a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

28 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

październik 2014 NR 10

NR 10 (100) październik 2014 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Reakcja polskich rolników na wstrzymanie rekompensat

Prezydenckie Święto Plonów

Czytaj na stronie 29

21 września 2014 r. w Spale, odbyły się Dożynki Prezydenckie. W obchodach święta plonów  uczestniczyli tradycyjnie przedstawiciele izb XIV Posiedzenie Krajowej rolniczych na czele z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem. Prezes Rady Izb Rolniczych Czytaj na stronie 30 KRIR kolejny rok z rzędu został zaproszony do Komitetu Honorowego oraz Organizacyjnego Dożynek Prezydenckich w Spale.

Prawo łowieckie niezgodne z Konstytucją

Czytaj na stronie 30

Od ziarenka do bochenka

Czytaj na stronie 31

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytaj na stronie 32

Piknik Wieprzowy na sportowo w Gidlach

Czytaj na stronie 33

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce

Czytaj na stronie 33

O

bchody święta dziękczynienia za plony rozpoczęły się w Kaplicy Polowej AK uroczystą mszą święta w intencji rolników. W trakcie nabożeństwa poświęcono wieńce dożynkowe. Po zakończeniu nabożeństwa korowód dożynkowy z udziałem pocztów sztandarowych izb rolniczych ruszył do Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbywały się główne ceremonie dożynkowe. Prezydent RP wraz z małżonką, na stadion COS udał się  bryczką. Tradycyjnym bochnem chleba z tegorocznych zbóż Parę Prezydencką powitali starostowie tegorocznych dożynek Agnieszka Dybioch, prowadząca wraz z mężem i teściami gospodarstwo rolne o pow. 300 ha w miejscowości Adamów (woj. lubelskie) oraz Robert Fatyga gospodarujący wraz z małżonką na 90 ha w miejscowości Dalechowy (woj. świętokrzyskie). Podobnie jak w roku poprzednim, starostów dożynek wyznaczały izby rolnicze w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim. Tradycyjnie już Dożynki Prezydenckie trwały dwa dni. Uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje. Zorganizowano Miasteczko Regionów, w którym prezentowano wyroby poszczególnych województw. Dużym zaintereso-

waniem cieszył się kiermasz tradycyjnej, polskiej żywności. Swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych. W sobotę 20 września 2014 r., w przeddzień Dożynek Prezydenckich, wzorem roku poprzedniego żona Prezydenta Anna Komorowska złożyła wizytę w Spale, gdzie wzięła udział w Forum Debaty

skich, którzy podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Anna Komorowska pogratulowała uczestnikom debaty ich siły i zaangażowania w wykony-

Anna Komorowska zwróciła uwagę na istotną rolę lokalnych liderów, którzy dzięki swoim doświadczeniom i osiągnięciom mogą motywować innych do podjęcia działań. Pierwsza Dama podkreślała, jak istotne jest odpowiednie wykorzystanie możliwości, które stwarza Unia Europejska. Warto mądrze gospodarować środkami finansowymi, jednocześnie nie zapominając o tradycji, w myśl hasła „tradycyjnie nowocześni”. Tego samego dnia przedstawiciele izb rolniczych spotkali się, aby przedyskutować zasady wypełniania tzw. praktyk zazielenienia w nowej perspektywie finansowej oraz sytuacji gospodarstw rolnych w związku z embargiem i decyzją Komisji Europejskiej. W spotkaniu

waną pracę. – Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa dokonań – powiedziała. – Państwa przykłady pokazują, jak ważna jest motywacja, chęć do działania – mówiła Pierwsza Dama. Według Małżonki Prezydenta RP najważniejsze jest „by chciało się chcieć”, chociaż ważne jest również wsparcie – przede wszystkim rodziny, ale także lokalnych społeczności.

wzięła udział Zofia Krzyżanowska – radca generalny MRiRW, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW – Marian Borek oraz Kamila Błachowicz – naczelnik Wydziału Wymogów Wzajemnej Zgodności i Zazielenienia WPR w Departamencie Płatności Bezpośrednich MRiRW.

Publicznej pt. „Młodzież wiejska – szanse i wyzwania”. Prelegentem debaty z ramienia izb rolniczych był Piotr Rusiecki – prowadzący 45-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła ras mięsnych, członek zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej. W debacie udział wzięli młodzi przedsiębiorcy działający na obszarach wiej-

Piknik Mleczny i Drobiowy

Czytaj na stronie 34

Widoczny pieszy – bardziej bezpieczny na drodze

Czytaj na stronie 35

Opracowanie: KRIR


październik 2014 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

29

Reakcja polskich rolników na wstrzymanie rekompensat W dniu 15 września 2014 r. odbyła się konferencja prasowa prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza na temat: „Reakcja polskich rolników na wstrzymanie przez KE wypłaty rekompensat w związku z rosyjskim embargiem oraz sytuacja bieżąca w rolnictwie”.

P

rezes KRIR podczas konferencji odniósł się do spadku cen wielu produktów w związku z wprowadzeniem przez Rosję embarga, co spowodowało także wiele strat rolników. Poinformował o apelu, jaki skierował samorząd rolniczy do sieci handlowych o to, by nie wykorzystywały trudnej sytuacji na rynku i nie oferowały rolnikom niższych cen. Prezes KRIR podkreślił także, że ze względu na trudną sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego, konsumenci powinni wybierać polskie produkty, co pozwoli przetrwanie obecnego kryzysu. Zwrócił uwagę, że dotychczas największe straty przez embargo ponieśli producenci papryki, kapusty pekińskiej, śliwek czy gruszek, bowiem te produkty wysyłane były do Rosji bez przetworzenia, a trudno jest je przechować.

Prezes KRIR poruszył także temat trudnej sytuacji producentów mleka, którzy otrzymują mniejsze stawki za surowiec, a ponadto, wielu producentów mleka w październiku będzie musiało zapłacić karę za przekroczenie kwoty produkcji mleka w sezonie 2013/2014. Kara sięga ok. 30 gr za każdy litr ponad limit. Poruszając problem unijnych rekompensat za produkty, które nie mogą być wyeksportowane do Rosji, prezes KRIR powiedział, że wielu rolników kalkuluje, czy zamiast ubiegać się o unijne rekompensaty za straty poniesione w wyniku rosyjskiego embarga nie zdecydować się na sprzedaż owoców czy warzyw na rynku. Polscy rolnicy złożyli zapotrzebowanie na rekompensaty na kwotę o wiele

wyższą niż jest środków unijnych na ten cel. KE przeznaczyła na rekompensaty 125 mln euro. Od polskich rolników napłynęło dużo zgłoszeń, bo na początku nie było wiadomo, jakie będą stawki rekompensat i czy w ogóle będzie zbyt na dany produkt, a Unia tłumaczyła, że będą one rozdzielane na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Nasi producenci nie znając zasad, złożyli wnioski, by ewentualnie móc skorzystać z rekompensat – tłumaczył prezes

Szmulewicz. Zauważył, że kontrole zgłoszeń trwają od tygodnia. Liczba wniosków o rekompensaty będzie zdecydowanie mniejsza niż powiadomień o zamiarze wycofania produktu z rynku. Tym bardziej, że wówczas z plantacji nie może być zebrany nawet kilogram owoców czy warzyw, uprawa musi być zniszczona w całości – dodał. Następnie prezes KRIR poinformował o aktualnym stanie prac w Sejmie nad obywatelskim projektem

ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przywracającej w Polsce możliwość uboju rytualnego. Zaapelował o nieodrzucanie projektu w pierwszym czytaniu i spokojną debatę, pozwalającą na wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących większość posłów. Zwłaszcza w sytuacji obecnego problemu wirusa afrykańskiego pomoru świń i zakazu eksportu wieprzowiny do Rosji. Oceniając tegoroczne zbiory zbóż, prezes KRIR powiedział, że zbiory są dobre, jednak ich jakość jest o wiele gorsza. O ile nie będzie problemu ze zbyciem wysokiej jakości ziarna konsumpcyjnego, to mogą wystąpić trudności ze sprzedażą zboża na pasze. Będzie to zależało m.in. od wielkości chowu trzody chlewnej i drobiu, jak również możliwości eksportu ziarna. Prezes KRIR zaznaczył, że na razie ceny ziarna są niskie – Tak jest zawsze podczas żniw, dlatego trudno jest prognozować, na jakim poziomie się one ukształtują. Będzie to wiadomo późną jesienią – powiedział prezes KRIR. Opracowanie: KRIR

Zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego rolników

N

a wniosek Prezydium Rady do spraw Kobiet z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych 14 sierpnia 2014 r. zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o inicjatywę ustawodawczą w celu zmiany przepisów dotyczących zasiłku pogrzebowego z KRUS. Obowiązujące przepisy pod tym względem traktują gorzej rolników niż osoby w ZUS.

Komu przysługuje? Odpowiadając, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z art. 77 i 78 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.) zasiłek pogrzebowy przysługuje oso-

bie, która pokryła koszty pogrzebu w razie śmierci: n ubezpieczonego, n osoby pobierającej emeryturę lub rentę, n osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, n członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2. Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 4, są osoby wymienione w art. 67, tj. następujący członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej: n dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, n przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem peł-

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl

noletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, n małżonek (wdowa i wdowiec), n rodzice (w tym również ojczym i macocha). Przy ustalaniu prawa do zasiłku pogrzebowego (odmiennie niż przy ustalaniu prawa do renty rodzinnej) nie jest wymagany od wnuków i rodzeństwa warunek przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm), zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci: n ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, n uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia, n członka rodziny osoby, o której mowa w pkt .1 lub 2, pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej, n osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Wyrażenie określone w pkt. 3 „spełniającego warunki do renty rodzinnej” nie jest równoznaczne z koniecznością „otrzymywania renty rodzinnej za życia”, o czym jest mowa w piśmie KRIR. Art. 29 ustawy określa, że do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny zmarłego: n dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, n przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, n małżonek (wdowa, wdowiec), n rodzice, – jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rolnicy mają gorzej Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że w przypadku prawa do zasiłku pogrzebowego przyznawanego przez KRUS z ubezpieczenia społecznego rolników faktycznie krąg osób do niego uprawnionych jest węższy niż w ZUS. Jednakże krąg członków rodziny, po śmierci których, zasiłek pogrzebowy przysługu-

je, jest tak szeroki w obu systemach ubezpieczeniowych, że niejednokrotnie osobie, która pokryła koszty pogrzebu przysługuje zbieg prawa do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia w KRUS i ubezpieczenia w ZUS. Wtedy zasiłek pogrzebowy przyznaje i wypłaca zawsze ZUS. Obecnie trwają prace legislacyjne w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w którym proponuje się rozszerzyć krąg osób, po śmierci których przysługuje zasiłek pogrzebowy o „inne osoby”. W ten sposób krąg osób, po śmierci których zasiłek pogrzebowy wypłacać będzie ZUS, będzie praktycznie nieograniczony. Tym samym, osoby, które nie uzyskają prawa do zasiłku pogrzebowego z KRUS, będą mogły ubiegać się o analogiczne świadczenie z ZUS. System ubezpieczenia społecznego rolników nie wymaga wprowadzania tak szerokich regulacji, jak w systemie powszechnym, gdyż z założenia jest dostępny dla ściśle ograniczonej grupy społeczno-zawodowej, tj. rodziny, dla której podstawowym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne oraz emerytów i rencistów rolnych i ich rodzin. Opracowanie: KRIR


30 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

październik 2014 NR 10

XIV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych 1 października 2014 r. w Warszawie odbyło się XIV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji. W trakcie posiedzenia przyjęto dwie uchwały: nr 7/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia działań w związku z embargiem Rosji na produkty rolno-spożywcze z Polski oraz nr 8/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia szerokich działań informacyjnych przez resort rolnictwa i rozwoju wsi w związku z obowiązkiem spełniania przez rolników wymogów zazielenienia.

W

trakcie dyskusji delegaci KRIR zwrócili uwagę, że płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie, to obowiązkowy komponent nowego systemu płatności bezpośrednich. W przypadku niespełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia, przepisy unijne przewidują stosowanie sankcji poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty płatności. Niestety dotychczasowe wyjaśnienia w zakresie realizacji tego zobowiązania są w dalszym ciągu niezrozumiałe dla rolników. Co więcej, wielu z nich dokonało już siewu ozimin. W związku z tym KRIR postanowiła zwrócić się do Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej odnośnie prawidłowego spełnienia obowiązku zazielenienia również za pośrednictwem izb rolniczych. Sporą część dyskusji poświęcono kwestii embarga rosyjskiego. Polscy rolnicy i producenci z dnia na dzień stracili możliwość sprzedaży swoich produktów, a co za tym idzie, stracili swoje podstawowe źródło dochodów. Jak podał Bank Gospodarki Żywnościowej, ceny większości warzyw na krajowym rynku w sierpniu 2014 r. utrzymywały się na niższym poziomie niż w roku poprzednim. Zdaniem KRIR, Rząd RP koniecznie musi urucho-

Prawo łowieckie niezgodne z Konstytucją RP

W

związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.07.2014 roku (Sygn. akt P 19/13), który orzekł o niezgodności przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP w zakresie utworzenia obwodu łowieckiego, obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości  oraz koniecznością zmiany przepisów w ciągu 18 miesięcy, zarząd Krajowej Rady izb Rolniczych wystąpił do Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa oraz przewodniczącego ZG PZŁ z inicjatywą

współpracy przy tworzeniu projektu zmian do niniejszej ustawy. Zarząd KRIR przypomniał, że w związku z nasilającymi się problemami związanymi ze szkodami powodowanymi w uprawach rolnych przez dziką zwierzynę samorząd rolniczy powołał Zespół ds. szkód łowieckich, w którego pracach uczestniczą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lasów Państwowych. Opracowanie: KRIR

mić wszelkie działania, które mogłyby zminimalizować straty, które dotykają producentów owoców i warzyw, a także producentów mięsa i mleka, co w konsekwencji może dotyczyć przemysłu artykułów rolno-spożywczych. Zaproponowano m.in. zniesienie zakazu uboju rytualnego w Polsce, negocjowanie w UE w celu rezygnacji z kar za przekroczenie kwot mlecznych, zwiększenie dopłat do materiału siewnego czy podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W Posiedzeniu KRIR udział wzięli również zaproszeni goście: minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, Lucjan Zwolak – zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego, Jarosław Sierszchulski zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krystyna Gdula – zastępca prezesa KRUS, Leszek Świętochowski – prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Tomasz Ciodyk – dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przedstawiciele GIW. Opracowanie: KRIR

Stawki płatności bezpośrednich

W

związku z opublikowaniem kursu wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2014 r. (4,1776 zł za 1 euro) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane już zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2014 r., które zaplanowano wstępnie na następującym poziomie: n Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 910,87 zł/ha; n płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1000,39 zł/ha; n płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 351,69 zł/tonę; n płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Bur-

ley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia; n oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 165,55 zł/tonę; n oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 1569,76 zł/ha;

Z

n płatność cukrowa – 53,61 zł/tonę; n płatność do krów – 595,30 zł/szt.; n płatność do owiec – 125,32 zł/szt.; n specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 556,37 zł/ha. Źródło: MRiRW

Rozszerzenie dopłat do materiału siewnego

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wnioski zgłoszone przez Wojewódzkie Izby Rolnicze, wystąpił 18.09.2014 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzupełnienie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowa-

ny o następujące gatunki roślin: kukurydza, rzepak i burak cukrowy. Kukurydza i rzepak zajmują coraz ważniejsze miejsce wśród gatunków uprawianych w Polsce i wprowadzenie dopłaty do materiału siewnego mogłoby mieć pozytywny wpływ na rozwój hodowli tych roślin i wprowadzenie nowych odmian. Opracowanie: KRIR


październik 2014 NR 10 W ostatnim dniu Winobrania, 14 września br., w Zielonej Górze odbył się Piknik Zbożowy sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych podczas imprezy Mięsna Arena.

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Od ziarenka do bochenka

O

bie imprezy uzupełniały się znakomicie i przyciągnęły tłumy gości. Piknik Zbożowy zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych przy współpracy z Lubuską Izbę Rolniczą promował produkty zbożowe, w tym mączne, z uwzględnieniem tradycyjnych kresowych wyrobów zbożowych oraz chleba staropolskiego z listy produktów tradycyjnych. Degustacja produktów zbożowych przeplatała tradycję z nowoczesnością, od blin, pierogów poleskich czy domowych drożdżowych wypieków i bułek na parze przygotowanych przez KGW do nowoczesnych wypieków piekarniczych z ziarnami. Podczas Pikniku przy zabawie edukowaliśmy dzieci i dorosłych o potrzebie jedzenia dobrej jakości produktów zbożowych. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, ale dzisiaj warto docierać do tradycyjnych smaków. Imprezie towarzyszyły występy zespołów śpiewaczych, które zachwyciły mieszkańców miasta swoim tradycyjnym i biesiadnym repertuarem. Na scenie zaprezentowały się – Kryniczanka z poleskim repertuarem, Wierzbniczanki z żywą kapelą, Stypulowianie z akordeonistą oraz Luna Rosa z Jelenina. Powodzeniem cieszyły się materiały informacyjno-promocyjne przygotowane na piknik, dzieci otrzymywały użytkowe gadżety – ulot-

Źródło: ARR

O

Fot. Photogenica

W

na poziomie wyższym o 6,87% niż w tym samym okresie roku 2013/2014. W sierpniu 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 915,9 mln kg mleka, tj. o 7,3% więcej niż przed rokiem. W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8%, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż prognozowana opłata za rok kwotowy 2013/2014.

31

ze składek samych rolników i które są zarządzane przez Agencję Rynku Rolnego. W ramach tych funduszy promujemy spożycie polskich zbóż oraz innych polskich doskonałych produktów żywnościowych. W ramach pikniku zorganizowano również warsztaty kulinarne „Od ziarenka do bochenka”, podczas których dzieci zapoznawały się z rodzajami zbóż, poznawały zdrowe wypieki oraz samodzielnie wykonały wazoniki z masy solnej udekorowane prawdziwymi ziarnami. Podczas Pikniku Zbożowego zorganizowano dla dzieci  konkursy z nagrodami, które przyciągały swoją atrakcyjnością. Ponadto, na stoisku konkursowym dzieci mogły pomalować buzie w wesołe wzory motylków, kwiatków itp.

Także dla dorosłych zorganizowano konkursy z nagrodami. Odbył się również konkurs wiedzy z pytaniami nt. zbóż i pieczywa. Trzecim konkursem był konkurs na najsmaczniejszy wypiek drożdżowy, który wygrało„Stowarzyszenie KGW Bobrowianki”, za bułeczki drożdżowe z serem. Opracowanie: KRIR Źródło: Lubuska IR

Chcesz otrzymać płatności? Przestrzegaj dywersyfikacji

8% – o tyle Polska przekroczy kwotę mleczną?

miesiącach kwiecień – sierpień 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 4,59 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 25.09.2014 r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 5 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 46,71%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 46,31%. W okresie IV–VIII 2014 r. ilość skupionego mleka ukształtowała się

ki, odblaski, magnesy, kubki, długopisy, kolorowanki itp. Pokazaliśmy jak ważne w diecie są produkty zbożowe, że mamy dobre wyroby zbożowe i kultywujemy tradycje piekarnicze oraz jesteśmy otwarci na nowe wypieki – chleby orkiszowe, z ziarnami, ale również tradycyjne na zakwasie. Izby od kilku lat korzystają z doskonałym skutkiem z funduszy promocji, które powstały

PW

d 2015 roku dopłaty bezpośrednie będą przyznawane na innych zasadach niż dotychczas. Jedną z nowości jest wprowadzenie płatności na zazielenienie. Żeby je otrzymać w przyszłym roku, rolnicy, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych, czyli ok. 17% gospodarzy i zamierzają zasiać w tym roku oziminy, muszą tak zaplanować strukturę upraw, aby spełnić kryteria dywersyfikacji. Dywersyfikacja upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w danym roku. Jeżeli rolnik posiada grunty orne o powierzchni od powyżej 10 ha do 30 ha wówczas, w okresie od 15 maja do 15

lipca 2015 r. musi prowadzić tam minimum 2 różne uprawy, przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% areału. Natomiast, gdy rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów ornych, wtedy w okresie od 15 maja do 15 lipca 2015 roku ma obowiązek prowadzenia co najmniej 3 upraw. W takim przypadku uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą przekraczać 95% areału. Formy ozime i jare uznaje się za  odrębne uprawy, nawet jeżeli należą do tego samego rodzaju. Źródło: ARiMR


32 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

październik 2014 NR 10

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27.08.2014 – Sejm RP ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad przygotowaniem nowych przepisów o dopuszczalnych normach zanieczyszczeń WWA w żywności, w związku z wejściem, z dniem 1 września br., nowych przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat dotychczasowych, aktualnych i planowanych działań podejmowanych w sektorze produkcji trzody chlewnej w związku z wystąpieniem w Polsce nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń.

28.08.2014 – Sejm RP ■■rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych działań Zespołu do spraw spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw oraz działań podejmowanych przez rząd w tym w zakresie; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku oraz działań podejmowanych przez rząd w tym zakresie; ■■sprawy bieżące.

10.09.2014 – Sejm RP ■■pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin;

■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

11.09.2014 – Sejm RP ■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych; ■■wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

22.09.2014 – Senat RP ■■spotkanie z członkami Senatu Republiki Czeskiej i dyskusja na temat zakazu importu towarów rolno-spożywczych m.in. z Unii Europejskiej, wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej 7 sierpnia 2014 r. oraz spraw dotyczących współpracy międzynaro-

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■■projekt rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie rodzajów nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów dotyczących Rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane stosować; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt; ■■projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych; ■■projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu Anolophora chinensis (Forster); ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014;

■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007–2013; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin; ■■projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020; ■■projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy Stabilizacji Dochodów Rolniczych; ■■projekt ustawy o rybołówstwie morskim; ■■projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków Innowacyjności w ramach Programu Operacyj-

nego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania; ■■projekt ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym;

dowej, szczególnie w zakresie rolnictwa.

24.09.2014 – Sejm RP ■■pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

25.09.2014 – Sejm RP ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu dotyczących likwidacji skutków wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej, w dniu 7 sierpnia 2014 r., embarga na import produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej, w tym zakwestionowanych przez Komisję Euro■■projekt rozporządzenia w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii; ■■projekt rozporządzenia uchylającego rozporządzenie MRiRW z dnia 26 kwietnia 2004 r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin, przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny; ■■projekt ustawy o zawieszenie spłat niektórych pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania; ■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych

pejską wniosków dotyczących rekompensat wynikających z wprowadzenia embarga oraz rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie ok. 400 mln. euro; ■■wspólne z Komisją Finansów Public znych: rozpatr zenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Opracowanie: KRIR

z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r.; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007–2013; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego PROW 2007–2013; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opracowanie: KRIR


październik 2014 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

33

Piknik Wieprzowy na sportowo w Gidlach N a stadionie sportowym w Gidlach 9 sierpnia 2014 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Agencją Rynku Rolnego zorganizowała Piknik Wieprzowy, który odbył się przy okazji jubileuszu 90-lecia klubu LKS „VIS” Gidle. Przybyłych na stadion gości powitała wójt Krystyna Kubasiak oraz były zawodnik VIS-u Gidle – Adrian Stacherczak. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował członek zarządu Andrzej Komala oraz dyrektor Biura IRWŁ Jerzy Kuzański. W czasie obchodów zostało rozegranych kilka meczów w różnych kategoriach wiekowych. Najstarszym, bo 73-letnim zawodnikiem w drużynie oldbojów był Mieczysław Michalski. Nie lada gratką dla wszystkich była możliwość rozmowy z byłym reprezen-

tantem Polski Sławomirem Majakiem, który w latach 1984–1987 był zawodnikiem LKS „VIS” Gidle. W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy mogli skosztować potraw z mięsa wieprzowego, które zostały przygotowane na Piknik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Uczestnicy pikniku degustowali wyśmienite potrawy z mięsa wieprzowego takie jak: wiejska  szynka wędzona, rolada wieprzowa, sakiewka ze schabu z boczkiem, pulpety wieprzowe, schab ze śliwką i morelą, pieczeń rzymska, szaszłyki wieprzowe z papryką, pieczarką i cebulką, kuleczki wieprzowe z dipami, boczek faszerowany. Pełne tace z pysznościami wieprzowymi noszone przez hostessy znikały bardzo szybko. Uczestnicy Pikniku Wieprzowego mogli również skosztować zupy gulaszowej, żurku z pul-

petami kiełbasianymi oraz karkówki w sosie. Oprócz wspomnianych atrakcji dzieci uczestniczyły w konkursach tematycznych. Dostępne ulotki i prezentacja wpisały się w cel imprezy, którym było promowanie wśród konsumentów spożycia mięsa wieprzowego i jego przetworów. Zwiększenie udziału w codziennej diecie mięsa wieprzowego i jego przetworów oraz wyeksponowanie zarówno jego wysokich walorów smakowych, jak również wartości odżywczych ma obalić fałszywe mity i przekłamania

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce

W

dniu 24 września 2014 r. Europejska Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej przedstawiła raport„Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce”, który omawia zasadność wprowadzenia rozwiązań podatkowych w polskim rolnictwie. Podczas prezentacji raportu, w panelu nt. opodatkowania rolników w Polsce udział wziął wiceprezes KRIR Marek Borowski, wraz z ekonomistami: prof. dr hab. Katarzyną Duczkowską-Małysz, dr Jakubem Borowskim, dr Stanisławem Kluzą.

Autorzy prezentują możliwe warianty opodatkowania rolnictwa oraz konsekwencje ich wprowadzenia. W raporcie omówione są również przykładowe systemy opodatkowania rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. W raporcie Fundacji EFRWP przedstawiono możliwe warianty opodatkowania polskiego rolnictwa. Zdaniem autorów opracowania, najbardziej skuteczny jest system, w ramach którego zostałyby zniesione bariery w przepływie czynników produkcji. To one ograniczają możliwości legalnego osiągania większych dochodów przez

mieszkańców wsi. Dodatkowym rozwiązaniem jest także wprowadzenie ewidencjonowania kosztów i przychodów gospodarstw rolnych, co stanowiłoby podstawę do obliczania sprawiedliwego podatku dochodowego. Dzięki temu, możliwe byłoby również lepsze poznanie dokładnej sytuacji materialnej mieszkańców wsi oraz lepszego adresowania dla nich pomocy rozwojowej i społecznej. Rozwojowi rolnictwa sprzyjałoby również traktowanie go jako działalności gospodarczej i opodatkowanie na zbliżonych zasadach, z oczywistym uwzględnieniem jego specyfiki. – Jednym z najlepszych rozwiązań byłoby zastąpienie obecnego podatku rolnego podatkiem od ziemi – ze stawką na przykład 50% obecnej stawki podatku rolnego, a także opodatkowanie dochodów gospodarstwa rolnego na zasadach analogicznych do opodatkowania działalności gospodarczej, czyli PIT (skala lub liniowy) – wyjaśnia Marek Zagórski. – Ujednolicanie systemu powinno jednak odbywać się w obie strony. Oznacza to, że jednocześnie z reformą podatku rolnego należy znacząco obniżyć poziom obciążeń (z tytułu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodaje. Opracowanie: KRIR

krążące na temat wieprzowiny. Piknik został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Część artystyczną 90-lecia gidlowskiego klubu uświetnił występ Strażackiej Orkiestry Dętej z Gidel ze 100-letnią tradycją. Natomiast do północy, przy świetnej zabawie, biesiadnikom przygrywał zespół „Caanon Band”. Opracowanie: KRIR Źródło: Łódzka IR

Program rolnośrodowiskowy

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wnioski zgłoszone przez wojewódzkie izby rolnicze, ponownie wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, by zwrócić uwagę, że wiele kontrowersji i niepokoju budzą często wprowadzane zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Przystępując do programu rolnośrodowiskowego rolnik podjął zobowiązanie w oparciu o przygotowany przez doradcę rolnośrodowiskowego plan działalności rolnośrodowiskowej. W planie tym zobowiązał się do przestrzegania zasad oraz zapoznał się z sankcjami za ich nieprzestrzeganie od pierwszego do ostatniego roku trwania programu. Z tego zobowiązania rolnik powinien być rozliczany, a nie z kolejnych zmian, któ-

re następują w trakcie realizacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nakłada na rolników sankcje za cały okres realizacji zobowiązania, powołując się na rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z 13.03.2013 r. oraz na akty prawne Unii Europejskiej. Rolnicy zdają sobie sprawę, że nawet najlepiej przygotowany akt prawny przy wdrożeniu wymaga zmian, ale te zmiany nie mogą uderzać w osoby, które w dobrej wierze realizują jego pierwotne zapisy. Nawiązując do wcześniejszego pisma Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24.07.br., zarząd KRIR zawnioskował o wprowadzanie jedynie koniecznych zmian przepisów, w taki sposób, aby rolnicy nie byli poszkodowani ich skutkami. Opracowanie: KRIR


34 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

październik 2014 NR 10

Świętokrzyskie mleczne smaki Piknik mleczny sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka w województwie świętokrzyskim został zorganizowany w sobotę 20 września 2014 r. jako impreza towarzysząca odbywającemu się w tym powiecie od wielu lat Świętu Ryb i Wędkarzy „Konecka ryba”. Miejscem imprezy był Park Miejski w Końskich, stałe miejsce koncertów i imprez odbywających się w tym mieście. W imprezie wzięło udział kilkaset osób.

Oferowano także serniki różnego rodzaju, ciasta owocowe z budyniem, bułeczki i rogaliki z serem i owocami, napoleonki. Hostessy pomagały w podawaniu oferowanych dań a chętnych do degustacji było tak wielu, że nikogo nie trzeba było zachęcać. Dodatkowo swoje własne stoisko w ramach Pikniku miała miejscowa OSM – Mleczarnia Konecka,

S

toiska ŚlR i degustacyjne umieszczone były pod namiotami naprzeciwko sceny, gdzie goście mogli usiąść i degustować produkty mleczne. Konferansjer zachęcał do degustacji i przedstawiał informacje o oferowanych daniach i produktach. Podchodził także do stoisk, gdzie oferujący degustacje mówili o walorach zdrowotnych i smakowych tych produktów. A były to dania z mlekiem i serem np. zupa borowikowa z serem topionym, pierogi z farszami serowymi – tradycyjne na słodko, z dodatkiem mięty, ruskie, z kaszą gryczaną i serem, z kaszą jaglaną i serem, ze szpinakiem i różnymi serami, z serem i żurawiną, naleśniki z różnymi farszami serowymi i serowo-owoco-

O tym, że warto spożywać mięso drobiowe mogli się przekonać uczestnicy Pikniku Drobiowego zorganizowanego 28 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Piknik Drobiowy wpisał się w Targi SMAKI REGIONÓW, które kierowane są do miłośników tradycyjnej, polskiej żywności przyrządzanej według dawnych receptur. Piknik sfinansowany został z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

wymi i serowo-szpinakowe, także z sosami jogurtowymi, sałatki z serami, a nawet schab gotowany w mleku, jako ciekawostka.

gdzie można było spróbować produkowanych tu jogurtów, maślanki, serów i masła. Natomiast na stoisku ŚIR przygotowana zosta-

wotnych i odżywczych produktów mlecznych. W trakcie Pikniku zostały przeprowadzone konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, których tematem przewodnim była wiedza na temat mleka i produktów mlecznych, a nagrody sfinansowano z Funduszu Promocji Mleka. Na koniec imprezy odbył się koncert zespołu Szulerzy. Opracowanie: KRIR Źródło: Świętokrzyska IR

Piknik Drobiowy na Targach Smaki Regionów także dowiedzieć się jak je przygotować oraz zaopatrzyć się w przepisy i publikacje dotyczące mięsa drobiowego. Dla wszystkich, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedze z zakresu hodowli drobiu organizatorzy przygotowali konkurs, w którym wygrać można było mrożoną gęś. Konkur-

J

ak wynika ze wszelkich statystyk, w polskich kuchniach często sięgamy po kurczaki, coraz więcej spożywamy mięsa z indyka, ale wciąż niedoceniane jest mięso kaczek i gęsi, które przecież królowało na szlacheckich stołach i jest ważnym elementem naszego dziedzictwa kulinarnego. Panuje powszechne przekonanie, że mięso kacze oraz gęsinę trudno jest przygotować. Organizatorzy Pikniku poprzez przygotowane degustacje oraz porady kulinarne starali się

ła degustacja serów produkowanych przez lokalne mleczarnie, z których każda wytwarza specyficzne i niepowtarzalne produkty w oparciu o wieloletnią tradycję. Ta promocja i degustacja miała także wielkie powodzenie, tym bardziej, że sery i masła były bardzo świeże i przygotowane z różnymi dodatkami warzywnymi. Na stoisku ŚIR była także prezentacja multimedialna, którą można było obejrzeć i zapoznać się z szerszymi informacjami nt. walorów zdro-

przekonać odwiedzających stoisko, że warto sięgać po mięso drobiowe ze względu na jego walory smakowe oraz wartość odżywczą. Dla gości Pikniku zostały przygotowane degustacje następujących potraw: gęś na ciepło z sosem z leśnych grzybów, kotlet de volaille z piersi kurczaka z dodatkami, kaczka pieczo-

na nadziewana, galantyna z mięsem drobiowym, sałatka z kurczaka, paszteciki z mięsem drobiowym, rolada z kurczaka ze szpinakiem oraz czernina, gulasz z żołądków oraz gulasz na mięsie drobiowym. Każdy, kto odwiedził stoisko Pikniku Drobiowego mógł nie tylko spróbować drobiowych przysmaków, ale

sy czekały także na najmłodszych, którzy chętnie rysowali i kolorowali obrazki z motywami kur, kaczek i indyków. Degustacjom towarzyszyły występ artystyczny Kapeli z Żegocina. Opracowanie: KRIR Źródło: Wielkopolska IR


październik 2014 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

35

Widoczny pieszy – bardziej bezpieczny na drodze O

d 31 sierpnia 2014 r. w znowelizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym obowiązują przepisy wymagające noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmroku poza strefą zabudowaną w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Do spełnienia prawnych wymogów wystarczą nawet drobne materiały odblaskowe, jak opaska na rękę, zawieszka czy elementy odblaskowe odzieży, butów, zapewniające widoczność z kilkudziesięciu metrów. Koszt zakupu odblasku to kilka złotych, a są one ogólnie dostępne w różnych kolorach i wielu rodzajach. Warto przypomnieć, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w działaniach prewencyjnych, m.in. pod hasłem „Widoczny bardziej bezpieczny”, od lat zaleca noszenie odblasków. Zachęcając rol-

ników, dzieci w wieku szkolnym na terenach wiejskich, do codziennego noszenia materiałów odblaskowych, Kasa udostępnia opaski, kamizelki, torby, breloki itp. elementy na swoich stoiskach informacyjnych, podczas szkoleń, konkursów poświęconych popularyzacji zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym. W najnowszym opracowaniu na ten temat Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS na stronie www. krus.gov.pl w zakładce Aktualności prewencyjne Kasa m.in. zaznacza, że pieszy użytkownik drogi publicznej poza terenem zabudowanym może być ukarany za nieposiadanie odblasków mandatem, nawet do 500 zł. Z kolei w razie poszkodowania w wypadku taka osoba może zostać uznana za winną/współwinną zdarzenia, a ubezpieczyciel może z tego powodu odmówić przyznania odszkodowania.

Pobocza dróg publicznych na obszarach wiejskich są często nieutwardzone, bez chodników, wąskie, nieoświetlone. Przez wiele z nich przebiegają trasy wzmożonego ruchu pojazdów. W takich warunkach pieszy, który po zmroku jest w stanie dostrzec nadjeżdżający pojazd już z odległości 1000 metrów, błędnie może zakładać, że sam też jest widoczny przez kierowcę pojazdu. Niestety, kierowca samochodu, który poza terenem zabudowanym może jechać z dozwoloną prędkością nawet do 90 km/h, pokonuje w ciągu jednej sekundy średnio 25 metrów, więc przy tej prędkości prowadzący pojazd po zauważeniu pieszego na nieoświetlonym odcinku drogi nie ma właściwie czasu na podjęcie właściwej reakcji. Osoba idąca drogą nocą, zwłaszcza w ciemnym ubraniu, jest widoczna w świetle reflektorów samochodu dopiero z odle-

głości 20–30 metrów. To zbyt mały dystans, żeby kierowca miał dostateczny czas na reakcję i mógł ją bezpiecznie ominąć. Natomiast pieszy zaopatrzony w odblaski jest dla prowadzącego pojazd widoczny z odległości ok. 130–150 metrów. To daje mu ok. 6 cennych sekund na reakcję decydującą o życiu pieszego, kierowcy i innych osób znajdujących się w tym czasie na drodze. Do podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy m.in. to, że pieszy: n powinien poza terenem zabudowanym poruszać się wyłącznie lewą stroną drogi, n przez jezdnię powinien przechodzić w miejscach do tego wyznaczonych, a jeżeli takich brakuje, w miejscu o dobrej widoczności, n przed wejściem na jezdnię powinien upewnić się, że mu nic nie

zagraża i że sam nie będzie zagrażał innym użytkownikom dróg, n nie może raptownie wbiegać na jezdnię, n nie może przechodzić przez jezdnię w miejscu, gdzie są barierki, łańcuchy, płotki i siatki oddzielające jezdnię, n nie powinien przechodzić przez jezdnię na ukos, n nie powinien wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność. Przypominając o obowiązkowych akcesoriach odblaskowych, Kasa proponuje, by dla własnego bezpieczeństwa i z zasady ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg, odblaski warto mieć nie tylko po zmroku i nie tylko na terenie niezabudowanym.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego realizuje obecnie w ramach PROW 2007-2013 bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie w zakresie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”

Szkolenia z zakresu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” przeznaczone są dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Szkolenia realizowane są w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Roz woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenia przeznaczone są dla osób z całego kraju i będą realizowane do 31 grudnia 2014 r. Szkolenie trwa 2 dni (łącznie 16 godzin) Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, a drugiego dnia terenowe zajęcia praktyczne. Podczas pierwszego dnia szkoleń zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Planowany czas trwania to 8 godzin lekcyjnych. Drugiego dnia szkoleń będą odbywały się pokazy, demonstracje i ćwiczenia, które prowadzone będą na zróżnicowanych obiektach leśnych, przynajmniej dwóch podczas jednego szkolenia. Planowany czas trwania to 8 godzin lekcyjnych. Szkolenia są bezpłatne i prowadzone w całym kraju. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu oraz zapewnione wyżywienie (bufet kawowy oraz obiad, a osobom korzystającym z noclegu zapewniona jest kolacja i śniadanie). Uczestnikom zapewniony jest transpo rt lub zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikami szkoleń, wg poniższej kolejności mogą być: 1. rolnicy, którzy planują założyć las oraz członkowie ich rodzin; 2. beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin; 3. pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin. Szczegółowe informacje: www.pielegnacjalasu.pl Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt: tel. 22 623 24 63, fax. 22 623 11 55, e-mail: jawid@krir.pl

Oprac. KRUS

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement