a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

październik 2015 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

45

NR 10 (112) październik 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

Wyborcze posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca Czytaj na stronie 46

KRIR na Dożynkach Prezydenckich w Spale Czytaj na stronie 47

Susza – trzeba wyciągnąć wnioski Czytaj na stronie 47

Za emisję gazów cieplarnianych odpowiedzą rolnicy? Czytaj na stronie 48

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 48

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 49

Drobiowa uczta w Starym Polu Czytaj na stronie 49

Piknik Mleczny Sitkówka – Nowiny

Czytaj na stronie 50 7 października 2015 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się

Piknik Zbożowy Czytaj na stronie 50

Ubezpieczenia upraw rolnych to nasza specjalność! Czytaj na stronie 51

Jesienne prace polowe Czytaj na stronie 52

IV Konferencja Samorządu Rolniczego „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość”, w której udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski.

S

amorząd rolniczy wielokrotnie zwracał się do Rządu RP oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę sposobu monitorowania ilości opadów przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w roku 2015, począwszy od maja. Zdaniem KRIR, konieczne jest pilne podjęcie prac Rządu w zakresie zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego, który obecnie nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-zimowym i tym samym, niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji, co ma zna-

czący wpływ na wystąpienie objawów suszy w późniejszym okresie. Ważne jest poszerzenie sieci punktów pomiaru opadów, ponieważ tegoroczna susza objęła tereny praktycznie całych województw, a ogłoszona została tylko w niektórych gminach. Tegoroczna klęska dowiodła, że punktów pomiarów jest za mało, przez co dane nie są miarodajne. Ponadto, raporty wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski były ogłaszane ze zbyt dużym opóźnieniem i dla danych upraw. Przede wszystkim należy stworzyć nowocze-

sny i innowacyjny system monitoringu suszy w Polsce. Środki w nowym okresie finansowym powinny się znaleźć. Rząd powinien stworzyć podstawy prawne do rozdzielenia strat 30% przy gospodarstwach mieszanych w produkcji roślinnej i w produkcji zwierzęcej, ponieważ w produkcji zwierzęcej straty w wyniku suszy mierzalne będą dopiero w przyszłości, trudno je na bieżąco oszacować). Komisje w różnych województwach miały różne wytyczne – w niektórych doliczano koszt zakupu pasz, a nawet spadek cen mleka – jest to niedopuszczalne, aby w Polsce na podstawie jednakowych przepisów – różnie szacowano straty. Samorząd rolniczy postuluje, aby przez najbliższe miesiące podjąć zintensyfikowane działania, by stworzyć ramy prawne, które zapewnią normalność, w przypadku wystąpienia klęski, nie tylko suszy. W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Cezary Szeliga – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Janina Pszczółkowska – zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czasie konferencji przedstawiciele klubów PO – Leszek Korzeniowski, PiS – Krzysztof Jurgiel, SLD – Romuald Ajchler i PSL – Mirosław Maliszewski, przedstawiali propozycje swojego klubu dla polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem tematu konferencji, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania problemów, do których odnosili się zaproszeni goście. Opracowanie: KRIR


46 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

październik 2015 NR 10

Wyborcze posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca W dniu 24 września 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca. W posiedzeniu tym wziął udział prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, członek zarządu KRIR Robert Nowak oraz dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.

P

odczas tego posiedzenia dokonano wyboru przedstawiciela Copa-Cogeca przy forum wysokiego szczebla na rzecz poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz wyboru władz Prezydium Copa.

Program luksemburskiej prezydencji Na początku posiedzenia odbyła się dyskusja z luksemburskim ministrem rolnictwa, na temat sytuacji na rynku i programu luksemburskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa. Copa-Cogeca poinformowały, że przyjęły z zadowoleniem proaktywne działania Komisji podjęte w związku z ogłoszeniem przez rosyjskie władze decyzji o przedłużeniu embarga nałożonego na unijne produkty rolne. Zabierając głos w dyskusji prezes Wiktor Szmulewicz powiedział, że bardzo ważny jest solidaryzm; jest to bardzo trudna sytuacja w związku z suszą, która wystąpiła głównie w Polsce i w Rumunii. Powinniśmy czasami reagować na regionalne zakłócenia rynku, około 50% obszarów Polski objętych zostało suszą. Bez dodatkowego wsparcia rolnicy i producenci nie będą mogli sobie poradzić. Dlatego też należy zastanowić się, co możemy zrobić, jaką dodatkową pomoc możemy uzyskać? Rolnik nie jest winien że jego administracja nie zweryfikowała, a zaliczkę powinien otrzymać każdy. Następnie omówiono punkt odnośnie przyjęcia rumuńskiej organizacji PRO AGRO do Copa-Cogeca. Przewodniczący PRO AGRO powiedział, że rumuńska organizacja pragnie ponownie wyrazić swoją wdzięczność za otwartość i nieustające wsparcie, jakiego udziela jej cały zespół Copa-Cogeca.

Podsumowanie Protestu Europejskich Rolników Podczas posiedzenia prezydiów odbyła się również dyskusja na temat manifestacji zorganizowanej przez Copa-Cogeca 7 września br. w Brukseli. Wiele delegacji podkreśliło, że niestety, ale manifestacji tej nie można uznać za sukces. Francja zauważyła, że manifestację przejęła organizacja Europeen Milk Bord i tak naprawdę w mediach pokazano przemoc, a nasza manifestacja powinna mieć charakter pokojowy. Łotwa, Portugalia, Hiszpania oraz Włochy również skrytykowały organizację

manifestacji podkreślając, że w przyszłości potrzebujemy bardziej skoordynowanych działań. W kolejnej części spotkania Fernando Castilllo przedstawił budżet Copa-Cogeca na 2016 rok. Poinformował on członków, że składki członkowskie wzrosną w przyszłym roku o 2%. Następnie przystąpiono do wyboru przedstawiciela Copa-Cogeca przy

forum wysokiego szczebla na rzecz poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Na stanowisko to został wybrany Meurig Raymond z irlandzkiej organizacji NFU. Na zakończenie posiedzenia odbyły się wybory na stanowisko przewodniczącego komitetu Copa. Martin Merrild z Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności (Dania), został wybrany na to stanowisko, poprzez aklamację.

Założenia unijnej polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska W drugim dniu posiedzenia prezydium Copa sekretarz generalny zaprosił przedstawiciela DG ENVI Caludię Olazabal. Przedstawiła ona założenia unijnej polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zauważyła w swojej wypowiedzi, że celem Komisji jest zrównoważony rozwój, co jest odpowiedzią na uniwersalne cele. Komisja chce podjąć konstruktywny dia-

log. Delegacja ze Szkocji komentując wypowiedź przedstawiciela Komisji chce, aby w ocenie skutków środowiskowych wziąć pod uwagę bobry. Przedstawiciele z delegacji niemieckiej zauważyli, że rolnicy nie rozumieją funkcjonowania programu Natura 2000. Organizacje pozarządowe wydają się bardzo silne a rolnicy w tej sytuacji nie są wysłuchani a przecież to rolnicy zajmują się środowiskiem pracując codziennie a nie organizacje pozarządowe. Delegacja z Polski zauważyła, że w kraju chętnie wyznaczono tereny z przeznaczeniem na program Natura 2000, ale są one niekorzystne dla inwestycji w rolnictwie. Gospodarstwa towarowe i ogólnie intensywne rolnic-

szeni o zgłoszenie swojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Copa, do sekretariatu do dnia 14 września 2015 roku. Na kandydaturę składa się list nominacyjny zredagowany przez pełnoprawnego członka Copa oraz CV w j. angielskim lub j. francuskim. Kandydatury zostaną opublikowane na Agri-Info, aby wszyscy członkowie mogli się z nimi zapoznać. Zgodnie za Statutem Copa, przewodniczący nie może pochodzić z tego samego kraju co jego poprzednik. Co więcej, przewodniczący nie może sprawować kolejnej kadencji zaraz po zakończeniu poprzedniej. Wiceprzewodniczący nie mogą sprawować swojej funkcji

two zagrażają czystości powietrza i tylko rolnictwo rodzinne tak naprawdę bierze odpowiedzialność za ochronę powietrza i gleby. W dużych gospodarstwach jest to praktycznie niemożliwe. Przewodniczący Copa zwrócił uwagę, że w przyszłości trzeba będzie wyżywić więcej ludności a gruntów rolnych będzie coraz mniej. Konieczność ochrony niewielkich obszarów hamuje proces rozwoju rolnictwa. Koszt ochrony środowiska jest zbyt wysoki dla poszczególnych rolników, trzeba też zwrócić uwagę na modernizację w tym sektorze, która jest niezbędna po to, aby cele wyznaczone przez Komisję były osiągalne.

przez więcej niż dwie konsekutywne kadencje. Sekretariat otrzymał następujące kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczących Copa w porządku alfabetycznym: n Henri Brichart (Krajowa Federacja Związków Zawodowych Rolników, Francja) n Lucjan Cichosz (Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Polska) n Daniel Coulonval (Walońska Federacja Rolników, Belgia)

Wybory wiceprzewodniczących Copa

W kolejnym punkcie porządku obrad odbyły się wybory na wiceprzewodniczących Copa. Na wstępie przewodniczący Copa przedstawił regulamin dotyczący składania kandydatur oraz procedurę głosowania. Przedstawiciele organizacji członkowskich Copa, są pro-

n Eddie Downey (Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników, Irlandia) n Maira Dzelzkalēja (Parlament Łotewskich Rolników, Łotwa) n Miklós Zsolt Kis (Izba Rolnicza, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Węgry) n Roberto Moncalvo (Coldiretti, Włochy) n Lorenzo Ramos Silva (Unia drobnych rolników, Hiszpania) n Franz Reisecker (Austriacka Izba Rolnicza, Austria) n Marian Sikora (Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Polska). W wyniku wyborów na wiceprzewodniczących powołano sześciu wiceprzewodniczących w kolejności oddanych na nich głosów: Eddie Downey (Irlandia) –119 głosów; Roberto Monclavo (Włochy) – 113 głosów; Henri Brichard (Francja) –104; Maira Dzelzkalēja (Łotwa) – 99; Franz Reisecker (Austria) – 94; Miklós Zsolt Kis (Węgry) – 52. Daniel Coulonval (Belgia) – 32 głosy, Lorenzo Ramos Silva (Hiszpania) – 46 głosów, Marian Sikora (Polska, „FBZPR”) – 25 głosów i Lucjan Cichosz (Polska, „Ojczyzna”) – 6 głosów, uzyskane głosy nie pozwoliły przedstawicielom z tych organizacji wejścia w skład prezydencji w tej kadencji. W kolejnym punkcie porządku obrad przyjęto dokumenty dotyczące kolejno: n praktycznych wytycznych co do oceny czy stan koniowatych zezwala na ich transport, n unijnej strategii handlowej do 2020 roku. Następnie przedstawiciel greckiej organizacji Paseges przedstawiła informacje na temat kongresu Europejskich Rolników, który ma się odbyć w Grecji w październiku 2016 roku. W ostatnim punkcie porządku obrad członkowie prezydium przyjęli wniosek Rady Bułgarskich Organizacji Rolniczych (CBAO) o przyjęcie do Geopa. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w„Polskiej Wsi”odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


październik 2015 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

47

KRIR na Dożynkach Prezydenckich w Spale 13 września 2015 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W obchodach święta plonów uczestniczyli tradycyjnie już przedstawiciele izb rolniczych na czele z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem. Dożynki Prezydenckie rozpoczęła w niedzielę Msza św. z udziałem pary prezydenckiej odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale.

P

o nabożeństwie odprawionym w intencji rolników przez arcybiskupa Władysława Ziółka, poświęcone zostały dożynkowe wieńce. Para prezydencka wraz z korowodem dożynkowym z udziałem pocztów sztandarowych izb rolniczych przeszła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa. Starostami dożynek byli Patrycja Ditterla-Kasperska (woj. dolnośląskie) oraz Jarosław Wanga (woj. wielkopolskie), których kandydatury zgłosiły wojewódzkie izby rolnicze we współpracy z urzędami marszałkowskimi. Tradycyjnie już Dożynki Prezydenckie trwały dwa dni. Uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje. Zorganizowano Miasteczko Regionów, w którym prezentowano wyroby poszczególnych województw.

Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz tradycyjnej, polskiej żywności. Swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych, na którym gościła Koło Gospodyń Wiejskich z Andrespola. Podczas przemówienia Prezydent RP ocenił, że aby na wsi mieszkali młodzi ludzie, a gospodarstwa przechodziły z ojca na syna, państwo powinno się rozwijać w sposób sprawiedliwy i powinien być w państwie równy podział dóbr. Ocenił, że ostatni rok był trudny dla rolnictwa. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie podjęta zostanie praca nad rozwiązaniami legislacyjnymi, umożliwiającymi m.in. sprawny i uczciwy system oceny szkód i adekwatne odszkodowania dla rolników, wypłacane im

MRiRW odrzuciło propozycję KRIR wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc „suszową”

W

związku z klęską suszy, która występuje na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna i przyjęciem przez Rząd RP pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę, w dniu 10 września 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do prezes Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o co najmniej 2-tygodniowe wydłużenie terminu określonego na 30 września br. na składanie przez rolników wniosków o pomoc „suszową” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc określoną 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.) resort rolnictwa w dniu 22 września 2015 r. poinformował, że przepisy ww. rozporządzenia jednoznacznie wskazują, iż wnioski należy złożyć do 30 września br. Jednocześnie zgodnie z ww. rozporządzeniem wielkość pomocy

udzielanej na podstawie 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie może przekroczyć 450 mln zł. W przypadku, gdy ze złożonych przez producentów rolnych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na tę pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wówczas wysokość tej pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, stawki pomocy oraz współczynnika korygującego. Oznacza to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła rozpocząć wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy oraz rozpocząć wypłatę pomocy dopiero po zakończeniu składania wniosków przez producentów rolnych. Jednocześnie ww. środki pochodzą z oszczędności bieżącego roku i muszą zostać wydatkowane do końca roku. Ponadto protokoły, które producenci rolni będą dołączać do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa

w 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.) nie wymagają adnotacji, o której mowa w 5 ust. 5. Natomiast protokoły, które producenci rolni będą dołączać do wniosku o udzielenie preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji, w przypadku szkód powyżej 30% będą musiały posiadać adnotację stosownie do przepisów 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawiając powyższe MRiRW poinformowało, że nie przewiduje się wydłużenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy na podstawie 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Opracowanie: KRIR

bezpośrednio. Prezydent wspomniał też o złej sytuacji rolników, którzy zainwestowali w gospodarstwa mleczne. Zaapelował, aby na forum UE walczyć o to, by rolnicy, którzy produkowali mleko, zostali z kar zwolnieni. Wizytę prezydenckiej pary zakończyło zwiedzanie rozstawionego na stadionie COS Miasteczka Regionów, w którym swoje zwyczaje, regionalne specjalności i kulturę prezentuje każde z 16 województw. W sobotę 12 września 2015 r., w przeddzień Dożynek Prezydenckich przedstawiciele izb rolniczych spotkali się, aby przedyskutować sprawę kryteriów dostępu umożliwiających uzyskanie pomocy w ramach poszczególnych działań, terminów rozpoczęcia naboru wniosków na działania PROW 2014–2020 oraz bieżących spraw w rolnictwie. W spotkaniu wzięli udział: Michał Rybarczyk – zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Włodzimierz Wojtaszek – dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Renata Nowak – zastępca dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Opracowanie: KRIR

W opinii samorządu rolniczego Rząd RP powinien wyciągnąć odpowiednie wnioski z bolesnej nauczki, jaką była tegoroczna sytuacja związana z wystąpieniem suszy w Polsce oraz problemy w szacowaniu strat. Zdaniem KRIR, przede wszystkim należy stworzyć nowoczesny i innowacyjny system monitoringu suszy w Polsce. Środki w nowym okresie finansowym powinny się znaleźć.

Susza – trzeba wyciągnąć wnioski

T

egoroczna klęska dowiodła, że punktów pomiarów jest za mało, przez co dane nie są miarodajne. Ponadto, raporty wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski były ogłaszane ze zbyt dużym opóźnieniem i dla danych upraw. Informacje przekazane Komisjom na temat szacowania strat w przypadku gospodarstw zarówno z produkcją roślinną, jak i zwierzęcą nie do końca były jasne. Przez co nie można było udokumentować 30% start w gospodarstwie. Dopiero później członkowie Komisji dowiedzieli się, że należy oszacować koszt zakupu pasz w wyniku ujemnego bilansu pasz-

owego. Niektóre komisje zmieniły system naliczania strat i ponownie obliczały straty u hodowców. Po ponownym naliczeniu hodowcy mogli ubiegać się o pomoc, jednak nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Taka sytuacja nie może mieć więc miejsca. Przez najbliższe miesiące należy podjąć zintensyfikowane działania, aby stworzyć ramy prawne, które zapewnią normalność, w przypadku wystąpienia klęski, nie tylko suszy. W tej sprawie zarząd wystąpił do Premier RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 2 października 2015 r. Opracowanie: KRIR


48 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

W związku z raportem Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej “An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture” oraz mającym się odbyć pod koniec października 2015 r. głosowaniem Parlamentu Europejskiego na temat redukcji gazów cieplarnianych w rolnictwie, 16 września 2015 r. zarząd KRIR wystąpił do polskich europarlamentarzystów o odrzucenie w październikowym głosowaniu Dyrektywy o Krajowych Pułapach Emisji.

poprzez redukcję produkcji . Według raportu, Polska do 2030 r. powinna zmniejszyć pogłowie bydła mięsnego nawet o 42,4%, bydła mlecznego o 24,1%, czy trzody chlewnej o 12% (w zależności od wybranego scenariusza polityki ograniczania emisji GHG). Powstaje pytanie, na jakiej podstawie określano emisję w polskim rolnictwie? Tym bardziej, że w kalkulacjach raportu nie wzięto pod uwagę technologii produkcji.

rząt monitoruje na bieżąco Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poziom produkcji znany jest z wyników kontroli użytkowości prowadzonej przez związki hodowców i producentów zwierząt, a także przez GUS nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Natomiast brak jest całościowego rozeznania o zakresie stosowania poszczególnych systemów utrzymania zwierząt oraz przecho-

październik 2015 NR 10 sadnione jest podejmowanie radykalnych i ogromnie kosztownych działań gospodarczych zmierzających do redukcji emisji wybranych gazów cieplarnianych, poprzez zmuszanie do redukcji pogłowia przez rolników. Trzeba pamiętać, że duże ilości gazów cieplarnianych uwalniane są do atmosfery w procesie erupcji wulkanów, podczas pożarów lasów oraz sztormów na oceanach i morzach. Do atmosfery emitowa-

Za emisję gazów cieplarnianych odpowiedzą rolnicy?

G

łosowanie nad Dyrektywą o Krajowych Pułapach Emisji (National Emission Ceiling – NEC) odbędzie się podczas drugiej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, w dniach 26–29 października br. Dyrektywa NECD między innymi dotyczy emisji metanu i tlenku azotu (CH4 and N2O). To oznacza, że emisja gazów z obornika i gnojowicy, wpłynie na żywy inwentarz (bydło mięsne, mleczne i trzoda). Będzie to miało także wpływ na inne sektory, bo jeśli zredukujemy pogłowie bydła, to także zmniejszy się zapotrzebowanie na pasze (zboża i rośliny energetyczne). Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich opublikowała raport techniczny przygotowany przez Wspólne Centrum Badawcze „Ocena ekonomiczna wariantów polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla Rolnictwa UE”. Raport

obejmuje emisję podtlenku azotu i metanu i łączy dobrowolne korzystanie przez rolników z istniejących technologii ograniczających z różnymi scenariuszami redukcji emisji. Scenariusz przedstawia dwa stopnie ograniczeń: 19% i 28% do roku 2030 (w porównaniu do roku 2005). Klucz dystrybucji dla mechanizmu wspólnego wysiłku redukcyjnego, jak również opcje z różnymi stawkami dotacji, są weryfikowane. Dla polskich rolników najważniejszym wnioskiem z tego raportu jest to, że w największej części redukcja emisji gazów cieplarnianych będzie realizowana poprzez ilościową regulację produkcji rolnej (wielkość stada, plony i uprawiane hektary), szczególnie produkcję zwierzęcą. To oznacza, że w zależności od scenariuszy redukcji emisji, najbezpieczniej można stwierdzić, że cel zostanie osiągnięty tylko

Do powyższego należy dodać negatywny efekt kaskadowy dla rynku pasz, jak również produkcję i powierzchnię zbóż w UE, w które to uderzy ta Dyrektywa. Raport idzie dalej i wyjaśnia, że poprzez redukcję produkcji w UE, zwiększymy import spoza UE, a tym samym wyciek emisji prześcignie wszystkie działania redukcyjne w Europie. Także, w związku z wzrostem importu i zobowiązaniami zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, presja będzie wywierana na unijnych rolników do punktu, w którym wielu z nich nie będzie w stanie sobie poradzić i straci pracę. Wielkość emisji gazów z produkcji zwierzęcej zależy zarówno od pogłowia poszczególnych gatunków zwierząt, jak też od poziomu wydajności oraz systemu utrzymania. Wymienione wskaźniki zmieniają się w czasie. Liczebność zwie-

wywania nawozów naturalnych. Ten ostatni czynnik ma znaczący wpływ na emisję gazów. Na wielkość emisji ma wpływ poziom produkcji jak np. mleka na wielkość emisji metanu, system utrzymania i ilość zużywanej ściółki. Jak podaje Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Poznaniu, od krowy wydajności 4–6 tys. kg mleka rocznie, utrzymywanej na głębokim oborniku, emitowanych jest 7,89 kg N-NH3, rok i sztukę, a przy utrzymaniu bezściołowym 20,85 kg, czyli prawie trzykrotnie więcej.* Zarząd KRIR nie zgodził się z tym raportem, który w ocenie samorządu rolniczego jest lobbingiem, inspirowanym przez zainteresowanych, którzy chcą zaszkodzić polskiemu rolnictwu. Nie wyklucza się, że wzrost ilości gazów cieplarnianych jest w pewnej części związany z działalnością człowieka, jednak nieuza-

ne są inne gazy z przemysłu oraz spaliny z sektora motoryzacyjnego, które są bardziej szkodliwe dla środowiska. Zdaniem zarządu KRIR, wiedza naukowa o możliwości magazynowania węgla i jego emisji z gleb oraz efekty różnych metod gospodarowania na glebach, jest jeszcze zbyt mała, a rolnicy ponownie staną się ofiarami polityki prowadzonej przez władze UE. Już w wyniku sankcji nałożonych na Rosję przez UE, unijny eksport rolno-spożywczy obniżył się o 5,5 mld euro, czyli prawie o połowę. O informację na temat podejmowanych działań w tej sprawie przez Rząd RP Zarząd wystąpił także do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. * Raport „Monitorowanie gospodarstw rolnych jako źródeł emisji rolniczych”, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Poznaniu, grudzień 2010 r.

oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (druk senacki nr 1073, druki sejmowe nr 3836 i 3885).

n informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji spółki „Działpol” sp. z o.o. z Działynia.

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 04.09.2015 r. – Senat RP

n rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

09.09.2015 r. – Sejm RP

n pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (druk nr 3836); n informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa we wrześniu 2015 r. oraz na temat zmiany zasad redystrybucji środków

pochodzących ze Wspólnej Polityki Rolnej na Lokalne Strategie Rozwoju na poszczególne województwa w świetle pisma przesłanego przez marszałka województwa podlaskiego w Białymstoku.

10.09.2015 r. – Sejm RP:

wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej n pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3773); n sprawy bieżące.

10.09.2015 r. – Sejm RP:

wspólne z Komisjami: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej n pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3744).

23.09.2015 r. – Sejm RP

n rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076); n rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyjętego pakietu pomocowego o wartości 500 mln zł dla UE-28, w tym stanowiska Polski do tego pakietu; n rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 28 w sprawie czasowego wstrzymania sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych niektórych nieruchomości rolnych pozostających w Zasobie Własności Skarbu Państwa; n sprawy bieżące.

23.09.2015 r. – Senat RP

n rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach

24.09.2015 r. – Sejm RP

np  ierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań wspierających producentów mleka (druk nr 3943);

29.09.2015 r. – Senat RP

n rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3773 i 3910).

01.10.2015 r. – Senat RP

n sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. Opracowanie: KRIR


październik 2015 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

49

Drobiowa uczta w Starym Polu

P

olska jest drobiarską potęgą i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zajmujemy czołowe miejsce w europejskiej i światowej produkcji oraz eksporcie tego mięsa. Produkowany w naszym kraju drób, podbija nie tylko rynek Unii Europejskiej, ale również odległe rynki afrykańskie czy azjatyckie. Dlatego nikogo nie powinny dziwić tłumy zgromadzone na Pikniku Drobiowym sfinansowanym z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, zorganizowanym 13 września przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Pomorską Izbę Rolniczą, podczas Jesiennych Targów Ogrodniczo-Nasiennych w Starym Polu, koło Malborka.

Gości do piknikowego stoiska zwabił zapach drobiowych potraw, przygotowywanych przez kucharzy z Malborka. Wybór serwowanych potraw zadowoliłby nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Podczas pikniku, Pomorska Izba Rolnicza przygotowała nie tylko degustację potraw, ale również szereg ciekawych konkursów na temat drobiu. Na zwycięzców czekało wiele atrakcyjnych nagród, na co dzień przydatnych w każdym gospodarstwie domowym. Organizatorzy Pikniku nie zapomnieli również o najmłodszych, oferując im udział w ciekawych zabawach edukacyjnych. Tego dnia w Starym Polu,

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”w ramach poddziałania„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r.; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki Jednolitej Płatności Obszarowej za 2015 rok; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2015 rok; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2015 rok; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 rok; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 rok; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2015 rok;

■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu; ■ prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw; ■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarftu; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w spra-

wie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ucker; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły;

W

dzięki Pomorskiej Izbie Rolniczej można było nie tylko się posilić, ale również wzbogacić swoją wiedzę na temat wartości żywieniowych mięsa drobiowego i posłuchać pięknej kaszubskiej muzyki w wykonaniu folkowego zespołu FUCUS. Imprezę należy uznać za ze wszech miar udaną, a niedosyt mogą czuć tylko ci, którym w tym roku nie udało się zdobyć nagród w konkursach i quizach oraz spróbować wszystkich, serwowanych podczas pikniku potraw. Celem pikniku, którego organizacja została sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, była promocja mięsa drobiowego oraz akcja edukacyjna, mówiąca o jego odżywczych i zdrowotnych walorach. Opracowanie: JJ/KRIR

■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu„Scalanie gruntów”w ramach poddziałania„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. Opracowanie: KRIR

KRUS realizuje wniosek samorządu rolniczego

odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie skrócenia procedury wydawania przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzji i zaświadczeń młodym rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, KRUS poinformował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników we wrześniu br. zobowiązano jednostki Kasy do niezwłocznego wydawania zaświad-

czeń osobom ubiegającym się o dofinansowanie dla młodych rolników. W przypadku osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym rolników zgłaszających się po zaświadczenie, warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia przez KRUS jest posiadanie przez jednostkę organizacyjną Kasy kompletu dokumentów niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięcia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Opracowanie: KRIR


50 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

październik 2015 NR 10

Piknik Mleczny Sitkówka – Nowiny W niedzielę 30 sierpnia 2015 r. w województwie świętokrzyskim został zorganizowany Piknik Mleczny jako impreza towarzysząca odbywającym się tego dnia dożynkom powiatowym powiatu kieleckiego.

C

elem Pikniku, który został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka, było propagowanie wśród konsumentów spożycia produktów mlecznych poprzez zwiększenie ich udziału w codziennej diecie. Już o godzinie 14.00 konferansjer przywitał wszystkich zaproszonych gości, organizatorów imprezy i publiczność, przedstawił cel organizacji Pikniku, program imprezy oraz opowiedział o Funduszu Promocji Mleka, z którego środków zorganizowane zostało całe wydarzenie. Ponadto informował zebranych o walorach mleka i produktów mlecznych zachęcając do ich spożycia w codziennej diecie, zaprosił publiczność do odwie-

dzenia stoiska izby oraz do degustacji produktów i udziału w konkursach. Na stoisku Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przygotowana została degustacja serów produkowanych przez lokalne mleczarnie, które wytwarzają specyficzne i niepowtarzalne produkty w oparciu o wieloletnią tradycję – sery i masła były bardzo świeże i przygotowane z różnymi dodatkami warzywnymi w postaci eleganckich kanapek i koreczków. Gości częstowano serami twardymi żółtymi i dojrzewającymi, maślankami, kefirami, serami twarogowymi i typu mozzarella, twarożkiem śmietankowym, masłem i serem twarogowym. Przy stoiskach odwiedzający mogli się dowiedzieć o walorach smakowych i zdrowotnych oferowanych produktów, a także mieli możliwość bezpłatnego popróbowania przygotowanych dań takich jak: zupa pieczarkowa z serem, owsianka z malinami, neapolitanka, pierogi z farszem serowym (tradycyjnie na słodko, z dodatkiem mięty, pierogi ruskie, z kaszą gryczaną i serem, z kaszą jaglaną i serem, ze szpinakiem i różnymi serami oraz z serem i żurawiną), naleśniki z różnego rodzaju farszem (serowym, serowo-owocowym, serowo-szpinakowym)

Piknik Zbożowy Krajowa Rada Izb Rolniczych realizuje w 2015 roku zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych pn. „Piknik Zbożowy”. Dotychczas zorganizowano 11 imprez plenerowych, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Do najciekawszych atrakcji Pikników należało bicie rekordu Guinessa na najdłuższą kanapkę i pieczenie ciasteczek przez dzieci.

i sosami jogurtowymi. Jako ciekawostka został przygotowany schab gotowany w mleku. Na deser można się było raczyć takimi pysznościami jak: różnego rodzaju sernikami, ciastami owocowymi z budyniem, bułeczkami i rogalikami z serem i owocami, a także napoleonkami, oponkami i pączkami serowymi. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się konkursy dla dzieci, młodzie-

ży i dorosłych, m.in.: konkurs wiedzy na temat mleka oraz konkurs rysunkowy. W przerwach między konkursami wręczano zwycięzcom cenne nagrody rzeczowe (żelazko, frytkownica, patelnie i wiele innych), które zostały zaopatrzone w informację o ich sfinansowaniu ze środków Funduszu Promocji Mleka. Hostessy pomagały w podawaniu oferowanych smakołyków informując

jednocześnie o walorach przetworów mlecznych zachęcając do zwiększenia ich spożycia w codziennej diecie oraz informowały o sfinansowaniu Pikniku ze środków Funduszu Promocji Mleka. Zapraszały także do odwiedzenia stoiska izby i rozdawały materiały promocyjne, które opatrzone były informacją o dofinansowaniu ze środków Funduszu Promocji Mleka. n

wypieków, placków czy naleśników. Ze względu na trudniejsze wypiekanie niektórych takich produktów, można przygotowując ciasto dodać razową mąkę w ilości (1/2 lub 3/4) a resztę jasnej pszennej, aby naleśniki „nie przywierały” do patelni. n Jedz różnorodne produkty zbożowe do każdego posiłku! n Jasny chleb i bułki, biały ryż, zastępuj produktami z całego ziarna np. chleb razowy, bułka grahamka, ryż brązowy, kasza jęczmienna, pęczak. n Przynajmniej 2–3 porcje dziennie produktów z całego ziarna!

U

czestnicy otrzymali broszurę pn. „Zdrowa żywność z polskich zbóż. Produkty zbożowe na naszym talerzu” przygotowaną przez dr inż. Ewę Sicińską z Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Oto kilka porad autorki: n Małymi krokami do całego ziarna – aby zmienić nawyki żywieniowe warto stopniowo zamieniać produkty wysoko przetworzone (np. kajzerki, jasny chleb, biały ryż) na produkty całoziarnowe (np. chleb razowy, pełnoziarnisty makaron, ryż brązowy). Spróbujmy poeksperymentować kupując dla odmiany zamiast mąki białej – mąkę żytnią razową czy dodając zamiast mąki płatki owsiane do wszelkich

Regularne spożywanie produktów z całego ziarna zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych. n Do przyrządzania potraw zbożowych, typu kluski, naleśniki, pierogi, używaj głównie mąki razowej! n Robiąc zakupy zwracaj uwagę na etykiety produktów zbożowych. Czasami ciemna barwa chleba jest wynikiem dodatku np. karmelu. Wybieraj produkty o niewielkiej zawartości dodanych cukrów prostych, a wysokiej zawartości błonnika pokarmowego. Opracowanie: KRIR


październik 2015 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

51

Ubezpieczenia upraw rolnych to nasza specjalność!

T

owarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w tym roku, tradycyjnie już, przygotowało zarówno dla swoich członków, jak i dla pozostałych rolników najbogatszą na rynku ofertę ubezpieczenia upraw rolnych – 20 wariantów ubezpieczenia, począwszy od wariantów składających się z pojedynczych ryzyk (np. grad, ujemne skutki przezimowania, powódź), poprzez typowo jesienny Wariant „GUW” (grad, ujemne skutki przezimowania i wiosenne przymrozki), a skończywszy na Wariancie „Pełnym Plus”, obejmującym wszystkie dziesięć ryzyk wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, czyli zapewniającym pełną i kompleksową ochronę ubezpieczanych upraw rolnych. Co istotne, zawierając w naszym Towarzystwie umowy ubezpieczenia upraw rolnych rolnicy mogą skorzystać z możliwości uzyskania dopłaty do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa – TUW „TUW” jest bowiem jednym z zaledwie trzech zakładów ubezpieczeń (spośród ponad trzydziestu zakładów działających na polskim rynku ubezpieczeniowym), które zawarły z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie stosowania dopłat do składek w ubez-

pieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w trybie przewidzianym w ww. ustawie. Dzięki tak szerokiej ofercie rolnicy mogą nie tylko ubezpieczyć swoje uprawy rolne w zakresie idealnie dopasowanym do

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 577 z późn. zm.) – należy pamiętać, że ubezpieczonych musi być co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, określonych w ww. ustawie i znajdujących się w danej chwili „na polu”.

ich potrzeb – oferta „szyta na miarę”, ale także maksymalnie zmniejszyć związane z tym obciążenia finansowe, poprzez właśnie skorzystanie z dopłat do składki z budżetu państwa. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ubezpieczając w którymkolwiek z oferowanych 20 wariantów, każdy ubezpieczający się w Towarzystwie rolnik spełnia obowiązek ubezpieczania upraw rolnych, nałożony na niego ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Korzystając z bogatych doświadczeń poprzednich lat (TUW „TUW” uczestniczy w programie dopłatowych ubezpieczeń upraw rolnych od samego jego początku, czyli od 2006 r.), Towarzystwo położyło szczególny nacisk na przygotowanie atrakcyjnej oferty w wariantach cieszących się z reguły, w okresie jesiennym, największą popularnością wśród rolników, czyli w wariantach: 1. „U” – ochrona w zakresie ryzyka ujemnych skutków przezimowania. 2. „GU” – ochrona w zakresie ryzyka

gradu i ujemnych skutków przezimowania. 3. „GUW” – ochrona w zakresie ryzyka gradu, ujemnych skutków przezimowania oraz wiosennych przymrozków, o szczegóły której to oferty można dowiadywać się w jednostkach Towarzystwa lub u naszych przedstawicieli (agentów ubezpieczeniowych). Warto przy tym podkreślić, iż TUW „TUW”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, zapewnia swoim członkom wypłatę odszkodowania za szkody całkowite, powstałe z ryzyka ujemnych skutków przezimowania, na najwyższym aktualnie oferowanym przez rynek poziomie, gwarantującym pokrycie faktycznie poniesionych przez rolnika strat. Jesienna oferta ubezpieczenia upraw rolnych uwzględnia już zmiany, korzystne dla rolników, wprowadzone w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r., z których warto wyróżnić: 1)  skrócenie karencji w ryzykach powodzi i suszy z dotychczasowych 30 dni do 14 dni; 2) umożliwienie uzyskania dopłaty do składki przez dużego przedsiębiorcę1 (dotychczas z dopłaty

do składki mogli skorzystać tylko rolnicy, spełniający kryteria małego lub średniego przedsiębiorcy); 3)  umożliwienie Radzie Ministrów ustalenia dopłaty do składki nawet na poziomie 65% składki (dotychczas maksymalny próg dopłaty, stosowany m.in. w roku bieżącym, wynosił 50% składki); 4) zniesienie progu taryfowego na poziomie 6% sumy ubezpieczenia upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych, powyżej którego dotychczas dopłata do składki nie przysługiwała. Zachęcając zatem Państwa do skorzystania z oferty Towarzystwa, zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami w jednostkach terenowych Towarzystwa (adresy na www.tuw.pl) lub u naszych przedstawicieli. Dariusz Skowroński Starszy specjalista w Biurze Ubezpieczeń Rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 1 duży przedsiębiorca – zatrudniający więcej

niż 250 pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 mln euro lub którego całkowity bilans roczny przekracza 43 mln euro.


52 PW

październik 2015 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Fundusz Składkowy USR

Fot. Photogenica

D

o podstawowych prac wykonywanych na polu jesienią należy zbiór ziemniaków i innych okopowych, kukurydzy, siew roślin ozimych, nawożenie przedsiewne i uprawki przedsiewne (orka, bronowanie, kultywatorowanie). Przy pracach tych stosuje się wiele typów maszyn, np. zestawy uprawowo-siewne, kombajny do zbioru okopowych, kopaczki do ziemniaków, pługi. Przy pracach takich, aby zmniejszyć ryzyko wypadku należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 1. Przy obsłudze sprzętu rolniczego należy przestrzegać zasad określonych przez producentów w instrukcjach obsługi. 2. Sprzęt rolniczy powinien być wyposażony w osłony zespołów i części ruchomych mogących stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących. Zanim uruchomisz maszynę sprawdź: ■ układ kierowniczy, ■ układ hamulcowy, ■ ogumienie,

Jesienne prace polowe

■ światła, ■ sygnał dźwiękowy, ■ układ zawieszenia narzędzi i zaczepu transportowego. 3. Wszelkie naprawy, czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu rolniczego dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów tego sprzętu.

4. Podczas pracy maszyn do uprawy gleby i siewu niedopuszczalne jest: ■ przebywanie osób w strefie działania zespołu roboczego maszyn aktywnych, ■ rozgarnianie ręką ziarna i nasion w skrzyni nasiennej siewnika, ■ czyszczenie redlic z chwastów lub innych zanieczyszczeń w cza-

sie pracy siewnika należy wykonywać przy użyciu odpowiednich narzędzi. 5. Przy obsłudze agregatu do upraw przedsiewnych należy dokonać zawieszenia agregatu na ciągniku wg zaleceń producenta. ■ w czasie przerw w pracy agregat opuścić na podłoże i wyłączyć napęd,

■ niedopuszczalne jest cofanie i wykonywanie nawrotów agregatem w położeniu roboczym, ■ niedopuszczalne jest podnoszenie lub opuszczanie agregatu jeżeli w strefie jego działania przebywają osoby postronne. 6. W czasie pracy rozsiewaczy przyczepionych i zawieszanych na ciągniku niedopuszczalne jest: ■ przegarnianie nawozu w skrzyni, ■ wykonywanie zabiegów rozsiewania, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne. 7. W czasie pracy kopaczki gwiazdowej osoby zbierające ziemniaki powinny zachować odległość co najmniej 5  m od pracującej maszyny. 8. Niedopuszczalne jest uruchamianie kombajnów do zbioru okopowych, jeżeli w strefie ich działania znajdują się osoby postronne. 9. Podczas transportu płodów rolnych po drogach publicznych należy przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 10. Zabronione jest przewożenie osób na narzędziach, pomostach, elementach karoserii, dyszlach itp., podczas przejazdów roboczych i transportowych. Opracowanie: KRIR na podstawie opracowania Placówki Terenowej KRUS w Koninie

Nowe działania z zakresu profilaktyki i zdrowia oraz przepisy dla osób ubezpieczonych Dla rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego nych gabinetach, Kasa zaprasza Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczeniobior- w innych terminach do kolejnego ców emerytur i rent rolniczych – mieszkańców woje- pilotażowego programu. wództw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, Program przesiewowych badań zdrowotnych od września do 30 października prowadzono... dla mieszkańców towej i w terenowych jednostkach. Bezpłatne badania obszarów wiejskich Kasa zaznacza, że udział w badaniu przesiewowe USG na lata 2015–2016 wymaga zgłoszenia osób pod bezpłat-

T

o nowy, uruchomiony na terenach wiejskich przez KRUS, pilotażowy Program Badań Przesiewowych USG tarczycy i jamy brzusznej, finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników i objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Badania odbywają się w mobilnych gabinetach USG oznaczonych logo organizatorów i patrona Programu.„Mobilne przychodnie”stacjonują po jednym dniu w kolejnych, wyznaczonych harmonogramem, 90 miejscowościach. Terminy badań Kasa ogłasza na swojej stronie interne-

ny numer infolinii 800 177 33. Warunkiem udziału w programie było dostarczenie w dniu badania aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS, okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie zgody na badania. Dla udogodnienia, pracownicy terenowych jednostek Kasy dyżurowali w miejscach stacjonowania mobilnych gabinetów USG, wydając rolnikom zaświadczenia “od ręki” lub poświadczając wymagane uprawnienia. Rolników z wymienionych województw, którzy nie dostali się na listy limitowanych badań USG w mobil-

Program ten również finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy, a zrealizuje go w 3 etapach Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Harmonogram programu obejmuje: I. od września do grudnia br. – gminy wiejskie z województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, II. od stycznia 2016  r. do czerwca 2016 r. – gminy wiejskie w siedmiu kolejnych województwach, wytypowanych przez KRUS, III. od lipca 2016 r. do grudnia 2016 r. – gminy wiejskie w pozostałych województwach. Badania są prowadzone pod kątem zagrożeń chorobami zawodo-

wymi rolników oraz cywilizacyjnymi, m.in. w kierunku boreliozy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i in. Łącznie w ramach programu przewiduje się poddanie specjalistycznej diagnostyce ok. 9 tys. osób uprawnionych do rzeczowych świadczeń z KRUS.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych płatników składek Od 1 października 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dopuszczająca refundację przez PFRON składek opłaconych po terminach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (pomimo że, co do zasady, terminy określone tymi ustawami są„zawite”, czyli nieprzekraczalne). Dla przypomnienia, refundacja składek przysługuje m.in. ubezpieczonym w Kasie niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom

zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. W związku ze zmianą przepisów, płatnicy składek uzyskają ich zwrot pomimo nieterminowej ich opłaty, jednak spóźnienie nie powinno przekroczyć 14 dni. Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadza zarazem zmianę wzorów wniosków o refundację składek z PFRON (w tym druku Wn-U-A dla niepełnosprawnego rolnika bądź rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika). Oprac. KRUS

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement