Page 8

str.

8

listopad 2013 NR 9

Fundusz Składkowy USR

Z

Zagrożenia chemiczne w gospodarstwie

agrożenia chemiczne, jakie spot- wiania ziarna są bardziej niebezpieczkać można w gospodarstwach ne i szybciej przenikają przez odzież do rolniczych to przede wszyst- skóry niż preparaty w formie proszków kim: kontakt ze środkami ochrony czy granulatów; roślin, nawozami sztucznymi, paliwal stężenie substancji aktywnej; mi i smarami. l rodzaj uprawy – stosowanie Środki ochrony roślin należą pestycydów przy uprawach wysodo najbardziej szkodliwych związ- kich wiąże się z większym zagrożeków, na których działanie są nara- niem dla człowieka niż w przypadku żeni rolnicy. Duża toksyczność środ- upraw niskich; ków ochrony roślin oraz wciąż wzrastal czas narażenia; jące ich zużycie w gospodarstwach spral rodzaj aparatury – im mniej wia, że są one największym zagroże- nowoczesna aparatura i technika stoniem dla zdrowia, a nawet życia oso- sowania preparatu, tym niebezpieczby, która ma z nimi kontakt. niejsza jest praca z nim; Według przeprowadzonych badań, l czynniki atmosferyczne – główśrodki ochrony roślin mają szkodliwy nie temperatura i wilgotność powietrza; wpływ na wszystkie ważne części orgal droga przenikania substancji do nizmu człowieka. Na wielkość zagroże- wnętrza organizmu człowieka – najczęśnia powodowanego przez pestycydy ciej wchłanianie odbywa się przez skówpływają między innymi takie czyn- rę i układ oddechowy. niki, jak: Należy pamiętać, że przebywal rodzaj stosowanego środka nie w pomieszczeniu zamkniętym i klasa jego toksyczności – najbardziej w czasie wykonywania zabiegów szkodliwymi pestycydami są środki chemicznych, a nawet po ich zakońI i II klasy toksyczności. Najwięcej jed- czeniu, naraża człowieka na toksycznak zatruć wiąże się ze stosowaniem ne działanie środków ochrony roślin związków klasy III – mniej toksycznych, w znacznie większym stopniu niż ale również niezwykle niebezpiecznych; podczas prac na otwartej przestrzeni. l forma użytkowa preparatu – prePomiary zanieczyszczenia powieparaty płynne do sporządzania emul- trza podczas wykonywania typoProjekt_poziomo:Layout 2 10-10-2013zawiesino13:40 Stronawych 1 sji wodnych, koncentraty prac z zastosowaniem pestywe do rozcieńczania wodą oraz zapra- cydów wykazują, że stężenia sub-

stancji toksycznych w tych warunkach kilkakrotnie przekraczają wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) uznanych za bezpieczne dla człowieka. Części ciała szczególnie narażone na działanie pestycydów, to: ręce, uda, podudzia, przedramiona, oczy, twarz, tułów i stopy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i formy preparatu, pestycydy mogą przenikać do organizmu przez skórę, układ oddechowy oraz rzadziej przez układ pokarmowy (przypadkowe połknięcie preparatu). Przenikanie przez skórę jest łatwiejsze z powodu długiego zalegania środków na powierzchni skóry, dużej powierzchni kontaktu oraz szybkiego wchłaniania pestycydów, szczególnie przez skórę uszkodzoną. Również wchłanianie pestycydów przez drogi oddechowe stanowi poważne zagrożenie. Szkodliwe substancje bowiem bardzo szybko dostają się do płuc, krwi i dalej do wszystkich narządów człowieka. Niekorzystne działanie pestycydów na organizm człowieka można podzielić na trzy kategorie: – zatrucia ostre – wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki środka ochrony roślin; – zatrucia przewlekłe – powstające na skutek odkładania się w organi-

zmie i kumulacji małych dawek pestycydów przez dłuższy okres; – skutki odległe – mogące się ujawnić po kilku czy kilkunastu latach, i z tego względu często niezwykle trudne do identyfikacji oraz powiązania objawów z przyczynami, mogą również być obserwowane dopiero u następnych pokoleń. Typowe objawy zatrucia małymi dawkami pestycydów to: – złe samopoczucie, ogólne osłabienie; – bóle i zawroty głowy; – nudności, wymioty; – bóle brzucha, biegunka; – niepokój, pobudzenie; – ślinotok, łzawienie; – zlewne poty (rzadziej). Z uwagi na typowość tych objawów dla zwykłego zatrucia pokarmowego czy przemęczenia, tylko w niewielu przypadkach osoby zatrute pestycydami trafiają do lekarza. Bardzo istotny jest fakt, że wrażliwość na zatrucie pestycydami zdecydowanie się wzmaga, jeżeli jednocześnie na organizm działają leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, inne pestycydy, a nawet tytoń czy kawa. Najczęściej zatrucia pestycydami są skutkiem nieprzestrzegania zasad bhp przy ich stosowaniu, niewłaściwego sposobu przechowywania

oraz łatwego dostępu przez osoby nieupoważnione. Warto zauważyć, że pestycydy, najczęściej ze wszystkich substancji szkodliwych odpowiedzialnych za ostre zatrucia powodują zgon. Według statystyk, co 10 osoba zatruta pestycydami umiera! Pierwsza pomoc w ostrym zatruciu pestycydami, udzielona jeszcze przed przybyciem lekarza, często może decydować o uratowaniu życia, szczególnie dzieci i osób nieprzytomnych. Dlatego producenci środków ochrony roślin umieszczają na opakowaniach lub dołączają na ulotkach dokładne wskazówki dotyczące stosowania pestycydów oraz sposobu postępowania na wypadek kontaktu z danym środkiem. Przed zastosowaniem preparatu, należy dokładnie przeczytać taką ulotkę i zachować ją na przyszłość. Skutecznym sposobem znacznego ograniczenia skutków kontaktu z pestycydami jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli lub sprzętu ochrony układu oddechowego. Opracowanie: KRIR na podstawie publikacji na www. ciop.pl

PROW na lata 2007-2013 unowoczeni polsk wie.

D

obiega koca realizacja, wdraanego przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, unijnego Programu Rozwoju Obszar— w Wiejskich na lata 2007-2013. W budecie PROW 2007-2013 do rozdysponowania byo ponad 70 miliard— w z. Dotychczas wypacono ok. 50 miliard— w z, a 90% rodk— w jest zagospodarowanych w ramach przyjtych przez ARiMR zobowiza wieloletnich. To sprawia, e efekty Programu wida wszdzie.

Dziki dopatom z PROW 2007-2013 moliwe byo utrzymanie opacalnoci dziaalnoci gospodarczej na terenach trudnych do gospodarowania i g— rskich (ONW) na powierzchni 7,3 mln hektar— w, zachowanie hodowli tradycyjnych ras zwierzt i upraw rolin oraz wprowadzenie najwyszych standard— w ochrony rodowiska na obszarze ok. 2,3 mln ha oraz zalesienie ok. 70 tys. ha najgorszych grunt— w. Z PROW 2007-2013 finansowano "Uczestnictwo rolnik— w w systemach jakoci ywnociÓ , wsparto setki rolniczych i ogrodniczych Grup Producenckich.

Najbardziej ã rzucaj si w oczyÓ rezultaty dziaania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Do poowy wrzenia 2013 r. blisko 59 tys. rolnik— w otrzymao wsparcie w wysokoci ponad 8 mld z. To pozwolio im na inwestycje za okoo 14 mld z. Kupili oni m.in. blisko 34 tys. cignik— w, przeszo 222 tys. maszyn i urzdze rolniczych, zrealizowali ponad 2,8 tys.inwestycji budowlanych. Bardzo istotne byo te unowoczenienie wielu firm przetw— rstwa ywnoci za pienidze z PROW 2007-2013. Na ten cel wypacono ju ponad 1,9 mld z. Z Programu wspierano utworzenie na terenach wiejskich ok. 39 tys. nowych miejsc pracy niezwizanych z rolnictwem. Powstay one w sklepach, lokalach gastronomicznych, firmach wiadczcych usugi turystyczne, komunalne, budowlane, ksigowe, informatyczne itd. Z kolei modzi i dobrze wyksztaceni rolnicy, dziki otrzymanym premiom oraz w powizaniu z dziaaniem "Renty strukturalne", mogli zaoy ok. 23 tys. nowoczeniejszych i wikszych gospodarstw od przejmowanych przez nich.

Polska ã prowincjaÓ wypikniaa i poprawia si tam jako ycia. Byo to moliwe take dlatego, i z PROW 2007-2013, za porednictwem Urzd— w Marszakowskich, Agencja wypacia do poowy wrzenia 2013 r. ponad 6 mld z na inwestycje w ramach dziaa: "Odnowa i rozw— j wsi" oraz "Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej". Efektem s: place zabaw dla dzieci, wybudowanie i odnowienie tysicy wietlic wiejskich i wyposaenie ich, przywr— cenie dawnego ã blaskuÓ centrom miasteczek i wsi. Powstay te kilometry nowych wodocig— w, kanalizacji, wprowadzono segregacj odpad— w, a take powstao wiele zakad— w wytwarzania energii ze r— de odnawialnych. Pienidze z PROW 2007-2013 poprawiay koniunktur w rolnictwie, przemyle, handlu, daway w tych sektorach prac, podniosy PKB Polski, jak i poprawiay jako ywnoci oraz pomogy odbudowa setki gospodarstw zniszczonych przez r— ne kataklizmy.

WICEJ INFORMACJI: pod bezpatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84, czynnej 7 dni w tygodniu w godz. 7 Ð 21; na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl; a take w Oddziaach Regionalnych i Biurach Powiatowych ARiMR.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar— w Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar— w Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Publikacja wsp— finansowana ze rodk— w Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Instytucja wdraajca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszar— w Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Wieś nr 9/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 9/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement