Page 1

nr 2 (92) luty 2014 r.

m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h Copa-Cogeca nakreśla instrumenty dla gospodarstw rodzinnych

Z udziałem samorządu rolniczego

Stanowisko w sprawie ograniczeń dotyczących wędzenia

W dniach 30.01–02.02. 2014 r. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Międzynarodowe Targi Mechanizacji rolnictwa Polagra Premiery. Stoisko na Targach miała także Krajowa rada Izb rolniczych.

Czytaj na stronie 2

Czytaj na stronie 2

Izby rolnicze w Sejmie na temat PrOW 2014–2020

Czytaj na stronie 3

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego w 2014 r.

Czytaj na stronie 4

Zimowiska dla dzieci rolników

Czytaj na stronie 4

Zastrzeżenia do sposobu podziału rezerwy krajowej kwoty

Czytaj na stronie 5

Skrócenie okresu karencji w obowiązywaniu ubezpieczenia upraw

Czytaj na stronie 5

Z prac sejmowej i senackiej Komisji rolnictwa i rozwoju Wsi

Czytaj na stronie 6

Targi Polagra Premiery

w

edług informacji organizatorów, w ciągu czterech dni Targów stoiska 360 wystawców reprezentujących aż 400 marek odwiedziło 41 683 zwiedzających. była to już piąta edycja imprezy. w tym roku zagospodarowana powierzchnia wynosiła 50 000 mkw. Podczas Targów odbyło się wiele imprez towarzyszących, m.in.: konferencja „bioenergia w rolnictwie”, konferencja „rewolucja genomowa w selekcji bydła mlecznego” zorganizowana przez Polską Federację hodowców bydła i Producentów mleka, X Forum Producentów rzepaku i roślin białkowych, konferencja hodowlana ambasady norwegii, Forum: zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, iV europejski dzień młodego rolnika, w którym udział wziął prezes krir Wiktor Szmulewicz oraz wiceprezes krir Marek Borowski oraz konferencja organizowana przez krajową radę izb rolniczych i wielkopolską izbę

rolniczą „wspólna Polityka rolna 2014–2020” z udziałem podsekretarza stanu w mrirw Zofii Szalczyk, posła do Pe Czesława Siekierskiego, razem z gospodarzami spotkania: wiceprezesem krir markiem borowskim oraz prezesem wielkopolskiej izby rolniczej Piotrem Walkowskim. Podczas Targów przyznano 30 złotych medali dla maszyn i urządzeń oraz dla odmian roślin uprawnych. nagrodzono m.in. ciągniki, opryskiwacze, kombajny, agregaty, rozsiewacze oraz inne maszyny uprawowe, a także odmiany pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, łubinu, fasoli, cebuli czy pomidora. nagrody zostały wręczone przez mini-

stra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalembę, prezesa mTP Andrzeja Byrta oraz przewodniczącego sądu konkursowego prof. Grzegorza Skrzypczaka. wręczo-

no także statuetki acanthus aureus dla najlepiej przygotowanych stoisk wystawienniczych. Opracowanie: KrIr


2 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

luty 2014 NR 2

Stanowisko w sprawie ograniczeń dotyczących wędzenia

Copa-Cogeca nakreśla instrumenty dla gospodarstw rodzinnych Podczas konferencji w dniu 11 grudnia 2013 r. zorganizowanej przez FAO, Copa-Cogeca przedstawiła najważniejsze instrumenty, dzięki którym gospodarstwa rodzinne będą mogły sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na żywność na świecie, które do roku 2050 ma zwiększyć się o 60%. 842 mln osób cierpi głód na świecie. To jedna na osiem osób. Dlatego właśnie należy poprawić sytuację gospodarstw rodzinnych, by mogły one wyżywić ludzkość.

o

rganizacja narodów zjednoczonych ogłosiła rok 2014 międzynarodowym rokiem rolnictwa rodzinnego, by przyciągnąć uwagę do roli rolnictwa rodzinnego w redukcji głodu, niedożywienia i ubóstwa. Przemawiając na konferencji, która miała miejsce w siedzibie copa-cogeca, Gerd Sonnleitner, ambasador dobrej Woli ds. rolnictwa rodzinnego Fao powiedział: – moje gospodarstwo było przekazywane z pokolenia na pokolenie od Xiii w. Gospodarstwa rodzinne mogą wyżywić świat. zmagają się one jednak z wyzwaniami takimi jak wahania na rynkach, zmiany klimatu, brak równowagi w łańcuchu żywnościowym. należy rozwiązać te problemy. Trzeba zwiększyć inwestycje w sektorze oraz zachęcać do prowadzenia badań i innowacji. należy również umożliwić korzystanie ze szkoleń i kursów. Trzeba także rozwiązać problem nieuczciwych praktyk i nadużyć w łańcuchu żywnościowym, by rolnicy mogli uzyskać wyższe przychody z rynku. niedawno zlecono niezależnemu konsultantowi przeprowadzenie badań odnośnie skutków nieuczciwych praktyk sektora dystrybucji na sektor rolno-spożywczy. okazało się, że ze względu na nieuczciwe praktyki, roczne obroty spadły o 10,9 mld euro. musimy razem pracować na rzecz wyżywienia ludzkości.

Przewodniczący cogeca oraz przedstawiciel ica Christian Peès z coop de France, który również prowadzi gospodarstwo rodzinne, przypomniał o znaczeniu organizacji producentów, jak np. spółdzielni, dla gospodarstw rodzinnych na obszarach wiejskich. stanowią one świetny model wspierający działalność gospodarstw rodzinnych na całym świecie. Pozwalają rolnikom na skuteczniejszą sprzedaż ich produktów oraz dodawanie do nich wartości, w celu uzyskania większych zysków. Pomagają rolnikom również w lepszym radzeniu sobie z ekstremalnymi wahaniami występującymi na rynkach rolnych oraz wzmacniają ich pozycję w łańcuchu żywnościowym poprzez koncentrację produktów wytwarzanych przez ich członków. komisja europejska niedawno zleciła badania, które wykazały, że w krajach Ue, w których działa więcej spółdzielni w sektorze mleczarskim, rolnicy uzyskują wyższe ceny (o ok. 5–10%) niż w krajach, w których liczba spółdzielni mleczarskich jest niewielka. Lorenzo Ramos, prowadzący gospodarstwo rodzinne oraz prze-

wodniczący hiszpańskiej organizacji UPa, przypomniał o korzyściach, jakich przysparzają gospodarstwa rodzinne, które są motorem wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Podkreślił, że w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości, należy zagwarantować opłacalność produkcji w gospodarstwach rodzinnych oraz przekonać młodych do podejmowania pracy w sektorze. – nie można ograniczyć roku 2014 jedynie do obchodów międzynarodowego roku rolnictwa rodzinnego. należy doprowadzić do zmian politycznych, które poprawią sytuację gospodarstw rodzinnych – powiedział l. ramos. Koning-Hoeve, przewodnicząca komisji kobiet copa, do której należy gospodarstwo rodzinne w holandii, równocześnie wymieniła warunki, które należy spełnić by utrzymać wymianę pokoleń w przyszłości, jak np. zagwarantowanie dostępu do ziemi i zasobów naturalnych. Wspomniała też o niezaprzeczalnym wkładzie kobiet w funkcjonowanie gospodarstw rodzinnych na całym świecie. Marianne Streel z walońskiej Unii rolników FWa, również prowadząca gospodarstwo rodzinne, przypomniała, że rolnicy muszą mieć możliwość uzyskania godziwych dochodów z rynku, gdyż zarobki w sektorze stanowią jedynie połowę średnich zarobków. Powiedziała także, że potrzeba polityk obejmujących ekonomiczną rolę gospodarstw do utrzymania dostaw wysokiej jakości żywności do milionów konsumentów. – zbyt często osoby niemające nic wspólnego z produkcją, decydują o cenach – dodała.

z

arząd krir w dniu 27 stycznia br. przesłał do prezesa rady ministrów Donalda Tuska i wiceprezesa rady ministrów ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego wystąpienie w związku z wieloma napływającymi z całej Polski do biura krajowej rady izb rolniczych niepokojącymi sygnałami od producentów wędlin produkowanych metodą tradycyjną odnośnie wprowadzenia od 1 września 2014 r. zmian przepisów rozporządzenia komisji (Ue) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (We) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. zarząd krir wyraził głębokie zaniepokojenie wobec sposobu przeprowadzania konsultacji i implementacji ww. przepisów. zdaniem zarządu krir, rząd rP nie skonsultował w sposób wystarczający zmiany przepisów ze stroną społeczną, w tym ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. nie jest w tym momencie istotne, który z resortów był właściwy w danej problematyce. zauważyć należy w tym przypadku także, że ani resort zdrowia, ani resort rolnictwa, nie określiły skutków gospodarczych, jakie te zmiany mogą przynieść – podkreślił samorząd rolniczy. Przepisy, o których mowa zostały opublikowane w 2011  r. i zdaniem samorządu rolniczego, 2-letni okres był  wystarczającym czasem na przeprowadzenie badań monitoringowych naszych wyrobów wędliniarskich oraz przekazanie przedsiębiorcom informacji o konieczności i sposobach dosto-

sowania się do nowych przepisów. niestety, nie dokonano w tym czasie badań produktów na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz nie zorganizowano żadnej kampanii informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców o konieczności dostosowania się do nadchodzących zmian. Wobec zaistniałej sytuacji, samorząd rolniczy zaproponował, aby ministerstwo rolnictwa i rozwoju Wsi, za pośrednictwem podległych służb, czyli inspekcji Weterynaryjnej czy instytutu Weterynaryjnego, dokonało urzędowych, bezpłatnych dla przedsiębiorców badań wędlin, szczególnie tradycyjnych ale również produkowanych metodami przemysłowymi (z podaniem technologii produkcji), aby zdiagnozować czy problem jest istotny dla funkcjonowania zakładów produkcyjnych w zakresie spełniania dopuszczalnych limitów substancji z grupy WWa. W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitów, należałoby prowadzić szkolenia dla tych podmiotów. należałoby zapewnić też środki finansowe na zmianę technologii produkcji w kierunku dostosowania się do nowych wskaźników, bez utraty walorów smakowych wyrobów. niezbędne wydaje się również, zdaniem samorządu rolniczego, przeprowadzenie przez rząd rP kampanii informującej konsumentów, nie tylko polskich, że tradycyjne polskie wędliny nie są szkodliwe dla zdrowia, szczególnie w kontekście 5,5 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym produktami spożywczymi. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie krajowej rady izb rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika rolniczego”. artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy krajowej rady izb rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Katarzyna Szczepaniak, e-mail: sekretariat@krir.pl


luty 2014 NR 2

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

3

Izby Rolnicze w Sejmie na temat PROW 2014–2020

z

godnie z wnioskiem Xi Posiedzenia krajowej rady izb rolniczych, 6 lutego odbyło się Posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju Wsi na temat projektu ProW 2014–2020. W spotkaniu z komisją udział wzięli prezesi oraz delegaci krir. W trakcie posiedzenia minister rolnictwa przedstawił opracowaną przez mrirW ii wersję dokumentu. niestety, pomimo licznie zgłaszanych uwag m.in. przez samorząd rolniczy, resort rolnictwa w dalszym ciągu nie uwzględnił w pracach nad kształtem projektu Programu następujących postulatów: l rozszerzenie zakresu ProW 2014–2020 o inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej wsi, w szczególności w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i dróg lokalnych. l Uwzględnienie w zakresie ProW zadań z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi – regulacja stosunków wodnych i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych. l Powierzenie samorządom województw szerszych zadań w zakresie wdrażania niektórych działań programu oraz zwiększenie ich roli w zakresie podziału środków. l obniżenie dolnego progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w ramach działania „Premia dla młodych rolników”. l możliwość zakupu używanego sprzętu w ramach działania „modernizacja gospodarstw rolnych”. l możliwość wsparcia finansowego na zakup zwierząt hodowla-

Prezes krir Wiktor Szmulewicz powiedział, że Program rozwoju obszarów Wiejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów stanowiących o rozwoju polskiego rolnictwa, nie tylko na najbliższe lata, ale będzie miał wpływ na najbliższe dziesięciolecia polskiego rolnictwa. Ponadto, może być ostatnim okresem ze znaczącą pomocą na rozwój obszarów wiejskich biorąc pod uwagę sytuację finansową i gospodarczą krajów Ue – dlatego przedstawiciele samorządu rolniczego wyrazili stanowisko, iż możliwe przesunięcie środków z ii filanych w ramach działania „modernizacja gospodarstw rolnych”. l Podwyższenie kwoty pomocy na zakup maszyn i urządzeń w działaniu„modernizacja gospodarstw rolnych” do 300 tys. zł. l Podwyższenie kwoty pomocy w działaniu„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. l Wsparcie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami. l możliwość realizacji działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach działania „leader”. l zniesienie mechanizmu degresywności i limitów powierzchniowych w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego. l rozszerzenie wariantu „ptasiego” poza obszarami natura 2000 w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego. l odstąpienie od uzależnienia wsparcia w ramach działania rol-

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 r.

W

ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok do 30 stycznia trafiło ponad 6,1 mld zł do blisko 763 tys. rolników. zgodnie z unijnymi przepisami, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy je do 30 czerwca 2014 r. Wysokość stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok została opublikowana w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. W Polsce wysokość stawek płatności za dany rok uzależniona jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje w  europejskim banku centralnym na dzień 30 września. W tym roku kurs ten wynosił 4,2288 złotych za euro. kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Polska na dopłaty bezpośrednie za 2013 r. dysponuje kwotą  ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złotych. Po prawej prezentujemy tabelę z podziałem na województwa, stan na dzień 31.01.2014 r. Opracowanie: KRIR Źródło: ARiMR

Województwa

nictwo ekologiczne od produkcji zwierzęcej. l zwaloryzowanie stawek płatności zalesionych. l Wdrożenie wszystkich instrumentów wsparcia obszarów leśnych w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Po przedstawieniu przez ministra Stanisława Kalembę projektu ProW, głos zabrali członkowie izb rolniczych.

ra na i filar, tj. na płatności bezpośrednie w wysokości 25% alokacji środków, powinno być uwarunkowane zapewnieniem przez rząd rP, w tym ministerstwo Finansów o maksymalnym dofinansowaniem ProW z budżetu państwa do 75% wysokości. Ponadto, zwrócili uwagę, że Program w dalszym ciągu tylko w niewielkim stopniu dostrzega regionalne zróżnicowane potrzeb rolników. W opinii prezesa

krir, środki finansowe przeznaczone na ProW 2014–2020 powinny być skierowane na działania, które pozwolą polskim rolnikom konkurować na międzynarodowym rynku rolnym (np. dzięki inwestycjom w gospodarstwach rolnych, tworzeniu grup producentów rolnych), a także mniejszym gospodarstwom, zapewniając dodatkowy dochód poprzez działania ProW, które będą powodowały skracanie łańcucha żywnościowego. Ponadto, prezes krir zgłosił wiele szczegółowych uwag, które będą uzupełnione w pisemnym stanowisku krir do ProW-u. Ponadto, członkowie izb rolniczych zaproponowali zdefiniowanie na poziomie krajowym „aktywnego rolnika” (strona 86 przedmiotowego dokumentu), ponieważ proste odniesienie w artykule 9 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich [...] opiera się na wykazie negatywnym, tj. określającym komu nie przyznaje się płatności bezpośrednich. W trakcie dyskusji padło jeszcze wiele wniosków ze strony samorządu rolniczego, m.in. zmniejszenie dolnego progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w ramach działania „Premia dla młodych rolników”czy utrzymanie krajowych płatności uzupełniających. W dalszej części spotkania głos zabrali posłowie, którzy zasugerowali ministrowi, aby wziął pod uwagę postulaty zgłaszane przez izby rolnicze. Opracowanie: KRIR

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków z wydaną decyzją

% wniosków z wydaną decyzją

Liczba rolników, dla których zrealizowano płatność

% rolników, dla których zrealizowano płatność

Zrealizowana kwota płatności w zł

dolnośląskie

56 378

51 848

91,96

32 347

57,38

352 054 464,29

kujawsko-pomorskie

65 227

56 774

87,04

38 673

59,29

519 214 267,05

lubelskie

176 495

159 201

90,20

95 453

54,08

585 273 298,13

lubuskie

19 905

17 780

89,32

11 736

58,96

134 013 922,39

łódzkie

122 272

108 646

88,86

65 661

53,70

394 136 046,63

małopolskie

121 079

108 935

89,97

66 493

54,92

225 829 805,16

mazowieckie

206 377

188 107

91,15

121 135

58,70

902 613 168,32

opolskie

27 598

25 761

93,34

16 769

60,76

198 350 746,92

podkarpackie

116 565

103 454

88,75

62 948

54,00

219 679 929,14

podlaskie

80 888

73 663

91,07

47 215

58,37

506 381 840,92

pomorskie

38 393

34 140

88,92

21 584

56,22

308 528 681,08

śląskie

47 344

42 503

89,77

25 689

54,26

125 965 616,51

świętokrzyskie

84 951

73 266

86,25

45 601

53,68

222 887 616,16

warmińsko-mazurskie

43 116

38 076

88,31

27 154

62,98

438 974 577,66

wielkopolskie

120 957

103 685

85,72

69 325

57,31

691 364 392,44

zachodniopomorskie

28 544

25 712

90,08

14 820

51,92

276 072 296,58

POLSKA

1 356 089

1 211 551

89,34

762 603

56,24

6 101 340 669,38


4 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego w 2014 r.

K

ażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. lub w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. – należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. r. Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach: ■ 2–30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, ■ 1–31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Zwrot gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

1. W 2014 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2014 r., w dwóch terminach, tj. ■ od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., ■ od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt.1 podaje numer z tego rejestru. 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www. minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów

luty 2014 NR 2 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1408), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie: ■ 1–30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, ■ 1–31 października 2014  r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Opracowanie: KRIR

Zimowiska dla dzieci rolników

P

odczas ferii zimowych Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi zorganizowała wypoczynek zimowy dla dzieci rolników, który był dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W czasie kilku turnusów dzieci z całej Polski wypoczywały w Zakopanem, Zębie Bustryku, Tleniu oraz Zawoi. W czasie 10-dniowego wypoczynku realizowano program kulturalno-oświatowy, który miał na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, w ramach którego dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, wyjściach na szlaki turystyczne. Ponadto, organizowano również wycieczki, wyjazdy do muzeów czy rezerwatów, zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych. Podczas turnusów w Zakopanem dzieci uczestniczyły w warsztatach fotograficznych, podczas

których uczestnicy poznali wszystkie zagadnienia niezbędne do tego, aby ich zdjęcia zwracały uwagę i wzbudzały podziw. Dowiedziały się, jak wybrać odpowiedni aparat i nauczyły się korzystać w pełni z jego możliwości. Opanowały reguły kompozycji i zasady fotografowania

różnych tematów i motywów, znalazły nowe inspiracje w dziedzinie fotografii. Zajęcia pomogły im rozwijać wyobraźnię. Zajęcia fotograficzne przeznaczone były zarówno dla początkujących w dziedzinie fotografii, jak i dla bardziej zaawansowanych. Odbywały się

z instruktorem fotografiki. Każdego dnia trwały ok. 2 godz. Dzieci miały zapewniony profesjonalny sprzęt w postaci aparatów cyfrowych, komputerów z programem do obróbki zdjęć oraz kolorowe drukarki. W Zawoi dodatkową atrakcją były zajęcia taneczne. Zajęcia z instruktorami pozwoliły doskonalić własne umiejętności w zakresie najmodniejszych i najnowszych stylów tańca. Codzienne trenin-

gi obejmowały zarówno proste elementy tańców solowych, jak i złożone układy grupowe, a zdobyte podczas nich umiejętności, dzieci miały okazję zaprezentować podczas show na zakończenie zimowiska. W Zębie Bustryku dzieci przez 5 dni mały okazję przejść kurs jazdy na nartach dla początkujących, pod okiem profesjonalnych instruktorów. Opracowanie: KRIR


luty 2014 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Postulujemy zmianę przepisów dotyczących stosowania obornika, gnojówki i gnojowicy

W

związku z wnioskami przekazanymi przez Walne Zgromadzenia Izb Rolniczych, zarząd KRIR zwrócił się ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby z prośbą o rozważenie możliwości zmiany przepisów dotyczących stosowania obornika, gnojówki i gnojowicy. Obowiązujące obecnie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.04.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U.2008.80.479 z późn. zm.) zabraniają stosowania nawozów organicznych w terminie od 1 grudnia do końca lutego. Przyjęcie tak sztywnych ram czasowych w tym przypadku nie ma, w świetle zmieniającego się klimatu w Polsce, uzasadnienia przyrodniczego.

W ostatnich latach często, nawet do końca grudnia, panują temperatury dodatnie i nie ma pokrywy śnieżnej. Są to warunki odpowiednie do stosowania tych nawozów. Wymienione rozporządzenie określa również w sposób precyzyjny warunki pogodowe uniemożliwiające nawożenie gnojowicą. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na regulacje prawne stosowane w innych krajach Unii Europejskiej, które są łagodniejsze dla rolników. Np. w Saksonii obornik wywożony jest na pola bez ograniczeń w ciągu całego roku, również zimą. Ograniczony jest wywóz gnojowicy na użytki orne w terminie od 1 listopada do 31 stycznia a na łąki i pastwiska od 15 listopada do 31 stycznia. Podobnie długie są terminy dopuszczające stosowanie tych nawozów w innych landach Niemiec.

Zdaniem samorządu rolniczego, w przepisach należałoby uwzględnić również sytuacje nadzwyczajne, takie jak zalanie wodą zbiorników na gnojowicę i gnojówkę w wyniku awarii. W takim wypadku często konieczne jest wywiezienie i równomierne rozlanie nawozów na użytkach rolnych, aby zapobiec ich niekontrolowanemu wycieknięciu i skażeniu gleb i wód. Takie sytuacje kryzysowe nie powinny być sankcjonowane. Zdaniem rolników, dopuszczenie możliwości stosowania nawozów organicznych w grudniu, przy odpowiednich warunkach pogodowych, pozwoliłoby na rozłożenie w czasie nasilenia prac polowych. Opracowanie: KRIR

PW

5

4 listopada 2013 r. zarząd KRIR przekazał uwagi do projektów rozporządzeń w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 oraz w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014.

Zastrzeżenia do sposobu podziału rezerwy krajowej kwoty

S

amorząd rolniczy zgłosił zastrzeżenia do sposobu podziału rezerwy krajowej kwoty. Zapotrzebowanie na kwotę hurtową znacznie przewyższa ustaloną wysokość na rok kwotowy 2013/2014, tj. krajowa rezerwa 156 081 524 kg – zapotrzebowanie dostawców hurtowych ze złożonych wniosków to 377 873 866 kg. Natomiast rezerwa kwoty bezpośredniej została określona na 75 551 910 kg i jest od lat niewykorzystywana, np. w roku kwotowym 2012/2013 została wykorzy-

stana jedynie na poziomie 0,2%. Zatem, z kwoty określonej w projektowanym rozporządzeniu (75 551 910 kg), aż 72 613 341 kg to niewykorzystana kwota z ubiegłego roku. Zarząd KRIR podkreślił, iż rolnicy oczekują skutecznych działań na forum UE w celu zniesienia sztucznego podtrzymania rezerwy kwoty bezpośredniej w Polsce w takiej wysokości. Opracowanie: KRIR

Samorząd rolniczy ponownie w sprawie likwidacji kwotowania mleka i cukru Mając na uwadze stanowisko podjęte w dniu 9 grudnia 2013 r. przez Walne Zgromadzenie IV kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie likwidacji kwotowania mleka i cukru, 23 stycznia br. zarząd KRIR przekazał swoje poparcie dla zawartych w dokumencie postulatów. Kwotowanie produkcji zarówno mleka, jak i cukru, stanowi mechanizm stabilizujący podaż na tych rynkach, gwarantując dostawy, a tym samym, bezpieczeństwo żywnościowe, dla UE w tym zakresie, dlatego też zarząd również opowiedział się za utrzymaniem kwotowania produkcji dla cukru oraz mleka.

W

swoim stanowisku Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej negatywnie ocenia propozycję zmiany Wspólnej Polityki Rolnej polegającej na likwidacji kwotowania mleka od roku 2015 i cukru od roku 2017. Brak mechanizmów regulujących oba rynki pogorszy sytuację całego sektora mlecznego i cukrowniczego. Może spowodować również załamanie produkcji mleka i buraków cukrowych w Polsce. Jednoznacznie opowiadamy się za utrzymaniem systemu kwotowania w Polsce po roku 2015.

System ten pozwała na dostosowanie wielkości produkcji mleka do popytu na rynku krajowym i zagranicznym, a w konsekwencji, stabilizuje ceny skupu mleka. Zniesienie regulacji rynku mleka przyczyni się do spadku cen mleka oraz pogorszenia sytuacji ekonomicznej rolników w Polsce, którzy ponieśli duże koszty na dostosowanie się do wymogów UE. Walne Zgromadzenie LIR postuluje również o kontynuowanie regulacji rynku w zakresie cukru co najmniej do roku 2020. Rolnicy są zaniepokojeni decy-

zją Parlamentu Unii Europejskiej o zakończeniu systemu kwotowania cukru w roku 2017. Producenci cukru potrzebują więcej czasu na zwiększenie konkurencyjności w systemie, który jest dla nich stabilny. Zniesienie kwotowania cukru spowoduje spadek ceny buraków cukrowych, a tym samym, zmniejszenie produkcji buraków cukrowych, co w konsekwencji spowoduje zamykanie kolejnych cukrowni w Polsce. Opracowanie: KRIR

Skrócenie okresu karencji w obowiązywaniu ubezpieczenia upraw

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej dotyczący podjęcia inicjatywy zmiany przepisów art. 10 c ust.4 punkt 2 ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2005.150.1249 z późn. zm.) skracając okres karencji następujący po podpisaniu umowy ubezpieczenia do wystąpienia szkody, zwrócił się w tej sprawie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że obecnie odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w odniesie-

niu do szkód spowodowanych przez grad i przymrozki wiosenne rozpoczyna się dopiero po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W związku ze zmianami klimatu i często występującymi anomaliami pogodowymi, które przynoszą szereg nagłych i niespodziewanych zjawisk atmosferycznych, uzasadnione byłoby objęcie odpowiedzialnością za ww. szkody od dnia następnego od daty zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Opracowanie: KRIR


6 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

luty 2014 NR 2

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22.01.2014 – Sejm RP

■ Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659); ■ rozpatrzenie wniosku Prezydium komisji, na podstawie art. 37 ust. 4 regulaminu sejmu, w sprawie przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 2068); ■ Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 2068).

23.01.2014 – Sejm RP

■ informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowia dotycząca rozporządzenia komisji (Ue) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (We) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r., ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń

w środkach spożywczych, w tym skutków dla zakładów przetwórczych i dla konsumentów; ■ zmiana składu osobowego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu Państwa (druk nr 1925), o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659); ■ rozpatrzenie projektu wniosku do najwyższej izby kontroli w sprawie kontroli w zakresie realizacji ustawy o wyścigach konnych; ■ rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie propozycji wprowadzenia limitów powierzchniowych, do których będzie przyznawane wsparcie w ramach działania „rolnictwo ekologiczne”; ■ rozpatrzenie wniosku Prezydium komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.

28.01.2014 – Senat RP

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o aktualnych propozycjach dotyczących Programu roz-

woju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wniesienia do sejmu poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk senacki nr 536); ■ Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (cd.) (druk senacki nr 481). ■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk senacki nr 552, druki sejmowe nr 2068 i 2071).

30.01.2014 – Senat RP

■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu senatu do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

05.02.2014 – Sejm RP

■ informacja ministra środowiska o stanowisku rządu do przedstawionego przez komisję europejską państwom członkowskim wniosku w sprawie uprawy kukurydzy Gm (odmiana Pioneer 1507);

■ informacja ministrów: finansów, infrastruktury i rozwoju, rolnictwa i rozwoju wsi na temat pakietu legislacyjnego nowej Perspektywy Finansowej; akty delegowane komisji europejskiej; ■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942) – kontynuacja.

06.02.2014 – Sejm RP

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o finansowaniu

Wspólnej Polityki rolnej 2014– 2020; o stanie prac nad Programem roz woju obszarów Wiejskich 2014–2020; o wnioskach złożonych do projektu ProW oraz sposobu ich załatwienia.

11.02.2014 – Senat RP

■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (druk senacki nr 547, druki sejmowe nr 2000 i 2026). Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji następujące projekty: ■ Wniosek rozporządzenia Pe i re w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych com (2013)812; ■ Projekt rozporządzenia rady ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (arimr); ■ Projekt rozporządzenia ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wstępnego uznawania grup Producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania; ■ Projekty rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi; w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia

określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi; w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej; ■ Projekt rozporządzenia mrirW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; ■ Projekt rozporządzenia delegowanego komisji europejskiej uzupełniającego rozporządzenie Ue nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Parlamentu europejskiego i rady poprzez wprowadzenie zmiany do rozporządzenia wykonawczego komisji (Ue) nr 543/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia rady (We) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw; ■ Projekt uchwały rady ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „działania

na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”; ■ Projekt programu wieloletniego planowanego na lata 2014–2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”; ■ Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie minimalnych norm; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym; ■ Projekt przepisów z zakresu zdrowia zwierząt – w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin; ■ ii Projekt Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ Projekt rozporządzenia mrirW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich ProW na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego ProW na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■ Projekt rozporządzenia mrirW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■ Projekt rozporządzenia mrirW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (arimr); ■ rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania

i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; ■ Projekt rozporządzenia zastępującego rozporządzenie mrirW z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania; ■ Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw; ■ Projekt rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) nr 1308/2013 i rozporządzenie (Ue) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych; ■ Projekt rozporządzenia mrirW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego ProW na lata 2007–2013. Opracowanie: KRIR


luty 2014 NR 2

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Fundusz Składkowy USR

z

wia z antypoślizgową, protektorowaną podeszwą i dobre oświetlenie, szczególnie miejsca pracy i ciągów komunikacyjnych. Warto podkreślić, że ryzyko upadku w gospodarstwie rolnym nie dotyczy tylko rolników, ale także członków ich rodzin czy osób czasowo tam przebywających. należy zadbać także o bezpieczeństwo innych.

Zagrożenie upadkami

Co warto sprawdzić?

Upadki stanowią niemal połowę wszystkich wypadkowych zdarzeń w gospodarstwach rolnych. W okresie zimowym ilość upadków podczas wykonywania prac gospodarskich wzrasta. aby zapobiegać upadkom, należy utrzymywać w dobrym stanie nawierzchnię podwórzy i ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie. należy także zniwelować nierówności terenu, odprowadzić wodę opadową i utwardzić nawierzchnię. należy pamiętać o udrożnieniu ciągów komunikacyjnych i usunięciu zbędnych przedmiotów, o które można się potknąć. W okresie intensywnych opadów śniegu ważne jest systematyczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem, solą gospodarczą lub popiołem, terenu prac rolniczych, a zwłaszcza chodników, schodów, przejścia i dojścia. W takich warunkach bardzo pomocne jest noszenie obu-

l czy wszystkie podesty, schody, pomosty, włazy stropowe i ścienne są wyposażone w solidne barierki i poręcze, l czy podwórko i ciągi komunikacyjne są uprzątnięte z kawałków drutu, stłuczonego szkła, zbędnych rzeczy i przedmiotów, l czy w pobliżu ciągów komunikacyjnych nie pozostawiono ostrych przedmiotów i narzędzi oraz maszyn rolniczych (siekier, wideł, kos, noży, bron, pługów etc.), l czy środki ochrony roślin, toksyczne nawozy, paliwa, oleje i smary są przechowywane we właściwy sposób, l czy ruchome części maszyn i urządzeń są osłonięte, l czy wszystkie maszyny i urządzenia zostały zabezpieczone we właściwy sposób w miejscu ich przechowywania,

MOTTO „...Czegóż potrzeba, aby Towarzystwo prosperowało? Na to odpowiadam: przede wszystkim znacznego współudziału, gdyż od ilości członków zwisła premia, a tylko wtenczas stanie się Towarzystwo popularnym, jeżeli będzie tanim. Potrzeba więc współudziału szanownych obywateli i silnej wiary, że zdołamy przezwyciężyć trudności, które nie będą pozornymi, a następnie potrzeba administracji praktycznej i należycie uorganizowanej...” Henryk Krzywda-Kieszkowski Współzałożyciel Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie Ubezpieczenia oparte na zasadzie wzajemności są stare jak świat. ich istota polegająca na idei solidarnej pomocy: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” nie straciła przez wieki na aktualności i obowiązuje po dziś dzień. są na to dowody w postaci udziału w rynku ubezpieczeniowym, który w Finlandii wynosi około 80 proc., w stanach zjednoczonych 50 proc., a we Francji 40 proc. druga połowa XiX wieku, a więc czas, gdy Polska była pod zaborami, przyniosła rozwój wzajemnościowej formy ubezpieczeń, która szczególną popularność zyskała na terenie królestwa Galicji i lodomerii. Pionierem było powstałe w 1860 roku w krakowie Towarzy-

7

Zadbaj o widoczność

Bezpieczna praca w gospodarstwie w czasie zimy ima to trudny czas na wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym głównie ze względu na krótszy dzień pracy i nieprzewidywalne warunki pogodowe. zwiększa to ryzyko wypadków w gospodarstwach, dlatego warto dobrze przygotować się do pracy w takich warunkach i odpowiednio zabezpieczyć swoje miejsce pracy.

PW

l czy maszyny i urządzenia m.in. użytkowane w gospodarstwie drabiny nie wymagają napraw. zimą, kiedy śnieg zalega na dachach domów i budynków gospodarczych, bardzo ważne jest, by w odpowiedni sposób zabezpieczyć te budowle przed uszkodzeniami. Wszelkie rozszczelnienia i ubytki podczas zimy mogą bardzo szybko dać o sobie znać. zalegająca w nich woda pod wpływem mrozu może rozsadzić szczeliny i doprowadzić do znacznych strat. jednak dach to nie tylko dachówka, ale cały system, który musi sprawnie działać, żeby nie doszło do zawilgocenia domu czy zniszczenia elewacji. dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie wszelkich łączeń z lukarnami, czy kominami, ale również rynien. zalegające liście, piach i gałęzie, mogą spowodować ich zatkanie, dlatego tak istotne jest, żeby regularnie sprawdzać ich drożność oraz szczelność, żeby zbierająca się woda nie zalała elewacji i nie doprowadziła do zawilgocenia budynku. zsuwający się z dachu w czasie odwilży śnieg także stanowi zagrożenie dla ludzi. dodatkowo, masa śniegu może zerwać orynnowanie lub znacząco je wygiąć. dlatego bardzo ważne jest, by zamontować na dachu akcesoria przeciwśnieżne już w trakcie jego budowy.

zimą, kiedy szybko zapadający zmierzch i warunki atmosferyczne utrudniają widoczność, w szczególności w czasie poruszania się po drogach, należy zadbać o swoją widoczność. Warto korzystać z materiałów odblaskowych i latarek. kamizelka, opaska lub inne jaskrawe elementy nałożone na ciemne ubranie sprawiają, że piesi i rowerzyści są bardziej widoczni w świetle reflektorów pojazdów poruszających się po drogach. rodzice muszą pamiętać również o wyposażeniu dziecka w elementy odblaskowe. mogą one być umieszczone na tornistrze, rowerze, na ubraniach czy na obuwiu. Takie oznaczenie dzieci w bardzo dużym stopniu podnosi ich bezpieczeństwo na drodze. Warto pamiętać, że im niżej jest umieszczony element odblaskowy, tym szybciej padną na niego promienie świateł reflektorów i kierowca szybciej będzie mógł dostrzec przeszkodę.

Zadbaj o zdrowie Podczas prac w niskich temperaturach należy wyposażyć się w środki ochrony indywidualnej ,czyli wszelkie środki przeznaczone do noszenia lub używania przez rolnika w celu ochrony przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie, podczas pracy, jak również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. zimą, kiedy pracy w gospodarstwie jest mniej, warto także zadbać o swoje zdrowie i zregenerować siły, by móc pracować lepiej i efektywniej. W wolnych chwilach warto poddać się badaniom profilaktycznym i zapoznać się z działaniami informacyjnymi i prewencyjnymi w zakresie ochrony zdrowia. Opracowanie: KRIR Na podstawie publikacji na stronach KRUS

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych stwo Ubezpieczeń od ognia „Florianka”, które 14 lat później przekształciło się w krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń. W międzywojniu wzajemność ubezpieczeniowa w Polsce kwitła i stanowiła większość, bo aż 65 proc. krajowego rynku ubezpieczeń. Ponad 30 TUW-ów, pośród których Powszechny zakład Ubezpieczeń Wzajemnych był największym ubezpieczycielem w ii rP, obejmowało ofertą w zasadzie wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. członkami zrzeszonymi w Towarzystwach byli przedstawiciele różnych grup zawodowych, z których najliczniejszą stanowili lekarze i posiadacze pojazdów samochodowych. Władze komunistycznej Polski dążąc do kontroli nad wszelkimi poczynaniami obywateli zniszczyły niezależne inicjatywy społeczne, w tym ubezpieczenia wzajemne, które zamarły na pół wieku. renesans nastąpił na początku lat 90. minionego stulecia. jako pierwsze pojawiło się Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , które z prawnego punktu

widzenia jest połączeniem spółki akcyjnej, spółdzielni i stowarzyszenia. lecz jego istotą jest to, że każdy ubezpieczony w „TUW” zostaje jego członkiem. Pierwszą polisę „TUW” wystawiło w marcu 1992 roku. odwołując się do tradycji galicyjskiej „Florianki” , jako swoje logo „TUW” przyjęło stylizowany hełm strażacki. od początku działalności Towarzystwo nie konkurowało i nie konkuruje na rynku z komercyjnymi zakładami ubezpieczeń. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” proponuje szeroki wachlarz ubezpieczeń od ryzyka majątkowego wszelkiego rodzaju. od ubie-

głego roku Towarzystwo oferuje ubezpieczenia finansowe prowadzone przy współpracy z bankami spółdzielczymi oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

a wszystko w myśl zasady: „Ubezpieczajmy się u siebie”. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od lat jest liderem wśród polskich firm ubezpieczeniowych tego typu. www.tuw.pl, tuw@tuw.pl


8 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka • Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Integrowana ochrona roślin w Programie Ochrony W roku 2014 w krajach Unii Europejskiej wprowadzona została integrowana ochrona roślin. Ten rok jest okresem przejściowym, to znaczy, że jeszcze nie wszystkie elementy tej ochrony możliwe są do spełnienia, np. zboża ozime i rzepak były wysiane jesienią 2013 roku, kiedy jeszcze taka ochrona nie była obowiązkowa. W integrowanej ochronie pierwszeństwo w ograniczaniu agrofagów mają metody niechemiczne: agrotechniczna, hodowlana, biologiczna, mechaniczna. Jednak, gdy okaże się, że są one niewystarczające, to istnieje możliwość zastosowania metody chemicznej. Aby zastosować środek chemiczny, np. fungicyd, insektycyd lub herbicyd, trzeba przestrzegać wielu warunków. Począwszy od znajomości biologii np. sprawcy choroby, a kończąc na wartościach określonych przez istniejące progi szkodliwości dla agrofagów. Dla fungicydów będą to progi dla konkretnych chorób zbóż, rzepaku, buraków czy ziemniaków, w przypadku insektycydów jest to liczba owadów występujących na liściu, kłosie itp. W integrowanej ochronie obowiązuje zasada, że produkcja ma być opłacalna. Często o tym ostatecznie decyduje ochrona chemiczna, której zastosowanie ogranicza straty plonu oraz poprawia jego jakość. W celu ułatwienia Państwu prawidłowej ochrony roślin został opracowany Program Ochrony Roślin Rolniczych na rok 2014, w którym znajduje się wykaz środków ochrony roślin dostępnych na polskim rynku, oraz szczegółowe zalecenia ich stosowania w roślinach uprawnych. Publikacja ta dostarcza

Roślin Rolniczych 2014 informacji na temat zabiegów agrotechnicznych, progów szkodliwości oraz zawiera istotne uwagi dotyczące stosowania zarejestrowanych środków. Dodatkowo wzbogacona jest o kolorowe fotografie przedstawiające choroby i szkodniki występujące w uprawach rolniczych. Podane informacje pozwolą Państwu na prawidłowy wybór środka ochrony roślin. Przy niektórych środkach zamieszczono zalecenia dotyczące możliwości wykonania mieszaniny środków i obniżenia dawki. Do realizacji zaleceń integrowanej ochrony roślin bardzo ważna jest znajomość substancji czynnych (s.cz.). Przy każdym środku podane są więc substancje czynne, które zwalczają grzyby, chwasty i szkodniki. Podejmując decyzję o zastosowaniu środka chemicznego, należy pamiętać, aby nie stosować kilkukrotnie w sezonie takiej samej substancji czynnej, ponieważ w ten sposób stymuluje się odporność roślin na agrofagi. W programie zostały podane fazy wzrostu roślin, w których dany środek chemiczny może być zastosowany, co jest dużym ułatwieniem dla prawidłowego wykonania zabiegu. W ostatnim czasie zarejestrowano nowoczesne środki ochrony roślin, m.in. fungicydy z grupy karbaminianów. Nowe, a także dotychczas znane Państwu środki chemiczne zostały zawarte w niniejszym Programie Ochrony Roślin Rolniczych na rok 2014 i przedstawione w sposób przejrzysty i czytelny. Stosując zalecenia proponowane w tej publikacji, będą Państwo postępować zgodnie z zasadami integrowanej ochrony, przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo środowiska.

Program Ochrony Roślin Rolniczych kosztuje 20 zł i można go zamówić dzwoniąc na numery: stacjonarny – (22) 826 16 26, kom. 698 369 837

luty 2014 NR 2

Polska Wieś nr 2/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 2/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement