a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

grudzień 2014 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

47

NR 4 (106) kwiecień 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Ostatnie posiedzenie KRIR

Czytaj na stronie 48

Wizyta Francuskich Izb Rolniczych w Polsce

Czytaj na stronie 49

Prezes KRIR prelegentem Zimowej Szkoły Leśnej IBL

Czytaj na stronie 50

KRIR na Targach AGROTECH 2015 w Kielcach

Czytaj na stronie 51

ANR w sprawie bezumownych użytkowników małych działek

Czytaj na stronie 52

Zmiany w zakresie wycinki drzew

Czytaj na stronie 52

Budujemy dla rolników

W

środę 25 marca o godzinie 15:45 na placu budowy przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie (gmina Brwinów, powiat Pruszków, woj. mazowieckie) kamień węgielny i akt erekcyjny pod Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy Krajowej Rady Izb Rolniczych wmurowali: prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz oraz Dariusz Żak – właściciel firmy Korporacja Budowlana Darco z Radomia (wykonawcy inwestycji). Kamień węgielny i akt erekcyjny został poświęcony przez Jego Eminencję Księdza Prałata, Infułata Jana Sikorskiego. Udział w uroczystości wzięli: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – Dariusz Młotkiewicz – zastępca szefa kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu, poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych II kadencji, przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich i lokalnych z burmistrzem Gminy Brwinów Arkadiuszem Kosińskim na czele, przedstawiciele rolniczych agencji rządowych: zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Cezary Szeliga,

Bezpieczna Duża Rodzina

Czytaj na stronie 53

Bezpieczeństwo w czasie nagłych zjawisk atmosferycznych

Czytaj na stronie 54

Renta rodzinna z ubezpieczenia społecznego rolników

Czytaj na stronie 54

dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Marek Błaszczak, dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Leszek Sobolewski, prezes honorowy KRIR Józef Waligóra oraz członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych, przedstawiciele mediów z Wojciechem Nalazkiem – kie-

rownikiem Redakcji Audycji Rolnych TVP 1 na czele, sąsiedzi i przyjaciele. Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy dla rolników w Parzniewie jest obecnie największym własnym projektem inwestycyjnym samo-

ków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich, niezbędne jest stworzenie miejsca, które poszerzy możliwości szkolenia rolników w zakresie pozyskiwania środków UE, jak i szkoleń zawodowych.

rządu rolniczego. Inwestycję w zasadniczej części sfinansuje Krajowa Rada ze środków kredytowych. W 2009 r. grunt pod Ośrodek został nieodpłatnie przekazany przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddział Warszawa. Z uwagi na to, że oprócz zadań określonych przepisami ustawy o izbach rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych zajmuje się także podnoszeniem kwalifikacji rolników i od 2010 r. do końca 2014 r. zorganizowała szkolenia dla blisko 16 000 osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie z zakresu produkcji biogazu rolniczego oraz pielęgnowania i ochrony upraw leśnych z udziałem środ-

Planujemy, że już za półtora roku sala wykładowa wypełni się rolnikami. Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy dla rolników w Parzniewie jest obiektem, który architektonicznie nawiązuje do tradycji, będąc jednocześnie budynkiem nowoczesnym. Jesteśmy niezwykle dumni, że współtworzymy zaawansowany technologicznie oraz ekologicznie obiekt, który przez lata służył będzie kolejnym pokoleniom rolników – powiedział Dariusz Żak, właściciel Korporacji Budowlanej Darco z Radomia. Ze względu na swą funkcję budynek posiada wiele nowych rozwiązań budowlanych – chociażby wymienniki ciepła. Istotny dla inwestora był również aspekt ekologiczny. Ośrodek rozpocznie swoją działalność w lipcu 2016 r. Opracowanie: KRIR


48 PW

W

środę 25 marca 2015 r. odbyło się XVII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które było jednocześnie ostatnim posiedzeniem IV kadencji. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2014 rok, a także udzielenie zarządowi KRIR absolutorium za 2014 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań zarządu KRIR. W związku z upływem IV kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz

kwiecień 2015 NR 4

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Ostatnie posiedzenie KRIR złożył członkom KRIR podziękowania za zaangażowanie w pracę mijającej kadencji 2011–2015 Krajowej Rady oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i medale. Krajowa Rada na posiedzeniu przyjęła 6 wniosków dotyczących: zmniejszenia pogłowia dzików; odstąpienia od kar za nieprawidłowości w wymogach dotyczących płatności bezpośrednich ze względu na późne wprowadzenie przepisów,

które znacznie różnią się od dotychczasowych; likwidacji zaświadczeń weterynaryjnych stwierdzających, że partia mięsa jest wolna od choroby Aujeszky’ego i związanych z tym opłat; braku środków na melioracje szczegółowe w PROW 2014–2020; wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie zmiany sposobu uiszczania opłaty za użycie do siewu

nasion z własnego zbioru, tzw. opłaty za odstępstwo rolne, opłat nasiennych oraz przygotowania stanowiska samorządu rolniczego w sprawie szkód łowieckich. Posiedzenie KRIR tradycyjnie już było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, tj. Poseł RP, Przewodniczącą Sejmowej Podkomisji ds. zmian legislacyjnych dotyczą-

cych sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych – Dorotą Niedzielą oraz podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska Główny Konserwator Przyrody – Piotrem Otawskim. Dyskusja dotyczyła nowelizacji ustawy„Prawo łowieckie”oraz prac legislacyjnych dot. sprzedaży bezpośredniej. Opracowanie: KRIR

Sprzedaż bezpośrednia

P

odczas 90. Posiedzenia Sejmu, posłowie zajęli się senackim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt umożliwia rolnikom nieopodatkowaną sprzedaż przetworzonych produktów rolnych (np. dżemów, serów czy wędlin). Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie produkty nieprzetworzone. W myśl projektu rolnik będzie zwolniony z podatku w przypadku sprzedaży przetworzonych produktów rolnych z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Nieopodatkowane będą przychody w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 7 tys. zł. Zwolnieniu nie będzie podlegała sprzedaż produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej oraz uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej. Zwolnione nie będą także produkty objęte akcyzą (np. napoje alkoholowe). Ze zwolnienia nie będzie można również skorzystać, jeśli do przetwarzania produktów rolnych i ich sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy. Opracowanie: KRIR Źródło: sejm.gov.pl


kwiecień 2015 NR 4

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

49

Wizyta Francuskich Izb Rolniczych w Polsce W

dniach 9–10 kwietnia 2015 r. krajowa rada izb rolniczych gościła delegację stałego zgromadzenia Francuskich izb rolniczych (aPca), w składzie: Guy Vasseur – prezes aPca, jean-louis cazaubon – wiceprezes aPca, prezes izby rolniczej departamentu hautes Pyrenees oraz prezes izby rolniczej regionu midi-Pyrenees, jo Giroud – sekretarz generalny aPca, prezes izby rolniczej departamentu rhone, christophe hillaret – członek biura aPca, prezes międzydepartamentalnej izby rolniczej ile de France oraz sylvain sturel – odpowiedzialny za projekty europejskie i współpracę międzynarodową aPca. Francuskiej delegacji towarzyszył radca rolny ambasady Francji w Polsce – alexandre martinez. Pierwszego dnia wizyty przedstawiciele aPca wzięli udział w wyjeździe studyjnym, podczas którego odwiedzili duże towarowe gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji wieprzowiny, mleka oraz owoców na terenie województwa mazowieckiego. Przedstawiciele Francuskich izb byli zainteresowani planami polskich rolników w związku z zakończonym systemem kwotowania produkcji mlecznej, a także funkcjonowaniem doradztwa rolniczego w Polsce.

W

związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym w zakresie zasad wywiązywania się z obowiązku zazieleniania w ramach nowego systemu płatności bezpośrednich, 24 marca 2015 r. zarząd krir zwrócił się z wnioskiem do mrirW o odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z tego obowiązku rolników, którzy udowodnią, że dokonali zasiewów jesienią 2014 r. Taki wniosek był stawiany przez krajową radę izb rolniczych na posiedzeniach Prezydium copa-cogeca i uzyskał pełną akceptację organizacji członkowskich, czego efektem było wystąpienie komitetów do komisarza hogana. W odpowiedzi na pismo zarządu krir, resort rolnictwa poinformował, że od dnia 1 stycznia 2015 r. płatności bezpośrednie przyznawane są w oparciu o nowe przepisy, określone m.in. w rozporządzeniu Parlamentu europejskiego i rady (Ue) nr 1307/2013”. rozporządzenie to weszło w życie w dniu 20 grudnia 2013 r., natomiast jego przepisy stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. Przepisy regulujące praktykę dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia określone zostały w art. 44 ww. rozporządzenia. Pierwotnie zreformowany system płatności bezpośrednich miał obowiązywać od roku 2014, jednakże w związku z przedłużającym się pro-

Goście z Francji odwiedzili gospodarstwo sadownicze pana Leszka Dąbrowskiego w starej białej, gospodarstwo Jadwigi i Dariusza Przedpełskich w lisicach nowych, specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej, gospodarstwo Jana i Piotra Kasztelanów w rempinie (nowo utworzone gospodarstwo z produk-

czem na czele, spotkała się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi – Markiem Sawickim. W trakcie spotkania dyskutowano na temat organizowanych struktur rolnych, takich jak spółdzielnie oraz grupy producenckie, a także negocjacji nad umową TTiP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji).

cją mleka i produkcją roślinną), a także gospodarstwo rodzinne Romana Kołodziejskiego w dziedzicach, specjalizujące się w produkcji mleka. następnego dnia, tj. 10 marca 2015 r. delegacja aPca wraz z zarządem krajowej rady izb rolniczych z prezesem Wiktorem Szmulewi-

Ponadto, przedstawiciele Francuskich izb rolniczych zapoznali się z internetową aplikacją e-wniosek, za pomocą której polscy rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych.

Nie będzie odstąpienia od kar za zazielenianie cesem negocjacji, termin ten przesunięto na 2015 r. We wskazanym powyżej akcie prawnym określona została większość wymagań wynikających z zazielenienia, w tym z dywersyfikacji upraw, m.in. wskazane zostały progi obszarowe, powyżej których gospodarstwa objęte tą praktyką powinny ją realizować, a także określona została definicja uprawy oraz liczba upraw w gospodarstwie. należy zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia 1307/2013 są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. krajowe akty prawne określają jedynie te kwestie, które wymagały podjęcia decyzji przez państwo członkowskie lub wymagały ustanowienia dodatkowych wymogów, co oznacza, że w praktyce uszczegóławiają one tylko część unijnych przepisów w zakresie zazielenienia w celu lepszego dostosowania przepisów dotyczących zazielenienia do wewnętrznych uwarunkowań danego państwa członkowskiego.

rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (dz. U. poz. 340) określa jedynie termin, w trakcie którego kontrolowana będzie niniejsza praktyka. Termin ten przypada na okres od dnia 15 maja do dnia 15 lipca. resort poinformował, że w trakcie toczących się prac nad reformą Wspólnej Polityki rolnej, podczas licznych spotkań organizowanych w całym kraju, ministerstwo rolnictwa i rozwoju Wsi szeroko informowało o projektowanym systemie płatności bezpośrednich. Po zakończeniu negocjacji oraz po opublikowaniu rozporządzenia nr 1307/2013 działania informacyjne zostały zintensyfikowane. na przełomie czerwca i lipca 2014 r. przeprowadzone zostały szerokie konsultacje społeczne systemu płatności bezpośrednich na lata 2015–2020. konsultacje skierowane były do wszystkich zainteresowa-

nych, a w szczególności do środowisk rolniczych. mrirW przekazało, że dokłada wszelkich starań, by rolnicy zostali jak najlepiej poinformowani o nowych zobowiązaniach wynikających z zazielenienia. W tym celu prowadzona jest szeroka kampania informacyjna. Przedstawiciele mrirW uczestniczą w licznych szkoleniach i spotkaniach z rolnikami, odbywających się w całym kraju oraz szkolą doradców. szeroką kampanię informacyjną związaną z nowym systemem płatności bezpośrednich w całej Polsce prowadzi także agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (arimr) oraz centrum doradztwa rolniczego (cdr). jednocześnie, na stronie internetowej mrirW utworzona została zakładka Płatności bezpośrednie w 2015 r., prezentująca m.in. szczegółowe informacje na temat zazielenienia oraz obowiązujące akty prawne

Opracowanie: KRIR w tym zakresie. informacje umieszczone w tej zakładce są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Przepisy w zakresie zazielenienia wynikają z przepisów unijnych, dlatego nie jest możliwe odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązku zazielenienia obowiązującego od 2015 r. jednocześnie ministerstwo zauważyło, że w ramach powyższych przepisów unijnych wprowadzono, uwzględniając zgłaszane w trakcie negocjacji postulaty wielu państw członkowskich w tym Polski, okres przejściowy w zakresie stosowania sankcji w przypadku zazielenienia. i tak przez początkowe lata wdrażania zazielenienia (2015 r. i 2016 r.), kary za zazielenienie nie będą wykraczać poza kwotę płatności za zazielenienie i, w zależności od stopnia stwierdzonej niezgodności, będą obejmować część lub całość płatności za zazielenienie. natomiast w kolejnych latach kary będą mogły nawet przewyższać otrzymaną kwotę zazielenienia (w 2017 r. o maksymalnie 20%, a od 2018 r. o maksymalnie 25%), co oznacza, że w razie stwierdzenia niezgodności, kara za nieprzestrzeganie praktyk zazielenienia spowoduje także częściowe zmniejszenie innych płatności. Opracowanie: KRIR


50 PW

kwiecień 2015 NR 4

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Posiedzenie Zespołu P ds. szkód łowieckich KRIR

W

związku z podjęciem przez sejm rP prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, 7 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie zespołu ds. szkód łowieckich krir. Przedstawiciele samorządu rolniczego z całego kraju dyskutowali na

temat projektu ustawy przedłożonego do sejmu rP przez ministra Środowiska. Projekt ten był konsultowany z partnerami społecznymi w końcu grudnia 2014 roku. niestety, żadna z uwag krir nie została uwzględniona. z tego powodu liczyliśmy na możliwość przedstawienia przez zespół uwag podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970), a także rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192). zespół rozważał możliwość opracowania własnego projektu ustawy

Prawo łowieckie. ze względu na to, że przedstawicielom krir nie pozwolono wziąć udziału w tym posiedzeniu, stanowisko izb reprezentował jedynie prezes krir Wiktor Szmulewicz oraz wiceprezes Marek Borowski, posiadający stałe przepustki do sejmu rP. W trakcie pracy podkomisji prezes szmulewicz uzyskał zapewnienie przewodniczącego podkomisji pana posła Tomasza Kuleszy (Po), że przedstawiciele samorządu rolniczego będą zapraszani na wszystkie posiedzenia podkomisji oraz komisji ochrony Środowiska podczas prac nad

tą ustawą. Prezes szmulewicz zgłosił konieczność udziału izb rolniczych w opiniowaniu planów łowieckich, kategoryzacji obwodów łowieckich, ustalaniu listy zwierząt łownych. Prace podkomisji będą kontynuowane w najbliższym czasie. Opracowanie: KRIR

rezes krir Wiktor Szmulewicz w dniu 18 marca 2015 r. w sękocinie starym wygłosił referat pt. „zwierzyna a gospodarka rolna (szkody, wycena, odszkodowania)” podczas Vii sesji zimowej szkoły leśnej przy instytucie badawczym leśnictwa pn. „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej”. Prezes krir zwrócił uwagę, że szkody powodowane przez zwierzęta łowne to problem, z którym borykają się zarówno rolnicy, jak

władających nieruchomościami wchodzącymi w skład obwodu łowieckiego oraz zmniejszają niedogodności związane z koniecznością znoszenia przez nie realizowania gospodarki łowieckiej przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego modelu łowiectwa i zasad tworzenia obwodów łowieckich zapewniających warunki do prowadzenia łowiectwa (art. 23 ust. 1 Prawa łowieckie-

Prezes KRIR prelegentem Zimowej Szkoły Leśnej IBL

i myśliwi w naszym kraju. W ostatnich dziesięciu latach stale obserwujemy wzrost liczebności zwierzyny (szczególnie dzików), czego skutkiem jest analogicznie wzrastający poziom szkód. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie z projektami aktów wykonawczych określa tę problematykę w pkt. 3 uzasadnienia., jako jeden z celów zmiany ustawy: „wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich i zapewniających wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie w przypadku nierealizowania tego obowiązku przez koła łowieckie oraz umożliwiających ministrowi właściwemu do spraw środowiska określanie poziomów pozyskania zwierzyny”. Projektowane rozwiązania w zakresie: tworzenia obwodów łowieckich, roszczenia odszkodowawczego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego, prawa wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania, obowiązków informacyjnych oraz prawa skargi na sposób wykonywania polowania, wzmacniają uprawnienia osób

go), jednak nadal są niesatysfakcjonujące dla samorządu rolniczego i dla samych rolników. ze względu na istotną potrzebę zagwarantowania, że szkody łowieckie w różnych częściach kraju będą szacowane w ten sam sposób, za zasadną należy uznać projektowaną zmianę art. 49 Prawa łowieckiego polegającą na upoważnieniu ministra właściwego ds. środowiska do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. rolnictwa, w drodze rozporządzenia, nie tylko trybu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich, lecz także metody ich szacowania oraz sposobu ustalania wysokości odszkodowania. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie istotnych różnic w wycenie podobnych szkód na terenie kraju. Opracowanie: KRIR

Szkody powodowane przez dzikie gęsi Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Środowiska o rozwiązanie prawne problemu szkód, jakie w gospodarstwach rolnych powodują dzikie gęsi.

z

aproponowaliśmy wydłużenie okresu polowań na te ptaki, podobnie jak to zostało przyjęte w województwach zachodniej Polski, w następujących terminach: n gęsi zbożowe i białoczelne od 30 sierpnia do 1 lutego, n gęsi gęgawy od 30 sierpnia do 15 stycznia. zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest objęcie strat powo-

dowanych w uprawach przez gęsi mechanizmem odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. resort środowiska odpowiedział, że ustawa – Prawo łowieckie przewiduje możliwość zapobiegania szkodom w uprawach i płodach rolnych czynionych przez ptaki łowne, przez wydanie stosownej zgody przez marszałka województwa na ich płoszenie. dzikie gęsi nie zostały zaliczone do tych gatunków, za których szkody przez nie czynione przewidziano możliwość ich oszacowania i wypłacenia odszkodowania. szkody w porównaniu ze szkodami, jakie czynią wyznaczone inne gatunki zwierzyny, są uznawane jako marginalne i mające miejsce przeważnie w okresie przelotów, choć w indywidualnych przypadkach mogą być one dotkliwe. obecnie na rynku dostępne są różne urządzenia odstraszające ptaki.

do dyspozycji są dwa główne typy urządzeń. Pierwszym są armatki hukowe, których przydatność może być jednak ograniczona w wypadku stosowania w pobliżu innych żywych zwierząt. sposobem pokrewnym jest bardziej selektywna metoda biosoniczna, polegająca na emitowaniu przez urządzenie kombinacji głosów ptaków znajdujących się w sytuacji stresowej oraz głosów ptaków drapieżnych. jest to metoda stosunkowo tania, szczególnie w wypadku planowanego stosowania przez dłuższy czas. W przypadku ptaków łownych zgodę na płoszenie może wydać właściwy marszałek województwa na podstawie art. 9a ustawy – Prawo łowieckie w formie decyzji administracyjnej określającej ściśle warunki jej wykonywania. Ponadto w okresie obowiązujących terminów polo-

wań na gęsi można powstawaniu szkód zdecydowanie zapobiegać przez wejście w kontakt z właściwymi terytorialnie kołami łowieckimi, które wydając indywidualne upoważnienia do odstrzału lub organizując polowania zbiorowe, zapewnią skuteczne ich płoszenie. należy tutaj dodać, że do wzajemnej współpracy pomiędzy dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego a władającym gruntem, obliguje obie strony przepis zawarty w art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie. Proponowane rozwiązania są zgodne z prawem i stosowane konsekwentnie powinny przynieść oczekiwany rezultat. Wydłużenie okresu polowań na dzikie gęsi w pozostałej części kraju było już kilkakrotnie wnioskowane jednakże znaczna część opinii publicznej jest temu zdecydowanie przeciwna uzasadniając swoje stanowisko argumentami natury bio-

logicznej oraz przepisami unijnymi – poinformowało mŚ. Powstała również inicjatywa społeczna działająca na rzecz przeniesienia 13 gatunków ptaków łownych na listę ptaków chronionych, czyli zaniechania w Polsce polowań na ptaki łowne. obecnie w sejmie rP znajdują się dwa projekty zmiany ustawy– Prawo łowieckie: poselski – druk nr 2970 oraz rządowy – druk nr 3192. W obu przypadkach temat rozszerzenia katalogu zwierząt łownych, za które przysługuje odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych przez nie uczynione, nie został podjęty. resort poinformował również, że nie przewiduje w najbliższym czasie wniesienia wniosku o nowelizację ustawy – Prawo łowieckie, w tym zakresie, jak i dokonywania zmiany okresów polowań na dzikie gęsi. Opracowanie: KRIR


kwiecień 2015 NR 4

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

51

KRIR na Targach AGROTECH 2015 w Kielcach Ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, ponad 58 tysięcy zwiedzających i setki wielkich maszyn. W Kielcach w dniach 27-29 marca 2015 roku już po raz 21. odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH oraz po raz 15. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, w których otwarciu udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz członek zarządu Robert Nowak.

P

ierwszego dnia Targów, krir zorganizowała debatę dla rolników pt. „ProW 2014–2020 i płatności bezpośrednie jako szansa na rozwój polskiego rolnictwa”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się o obowią-

ducentów rolnych 2015, nad którym patronat honorowy objął Prezes krir. samorząd rolniczy ufundował nagrody dla opiekunów finalistów, które wręczone zostały wraz z pamiątkowymi dyplomami.

Prezes KRIR domaga się sprostowania od miesięcznika „Łowiec Polski”

W zujących od 2015 r. nowych zasadach płatności bezpośrednich, wymogach, jakie należy spełnić i jak prawidłowo to zrobić, a także, które działania Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ruszą jako pierwsze, i które mogą pomóc w rozwoju gospodarstw. Tych wszystkich informacji udzielała Joanna Czapla, dyrektor departamentu Płatności bezpośrednich mrirW oraz Paweł Ściański, zastępca dyrektora departamentu rozwoju obszarów Wiejskich mrirW. Prezes krir Wiktor Szmulewicz oraz członek zarządu krir Robert Nowak, wzięli także udział w organizowanym podczas Targów przez związek młodzieży Wiejskiej Finale krajowym olimpiady młodych Pro-

W czasie uroczystej gali wręczania medali i wyróżnień targów agrotech oraz las-expo prezes krir corocznie wręcza Puchar krajowej rady izb rolniczych. W tym roku nagrodą uhonorowana została redakcja audycji rolnych Telewizji Polskiej za rzetelne i bieżące informacje dotyczące rolnictwa. Puchar odebrał kierownik redakcji Wojciech Nalazek. Tradycyjnie, krajowa rada prezentowała swoje stoisko podczas Targów. Przygotowano wiele bezpłatnych materiałów informacyjnych i publikacji, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Opracowanie: KRIR

dniu 15 kwietnia 2015 r. prezes krir Wiktor Szmulewicz skierował do redaktora naczelnego miesięcznika Polskiego związku Łowieckiego„Łowiec Polski” żądanie opublikowania sprostowania, na podstawie art. 31 ust. 1 prawa prasowego (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.) w związku z opublikowaniem w numerze 4/2015 miesięcznika „Łowiec Polski” artykułu Bogdana Bronowskiego pt.„Przyroda czy traktorzyści,” w którym podano nieprawdziwe informacje na temat prowadzenia przez rolników działalności gospodarczej oraz degradacji przez rolników środowiska. nieprawdziwe są informacje o prowadzeniu przez rolników zwykłej działalności gospodarczej. Termin działalność gospodarcza został zdefiniowany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.). zgodnie z art. 2 tej ustawy, dzia-

łalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. art. 3 wyłącza jednak stosowanie przepisów tej ustawy do działalności wytwórczej w rolnictwie. nieprawdziwe zatem są informacje podane przez autora artykułu, jakoby rolnicy prowadzili zwykłą działalność gospodarczą „tak jak wszyscy inni biznesmeni”. działalność rolnicza jest inna od zwykłej działalności chociażby ze względu na uzależnienie od warunków atmosferycznych. Ponadto, w wielu państwach członkowskich Ue rolnicy mają inaczej regulowany system ubezpieczeń społecznych niż pozostali obywatele. W artykule nie podano żadnych merytorycznych dowodów na rzekomą degradację środowiska przez „nowoczesne” rolnictwo. autor wyraził jedynie swoją subiektywną opinię

na temat stosowania przez rolników „szkodliwych” nawozów i środków ochrony roślin popartą swoją opinią w postaci stwierdzenia, że „nikt nie kwestionuje dziś tego faktu”. W poprzednim systemie gospodarczym„traktorzysta” był to odrębny zawód. dziś rolnik prowadzący gospodarstwo rolne pełni wiele ról – jest traktorzystą, ale też zootechnikiem, prowadzi rachunkowość itp. dlatego pejoratywne nazywanie rolników„traktorzystami” jest głęboko nieetyczne. Wyjaśniając powyższe, prezes krir zwrócił się o zamieszczenie sprostowania do artykułu pt.„Przyroda czy traktorzyści”autorstwa bogdana bronowskiego zamieszczonego w miesięczniku „Łowiec Polski” nr 4/2015. Pismo zostało przesłane także do wiadomości ministra rolnictwa i rozwoju Wsi, ministra Środowiska, Polskiego związku Łowieckiego oraz Polskiej agencji Prasowej. Opracowanie: KRIR


52 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

W odpowiedzi na wniosek z XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 29 stycznia br. w Warszawie, w którym zarząd KRIR zwrócił się do prezesa ANR kolejny raz w kwestii bezumownych użytkowników małych działek, w dniu 13 marca 2015 r., prezes ANR przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

z

godnie z ustawą z dnia 19.11.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu Państwa, skarb Państwa powierzył agencji nieruchomości rolnych, m.in. wykonywanie prawa własności w stosunku do mienia stanowiącego zasób. dlatego też, to agencja dysponuje nieruchomościami na zasadach określonych w ustawie. W związku z tym, w przypadku samowolnego zajęcia nieruchomości, agencja zobowiązana jest do podejmowania działań prowadzących do odebrania nieruchomości i obciążania użytkowników opłatą za korzystanie z nieruchomości. agencja, jako jednostka sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, obowiązana jest do ustalania

kwiecień 2015 NR 4

ANR w sprawie bezumownych użytkowników małych działek przypadających jej należności pieniężnych oraz terminowego podejmowania czynności zmierzających do ich windykacji. należności wynikające z bezumownego użytkowania nieruchomości zasobu, stanowią dochody publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 4 tej ustawy. należności te podlegają regułom określonym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

■ nieustalenie należności skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; ■ niepobranie lub niedochodzenie należności skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

■ niezgodne z przepisami umorzenie należności skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności. obowiązujące przepisy nie dopuszczają zatem zaniechania naliczenia opłat z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości oraz zaniechania podejmowania działań windykacyjnych. Pozwalają jednak na uproszczenie procedury w zakresie ich dochodzenia i umorzenia w przypadku, gdy wysokość należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 58 złotych). niemniej jednak, żeby przepis ten mógł być zastosowany, należności muszą zostać ustalone i naliczone, a dłużnik poinformowany w wezwaniu do zapłaty o ich istnieniu (3 pkt 8 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności agen-

cji nieruchomości rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach). na mocy tych przepisów dłużnik może ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zaległości, rozłożenie ich spłaty na raty lub umorzenie należności w części lub całości. Ulgi w spłacie należności stosuje się na uzasadniony wniosek dłużnika po spełnieniu przesłanek określonych w rozporządzeniu. Ulgi stosowane są ze względów gospodarczych, społecznych i losowych m.in. gdy:

■ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów tego postępowania; ■ egzekucja okazała się bezskuteczna; ■ zapłata należności spowodowałaby konieczność korzystania przez dłużnika ze świadczeń pomocy społecznej.

z dniem 3.12.2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu Państwa, w której zgodnie z art. 39b wysokość wynagrodze-

nia, o którym mowa wyżej, stanowi 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzonym przetargu. Ustawodawca nie przewidział jakiegokolwiek różnicowania wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zasobu. W świetle tego przepisu, nie ma znaczenia powierzchnia bezprawnie użytkowanych gruntów, sposób wejścia w ich posiadanie (świadomy lub nieświadomy, zawiniony lub nie), czy korzystanie z nieruchomości jest następstwem zakończenia umowy, czy wynikiem samowolnego jej zajęcia. mając powyższe na uwadze, w świetle obowiązujących przepisów prawa, brak jest przesłanek do odstąpienia od naliczania i od dochodzenia należności, powstałych z tytułu bezumownego, użytkowania niewielkich powierzchniowo działek zasobu – poinformował prezes anr. Opracowanie: KRIR

Zmiany w zakresie wycinki drzew z

arząd krajowej rady izb rolniczych realizując wniosek XVi Posiedzenia krajowej rady izb rolniczych z dnia 29 stycznia 2015 r. wystąpił do ministra Środowiska z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie przyrody: 1. Prace nad nowelizacją ustawy czy trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody i na jakim etapie się znajdują? odpowiedź resortu środowiska: Projekt ustawy wpłynął do sejmu rP w dniu 25 lipca 2014 r. następnie 29 sierpnia 2014 r. odbyło się i czytanie projektu na posiedzeniu sejmu, podczas którego został on skierowany do dalszych prac w komisjach sejmu. W dniu 3 marca 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy, które dotyczyło zmian w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni. 2. opłaty za usunięcie drzewa czy resort środowiska zlecił badanie kosztów „produkcji” drzewa, bowiem cena (od kilku tysięcy złotych za 1 cm obwodu) z roz-

porządzenia ministra Środowiska jest ceną „wyprodukowania” drzewa w warunkach warszawskiej aglomeracji? odpowiedź resortu środowiska: W celu opracowania nowych stawek opłat za usunięcie drzew, resort środowiska zlecił instytutowi Gospodarki Przestrzennej i mieszkalnictwa wykonanie ekspertyzy pt. „opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz z merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego”. (http://www:gdos.gov. pl/Planowane-zmiany-prawne-w-zakresie-ochrony-zadrzewien-i-terenow-zieleni) Podstawę określenia wysokości stawek opłat stanowią koszty odtworzenia drzewa o podobnej wielkości danego gatunku lub rodzaju. koszt ten obliczony został na podstawie aktualnych cen produkcji materiału szkółkarskiego spełniającego normy jakościowe oraz kalkulacji kosztorysowej prac obejmujących sadzenie i pielęgna-

cję drzew, według standardów technicznych obowiązujących w Polsce. nowe stawki opłat można sprawdzić w projekcie rozporządzenia w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów, stanowiącym materiał informacyjny do projektu ustawy. 3. Przedawnienie kary za usunięcie drzewa czy w projektowanych przepisach w dalszym ciągu nie przewiduje się przedawnienia na nakładanie kar od daty usunięcia drzewa? jak regulują tę kwestię obecnie obowiązujące przepisy? odpowiedź resortu środowiska: W projekcie ustawy zaproponowano, by odpowiedzialność za wykonanie czynów podlegających karze administracyjnej, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późno zm.), uległa przedawnieniu w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym dokonano tego czynu. obecne przepisy nie przewidują przedawnienia tych kar. 4. zróżnicowanie opłat i kar ze względu na lokalizację drzewa

czy w projektowanych przepisach nastąpi zróżnicowanie opłat i kar w zależności od miejsca (tereny wiejskie a miejskie) usuwania drzew? jest oczywiste, że koszt „produkcji” drzewa (w tym samosiejki) na polu, łące i nieużytku jest inny niż w mieście i lesie. odpowiedź resortu środowiska: opłata za usunięcie drzew będzie ustalana poprzez przemnożenie stawki opłaty i współczynnika lokalizacji drzewa. Współczynnik lokalizacji będzie różnicował wysokość opłaty ze względu na zróżnicowane warunki wzrostu poszczególnych drzew i krzewów oraz funkcje przez nie pełnione. W projekcie rozporządzenia w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów wyróżnione zostały 4 kategorie terenów o zróżnicowanym współczynniku lokalizacji: a) teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej, teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków i pas drogowy dróg publicznych; b) tereny zieleni; c) pozostałe tereny miast; d) pozostałe tereny wsi.

Współczynnik lokalizacji na terenach wsi będzie najniższy ze względu na najniższe koszty odtworzenia drzewa – stosowanie mniejszych sadzonek i uproszczonego sposobu przygotowania gleby. natomiast najwyższe koszty odtworzenia drzew i krzewów są w miejscach, gdzie zarówno wartości estetyczne, jak i ekologiczne drzew mają podstawowe znaczenie, tj. na terenach zabytkowych oraz na terenach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Ponadto w związku z tym, że otoczenie ulic i placów to miejsca koncentracji uciążliwości urbanizacyjnych, gdzie odtworzenie drzew i krzewów stwarza trudności i potrzebę większych nakładów finansowych, przyjęto również wyższą wartość kompensacji. dla tej grupy drzew i krzewów przyjęto, że materiał sadzeniowy spełnia najwyższe wymagania jakościowe oraz wymaga największej pielęgnacji, w związku z czym koszt odtworzenia drzewa lub krzewu jest najwyższy. Opracowanie: KRIR


kwiecień 2015 NR 4

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■ poselski Projekt ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych; ■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach; ■ projekt ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; ■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości roślin sadowniczych, materiału szkółkarskiego cac, materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także metod oceny polowej, pobierania prób i oceny laboratoryjnej oraz oceny tożsamości materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin sadowniczych; ■ projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; ■ projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu odszkodowawczym oraz zmianie niektórych ustaw; ■ rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziała-

T

owarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest instytucją partnerską w ogólnopolskim programie karta dużej rodziny wspierającym rodziny z co najmniej trójką dzieci. na podstawie imiennej ogólnopolskiej karty dużej rodziny TUW „TUW” udziela ubezpieczającym się rodzinom wielodzietnym zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych. W dniu 15 października 2014 roku w Warszawie minister Pracy i Polityki społecznej Władysław kosiniak-kamysz podpisał umowy z kolejnymi partnerami ogólnopolskiego programu karty dużej rodziny. Wśród nich było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, reprezentowane przez Prezesa zarządu ewę stachurę-kruszewską. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jako partner programu ogólnopolskiej karty dużej rodziny oferuje zniżki do 15% na ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów należących do „dużej rodziny” oraz do 30% zniżki w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gospodarstw rolnych i następstw nieszczęśliwych wypadków. zniżki w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych, oferowane w programie ogólnopolskiej karty dużej rodziny, nie są bez znaczenia w skromnych zazwyczaj budże-

nia „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także szczegółowych warunków zwrotu tej pomocy; ■ rozporządzenie rady ministrów o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych; ■ projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i trzodą; ■ projekt rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń; ■ projekt rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego; ■ projekt rozporządzenia w sprawie opłat z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian; ■ projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymanie wyłączonego prawa.

PW

53

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18.03.2015 r. – Sejm RP

■ informacja ministra skarbu Państwa na temat funkcjonowania krajowej spółki cukrowej s.a. oraz trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa krajowej spółki cukrowej; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi oraz ministra zdrowia na temat stanu wdrażania dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2014/40/Ue z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/We; ■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk nr 3193); ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat płatności obszarowych za 2014 r.

19.03.2015 r. – Sejm RP

■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109).

08.04.2015 r. – Sejm RP

Opracowanie: KRIR

■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolni-

tach rodzin wielodzietnych, które mimo wielu codziennych domowych wydatków, starają się jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, jak również o wartość majątku, który w przyszłości potomkowie będą dziedziczyć. ogólnopolska karta dużej rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci (rodzina 3+), niezależnie od dochodu. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek, ulg

znaczenie rodzin wielodzietnych w naszym społeczeństwie. karta dużej rodziny to jeden z instrumentów polityki prorodzinnej funkcjonujący w każdej gminie, mieście i całym kraju. Program promuje model rodziny wielodzietnej, co ma niemałe znaczenie wobec spadającej dzietności polskich rodzin tak w miastach, jak i na wsi. jest również dowodem uznania dla codziennej, nieraz trudnej pracy wychowawczej z dziećmi, wykonywanej przez rodziców

czych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3203); ■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 3247).

09.04.2015 r. – Sejm RP

■ pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk nr 3231); ■ informacja mrirW dotycząca realizacji rządowego programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach” oraz możliwości zwiększania dostępności na rynku białka krajowego w związku ze wsparciem uprawy roślin wysokobiałkowych w ramach płatności bezpośrednich powiązanych z produkcją; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi o udziale w pracach rady ministrów Ue ds. rolnictwa i rybołówstwa w marcu 2015 r.

17.04.2015 r. – Senat RP

■ informacja ministra Środowiska o szkodach w uprawach rolnych i obiektach rybackich wyrządzonych przez dziką zwierzynę łowną i chronioną ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty odszkodowań. Opracowanie: KRIR

gramami wsparcia dla rodzin wielodzietnych, dla których już wcześniej partnerem w niektórych jednostkach samorządowych było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”. ministerstwo Pracy i Polityki społecznej szacuje, że do tej pory ze zniżek ogólnopolskiej karty dużej rodziny skorzystało ponad półtora miliona osób w trzech tysiącach miejsc w kraju honorujących kartę, a liczba partnerów karty powoli zbliża się do pięciuset.

Bezpieczna Duża Rodzina i rabatów na komunikację, wstęp do placówek kultury, parków narodowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także na zakupy oraz usługi w placówkach handlowych i usługowych na obszarze całego kraju, jeżeli są one partnerami programu kdr. aby otrzymać kartę dużej rodziny należy złożyć wniosek o jej wydanie w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny 3+. rodzice mogą korzystać z kart dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. jeśli w rodzinie są dzieci niepełnosprawne, wówczas ogólnopolska karta dużej rodziny wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. karta przysługuje również rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka. ogólnopolski program karta dużej rodziny przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin 3+, doceniając w ten sposób

bądź opiekunów, jak również wysiłku finansowego, jaki muszą ponieść, aby dzieci mogły w pełni korzystać z możliwości rozwoju intelektualnego i fizycznego uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych. często zajęcia te są odpłatne i odbywają się poza miejscem zamieszkania dziecka, na które musi ono dojechać. zniżki oferowane przez partnerów ogólnopolskiej karty dużej rodziny umożliwiają więc nie tylko atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze życie najmłodszego pokolenia w rodzinie wielodzietnej, interesujące spędzenie wolnego czasu i wakacji, lecz także zwiększają szanse życiowe i edukacyjne dzieci wychowywanych w rodzinach wielodzietnych miejskich i wiejskich. z dniem 1 stycznia 2015 roku program ogólnopolskiej karty dużej rodziny przekształcił się w Ustawę o karcie dużej rodziny. Ustawa pozwala na łączenie karty ogólnopolskiej z lokalnymi (samorządowymi) pro-

– Wzajemność ubezpieczeniowa, która w swoim założeniu nie jest nastawiona na zysk, lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych, wpisuje się w pełni w program pomocy rodzinom wielodzietnym – powiedziała Prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ewa stachura-kruszewska. jest to również wyraz prospołecznej i prorodzinnej działalności TUW „TUW”, najstarszego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, założonego w pierwszych latach transformacji, w 1991 roku. a wszystko w myśl zasady: „Ubezpieczajmy się u siebie”.


54 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Nieuchronnie zbliża się nowy sezon burzowy, dlatego warto przypomnieć o ogólnych zasadach bezpieczeństwa podczas zjawisk burzowych w gospodarstwie rolnym i jego otoczeniu. Szczególnie niebezpieczne są wyładowania atmosferyczne, gdyż zazwyczaj one co roku przynoszą największą liczbę ofiar. Trzeba też jednak pamiętać o pozostałych niebezpieczeństwach, które są związane z burzami – silnym wietrze, ulewnym deszczu, trąbach powietrznych, gradzie.  nie korzystać z telefonu stacjonarnego.

Jak zachować się w czasie huraganu? Gdy burza zaskoczy nas w domu lub innym budynku należy:  nie zbliżać się do urządzeń elektrycznych i metalowych,  pozostać z dala od oszklonych okien, sufitów, drzwi,  w miarę możliwości pozamykać zwierzęta domowe i hodowlane,  trzymać pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie,  mieć włączone radio (najlepiej na baterie) w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami,  wyłączyć z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny,  nie korzystać z kąpieli w wannie lub pod prysznicem,  nie dotykać kranu oraz kaloryfera,

Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym. Przed spodziewaną wichurą należy:  upewnić się czy członkowie rodziny wiedzą jak postępować podczas wichury (wyłączania wody, gazu i prądu),  opracować sposób komunikowania się w czasie zagrożenia, podczas gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (np. rodzice w pracy a dzieci w szkole),  nauczyć członków rodziny jak i kiedy wzywa się policję, straż pożarną, pogotowie (ratunkowe, gazowe, energetyczne),

Fundusz Składkowy USR

Bezpieczeństwo w czasie nagłych zjawisk atmosferycznych  określić, który radioodbiornik zasilany niezależnie będzie włączony do słuchania komunikatów i informacji o stanie zagrożenia,  ubezpieczyć swój dom i mienie. Zabezpiecz swój dom i budynki  zamknij okna drzwi i zabezpiecz inne elementy budynku, które mogą ulec zniszczeniu,  usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodzącym,  uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogą spowodować straty i szkody,  przygotuj zastępcze oświetlenie i baterie do odbiorników radiowych,  sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i uzupełnij w niej niezbędne środki pierwszej pomocy,  przygotuj rzeczy, które mogą być przydatne podczas ewakuacji

(dokumenty, żywność, rzeczy wartościowe),  nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów trakcji elektrycznej. Podczas wichury:  włącz radio na częstotliwości regionalnej lub lokalnej i słuchaj komunikatów (tylko zasilane bateryjne ),  wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu,  nie rozmawiaj przez telefon komórkowy, wyłącz go, bo wytwarza pole elektryczne i przyciąga pioruny,  w domu schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i drzwi,  nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, planszami reklamowymi,  znajdując się poza domem pozostań tam do momentu ustania wichury,  będąc pod budynkiem uważaj na instalację odgromową,

Renta rodzinna z ubezpieczenia społecznego rolników

R

enta rodzinna jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników, przysługującym uprawnionym członkom rodziny zmarłego: 1. Emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia, 2. Ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. Do renty rodzinnej są uprawnieni następujący członkowie rodziny zmarłego:  dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,  przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem

pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,  małżonek (wdowa, wdowiec) zmarłego emeryta/rencisty lub ubezpieczonego,  rodzice, w tym również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające, jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna renta rodzinna. Co do zasady, jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, świadczenie to wynosi 85 proc. emerytury podstawowej, ze zwiększeniem o:  50% nadwyżki – ponad kwotę emerytury podstawowej – emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tj. świadczeń przyznanych przed 01.01.1991 r.), jaka przysługiwała zmarłemu w chwili śmierci albo

kwiecień 2015 NR 4

 50% części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwała lub przysługiwałaby zmarłemu w chwili śmierci. Za każdą następną osobę uprawnioną wysokość renty rodzinnej zwiększa się o 5%, a gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, rentę rodzinną zwiększa się dodatkowo o 10%. Łącznie nie może być ona wyższa od kwoty świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu i nie może być niższa od emerytury podstawowej. Renta ulega podziałowi pomiędzy uprawnionych na równe części, jeśli są nimi osoby małoletnie, nad którymi opiekę sprawują różne osoby lub jeśli pełnoletni członek rodziny zażąda podziału renty albo zachodzą inne okoliczności uzasadniające jej podział. Do renty rodzinnej przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej. Wypłata renty rodzinnej przysługującej osobie pełnoletniej ulega zawieszeniu na zasadach przewi-

dzianych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeśli ta osoba prowadzi działalność rolniczą.

Renta rodzinna dla dziecka Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione są uprawnione do renty rodzinnej do czasu ukończenia przez nie 16. lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli w trakcie nauki przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wieku 25 lat. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Bez względu na wiek renta rodzinna przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w wymienionych wyżej okresach nauki lub studiów. Prawo do renty rodzinnej obejmuje także przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci – własne, drugiego mał-

 nie przechodź pod wysokimi pojedynczymi drzewami lub słupami,  jadąc samochodem zatrzymaj go w możliwie bezpiecznym miejscu. Po ustaniu wiatru  udziel pomocy poszkodowanym podczas wichury,  jeżeli twój dom czy budynki zostały zniszczone lub uszkodzone wkraczaj do nich ostrożnie (sprawdź wszystkie instalacje),  unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych,  nie usuwaj drzew, które upadły na trakcję elektryczną,  wezwij pomoc specjalistyczną jeżeli uważasz, że uszkodzenia zagrażają tobie lub innym mieszkańcom. Opracowanie: KRIR na podstawie informacji na stronie internetowej PSP.

żonka, przysposobione – do ukończenia przez nie 16. roku życia, a po osiągnięciu tego wieku – nie dłużej niż do osiągnięcia 25. roku życia, pod warunkiem nauki w szkole. Za naukę do ww. celów przyjmuje się edukację w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym, korespondencyjnym, eksternistycznym, prowadzoną przez:  szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (publiczne lub niepubliczne),  szkoły wyższe – państwowe i niepaństwowe,  szkoły prowadzone przez kościół katolicki, a także w innych pozaszkolnych formach kształcenia, dokształcania bądź doskonalenia zawodowego, np. kursy języków obcych prowadzone pod nazwą szkół lub ośrodków, które trwają co najmniej 3 miesiące. Dokumentem do celów organu emerytalno-rentowego, poświadczającym naukę, jest zaświadczenie placówki oświatowej, zawierające datę rozpoczęcia i programowego zakończenia nauki oraz potwierdzające status ucznia/studenta. O uprawnieniach innych osób do renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników – w następnym wydaniu „PW”. oprac. KRUS

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 4/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 4/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement