__MAIN_TEXT__

Page 1

72 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2017 NR 7

NR 7 (133) lipiec 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Sprzedaż na targowisku niedługo bez pisemnej umowy

Targi żywności Warsaw Food Expo 2017

Czytaj na stronie 74

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 74

Nie będzie zmian dla rolników w przewozie paliw Czytaj na stronie 75

Zmiana przepisów o nawozach fosforowych Czytaj na stronie 75

Ubój zwierząt w ramach rolniczego handlu detalicznego Czytaj na stronie 75

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 76

Przeciw zaleceniom zmian w systemie emerytalnym rolników Czytaj na stronie 77

Truskawki są pyszne Czytaj na stronie 77

Piknik Drobiowy Czytaj na stronie 79

Piknik Wieprzowy Czytaj na stronie 79

Współpraca międzynarodowa KRUS Czytaj na stronie 79

W dniach 1–3 czerwca 2017 r. pod hasłem „Polska smakuje” w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbyły się międzynarodowe targi poświęcone żywności i branży spożywczej Warsaw Food Expo 2017.

W

tegorocznej edycji targów uczestniczyło blisko 300 wystawców z Polski i z Europy – Węgier, Grecji, Słowenii, Gruzji, Litwy, Słowacji i Włoch. Na targach zaprezentowano szeroką gamę charakterystycznych dla różnych regionów kulinarnych-produktów: mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, piekarniczych i cukierniczych, napojów. Odwiedzający targi mogli spróbować wybornych serów, wędlin owoców,

warzyw i ich przetworów. Zapoznać się ze smakami win z różnych regionów Polski i Europy, piw, cydrów, nie tylko z wielkich zakładów, ale również z lokalnych małych masarni browarów czy cydrowni. Z okazji obchodów 150-lecia szeroko zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich. Atrakcją dla zwiedzających były liczne pokazy kulinarne i cukiernicze, przeprowadzane przez znanych szefów kuchni i cukierników. Podczas targów Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko, obok które-

go w drugim dniu targów zorganizowała „Piknik Zbożowy” sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, cieszący się wielkim zainteresowaniem zwiedzających. Podczas Pikniku można było spróbować ciepłych dań, takich jak pierogi z różnym nadzieniem, kartacze itp. Zaprezentowano również wiele ciast i szeroką gamę pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego. Uczestnicy konkursów rozpoznawali zboża, kasze i inne produkty zbożowe i wykazywali się wiedzą kulinarną a dzieci kreatywnością i zdolnościami artystycznymi. Opracowanie: KRIR


lipiec 2017 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

73

Artykuł sponsorowany

Prawo wodne trudne dla rolników

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi do rządowego projektu ustawy – Prawo wodne, w których wskazał, że zaproponowane przepisy, szczególne związane z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej będą miały istotny wpływ na konkurencyjność polskich rolników.

P

odkreślono, że nowy program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, według szacunków projektodawców dotknie 466 tys. gospodarstw rolniczych i to na nich spocznie obowiązek poniesienia kosztów jego wdrożenia. Objęcie prawie całego kraju obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia azotu ze źródeł rolniczych (OSN) bez zabezpieczenia środków na wdrożenie jest niekorzystne dla rolników. Przyjęcie takiego rozwiązania przez Rząd jest najprostszym dla administracji sposobem na odpowiedź Polski na zarzuty Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co do braku wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jednak, zdaniem izb rolniczych, projektodawcy nie biorą pod uwagę skutków tej decyzji dla naszych rolników. Nowe przepisy naruszają zasa-

Z

arząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w których nie zgodził się na nakładanie dodatkowych obciążeń na rolników, tj. obowiązku zapłaty akcyzy w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego połączo-

dy konkurencyjności, a wymogi stawiane polskim rolnikom powinny być nie wyższe niż obowiązki nałożone na rolników w innych krajach UE.

Wysokie koszty dostosowania gospodarstw

Wiele wymagań, mało czasu

W uzasadnieniu projektu ustawy podano szacunkowy koszt budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowice na 754,7 mln zł oraz że te wydatki będą dotyczyć 355 tys. gospodarstw. Wynika z tego, że na jedno gospodarstwo będzie to koszt 2253 zł. Samorząd rolniczy uważa, że jest to kwota o wiele za niska. Biorąc pod uwagę stawki przyjęte przy realizacji działania „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006), koszt budowy średniej wielkości płyty obornikowej wynosi ok. 200 zł/m2, zbiornika na gnojowicę 250 zł/m3, chyba że będzie dopuszczone inne izolowanie gruntu od kiszonki lub obornika, np. poprzez folię. Analizując kwoty podane w uzasadnieniu do projektu ustawy, przeciętne gospodarstwo, utrzymujące zwierzęta w systemie ściółkowym za kwotę 2253 zł wybuduje 11,3 m2 płyty obornikowej, co zapewni przechowywanie obornika dla 3,2 DJP (3,5 m2/DJP). Będzie to płyta dla zaledwie 23 tuczników lub 3 sztuk bydła. W systemie bezściółkowym (3 m3/DJP) za tę kwotę można wybudować zbiornik na gnojowicę o pojemności 9 m3, a więc dla podobnej liczby zwierząt. Na przykładzie województwa wielkopolskiego,

Analizując przepisy przedmiotowego projektu samorząd rolniczy stwierdził, że wiele gospodarstw nie będzie w stanie spełnić stawianych przed nimi wymagań w tak krótkim czasie, np. art. 570 przewiduje, że:„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017., z wyjątkiem: art. 102-112, art. 492, art. 499, art. 503, art. 521 ust. 3-9, art. 535 ust. 3-7, art. 536-538, art. 540 ust. 1 oraz art. 550 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”. Oznacza to, że już następnego dnia po ogłoszeniu ustawy rolnicy, muszą spełnić wymogi nawet takie, które nie są w ustawie jeszcze dookreślone. Przykładowo, nie wiadome jest w jaki sposób zabezpieczyć przed wyciekiem do gruntu soków z kiszonek lub nawozów naturalnych, ale określono sankcje finansowe jakie grożą za nieprzestrzeganie postanowień ustawy. W projekcie ustawy zawarty jest przepis, że rolnicy będą informowani o nowych obowiązkach m.in. poprzez szkolenia organizowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, jednak nie wprowadza się czasu na organizację tych szkoleń, ani okresów przejściowych na dostosowanie gospodarstw rolnych do nowych wymogów.

uprawą tytoniu – jest to kolejny, dodatkowy obowiązek nakładany na producentów. Samorząd rolniczy sprzeciwił się karom nakładanym na rolników za prowadzenie uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru, czy naruszeń przepisów projektowanej ustawy w posta-

Uwagi do podatku akcyzowego nej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem. Zdaniem izb rolniczych tworzy to dodatkową biurokrację, skoro i tak podlegała będzie ona zwrotowi na zasadach określonych w przepisach z zakresu podatku akcyzowego. Kolejna kwestia wskazana przez izby to wymóg uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego, który planuje się utworzyć w celu monitorowania i nadzoru nad

ci nieprzekazania corocznej informacji, przekazania jej z opóźnieniem, przekazania informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym. Wprowadzanie tak surowych kar powinno przynajmniej być odroczone w czasie, po przeprowadzeniu odpowiednio długiej i skutecznej kampanii informacyjnej wśród plantatorów tytoniu. Opracowanie: KRIR

gdzie przeciętne stado świń liczy ok. 100 sztuk, koszt dostosowania nowych wymogów jest co najmniej czterokrotnie niedoszacowany, a dla gospodarstw utrzymujących bydło, co najmniej dziesięciokrotnie. Zdaniem izb rolniczych, tak poważnych jednorazowych wydatków nie będzie w stanie ponieść bez pomocy państwa zdecydowana większość gospodarstw rolnych. Podkreślono także, że wprowadzenie przedstawionego projektu ustawy w znaczący sposób uderza również w producentów rybackich. Wskazane stawki opłat z tytułu korzystania wód w sposób znaczący spowodują zahamowanie rozwoju w dziedzinie rybactwa w Polsce, które stanowi istotny element gospodarki kraju. Oprócz wyżej przedstawionych istotnych generalnych uwag do projektu ustawy, zaproponowano szczegółowe zmiany do przedstawionego projektu ustawy dostępne na www.krir.pl Ponadto wniesiono o przeprowadzenie szerokich konsultacji i uzgodnień społecznych z użytkownikami gruntów rolnych, przedstawicielami organizacji rolniczych w tym izb rolniczych przy opracowywaniu programu działań zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu. Opracowanie: KRIR

Problem napływu produktów rolnych z Ukrainy

R

ealizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie napływu produktów rolnych z Ukrainy. Zarząd KRIR podkreślił, że izby rolnicze – szczególnie z południowo-wschodniej części Polski – wielokrotnie występowały do ministra rolnictwa w tej kwestii, zwłaszcza w odniesieniu do problemu napływu zbóż, które są dużą konkurencją dla polskiej produkcji. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła uwagę, że polscy rolnicy przy produkcji płodów rolnych muszą stosować zasady integrowanej ochrony roślin oraz nie mogą stosować wielu środków chemicznych dozwolonych poza strefą Unii Europejskiej. Powoduje to wyższe koszty produkcji w porównaniu do Ukrainy, gdzie nie obowiązują europej-

skie standardy, a dodatkowo występują bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne i glebowe. Problem z napływem produktów rolnych z Ukrainy pozostaje w dalszym ciągu aktualny, powodując wiele nowych obaw wśród polskich rolników, zwłaszcza z uwagi na nadchodzący okres żniw. Samorząd rolniczy niepokoi również przyznanie przez Parlament Europejski kolejnych koncesji handlowych Ukrainie w celu wsparcia przeżywającej trudności ukraińskiej gospodarki. W związku z tym, zwrócono się o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu większą kontrolę napływających w ramach kontyngentu produktów rolnych z Ukrainy. Opracowanie: KRIR


74 PW

lipiec 2017 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Sprzedaż na targowisku niedługo bez pisemnej umowy

R

ealizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1419).

Wniosek o wyłączenie giełd towarowych i targowisk

Przekazano, że przepisy ustawy o ARR nie przewidują ograniczenia kwotowego ani ilościowego odnośnie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych, co czasem może prowadzić do absurdów, ponieważ mały sklep, który kupuje od rolnika niewielkie ilości produktów, np. skrzynkę jabłek na giełdzie czy kilka pęczków pietruszki na targu musi zawrzeć umowę na taką dostawę. Zwiększa to znacznie biurokrację i powoduje rezygnację małych podmiotów z prowadzenia takiej działalności.

W związku z powyższym Zarząd KRIR zawnioskował o ustanowienie limitów produktów do jakich będą stosowane wyżej wymienione przepisy oraz wyłączenia spod obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawy produktów rolno-spożywczych transakcji dokonywanych na terenie giełd towarowych i targowisk. W odpowiedzi na pismo resort rolnictwa poinformował, że podjął się zmiany ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt tej ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 czerwca 2017 r. i obecnie znajduje się w pracach parlamentarnych (druk sejmowy 1649).

Będzie zmiana ustawy Przekazano, że w projekcie ww. ustawy zaproponowano m.in. wyłączenia przedmiotowe - przepisów ustawy nie stosuje się do dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego oraz sprzedaży bezpośredniej. Poszczególne obszary tych wyłączeń regulowane są odrębnymi przepisami rozporządzeń Ministra Zdrowia w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego (dostawy bezpośrednie) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odniesieniu produktów przetworzonych

i nieprzetworzonych wprowadzanych do obrotu przez rolnika (rolniczy handel detaliczny) oraz produktów pochodzenia zwierzęcego (sprzedaż bezpośrednia). Zatem projektowane przepisy zwalniają z obowiązku posiadania pisemnych umów m.in.: ■■ sprzedaż bezpośrednią małych ilości własnych produktów rolnika (sprzedaż nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przez rolnika, hodowcę), ■■ dostawy małych ilości produktów pochodzenia roślinnego. Resort rolnictwa wytłumaczył, że chodzi tu o rodzaj transakcji dokonywanych przez producenta, dostaw małych ilości produktu (surowca - w przypadku zwierząt) do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

Kto może sprzedać bez umowy? Dostawcami bezpośrednimi, zdaniem resortu rolnictwa, są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu (końcowemu), tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospo-

darstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne). Mając to na względzie, ministerstwo przekazało, że wyłączenie dostaw bezpośrednich w procedowanej zmianie ww. ustawy spowoduje, że sprzedaż przez rolników produktów rolnych m.in. na targowiskach, rolno-spożywczych rynkach hurtowych nie będzie wymagała pisemnej umowy z nabywcą, pod warunkiem, że nabywca nie jest przetwórcą lub dystrybutorem, który dokonuje dalszej odsprzedaży nabytych produktów podmiotom innym niż konsumenci finalni (końcowi). W ten sposób nabywca mając wiedzę w jakim celu nabywa towary od rolnika (odsprzedaży kolejnemu przedsiębiorcy albo konsumentowi) będzie wiedział czy jest w tym konkretnym wypadku dystrybutorem czy nie, a zatem będzie wiedział czy musi mieć umowę z rolnikiem czy nie. Jednakże mając świadomość, że doprecyzowanie pojęcia dystrybutora pozwoliłoby uniknąć pewnych barier w handlu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, że podjęło stosowne działania w tym zakresie. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podejmowanych środków w związku z wystąpieniem ASF; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie „Programu bioasekuracji mającego na celu za-

pobieganie szerzeniu się ASF” na lata 2015-2018; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;

■■ projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności wg klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, w których stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na prace sezonową oraz przepisy dot. oświadczenia o powie-

rzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na prace sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


lipiec 2017 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

Nie będzie zmian dla rolników w przewozie paliw Realizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów w kwestii wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Z

arząd KRIR przekazał informację, że wystąpił do Ministra Rozwoju i Finansów o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności. W odpowiedzi resort finansów poinformował, że rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie

W

może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i nie podlega obowiązkowi potwierdzania odbioru paliwa.

Utrudnienia dla rolników

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że wielu rolników w dalszym ciągu dokonuje potwierdzenia odbioru paliwa, co jest dla nich bardzo uciążliwe, chociażby z uwagi na krótki termin na potwierdzenie – nie później niż w dniu roboczym, następującym po dniu dostarczenia towaru, ponieważ nie ma pewności i jasności przepisów prawa. Przedstawiając powyższe, Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zniesienie obowiązku potwierdzania odbioru paliwa przez wszystkich rolników i rozpowszechnie-

nia informacji na temat aktualnych obowiązków rolników wynikających z ww. przepisów przez np. publikację na stronach internetowych resortu finansów i rolnictwa. Wniosek przekazany został również do wiadomości Ministrowi Rozwoju i Finansów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmian nie będzie

Odpowiadając na pismo samorządu rolniczego przesłane do Prezes Rady Ministrów w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 r., resort finansów przekazał, że jak już wyjaśniono w piśmie „rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów”.

Poinformowano, że stanowisko Ministerstwa Finansów zaprezentowane w ww. piśmie nie uległo zmianie i jest aktualne. Końcowo, odnosząc się do wniosku o publikację na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisma Podsekretarza Stanu, poinformowano, że treść tego pisma została opublikowania na stronach Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej pod adresem: https://puesc.gov.pl/web/puesc/faqsent temat „Stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów”„Krajowa Rada Izb Rolniczych”. Dodatkowo poinformowano, że ww. pismo zostanie udostępnione Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu publikacji na jego stronach internetowych. Opracowanie: KRIR

Zmiana przepisów o nawozach fosforowych

odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rozwoju w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 w kierunku redukcji zawartości kadmu w nawozach do 60 mg Cd/kg P2O 5 w pierwszym etapie i dalszego obniżania limitu do 40 mg, a nawet 20 mg Cd/kg P2O5, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował, że jest zdecydowanie przeciwny tak drastycznej zmianie przepisów. W piśmie Ministerstwa Rozwoju przekazano, że projektowane rozporządzenie zharmonizuje rynek produktów nawozowych i przyczyni się do większego wykorzystania surowców wtórnych, pochodzących z wewnętrznych surowców organicznych, zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednak zdaniem samorządu rolniczego należy wziąć pod uwagę, że proponowana zmiana przepisów znacząco wpłynie na rynek nawozów w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

Zmiana źródeł dostaw to wzrost cen Zdaniem izb rolniczych, stanowione regulacje powinny mieć silne uzasadnienie naukowe, a nie tylko polityczne i ekologiczne, a KE nadal nie przedstawiła żadnych pomiarów wyka-

zujących, że maksymalna zawartość kadmu – 60 mg jest niezbędna do ochrony zdrowia. Jak podają niektóre źródła średnia zawartość kadmu w nawozach sprzedawanych w UE jest szacowana na 45 mg Cd/kg P2O5. Przewiduje się, że ustalony limit 60 mg wykluczy z rynku 21% obecnie sprzedawanych nawozów, a wprowadzenie limitu 20 mg może spowodować bardzo poważne zakłócenia rynku Wspólnoty. Dodatkowo ocenia się, że wzrost ceny oczyszczanego kwasu ekstrakcyjnego spowoduje wzrost ceny nawozów o 2–15%, który dotknie

końcowych odbiorców, czyli rolników. W efekcie produkcja może być przeniesiona poza obszar UE, powodując zależność gospodarczą Unii w tym obszarze. Nawozy z fosforytów afrykańskich mają około 90 ppm i o takie wartości wnioskują producenci. Taka zawartość nie spowodowałaby zmiany źródeł dostaw i nie wpłynęłaby na podnoszenie cen nawozów. Źródła „czyste” bez kadmu (apatyty) występują głównie w Rosji, jednak wyłączność na nie, oprócz samej Rosji, ma norweska firma Yara – największy potentat

światowy w produkcji nawozów i największa konkurencja polskich zakładów nawozowych. Przekazano ponadto, że europejskie organizacje rolników zrzeszone w Copa i Cogeca są przeciwne obniżeniu zawartości kadmu w nawozach. Zarząd KRIR zaapelował więc o zaprezentowanie na forum Unii Europejskiej stanowiska korzystnego dla polskich zakładów produkujących nawozy fosforowe i dla polskich rolników. Opracowanie: KRIR

Ubój zwierząt w ramach rolniczego handlu detalicznego

R

ealizując wniosek przyjęty na VIII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu wykorzystywania do produkcji (w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego – RHD) mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią i wprowadzeniem warunków przy uboju zwierząt na sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne. Przekazano, że obecnie pomimo wejścia w życie od stycznia br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, samorząd rolniczy nie obserwuje większego zainteresowania rolni-

ków, prowadzących chów świń, owiec czy bydła, formalną rejestracją tego rodzaju działalności. Większość gospodarstw ma problemy z dokonywaniem uboju wyprodukowanych u siebie zwierząt ze względu na znaczne odległości do ubojni, a głównie z niechęcią właścicieli ubojni do wykonywania takich usług. Zdaniem samorządu rolniczego, z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności wprowadzenie możliwości uboju w gospodarstwie świń, owiec, kóz i cieląt za zgodą i pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonego lekarza weterynarii, z przeznaczeniem pozyskanego mięsa do lokalnej sprzedaży (w ramach RHD) konsumentom finalnym, stworzyłoby polskim rolnikom

lepsze możliwości rozwoju produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, pochodzącej w całości lub w części z własnego chowu i produkowanej tradycyjnymi naturalnymi metodami. Biorąc pod uwagę, iż Polska w maju br. została oficjalnie uznana za kraj wolny od BSE, a niektóre państwa członkowskie (np. Luksemburg) podobne odstępstwa wcześniej uzyskały, Zarząd KRIR liczy, że Minister Rolnictwa podejmie działania mające na celu ułatwienie polskim rolnikom produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie warunków przy uboju zwierząt na sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne. Opracowanie: KRIR


76 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2017 NR 7

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08.06.2017 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat informatyzacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych jednostek – stan obecny, koszty utrzymania oraz planowane zmiany – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski; ■■rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie wyeliminowania z obrotu opakowań papierosów typu „slim”.

20.06.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 1643) w zakresie: część budżetowa 32 – Rolnictwo; ■■rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. – przedstawia przewodniczący Komisji; ■■wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia – kontynuacja – referuje podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie cofnięcia unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia; ■■ wspólne z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 1509).

21.06.2017 r. – Sejm RP

■■informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań - referują: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski; ■■informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości

na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia, sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja – referują: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski oraz zastępca dyrektora departamentu wykonania orzeczeń i probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Rafał Reiwer; ■■informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat polityki zatrudnienia pracowników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007–2017; ■■informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat nieprawidłowości i nadużyć w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007–2017; ■■informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat przypadków wyłączenia z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007–2017 – referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski; ■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1649) – przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki.

22.06.2017 r. – Sejm RP

■■wspólne z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druki 1509 i 1646).

27.06.2017 r. – Senat RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obowiązujących przepisów dotyczących kar pieniężnych za nabywanie produktów rol-

nych bez pisemnej umowy z producentem lub nabyte wskutek wadliwej umowy; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów rolnych w wyniku przymrozków i wymarznięcia; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji pakietowych ubezpieczeń upraw rolnych i propozycja ewentualnych zmian.

28.06.2017 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535, druki sejmowe nr 1494, 1595 i 1595-A).

04.07.2017 r. – Sejm RP

■■wspólne z Komisjami: Finansów Publicznych; Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529) – przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Paluch.

05.07.2017 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat użytków zielonych oraz zwierząt znajdujących się w gospodarstwach rolnych – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy oraz programów dotyczących poprawy żyzności gleb – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech.

06.07.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Rynku Rolnego (druki nr 1649 i 1665); ■■wspólne z Komisjami: Finansów Publicznych; Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo wodne (druki nr 1529 i 1679).

11.07.2017 r. – Senat RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obecnego stanu doradztwa rolniczego w Polsce; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia finansowania doradztwa rolniczego.; ■■ cechy efektywnego systemu publicznego doradztwa rolniczego oraz warunki i czynniki jego doskonalenia; ■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 550, druki sejmowe nr 1649, 1665 i 1665-A).

12.07.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1690).

13.07.2017 r. – Senat RP

■■wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 68): Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

19.07.2017 r. – Senat RP

■■wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 70), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 103), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 69): Rozpatrzenie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 565, druki sejmowe nr 1529, 1679 i 1679-A). Opracowanie: KRIR


lipiec 2017 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

77

Przeciw zaleceniom zmian w systemie emerytalnym rolników Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów, w związku z uczestnictwem przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, w czasie których omawiane są miedzy innymi zalecenia skierowane do Polski przez Radę UE.

P

rzekazano, że podczas ostatnich spotkań omawiano Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r. z dnia 12 lipca 2016 r., w którym wskazuję się Polsce podjęcie w latach 2016 i 2017 działań mających na celu zapewnienie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego oraz zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy poprzez rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych.

KRUS do poprawki

Rada UE zauważa m.in., że wysoko dotowane systemy emerytalno-rentowe dla rolników i górników, wiążą się z wyso-

Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała 24 czerwca 2017 roku w Buczku w woj. łódzkim Piknik Truskawkowy – imprezę promującą polskie owoce.

kimi kosztami budżetowymi i mogą przyczyniać się do ograniczenia mobilności siły roboczej. W Zaleceniach podkreśla się także, że liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stopniowo maleje od 2007 r. – zgodnie z przewidywaniami rządu w 2019 r. wyniesie ona 1,18 mln. Liczba osób pobierających obecnie świadczenia emerytalne i rentowe z KRUS wynosi natomiast 1,229 mln i będzie prawdopodobnie rosnąć do 2018 r. Od 2011 r. wydatki na KRUS ponoszone przez budżet państwa pozostawały na niezmienionym poziomie 1 % PKB. Zwrócono także uwagę, że rolnicy nie podlegają powszechnemu obowiązkowi podatkowemu i nie mają obowiązku prowadzić ksiąg rachunkowych; poziom samofinansowania KRUS jest niski.

Izby rolnicze przeciwne

Samorząd rolniczy zdecydowanie sprzeciwił się wszelkim propozycjom likwidacji istniejącego systemu emerytalno-rentowego dla rolników. Zwrócił uwagę na fakt, iż odrębne systemy emerytalno-rentowe dla rolników istnieją także w innych krajach UE – we Francji (Rolnicza Kasa Wzajemnej Pomocy Socjalnej), Niemczech (Niemiecka Instytucja Ubezpieczeniowa na rzecz Leśnictwa, Leśnictwa i Ogrodnictwa), Austrii (Zakład Ubezpieczenia Społecznego dla Rolników), Finlandii (Zakład Ubezpieczenia Społecznego Rolników) czy na Litwie (Państwowy Zarząd Funduszu Ubezpieczenia Społecznego). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która powstała w Polsce ponad 20 lat temu, zapewniła rolnikom długo oczekiwane uprawnienia do opieki emerytalnej i społecznej zbliżone do innych grup zawodowych. Zaznaczono, że efektywność poboru składek przez KRUS wynosi 96-97 % (co jest wartością bardzo wysoką na tle systemów ubezpieczenia społecznego w innych krajach) i jest dużo wyższa niż w ZUS, co jest skutkiem wielolet-

niej współpracy z rolnikami i organizacjami rolniczymi. Należy wątpić, że po likwidacji obecnego systemu wskaźnik ten pozostałby równie wysoki. Już w 2015 r. Bank Światowy w swoim raporcie stwierdził, że likwidacja KRUS lub połączenie z ZUS nie jest korzystna, a nieprzemyślane zmiany mogą spowodować chaos i kolejne problemy. Kasa świadczy usługę kompleksową, tj. pobór składek, wypłata świadczeń, prewencja i rehabilitacja dla dużej grupy społecznej, istotnej z punktu widzenia polskiej gospodarki. Sieć oddziałów jest gęsta, a ich lokalizacja dostosowana jest do potrzeb obsługiwanych odbiorców, co odpowiada działaniom prowadzonym we wszystkich krajach UE, zmierzających do realizacji zobowiązań wynikających z uregulowań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Przedstawiając powyższe, zwrócono się do Prezes Rady Ministrów o skuteczne lobbowanie na forum Rady UE na rzecz rozwiązań mających na celu dalsze funkcjonowanie istniejącego w Polsce systemu emerytalno-rentowego dla rolników. Opracowanie: KRIR

Truskawki są pyszne

C

elem Pikniku Truskawkowego sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw było zachęcenie wszystkich potencjalnych konsumentów do spożywania truskawek. Podczas Pikniku można było spróbować świeżych owoców truskawek, różnych ciast i wyrobów mlecznych z truskawkami, otrzymać broszury z informacjami o wartości odżywczej truskawek i przepisami na ciekawe dania. Przeprowadzono konkursy dla dzieci pod hasłem „Truskawka idzie na bal” oraz konkursy tematyczne dla dorosłych. Imprezie towarzyszyły wspaniałe występy artystycz-

ne. Wszyscy bawili się świetnie i opuszczali Buczek z przekonaniem, że truskawka to najpyszniejszy polski owoc. Truskawki są bardzo zdrowe. Dzięki właściwościom moczopędnym i dużej zawartości pektyn wspaniale oczyszczają organizm i sprzyjają odchudzaniu, chronią przed nadmiarem cholesterolu i zmianami miażdżycowymi. Zawie-

rają wiele witamin, a nawet substancje o działaniu przeciwnowotworowym np. przeciwutleniacze – fenole, flawonoidy i antocyjany oraz kwas elongowy. Już dziś zapraszamy na kolejny Piknik Truskawkowy w Buczku w ostatni weekend czerwca 2018 r.

Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Opracowanie: KRIR


78 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2017 NR 7

Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi zaprasza na

Piknik Drobiowy

§  §  §  § 

12.08.2017 r. w Krynicy Morskiej podczas Pucharu Polskiego w Regatach 19.08.2017 r. w Przybradzu 03.09.2017 r. w Janowcu Kościelnym podczas Święta Pieczonego Ziemniaka 03.09.2017 r. w Rykach podczas Dożynek i Dni Ryk 2017 Pikniki sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego


lipiec 2017 NR 7

K

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

79

Współpraca międzynarodowa KRUS

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku swojej działalności podejmowała liczne inicjatywy na rzecz współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami ubezpieczeniowymi w Europie i na świecie. Powstaniu polskiej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników towarzyszyła wymiana doświadczeń z niemieckimi i francuskimi ekspertami z tej dziedziny. Istotną rolę w kontaktach międzynarodowych odgrywa przynależność KRUS do Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA, którą datuje się od 1991 r. – Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia ISSA zadecydował o przyjęciu KRUS na członka ISSA na 61 posiedzeniu 21 listopada 1991 r. w Genewie. Członkostwo w ISSA uprawnia Kasę do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, zwłaszcza w organizowanych przez nie konferencjach, szkoleniach, sympozjach oraz kolokwiach, dotyczących ubezpieczeń, prewencji i rehabilitacji. Jest to unikalna okazja do zapoznania się ze światowymi rozwiązaniami i trendami w tym zakresie. Od tego czasu KRUS weszła oficjalnie do systemu informacji o dokonujących się zmianach w prowadzonych pracach badawczych na temat ubezpieczeń społecznych na świecie. KRUS od momentu przyjęcia do ISSA aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Sekcja ta została powołana do życia w 1969 r. i wypełnia zadania mające na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym w odniesieniu do wszystkich osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, co jest również jednym z ustawowych zadań realizowanych przez KRUS. Wyrazem uznania dla Kasy za działalność w ramach ISSA i zaangażowanie w rozwój Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie było powierzenie Kasie najważniejszych funkcji we władzach Sekcji oraz przeniesienie Sekretariatu Generalnego Sekcji z Niemiec do Polski. Kasa prowadzi Sekretariat od 2008 r. (3 kadencje). Prezes Kasy pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Sekcji i inicjuje działania promujące bezpieczną pracę i prewencję w gospodarstwie rolnym. Ważną rolę w organizacji Kasy odegrała – zapoczątkowana już w 1991 r. – współpraca bilateralna z odpowiednimi instytucjami ubezpieczeniowymi w innych krajach. Najwcześniej KRUS zaczęła korzystać z doświadczeń francuskiej Rolniczej Kasy Wzajemnej Pomocy Socjalnej (Mutualité Sociale Agricole). Z Francją KRUS podpisała oficjalne porozumienie o współpracy już w październiku 1992 r., na mocy którego 49 Oddziałów Regionalnych Kasy

Członkowie Zarządu i Rady Doradców Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie oraz eksperci Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP) oraz przedstawiciele KRUS mogło aktywnie współpracować z Kasami Departamentalnymi MSA. Ważnym wydarzeniem w działalności KRUS było nawiązanie współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Medycyny i Zdrowia Wsi (International Association of Rural Health and Medicine – IARHM), które jest organizacją afiliowaną przy Światowej Organizacji Zdrowia. IARHM ukształtowało podstawy organizacji medycyny, higieny i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w wielu krajach, tworzy odpowiednią organizację ochrony zdrowia ludności wiejskiej na świecie, prowadzi interdyscyplinarne badania i studia nad zdrowiem na wsi oraz wpływem warunków pracy w rolnictwie na zdrowie ludzi oraz doradztwo w tym zakresie. Członkostwo w tej międzynarodowej organizacji i funkcja wiceprezydenta przedstawiciela KRUS, pozytywnie wpłynęło na działalność Kasy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ludzi pracujących w rolnictwie. Ponadto KRUS działa aktywnie w Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia ENASP, do której w chwili obecnej należy 6 państw europejskich: Polska – KRUS, Francja – MSA, Austria – SVB, Niemcy – SVLFG, Grecja – OGA oraz Finlandia – MELA. W państwach tych funkcjonują instytucje prowadzące odrębny system ubezpieczeń rolniczych. Priorytetami działalności Sieci ENASP są: ■■obrona i wzmacnianie wartości oraz zasad zabezpieczenia społecznego rolników w oparciu o zasadę solidarności i spójności terytorialnej, ■■reprezentowanie interesów zabezpieczenia społecznego rolników wobec władz unijnych, ■■wymiana informacji oraz dobrych praktyk pomiędzy członkami Sieci, w celu wypracowania narzędzi, dzięki którym organizacje członkowskie

będą mogły lepiej odpowiadać na wspólne potrzeby. W ramach działalności w ENASP Kasa uczestniczyła m. in. w ogólnoeuropejskim badaniu poświęconym ubóstwu i wykluczeniu ludności z terenów wiejskich. Rok 2017 jest dla KRUS czasem intensywnych działań na forum międzynarodowym. W dniach 14–18 maja br. przedstawiciele Kasy uczestniczyli w posiedzeniu Specjalnej Komisji ds. Prewencji ISSA i Międzynarodowym Seminarium w ramach Forum Prewencji. Przedstawiciel KRUS uczestniczył również w Europejskim Forum Zabezpieczeń Społecznych, które odbyło się w dniach 15–16 czerwca br. w Sztokholmie. W dniu 21 czerwca 2017 r. gościli w Kasie przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Kazachstanu, którzy wykazali duże zainteresowanie systemem ubezpieczeń społecznych rolników funkcjonującym w naszym kraju. Na spotkaniu, które prowadziła Pani Janina Pszczółkowska – Zastępca Prezesa KRUS, przedstawiono gościom z  Kazachstanu polski system ubezpieczenia społecznego rolników: rys historyczny, zakres podmiotowy i przedmiotowy systemu, a także zasady naliczania składek i przyznawania świadczeń. Centrala KRUS była też 27 czerwca br. w Warszawie gospodarzem międzynarodowego spotkania dotyczącego kierunku działań i priorytetów w obszarze zabezpieczenia społecznego rolników. W spotkaniu, które otworzył Pan Adam Wojciech Sekściński – Prezes KRUS, uczestniczyli członkowie Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, eksperci ENASP oraz przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej (AIM). Następnie 28 czerwca br. odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie oraz II spotkanie robocze ekspertów ENASP. Omówiono najbliższe zadania stojące przed Sekcją, tj.

organizację sympozjum pt. „Higiena i Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie: Dawne i Współczesne Zagrożenia” podczas XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2017 oraz wypracowanie założeń do implementacji Strategii Wizji Zero ISSA, odnoszącej się do zapewnienia zarówno bezpiecznego, jak i  zdrowego miejsca pracy oraz  zapobiegania wszelkim wypadkom, urazom i  chorobom zawodowym w sektorze rolniczym. Członkowie Sieci ENASP przedstawili aktualne działania podejmowane przez zrzeszone instytucje. Delegacja KRUS oraz przedstawiciel Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach naukowej współpracy bilateralnej, uczestniczyli w sympozjum zorganizowanym 1 lipca br. przez Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) we Frankfurcie. Tematem sympozjum, które odbywało się pod hasłem „Pewnym krokiem przez życie”, były działania i programy prewencyjne w dziedzinie zdrowia dla osób starszych z obszarów wiejskich, prowadzone przez SVLFG we współpracy z Oddziałem Geriatrii i Rehabilitacji Geriatrycznej Szpitala im. Roberta Boscha w Stuttgarcie, niemieckim Kołem Gospodyń Wiejskich „LandFrauenverband” oraz  niemieckim Związkiem Gimnastyki „Deutscher Turner–Bund”. Najwięcej uwagi podczas sympozjum poświęcono programowi zapobiegania upadkom i złamaniom kości wśród osób starszych mieszkających na wsi. Program „Pewnym krokiem przez życie”w sposób kompleksowy podchodzi do zagadnienia prewencji upadków osób starszych oferując: kursy gimnastyki wzmacniającej układ mięśniowy i kostny, badania gęstości kości i porady medyczne w zakresie zmniejszenia osteoporozy, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w domu i gospodarstwie, tak aby usunąć wszelkie przeszkody dla osób starszych, które mogą być bezpośrednią przyczyną upadku. Podczas sympozjum zaprezentowano wyniki 2-letniego pilotażu tego programu. Uzyskano zaskakująco dobre rezultaty poprawy siły mięśni i kości u osób starszych oraz zmniejszono znacząco ryzyko upadku. Dodatkowo zdiagnozowano aspekty społeczne funkcjonowania osób starszych na terenach wiejskich. W sierpniu br. planowana jest wizyta przedstawicieli litewskiej instytucji ubezpieczeń społecznych SoDra. Na początku września br. przedstawiciele Kasy wezmą natomiast udział w XXI Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2017, podczas którego będzie miało miejsce Sympozjum Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewenn cji w Rolnictwie.

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 07/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 07/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement