cogeca chciałyby poprzeć umowy handlowe, na dzień dzisiejszy są dyskutowane formy poparcia dla tych przedsięwzięć z Fooddrinkeurope. obserwuje się również duże zainteresowanie ze strony mediów co do opinii sektora produkcji rolnej wobec negocjacji handlowych. co do Ukrainy, to na dzień dzisiejszy wiadomo, że nie będzie można prowadzić żadnych rozmów na temat handlu, jeśli w tym kraju nadal będą prowadzone działania wojenne.

ka. W pierwszej części prezentacji zaprezentował aktualną sytuację na rynku mleka zarówno w europie, jak i na świecie. zwrócił przy tym uwagę na niewielki wzrost produkcji mleka w europie – około 2% w porównaniu do innych krajów. W nowej zelandii produkcja zwiększyła się o 2,5%, w australii o 2,8%, w Usa o 2%, a w chinach o 6%. W europie poziom cen zbliża się do wysokości interwencyjnych. komitety copa-cogeca zwracają szczególną uwagę na działania grupy roboczej, również praca w obserwatorium mleka na poziomie europejskim powinna polepszać identyfikację i definicję parametrów dla potencjalnych momentów kryzysowych i przyspieszyć dzięki temu reakcję komisji. Według komisji europejskiej, sytuacja na rynku miała poprawić się do połowy tego roku, teraz mówi się, że poprawa nastąpi pod koniec roku. należy również zwrócić uwagę na fakt, że wielkie sieci handlowe negocjują coraz niższe ceny. należy wywierać presję na komisję w tym zakresie. Opracowanie: KRIR

Izby nie będą opiniować wniosków o umorzenie przy bezumownym użytkowaniu gruntów

W

związku z wcześniejszymi wystąpieniami zarządu krir (17 października 2014 r. oraz 18 lutego 2015 r.) w sprawie umorzenia naliczonych przez anr opłat za bezumowne użytkowanie w szczególności małych działek i w nawiązaniu do odpowiedzi prezesa anr, która informuje, że w świetle obecnych przepisów prawa, brak jest przesłanek do odstąpienia od naliczania i od dochodzenia należności powstałych z tytułu bezumow-

nego użytkowania, w szczególności niewielkich powierzchniowo działek z zasobu, zarząd krir ponownie zwrócił się w tej kwestii do prezesa anr Leszka Świętochowskiego w dniu 12 maja 2015 r., proponując wprowadzenie procedur wewnętrznych anr umożliwiających wojewódzkim izbom rolniczym opiniowanie składanych przez rolników wniosków o umorzenie należności – analogicznie jak robią to w przypadku obrotu nieruchomościami rolnymi.

W odpowiedzi na wniosek krir, prezes anr w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował, że tryb i zasady stosowania ulg w spłacie należności anr regulują przepisy rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19.11.2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności agencji nieruchomości rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach. bezumowni użytkownicy nieruchomości, którzy

spełniają przesłanki określone w ww. rozporządzeniu, uprawnieni są do skorzystania z ulg w spłacie swoich należności wobec anr, w tym również do ich umorzenia. mając powyższe na uwadze anr stwierdziła, że obowiązujące przepisy prawne nie przewidują uzależnienia wydania decyzji o umorzeniu należności anr od uzyskania pozytywnej opinii izby rolniczej. zarówno kontrahenci anr, jak i bezumowni użytkownicy, ubiegający się o umorzenie zobowią-

zań wobec anr, zobowiązani są do udokumentowania we właściwy sposób wystąpienia okoliczności, które stanowią podstawę do podjęcia pozytywnej decyzji przez anr. anr dodała także, że składane przez dłużników wnioski rozpatrywane są na szczeblu właściwych terytorialnie oddziałów terenowych anr przez komisje ds. ulg i umorzeń, co pozwala na dokonanie obiektywnej ich oceny. Opracowanie: KRIR


46 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Szansa czy zagrożenie?

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu negocjacji UE i USA powołały w 2011 r. grupę roboczą ekspertów rządowych, aby sprawdzić, jakiego rodzaju umowę w sprawie handlu i inwestycji można opracować między obiema potęgami gospodarczymi. Grupa stwierdziła, że kompleksowa umowa obejmująca wszystkie sektory przyniosłaby zdecydowane korzyści w postaci liberalizacji handlu oraz dodatkowego pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku. Grupa zaleciła rozpoczęcie negocjacji.

P

omimo jednak, że w wyniku przeprowadzonej przez UE oceny potencjalnych skutków umowy (w której dokonano nie tylko analizy potencjalnych skutków gospodarczych, ale również potencjalnych skutków społecznych i środowiskowych) w każdym przypadku wynik ogólny dla UE był pozytywny, w opinii samorządu rolniczego nie można z całą pewnością stwierdzić, że skutki transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji będą miały pozytywny wpływ na rolnictwo europejskie, w tym polskie. Otwarcie rynków rolniczych będzie procesem dwustronnym. UE eksportuje do USA głównie produkty spożywcze o wyższej wartości, takie jak napoje alkoholowe, wino, piwo i przetworzoną żywność (np. ser, szynka i czekolada). Z drugiej strony Stany Zjednoczone są zainteresowane sprzedażą większej ilości swoich towarów rolnych, takich jak kukurydza i soja.

Stanowisko samorządu rolniczego Samorząd rolniczy uważa, że umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a USA stanowi zagrożenie dla

europejskiego rolnictwa. USA jako 4 państwo na świecie pod względem powierzchni ma większą koncentrację produkcji, co przekłada się na niższe koszty. Dodatkowo, niższe koszty energii (oleju napędowego, prądu) mogą sprawić, że rolnictwo europejskie nie będzie konkurencyjne względem amerykańskich producentów. Kolejna konfliktowa kwestia to europejskie i amerykańskie standardy bezpieczeństwa, które znacznie się różnią. W Stanach Zjednoczonych dość powszechnie stosuje się GMO. Jak wynika z danych podawanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych uprawiano niemal 70 milionów hektarów upraw genetycznie modyfikowanych. W Europie były one wtedy dozwolone w ośmiu krajach, ale ich łączny areał nie przekraczał 1 miliona hektarów. Inne jest też podejście do stosowania sztucznych hormonów i antybiotyków. Za Atlantykiem są one dozwolone, a w UE zostały zakazane w latach 90. W amerykańskim przemyśle mięsnym stosuje się środki chemiczne do odkażania mięsa: chlor do kurczaków, kwasy organiczne do wieprzowiny, a aż 80% sprzedawanych

antybiotyków używanych jest w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym jako środki wspomagające wzrost. UE zapewnia, że negocjacje nie będą wiązały się z narażeniem zdrowia naszych konsumentów dla korzyści handlowych. Rygorystyczne przepisy prawa UE, takie jak te dotyczące GMO, hormonów lub chroniące życie i zdrowie ludzkie, zdrowie i dobrostan zwierząt, środowisko lub interesy konsumentów, nie są częścią negocjacji. Czy oznacza to, że produkty z USA będą musiały bezwzględnie spełniać przepisy prawa UE, czy jednak będą zwolnione z przestrzegania norm UE? W naszej opinii powinno dojść do harmonizacji norm. UE, podobnie jak USA, posiada liczne normy i przepisy, które nakładają na rolników ogromne koszty. Zgadzamy się na handel produktami żywnościowymi ze Stanami Zjednoczonymi pod warunkiem, że będą spełniały takie same normy jakościowe jak produkty europejskie. Wielokrotnie zgłaszaliśmy swoje zastrzeżenia w tym temacie podczas posiedzeń Prezydium Copa-Cogeca (Copa – Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych, Cogeca – Główny Komitet Spółdzielczości Rolni-

czej). Komitety Copa-Cogeca, których członkiem jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, są głównym reprezentantem interesów rolników, zarówno w UE, jak i w całej Europie. Dzięki ponad 60 organizacjom członkowskim i partnerskim z każdego państwa UE oraz z Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji, są one prawdziwym “głosem europejskich rolników”.

W Parlamencie Europejskim o TTIP Porozumienie handlowe między UE i USA powinno ułatwić dostęp europejskich firm do amerykańskiego rynku, ale nie kosztem standardów UE i jej prawa do definiowania na swój sposób interesu publicznego – uważają posłowie z komisji handlu międzynarodowego, którzy przyjęli 28 maja 2015 r. zalecenia dotyczące negocjacji TTIP. Sposoby rozstrzygania sporów między inwestorami i państwami powinny, ich zdaniem, zostać zreformowane. Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie rozmów dotyczących Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) zostały przyjęte przez komisję 28 głosami, 13 posłów głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. Teraz tekst musi jeszcze zostać zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym.  Potrzeba umowy ambitnej, ale zrównoważonej Unijny PKB UE jest „mocno uzależnione od handlu i eksportu”, więc dobrze skonstruowane porozumienie z USA może przyczynić się do zwiększenia udziału przemysłu w PKB UE o 15% do 20% do roku 2020. Przedsiębiorstwa z UE, zwłaszcza małe, średnie i mikro, mogłyby czerpać zyski z rynku 850 mln konsumentów – czytamy w przyjętym tekście. Z drugiej jednak strony, posłowie zauważają, że sprzeczne wyniki

Letni wypoczynek dla dzieci rolników Półkolonie, to 10-dniowy program wypoczynku, który wypełnia dzieciom czas w godz. 8.00-15.00. W tym czasie zapewnione są 2 posiłki (II śniadanie i obiad), realizowany program kulturalno-oświatowy mający na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, w ramach którego dzieci uczestniczą w zaję-

dokończenie ze str. 44 artystyczne oraz realizacja pełnego programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego z naciskiem na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie. Nabór uczestników na kolonie przeprowadzają wojewódzkie izby rolnicze – kontakty dostępne na stronie www.krir.pl > O nas > Wojewódzkie izby rolnicze.

ciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, wyjściach na biwaki oraz na pływalnie. Ponadto, organizowane są również

czerwiec 2015 NR 6 badań nie pozwalają jednoznacznie ocenić realnych korzyści, jakie TTIP może przynieść unijnej gospodarce. Dlatego podkreślają, że rozmowy muszą być przejrzyste, aby wynegocjowane porozumienie sprostało zarówno wymogom ambicji, jak i równowagi i pozwoliło podzielić uzyskane korzyści pomiędzy państwa całej UE. Powinno ono sprzyjać konkurencyjnej i efektywnej gospodarce i eliminacji pozataryfowych barier handlowych. Posłowie oczekują, że wynegocjowane porozumienie zagwarantuje wysoki poziom ochrony konsumentów, ich danych osobowych, zdrowia i bezpieczeństwa, oraz że będzie stanowić zabezpieczenie przez podatkowym, socjalnym i środowiskowym dumpingiem.  Rolnictwo: “wyczerpująca lista produktów wrażliwych” Niezależnie od dążenia do wyeliminowania wszystkich taryf celnych, partnerzy powinni uzgodnić„wyczerpującą listę” wrażliwych produktów rolniczych i przemysłowych, które powinny zostać wyłączone z liberalizacji handlowej lub poddane długim okresom przejściowym, uważają posłowie. Posłowie wzywają negocjatorów do dołożenia wszelkich starań w celu wprowadzenia „klauzuli bezpieczeństwa”, która pozwoliłaby na selektywne zamknięcie rynków dla pewnych produktów, jeśli ich import wyraźnie szkodziłby krajowej produkcji żywności. Posłowie wzywają też Komisję Europejską do nakłonienia Stanów Zjednoczonych do zdjęcia zakazu importu unijnej wołowiny oraz do stanowczej ochrony unijnego systemu oznaczeń geograficznych. Opracowanie: KRIR

wycieczki, wyjazdy do muzeów czy kina. Wszystkie chętne do zorganizowania takiego wypoczynku szkoły, organizacje czy gminy zachęcamy do kontaktu z Biurem KRIR, tel. 22 623 21 65. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


czerwiec 2015 NR 6

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

47

Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich KRIR

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego s zkolenie pt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” w dniach 21–22 maja 2015 r. w radomiu odbyło się w ramach

działania szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”. W szkoleniu wzięły udział przedstawicielki rady ds. kobiet i rodzin z obszarów Wiejskich utworzonej przy krajowej radzie izb

rolniczych oraz rolnicy z kilku województw. Głównym celem dwudniowych szkoleń było przekazanie wiedzy z zakresu technologii procesów produkcyjnych, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności i wymagań prawno-administracyjnych przy zakła-

Dyplomy dla Mediatorów szacowania szkód łowieckich

W

dniu 16 kwietnia 2015 roku w sali senatu rP prezes krir Wiktor Szmulewicz uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów pierwszej grupie absolwentów studiów podyplomowych z zakresu administrowania zasobami łowieckimi i środowiskiem oraz administrowania ryzykiem i zarządzania szkodami łowieckimi zorganizowanych przez

Wszechnicę Polską szkołę Wyższą w Warszawie. absolwenci otrzymali również dyplomy Wszechnicy Polskiej i krajowej rady izb rolniczych nadające tytuł mediatora w zakresie szacowania i likwidacji szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. studia zostały zorganizowane przy wsparciu Parlamentarnego zespołu ds. kultury i Tradycji Łowiectwa. Świe-

żo upieczeni mediatorzy podkreślali, że wybierając te studia myśleli jak myśliwi, obecnie patrzą znacznie szerzej na zagadnienia szkód łowieckich, rozumiejąc również racje rolników. na zakończenie, zgodnie z tradycją spotkań w senacie rP, uczestnicy pozowali do pamiątkowego zdjęcia w foyer przy ozdobnych schodach. Opracowanie: KRIR

daniu działalności małego przetwórstwa w postaci teoretycznej (wykłady) i praktycznej (warsztaty obejmujące produkcję: soku naturalnego, kiełbasy, sera twardego, mąki). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z możliwościami pozyskiwania środków finansowych wspierających działalność przetwórczą.

W

związku z informacją, która w dniu 16 kwietnia 2015 r. ukazała się na stronie internetowej www.ijhar-s.gov.pl w sprawie oddalenia w dniu 28 października 2014 r. przez Wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie wyrokiem o sygnaturze Vi sa/Wa 2028/14 skargi jednego z producentów, dotyczącą stosowania określenia Wiejskie Pyszności  w odnie-

szkolenia i warsztaty odbyły się w centrum Praktycznego szkolenia w zakresie małego Przetwórstwa w siedzibie cdr oddział radom oraz w Pokazowym Gospodarstwie ekologicznym w chwałowicach. Opracowanie: KRIR rzoną przez rolników) poprzez rożne projekty, dlatego tak ważne dla nas jest, by jak podkreślił w uzasadnieniu wyroku Wsa, określenia „wiejski” używać w przypadku produktów wyprodukowanych przy użyciu tradycyjnych składników stosowanych do tego typu wyrobów, czyli wyprodukowanych bezpośrednio przez rolników na terenach wiejskich.

Ochrona żywności wytwarzanej przez rolników sieniu do produktów zawierających w swoim składzie substancje dodatkowe, zarząd krir zwrócił się w dniu 27 maja 2015 r. do Głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Stanisława Kowalczyka, wyrażając uznanie dla dotychczasowych działań Gijhars kwestionującego tego typu informacje zawarte na produktach zawierających w swoim składzie dodatki do żywności oraz podzielając jego stanowisko, iż oznakowanie takie wprowadza konsumenta w błąd, sugerując specjalne właściwości środków spożywczych. zarząd krir pozyskując środki z Funduszy Promocji artykułów rolno-spożywczych od kilku lat promuje polską żywność (pochodzącą i wytwo-

W związku z tym, zarząd krir zwrócił się o dalsze monitorowanie produktów, które oznaczane są przymiotnikiem„wiejskie” w celu zapobieżenia sytuacji stosowania tej nazwy w przypadku produktów zawierających substancje dodatkowe, co stanowi naruszenie prawa żywnościowego. zarząd krir podkreślił, że zauważa także próby wprowadzenia w błąd konsumentów polegające na nadużywaniu słowa naturalny, bez konserwantów w odniesieniu do produktów, których skład zawiera różnego typu dodatki oraz zwrócił się z prośbą o interwencję Gijhars również w tej kwestii, ponieważ jest to także problem dla rolników. Opracowanie: KRIR


48 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

czerwiec 2015 NR 6

KRIR na Wystawie Zielone AgroShow

11 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami Izby Wyższej Parlamentu Indonezji, w którym udział wziął prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor W dniach 30–31 maja 2015 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych uczestniczyła Szmulewicz. w Wystawie Zielone Agro Show – Polskie Zboża 2015 połączonej z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Centrum Wystawowo–Szkoleniowym w Sielinku.

Spotkanie z Izbą Wyższą Parlamentu Indonezji

W

ystawę odwiedziło ponad 35 tysięcy zwiedzających. W wystawie wzięło udział około 150 wystawców prezentujących maszyny i urządzenia niezbędne do pracy w gospodarstwie. Tradycyjnie organizowane pokazy pracy maszyn do zbioru zielonek cieszyły się wielkim zainteresowaniem rolników. można było również zobaczyć poletka prezentujące nowe odmiany roślin uprawnych, wśród nich prym wiodły zboża, rzepaki i rośliny wysokobiałkowe.

d

elegacji indonezyjskiej przewodził wiceprzewodniczący ii komisji senatu indonezji ds. Gospodarczych Rusman Emba. natomiast polskiej stronie przewodniczyła radca generalny Zofia Krzyżanowska. radca generalny krzyżanowska szczegółowo przedstawiła indonezyjskim gościom informacje na temat polskiego rolnictwa, w tym strukturę produkcji, wielkość i cechy użytków rolnych, najważniejsze uprawy. Podkreśliła, że wymogi produkcji rolnej stawiane unijnym, w tym polskim, rolnikom są bardzo wysokie, dzięki temu żywność produkowana w naszym kraju należy do najbezpieczniejszych i najsmaczniejszych na świecie. indonezyjscy goście zapoznali się także z zasadami wsparcia dla polskich producentów rolnych. Podczas spotkania omówiono również kwestię braku dostępu polskich produktów pochodzenia roślinnego, przede wszystkim jabłek, do rynku indonezji. zofia krzyżanowska poinformowała ponadto o oczekiwaniu strony polskiej na zakończenie procedury formalnej rejestracji kolejnych polskich zakładów mleczarskich do eksportu produktów do indonezji. – Polska jest zainteresowana dywersyfikacją kierunków eksportu produktów rolno-spożywczych. jesteśmy w stanie eksportować zarówno wysokiej jakości produk-

Opracowanie: KRIR

ty konwencjonalne, jak i ekologiczne. rynek indonezji jest dla nas niezwykle interesujący i bardzo liczymy na gotowość strony indonezyjskiej do większego otwarcia na znakomitą polską żywność – podkreśliła radca generalny zofia krzyżanowska. Przedstawiciele parlamentu indonezji zobowiązali się do szczegółowego przekazania tych kwestii do ministerstwa rolnictwa indonezji oraz do możliwie jak najszybszego rozwiązania problemów w polsko-indonezyjskiej współpracy w obszarze rolnictwa. indonezyjscy goście podkreślili także, że szansę wyraźnego zaistnienia na rynku indonezji ma polski sok jabłkowy, którego wyjątkowe walory smakowe z pewnością znajdą uznanie wśród konsumentów tego kraju. Prezes krir Wiktor Szmulewicz odpowiedział na pytania dotyczące stawianych przez Ue wymogów dla rolników w kwestii ekologii i ochrony środowiska czy systemu dopłat bezpośrednich. Prezes krir podkreślił, że w Polsce opłacalność produkcji rolnej w dużym stopniu uzależniona jest od wielkości eksportu produktów rolno-spożywczych. Gości z indonezji interesowały również regulacje prawne dotyczące sektora rolnego i sposób kształtowania się cen artykułów rolnych w Polsce. Opracowanie: KRIR

PROW 2014–2020 częściowo wdrażany przez samorządy województw i ARR Pięć działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 będzie wdrażane, w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez samorządy województw oraz Agencję Rynku Rolnego.

a

rimr, która jest odpowiedzialna za realizację ProW 2014 – 2020, podpisze z tymi podmiotami umowy, w których są określone zasady współpracy przy wdrażaniu tego programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.

Przekazanie niektórych działań z ProW 2014-2020 samorządom województw, czy agencji rynku rolnego oznacza w praktyce, że te podmioty wezmą na siebie część zadań związanych z ich wdrożeniem. będzie to polegało m.in. na wyłonieniu przez samorządy województw czy agencję rynku rolnego beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania im wsparcia w ramach ProW 2014–2020, a także skontrolowanie, czy właściwie wykorzystali otrzymaną pomoc. do agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa będzie natomiast należało wypłacanie wskazanym przez te podmioty beneficjentom środków finansowych i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem. Ten schemat przekazywania środków z unijnych programów

pomocowych funkcjonował już w ProW na lata 2007 – 2013. Podobnie jak w poprzednim okresie programowania – będzie jeszcze jeden podmiot wdrażający – jednak jego wyboru agencja dokona w kolejnym etapie. zadania delegowane w ramach ProW 2014 – 2020 będą obejmować m.in.: – prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym obsługę wniosków, przeprowadzanie ich kontroli administracyjnych, dokonywanie wyboru operacji oraz zawieranie i zmianę umów lub informowanie o odmowie jej przyznania; – ocenę postępowań o zamówienia publiczne;

– przeprowadzanie m.in. kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz innych kontroli; – zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów; – zapobieganie, wykrywanie i usuwanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości; – rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy. W przypadku samorządów województw delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych ProW na lata 2014–2020: – Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);

– Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi); – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji). W przypadku agencji rynku rolnego delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych ProW na lata 2014–2020: – systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych; – Współpraca. Opracowanie: KRIR Źródło: ARiMR


czerwiec 2015 NR 6

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14.05.2015 r. – Sejm RP

■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki rolnej (druk nr 3365); ■ sprawy bieżące

26.05.2015 r. – Sejm RP

wy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, sytuacji na rynku trzody chlewnej w związku z wystąpieniem choroby afrykańskiego Pomoru Świń oraz stopnia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce;

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat działalności i zasad funkcjonowania spółki „działpol” sp. z o.o., z uwzględnieniem możliwości przedłużenia dzierżawy dla tej spółki; ■ sprawy bieżące.

■ rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych (druk nr 3076); ■ sprawy bieżące.

PW

49

10.06.2015 r. – Sejm RP

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji rundy doha WTo; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat skutków dla polskiego rolnictwa planowanej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu i inwestycji pomiędzy Usa i Ue; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi o udziale w pracach rady ministrów Ue ds. rolnictwa i rybołówstwa w kwietniu i w maju 2015 r.

10.06.2015 r. – Senat RP

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce.

27.05.2015 r. – Sejm RP

11.06.2015 r. – Sejm RP

■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki rolnej (druki nr 3365 i 3403). ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat: realizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie usta-

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi o sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz działaniach podejmowanych przez rząd po zniesieniu kwot mlecznych. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Poselski projekt ustawy o Trójstronnej komisji dialogu społecznego w rolnictwie; ■ rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ■ rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowanej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego Funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie upoważ-

nienia Fundacji Programów Pomocy dla rolnictwa FaPa do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 20142020; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów Wspólnej Polityki rybołówstwa; ■ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; ■ Projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania; ■ Projekt ustawy – kodeks budowlany; ■ Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające kodeks budowlany; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium rzeczpospolitej

Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z republiki indii; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z republiki indii mogą być wprowadzane na terytorium rzeczpospolitej Polskiej; ■ Projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii europejskiej; ■ Projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej; ■ Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo działalności gospodarczej; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „rolnictwo ekologiczne” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne na-

ruszenie przepisów Wspólnej Polityki rybołówstwa; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ■ Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Opracowanie: KRIR


50 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

czerwiec 2015 NR 6

Pomorski Piknik Wieprzowy 2015

Wszystko, co warto wiedzieć o wieprzowinie O tym, że warto jeść mięso wieprzowe, a w szczególności to najwyższej jakości, mogli się przekonać uczestnicy Pikniku Wieprzowego zorganizowanego 16 maja przez Pomorską Izbę Rolniczą we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych.

W

szyscy ci, którzy w tym dniu zdecydowali się odwiedzić Pomorskie centrum rolno-spożywcze s.a. renk w Gdańsku, gdzie odbywała się zorganizowana przez pomorski samorząd rolniczy impreza, na pewno nie wyszli stamtąd głodni ani zawiedzeni. atrakcji było wiele, zarówno dla ducha, jak i ciała. na gości czekały wieprzowe smakołyki przygotowane przez restaurację „U flisaka” z malborka oraz koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa pomorskiego, a do ich kosztowania zachęcał Zenon Bistram – prezes Pomorskiej izby rolniczej, którego dzielnie wspomagali w wydawaniu potraw: Jan Michalski – wiceprezes izby oraz

poziom:Layout 1 17-06-2015 11:11 Strona 1

Radosław Szatkowski – prezes agencji rynku rolnego. Wspomniani panowie zademonstrowali prawdziwie wytrawne zdolności do gotowania i smażenia. live cooking w pełnej krasie! nawet najwybredniejsi smakosze mogli zadowolić swoje podniebienie, bo gamą serwowanych dań, przygotowanych na bazie przedniej wieprzowiny, nie powstydziłyby się najlepsze trójmiejskie restauracje. Uczestnicy Pikniku, poza smakowaniem doskonałych wyrobów kulinarnych, mogli również zaopatrzyć się w przygotowane ulotki i broszury, informujące o wartościach żywieniowych mięsa wieprzowego oraz uczestniczyć w wielu ciekawych konkursach

i zabawach, których przewodnim motywem była oczywiście wieprzowina. zwycięzcy konkursowych zmagań otrzymali atrakcyjne, praktyczne nagrody, które na pewno przydadzą się w każdym gospodarstwie domowym. W trakcie imprezy na scenę wkroczył zespół FUcUs, który zachęcał do wspólnej zabawy w dynamicznych, folkowych rytmach, przemieszanych szantami. nie każdy wie, że statystyczny Polak w ciągu roku zjada około 75 kilo-

gramów mięsa, z czego ponad połowę stanowi wieprzowina! Warto zatem zadbać o to, aby była ona najwyższej jakości. Taką wiedzę niósł Piknik. zorganizowany przez Pomorską izbę rolniczą Piknik był częścią cyklu prowadzonej przez samorząd rolniczy, ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, której celem jest promocja wyrobów mięsnych, wędlin i przetworów na bazie wieprzowiny, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów wysokiej jakości, produkowanych w oparciu o gwarantowane unijne i krajowe systemy jakości, w tym wytwarzanych tradycyjnymi metodami produkcji. celem kampanii jest także zwrócenie uwagi konsumentów na istotę właściwego i zdrowego odżywiania oraz rolę mięsa wieprzowego w diecie człowieka. organizacja imprezy została sfinansowana ze środków Funduszu Promocji mięsa Wieprzowego. Opracowanie: PIR

POsadzisz las

obszaru zalesionego, a także na terenach o nachyleniu powyżej 12 stopni oraz za zalesianie gruntów w województwach, w których lesistość jest niższa od 30 proc. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie. zostanie ona podana przez Prezesa agencji do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu internetowego aRimR nie później niż Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą 15 października 2015 r. na ten cel otrzymać z agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie. Pomoc jest udzielana w ramach działania „inwe- Wysokość wsparcia, jakie można otrzymać na „inwestycje w rozwój stycje w rozwój obszarów leś- obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, zależy od powierznych i poprawę żywotności chni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od tego, lasów”, które finansowane jak będą one chronione. maksymalna powierzchnia, do której mojest z budżetu Programu Roz- żna otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, a minimalna woju Obszarów Wiejskich na 0,1 ha. aby otrzymać takie lata 2014-2020. Oprócz rolni- wsparcie, konieczne bęków mogą się o nią ubiegać dzie posiadanie specjaltakże jednostki samorządu te- nego planu zalesieniorytorialnego, czyli jednostki wego, który opracowuje organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski o taką pomoc nadleśniczy oraz dokoprzyjmują biura powiatowe aRimR od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. nanie nasadzeń zgodnie

z POmOcą aRimR

złożone wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie w ramach działania „inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” zostaną poddane ocenie punktowej. Punkty będą przydzielane w zależności od miejsca, w którym rolnik czy inny beneficjent zamierza posadzić las. Najwięcej ich będzie można otrzymać w przypadku posadzenia lasu w tzw.korytarzu ekologicznym, na obszarach zagrożonych erozją wodną. Punkty przyznawane też będą za posadzenie lasu na terenach przylegających do wód śródlądowych, lasu lub

z jego założeniami. Pomoc na „inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” będzie wypłacana w trzech różnych formach. Pierwsza z nich obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2015 r. druga forma pomocy polega na wypłacaniu przez 5 lat premii pielęgnacyjnej, a trzecią na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


czerwiec 2015 NR 6

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Bezpieczna Duża Rodzina Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest instytucją partnerską w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny wspierającym rodziny z co najmniej trójką dzieci. Na podstawie imiennej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny TUW „TUW” udziela ubezpieczającym się rodzinom wielodzietnym zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych.

W

dniu 15 października 2014 roku w Warszawie minister Pracy i Polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowy z kolejnymi partnerami ogólnopolskiego programu karty dużej rodziny. Wśród nich było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, reprezentowane przez prezesa zarządu Ewę Stachurę-Kruszewską. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jako partner programu ogólnopolskiej karty dużej rodziny oferuje zniżki do 15% na ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów należących do „dużej rodziny” oraz do 30% zniżki w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gospodarstw rolnych i następstw nieszczęśliwych wypadków. zniżki w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych, oferowane w programie ogólnopolskiej karty dużej rodziny, nie są bez znacze-

nia w skromnych zazwyczaj budżetach rodzin wielodzietnych, które mimo wielu codziennych domowych wydatków, starają się jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, jak również o wartość majątku, który w przyszłości potomkowie będą dziedziczyć. ogólnopolska karta dużej rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci (rodzina 3+), niezależnie od dochodu. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek, ulg i rabatów na komunikację, wstęp do placówek kultury, parków narodowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także na zakupy oraz usługi w placówkach handlowych i usługowych na obszarze całego kraju, jeżeli są one partnerami programu kdr. aby otrzymać kartę dużej rodziny należy złożyć wniosek o jej wydanie w gminie odpowiadającej miejscu zamiesz-

kania. karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny 3+. rodzice mogą korzystać z kart dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25. roku życia. jeśli w rodzinie są dzieci niepełnosprawne, wówczas ogólnopolska karta dużej rodziny wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. karta przysługuje również rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka. ogólnopolski program karta dużej rodziny przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin 3+, doceniając w ten sposób znaczenie rodzin wielodzietnych w naszym społeczeństwie. karta dużej rodziny to jeden z instrumentów polityki prorodzinnej funkcjonujący w każdej gminie, mieście i całym kraju. Program promuje model rodziny wielodzietnej, co ma niemałe znaczenie wobec spadającej dzietności polskich rodzin tak w miastach, jak i na wsi. jest również dowodem uznania dla codziennej, nieraz trudnej pracy wychowawczej z dziećmi, wykonywanej przez rodziców bądź opiekunów, jak również wysiłku finansowego, jaki muszą ponieść, aby dzieci mogły w pełni korzystać z możliwości roz-

woju intelektualnego i fizycznego uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych. często zajęcia te są odpłatne i odbywają się poza miejscem zamieszkania dziecka, do którego musi ono dojechać. zniżki oferowane przez partnerów ogólnopolskiej karty dużej rodziny umożliwiają więc nie tylko atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze życie najmłodszego pokolenia w rodzinie wielodzietnej, interesujące spędzenie wolnego czasu i wakacji, lecz także zwiększają szanse życiowe i edukacyjne dzieci wychowywanych w rodzinach wielodzietnych miejskich i wiejskich. z dniem 1 stycznia 2015 roku program ogólnopolskiej karty dużej rodziny przekształcił się w Ustawę o karcie dużej rodziny. Ustawa pozwala na łączenie karty ogólnopolskiej z lokalnymi (samorządowymi) programami wsparcia

PW

51

dla rodzin wielodzietnych, dla których już wcześniej partnerem w niektórych jednostkach samorządowych było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. ministerstwo Pracy i Polityki społecznej szacuje, że do tej pory ze zniżek ogólnopolskiej karty dużej rodziny skorzystało ponad półtora miliona osób w trzech tysiącach miejsc w kraju honorujących kartę, a liczba partnerów karty powoli zbliża się do pięciuset. – Wzajemność ubezpieczeniowa, która w swoim założeniu nie jest nastawiona na zysk, lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych, wpisuje się w pełni w program pomocy rodzinom wielodzietnym – powiedziała prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ewa stachura-kruszewska. jest to również wyraz prospołecznej i prorodzinnej działalności TUW „TUW”, najstarszego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, założonego w pierwszych latach transformacji, w 1991 roku. a wszystko w myśl zasady: „Ubezpieczajmy się u siebie”.

Powrót do KRUS na warunkach art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 30 czerwca br. upływa nieprzekraczalny termin składania wniosków o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników osób, które w minionych okresach (przed 1 stycznia 2015 r.) utraciły tytuł do tego ubezpieczenia z powodu podjęcia dodatkowej pracy na umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się dotyczące umów zlecenia przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

d

la przypomnienia, przed 1 stycznia 2015 r. każda osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników (tj. ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) była z niego wyłączana od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące umów zlecenia.

Warunki, na jakich do 30 czerwca br. takie osoby mogą ubiegać się o przywrócenie wstecz do krUs, określiły przepisy art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (dz. U. z 2015 r. poz. 704, t.j.).Wskazana podstawa prawna nie przewiduje możliwości złożenia wniosku po upływie wyznaczonego terminu 30 czerwca 2015 r., z wyjątkiem sytuacji przewidzia-

nych w kpa (np., gdy wnioskodawca po złożeniu dokumentów może być wezwany do ich uzupełnienia bądź dostarczenia ew. nowych dowodów niezbędnych dla rozstrzygnięcia jego sprawy). z przepisu art. 5b nie mogą skorzystać rolnicy, domownicy, wobec których decyzja o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników związana była z podjęciem etatowej pracy (bez względu na wymiar etatu i czas trwania takiej umowy), czy z powodu

rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. istotnym wymogiem dla osób, które mogą ubiegać się o przywrócenie do ubezpieczenia w krUs jest udokumentowanie, że kwota średniomiesięcznego wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie przekroczyła połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie wykonywania zlecenia. kwoty minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach publikuje na swojej stronie ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/. kasa nadmienia również, że osoby, którym zostanie przywrócony tytuł do ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie art. 5b, będą zobowiązane do opłacenia należnych składek na to ubezpieczenie za miniony okres. omawiane przepisy umożliwiają ponadto ogółu osobom

prowadzącym działalność rolniczą i z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczonych w krUs (rolnikom, domownikom) bieżące wykonywanie dodatkowej pracy na umowy zlecenia bądź pełnienie funkcji w radach nadzorczych, bez konsekwencji ustania tego ubezpieczenia, pod warunkiem udokumentowania, że w rozliczeniu miesięcznym przychód z tego tytułu nie przekracza połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok – w 2015 r. wynagrodzenie to wynosi 1750 zł. osoby zainteresowane w każdym czasie mogą odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia w kasie, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym złożą takie oświadczenie. jego wzór dostępny jest na stronie biPkrUs w menu Formularze i wnioski, dział – Ubezpieczenia. Oprac. KRUS

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement