Page 2

2 PW

listopad 2013 NR 9

Konferencja Krajowej Rady Izb Rolniczych – Rola Izb Rolniczych w Unii Europejskiej

W

dniu 21.10.br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Rola Izb Rolniczych w Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji było Towarzystwo Historyczne im. Szembeków oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków od 23 lat pracuje nad ratowaniem pamięci o pierwszym prezesie Izb Rolniczych dr. Aleksandrze hr. Szembeku. Wspólnie z Kra-

jową Radą Izb Rolniczych organizuje konferencje rolnicze. W roku 2003 zorganizowana została konferencja polsko-francuska w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, w roku 2009 zorganizowano konferencję polsko-austriacką w Siemianicach k. Kępna – miejscu urodzin Aleksandra hr. Szembeka. Patronatem honorowym konferencję objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Konfe-

Z

Zarząd KRIR negatywnie ocenia zaproponowaną stawkę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

arząd KRIR przekazał 24 października br. uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych podtrzymał swoje stanowisko, że proponowane od kilku lat stawki są za niskie. Mając na uwadze skalę podwyżek cen oleju napędowego w ostatnich latach oraz zapowiedzi utrzymania się tego trendu, zawarta w projekcie propozycja stawki zwrotu akcyzy, zdaniem zarządu KRIR, jest nie do przyjęcia i w żaden sposób nie spełnia oczekiwań rolników, tym bardziej, że równolegle ze wzrostem cen oleju napędowego rosną także ceny innych środków produkcji rolniczej. Sytuacja ta powoduje, że zwrot podatku akcyzowego staje się coraz bardziej marginalny. Samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował w tej sprawie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, argumentując zmianę do górnego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 do pełnej stawki akcyzy

oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych do 120 litrów. Zaproponowana w projekcie stawka zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju jest stawką, która obowiązuje od dwóch lat, czyli od 2012 r. W opinii izb rolniczych, należy wprowadzić wyższą stawkę, odpowiadającą wysokości stawce podatku akcyzowego obowiązującej dla olejów napędowych w 2013 roku, czyli 1,196 zł za 1 litr. Taka stawka, nie tylko byłaby dopuszczalna przez przepisy prawa Unii Europejskiej, ale przede wszystkim uwzględniałaby stale zwiększające się koszty zakupu paliwa na cele rolnicze. Ponadto, w związku z faktem, że średnia kwota zużycia oleju napędowego na hektar jest większa niż określona w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 z późn. zm.), zarząd KRIR ponownie zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kwoty rocznego limitu zwrotu podatku z 86 do 126, szczególnie dla gospodarstw, które prowadzą produkcję zwierzęcą, gdzie jest większe zużycie paliwa.

Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego skutkować będzie podwyższeniem wypłaconej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu, zmniejszeniu ulegną koszty produkcji, które z roku na rok stają się coraz wyższe. Może to być jedną z zachęt dla gospodarstw. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmuje poziom 86 l/ha, taką ilość zużycia oleju napędowego szacował istniejący wówczas IBMER (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa), jednak coraz częściej mówi się o tym, że jest to wielkość zaniżona m.in.  z powodu wzrostu liczby maszyn, w tym ciągników w gospodarstwie, a więc większego faktycznego zużycia paliwa. Ponadto, rolnicy ponoszą bardzo wysokie koszty drożejących nawozów mineralnych, w tym azotowych, do produkcji których wykorzystywane są bardzo duże ilości energii (olej napędowy i gaz) obłożonej wysokim podatkiem i tutaj nie ma już możliwości żadnych rekompensat. Opracowanie: KRIR

rencję otworzyła w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Krzyżanowska – radca generalny w MRiRW. W programie konferencji znalazło się wystąpienie prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza na temat perspektyw izb rolniczych w Unii Europejskiej, następnie wystąpił radca ds. Rolnictwa Ambasady Republiki Francuskiej Alexandre Martinez i omówił działanie Francuskich Izb Rolniczych. Wystąpienie Radcy Ambasady Niemiec Friedemanna Krafta dotyczyło roli samorządu rolniczego w Niemczech. Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg wygłosił referat pt: „Dr Aleksander hrabia Szembek – pierwszy prezes Izb Rolniczych okresu międzywojennego” oraz „Działalność Księdza Wawrzyniaka w Mogilnie”. Aleksander hrabia Szembek od czerwca 1919 r. do grudnia 1920 r. pełnił jako pierwszy Polak funkcję komisarycznego prezydenta Wielkopolskiej Izby Rolniczej a od grudnia 1920 r. członka jej Nadzwyczajnej Rady. Należy podkreślić, że był pierwszym prezesem Izb Rolniczych w Pol-

sce. Przyczynił się także do powołania Narodowego Stronnictwa Ludowego. Oprócz działalności politycznej i społecznej oraz gospodarczej, uczestniczył w komisji przygotowującej podstawy działania Wyższej Szkoły Rolniczej przy Wszechnicy Piastowskiej. Wspierał także finansowo Kuratorium Opieki nad Młodzieżą akademicką Uniwersytetu Poznańskiego. W trakcie konferencji odbyła się także inauguracja wystawy malarstwa Joanny Mendys-Gatti „Mój świat i moje emocje”. Wśród około 50 uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele Ambasady Republiki Francuskiej, Ambasady Niemiec, Ambasady Królestwa Niderlandów, Ambasady Republiki Słowackiej, Ambasady Republiki Chorwacji, dyrektorzy Departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów oraz prezesi oraz zarządy Wojewódzkich Izb Rolniczych. Relacja z konferencji ukazała się w TVP Info w programie Kurier Warszawy i Mazowsza. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane i redagowane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Katarzyna Szczepaniak, e-mail: sekretariat@krir.pl

Polska Wieś nr 9/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 9/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement