__MAIN_TEXT__

Page 1

lipiec 2018 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

57

NR 7 (145) lipiec 2018 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Zasady ustalania emerytury rolniczej Czytaj na stronie 58

Wsparcie z PROW a wymogi bioasekuracji Czytaj na stronie 59

Członkowie KRIR o nowej WPR Czytaj na stronie 60

Czy występuje zmowa cenowa na rynku owoców miękkich? Czytaj na stronie 60

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 61

Nowe propozycje dla rolnictwa 9 lipca 2018 r. w resorcie rolnictwa Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim.

M

inister zapowiedział zacieśnianie współpracy z organizacjami rolniczymi i podkreślił, że Krajowa Rada Izb Rolniczych jest najważniejszą organizacją reprezentującą wszystkich rolników i jedyną, która ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich rolników. Szef resortu podkreślił, że będzie kontynuował współpracę ze wszystkimi organizacjami rolniczymi. Jednak oczekuje na merytoryczne postulaty, poparte wiedzą i głęboką analizą tematu. Zaznaczył, że oczekuje na propozycje, jak zdaniem rolników powinien funkcjonować samorząd rolniczy i jaki kształt powinna mieć ustawa o izbach rolniczych.

Minister zapowiedział zacieśnianie współpracy z organizacjami rolniczymi Minister podkreślił, że nadal będzie starał się o wsparcie publiczne, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych. Jednak powinno być ono jedynie uzupełnieniem dochodów rolniczych. W przygotowanym przez ministra planie działań ważne miejsce zajmuje także przetwórstwo i jego współistnienie z produkcją rolną. Minister przyznał, że zna licz-

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 61

Piknik Wieprzowy KRIR Czytaj na stronie 62

Truskawki przez cały rok Czytaj na stronie 62

Ubezpieczenie pomocnika rolnika Czytaj na stronie 63

Atrakcyjna oferta gruntów inwestycyjnych Czytaj na stronie 64

Podczas dyskusji poruszony został także problem suszy, z którą borykają się rolnicy Podkreślił, że chciałby, aby wspólna praca MRiRW oraz izb rolniczych opierała się na roboczych spotkaniach z pracownikami MRiRW, którzy są ekspertami w danej dziedzinie.

Plan działań dla polskiego rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował przedstawicieli KRIR uczestniczących w spotkaniu o tym, że ma przygotowany plan działań na rzecz poprawy funkcjonowania polskiego rolnictwa.

ne problemy rolników związane z współpracą z firmami przetwórczymi i też będzie starał się te kwestie rozwiązywać. Minister zobligował KRIR do współpracy w ramach akcji informacyjnych dotyczących zwalczania ASF. Podkreślił, że to także na barkach organizacji rolniczych spoczywa chociażby obowiązek prostowania nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach, na temat produkcji przetworów mięsnych z wykorzystaniem mięsa z terenów zagrożonych ASF.

Zwalczanie ASF i susza Szef resortu rolnictwa poinformował także, że będzie zabiegał – wspólnie z ministrem rolnictwa Litwy – o zgodę Komisji Europejskiej na zmianę w kwestii wykorzystywania do produkcji żywności mięsa zdrowych świń z terenów objętych restrykcjami w związku z zagrożeniem ASF. Minister podkreślił, że prace nad zwalczaniem ASF w Polsce będą także polegały na większej współpracy z kołami łowieckimi i to będzie się starał wypracować. Podczas dyskusji poruszony został także problem suszy, z którą borykają się rolnicy. Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że podstawą do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań będzie oszacowanie strat i o to rolnicy musza bezwzględnie zadbać. Minister poinformował, że trwają prace nad nowym systemem szacowania strat w rolnictwie. Będzie on w głównej mierze oparty na zdjęciach satelitarnych, ograniczając wizyty komisji szacujących straty w gospodarstwach jedynie do sytuacji szczególnie skomplikowanych. W kontekście strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi minister zwróciła uwagę na konieczność upowszechnienia ubezpieczeń rolniczych. Poprosił przedstawicieli KRIR o pochylenie się nad tym tematem w celu wypracowania przepisów, które będą wprowadzały obowiązkowe ubezpieczenia w produkcji rolnej. Opracowanie: KRIR


58 PW

O

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2018 NR 7

Zasady ustalania emerytury rolniczej

dpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie możliwości zróżnicowania wysokości emerytury rolniczej w zależności od wysokości składek płaconych przez rolników, resort rolnictwa udzielił wyjaśnień, iż zgodnie z przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336) składka na ubezpieczenie emerytalno–rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury w systemie powszechnym; wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”). W przypadku gdy okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jest krótszy niż miesiąc, wysokość składki oblicza się proporcjonal-

nie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu w tym miesiącu.

Jak obliczać składkę? Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości: ■■12% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych; ■■24% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych; ■■36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;

■■ 48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych. Stosownie do powyższych zapisów, podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego w II kwartale 2018 r. wynosi 91 zł.

Wysokość świadczenia emerytalnego Wysokość opłacanych składek ubezpieczeniowych ma bezpośredni wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego w systemie powszechnym, który oparty jest o zasadę zdefiniowanej składki. Wysokość emerytury w systemie powszechnym stanowi bowiem równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie

emerytalne, zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. System ubezpieczenia społecznego rolników, regulowany ww. ustawą z 20 grudnia 1990 r. oparty jest natomiast na zasadzie zdefiniowanego świadczenia. Prawo do rolniczego świadczenia emerytalnego uzależnione jest nie tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego, ale także od posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego (co najmniej 25 lat). Emerytura ustalana jest natomiast według algorytmu określonego w ustawie. Skutkuje to tym, że wysokość opłacanych składek emerytalnych nie ma bezpośredniego przełożenia na wysokość tego świadczenia. Opracowanie: KRIR

Odbiór odpadów Rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy ze sznurka rolniczego i folii

W

związku z suszą panującą prawie w całym kraju, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy (System Monitoringu Suszy Rolniczej) o pozostałe rośliny, nie ujęte w systemie monitoringu, takie jak rośliny strączkowe na nasiona i na paszę, rośliny oleiste – len, lniankę, proso, grykę, facelię, a także użytki zielone, kukurydzę i ziemniaki. Uprawa tych roślin wynika m.in. z przepisów związanych np. z zazielenieniem i z produkcją pasz. Ogromnym problemem dla wielu rolników jest brak monitorowania wystąpienia suszy rolniczej na użytkach zielonych stanowiących podstawową bazę paszową dla zwierząt. Hodowcy nie mają w związku z tym możliwości ubiegania się o szacowanie strat na łąkach, pomimo dużych ubytków pokarmu dla zwierząt, który będą musieli zapewnić w inny sposób. Brak wymienionych upraw w Systemie może spowodować, że gospodarstwa nie osiągną poziomu 30% strat i nie będą mogły skorzystać z możliwej pomocy. Ponadto łączne obliczanie poziomu strat w produkcji zwierzęcej i roślinnej powoduje mylny obraz szkód i wyliczenie niższego poziomu szkód niż wymagany do przyznania pomocy.

R

Ogromnym problemem jest brak monitorowania wystąpienia suszy rolniczej na użytkach zielonych Tego typu przypadki często zdarzały się w poprzednich latach. Rolnicy poszkodowani są wówczas podwójnie, po pierwsze nie mogą skorzystać z przewidzianej pomocy, a po drugie straty w plonach nie wystarczają na zapewnienie bazy paszowej dla zwierząt. Samorząd rolniczy zaapelował do Ministra Rolnictwa o podjęcie wszelkich możliwych działań, które pozwolą zrekompensować ogromne straty spowodowane klęską suszy. Opracowanie: KRIR

ealizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji oraz mając na uwadze postulaty nadsyłane do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych z wojewódzkich izb rolniczych w sprawie wprowadzenia przepisów zobowiązujących dostawców folii i sznurka rolniczego do odbioru odpadów tych produktów, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, które ułatwią rolnikom pozbywanie się tych odpadów. Samorząd rolniczy zaproponował, że w związku z narastającym problemem związanym z odbiorem odpadów z folii i sznurka wykorzystywanego w rolnictwie należałoby rozważyć stworzenie miejsc, w których resztki takich opakowań byłyby przyjmowane lub nałożyć na producentów obowiązek ich odbierania od rolników. Największe trudności dotyczą folii czarnej, której odbioru nie chcą doko-

nywać firmy przetwarzające odpady. Dodatkowym obciążeniem dla rolników jest wprowadzenie odpłatności za przekazanie folii do utylizacji (do niedawna takie opłaty nie były pobierane). Z informacji uzyskanych od przedsiębiorców przetwarzających odpady z folii wynika, że przyczyną problemu jest załamanie się sprzedaży poprzerobowych granulatów tworzyw sztucznych na rynek chiński. Branża zajmująca się recyclingiem nie powinna tracić zainteresowania zagospodarowywaniem odpadów z tworzyw sztucznych, np. poprzez brak odbiorców i konieczność ich okresowego gromadzenia. Pozostawienie problemu bez rozpatrzenia może przyczynić się do zaśmiecenia środowiska obszarów wiejskich oraz obniżyć poziom segregacji odpadów i przyczynić się do rozwoju nielegalnych wysypisk. Opracowanie: KRIR


lipiec 2018 NR 7

Z

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

59

Wsparcie z PROW a wymogi bioasekuracji

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z informacjami wpływającymi z wojewódzkich izb rolniczych od rolników, którzy złożyli zaakceptowane przez ARiMR wnioski (w ramach wsparcia rozwoju małych gospodarstw oraz wsparcia młodych rolników), a w swoich biznesplanach dla wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa założyli prowadzenie lub rozwój produkcji trzody chlewnej) zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniższej sprawie. Samorząd rolniczy przekazał, że obawy rolników wynikają z braku możliwości spełnienia wszystkich wprowadzonych dodatkowych wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie, np. oddzielnych pomieszczeń dla trzody i bydła, co nie było uwzględnione w biznesplanie. Dotyczy to szczególnie małych gospodarstw, które ze względów na zwiększone koszty bioasekuracji lub braku możliwości przebudowy budynków gospodarczych w celu oddzielenia pomieszczeń dla bydła i świń będą musiały zaprzestać prowadzenia chowu trzody chlewnej, pomimo, że znajdują się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF. Obecne przepisy zobowiązują tych rolników do realizacji biznesplanu oraz prowadzenia gospodarstwa zgodnie ze strukturą produkcji określoną w biznesplanie, pod rygorem zwrotu pozyskanych środków. W tej sytuacji będą zmuszeni do zwrotu pozyskanych środków z PROW. Z przedstawionych powyżej względów zwrócono się do ministra rolnictwa, wnioskując o podjęcie działań prawnych dla rozwiązania problemu rolników ubiegających się o środki na rozwój gospodarstw, którzy nie mogą zrealizować podjętych i zaakceptowanych zobowiązań w związku z wymogami bioasekuracji, aby nie byli zmuszeni do zwrotu środków z działań PROW.

Szereg obowiązków dla posiadaczy świń W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie instrumen-

tów wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Premie dla młodych rolników”PROW 2014–2020, resort rolnictwa poinformował, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 360) wprowadza dla posiadaczy świń w całym kraju szereg obowiązków, których celem jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni, m. in. wymóg utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie. Dostosowanie gospodarstwa utrzymującego świnie do tych wymagań będzie kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wymagań weterynaryjnych, powiatowy lekarz weterynarii będzie wydawał decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień lub będzie nakazywał ubój lub zabicie świń i zakazywał ich utrzymywania w gospodarstwie. Przekazano zatem, że warunki weterynaryjne dotyczące utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach (w których są utrzymywane tylko świnie) mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, obowiązują na obszarze całego kraju poza obszarami wyznaczonymi [1] od 28 lutego 2018 r. (na obszarach wyznaczonych obowiązywały wcześniej). Resort rolnictwa poinformował, że w przypadku gdy restrukturyzacja gospodarstwa będzie uwzględniała produkcję trzody chlewnej, produkcja ta powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi warunkami weterynaryjnymi, o których mowa w przywołanym wyżej rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń z dnia 9 lutego 2018 r. Taka sama sytuacja wystąpi u beneficjentów „Premii dla młodych rolników”.

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść.

Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65, www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

Jeżeli jednak ww. wymogi bioasekuracyjne nie zostaną spełnione, poinformowano, że beneficjenci „Premii dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacji małych gospodarstw”, którzy założyli rozwój/restrukturyzację swojego gospodarstwa na podstawie produkcji trzody chlewnej i nie spełnią warunków weterynaryjnych, nie będą mogli utrzymywać świń (likwidacja stada).

Konieczna realizacja zadeklarowanych działań W odniesieniu do przekazanego postulatu samorządu rolniczego dotyczącego zwolnienia beneficjentów, którzy nie spełnią wymogów bioasekuracyjnych dotyczących utrzymywania trzody chlewnej z zobowiązań podjętych w ramach omawianych instrumentów wsparcia, resort wskazał, że zgodnie z przepisami rozporządzeń dla omawianych instrumentów wsparcia, beneficjent powinien zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w szczególności prowadzić gospodarstwo zgodnie z przyjętą strukturą produkcji oraz zrealizować zadeklarowane w biznesplanie działania. W przypadku niespełnienia ww. zobowiązań nakładane są na beneficjenta sankcje polegające na zwrocie całości lub części

premii. Jednocześnie wskazano, że zgodnie z przepisami rozporządzeń dla omawianych instrumentów wsparcia beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w tym wydłużenie okresu jego realizacji. Ponadto, w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78. (WE) nr 165/94. (WE) nr 2799/98. (WE) nr 814/2000. (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549. z późn. zm.) wymienione zostały przypadki, które mogą zostać uznane jako „siła wyższa” i „nadzwyczajne okoliczności”. Wystąpienie tych przypadków może zwolnić beneficjenta z realizacji zobowiązań wynikających z przyznanej pomocy.   [1] Obszary wymienione w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014. str. 63, z póżn. zm.)

Opracowanie: KRIR

Środki dla gmin na MPZP

Brak planu hamuje rozwój gmin

Z

arząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów przekazując pismo do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju, w sprawie wyasygnowania środków finansowych na dofinansowanie dla gmin przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Przekazano, że koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dzień dzisiejszy ponosi gmina. Jest to duży wydatek, dlatego większość gmin wiejskich nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Brak planu stanowi istotny problem dla mieszkańców i hamuje rozwój gmin. Jest to także niekorzystne dla rozwoju gminy, często powodując także konflikty co do sposobu zabudowania i zagospodarowania danego terenu. Zasadne zatem, zdaniem Zarządu KRIR, wydaje się wyasygnowanie środków finansowych  na dofinansowanie dla gmin przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, co niewątpliwie przyczyni się do rozwoju terytorialnego i gospodarczego wielu gmin wiejskich w Polsce. Opracowanie: KRIR


60 PW

lipiec 2018 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Członkowie KRIR o nowej WPR

6 czerwca 2018 r. w Parzniewie odbyło się XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

G

ośćmi Posiedzenia był Janusz Wojciechowski – członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Maria Fajger, zastępca prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska, zastępca dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Janusz Zaniewski, Kamila Grabowska – dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Adam Struziak – dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W Posiedzeniu udział wziął także nowy delegat Lubelskiej Izby Rolniczej – Janusz Skrzypek, który otrzymał od Prezesa KRIR pamiątkowy znaczek KRIR. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2017 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2017 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

Stanowisko do nowej WPR Ponadto, Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021–2027. Po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską w sprawie budżetu WPR na lata 2021 – 2027, Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo zażądała od Rządu RP podjęcia wszelkich możliwych działań prowadzących do zwiększenia środków finansowych na ten cel. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa za niemożliwe do przyjęcia propozycje ograniczające wysokość środków zarówno na pierwszy, jak i na drugi filar WPR. Sytuacja ta w żaden sposób nie prowadzi do deklarowanego podniesienia wielkości dopłat obszarowych do poziomu średniej wysokości w Unii Europejskiej, a wręcz spowoduje bardzo drastyczne ich obniżenie i pogłębi dysproporcje. Również zmniejszenie środków na drugi filar WPR ograniczy możliwości modernizowania naszych gospodarstw oraz rozwój obszarów wiejskich. Działania te doprowadzą do zmniejszenia

Członek ETO – Janusz Wojciechowski przedstawił prezentację na temat dokumentu analitycznego ETO dotyczącego przyszłości WPR konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach UE i poza nimi, jak również spowodują zmniejszenie możliwości produkcji żywności spełniającej standardy jakościowe i w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. W związku z powyższym, Krajowa Rada Izb Rolniczych oczekuje skutecznie podejmowanych działań celem odwrócenia tej niekorzystnej sytuacji. Stanowisko zostanie skierowane do Premiera RP.

ETO na temat przyszłości WPR Podczas Posiedzenia Członek ETO – Janusz Wojciechowski przedstawił prezentację na temat dokumentu analitycznego ETO dotyczącego przyszłości WPR. Wobec faktu, że w 2020 r. bieżący siedmioletni okres programowania dotyczący środków finansowych UE i realizacji unijnych strategii dobiega końca, nadszedł czas na dokonanie przeglądu unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). W listopadzie 2017 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, przedstawiający jej zapatrywania na kształt WPR po roku 2020.Dokument analityczny jest odpowiedzią Trybunału na komunikat Komisji. W dokumencie przeanalizowane zostały główne tendencje i dane odnoszące się do rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawione zostały poglądy na WPR w obecnym kształcie oraz omówione kryteria i najważniejsze wyzwania dotyczące nowej WPR. W dokumencie Europejski Trybunał Obrachunkowy zaapelował o to, by podstawą przyszłych wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej były ambitne i adekwatne cele dotyczące wyników oraz aby jednocześnie zapewniono spełnienie wszelkich wymogów co do

legalności i prawidłowości. Kontrolerzy uważają ponadto, że środki finansowe powinny trafiać tam, gdzie mogą przynieść znaczną unijną wartość dodaną. Zdaniem kontrolerów, cele niektórych działań w ramach wspólnej polityki rolnej są niejasne. Na przykład środek na rzecz ekologizacji – wprowadzony w ramach ostatniej reformy wspólnej polityki rolnej, aby poprawić wyniki tej polityki w zakresie oddziaływania na środowisko – nie objął konkretnych celów dotyczących wkładu środka w ochronę środowiska i klimatu. W miarę możliwości cele powinny być określane ilościowo, nie tylko w odniesieniu do produktów, ale też w odniesieniu do rezultatów i oddziaływania. Kontrolerzy przyznają, że Komisja uwzględniła szereg zaleceń sformuło-

wanych przez Trybunał na przestrzeni lat, a Komisja oświadczyła, że chce stworzyć nowe ramy oparte na wynikach. Kontrolerzy zauważyli jednak, że niektóre dane statystyczne nie spełniają wymogów określonych w poprzednich sprawozdaniach, a wspierane działania prawdopodobnie będą podobne do działań finansowanych w przeszłości. Na chwilę obecną nie istnieje unijny system statystyczny, który mógłby być źródłem informacji o warunkach życia ludności wiejskiej. Kontrolerzy wielokrotnie apelowali o opracowanie takich danych, które mogłyby stanowić podstawę polityki na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej oraz na rzecz osiągnięcia innych celów Wspólnej Polityki Rolnej. Komisja kładzie nacisk głównie na „nowy model realizacji” – którego podstawę stanowią większa elastyczność i pomocniczość oraz zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich za osiągnięte wyniki. Zdaniem kontrolerów, powodzenie nowego modelu jest uzależnione od: ■■opracowywania działań w oparciu o solidne dane naukowe i statystyczne, tak aby zapewnić osiągnięcie oczekiwanych rezultatów; ■■adekwatnych, ambitnych i weryfikowalnych celów nowych planów strategicznych dotyczących wspólnej polityki rolnej, zgodnych z celami UE; ■■ solidnych ram monitorowania i oceny; ■■solidnych ram rozliczalności i kontroli, zapewniających przestrzeganie przepisów i ocenę wyników. Opracowanie: KRIR

Czy występuje zmowa cenowa na rynku owoców miękkich?

Z

arząd KRIR realizując wniosek z XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie procedury antymonopolowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do rynku owoców miękkich. Ceny skupu owoców miękkich, takich jak agrest, porzeczka i malina, są niższe niż koszty ich produkcji. Osiągają obecnie alarmująco niski poziom, który nie będzie w stanie zapewnić nie tylko rozwoju gospodarstwa, ale może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw. Zdaniem samorządu rolnicze-

go, na rynku owoców miękkich występują symptomy zmowy cenowej podmiotów skupujących. Analogiczna sytuacja pojawia się na rynku po raz kolejny i producenci są ponownie poszkodowani nie mogąc sprzedać owoców po uczciwych cenach. W związku z tym wnioskujemy o rozważenie możliwości uruchomienia pomocy finansowej dla poszkodowanych rolników. Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd rolniczy wystąpił o uruchomienie procedury antymonopolowej. Opracowanie: KRIR


lipiec 2018 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

61

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 07.06.2018 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej procedury rejestracji środków ochrony roślin w Polsce – propozycje zmian – referuje sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski; ■■rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat regulacji prawnych w zakresie stosowania adiuwantów w środkach ochrony roślin w Polsce oraz regulacji w wybranych krajach UE i na świecie – referuje sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski; ■■rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przeciwdziałania zagrożeniom dla polskiego sadownictwa, jakimi są przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin – referuje sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski; ■■wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: Pierwsze czytanie poselskiego projek tu ustaw y o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575).

26.06.2018 r. – Senat RP

■■ sytuacja Krajowej Spółki Cukrowej SA trzy kwartały po zniesieniu kwot produkcyjnych; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i działań rządu w zakresie stabilizacji rynku; ■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 2575 i 2618). (druk nr 2573) – uzasadnia poseł Robert Telus.

13.06.2018 r. – Sejm RP

■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 2547) – uzasadnia sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ rozpatrzenie informacji Ministra Finansów dotyczącej planowanych zmian w zakresie nakładania znaków akcyzy na niektóre typy alkoholi w obrocie wewnątrzwspólnotowym – referuje podsekretarz stanu w MF Leszek Skiba;

■■ rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620); ■■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716) – kontynuacja – uzasadnia poseł Jarosław Sachajko; ■■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy

27.06.2018 – Sejm RP

■■ wybór posła sprawozdawcy do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716); ■■ rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa, konsumentów i wymiany handlowej – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-we-

terynaryjnej oraz wzorów tej ewidencji i dokumentacji; ■■ projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli oraz oznaczania partii tego materiału; ■■ projekt ustawy o związku partnerskim oraz ustawa i przepisy wprowadzające ustawę o związku Partnerskim; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW na lata 2014-2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych

przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek w ramach PROW 2014-2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związku z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół;

■■ projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania rodzajów środków spożywczych; ■■projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575); ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Opracowanie: KRIR


62 PW

W

Przysieku koło Torunia 6 lipca w godz. 14.00–19.00 odbył się Piknik Wieprzowy KRIR, któremu towarzyszyło hasło: „Jedzmy smaczne i zdrowe przysmaki wieprzowe”. Piknik zrealizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Celem „Pikniku Wieprzowego KRIR” była promocja wieprzowiny oraz produktów wytworzonych z mięsa wieprzowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich odżywczych i zdrowotnych wartości oraz podnoszenie świadomości konsumentów z zakresu zdrowego odżywienia.

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2018 NR 7

Piknik Wieprzowy KRIR

Celem „Pikniku Wieprzowego KRIR” była promocja wieprzowiny Odwiedzający mogli posłuchać Zespołu Ludowego Kruszynioki Odwiedzający imprezę mogli posłuchać Zespołu Ludowego Kruszynioki. Hostessy rozdawały broszurę pt. „Smaczne i zdrowe, czyli wieprzowina na naszym stole” wszystkim odwiedzającym stoiska i degustującym produkty z wieprzowiny. Uczestnicy pikniku zadawali pytania dotyczące produktów wieprzowych oraz prezentowanych wyrobów. Przezna-

Osoby, które odwiedziły Piknik miały okazję do posmakowania szerokiego asortymentu wyrobów

czone do degustacji wyroby z mięsa wieprzowego wydawane były na pięciu stoiskach. Osoby, które odwiedziły Piknik miały okazję do posmakowania szerokiego asortymentu wyrobów w tym: karkówki, kiełbasy śląskiej, kiełbasy białej, żeberek i kaszanki z grilla. Dodatkowo można było spróbować na ciepło pierogów mięsnych z kapustą zasma-

żaną i boczkiem wędzonym, roladek wieprzowych w czterech smakach, schabu ze śliwką, pasztetów, polędwiczek wieprzowych oraz zupy gulaszowej podawanej z tradycyjnej kuchni polowej. W trakcie całego pikniku odbyły się konkursy, które miały formę loterii pytań. Opracowanie: KRIR

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Truskawki przez cały rok

K

rajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała 17 czerwca 2018 roku w Buczku w woj. łódzkim Piknik Truskawkowy. Imprezę promującą polskie owoce sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Uczestnicy Pikniku mogli skosztować pysznych buczkowskich truskawek, różnych ciast, ciastek i wyrobów mlecznych z truskawkami. Odwiedzający stoisko piknikowe otrzymywali broszury o truskawkach i pamiątkowe gadżety. Na Piknik Truskawkowy przychodziły całe rodziny by świętować i tworzyć miłą atmosferę. Przez cały czas trwania imprezy odbywały się konkursy dla dzieci i dorosłych. Byliśmy organizatorami Pikniku już po raz kolejny, dlatego wiele dzieci spodziewało się, że znów weźmie udział w naszych konkursach i zabawach. Nieśmiałym opiekunowie dawali przykład wspólnego działania. Dziecięca wyobraźnia i talenty plastyczne wyczarowały wiele pięknych prac. Uczestnicy konkursów tematycznych wykazali się sporą wiedzą. Tradycja uprawy truskawek w Buczku ma już prawie 100 lat – sięga czasów

tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pierwsze sadzonki sprowadził właściciel majątku w Ostrowie pan Szweycer. W latach 30-stych XX wieku uprawa upowszechniła się do tego stopnia, że truskawki odmiany Madame Moutot, popularnie zwane Mamutami były wywożone przez rolników na rynek w Łodzi i sprzedawane po 5 zł/kg.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw


lipiec 2018 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

63

Ubezpieczenie pomocnika rolnika

W

dniu 18 maja 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858), na mocy których rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS, tj. do ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz zdrowotnego. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania na temat ubezpieczenia pomocnika rolnika, które wpływają do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W jakiej wysokości opłacać składki (od jakiej podstawy)? Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pomocnika rolnika jest taka sama, jak za każdą inną osobę podlegającą temu ubezpieczeniu i stanowi pełną wysokość składki na to ubezpieczenie, która ogłaszana jest przez Prezesa Kasy zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wysokość miesięcznej składki w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r. stanowi kwotę 42 zł. Jeśli okres podlegania ubezpieczeniu jest krótszy niż miesiąc, wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu w danym miesiącu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika wynosi 9% od kwoty podstawy wymiaru, stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka od nowej podstawy wymiaru obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku. Od 1 kwietnia 2018 r. miesięczna wysokość tej składki wynosi 142 zł. Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, bez względu na liczbę dni podlegania temu ubezpieczeniu w danym miesiącu. W jakim terminie opłacać składki za pomocników? Składki na ubezpieczenie pomocnika rolnika za dany miesiąc rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Na jakie konta należy dokonać wpłaty składek za pomocników? Rolnik jest zobowiązany do wpłaty należnych składek na ubezpieczenie pomocnika na wskazane przez Kasę osobne konta dla poszczególnych składek: na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Numery kont zostały zamieszczone na stronie www.krus.gov.pl. Czy rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z gospo-

darstwa poniżej 1 ha przeliczeniowego może zgłosić do ubezpieczenia w KRUS pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy? Tak. Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS może zgłosić każdy rolnik prowadzący działalność rolniczą, również w gospodarstwie rolnym poniżej 1 ha przeliczeniowego. Czy jest możliwość zgłoszenia pomocnika przez osobę ubezpieczoną w ZUS? Tak. Pomocnika do ubezpieczeń w KRUS może zgłosić również rolnik, który nie podlega ubezpieczeniu w KRUS, np. podlegając ubezpieczeniom w ZUS, o ile rolnik ten prowadzi, jako osoba fizyczna, na własny rachunek, działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Czy osoba posiadająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego może zgłosić do ubezpieczenia pomocników? Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w KRUS powinien dokonać rolnik, który prowadzi działalność rolniczą i zawarł z pomocnikiem umowę o świadczenie pomocy przy zbiorach. Oznacza to, że osoba, która zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w celu uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, nie może zgłosić pomocnika do ubezpieczenia w KRUS. Czy można zgłosić pomocnika oczekującego na zezwolenie na pracę? Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczenie to obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, m.in. pomocników rolnika, którzy: ■■ posiadają obywatelstwo polskie, lub ■■ są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W związku z tym, osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie są uprawnione do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie są zwolnione z posiadania takich uprawnień, nie spełniają ustawowych warunków do objęcia ubezpieczeniem w KRUS. Jakie są sposoby przekazania zgłoszeń? Rolnik dokonuje zgłoszenia pomocnika do ubezpieczeń w KRUS na formularzu zgłoszeniowym: ■■ papierowym – do wypełnienia ręcznego (w postaci druku pdf),/ lub

■■ w postaci elektronicznego arkusza (w formacie Excel), przygotowanego z przeznaczeniem do przekazania, po jego wypełnieniu, za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku, gdy nie jest możliwe przekazanie formularza zgłoszeniowego pomocnika za pomocą platformy e-PUAP, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wraz z załącznikiem) można złożyć bezpośrednio w jednostce organizacyjnej KRUS, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej, lub przesłać do tej jednostki za pośrednictwem operatora pocztowego. Gdzie znajdują się formularze zgłoszeniowe? Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej KRUS, w zakładce Formularze i wnioski. Formularze dostępne są także we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy. Jak dokonać korekty danych pomocników (korekta zgłoszenia)? Czy istnieje możliwość opłacenia składek za pomocnika za faktyczny okres pomocy, pomimo zawarcia umowy na okres dłuższy? W sytuacji zmiany danych czy też korekty danych wykazanych w Zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach czy też w Załączniku do Zgłoszenia, dotyczących np.: ■■ zmiany okresu świadczenia przez pomocnika pomocy przy zbiorach na podstawie zawartej mowy o pomocy przy zbiorach (np. w przypadku wypowiedzenia tej umowy w całym okresie lub w części, a tym samym niepodjęcia czy też zaprzestania świadczenia pomocy przez pomocnika przed terminem określonym w umowie), ■■ zmiany danych osobowych i teleadresowych rolnika zgłaszającego pomocników do ubezpieczeń w KRUS, zmiany danych osobowych pomocników, a także korekty (sprostowania) ewentualnych omyłek pisarskich obejmujących powyższe dane, należy wypełnić i przekazać Kasie formularz Korekta do Zgłoszenia z dnia …… do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, który będzie zawierał prawidłowe dane. Formularz korekty, w formie druku pdf i arkusza Excel, dostępny jest na stronie internetowej Kasy. Ponadto, formularze korekty (w formie druku pdf) dostępne

są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy. Jak dokonać korekty błędnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w umowie o pomocy przy zbiorach? Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dla potrzeb realizacji zgłoszeń do ubezpieczenia pomocnika nie zobowiązują rolników do informowania Kasy o wynagrodzeniu pomocnika. Czy należy dołączać pełnomocnictwo do zgłoszenia przekazywanego przez e-PUAP? Tak. Zgłoszenie pomocników rolnika do ubezpieczeń w KRUS przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie udzielonego pisemnie przez rolnika pełnomocnictwa: ■■ przesłanego elektronicznie, przez e-PUAP, uwierzytelnionego podpisem elektronicznym rolnika lub przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego do jednostki właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej, lub ■■ złożonego bezpośrednio w jednostce organizacyjnej KRUS, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej. Czy można zgłosić do ubezpieczenia pomocników podając jedynie liczbę pomocników, bez podawania danych osobowych? Nie. Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w KRUS dokonuje się na formularzach ubezpieczeniowych, które zawierają podstawowe dane zgłaszanego pomocnika. Jaka jest data objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przyjmowana przez KRUS w przypadku przekazania zgłoszenia za pośrednictwem poczty? W przypadku przekazania zgłoszenia za pośrednictwem poczty za datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przyjmuje się datę stempla pocztowego. Czy należy dołączyć umowę o pomocy przy zbiorach? Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie zobowiązują rolnika do dołączania przy zgłaszaniu pomocnika do ubezpieczenia w KRUS umowy o pomocy przy zbiorach. Czy jest wzór umowy o pomocy? Wzór umowy o pomocy przy zbiorach został zamieszczony na stronie internetowej Kasy w zakładce Ubezpieczenie społeczne rolników. Jak potwierdzić prawo do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika? Na wniosek osoby zainteresowanej (tj. rolnika lub pomocnika) jednostka organizacyjna Kasy, w której osoba została zgłoszona jako płatnik lub ubezpieczony, wydaje zaświadczenie potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.


64 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2018 NR 7

Atrakcyjna oferta gruntów inwestycyjnych Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz gruntów rolnych, ma największą w Europie Środkowo-Wschodniej ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Na inwestorów czeka ok. 6 tys. działek położonych na terenie całej Polski, które zajmują powierzchnię 70 tys. ha.

Istnieje możliwość nabycia nieruchomości inwestycyjnej od KOWR przy rozłożeniu płatności na raty. Ma to miejsce wyłącznie przy sprzedaży w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający przetarg nie został rozstrzygnięty. W takim przypadku cenę sprzedaży można rozłożyć tylko na roczne raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50%, a okres spłaty całej należności nie dłuższy niż 5 lat. Inne warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty, podyktowane specyfiką sprzedawanej nieruchomości, są możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Nieruchomości inwestycyjne w SSE Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie, nową inwestycję realizują na gruntach KOWR

A

tutami terenów oferowanych przez KOWR jest przede wszystkim ich znakomita komunikacja i duża powierzchnia, na której mogą powstać inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. Część wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. Działki inwestycyjne oferowane przez KOWR położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych – istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk. Prawie połowa z 70 tys. ha gruntów inwestycyjnych zlokalizowana jest na Dolnym Śląsku. Warto zwrócić uwagę, że coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszą się grunty położne w południowo-wschodniej części Polski.

Oferta Polski Południowo-Wschodniej W ramach potencjału rozwoju Polski Południowo-Wschodniej atrakcyjną ofertę nieruchomości inwestycyjnych przygotowały Oddziały Terenowe KOWR w Rzeszowie i Krakowie. Do czasu utworzenia KOWR (1 września 2017 r.) Oddział Terenowy w Rzeszowie obejmował terytorialnie trzy województwa i przygotowywał nieruchomości inwestycyjne z terenu województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W ostatnich latach sprzedawał ok. 70 ha gruntów nierolnych rocznie. Po utworzeniu KOWR grunty Zasobu przeznaczone na cele nierolne w planie lub studium to 530 działek o łącznej powierzchni ok. 700 ha, natomiast grunty rolne, potencjalnie atrakcyjne

inwestycyjnie, które wymagają zmiany ich przeznaczenia na cele nierolne i w tym kierunku prowadzone są prace Oddziału w Rzeszowie to 130 działek o powierzchni ok. 570 ha. Oddział Terenowy w Rzeszowie ma też tereny inwestycyjne w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Najciekawsze zlokalizowane są wzdłuż autostrady A4 oraz realizowanej i planowanej na niektórych odcinkach drogi szybkiego ruchu S-19. Część tych gruntów o łącznej powierzchni 55 ha znajduje się w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (Mieleckiej, Tarnobrzeskiej i Krakowskiej), z którymi Oddział od dawna współpracuje. Podstrefy na gruntach pozostających w Zasobie i sprzedanych znajdują się w gminie Dębica oraz w miastach: Rzeszów, Przemyśl i Boguchwała. Zupełnie odmienną historię ma Oddział Terenowy KOWR w Krakowie. Powierzchnia gruntów będąca w Zasobie to 11,5 tys. ha, w tym 8,1 tys. to grunty rozdysponowane nietrwale (dzierżawa i inne formy rozdysponowania) a 3,4 tys. ha stanowią grunty do rozdysponowania. Zazwyczaj grunty o większych powierzchniach, które spełniają wymogi tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, pochodzą ze zlikwidowanych Państwowych Gospodarstw Rolnych, których w Małopolsce było zaledwie kilka. Pomimo tego część Zasobu gruntów na terenie Małopolski położona jest na obszarach, które w planach miejscowych określono jako usługowe lub przemysłowo-usługowe, a niektóre z nich znajdują się w Specjalnych Strefach Ekonomicznych zarządzanych przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. Aktywna współpraca KOWR (dawnej ANR) z gminami tworzącymi strefy inwestycyjne (np.: Niepołomice, Wieliczka, Gdów), daje możliwość

przemysłowego lub usługowego zagospodarowania gruntów, w szczególności tych, które nie są przedmiotem zainteresowania rolników. Oddział Terenowy KOWR w Krakowie oferuje do sprzedaży grunty o przeznaczeniu inwestycyjnym o łącznej powierzchni ok. 33,3 ha. Ponadto planuje włączyć prawie 9 ha gruntów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest na etapie ustanawiania.

Wielkość sprzedaży

Od kilku lat KOWR (wcześniej ANR) odnotowuje rokrocznie sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych na zbliżonym poziomie około 1000 ha. Roczne wpływy z ich sprzedaży to ok. 300 mln zł. W 2017 r. KOWR sprzedał prawie 600 ha za kwotę 206 mln zł. Średnia cena za 1 ha wszystkich sprzedanych nieruchomości inwestycyjnych osiągnęła poziom 348,6 tys. zł. Najwyższą odnotowano w OT KOWR w Łodzi – prawie 762 tys. zł za ha. W pierwszym kwartale 2018 r. KOWR sprzedał prawie 150 ha za kwotę blisko 88 mln zł. Średnia cena za 1 ha gruntów w skali kraju wyniosła 590 tys. zł.

Przetargi nieograniczone

Podstawowym trybem sprzedaży państwowych nieruchomości jest przetarg nieograniczony. Przetargi organizowane są w 17 Oddziałach Terenowych KOWR. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu. Wszelkie informacje dotyczące ofert i przetargów w tym harmonogramy i ogłoszenia można uzyskać na portalu internetowym KOWR (www.kowr.gov.pl) a także w siedzibie właściwego Oddziału Terenowego KOWR oraz w miejscowości, gdzie znajduje się nieruchomość.

Wiele terenów inwestycyjnych położonych jest w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Podmioty inwestujące w SSE mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, takich jak ulgi podatkowe i zwolnienia. Umożliwia to rozwój ekonomiczny w różnych regionach kraju, a przede wszystkim powstają nowe miejsca pracy w regionach, w których rynek pracy jest ograniczony. Obecnie w Polsce mamy 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. W 9 z nich KOWR posiada ponad 1,7 tys. ha gruntów. Największą jest Wałbrzyska SSE, która obejmuje obszar prawie 2700 ha. Zainwestowało w niej blisko 200 przedsiębiorców z całego świata.

Potencjał terenów inwestycyjnych KOWR Co roku powiększa się lista nabywców działek inwestycyjnych. Z oferty KOWR skorzystały już takie światowe koncerny jak: Michelin, Ikea, McDonald’s, Electrolux, Jerónimo Martins, Toyota, Mercedes-Benz, Viessmann, Cersanit czy Zalando. Współpraca KOWR z krajowymi i zagranicznymi firmami ma również ważny wymiar społeczny: w całej Polsce powstają nowe miejsca pracy (niekiedy na terenach, na których trudno znaleźć zatrudnienie), co wpływa na poprawę warunków życia lokalnych społeczności. Doskonałym przykładem to potwierdzającym jest inwestycja na Dolnym Śląsku. W połowie 2016 r. KOWR w zamian za objęcie udziałów wniósł do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o powierzchni ponad 270 ha, położone pod Jaworem. Wniesienie tych terenów do Strefy przesądziło, o powodzeniu jednej z największych w naszym kraju inwestycji związanej z branżą motoryzacyjną. Na terenie o powierzchni około 50 ha budowana jest fabryka silników. Inwestycję szacuje się na 500 mln euro. Bezpośrednio w zakładzie zatrudnienie znajdzie ponad pół tysiąca osób.

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 7/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 7/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement