a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

32 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

październik 2014 NR 10

nr 11 (101) listopad 2014 r.

m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h Omówienie wyroku TK dotyczącego obwodów łowieckich

Czytaj na stronie 33

MRiRW w sprawie płatności bezpośrednich

Czytaj na stronie 34

Trudna sytuacja mleczarzy

Czytaj na stronie 35

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytaj na stronie 36

Wiem co jem, czyli świadomy konsument

Rada Kobiet

Produkt regionalny i kultura ludowa

W

dniach 20–21 października 2014 r. w Puławach odbyła się druga konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i RozwojuWsi, MarszałkaWojewództwa Lubelskiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Uczestniczki z całej Polski spotkały się, aby podyskutować na temat produktu regionalnego i tradycyjnego oraz kultury ludowej wsi. Jako pierwsza Ewa Rumińska-Zimny, zasiadająca w Radzie Programowej Kongresu Kobiet, podjęła temat znaczenia różnorodności dla rozwoju gospodarki. To, że kobiety zasiadają w zarządach mikro- i makroprzedsiębiorstw jest coraz mniej zadziwiające. Jednak fakt, że coraz częściej produkt regionalny nie jest tylko wytwarzaniem i sprzedażą lokalwadzeniu działalności lokalnej – chodzi o ułatwienie rozpoczęcia produkcji, gdyż nie każda wytwórczość musi się wiązać z zakładaniem mikroprzedsiębiorstw. Zdaniem uczestniczek spotkania, przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej oraz Sprzedaży Małej Ograniczonej Lokalnej powinny funkcjonować tak jak w innych krajach UE, gdzie możliwa jest sprzedaż produktów, za których dobrą jakość odpowiadają sami rolnicy. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, podczas którego uczestniczki konferencji miały okazję odbyć spacer historyczny po Puławach i Kazimierzu Dolnym oraz podziwiać Małopolski Przełom Wisły.

Czytaj na stronie 37

Piknik Drobiowy i Zbożowy

Czytaj na stronie 38

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego rolników

Czytaj na stronie 39

Podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt. Opracowanie: KRIR

Z kolei Lista Produktów Tradycyjnych zarejestrowała już 1308 produktów. Związana jest ona z produktami, które wytwarzane są m.in od 25 lat. Lista Produktów Regionalnych łączy się z elementami tożsamości mieszkańców oraz z dziedzictwem kulturowym danego regionu. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę m.in. na to, że przepisy związane z wytwarzaniem żywności oraz ich sprzedażą (bezpośrednią i MOL) częściej utrudniają niż pomagają w pro-

Opracowanie: KRIR nych pierogów na festynie lokalnym, ale wiąże się z założeniem firmy, zatrudnieniem pracowników, tworzeniem reklamy i promocji oraz docieraniem daleko poza lokalny rynek, stanowi dowód na częstszy udział kobiet w rozwoju gospodarki niż przed kilku laty. Następnie poruszone zostały kwestie związane z polityką jakości żywności, zasadami wprowadzenia do obrotu, wymaganiami formalnymi i prawnymi produktów żywnościowych w gospodarstwie oraz przemianami w kulturze ludowej wsi. Do tej pory na liście polskich Produktów Regionalnych i Tradycyjnych znajduje się 37 produktów. W porównaniu z innymi krajami UE, liczba ta jest bardzo niska. Włosi na swojej liście mają ich 266, Francja 219 a Hiszpania 179.


listopad 2014 NR 11

W

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

33

Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. obwodów łowieckich

dniu 22.10.2014 r. na zaproszenie prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza i Senatora RP Stanisława Gorczycy w spotkaniu pt. „Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad tworzenia i wydzierżawiania obwodów łowieckich” wziął udział Dariusz Młotkiewicz zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz Janusz Gołos z Kancelarii Prezydenta RP, członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich odbyli zamiejscowe posiedzenie Zespołu, Kazimierz Plocke – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Otawski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody, Wojciech Zbrożek – wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz prezesi i przedstawiciele izb rolniczych. Celem spotkania było omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. Sygnatura Akt P19/13 orzekającego o niezgodności z Konstytucją art. 27 ust. 1 i art. 26 Prawa łowieckiego, a także zapoznanie się z oczekiwaniami środowiska rolniczego w tej sprawie.

Wyrok nakazuje poprawienie sytuacji właścicieli nieruchomości

Przedstawiciele środowiska rolniczego i parlamentarzyści zgodnie stwierdzili, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego nakłada na rząd obowiązek wprowadzenia zmian do Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2013.1226 z późn. zm.) w zakresie zasad tworzenia i wydzierżawiania obwodów łowieckich. Konieczność wprowadzenia tych zmian do Ustawy Prawo łowieckie w zakresie art. 27 w związku z art. 26 Ustawy Prawo Łowieckie, jest dobrą okazją do stworzenia nowej ustawy, obejmującej szereg nowych

Wprowadzenie zmian wyroku TK należy, zdaniem ministra Ostawskiego, zrobić jeszcze w obecnej kadencji sejmu, co oznacza, że na tym etapie pozostaje nam nawet mniej niż 15 miesięcy, a na pewno wprowadzenie tylko tych zmian powoduje, że jest to jeszcze możliwe do realizacji we wskazanym czasie, natomiast opracowanie nowej ustawy Prawo łowieckie nie jest możliwe do zrealizowania i może się okazać, że nie zdążymy z wprowadzeniem zmian wymaganych przez TK.

Nowy projekt ustawy

rozwiązań, w tym określenia praw i obowiązków stron, których dotyczą przepisy Ustawy, a nie wyrywkowych zmian. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nakazuje jednoznacznie poprawienie sytuacji właścicieli nieruchomości rolnych. Wyrok ogłoszony został w lipcu 2014 r. i na jego wykonanie parlamentarzyści mają 18 miesięcy, a licząc od dnia dzisiejszego pozostało 15 miesięcy. Przewodniczący Zespołu senator Stanisław Gorczyca pokrótce przedstawił uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok ten jest kluczowy dla myśliwych i rolników, gdyż Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność tworzenia i wydzierżawiania obwodów łowieckich, przez to, że upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po wyroku TK 26 września 201 4 r. grupa Posłów RP wniosła do Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw, który nie był konsultowany z samorządem rolniczym i nie

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl

uwzględnia w pełni praw własnościowych rolników.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska Piotr Otawski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska stwierdził, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zobowiązuje resort, jako gospodarza ustawy Prawo łowieckie, do podjęcia działań zmierzających do wykonania wyroku. Minister Środowiska podjął kroki związane z koniecznością zmiany prawa wynikania tego wyroku. Zostało to przyjęte harmonogramem prac Rady Ministrów, jest to wersja uproszczona, bo nie trzeba tworzyć założeń do ustawy, co oznacza, że jest objęte szybszym sposobem procedowania. Resort środowiska konsultuje projekt wewnątrz resortu i dyskutuje jeszcze nad rozwiązaniami do wyroku sądu. Zdaniem ministra Otawskiego, konsultowanie tworzenia obwodów łowieckich z obywatelami, w tym właścicielami gruntów rolnych jest minimum koniecznym do wypełnienia wyroku TK, a nawet nie wiadomo, czy jest to jednak wystarczające. Uwzględniając prawa właścicieli nie można doprowadzić do sytuacji, w której utrudnione będzie prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej. Należy znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą

P

na ochronę praw obywatelskich oraz umożliwienie skutecznego i racjonalnego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Jest to dobra okoliczność do usłyszenia głosu rolników, ich zdania, który może mieć wpływ na propozycje, jakie wypłyną z resortu środowiska.

Prezydent będzie przyglądał się pracom Minister Dariusz Młotkiewicz przedstawił stanowisko prezydenta Bronisława Komorowskiego w tej sprawie, stanowiące, że za rozwiązanie tej sprawy w pełni odpowiada rząd i Prezydent RP będzie bacznie przyglądał się pracom i oczekuje znalezienia „sprawiedliwego” rozwiązania spraw własnościowych oraz aby system szacowania szkód łowieckich był czytelny i zmierzający do rozstrzygnięć powszechnych. Należy zastanowić się nad zbudowaniem ciała kolegialnego wchodzącego w system rozstrzygania sporów w sposób powszechny. W sprawach związanych z łowiectwem prezydent Bronisław Komorowski będzie bronił spraw właścicieli nieruchomości i dobra polskiego łowiectwa. W procesy związane z łowiectwem powinni być włączeni właściciele nieruchomości, a administracja samorządowa nie może ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych.

Nowe rekompensaty

ula w nowym programie rekompensat dla producentów owoców i warzyw z powodu rosyjskiego embarga wynosi 165 milionów euro. To uzupełnienie, zawieszonego 10 września, planu opiewającego na kwotę 125 mln euro. W nowym programie znalazł się aneks określający limity dla poszczególnych państw członkowskich, zawierający konkretne wielkości liczbowe dla grup produktów. 29 września br. KE zatwierdziła nowy program nadzwyczajnych środ-

ków wspierania rynku dla łatwo psujących się owoców i warzyw, w konsekwencji rosyjskiego zakazu importu niektórych produktów rolnych z UE. Ten nowy program o wartości 165 milionów euro zapewnia wsparcie w wycofywaniu nadwyżek z rynku i uzupełnia ogłoszony 18 sierpnia br. program w kwocie 125 milionów euro, który został zawieszony 10 września br. w związku z faktem, iż wartość złożonych wstępnych wniosków wyczerpała dostępną pulę środków budżetowych.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zaproponował stworzenie wspólnie z Zespołem Parlamentarnym „dobrego” projektu nowej ustawy Prawo łowieckie, obejmującej zmiany nie tylko wynikające z wyroku TK, gdzie uregulowany zostanie stosownie problem szkód łowieckich i zaproponował przyjęcia go jako projektu obywatelskiego, deklarując zebranie wymaganej liczby 100 tys. podpisów . Zdaniem przedstawicieli samorządu rolniczego, rolnicy stają się żywicielami zwierzyny łownej, a nie są jej właścicielami (właścicielem jest bowiem Skarb Państwa), a więc pada pytanie: dlaczego rolnicy mają do tego dokładać. Zdaniem przedstawicieli środowiska rolniczego, sprawę Ustawy Prawo Łowieckie należy załatwić kompleksowo, czyli uwzględniając konieczność wprowadzenia wymaganych przez Trybunał Konstytucyjny zmian, jednocześnie dostosowując Ustawę Prawo łowieckie do obecnej rzeczywistości, w tym uwzględniające kwestie dotyczące szacowania szkód łowieckich. Ustawa była bowiem tworzona w innym systemie gospodarczym i nie uwzględnia praw własnościowych. Postanowiono, że takie spotkania będą jeszcze się odbywać w celu wypracowania odpowiednich zapisów ustawowych. Opracowanie: KRIR W celu lepszego ukierunkowania pomocy, nowy program zawiera aneks określający limity dla poszczególnych państw członkowskich, zawierający konkretne wielkości liczbowe dla grup produktowych. Te limity zostały ustalone w oparciu o wielkość eksportu w tym okresie w 3 ostatnich latach, pomniejszoną o wielkości, o które wnioskowano w ramach pierwszego programu o wartości 125 mln euro. Nowy program po raz pierwszy uwzględnia także pomarańcze, mandarynki i klementynki. Opracowanie: KRIR


34 PW

Mając na uwadze niepokój rolników co do ostatecznego kształtu systemu płatności bezpośrednich w latach 2015–2020, 8 września 2014 r. zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa z prośbą o wyjaśnienia w szczególności w sprawie zasad przyznawania płatności za zazielenienie. MRiRW poinformowało, że reforma systemu płatności bezpośrednich po 2013 r., z uwagi na długi i skomplikowany proces unijnych negocjacji, zostanie wdrożona z rocznym opóźnieniem, tzn. od dnia 1 stycznia 2015 r., a nie jak pierwotnie zakładano od początku 2014 r.

P

ierwszym etapem reformy było opracowanie i przyjęcie przez Radę UE i Parlament Europejski, przy udziale Komisji Europejskiej (KE), rozporządzeń bazowych.

Skomplikowany proces unijnych negocjacji Podstawowym aktem prawnym w zakresie nowego systemu płatności bezpośrednich (obejmującego m.in. płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska – płatność za zazielenienie) jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 7312009. Kolejnym etapem było opracowanie aktów delegowanych oraz aktów wykonawczych do rozporządzeń bazowych, które uszczegóławiają przepisy rozporządzenia bazowego. Szczegółowe regulacje w zakresie płatności bezpośrednich zawarte są m.in. w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnie-

KE szczegółowe informacje dotyczące sposobu wdrożenia poszczególnych rodzajów obszarów proekologicznych. Wszystkie rozstrzygnięcia w ww. zakresie są na bieżąco publikowane na stronie internetowej MRiRW, w zakładce Płatności bezpośrednie w latach 2015–2020.

naceae) i dyniowatych (Cucurbitaceae) (np. gorczyca biała, ziemniak, papryka, ogórek), n grunt ugorowany, n trawa lub inne rośliny zielne (z przeznaczeniem na paszę) (np. koniczyna biała, koniczyna czerwona, lucerna siewna).

MRiRW w sprawie płatności bezpośrednich w latach 2015–2020

nia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130712013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130712013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zakończenie prac nad wszystkimi aktami uszczegóławiającymi przepisy w zakresie płatności bezpośrednich oraz ich opublikowanie było konieczne do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem przepisów dotyczących nowego systemu płatności bezpośrednich, w tym zazielenienia, do prawodawstwa

krajowego. Wymaga przy tym podkreślenia, że większość aktów delegowanych i wykonawczych KE została opublikowana dopiero w drugiej połowie czerwca 2014 r.

Prace w MRiRW Równocześnie do prac toczących się na forum unijnym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) rozpoczęło prace analityczne oraz konsultacje w zakresie wdrożenia w Polsce przepisów dotyczących płatności bezpośrednich. Zgodnie bowiem z przepisami unijnymi, w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r., państwa członkowskie zobowiązane były przekazać KE wybrane informacje w odniesieniu do poszczególnych płatności, w tym również na temat praktyk w ramach płatności za zazielenienie, tj. dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych oraz utrzymania obszarów proekologicznych (EFA). W kolejnej notyfikacji (do dnia 1 października 2014 r.) MRiRW przekazało

Polscy rolnicy zapłacą za mleko Osiem państw członkowskich – Niemcy, Holandia, Polska, Dania, Austria, Irlandia, Cypr i Luksemburg – przekroczyły przyznane im kwoty dostaw mleka w okresie 2013–2014. W związku z tym, kraje te muszą zapłacić kary tzw. opłatę za przekroczenie kwoty krajowej, o łącznej wartości blisko 409 milionów euro. W przypadku Polski chodzi o 46,46 mln euro.

P

listopad 2014 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

omimo przekroczenia kwot w tych krajach, dostawy mleka w UE pozostały na poziomie niższym o 4,6 proc. od całkowitego limitu, w porównaniu do 6 proc. w okresie 2012/2013. Dodatkowo, Holandia przekroczyła krajowe kwoty sprzedaży bezpośredniej o 3300 ton (4,2 proc.) i musi zapłacić dodatkowo 918 tys. euro. Zgodnie z krajowymi deklaracjami za rok rozliczeniowy kończący się 31 marca 2014, osiem państw członkowskich przekroczyło krajowe kwoty dostaw łącznie o 1 469 000 ton. Liczba państw członkowskich, które przekroczyły kwoty, pozostaje ograniczona a nadprodukcja wynosi 1 proc. całego mleka dostarczonego lub objętego sprzedażą bezpośrednią (0,1 proc. w poprzednim roku rozliczeniowym). 20 państw członkowskich nie przekroczyło kwot krajowych, przy czym 14 utrzymało się na poziomie o ponad 10 proc. niższym niż przyznane im limity. System kwot mlecznych będzie zniesiony 1 kwietnia 2015 roku.

System kwot mlecznych został wprowadzony w latach 80. w celu rozwiązania problemu nadprodukcji mleka. Każde państwo członkowskie ma przyznane 2 kwoty – jedną dla dostaw mlecznych (stanowiącą 97,6 proc. całkowitego limitu w UE) i drugą dla sprzedaży bezpośredniej na poziomie gospodarstw rolnych (2,4 proc.). Te ilości są rozdzielone pomiędzy producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim. Jeżeli państwo członkowskie przekracza kwotę krajową mleka, należna staje się opłata z tego tytułu w wysokości 27,83 euro za 100 kg, którą płacą producenci proporcjonalnie do ich udziału w przekroczeniu limitu w danym roku rozliczeniowym (1 kwietnia – 31 marca). Te liczby ustalane są po rozdzieleniu niewykorzystanych kwot innych producentów. Opracowanie: KRIR Źródło: KE

Niezbędna dywersyfikacja upraw Odnosząc się szczegółowo do kwestii wykazu roślin, które będą traktowane jako oddzielne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, MRiRW poinformowało, że przepisy dotyczące definicji uprawy stosowanej w ramach praktyki dywersyfikacji upraw, określone w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, nie wymagają transpozycji do polskiego porządku prawnego, tylko będą stosowane wprost z rozporządzenia nr 1307/2013. Zgodnie z przywołanym przepisem za odrębną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw uznawany będzie: n rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw (np. marchew, fasola), n forma ozima i jara tego samego rodzaju (np. jęczmień jary i jęczmień ozimy, żyto jare i żyto ozime), n gatunki z rodzin krzyżowych (Brassicaceae), psiankowatych (Sola-

Realizacja praktyki dywersyfikacji upraw będzie kontrolowana w okresie od dnia 15 maja do dnia 15 lipca, tzn. we wskazanym okresie uprawiane rośliny powinny znajdować się na polu. Jednocześnie MRiRW planuje opracowanie wykazu roślin, które będą traktowane jako oddzielne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw. Wykaz taki będzie pełnił funkcję informacyjną i zostanie umieszczony na stronie internetowej MRIRW, w zakładce Płatności bezpośrednie w latach 2015–2020. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają zaawansowane prace związane z przygotowaniem stosownych aktów prawnych, określających szczegółowe zasady funkcjonowania w Polsce zreformowanego systemu płatności bezpośrednich. Niezwłocznie po zakończeniu wspomnianych prac, projekty aktów prawnych zostaną przekazane do konsultacji społecznych. Opracowanie: KRIR

Zgodnie z unijnymi przepisami, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 października wypłatę dopłat ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r. Na realizację dopłat ONW Agencja ma do dyspozycji 1,37 mld zł, a na wypłatę płatności rolnośrodowiskowych 1,54 mld zł. Pieniądze te trafią do rolników do końca czerwca 2015 r.

Dopłaty ONW i płatności rolnośrodowiskowe za 2014 r.

W

nioski o przyznanie dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych rolnicy składają co roku wiosną na wspólnym formularzu wraz z wnioskami o przyznanie dopłat bezpośrednich. Kto złoży je w terminie od 15 marca do 15 maja może liczyć na otrzymanie należnych mu dopłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku dostarczenia wniosków od 16 maja do 9 czerwca należne dopłaty są pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. W tym roku wnioski o przyznanie dopłat ONW złożyło 736 tys. rolników, natomiast o płatności rolnośrodowiskowe ubiegało się blisko 114 tys. gospodarzy. Dopłaty ONW przyznawane są rolnikom, którzy gospodarują w trudnym terenie np. górskim lub niekorzystnych warunkach np. na obszarach o niedostatecznych lub zbyt

intensywnych opadach deszczu. Dopłaty te mają rekompensować rolnikom wyższe nakłady finansowe ponoszone na prowadzenie działalności w takich warunkach. Płatności rolnośrodowiskowe natomiast wypłacane są tym rolnikom, którzy zdecydowali się przystąpić do „Programu rolnośrodowiskowego”, czyli prowadzą swoją działalność w sposób chroniący środowisko naturalne czy jak najmniej ingerujący w nie. W tym programie wyróżnionych jest 9 pakietów, w każdym z nich od 1 do 12 wariantów. Rolnik, który zdecyduje się na przystąpienie do „Programu rolnośrodowiskowego” zobowiązuje się realizować go przez pięć lat. Opracowanie: KRIR Źródło: ARiMR


listopad 2014 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

35

Trudna sytuacja mleczarzy Mając na uwadze pismo skierowane do ministra rolnictwa przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się polscy producenci mleka, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał poparcie samorządu rolniczego dla wniosków Federacji. Polska branża mleczarska znalazła się w ciężkiej sytuacji, na którą wpłynęło przede wszystkim rosyjskie embargo na produkty mleczarskie z Polski oraz wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia krajowej kwoty mlecznej w roku kwotowym 2014/2015, w konsekwencji tego konieczność uiszczenia opłaty karnej za przekroczenie limitu produkcji mleka. MRiRW wnioskuje do KE o wsparcie W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że w sierpniu 2014 r. MRiRW wnioskowało do Komisji Europejskiej o wprowadzenie wsparcia dla sektora mleczarskiego oraz zwrócił się z prośbą o wskazanie działań, które Komisja zamierza podjąć w najbliższym czasie w tej sprawie. W wyniku podjętej dyskusji oraz oceny bieżącej sytuacji na rynku mleka oraz prognoz dotyczących możliwego dalszego spadku cen przetworów mlecznych, Komisja Europejska w dniu 4 września br. przyjęła pakiet czterech rozporządzeń, na mocy których uruchomione zostały mechanizmy, które mają przyczynić się do stabilizacji sytuacji rynkowej oraz przeciwdziałania wystąpieniu zakłóceń na rynku, spowodowanych dalszym spadkiem cen. Wprowadzone środki wsparcia dotyczą uruchomienia prywatnego prze-

chowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Ponadto, Komisja skorzystała z możliwości uruchomienia tzw. środków wyjątkowych, o których mowa w art. 219 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych ( ... ) i w trybie pilnym wprowadziła przedłużenie okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów. Polska, popierając wdrożone działania, oceniła jednak, że wpływ rosyjskiego embarga na rynek UE będzie miał na tyle poważne konsekwencje, że zastosowane środki mogą okazać się niewystarczające, głównie z uwagi na fakt, że pozwolą jedynie na czasowe wycofanie produktów z rynku, a mechanizm inter-

wencji, przy obowiązującym poziomie cen interwencyjnych, nie jest mechanizmem wystarczająco skutecznym. Dlatego też, Polska wnioskowała o wprowadzenie dodatkowego finansowego wsparcia dla sektora mleczarskiego, w tym refundacji wywozowych, tak aby skutecznie i efektywnie usunąć z unijnego rynku zaistniałe nadwyżki produktów mlecznych.

Umorzenie kar za kwoty mało realne W kwestii związanej z działaniami podejmowanymi w celu umorzenia lub zminimalizowania kar za przekroczenie krajowej kwoty mlecznej dla dostaw, należy przypomnieć, że działania ukierunkowane na zwiększenie krajowej kwoty dostaw, a tym samym, redukcji wysokości opłaty karnej za jej przekraczanie, MRiRW podejmowało od końca 2012 r. Dwukrotnie wnioskowano do KE o podjęcie działań legislacyjnych umoż-

liwiających dokonanie na szczeblu krajowym zamiany niewykorzystywanej części kwoty sprzedaży bezpośredniej na kwotę dostaw. Wnioski te nie zostały jednak zaakceptowane, m.in. ze względu na konieczność podjęcia długotrwałego procesu legislacyjnego zmiany rozporządzenia Rady 1234/2007. Ponadto, od stycznia 2014 r. Polska wspólnie z innymi państwami członkowskimi, które również przekraczają krajowe kwoty mleczne, podejmowała na forum UE działania ukierunkowane na zminimalizowanie przekroczenia i wysokości opłat karnych poprzez zmianę tzw. współczynników tłuszczowych, które bezpośrednio wpływają na stopień wykorzystania kwot mlecznych. Zmiana tych współczynników wymaga zmiany rozporządzenia Komisji Europejskiej 595/2004, w związku z czym nie wiąże się ze skomplikowaną i długotrwałą procedurą legislacyjną. Dyskusja w tym zakresie jest jednak trudna ze względu na stanowisko większości państw członkowskich UE niechętnych do wprowadzania zmian w zasadach systemu kwot mlecznych i podjętych już kilka lat wcześniej ustaleniach dotyczących warunków wycofania tego systemu. Komisja Europejska, odwołując się do braku większości dla zmian w zasadach rozliczania kwot mlecznych, nie podjęła dotychczas, pomimo intensywnej dyskusji na temat sytuacji na rynku

mleka prowadzonej już od ubiegłego roku, prac nad dostosowaniem ww. przepisów. Niemniej, mając na uwadze wysoką dynamikę w skupie mleka, która w okresie styczeń–lipiec 2014 r. wyniosła 7,4% względem analogicznego okresu roku ubiegłego i prognozowane przekroczenie kwoty mlecznej w bieżącym roku kwotowym, jak również pogarszającą się sytuację rynkową w wyniku wprowadzonego przez Federację Rosyjską embarga i potrzebę zrekompensowania strat dla producentów mleka, w dniu 28 sierpnia br. KRIR skierowało pismo do Komisarza UE ds. Rolników D. Ciolosa, w którym zwrócono się z wnioskiem o zniesienie opłat za nadprodukcję w poprzednim roku kwotowym 2013/2014, jak również odstąpienie od pobierania opłat za rok kwotowy 2014/2015. W ww. piśmie wskazano przede wszystkim, że obciążenie finansowe producentów mleka karami z tytułu przekroczenia kwot mlecznych dodatkowo pogorszy i tak trudną sytuację rolników wynikającą z wprowadzonego przez Rosję embarga. Resort rolnictwa zapewnił, że będzie podejmował dalsze działania, celem doprowadzenia do podjęcia przez Komisję Europejską skutecznych działań stabilizujących sytuację i wspierających producentów mleka. Opracowanie: KRIR

Warunki życia i aktywność kobiet na terenach wiejskich w Polsce W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 15 października jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W swej rezolucji NZ zachęcają państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary wiejskie.

Z

tej okazji Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zorganizował w dniu 15 października 2014 r. konferencję naukową poświęconą problemom mieszkanek wsi, ich warunków życia i aktywności. Jej celem było przedstawienie warunków życia współczesnych mieszkanek polskiej wsi oraz wskazanie najbardziej dotkliwych problemów je nurtujących. Celem równoległym jest stworze-

nie forum dyskusyjnego, na którym spotkają się dwa środowiska; naukowe oraz instytucji i organizacji działających na rzecz identyfikacji i rozwiązywania problemów kobiet wiejskich. Zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na polskiej wsi odciskają się również na warunkach życia mieszkających tam kobiet. Coraz częściej podejmują one nowe zadania, obciążone

są nowymi obowiązkami, zmieniają się ich życiowe oczekiwania i aspiracje. W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przez wiele lat badano warunki życia i problemy mieszkanek polskiej wsi; większością z nich kierowała prof. dr hab. Barbara Tryfan. IRWiR PAN chce powrócić do tej zmarginalizowanej w ostatnich latach tematyki badawczej i zainicjować naukową debatę dotyczącą spraw kobiet wiejskich.

Konferencja dotyczyła praktycznego aspektu aktywności kobiet wiejskich, opisu podejmowanych przez nie i dla nich działań. Dr Katarzyna Górniak (WAiNS PW) mówiła o społecznych wyobrażeniach wiejskich kobiet w sytuacji ubóstwa, dr Magdalena Gajewska (WNS UG) przedstawiała informacje o praktykach położniczych na wsi, Elżbieta Karnafel-Wyka (MRiRW) pokazywała ini-

cjatywy ministerstwa sprzyjające mobilności zawodowej kobiet wiejskich, natomiast praktykę życia kobiet na wsi opisywały: Bernadetta Niemczyk – przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zofia Stankiewicz z Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Opracowanie: KRIR


36 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2014 NR 11

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 07.10.2014 – Senat RP

09.10.2014 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013.

■■głosowanie wniosku posła Roberta Telusa, złożonego na posiedzeniu Komisji w dniu 25 września 2014 r., o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu dotyczących likwidacji skutków wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej, w dniu 7 sierpnia 2014 r., embarga na import produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej, w tym zakwestionowanych przez Komisję Europejską wniosków dotyczących rekompensat wynikających z wprowadzenia embarga oraz rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie ok. 400 mln. euro; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem podjętych, zrealizowanych i planowanych do realizacji działań rządu

08.10.2014 – Sejm RP ■■rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie II czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o składach ochrony roślin (druki nr 2689 i 2729); ■■rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzw yczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 2542); ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa we wrześniu 2014 r.

w związku z: wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, wprowadzeniem embarga na import produktów rolno-spożywczych przez Federację Rosyjską, nierównymi warunkami konkurencji polskich rolników na jednolitym rynku europejskim.

09.10.2014 r. – Senat RP ■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk senacki nr 723, druki sejmowe nr 2683 i 2732).

21.10.2014 r. – Senat RP ■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (cd.) (druk senacki nr 723, druki sejmowe nr 2683 i 2732).

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■■Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r. ■■Projekt rozporządzenia w sprawie stawek wsparcia specjalistycznego za 2014 r. ■■Projekt rozporządzenia w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r. ■■Projekt rozporządzenia w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r.

■■Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r. ■■P r o j e k t r o z p o r z ą d z e n i a w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r. ■■Projekt rozporządzenia w sprawie stawki oddzielnej płatności do pomidorów. ■■Projekt rozporządzenia w sprawie stawki Jednolitej Płatności Obszarowej za 2014 r.

■■P r o j e k t r o z p o r z ą d z e n i a w sprawie stawki płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją za 2014 r. ■■Projekt rozporządzenia w sprawie stawki płatności cukrowej za 2014 r. ■■P r o j e k t r o z p o r z ą d z e n i a w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń ASF. ■■Projek t ustaw y o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

22.10.2014 r. – Sejm RP ■■sprawy bieżące; ■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie: 1) część budżetowa 32 – Rolnictwo, 2) część budżetowa 33 – Rozwój wsi, 3) część budżetowa 35 – Rynki rolne, 4) część budżetowa 62 – Rybołówstwo, 5) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 35, 50 i 62, 6) część budżetowa 85 – Budżety wojewodów ogółem, ■■P r o j e k t r o z p o r z ą d z e n i a w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. ■■Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r. ■■Projek t ustaw y o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. ■■Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. ■■Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-

7) plany finansowe agencji wykonawczych, 8) plany finansowe państwowych osób prawnych; ■■ rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadz w yczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr 2492).

28.10.2014 r. – Senat RP ■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druk senacki nr 737, druki sejmowe nr 2689, 2729 i 2729-A). Opracowanie: KRIR

ju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty. ■■Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. ■■Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego „Rolnictwo Polskie i UE 2020+”. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”. ■■P r o j e k t r o z p o r z ą d z e n i a w sprawie w ysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014 /2015. Opracowanie: KRIR

Chcemy większej stawki zwrotu za paliwo rolnicze w 2015 r.

Z

arząd KRIR 23 października 2014 r. przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r., wskazując m.in., że zaproponowana stawka zwrotu na rok 2015 – 0,96 zł (czyli o 0,01 zł więcej niż w roku 2014) w żadnym stopniu nie spełnia oczekiwań rolników. W obecnej sytuacji m.in. z powodu rosyjskie-

go embarga, występują kłopoty ze sprzedażą produkcji rolniczej oraz spadki cen płodów rolnych, więc każda forma poprawy opłacalności produkcji rolnej powinna być skutecznie wykorzystywana. W opinii izb rolniczych, należy wprowadzić wyższą stawkę, odpowiadającą przynajmniej wysokości stawki podatku akcyzowego obowiązującej dla olejów napędowych w 2014 roku, czyli 1,196 zł za 1 litr. Taka stawka, nie tylko byłaby dopuszczalna przez przepisy pra-

wa Unii Europejskiej, ale przede wszystkim wpłynęłaby w pewnym stopniu na poprawę trudnej sytuacji rolników. Niezależnie od tego, w związku z faktem, że średnia kwota zużycia oleju napędowego na hektar jest większa niż określona w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 z późn. zm.), zarząd KRIR wniósł o zmianę

ustawowo określonej ilości litrów oleju napędowego (art. 4 ust. 2 ww. ustawy) na 1 ha użytków rolnych, tj. 86. Niezmienny od kilku lat przelicznik nie odzwierciedla rzeczywistych nakładów ponoszonych przez producentów rolnych. Dodatkowo, mając na uwadze postulaty zgłaszane przez rolników z całego kraju, zarząd KRIR wniósł o zmianę art. 6 ust. 1 tejże ustawy, poprzez przywrócenie terminu składania wniosków do stanu sprzed zmian z 2011 r. (ustawa z dnia 22

grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707) tj. do końca marca i do końca września. Dotychczasowy stan rzeczy powoduje, że w okresie największego nasilenia prac rolnik biega po urzędach zamiast spokojnie prowadzić prace polowe. Dodatkowe trudności występujące przy składaniu wniosków w sierpniu, to również okres urlopowy urzędników. Opracowanie: KRIR


listopad 2014 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

37

Wiem co jem, czyli świadomy konsument Nie tak dawno, bo raptem kilkanaście lat temu, niewielu klientów sklepów spożywczych zwracało uwagę na to, skąd pochodzi mięso, z którego następnie przygotowują posiłki dla rodziny. Pamiętamy też czasy, kiedy szczęściem nazywaliśmy możliwość zakupu jakiegokolwiek mięsa. Dziś to przeszłość. Lady sklepowe uginają się pod bogatą ofertą mięs i wędlin. Obecnie klienci zastanawiają się, co wybrać i czym się kierować. Dzisiejszy konsument coraz częściej dokonuje wyboru świadomie. Jakość ma znaczenie

Świadomi konsumenci wybierają towary kierując się ważnymi dla siebie wskazówkami. Coraz rzadziej najważniejszą z nich jest cena, a coraz częściej jakość. Obserwując wyścig producentów w zachęcaniu klientów do wybrania właśnie ich produktów, świadomi konsumenci zadają pytania: czy dobry karczek powinien być tłusty? czy zdrowa szynka musi być różowa? jak rozpoznać wieprzowinę najwyższej jakości? W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła świadomość producentów wieprzowiny i wędlin wieprzowych, którzy dostrzegają zmiany w preferencjach kon-

sumentów i są gotowi sprostać nowym, wysokim wymaganiom. W Polsce przybywa zatem produktów mięsnych wytwarzanych w specjalnych systemach kontroli, gwarantujących wysoką jakość. Normami objęte są wszystkie etapy produkcji – począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży.

Unormowana jakość

Obserwując zmiany w preferencjach konsumentów, producenci i przetwórcy mięsa wieprzowego coraz częściej decydują się

dołączyć do związków, które opracowały oraz wdrażają w swoich zakładach systemy wytwarzania mięsa i wędlin o najwyższej jakości. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS zaproponował kompleksowy system wytwarzania wysokiej jakości żywności PQS – Pork Quality System – System Jakości Wieprzowiny. Jego celem jest produkcja chudego, nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. System zakłada wykorzystanie wybranych ras świń i określa zasady ich żywienia. Obejmuje wszystkie etapy produkcji, od hodowli i chowu, poprzez obrót przedubojowy po przetwórstwo. Zachowanie standardów PQS na każdym z tych etapów wpływa na końcową odpowiednią jakość produktu i gwarantuje uzyskanie mięsa o szczególnej, wysokiej jakości. Jakości PQS zwiększają trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyj-

ność wieprzowiny dla konsumentów. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że produkcja mięsa w Systemie PQS odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz ludzi, jak również z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego. System jest dobrowolny i otwarty, tzn. może do niego przystąpić każdy, kto dobrowolnie zdecyduje się na przestrzeganie dodatkowych wymogów określonych dla każdego etapu produkcji. Po spełnieniu wymogów Systemu, hodowcy i producenci oraz zakłady mięsne otrzymują certyfikat potwierdzający zgodność produkcji ze specyfikacją i mogą posługiwać się charaktery-

Odblaski na drogach mogą uratować życie

O

Komenda Główna Policji potwierdza, że 1/3 śmiertelnych wypadków drogowych to wypadki z udziałem pieszych, bardzo często z udziałem tych osób, które idą poboczem, przechodzą przez przejście dla pieszych, poza terenem zabudowanym, a nawet w terenie zabudowanym. Po zapadnięciu zmroku, osobę ubraną w ciemne kolory kierowca widzi często w ostatniej chwili. Ponadto, bardzo często pieszym wydaje się, że skoro oni widzą światła nadjeżdżającego samochodu, to tak samo dobrze sami są widoczni dla kierowców. Jednak kierowca, który jedzie

samochodem przy włączonych światłach i jest oślepiany światłami pojazdów jadących z przeciwka, widzi pieszego idącego poboczem w ostatniej chwili. Często na jakikolwiek manewr jest już zbyt późno. Należy więc zawsze pamiętać o noszeniu odblasków, a rodzice muszą więc pamiętać o wyposażeniu dziecka w takie elementy. Mogą one być umieszczone na tornistrze, rowerze, na ubraniach czy na obuwiu. Takie oznaczenie dzieci w ogromnym stopniu podnosi ich bezpieczeństwo na drodze. Warto pamiętać, że im niżej jest umieszczony element odblaskowy, tym szyb-

Jakość to przyszłość

Fakt, że hodowcy i producenci przystępują do programów certyfikacji swoich produktów to odpowiedź na rosnące wymagania konsumentów. Dziś nie wystarczy po prostu zachwalać swój produkt, dziś konsumenci chcą, by odpowiednie i odpowiedzialne instytucje potwierdziły swoim autorytetem, że dany produkt jest najwyższej jakości. Konsumenci będą coraz częściej wybierać wieprzowinę i jej przetwory kierując się informacją o sposobie jej wyprodukowania. Celem nadrzędnym jest przecież pewność, że dbamy o zdrowie nasze i naszych bliskich.

Przepisy, porady, adresy sklepów z wieprzowiną dobrej jakości na www.wieprzopedia.pl. Projekt realizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Fundusz Składkowy USR

d 31 sierpnia br. znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym wprowadziła dla wszystkich pieszych poruszających się po zmroku, poza strefą zabudowaną, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Policja zwraca uwagę, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20–30 metrów. Natomiast, jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. Problem ten zwykle nasila się jesienią i zimą, kiedy zmierzch zapada wcześniej. Policja podkreśla, że nawet w terenie zabudowanym i przy świetle lamp, człowiek poruszający się wzdłuż drogi, a nawet przechodzący przez jezdnię, jeśli nie ma odblasków – jest słabo widoczny dla kierowcy. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenach wiejskich. Mieszkańcy wsi poruszają się najczęściej po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i poboczy. Po tych drogach przemieszczają się również maszyny rolnicze, ciągniki i często jeżdżące z dużą prędkością samochody.

stycznym logo, które daje pewność konsumentom, że wszystkie produkty nim oznaczone spełniły surowe kryteria jakości.

ciej padną na niego promienie świateł reflektorów i kierowca szybciej dostrzeże przeszkodę. Zgodnie z przepisami, za brak elementów odblaskowych u osoby idącej np. poboczem drogi, poza terenem zabudowanym grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł. Brak u poszkodowanego w wypadku odblasków może być również uznany za przyczynienie się do tego zdarzenia, co może z kolei ograniczyć prawo do odszkodowania. Porady dla pieszych:

■■zawsze korzystaj z elementów odblaskowych, które noś w widocznym miejscu na ubraniu;

■■odblaski na ubraniu umieszczaj w taki sposób, aby były widoczne dla kierowców jadących z obu kierunków; ■■światła samochodu nie oświetlają całej sylwetki pieszego (zazwyczaj są ustawione na wysokości 25 cm), im niżej założysz odblaski, tym szybciej padną na nie światła reflektora pojazdu, dzięki czemu prowadzący będzie miał więcej czasu na reakcję; ■■odblaski w pierwszej kolejności zakładaj na dolne części odzieży np. buty, nogawki, mankiety; ■■kupując odzież na sezon jesienno-zimowy, preferuj zakup kurtek i butów wyposażonych w elementy odblaskowe; ■■jeżeli masz możliwość, umieść odblaski na najczęściej używanych akcesoriach tj. torby, plecaki, rower, itp.; ■■poruszaj się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku poboczem; ■■jeżeli droga nie ma pobocza, poruszaj się jak najbliżej krawędzi jezdni, jej lewą stroną (twarzą do nadjeżdżającego pojazdu); ■■nigdy nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Oprac. KRIR


38 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2014 NR11

Piknik Drobiowy w Zakrzowie Kolejny Piknik Drobiowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego został zorganizowany w sobotę, 27 września 2014 roku w Zakrzowie (woj. opolskie), podczas trwania XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

M

ieszkańcy Zakrzowa oraz liczni goście spoza powiatu i województwa mogli poznać zalety spożywania produktów z mięsa drobiowego. Była to masowa impreza plenerowa, zapoznająca z jakością i zaletami mięsa drobiowego i jego przetworów, wartościami odżywczymi i znaczeniem w codziennej diecie. W czasie trwania Pikniku na specjalnie przygotowanym stoisku uczestnicy magli skosztować produktów z mięsa drobiowego i poznać jego zalety, jak również posłuchać prelekcji i skosztować bulionu, pieczonych pałek z ryżem, kiełbasek, indyka w potrawce, grillowanej piersi z kurczaka i kaczki. Stoisko degustacyjne było oblegane przez licznie zwiedzających, każdy bowiem mógł znaleźć coś dla siebie, a bardziej wnikliwi otrzymali również przepisy na ciekawsze potrawy. Stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ Polacy coraz

bardziej doceniają walory zdrowego żywienia. Jego elementem jest spożywanie zdrowo przygotowanego mięsa drobiowego. Jak podają specjaliści, w naszym codziennym jadłospisie powinny znaleźć się takie skład-

niki jak białko pochodzenia zwierzęcego. Specjaliści podkreślają, że polskie rolnictwo jeszcze w dużym stopniu zachowało swój ekologiczny cha-

rakter, co dodatkowo przemawia za konsumpcją produktów mięsnych. Imponującą wiedzą na temat mięsa drobiowego i wytwarzanych

z niego potraw wykazały się zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci biorące udział w konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane do degustacji potrawy z mięsa drobiowego przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Obsługę stoisk i rozdawanie produktów do degustacji oraz materiałów informacyjno promocyjnych na terenie imprezy zapewniały hostessy. Trwający w Zakrzowie Piknik Drobiowy był doskonalą okazją, aby spróbować regionalnych wyrobów kulinarnych wytworzonych z mię-

Promocja polskich zbóż podczas Targów AgroEkoTurystycznych W ramach projektu zrealizowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Krajowa Rada Izb Rolniczych przy współpracy z Podlaską Izbą Rolniczą zorganizowała 20 lipca 2014 r. w Augustowie „Piknik Zbożowy”.

N

a imprezę na Rynku Zygmunta Augusta przybyło kilka tysięcy osób, w tym mieszkańcy zarówno pow. augustowskiego, jak i turyści z całego kraju. Degustacja produktów zbożowych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, konkursy i występ artystyczny przyciągnęły wielu widzów. Na Pikniku zaprezentowane zostały potrawy na ciepło i na zimno, promujące produkty zbożowe z regionu podlaskiego, m in. żurek staropolski, krokiety, pierogi, naleśniki, paszteciki, kartacze, sałatki na bazie produktów zbożowych oraz wiele innych. Na szczególną

uwagę zasługuje zaprezentowane pieczywo produkowane na naturalnym zakwasie. Do degustacji przygotowano chlebki żytnie z dodatkiem ziaren, owoców lub ziół, a także wiele innych wyrobów piekarniczych. W ramach Pikniku zostało przeprowadzonych wiele konkursów obfitujących we wspaniałe nagrody, zarówno dla tych najmniejszych, jak i starszych pociech, np. rozpoznawanie gatunków zbóż, znane przysłowia, rzut obwarzankiem, przeciąganie makaronu, kręce-

sa drobiowego, wygrać atrakcyjne nagrody w konkursach dla publiczności oraz miło spędzić czas obserwując ciekawe występy zespołów. Piknik Drobiowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego odbił się szerokim echem w mediach regionalnych i w serwisach internetowych województwa opolskiego. Po imprezie również wyemitowano relację z przebiegu Pikniku w telewizji regionalnej. Opracowanie KRIR Źródło: IR w Opolu

nie hula-hop z woreczkiem na głowie, slalom z obwarzankiem na głowie, konkursy plastyczne – wyklejanie prac z wykorzystaniem ziaren zbóż oraz „Pejzaż zbożem malowany”. Nie zapomniano również o dorosłych, dla nich przygotowano konkurs wiedzy o zbożu i produktach zbożowych. Podczas imprezy nieustannie trwała degustacja, jednak warto również zwrócić uwagę na inne towarzyszące atrakcje podczas Targów. Odwiedzających czekały liczne pokazy kulinarne, warsztaty zielarskie, wykłady i porady specjalistów, warsztaty plastyczno-recyklingowe, występy zespołów oraz zorganizowane przez Stowarzyszenie LG R„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”wraz z Augustowskimi Placówkami Kultury, spotkanie kulinarne„Kuchnia Pachnąca Tradycją”. Podczas Pikniku rozdawane były ulotki i materiały promujące produkty zbożowe. Ponadto wyświetlana była prezentacja pt.„Zdrowa żywność z polskich zbóż. Codziennie jedz produkty zbożowe” Celem Pikniku było propagowanie zdrowego stylu odżywiania, produktów regionalnych i ekologicznych z terenu województwa podlaskiego. Przygotowane do degustacji potrawy ze zbóż miały zapoznać konsumentów z ciekawymi smakami niedocenianych produktów zbożowych. Opracowanie: KRIR Źródło: Podlaska IR


listopad 2014 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

39

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego rolników W ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek chorobowy, podobnie jak zasiłek macierzyński czy jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, jest świadczeniem z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, samofinansującego się (bez udziału budżetu państwa), na które ubezpieczeni w KRUS opłacają odrębną składkę.

dni (180 dni w podstawowym okresie zasiłkowym i 360 dni w okresie przedłużonym). Zasiłek ten wynosi 10 zł za 1 dzień, a prawo do wypłaty tego świadczenia przedawnia się po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługiwało.

asiłek chorobowy przyznaje się wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby (rolnika, domownika), która wskutek choroby jest niezdolna do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni lub innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa. Przesłanie do placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA jest traktowane jako złożenie przez ubezpieczonego wniosku o rozpatrzenie uprawnień do zasiłku chorobowego. Jeżeli po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia

Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym chorobowym i macierzyńskim z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. obowiązkowo, uzyskują prawo do zasiłku chorobowego bez względu na okres podlegania ubezpieczeniu, ponadto do wymaganego okresu zasiłkowego, określonego w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym powyżej 30 dni, nie dłużej niż 180 dni), zalicza się im okresy pobierania zasiłku chorobowego z innego ubezpieczenia społecznego. Z kolei osoby ubezpieczone na wniosek – w trybie dobrowolnym, w pełnym zakresie (czyli objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

Z

i rehabilitacji rokuje jej odzyskanie, może on złożyć wniosek o przyznanie zasiłku na dalszy okres, niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Okres ten może wynosić nie dłużej niż 360 dni. Przyznanie zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni wymaga złożenia ponownego wniosku na druku KRUS SR-22A, który jest dostępny w każdej terenowej jednostce Kasy i na stronie www.bip.krus.gov.pl w menu Świadczenia. Podstawą przyznania zasiłku w przedłużonym okresie zasiłkowym jest orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS (w I instancji) lub komisji lekarskiej (w II instancji). Łączny okres pobierania zasiłku chorobowego może wynosić maksymalnie 540

Tryb ubezpieczenia ma znaczenie

oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) nabędą prawo do zasiłku chorobowego, jeśli posiadają co najmniej roczny nieprzerwany okres tego ubezpieczenia bezpośrednio przed wystąpieniem czasowej niezdolności do pracy uzasadniającej nabycie prawa do zasiłku chorobowego, z wyjątkiem niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy rolniczej. Zasiłek chorobowy nie przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem dobrowolnym w ograniczonym zakresie – z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Utrata prawa do zasiłku chorobowego Zasiłek chorobowy nie zostanie przyznany m.in. w następujących przypadkach:

– za okres niezdolności do pracy wskutek choroby, w którym ubezpieczony był poddany rehabilitacji na koszt KRUS w zakładzie opieki zdrowotnej, – jeżeli okres ubezpieczenia bezpośrednio przed wystąpie-

niem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczenia był krótszy niż rok po ustaniu ubezpieczenia, – jeżeli ubezpieczony sprawował opiekę nad chorym dzieckiem i innym członkiem jego rodziny, – gdy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu zostanie dowiedzione, że niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym była wynikiem umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego, – jeśli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu – ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za okres pierwszych pięciu dni niezdolności do pracy, – za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy, gdy ubezpieczony wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem, – w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie było sfałszowane.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego realizuje obecnie w ramach PROW 2007-2013 bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie w zakresie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”

Szkolenia z zakresu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” przeznaczone są dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Szkolenia realizowane są w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Roz woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenia przeznaczone są dla osób z całego kraju i będą realizowane do 31 grudnia 2014 r. Szkolenie trwa 2 dni (łącznie 16 godzin) Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, a drugiego dnia terenowe zajęcia praktyczne. Podczas pierwszego dnia szkoleń zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Planowany czas trwania to 8 godzin lekcyjnych. Drugiego dnia szkoleń będą odbywały się pokazy, demonstracje i ćwiczenia, które prowadzone będą na zróżnicowanych obiektach leśnych, przynajmniej dwóch podczas jednego szkolenia. Planowany czas trwania to 8 godzin lekcyjnych. Szkolenia są bezpłatne i prowadzone w całym kraju. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu oraz zapewnione wyżywienie (bufet kawowy oraz obiad, a osobom korzystającym z noclegu zapewniona jest kolacja i śniadanie). Uczestnikom zapewniony jest transpo rt lub zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikami szkoleń, wg poniższej kolejności mogą być: 1. rolnicy, którzy planują założyć las oraz członkowie ich rodzin; 2. beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin; 3. pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin. Szczegółowe informacje: www.pielegnacjalasu.pl Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt: tel. 22 623 24 63, fax. 22 623 11 55, e-mail: jawid@krir.pl

Oprac. KRUS

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 11/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 11/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement