Page 1

styczeń 2018 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

NR 2 (140) luty 2018 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Wnioski po nowemu

KRIR na Polagrze-Premiery Czytaj na stronie 72

Wyjątki od zakazu handlu w niedzielę

Od 2018 roku wnioski Czytaj na stronie 72 o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW będą W obronie praw rolników składane w formie elekCzytaj na stronie 73 tronicznej, za pośrednictwem aplikacji e-WniosekPlus dostępnej poprzez Przeciw zmianom struktury stronę internetową AgenRDOŚ Czytaj na stronie 73 cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www. arimr.gov.pl. Pomoc dla rolników – właścicieli lasów

Czytaj na stronie 74

Będzie zmiana definicji młodego rolnika Czytaj na stronie 74

Termin na uzupełnienie i poprawki do wniosku

A

plikacja e-WniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rol-

Uczestnicy zapoznali się z celami wprowadzenia geoprzestrzennego formularza wniosku cji podlegają wnioskowania o płatności (poza płatnością do bydła), dane dotyczące: działek referencyjnych, działek rolnych oraz powierzchni niezgłoszonych do płatności, zatwierdzone/wyrysowane w roku 2017. Na podstawie wyrysowanych przez rolnika w kampanii 2017 geometrii działek rolnych w e-WniosekPlus zostaną utworzone geometrie

Czytaj na stronie 75

Nowy program przeciw ASF Czytaj na stronie 75

Ubezpieczenie przekazujących gospodarstwo Czytaj na stronie 76

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 77 W szkoleniu udział wzięło 80 doradców rolniczych pracujących w izbach rolniczych

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: Czytaj na stronie 77

Pakiet „Super Rolnik” Czytaj na stronie 78

nik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację. Aplikacja e-WniosekPlus udostępnia rolnikom dane wygenerowane na podstawie danych z roku 2017. Personaliza-

upraw, które dodatkowo będą ograniczone automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO. Prezentowana jest także informacja, czy dany rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw. Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych

rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Izby się szkolą W związku z nowymi zasadami, 11 stycznia 2018 r. w Biurze KRIR w Parzniewie, odbyło się szkolenie dotyczące obsługi aplikacji e-WniosekPlus, które przeprowadzili pracownicy Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W szkoleniu udział wzięło 80 doradców rolniczych pracujących w izbach rolniczych oraz pracowników zajmujących się wypełnianiem rolnikom wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Uczestnicy zapoznali się z celami wprowadzenia geoprzestrzennego formularza wniosku, przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi internetowego wypełniania wniosków, podstawowymi założeniami działania aplikacji e-WniosekPlus oraz przeanalizowali proces wypełniania formularza na podstawie zrzutów ekranowych pochodzących z prototypu aplikacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi aplikację 15 marca br. Od 12 lutego br. dostępna jest wersja demo aplikacji, w której można prześledzić proces wypełniania wniosku. Opracowanie: KRIR


72 PW

luty 2018 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

KRIR na Polagrze-Premiery W dniach 18–21 stycznia br. po raz kolejny na terenie obiektów Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się targi rolnicze Polagra-Premiery. Targi tradycyjnie objęła patronatem branżowym Krajowa Rada Izb Rolniczych, której licznie odwiedzane stoisko mieściło się w pawilonie 4.

T

rzeciego dnia Targów, 22 stycznia 2016 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą, zorganizowała konferencję dla rolników „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Targów. Prelegentami byli: prof. Walenty Poczta z poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Głównymi tematami w programie konferencji były: ■■ Polski sektor rolno-żywnościowy – stan i przyszłe potrzeby rozwojowe ■■ Potencjalne kierunki zmian WPR po 2020 roku. Konferencje otworzył prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz mówiąc, iż w dyskusji o kształcie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku ważne jest uwzględnienie obecnej sytuacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Podkreślał nawiązując do problemów blokowania rolniczych inwestycji przez ludność sprowadzającą się na wieś, iż na wsi to rolnik jest najważniejszy jako producent żywności. Zdaniem prezesa KRIR, gminy, aby ograniczyć konflikty i protesty napły-

wowych mieszkańców miast, powinny tworzyć specjalne strefy na budownictwo jednorodzinne niezwiązane z produkcja rolną, w ramach planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby nie sąsiadowały bezpośrednio z gospodarstwami rolnymi. Prof. W. Poczta z UP w Poznaniu, w swoim referacie przedstawił główne problemy i wyzwania rozwojowe stojące przed krajowym sektorem rolno-żywnościowym w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych i postępującej globalizacji. Z danych przedstawianych przez niego wynika, iż od wejścia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 pomimo wielu przemian i postępującej w związku z integracją europejską restrukturyzacji, nadal polskie gospodarstwa są mniej konkurencyjne wobec zachodnich rolników. Chodzi tu głównie o kapitał i zasoby, którymi dysponują polscy rolnicy związane głównie ze strukturą i rozdrobnieniem polskiego rolnictwa. Wg niego, gospodarstwa do 10 ha, aby przetrwać muszą bezwzględnie szukać dodatkowych dochodów poza rolnictwem. Przyszły kształt WPR po 2020 roku omawiał w sowim referacie dr Mirosław

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

śp.

Tadeusza Skiby Członka Krajowej Rady Izb Rolniczych Członka Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

pogrążonej w żałobie

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom wyrazy współczucia składają Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Pracownicy Biura

Samorząd rolniczy zorganizował konferencję dla rolników „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju” Drygas z IRWiR PAN, przedstawiając uczestnikom konferencji główne nurty trwającej od kilka lat dyskusji nad pożądanymi kierunkami zmian WPR. Poinformował, iż na szczeblu UE określane będą szczegółowe działania, służące realizacji celów stawianych WPR. Natomiast każde państwo członkowskie opracuje własne plany strategiczne określające, w jaki sposób zamierzają osiągnąć wspomniane cele. Plany te będą musiały być zatwierdzane przez Komisję Europejską. Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje to, iż państwa członkowskie będą mogły w znacznym stopniu dostosować

wymagania WPR do własnych krajowych realiów również w systemie dopłat bezpośrednich. W debacie, która odbyła się po prelekcjach naukowców rolnicy zadawali wiele pytań. W trakcie dyskusji ze względu, iż uczestnikami konferencji byli w większości rolnicy z Wielkopolski, największego regionu produkcji trzody chlewnej poruszono temat skutków zagrożenia przeniesienia wirusa ASF na teren województwa i konieczności ograniczenia populacji dzików. Opracowanie: KRIR

Wyjątki od zakazu handlu w niedzielę W odpowiedzi na pismo zarządu KRIR w sprawie wyłączeń niektórych podmiotów z projektu ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na 52. posiedzeniu Sejmu, w dniu 24 listopada 2017 r., uchwalono ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 

P

rzekazano, że uchwalona ustawa zawiera kompromisowe rozwiązania w zakresie etapowego wprowadzania liczby niedziel, w których praca w placówkach handlowych byłaby zakazana, a także określa przypadki, w których zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta – nie będzie obowiązywać. I tak, zakaz ten nie będzie obowiązywał m.in.:

■■w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn; ■■w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;

■■na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi; ■■ w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności; ■■w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, warzyw lub mleka surowego. Opracowanie: KRIR


luty 2018 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

73

W obronie praw rolników Wojewoda uchyla

Zarząd KRIR zwrócił się do Wojewody Opolskiego z prośbą o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

W

skazano, że załącznikiem ww. dokumentu jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie, którego §22 ust. 4 określa, że nawozy naturalne stanowiące m.in. obornik, gnojówkę i gnojowicę, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, nie mogą być stosowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (odległość może być mniejsza po otrzymaniu zgody właścicieli nieruchomości) oraz w niedzielę, święta i dni je poprzedzające.

Brak podstaw prawnych

Zdaniem samorządu rolniczego zrzeszającego wszystkich rolników w Polsce, przyjmowanie tego typu przepisów jest niedopuszczalne. Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007, Nr 147, poz. 1033), nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej (obornik, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada. Dodatkowo, nawozów naturalnych nie wolno stosować m.in. na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Ustawa w żaden inny sposób nie definiuje odległości stosowania nawozów od budynków czy terminów ich stosowania, w związ-

W

Uchwała Rady Miejskiej znacznie ograniczała rolnikom wywóz nawozów naturalnych ku z czym uchwalone przez Radę Miejską przepisy – zdaniem samorządu rolniczego – nadmiernie ograniczają prawa rolników. Co więcej, przekazano, że przyjęcie takich przepisów prawa miejscowego znacząco utrudni pracę rolnikom, ponieważ z procesu wywożenia nawozów na pola wyłączone są całe weekendy, w tym soboty, traktowane z reguły jako normalny dzień pracy. Rolnicy i tak mają już ograniczony czas, gdy mogą wjechać na pole by wylać gnojówkę lub wysypać obornik. W skali roku jest tylko kilkanaście dni. W wypadku przyjęcia ww. przepisów, rolnicy mogą nie zdążyć z wywozem nawozów, głównie przez ciężkie warunki pogodowe, które szczególnie w tym roku spowodowały, że w wielu miejscach nie został dokonany nawet zbiór kukurydzy i orka zimowa.

Minister popiera

Samorząd rolniczy poinformował, że zwracał się w tej kwestii do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, postulując podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych. Nadmierne nasiąknięcie gleby uniemożliwiło nawożenie i przeprowadzenie orki zimowej. Jeżeli do końca listopada zabiegi te nie zostały wykonane, zgodnie

z przepisami, można będzie wykonać je dopiero po 1 marca 2018 r., co niekorzystnie wpłynie na tegoroczne jare uprawy. W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, resort rolnictwa poinformował m.in., że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobiście zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie, czy w przygotowywanym przez resort środowiska projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia„Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych. Ze swojej strony zaproponował, aby wprowadzić regulacje umożliwiające późniejsze stosowanie nawozów, w terminach innych niż wskazanych w tabeli 2 Terminy stosowania nawozów w ust. 1.3 załącznika do projektu rozporządzenia. W związku z tym przekazano, że z wyżej przytoczonej korespondencji wynika, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera możliwość liberalizacji przepisów dotyczących terminów wywozu nawozów naturalnych, co stoi w sprzeczności z przyjmowanymi przez Radę Miasta Strzelce Opolskie przepisami ograniczającymi w tak znacznym stopniu uprawnienia rolników w tym zakresie.

W odpowiedzi na prośbę samorządu rolniczego, Wojewoda Opolski przekazał, że z uwagą zapoznał się z wnioskiem i odpowiadając na przedmiotowy wniosek, na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) wyjaśnił, że Wojewoda Opolski – zgodnie z treścią art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) – z urzędu oraz wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem, pełni nadzór nad uchwałodawczą działalnością samorządu gminnego. Przekazano, że w oparciu o powyższe kryterium organ nadzoru zbadał przedmiotową Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich i wydał w jej sprawie rozstrzygnięcie nadzorcze o Nr PN.lll.4131.1.1.2018.KN z dnia 22 stycznia 2018 roku, stwierdzając jej nieważność w części, tj. § 22 ust. 4 pkt 1 i 2 (które określają, że nawozy naturalne stanowiące m.in. obornik, gnojówkę i gnojowicę, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, nie mogą być stosowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej oraz w niedzielę, święta i dni je poprzedzające – przyp. red.). Wojewoda Opolski poinformował, że zgodnie z treścią niniejszego rozstrzygnięcia, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich powyższym zapisem (§ 22 ust. 4 pkt 1 i 2) w treści Uchwały Nr XLI/348/2017 w istotny sposób przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), czym naruszyła prawo i co powoduje konieczność wyeliminowania wadliwych zapisów z obrotu prawnego. Opracowanie: KRIR

Przeciw zmianom struktury RDOŚ

związku z faktem, że do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, wraz z załączonym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Środowiska w sprawie określenia liczby, siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił Ministrowi Środo-

wiska oraz Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu swoje stanowisko. Wskazano, że projekt przewiduje zmiany instytucjonalne i organizacyjne urzędów Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, polegające m.in. na likwidacji połowy RDOŚ-ów. Samorząd rolniczy stanowczo sprzeciwił się ograniczaniu liczby regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Z doświadczeń izb rolniczych wynika, że struktura jednostek państwowych powinna być zgodna z podziałem administra-

cyjnym kraju, aby zapewnić rolnikom ze wszystkich województw podobny dostęp do urzędów. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska pełnią wiele zadań ważnych dla rolników – m.in. wydają decyzje środowiskowe dla inwestycji, przyjmują zgłoszenia szkód wyrządzanych przez zwierzęta chronione i ustalają wysokości odszkodowań, wydają zezwolenia w sprawie odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego i innych zwierząt chronionych – np. zgody na płoszenie zwierząt. Są to zadania wymagające szybkiego działania i

znajomości terenu. Zaburzenie struktury wojewódzkiej tych urzędów może spowodować znaczne utrudnienia dla rolników, a proces reorganizacji i oddalenia ośrodka decyzyjnego od terenu doprowadzi do znacznych opóźnień w wydawaniu decyzji. W związku z tym samorząd rolniczy zawnioskował o odstąpienie od łączenia regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i pozostawienie ich w dotychczasowej formie. Opracowanie: KRIR


74 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

luty 2018 NR 2

Pomoc dla rolników – właścicieli lasów Realizując wniosek z X posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom – właścicielom lasów zniszczonych przez sierpniowe nawałnice.

K

rajowa Rada Izb Rolniczych w szczególności zawnioskowała o pomoc w zagospodarowaniu korzeni pochodzących z wykrotów np. z przeznaczeniem na biomasę – przy wsparciu organizacyjnym i logistycznym Lasów Państwowych, ponieważ warunkiem uzyskania pomocy z Funduszu Leśnego jest właściwe przygotowanie terenu do nowych nasadzeń.

Resort środowiska: wsparcie niecelowe W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, Ministerstwo Środowiska poinformowało, że mając na uwadze obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, polecono Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych podjęcie pilnych działań, jakie okażą się niezbędne dla uporządkowania lasów prywatnych, które uległy zniszczeniu w wyniku wystąpienia silnych wiatrów w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. Mając to względzie, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał 24 sierpnia 2017 roku decyzję nr 217, na mocy której przeznaczył kwotę 35 mln złotych ze środków finansowych związanych z funduszem leśnym na wynagrodzenie prywatnym wła-

W

ścicielom lasów działań w zakresie kształtowania bezpieczeństwa publicznego. Przekazano jednocześnie, że wykonanie zabiegu agrotechnicznego w postaci usunięcia karpiny nie mieści się w zakresie prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Ponadto z informacji przekazanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynika, że właściciele lasów niepaństwowych znajdują nabywców drewna i pozostałości pozrębowych pochodzącego ze zniszczonych lasów. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwrócił również uwagę, że wsparcie takie oznaczałoby pomoc publiczną, co do której musiałby się wypowiedzieć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mając powyższe na uwadze, po uzyskaniu opinii Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, resort środowiska poinformował, że uważa wnioskowane wsparcie za niecelowe.

Resort rolnictwa: były dotacje W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami § 13m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27

KRIR w szczególności zawnioskowała o pomoc w zagospodarowaniu korzeni pochodzących z wykrotów stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.), producenci rolni, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, mogli ubiegać się m.in. o dotacje na każdy ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu

lub deszczu nawalnego, zadeklarowanej przez tego producenta rolnego we wniosku, w wysokości 2000 zł na 1 ha zniszczonego lasu. Przekazano, że pomoc ta udzielana była w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego. Wnioski o powyższą pomoc producenci rolni mogli składać do 31 października 2017 r. Do wniosku o pomoc producent rolny był zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie: ■■powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu oraz o wysokości kwoty na odtworzenie tego lasu, ■■ że łączna wysokość pomocy udzielonej mu w związku z wystąpieniem szkód w lasach spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, nie przekroczy kwoty na odtworzenie lasu. Pomoc w związku ze szkodami spowodowanymi wystąpieniem w sierpniu ubiegłego roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w lasach, udzielana była w formule pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013. Opracowanie: KRIR

Będzie zmiana definicji młodego rolnika

związku z wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015, poz. 982). Obecnie § 2 ww. rozporządzenia określa wymagania, jakie musi spełnić osoba otrzymująca pomoc. Przepisy te wykluczają jednak możliwość uzyskania pomocy przez osobę, która na skutek otrzymania spadku w młodocianym

wieku rozpoczęła automatycznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie. Zdaniem samorządu rolniczego, należałoby umożliwić takim osobom skorzystanie z pomocy i nie powinny one ponosić konsekwencji nabycia spadku tylko dlatego, że prawo spadkowe nałożyło na nie odpowiedzialność, która ma wpływ na ich całe dalsze życie.

Trwają prace nad zmianami W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, resort rolnictwa przekazał, że aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany będą wynikały ze zmian w przepisach prawa UE przyjętych w ramach tzw. pakietu Omnibus, z procedowanych zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 oraz przeprowadzonych w IV kwartale 2017 r. konsultacji społecznych dotyczących przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach instrumentów PROW 2014–2020. Poinformowano, że jedną z kwestii poddanych modyfikacjom jest definicja beneficjenta zawarta w § 2. oraz 4. obowiązującego rozporządzenia, w tym kwestie poruszone w piśmie samorządu rolniczego. Przekazano, że aktualnie definicja beneficjenta i sposób weryfikacji warunków przyznania pomocy w tym zakresie jest przedmiotem szczegółowych uzgod-

nień z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencją płatniczą w przypadku „Premii dla młodych rolników”. Przekazano także, iż projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zostanie skierowany do samorządu rolniczego z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie proponowanych zmian w ramach konsultacji publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Opracowanie: KRIR


luty 2018 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

Termin na uzupełnienie i poprawki do wniosku W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie instrumentu wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014–2020, resort rolnictwa przekazał, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (...).

N

a podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) stwierdzono, że do postępowań administracyjnych w sprawie przyznania pomocy dla operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, wszczętych i niezakończonych do dnia 1 czerwca 2017 r., ma zastosowanie ustawa Kodeks postępo-

wania administracyjnego w brzmieniu określonym w Dz. U. z 2016 r. poz. 23, zaś po tej dacie w brzmieniu określonym w Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.

7 dni i więcej

Artykuł 64 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usu-

nięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Przywołany przepis ma zastosowanie w sprawach wszczętych po dniu 1 czerwca 2017 r. Z kolei, w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 czerwca 2017 r. ma zastosowanie przepis art. 64 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zgodnie z którym jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Poinformowano, że w ramach instrumentu wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” odbyły się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy, pierwszy miał miejsce w terminie od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r., zaś drugi w terminie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Na podstawie przywołanych wyżej przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, termin na usu-

nięcie braków formalnych wynosi odpowiednio 7 dni dla wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru oraz nie mniej niż 7 dni dla wniosków złożonych w ramach drugiego naboru.

Po 1 czerwca dłużej

W odniesieniu do przekazanego postulatu KRIR resort rolnictwa przekazał, iż z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że opracowany wzór Wezwania do usunięcia braków formalnych we wniosku dla omawianego instrumentu wsparcia przewiduje wyznaczenie terminu dłuższego niż 7 dni na dokonanie ww. czynności, w sprawach wszczętych po dniu 1 czerwca 2017 r. Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami organu właściwego w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”, do spraw wszczętych po dniu 1 czerwca 2017 r., ww. termin na usunięcie braków formalnych dostosowany jest do faktycznych możliwości pozyskania i przedłożenia w ARiMR niezbędnej dokumentacji. Opracowanie: KRIR

Nowy program przeciw ASF

W

odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że projekt rozporządzania zgodnie z uzasadnieniem jest kontynuacją Programu na rok 2017 wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 625).

Plan na wyższe koszty

Przekazano, że w rozporządzeniu koszty funkcjonowania Programu na 2017 r. przewidziane zostały na kwotę 25,3 mln zł. Natomiast w projekcie Programu na 2018 r. kwota została zwiększona do 28,5 mln zł, co wydaje się, zdaniem Zarządu KRIR, pozytywne. Zaznaczono, że w IV kwartale br. doszło do przeniesienia się wirusa na obszary środkowego Mazowsza, w tym powiatów położonych na zachód

od Wisły. Stwarza to duże zagrożenie przeniesienia się ASF na pozostałe tereny kraju. Z tego powodu Zarząd KRIR przedstawił obawy, iż kwota przewidziana na działania realizowane w Programie może okazać się niewystarczająca na prawidłowe i skuteczne jego funkcjonowanie. Z uwagi na konsekwencje, jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się wirusa ASF, kontynuacja Programu - mającego na celu jak najszybsze wykrywanie wirusa u świń i jego eliminację z populacji dzików, jest, według izb rolniczych, jak najbardziej zasadna i niezbędna. Jednakże zgłoszono uwagi do przesłanego w proponowanej wersji do konsultacji projektu rozporządzenia.

Szeroka kampania informacyjna Przekazano, że w projekcie przewidziano działania: informacyjne dotyczące szerzenia wiedzy nt. wirusa ASF i szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz dla rolników i myśliwych. Zważywszy na fakt, iż roz-

przestrzenianie się wirusa ASF może odbyć się na znaczne odległości przez osoby niezwiązane z przemysłem rolno-spożywczym, rolnictwem czy myślistwem – kampania informacyjna w tym zakresie powinna zostać poszerzona i przesłana do sołectw czy gmin, aby była dostępna ogółowi społeczeństwu, a nie tylko wybranym grupom. Samorząd rolniczy wskazał, że podczas szkoleń dla rolników powiatowi lekarze weterynarii podkreślają, że istnieje duże ryzyko zawleczenia wirusa ASF do Polski przez mięso sprowadzone przez imigrantów z Europy Wschodniej, zatrudnionych w polskich zakładach. Kontrole graniczne nie są w stanie wykryć wszystkich przypadków złamania prawa, dlatego przeszkolona powinna być również służba graniczna o konsekwencjach wwożenia na terytorium Polski surowych produktów wieprzowych.

Koszty nie dla rolnika

Samorząd rolniczy przekazał, że uważa, iż obowiązek pokrywania kosztów przez rolników zaopatrywania każdego przemieszczanych świń w świa-

dectwa zdrowia na podstawie badania klinicznego, pomimo że choroba ASF jest zwalczana z urzędu – jest nie do przyjęcia. Ponadto zdaniem rolników, przy spełnianiu zasad bioasekuracji, dodatkowe wizyty lekarzy weterynarii mogą zwiększać ryzyko zawleczenia drobnoustrojów chorobotwórczych na teren gospodarstwa i dlatego należy uczulić samych lekarzy weterynarii o bezwzględne przestrzeganie procedur bioasekuracji. Do punktu 3.3. projektu Programu, który przewiduje wzmocnienie środków bioasekuracji na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą, zdaniem izb rolniczych podobne zasady powinny także obowiązywać na przejściach granicznych z Rosją i Litwą. Również przewidziane w pkt. 3.5 projektu dot. sfinansowania i funkcjonowania 5 odłowni żywołownych „sprawdzanie wielkości migracji dzików z terytorium Białorusi i ich ewentualnego zarażenia wirusem ASF” powinno objąć tereny przygraniczne z Rosją, Litwą i Ukrainą. Opracowanie: KRIR


76 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

luty 2018 NR 2

Ubezpieczenie przekazujących gospodarstwo Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które uzależniają przyznanie tej płatności od zaprzestania na 5 lat ubezpieczenia w KRUS. ZUS zamiast KRUS

Wskazano, że problem dotyczy często rolników w wieku przedemerytalnym, którzy dotychczas byli ubezpieczeni w KRUS i liczą na ustalenie prawa do emerytury rolniczej w ciągu kilku najbliższych lat. O ile warunek zaprzestania działalności rolniczej wydaje się zasadny, to wymóg niepodlegania ubezpieczeniu w KRUS jest trudny do zrozumienia ponieważ pozbawia osoby w wieku powyżej 60 lat możliwości przejścia na emeryturę rolniczą w ciągu 5 lat i zmusza ich do opłacania składek w ZUS. Zarząd KRIR zawnioskował o umożliwienie rolnikom w wieku powyżej 60 lat, którzy chcą przekazać gospodarstwo innemu rolnikowi w ramach ww. poddziałania

PROW, pozostanie w dotychczasowym systemie ubezpieczenia rolniczego na zasadzie domownika.

0,5 ha na własne potrzeby

W odpowiedzi, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”objętego Programem Rozwoju Obsza-

Kto zapłaci za szkody dzikich zwierząt?

Z

arząd KRIR wystąpił do ministra środowiska – Henryka Kowalczyka z postulatem o podjęcie działań mających na celu uregulowanie kwestii związanej ze szkodami wyrządzanymi w uprawach rolnych przez takie gatunki zwierząt jak: muflon, kormoran, żuraw, łabędź, gęś i czapla. Zwierzęta te wyrządzają poważne szkody w uprawach rolnych, narażając rolników na duże straty zarówno w płodach rolnych, jak i dochodach rolniczych, a poszkodowani rolnicy nie dostają odszkodowania z tego tytułu za poniesione straty. Wymienione wyżej zwierzęta są zwierzę-

tami dzikimi, za które odpowiedzialność powinien ponosić Skarb Państwa. Dlatego zarząd KRIR wnosi o kompleksowe uregulowanie przedmiotowego problemu oraz wpisanie ww. zwierząt do katalogu gatunków wyrządzających szkody w uprawach rolnych. Ponadto, zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem o dokonanie pomiaru zasobności siedlisk leśnych, na podstawie którego będzie możliwość oceny, w jakim stopniu zwierzyna jest w stanie się wyżywić bez szkody dla rolników. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

rów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 598 oraz z 2017 r. poz. 1531): „Beneficjent przez 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego gospodarstwo rolne nie może: 1) podejmować działalności rolniczej; 2)podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.” Jednocześnie przekazano, że zgodnie z przepisami § 4 ww. rozporządzenia: „Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w § 2 ust. 1 p.kt 4, uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.” MRiRW wyjaśniło, że oznacza to, iż rolnik, który przekazał gospodarstwo w ramach poddziałania 6.5, może pozostawić na własne potrzeby 0,5 ha gruntów rolnych. Przekazano, że przedstawiona we wniosku samorządu rolniczego propozycja dalszego pod-

legania beneficjentów przedmiotowego poddziałania ubezpieczeniu w KRUS stoi w sprzeczności z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego rolników. Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, resort rolnictwa stwierdził, że rolnik, który przekazał gospodarstwo w ramach poddziałania 6.5 PROW 2014–2020 zostawiając na własne potrzeby grunty o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Potrzebna zgoda KE

Podkreślono również, że warunek niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS po przekazaniu gospodarstwa w ramach poddziałania 6.5, był jednym z ustaleń podjętych podczas negocjacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Propozycja wprowadzenia możliwości pozostania beneficjenta poddziałania w KRUS na zasadzie domownika wymagałaby zmiany Programu i uzgodnienia ze służbami Komisji Europejskiej. Opracowanie: KRIR

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stworzenie możliwości prawnych dla wsparcia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO) na poziomie wojewódzkim i krajowym.

Dofinansowanie PDO

K

rajowa Rada wskazała, że w 2016 roku środki na prowadzenie PDO pochodziły z budżetu państwa w 43%, a budżetu województw tylko w 17%. Wśród pozostałych kosztów największy wkład mają jednostki prowadzące doświadczenia odmianowe, a więc COBORU, ODR-y, jednostki hodowli roślin. Doświadczenia odmianowe prowadzone są również przez prywatne firmy. Według danych COBORU, w 2016 r. w województwie opolskim prowadzono łącznie 53 doświadczenia, w tym ze środków budżetowych tylko 11. Zdaniem samorządu rolniczego, funkcjonowanie systemu PDO i rekomendacja odmian przynosi bezpośrednie korzyści dla regionu i państwa, dlatego w interesie państwa powinno być zapewnienie warunków prawnych i finansowych dla dalszego funkcjonowania i rozwoju PDO.

Krajowa Rada zwróciła uwagę, że dzięki doświadczeniom PDO prowadzonym w całym kraju i rekomendacji odmian, rolnicy mają dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji o odmianach, mogą trafnie dobrać do uprawy w swoim gospodarstwie odmiany dostosowane do konkretnych warunków klimatycznych i glebowych, które przy tych samych kosztach produkcji plonują wyżej. Wyniki badań odmian przedstawiane są samorządowi rolniczemu i szeroko upowszechniane m.in. przez wojewódzkie izby rolnicze i ODR-y. Trudniej jest zatem firmom nasiennym wprowadzać na rynek odmiany niesprawdzone, zarówno z Krajowego Rejestru, jak i przede wszystkim odmiany ze wspólnotowego katalogu. Opracowanie: KRIR


luty 2018 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

77

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12.12.2017 r. – Sejm RP

■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2145) – uzasadnia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki.

■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2114) – uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski.

12.12.2017 r. – Senat RP

10.01.2018 r. – Sejm RP

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

13.12.2017 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; ■■ rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

14.12.2017 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projek-

tu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 2114 i 2116); ■■ rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na polskim rynku lnu, konopi i chmielu na przestrzeni ostatnich 40 lat – przedstawia sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ zapoznanie się z opracowaniem Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich pod nazwą: Szanse dla polskiego rolnictwa w uprawie konopi przemysłowych – przedstawia dyrektor IWNiRZ Robert Sobków; ■■ rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania Podkomisji nadzwyczajnej do spraw przygotowania rozwiązań

legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego.

19.12.2017 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 693, druki sejmowe nr 2114, 2116 i 2116-A).

09.01.2018 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. – przedstawia Przewodniczący Komisji Jarosław Sachajko;

■■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) – kontynuacja.

16.01.2018 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby jeleniowatych (CWD) na lata 2018–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;

■■ autopoprawka do projektu ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach; ■■ rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowywaniem Rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Opracowanie: KRIR


78 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

luty 2018 NR 2

Pakiet „Super Rolnik”

T

owarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” posiada w swojej ofercie Pakiet ubezpieczeń „Super Rolnik” dedykowany rolnikom, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. W ramach Pakietu można ubezpieczać budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (w tym budynki mieszkalne i budynki gospodarcze np. obory, stajnie, chlewnie, kurniki, stodoły, szopy, szklarnie), na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2060 z późn. zm.). Zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek dewastacji, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepięcia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów, zalania i zapadania się ziemi. Ochroną można także objąć budowle i obiekty małej architektury. Dodatkowo, w ramach Pakietu „Super Rolnik”, można ubezpieczyć następujące mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospo-

darskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków. Ubezpieczenie zapewni ochronę mienia od pożaru i innych (kilkunastu) zdarzeń losowych, z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi. Zakres ubezpieczenia może obejmować również kradzież z włamaniem, rabunek, rozbój uliczny oraz kradzież stałych elementów wykończeniowych (zewnętrznych) budynku mieszkalnego. Ponadto, ochroną objęte będą także i koszty: akcji ratowniczej, działań podjętych po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. W Pakiecie „Super Rolnik” można objąć ochroną ubezpieczeniową także szyby i przedmioty szklane (w tym baterie, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) od stłuczenia. Oczywiście, w Pakiecie „Super Rolnik” można zawrzeć także umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpiecze-

niami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym, będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i jego bliskich przed skutkami zdarzeń w których będą uczestniczyć lub które powstaną z ich winy, a w których osobami poszkodowanymi będą osoby trzecie. Ubezpieczeniem, które także można zawrzeć w ramach Pakietu, jest ubezpieczenie sprzętu rolniczego od wszystkich zdarzeń (Agrocasco), którym można objąć kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze, także od ryzyka kradzieży. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik” rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia. Wysokość zniżki może wynieść nawet 15%. Zgodnie z zasadą, że im większa liczba i rodzaj zawartych ubezpieczeń w pakiecie, tym większa zniżka (a w efekcie składka do zapłaty przez rolnika jest mniejsza). Ponadto, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik” Ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy, uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia

w systemie informatycznym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”następujących umów ubezpieczenia: ■■ OC posiadacza pojazdu mechanicznego i/lub autocasco (w tym pakiet „Razem w TUW”), ■■ upraw rolnych z dopłatami do składki z budżetu państwa, ■■ zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa. Kupon zniżkowy może być wykorzystany przez rolnika wielokrotnie, przy umowach ubezpieczenia zawieranych na rzecz ubezpieczonego rolnika z rocznym okresem ważności kuponu. Pakiet„Super Rolnik”jest ofertą Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW” atrakcyjną zarówno dla rolników będących już członkami, jak i dla tych, którzy dopiero wstąpią w poczet członków Towarzystwa. Pakiet ten zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb rolników, a przy tym, co istotne, bardzo przystępną cenowo. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”zaprasza do swoich jednostek terenowych i agentów na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronie internetowej www.tuw.pl

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 2/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 2/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement