Page 1

NR 10 (90) grudzień 2013 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Spotkanie kobiet z obszarów wiejskich

Czytaj na stronie 44

Nagroda specjalna za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu dla izb rolniczych

2014: Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego ONZ

Rok 2014 został ustanowiony przez rezolucję ONZ A/ RES/66/222 jako Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego ONZ. W związku z tym, w dniu 14 listopada br. w Sali Czytaj na stronie 44 Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja przedstawicieli izb rolniczych pt. „Gospodarstwa rodzinne szansą rozwoju Z prac sejmowej gospodarczego Polski”. W spoti senackiej Komisji kaniu udział wzięło około 500 Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawicieli samorządu rolCzytaj na stronie 45 niczego z całej Polski.

XI Konferencja Kobiet Wiejskich na Litwie

Czytaj na stronie 46

Zagrożenia biologiczne w gospodarstwie

Czytaj na stronie 48

K

onferencję poprowadził prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Wzięli w niej udział także: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, posłowie do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski i Jarosław Kalinowski, Senatorowie RP, z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzym Chróścikowskim na czele, posłowie na Sejm RP – członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przewodniczącym Krzysz-

tofem Jurgielem na czele, przedstawiciele Klubów Parlamentarnych, przedstawiciele ministerstwa finansów, prezesi rządowych Agencji Rolnych, Szefowie Organizacji i Związków Rolniczych oraz Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Głównym tematem omawianym podczas konferencji była rola rolnictwa rodzinnego we współczesnej gospodarce w Polsce i na świecie. Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego ONZ ponaglił rządy państw członkowskich ONZ do uwzględniania wsparcia w pierwszej kolejności produkcji żywności w małych gospodarstwach rolnych oraz przy-

czynienia się do rozwoju terenów wiejskich – w celu poprawy sytuacji żywnościowej głodujących na świecie. Poruszono także kwestie uwzględnienia gospodarstw rodzinnych w działaniach PROW 2014–2020 w kontekście działań: Modernizacja, młody rolnik, restrukturyzacja małych gospodarstw, przetwórstwo i marketing produktów rolnych, tworzenie grup producentów oraz premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozmawiano również o wyzwaniach współczesności: ■ globalnym problemie żywnościowym wobec rosnącego zapotrzebowania na produkty rolnicze ze strony sektora paliwowo–energetycznego oraz zdolności wyżywienia rosnącej liczby ludności a brakiem możliwości zwiększenia powierzchni gruntów uprawnych; ■ rolnictwie a środowisku w kwestii aktywnego wpływu na zarządzanie środowiskiem (przy stosowaniu odpowiednich praktyk rolniczych), podtrzymania funkcjonowania ekosystemów i stwarzania warunków do zachowania różnorodności biologicznej oraz wytwarzania dóbr i usług w procesie w pełni odnawialnym (biomasa wytwarzana w procesie fotosyntezy); ■ globalizacji a rolnictwie w kontekście upowszechnienia modelu industrialnego rolnictwa, zaniku funkcji społecznych rolnictwa a degradacji środowiska. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że w Polsce większość gospodarstw rolnych (ok. 70 proc.) nie przekracza 5 hektarów. Dużych gospodarstw – powyżej 50 ha – jest niewiele – zaledwie 27 tys., czyli 1,2 proc. Co roku gospodarstw małych ubywa, więc trzeba im pomagać przetrwać – one także przynoszą korzyści całej gospodarce. Małe gospodarstwa rodzinne potrzebują pieniędzy na rozwój, a takie środki będzie można pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–


grudzień 2013 NR 10

PW

43

Copa-Cogeca podkreśla olbrzymie znaczenie gospodarstw rodzinnych

W 2020. Prezes KRIR zauważył także, że w nowym PROW przewidziane są działania, które mogą wspierać rozwój małych gospodarstw rodzinnych. Są to m.in. dotacje dla młodych rolników, dopłaty do restrukturyzacji małych gospodarstw, pomoc w tworzeniu grup producenckich, pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Dodatkowo, małym gospodarstwom trzeba pomóc poprzez stworzenie możliwości przetwórstwa własnych płodów rolnych i ich sprzedaży bez obciążania podatkami. – Duży eksport produktów rol-

Wsparcie dla gospodarstw rodzinnych jest ważne, ponieważ forma rolnictwa rodzinnego bardziej przystaje do wymogów rolnictwa zrównoważonego, gospodarstwo rodzinne to także rodzina, dom, ostoja narodowych tradycji, rolnictwo rodzinne zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe bez zwiększenia presji na środowisko naturalne oraz stanowi motor wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich UE. W celu utrzymania wymiany pokoleń, wszystkie rodzaje gospodarstw rodzinnych muszą stanowić rentowny i opłacal-

nych jest wynikiem dotychczasowej polityki rolnej w zakresie inwestowania w rozwój gospodarstw i przetwórstwo. Ten kierunek trzeba utrzymać – powiedział prezes KRIR. Według art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski – „Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.” Europejskie ustawodawstwo rolne nie doprowadziło do jednolitej definicji gospodarstwa rodzinnego w UE , jednakże w orzecznictwie, doktrynie, a także preambułach do licznych europejskich aktów prawnych podkreśla się, iż ochrona i rozwój gospodarstw rodzinnych stanowi jedno z podstawowych zadań i celów Wspólnej Polityki Rolnej.

ny rodzaj działalności. Rolnicy pracujący w gospodarstwach rodzinnych powinni uzyskiwać godziwe zarobki. Stawiają oni czoła coraz poważniejszym wyzwaniom, jak wysokie koszty środków produkcji, ekstremalne wahania na rynkach czy zmienne warunki meteorologiczne. Minister Dariusz Młotkiewicz przekazał pozdrowienia w imieniu Prezydenta RP, a także wskazał na różne aspekty funkcjonowania gospodarstw rodzinnych w Polsce. Mówił również o zaangażowaniu prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawy rolników. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba podkreślił,

że na sytuację polskiego rolnictwa ma wpływ także fakt, że polski rolnik jest szczególnie przywiązany do ziemi, na której pracuje, gdyż jest ona jego własnością, często przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Minister przypomniał, że podstawą funkcjonowania rolnictwa są gospodarstwa rodzinne. – Polska jest państwem, które posiada konstytucyjny zapis, stanowiący o tym, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. To również jest elementem sukcesu polskiego rolnictwa i branży spożywczej. Eksport naszych produktów rolno-spożywczych to około 1/5 produkcji tego sektora i dodatnie saldo w handlu na poziomie 3,5 mld euro. Stanisław Kalemba odniósł się także do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i poinformował, że w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 gospodarstwa rodzinne będą mogły liczyć na szczególne wsparcie. – W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie uruchomione nowe działanie skierowane do niewielkich gospodarstw – powiedział. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski przedstawił swój raport na temat małych gospodarstw. W dyskusji i pytaniach rolników obecnych na konferencji pojawiały się także kwestie dotyczące podatku dochodowego w rolnictwie, uboju rytualnego, sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach oraz sprzedaży ziemi z zasobów ANR. W dniu 29 listopada br. w Brukseli Komisja Europejska zorganizowała konferencję nt. rolnictwa rodzinnego: dialog odnośnie bardziej zrównoważonego i odpornego rolnictwa w Europie i na świecie. W konferencji wziął udział komisarz Dacian Cioloş oraz dyrektor generalny José Graziano da Silva. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Copa-Cogeca oraz organizacje do niej należące, w tym prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz. Opracowanie: KRIR

związku z rozpoczęciem obchodów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014 przedstawiciele europejskich rolników przyjęli deklarację podkreślającą olbrzymie znaczenie gospodarstw rodzinnych, które dostarczają europejskim konsumentom produkty wysokiej jakości oraz gwarantują wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich w UE. Zdefiniowali najważniejsze środki, dzięki którym gospodarstwa rodzinne będą opłacalne i konkurencyjne. Ma to wyjątkowe znaczenie w dzisiejszej rzeczywistości, naznaczonej coraz większą niepewnością, wahaniami na rynku i wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność na całym świecie. Deklaracja europejskich rolników i spółdzielni rolniczych odnośnie roli rolnictwa rodzinnego W dniu inauguracji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014 europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze podkreśliły olbrzymie znaczenie gospodarstw rodzinnych, które dostarczają produkty wysokiej jakości europejskim konsumentom oraz gwarantują wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich w UE. Stanowią one podstawę gospodarki wiejskiej. Copa-Cogeca apeluje do Rady Europejskiej, Parlamentu i Komisji o zagwarantowanie gospodarstwom rodzinnym konkurencyjnej przyszłości i jakości życia, porównywalnej do innych sektorów, w których pragną odnaleźć się młodzi ludzie. Znaczna część z 25 mln osób znajdujących zatrudnienie w sektorze rolnym pracuje w gospodarstwach rodzinnych, które gwarantują większość z rocznej produkcji państw UE-28, wartej ponad 400 mld euro. Stanowią one siłę napędową wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich UE, a także np. w Afryce. W Europie często przechodzą one z pokolenia na pokolenie i wytwarzają w sposób zrównoważony zróżnicowaną żywność wysokiej jakości, by sprostać oczekiwaniom 500 mln konsumentów w UE, równocześnie dbając o środowisko naturalne. Gospodarstwa rodzinne są naszą przyszłością. W celu utrzymania wymiany pokoleń, wszystkie rodzaje gospodarstw rodzinnych muszą stanowić opłacalny rodzaj działalności. Rolnicy pracujący w gospodarstwach rodzinnych powinni uzyskiwać godziwe zarobki. Stawiają oni czoła coraz poważniejszym wyzwaniom, jak wysokie koszty środków produkcji, ekstremalne wahania na rynkach czy zmienne warunki meteorologiczne.

Aby rolnicy mogli tym wyzwaniom sprostać, Copa-Cogeca wzywa Radę Europejską, Parlament i Komisję do zagwarantowania, że: l Gospodarstwa rodzinne utrzymają dostęp do gruntów i zasobów naturalnych. l Inwestycje w sektor rolny znacznie wzrosną, a także będzie się promować badania i innowacje oraz przekazywanie wiedzy rolnikom. l Stworzy się odpowiednie warunki do powoływania organizacji producentów, np. spółdzielni rolniczych, które pomogą rolnikom w prowadzeniu wspólnej sprzedaży ich towarów, dodadzą wartość do produktów w celu zapewnienia wyższych dochodów oraz pozwolą na lepsze radzenie sobie z ekstremalnymi wahaniami na rynku. l Rolnicy uzyskają dostęp do odpowiednich szkoleń i edukacji, które zapewnią im konkurencyjną przyszłość. l Nie będzie się pomijać niezaprzeczalnego wkładu kobiet w funkcjonowanie gospodarstw rodzinnych na całym świecie ani zapominać o nim. l Młodzi rolnicy uzyskają wsparcie, które pomoże im stawić czoła trudnościom towarzyszącym rozpoczynaniu działalności. l Rozwiązany zostanie problem nadużyć i nieuczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym, aby rolnicy mogli łatwiej uzyskać dochody z rynku. l Gospodarstwa rodzinne w takim samym stopniu co reszta społeczeństwa będą cieszyć się dostępem do Internetu oraz infrastruktury ogółem. l Obydwa filary nowej Wspólnej Polityki Rolnej zostaną prawidłowo wdrożone, a biurokracja zmaleje. Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego 2014 Organizacji Narodów Zjednoczonych zwraca szczególną uwagę na to, że gospodarstwa rodzinne przyczyniają się do ograniczenia głodu i ubóstwa, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe oraz poprawiając warunki życia wielu osób, jednocześnie troszcząc się o środowisko naturalne i chroniąc różnorodność biologiczną. Potrzebujemy dynamicznego, nowoczesnego i odpornego rolnictwa, które zapewni gospodarstwom rodzinnym świetlaną przyszłość. Krajowa Rada Izb Rolniczych w pełni popiera deklarację COPA włączając się w działania krajowe dotyczące gospodarstw rodzinnych. Opracowanie: KRIR


str.

44

25 listopada br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba powołał członków dziewięciu komisji zarządzających funduszami promocji produktów rolno-spoży wczych, jakie powstały na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Z

rąk pana ministra nominacje w dniu 25 listopada br. otrzymali: Władysław Piasecki – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej (Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego), Grzegorz Leszczyński – prezes Podlaskiej Izby Rolniczej (Fundusz Promocji Mięsa Wołowego) oraz Andrzej Frąckowiak – delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej (Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego). Minister rolnictwa i rozwoju wsi powołał na podstawie zgłoszenia od zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do poszczególnych Komisji następujących przedstawicieli samorządu rolniczego: l   Fundusz Promocji Mleka – Mirosław Borowski (Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza),

grudzień 2013 NR 10

Powołanie dla przedstawicieli izb rolniczych do komisji zarządzających funduszami promocji l   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego – Bogusław Włodarczyk (Świętokrzyska Izba Rolnicza), l   Fundusz Promocji Mięsa Owczego – Ryszard Czaicki (Małopolska Izba Rolnicza), l   Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – Piotr Walkowski (Wielkopolska Izba Rolnicza), l   Fundusz Promocji Owoców i Warzyw – Bronisław Węglewski (Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego),

Spotkanie kobiet z obszarów wiejskich

W

dniu 21 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie kobiet z obszarów wiejskich, przedstawicielek wojewódzkich izb rolniczych aktywnie działających na wsi, zorganizowane przez zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. W spotkaniu uczestniczyły reprezentantki izb rolniczych z województwa: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzy-

skiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Dyskusja podczas spotkania dotyczyła utworzenia Rady Doradczej ds. Kobiet i Spraw Społecznych przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, która będzie pomagała kobietom z obszarów wiejskich w rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się na co dzień. Ważne jest, by ludność nie opuszczała terenów wiejskich, a mogła na nich pracować, roz-

l   Fundusz Promocji Ryb – Zenon Bistram (Pomorska Izba Rolnicza). Zgodnie z procedurą wyboru członków komisji, w ich skład weszli przedstawiciele poszczególnych sektorów stosownie do danej branży tzn. 4 przedstawicieli producentów, 4 reprezentantów podmiotów przetwórczych oraz po jednym przedstawicielu izb rolniczych. Opracowanie: KRIR Zdjęcia: MRiRW

wijać się, aktywizować społecznie czy podejmować pracę zgodną ze swoimi aspiracjami. W skład Rady wejdą przedstawicielki działające w województwie i wskazane przez wojewódzką izbę rolniczą. Uczestniczki spotkania dyskutowały także o konieczności kontynuowania spotkań kobiet z obszarów wiejskich zapoczątkowanych konferencją zorganizowaną przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych w Spale podczas Dożynek Prezydenckich w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Kobieta wiejska we współczesnym świecie” pod patronatem Prezydentowej Anny Komorowskiej.

Nagroda specjalna za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu dla izb rolniczych

Opracowanie: KRIR

W

Ministerstwie Gospodarki w dniu 2 grudnia br. odbyła się Gala Rankingu Dobra Firma 2013, podczas której prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski odebrali nagrodę specjalną – Sława Polski dla polskiej żyw-

ności za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki i dziennik „Rzeczpospolita” dla izb rolniczych. Nagrody były przygotowane dla wszystkich prezesów wojewódzkich izb rolniczych. Opracowanie: KRIR


grudzień 2013 NR 10

PW

45

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji następujące projekty: l Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty; l Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia WE nr 1169/2011 w odniesieniu do oznaczania krajem pochodzenia lub miejscem pochodzenia świeżego, schłodzonego i mrożonego mięsa wieprzowego, baraniego, koziego i drobiowego; l Projekt ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; l Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;

06.11.2013 – Sejm RP l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2013 r.; l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wdrażania innowacji w rolnictwie w latach 2007–2013; l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat propozycji dotyczących innowacyjności w rolnictwie wynikających z pakietu legislacyjnego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020.

06.11.2013 – Senat RP l rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 474, druki sejmowe nr 1698, 1814 i 1814-A).

07.11.2013 – Sejm RP l informacja Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie art. 157 regulaminu Sejmu na temat stanu negocjacji nad kształtem dyrektywy tytoniowej; l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu przygotowań do realizacji płatności bezpośrednich za 2013 r.,

l Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014; l Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.; l Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r.; l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r.; l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawki płatności cukrowej za 2013 r.; l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013r.; l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2013 r.;

l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r.; l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r.; l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2013r.; l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2013 r.; l Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno środowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007–2013; l Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; l Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;

l Projekt rozporządzenia w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom; l Projekt rozporządzenia w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanel Projekt ustawy o ułatwiego z roślin z rodzaju Thuja L., niu wykonywania działalności pochodzącego z Kanady; gospodarczej; l Projekt rozporządzenia zmienial Projekt rozporządzenia Rady Minijącego rozporządzenie w sprawie strów w sprawie stawki zwrotu szczegółowych zasad gospodarki podatku akcyzowego zawartego finansowej ANR oraz gospodarw cenie oleju napędowego wykoki finansowej ZWRSP; rzystywanego do produkcji rolnej l Projekt rozporządzenia w sprawie na 1 litr oleju w 2014 r.; szkoleń z zakresu oceny matel Projekt rozporządzenia Rady Miniriału siewnego, wymagań dla strów w sprawie wprowadzenia ośrodków szkoleniowych oraz programu mającego na celu nadzoru i kontroli pracy podmiowczesne wykrycie zakażeń wywotów dokonujących oceny matełujących afrykański pomór świń; riału siewnego; l Projekt rozporządzenia MRiRW l Projekt ustawy o zmianie ustaw sprawie maksymalnych sum wy o ochronie przyrody; ubezpieczenia dla poszczegól- l Projekt rozporządzenia MRiRW nych upraw rolnych i zwierząt zmieniającego rozporządzenie gospodarskich na 2014 r. w sprawach szczegółowych warunl Projekt rozporządzenia MRiRW ków i trybu przyznawania pomow sprawie wysokości krajowej cy finansowej w ramach działania rezerwy kwoty krajowej w roku „Odtwarzanie potencjału produkcji kwotowym 2013/2014; leśnej zniszczonego przez katastrol Projekt rozporządzenia MRiRW fy oraz wprowadzanie instrumenw sprawie wysokości współczyntów zapobiegawczych” objętego nika przydziału kwot indywidualPROW na lata 2007–2013; nych z krajowej rezerwy przezna- l Projekt ustawy o odnawialnych czonej dla dostawców hurtowych źródłach energii. w roku kwotowym 2013/2014; Opracowanie: KRIR

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rodzaju płatności oraz wysokości wsparcia finansowego; l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat infrastruktury technicznej i społecznej na wsi.

12.11.2013 – Senat RP l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potencjalnych kierunków rozwoju gospodarstw ekologicznych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020; l informacja prof. Jerzego Szymony na temat szans i zagrożeń polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014–2020

13.11.2013 – Senat RP l rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

20.11.2013 – Sejm RP l rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druki nr 1793 i 1840); l rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1911); l rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderaty Komisji nr 18, 19 i 20; l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji ekonomiczno-finansowej polskiego przemysłu spożywczego oraz planowanych działaniach rządu na rzecz poprawy konkurencyjności polskiej żywności w latach 2014–2020.

21.11.2013 – Sejm RP l rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o sena-

ckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1640); l rozpatrzenie wniosku posła Zbigniewa Dolaty, złożonego na posiedzeniu Komisji w dniu 20.11.2013 r., o odrzucenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 18, w sprawie przygotowania programu odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej; l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dochodach ludności rolniczej w Polsce; l informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opłacalności produkcji rolniczej w Polsce.

26.11.2013 – Senat RP l rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 1793 i 1840);

l informacja Ministra Gospodarki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości rozwoju rozproszonej energii odnawialnej na obszarach wiejskich; l rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (druk senacki nr 501, druki sejmowe nr 1871 i 1896).

04.12.2013 – Sejm RP l rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: – funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki Serafa, – realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego, – koordynacji i realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych. Opracowanie: KRIR


str.

46

grudzień 2013 NR 10

XI Konferencja Kobiet Wiejskich na Litwie

W

dniach 17–18 października br. delegacja Podlaskiej Izby Rolniczej w składzie: Bogumiła Roszczyk-Parzych p.o. dyrektora Biura PIR, Dariusz Łostowski – delegat WZ z Sejn, Ewa Łempicka – prezes PROSPERITA Sp. z o.o. oraz Teresa Gaus – pracownik Biura PIR w Sejnach, przebywała na Litwie. Celem wizyty było uczestnictwo w odbywającej się w Kupiškis – niedaleko od łotewskiej granicy, już XI Konferencji Kobiet Wiejskich z Litwy, Łotwy i Estonii. Początki spotkań kobiet wiejskich z krajów bałtyckich sięgają roku 2003, kiedy to odbyła się pierwsza konferencja z inicjatywy kobiet wiejskich z Łotwy. Co roku międzynarodowa konferencja odbywa się w innym z trzech krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Zawsze organizowana jest w okolicach połowy października, z racji tego, że 15 października obchodzony jest Światowy Dzień Kobiet Wiejskich. W tym roku po raz pierwszy na spotkanie została zaproszona również delegacja z Polski. Stowarzyszenia kobiet wiejskich na Litwie, Łotwie i w Estonii mają bardzo długą tradycję. Na Litwie pierwsze stowarzyszenie utworzyło się i aktywnie działało już w 1939

r. Obecnie Litewskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich zrzesza około 3 tys. kobiet, działających w 180 oddziałach. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest praca na rzecz polepszenia warunków życia i pracy kobiet na wsiach, podejmowanie inicjatyw mających poprawić ich społeczną sytuację, zapewnić wykształcenie i rozwój zainteresowań. Stowarzyszenia inwestują również w młode pokolenie, starając się wciągnąć je w swoją działalność i przekazując jak najwięcej informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego swojego kraju. Konferencja odbyła się w Szkole Technologii i Przedsiębiorczości – średniej szkole zawodowej. Szkoła kształci młodzież w wielu kierunkach: są m.in. klasy budowlane, stolarskie, gastronomiczne i handlowe. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia szkolnych klas i pracowni. Uczestniczki konferencji były witane przez przewodniczącą Litewskiego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Virginiję Žliobiene, posła na Sejm Republiki Litewskiej Aleksandrasa Zeltinisa oraz przedstawiciela miejscowego samorządu – mera Jonasa Jarutisa. Swoimi doświadczeniami podzieliły się przedstawicielki

247_154:Layout 1 29-11-2013 12:50 Strona 1

delegacji łotewskiej, estońskiej, litewskiej i polskiej. Rolę kobiety w dzisiejszym świecie, wkład w formowanie polityki i społeczeństwa podkreślała posłanka Rima Baškiene. Z kolei Simin Wieghard-Zeltinis – właścicielka Międzynarodowego kolegium doskonalenia i wizażu, położyła nacisk na dążenie współczesnych kobiet do zdobycia wykształcenia, poprawy swojego statusu społecznego i przede wszystkim, dbania o siebie i swoją rodzinę. Spotkanie było okazją dla Litwinek, do uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczek kobiecego ruchu w swoim kraju. Drugi dzień spotkania rozpoczął się od zwiedzania farmy pro-

wadzonej przy szkole. Niespodzianką były zwierzęta hodowane na farmie: osły, kucyki, króliki, kozy, lamy, strusie i wielbłąd. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Etnograficznego, którego założycielem był Adomas Petrauskas. W oryginalnych tradycyjnych obejściach można podziwiać wyposażenie domostw, ówczesne sprzęty gospodarstwa domowego i stroje. Miłym akcentem wizyty w Muzeum było posadzenie przez kobiety litewskie, łotewskie i estońskie 3 dębów na pamiątkę tego spotkania. Gospodynie Konferencji zaprosiły uczestników do odwiedzenia pięknego gospodarstwa ekologicz-

nego Henrikasa Gineika we wsi Mazgeliškės. Gospodarstwo częściowo położone jest na terenie starego folwarku, którego budynki są wciągnięte na listę dworów litewskich. Właściciel sprowadził się tu przed 14 laty i od razu założył hodowlę bydła mięsnego rozpoczynając od zakupu 5 jałówek i byczka. Obecnie Gineika na 300 ha, hoduje bydło mięsne rasy limousine (stado podstawowe 50 sztuk, wszystkich zwierząt około 120) i posiada własną ubojnię. W ciągu miesiąca przez ubojnię przechodzi około 5 sztuk bydła. Wołowinę sprzedaje, w zasadzie tylko w Wilnie i okolicach ze względu na wyższą siłę nabywczą mieszkańców stolicy. Kilogram żywca po uboju sprzedaje po 34 lity (około 10 euro), wykrojone mięso, nadające się na steki, sprzedawane jest po 100 litów. Gospodarz żartował, że większość jego klientów to kulturyści. Obecność na Międzynarodowej Konferencji pozwoliła nam poznać realia życia naszych sąsiadów, wymienić się doświadczeniami z liderkami Kobiet Wiejskich z krajów bałtyckich i nawiązać szereg znajomości, które na pewno zaowocują lepszą pracą na rzecz kobiet wiejskich i rolnictwa w naszym kraju. Teresa Gaus, Ewa Łempicka Podlaska Izba Rolnicza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar— w Wiejskich

Do ARiMR po unijne pienidze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do skadania wniosk— w o przyznanie pomocy w ramach nastpujcych dziaa finansowanych ze rodk— w Programu Rozwoju Obszar— w Wiejskich na lata 2007 - 2013: 1. "Uczestnictwo rolnik— w w systemach jakoci ywnoci". W ramach tego dziaania mona otrzyma wsparcie m.in. na pokrycie koszt— w kontroli, kt— re niezbdne s do otrzymania stosownych certyfikat— w potwierdzajcych, e dany produkt przeznaczony do spoycia przez ludzi, zosta wytworzony zgodnie z systemem np. Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalnoci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, produkcji ekologicznej, integrowanej produkcji, specyfikacj i standardami systemu "Jako Tradycja" czy Quality Meat Program (produkcja woowiny). Zapraszamy do skadania wniosk— w w oddziaach regionalnych ARiMR. 2. "Korzystanie z usug doradczych przez rolnik— w i posiadaczy las— w". ARiMR przyznaje dofinansowanie na pokrycie czci koszt— w usug doradczych poniesionych przez rolnik— w np. na opracowanie planu dziaalnoci rolnorodowiskowej, czy planu dostosowania gospodarstwa do wymog— w wzajemnej zgodnoci. Posiadacze las— w mog natomiast otrzyma pomoc na pokrycie czci koszt— w usug doradczych zwizanych np. z ochron lenej r— norodnoci biologicznej. Wnioski mona skada w biurach powiatowych ARiMR. 3. "Grupy producent— w rolnych". W oddziaach regionalnych ARiMR mona skada wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie koszt— w zakadania i funkcjonowania grup producent— w rolnych przez pi pierwszych lat od ich utworzenia. Grup producent— w moe zaoy ju piciu rolnik— w, kt— rzy prowadz, jedn z 29 rodzaj— w produkcji, naley do niej m.in. uprawa zb— , hodowla trzody chlewnej, byda, koni, drobiu czy te produkcja mleka. Wicej informacji o przedstawionej wyej pomocy finansowej mona uzyska na portalu internetowym www.arim.gov.pl, w plac— wkach ARiMR, a take u naszych konsultant— w obsugujcych bezpatn infolini 0 800 38 00 84. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar— w Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Publikacja wsp— finansowana ze rodk— w Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Instytucja wdraajca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszar— w Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


  PW 7

grudzień 2013 NR 10

Agencja  Rynku  Rolnego  realizuje  dwa   programy  skierowane  do  dzieci:

„Szklanka mleka�

$ #! !# &" & & (  $1 (  0/ Od  2004  r.  2,4  mln  dzieci  z  14  tys.   &"& #&'!)'8-; szklanek  mleka.  

  $($(&!)'&  ! & )( & #" #$!(($-#& )-! '$ #'/

 1&&!(0$(!#(' $)=;7#'!/((!(!# &&'/

977= /(# (' '145  mln   &&& ('&/

  $$!# !. 5"&)&. - $!(-# $! &- 5"&)& ('& . &- (&- ' ! - 5!&&-& ('& (&&4& ('&/

  #& ( -)  ('(' !!##&( !#$!)' && & ('& ((( ((&!( &(' # #( ! ( &)'& /

&&&/ /%/

&&&/&&!(/ 

 '$ 773:77 !( & $/&' & #<289 Telefoniczny  Punkt  Informacyjny:  22  661-­â&#x20AC;?72-­â&#x20AC;?72

a4_pion1.indd 1

2013-11-18 15:04:29


str.

48

grudzień 2013 NR 10

Fundusz Składkowy USR

B

Zagrożenia biologiczne w gospodarstwie

ardzo powszechnym zjawiskiem występującym w gospodarstwach i środowisku rolniczym są zagrożenia biologiczne. Rolnik narażony jest na działanie biologicznych czynników szkodliwych podczas wykonywania wielu różnych prac produkcyjnych. Biologiczne czynniki szkodliwe to mikroorganizmy i makroorganizmy oraz substancje przez nie wytwarzane, które wywierają szkodliwy wpływ na organizm człowieka i mogą wywoływać choroby zawodowe, zwłaszcza układu oddechowego i skóry. Wyróżnia się trzy grupy biologicznych czynników szkodliwych: l czynniki zakaźne pochodzenia zwierzęcego, czyli wirusy, bakterie, grzyby i pierwotniaki, l alergeny i toksyny wytwarzane przez rośliny uprawne, np: selery, pasternak, rutę i inne, l alergeny i toksyny wytwarzane przez drobnoustroje (bakterie, promieniowce, grzyby), rośliny i zwierzęta. Czynniki te występują w pyłach organicznych i są uwalniane w dużych ilościach do powietrza wdychanego przez rolnika. Szkodliwe czynniki biologiczne mogą mieć działanie zakaźne, alergizujące, toksyczne, drażniące i rakotwórcze. Źródła biologicznych czynników szkodliwych w rolnictwie: 1. Zwierzęta hodowlane: w wydzielinach, wydalinach i tkankach zwierzęcych mogą znajdować się zarazki i alergeny wytwarzane przez

same zwierzęta lub przez towarzyszące im drobnoustroje, które wywołują choroby odzwierzęce, czyli choroby przenoszone ze zwierząt na człowieka. Zarazki i pasożyty wywołujące choroby odzwierzęce mogą wnikać do organizmu człowieka różnymi drogami: drogą oddechową (np. zarazki gruźlicy odzwierzęcej, choroby ptasiej), pokarmową (zarazki salmonelloz, włośnicy), przez skórę (zarazki różycy, wścieklizny, kleszczowego zapalenia mózgu) i błony śluzowe (zarazki wąglika) oraz przez łożysko matki (zarazki toksoplazmozy). Do zakażenia dochodzi najczęściej przez bezpośredni kontakt: l ze zwierzętami – szczególne zagrożenie stanowią zwierzęta chore, które mogą wydalać szkodliwe czynniki biologiczne; l z produktami pochodzenia zwierzęcego: mięsem, przetworami mięsnymi, mlekiem, sierścią, wełną i skórami; l z przedmiotami służącymi do pielęgnacji zwierząt. Podkreślić należy, że niektóre objawy chorób odzwierzęcych mogą być podobne do objawów grypy czy ospy, takie są np. objawy choroby wywoływanej przez wirusy odzwierzęce występujące u bydła i owiec. Dlatego ważne jest nielekceważenie zaobserwowanych objawów i konsultowanie ich z lekarzem. O tym, jak poważne zagrożenie stanowią choroby odzwierzęce, może świadczyć fakt, iż w Polsce w latach 1987-1996 odnotowywano

rocznie około 46 tysięcy przypadków tych chorób. Na kontakt z zarazkami wywołującymi choroby odzwierzęce narażeni są przede wszystkim rolnicy wykonujący następujące prace przy hodowli zwierząt l bydła: dojenie, karmienie, l trzody chlewnej: karmienie i obsługa, l drobiu: robotnik zatrudniony w zakładzie wylęgowym i brojlerni, l zwierząt futerkowych: przygotowywanie paszy, karmienie, pielęgnacja, czyszczenie klatek, ubój. 2. Rośliny uprawne lub przechowywane produkty roślinne: substancje roślinne mogą wywierać ujemny wpływ na organizm człowieka poprzez działanie trujące (toksyczne), drażniące i alergizujące. Niektóre z nich rozwijają swoje działanie pod wpływem dodatkowego czynnika, np. światła słonecznego. Substancje roślinne mogą wnikać do organizmu człowieka drogą oddechową i przez skórę. Mogą również oddziaływać bezpośrednio na skórę. Wdychanie pyłów drzewnych (m.in. dębu, jesionu, buku) i pyłków kwiatowych drzew owocowych oraz roślin uprawnych może być przyczyną wystąpienia chorób układu oddechowego. Choroby skóry są natomiast wywoływane przez uprawiane rośliny (np. sałata, cebula, czosnek), zioła (np. rumianek), kwiaty (np. żonkile, sto-

krotki). Zmiany na skórze mogą występować podczas pracy z jęczmieniem (jęczmienne zapalenie skóry). Podczas prac leśnych przyczyną zmian wypryskowych na skórze może być kontakt z mchem, żywicą, sokiem drzew (buk, olcha, jodła biała, cis, kasztanowiec, jałowiec). W wilgotnych paszach, w których nastąpił proces samozagrzewania (do 55-70 °C) rozwijają się promieniowce wywołujące alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych. Do uczulenia dochodzi podczas pracy z przegrzaną paszą, w wyniku wdychania pyłu z zarodnikami promieniowców. Nie obojętne są również bakterie gram-ujemne występujące na powierzchni wielu roślin, zwłaszcza na ziarnie zbóż, w pyle z siana, jęczmienia i ziół, jak również w pyle z drobiu i przy hodowli świń. Istotny udział w wywoływaniu chorób zawodowych u rolników mają grzyby pleśniowe rozwijające się na składowanych surowcach roślinnych i w pomieszczeniach hodowlanych w warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury. Grzyby pleśniowe mogą być przyczyną chorób takich, jak astma oskrzelowa, grzybica płuc. Do chorób najczęściej wywoływanych przez szkodliwe czynniki biologiczne zawarte w pyłach organicznych należą: l choroby płuc, l choroby górnych dróg oddechowych (w tym nowotwory), l choroby skóry,

l zapalenie spojówek, l choroby zakaźne i inwazyjne. Najczęściej występującymi objawami związanymi z oddziaływaniem pyłów organicznych są: duszność o różnym nasileniu, kaszel, bóle głowy, dreszcze, ogólne złe samopoczucie, podwyższona temperatura ciała, kłucia w klatce piersiowej, podrażnienie spojówek. 3. Gleba – która stanowi najmniejsze zagrożenie pod względem biologicznym. Mogą znajdować się w niej grzyby wywołujące zakażenie skóry, bakterie i grzyby wywołujące alergie, rzadko natomiast obecne są w glebie zarazki chorób odzwierzęcych.

Podstawowe działania profilaktyczne W celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez szkodliwe czynniki biologiczne należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: l przechowywać surowce roślinne w odpowiednich warunkach nie dopuszczając do rozwoju drobnoustrojów, l dbać o czystość pomieszczeń inwentarskich, l usprawniać i doskonalić wentylację w pomieszczeniach inwentarskich (redukować zapylenie w tych pomieszczeniach), l stosować środki ochrony indywidualnej. Opracowanie: KRIR na podstawie publikacji na www.ciop.pl

„Tradycja w nowoczesnej kuchni polskiej – inspiracje ziemniakiem”

W

Forum „Edukacja – Promocja – Przedsiębiorczość”

siedzibie PaństwowejWyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 23 października 2013 odbyło się Forum„Edukacja – Promocja – Przedsiębiorczość”– Aktywne kobiety partnerem w rozwoju obszarów wiejskich, w którym udział wzięło 240 osób – młodzieży i kobiet. Organizatorem Forum była Podlaska Izba Rolnicza z Instytutem Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Katarzyna Szczepaniak – dyrektor Biura KRIR, Ewa Kulikowska – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego, a także dyrektorzy instytucji i organizacji pracujących na rzecz rolnictwa. Głównym tematem konferencji było połączenie tradycji z nowoczesną kuchnią polską inspirowaną surowcem ziemniaka. W związku z tym odbyło się wiele prelekcji dotyczących szeroko rozumianego produktu lokalne-

go. Jan Zwoliński wiceprezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego mówił o unijnych i krajowych systemach jakości żywności. Odbyły się także warsztaty„uwierz w siebie”czyli wykorzystanie produktów żywnościowych do zainicjowania własnej działalności. Głównym punktem programu był I Ogólnopolski Konkurs Kulinarny, którego celem było stworzenie najsmacz-

niejszej potrawy z ziemniaka. W przedsięwzięciu udział wzięło dziesięć trzyosobowych zespołów z całego kraju. Uczestnicy rywalizowali o jednodniowy kurs w Akademii Kurta Schellera pod okiem mistrza, w dwóch kategoriach: szkół gastronomicznych oraz gospodarstw agroturystycznych. Nagrodę za pierwsze miejsce otrzymali: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP

w Garwolinie za sufletową wariację babki ziemniaczanej z sosem kurkowym. „Babka ziemniaczana gości na naszych stołach od niepamiętnych czasów, często dodaje się do niej mięso i cebulę, ale podanie jej w postaci sufletu z grzybami to dla mnie prawdziwe zaskoczenie – powiedziała jedna z uczestniczek forum. Natomiast w kategorii gospodarstw agroturystycznych zwyciężył Carski Trakt z Sulina niedaleko Wizny pod kierunkiem Anny Elżbiety Nadolnej za „ogniatacze”. Pani Elżbieta zapytana co to takiego? Wyjaśniła, że jest to stara potrawa podawana w domu jej babci najczęściej z kwaśnym mlekiem (placki ziemniaczane z gotowanych ziemniaków). Żeby zastosować nowoczesność wprowadziła ona nadzienie z gęsi z boczkiem oraz sos grzybowy. I to był chyba sekret sukcesu. Pani Elżbieta mówi: – Dawno zapomniana gęś musi wrócić w wiejskie progi. W jury znaleźli się: mistrz rondla Marcin Budynek gotujący dla takich osobi-

stości jak: Dalajlama i LechWałęsa oraz Wojciech Harapkiewicz. Po skosztowaniu wszystkich potraw konkursowych obaj zgodnie stwierdzili, że potrawa z Carskiego Traktu była bezkonkurencyjna. Pani Nadolna utrzymuje, że trenowała robienie ciasta tylko 3 dni, a cały sekret tkwi w farszu. Sam przewodniczący jury przypomniał stare powiedzenie „Na świętego Marcina najlepsza gęsina”. I widać coś w tym musi być. My jednak jesteśmy pewni, że wygrało doświadczenie. Pani Nadolna wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne już 15 lat, przyjmuje różnych gości, a to nie lada wyzwanie sprostać wymaganiom każdego z nich – Nasza kuchnia jest ekologiczna, prosta, staramy się, żeby była smaczna – zaręcza pani Elżbieta. Jednak, żeby się o tym przekonać, należy samemu spróbować specjałów znad Biebrzy. Anna Obermiler Podlaska Izba Rolnicza


grudzień 2013 NR 10 yczenia_akcept_poziom2:Layout 1 03-12-2013 14:48 Strona 1

PW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szanowni Pastwo! Z okazji zbliajcych si wit Boego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim Beneficjentom patnoci udzielonych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ycz wszelkiej pomylnoci, powodzenia w yciu osobistym i zawodowym oraz spenienia marze. wita s czasem radoci spdzanym w gronie os— b najbliszych, ale jest to take okres w kt— rym sumujemy caoroczne dokonania oraz snujemy plany na nastpny rok i dalsz przyszo. Dla wielu mieszkac— w wsi i os— b pracujcych w sektorze rolno-spoywczym dobr podstaw do budowania pomylnej przyszoci stay si rodki, kt— re trafiy do nich za porednictwem ARiMR. Przez 20 lat naszego dziaania wypacilimy w sumie naszym Beneficjentom blisko 200 mld z. Te pienidze przyczyniy si do opacalnoci prowadzenia dziaalnoci rolniczej i pomogy w przeprowadzeniu wielu inwestycji. Tylko dziki wsparciu z PROW 2007-2013 rolnicy kupili okoo 34 tys. cignik— w, przeszo 230 tys. maszyn i urzdze rolniczych oraz zrealizowali prawie 3 tys. inwestycji budowlanych. Wiele firm zajmujcych si przetw— rstwem ywnoci mogo kupi nowe urzdzenia i doczy do grona najnowoczeniejszych na wiecie. Wane jest te to, e nasze rolnictwo stao si bardziej przyjazne dla rodowiska naturalnego. Niech nadchodzcy rok przyniesie dalszy rozw— j polskiego sektora rolno-spoywczego i polskiej wsi, a nowe rodki krajowe i unijne, kt— re bdziemy rozdziela, posu realizacji nowych pomys— w gospodarczych i dalszej poprawie warunk— w ycia na terenach wiejskich. Skadajc naszym Beneficjentom, wsp— pracownikom z innych instytucji sektora rolno-spoywczego, a take ich bliskim, yczenia radosnych wit i pomylnoci w 2014 roku, chciabym podzikowa za dotychczasow, bardzo dobr wsp— prac i wyrazi nadziej na jej kontynuowanie w przyszoci. Andrzej Gross Prezes ARiMR

Niech to, co kryją w sobie Święta Bożego Narodzenia - spokój, nadzieja, wzajemność i ciepło ludzkich serc towarzyszy również przez cały Nowy Rok Wszystkim Członkom Towarzystwa oraz Członkom Krajowej Rady Izb Rolniczych życzenia składa

49

Polska Wieś nr 10/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement