Page 1

czerwiec 2018 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

NR 6 (144) czerwiec 2018 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H KRIR wspiera polskie pszczoły

Artykuł sponsorowany

Oczekiwania wobec nowego budżetu na WPR

Czytaj na stronie 76

Większa elastyczność w znakowaniu świń? Czytaj na stronie 76

Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom

15 maja 2018 r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli, zarząd KRIR zorganizował konferencję prasową, Obowiązek zgłoszenia podczas której przedstapomocników przy zbiorach Czytaj na stronie 77 wione zostało stanowisko polskich rolników, reprezentowanych przez prezeZielone Agro Show 2018 sa Krajowej Rady Izb Rolniz udziałem KRIR Czytaj na stronie 78 czych w sprawie projektu budżetu WPR na lata 2021– 2027 (w świetle KomuniNie będzie zmiany katu Komisji Europejskiej przepisów o PCC Czytaj na stronie 78 z 2 maja 2018 roku). Czytaj na stronie 77

Sołtysi nie chcą szacować szkód łowieckich Czytaj na stronie 79

Ustawianie zasłon przeciwśnieżnych Czytaj na stronie 80

Wniosek o poprawę opłacalności upraw ekologicznych zbóż Czytaj na stronie 81

Resort środowiska odpowiada jak szacować szkody Czytaj na stronie 81

Z prac sejmowej i senackiej Czytaj na stronie 82

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 82

S

tanowisko przekazane zostało do przewodniczącego KE, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi, komisarza ds. budżetu, komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przewodniczącego Rady Europejskiej, prezydencji bułgarskiej i austriackiej, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Komisji PE ds. rolnictwa i budżetu. W dokumencie KRIR zawarte zostały najważniejsze tezy odnośnie zaprezentowanego 2 maja br. Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego projektu budżetu UE na lata 2021–2027. Przekazano, że: 1. Krajowa Rada Izb Rolniczych ze zrozumieniem przyjmuje przedkładane przez Komisję Europejską (KE) w Komunikacie uzasadnienie dla konieczności kontynuacji procesów modernizacji WPR i wprowadzenia nowego modelu jej wdrażania, umożliwiającego pogłębienie elastyczności (subsydiarności) dla krajów członkowskich w jej dostosowywaniu do potrzeb lokalnych, zarazem zapewniające uproszczenie przejawiające się w ograniczeniu biurokracji i zmniejszeniu kosztów transakcyjnych pozyskiwania wsparcia przez potencjalnych beneficjentów.

2. Krajowa Rada Izb Rolniczych uznaje jako właściwe i pożądane ujęcie w ramy modernizowanej WPR priorytetów wynikających z zobowiązań podjętych przez Komisję Europejską na forum międzynarodowym związanych z ustanowieniem i przyjęciem celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r. (SDGs), uzgodnieniami szczytu klimatycznego z Paryża z grudnia 2015 r. (Agenda 21) oraz wniosków wynikających z Deklaracji CORK 2.0 dotyczących w szczególności: zarządzania zasobami naturalnymi, mitygowania zmian klimatycznych i ochrony środowiska. 3. Krajowa Rada Izb Rolniczych jako niezwykle istotne dla przyszłego pomyślnego rozwoju Unii Europejskiej traktuje także ujęcie w projekcie budżetu środków na realizację nowych wyzwań (migracje, walka z terroryzmem, ochrona granic, tworzenie wspólnego potencjału bezpieczeństwa i obrony – PESCO). 4. Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo podkreśla, że podjęcie działań związanych z nowymi wyzwaniami nie może być realizowane kosztem kontynuowania, obserwowanego od kilku ostatnich okresów programowania, trendu do zmniejszania (nominalnych i realnych)

nakładów finansowych na WPR. W ciągu ostatnich 20 lat roczne nominalne wydatki na WPR w skali Wspólnoty wzrosły zaledwie o blisko 50% (z 42 do 60 mld euro), podczas gdy liczba krajów członkowskich zwiększyła się prawie dwukrotnie (z 15 do 28) i jednocześnie zanotowano stały, niemal dwukrotny, spadek udziału wydatków na WPR w relacji do PKB wytwarzanego łącznie przez kraje członkowskie UE (z około 0,60% do 0,32%). 5. Krajowa Rada Izb Rolniczych, biorąc pod uwagę skutki finansowe Brexit dla wspólnotowego budżetu, podziela pogląd Komisji ds. Budżetu Parlamentu Europejskiego, wyrażony w Raporcie z 28 lutego 2018 r., wskazujący na konieczność znacznego zwiększenia wkładu krajów członkowskich UE do wspólnotowego budżetu nawet do 1,3% PKB UE–27. 6. Krajowa Rada Izb Rolniczych mając na względzie nowe wyzwania stojące przed UE, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz stałego podnoszenia konkurencyjności rolnictwa unijnego w warunkach postępującej liberalizacji handlu i pogłębiania się globalizacji jednoznacznie opowiada

dokończenie na str. 76


76 PW dokończenie ze str. 75 się za podtrzymaniem wspólnotowego charakteru WPR oraz za zapewnieniem silnego budżetu dla dwufilarowej modernizowanej WPR o wielksości adekwatnej do zakresu projektowanych celów i wyzwań. 7. Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża głębokie zaniepokojenie i niezadowolenie oraz stanowczo przeciwstawia się proponowanemu w projekcie budżetu na lata 2021–2027 znacznemu realnemu zmniejszeniu planowanych wydatków na WPR w stosunku do aktualnego okresu programowania, oznaczającemu w istocie rzeczy brak realnych możliwości realizacji tak ambitnie zakreślonych przez Komisję Europejską celów, w tym podtrzymania stabilnego, zrównoważonego i konkurencyjnego rolnictwa, a co ważniejsze, zapewnienie samowystarczalności żywnościowej obywatelom UE oraz dostępu do wysokiej jakości i relatywnie taniej żywności. 8. Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się likwidacji systemu płatności bezpośrednich opartego na historycznych uprawnieniach.

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Oczekiwania wobec nowego budżetu na WPR 9. Krajowa Rada Izb Rolniczych zdecydowanie opowiada się za kontynuacją konwergencji stawek płatności bezpośrednich, prowadzącej do wyrównania stawek płatności na ha do średniej dla UE z 2017 roku. 10. Krajowa Rada Izb Rolniczych opowiada się za rozważnym wprowadzaniem zmian WPR związanych z realizacją celów środowiskowych (aktualne zazielenienie), zapewniających zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, a zarazem umożliwiających osiąganie zakładanych celów. 11. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa za stosowne zwiększenie kompetencji państwom członkowskim i regionom w celu zwiększenie elastyczności w stosowaniu pomocy de minimis w rolnictwie umożliwiającej szybsze reagowanie w szczególności w sytuacjach kryzysowych, jednakże pod warunkiem wypracowania obiektywnych kryteriów niezakłócających konkurencyjności. 12. Krajowa Rada Izb Rolniczych solidaryzuje się z rezolucją Parlamentu Euro-

pejskiego z 14 marca 2018 r., postulującą zapewnienie realnej wielkości budżetu UE co najmniej nie mniejszej niż w aktualnym okresie programowania. Ma to służyć podtrzymaniu żywotności obszarów wiejskich i zatrzymanie negatywnych procesów społeczno–gospodarczych zachodzących na obszarach wiejskich już od kilkunastu lat, takich jak np.: starzenie się rolników, depopulację obszarów wiejskich związaną z niską jakością warunków życia wskutek ograniczonego dostępu do usług publicznych, brak pozarolniczych miejsc pracy, niski poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną, w tym dostęp do szerokopasmowego Internetu, czy też niedostateczną dostępność komunikacyjną do ośrodków miejskich. 13. Krajowa Rada Izb Rolniczych z zadowoleniem przyjmuje propozycję nowego modelu wdrażania WPR, opartego na pogłębieniu zasady subsydiarności w opracowywaniu przez kraje członkowskie Jednolitego Planu Strategicznego wykorzystywania środków finan-

KRIR wspiera polskie pszczoły

R 20 maja 2018 r. obchodzono pierwszy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony z inicjatywy Słowenii. Do tej inicjatywy przyłączyła się również Krajowa Rada Izb Rolniczych.

C

złonkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych w tym roku wysiali 3 tys. paczek mieszanki nasion roślin nektaro- i pyłkodajnych, dając pożytek i schronienie owadom zapylającym. Ważny element tej inicjatywy stanowi także podkreślenie znaczenia właściwego stosowania środków ochrony roślin dla pszczół, czyli np.: ■ przestrzegania okresu prewencji dla pszczół, ■ niestosowanie niezalecanych i nieprzebadanych mieszanin środków ochrony roślin, ponieważ mieszanka może mieć inny wpływ na pszczoły niż pojedyncze komponenty, ■ pamiętania o tym, że kwitnące chwasty, a także spadź są również atrakcyjne dla pszczół.

czerwiec 2018 NR 6

Owady zapylające mają podstawowe znaczenie dla produkcji roślinnej, bo prawie 80% wszystkich występujących na naszej planecie gatunków roślin do prawidłowego wydania nasion potrzebuje obecności pszczół. Pszczoły i rolnictwo są zatem nieodłącznie powiązane. Ta akcja została przeprowadzana we współpracy z firmą Bayer w ramach kampanii edukacyjnej„Grunt to Bezpieczeństwo”. – Dalszy wzrost świadomości rolników w zakresie bezpieczeństwa pszczół jest niezwykle ważny, stąd bardzo doceniamy działania KRIR – podsumował Michał Krysiak, kierownik ds. bezpiecznego stosowania produktów w firmie Bayer. Opracowanie: KRIR

sowych z budżetu WPR dla 1 i 2 filara na lata 2021–2027, dającą możliwość lepszego dostosowania realizowanych programów operacyjnych do lokalnych i regionalnych potrzeb wsi i rolnictwa. W tym kontekście rodzi się jednak wątpliwość dotycząca realizacji wypłat z 1 filara (płatności bezpośrednie) w przypadku opóźnień w zatwierdzaniu przez Komisje Europejską wspomnianego Planu Strategicznego? Czy istnieje zagrożenie dla wypłaty za 2021 rok? Jeśli nie, to na jakich zasadach będą wypłacane? Czy nie jest tu potrzebna regulacja przejściowa jak to miało miejsce w przypadku PROW dla 2014 roku? 14. Krajowa Rada Izb Rolniczych, w związku z koniecznością zapewnienia polepszenia spójności terytorialnej w całej UE, zmniejszającej zróżnicowanie poziomu rozwoju cywilizacyjnego między wsią i miastem, postuluje zwiększenie udziału środków z polityki spójności z przeznaczeniem na rozwój obszarów wiejskich. Opracowanie: KRIR

Większa elastyczność w znakowaniu świń?

ealizując wniosek przyjęty na XI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wznowienie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o zwiększenie elastyczności w wyborze stosowanych przez posiadaczy świń metod znakowania zwierząt (kolczykowanie i tatuowanie), co było zawarte w projekcie ww. ustawy przekazanym przez resort rolnictwa dnia 20.06.2017r. Oczekiwania rolników dotyczą zmniejszenia uciążliwego obowiązku dla posiadaczy zwierząt gospodarskich, związanego m.in. z obowiązkiem zgłaszania do ARiMR faktu wykonania dodatkowego oznakowania świń. Zapowiedź zmian W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR, resort rolnictwa przekazał, że przedmiotowy projekt w dniu 13 kwietnia 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Ponadto przekazano, że przedmiotowy projekt przewiduje m.in.:

■ zwiększenie elastyczności w stosowanych metodach oznakowania świń poprzez wprowadzenie możliwości wyboru przez posiadacza świni metody oznakowania, kolczykiem albo tatuażem, ■ wydłużenie terminu z 24 godzin do 2 dni na zgłaszanie do ARiMR zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, w tym uboju świń, określenie terminu 2 dni na zgłaszanie oznakowania świń oraz pozostawienie możliwości oznakowania świń do 30 dnia od dnia urodzenia, w siedzibach stad na obszarze objętym ograniczeniami, ■ wyłączenie urodzeń świń z obowiązku zgłaszania do ARiMR w siedzibach stad położonych na obszarze objętym ograniczeniami, ■ uchylenie obowiązku zgłaszania w terminie 7 dni kierownikowi biura powiatowego ARiMR faktu dodatkowego oznakowania świni, która została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30. dni, ■ zniesienie obowiązku wykonywania spisu posiadanych zwierząt przez posiadaczy bydła oraz obowiązku przekazywania do ARiMR wyników tego spisu. Spis świń dotyczyć będzie tylko liczby świń przebywających w stadzie. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2018 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

77

Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom 21 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się uroczystość pn. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”, w której udział wzięli prezesi i przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych oraz zarząd KRIR.

W

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 29 lat po transformacji ustrojowej kierownictwo resortu rolnictwa postanowiło uhonorować polskich rolników specjalną tablicą pamiątkową, która zawisła w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako wyraz uznania dla zasług polskich chłopów w naszej historii, za ich udział w walkach o wolność i niepodległość. Uroczystość odbywała się w asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podsumował dotychczasowe działania resortu rolnictwa zwracając uwagę na zatrzymanie spekulacji ziemią rolną, pakiet ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz zmiany w administracji rolnej. Minister podkreślił otwartość pracy w ramach powołanej przez niego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Dzięki takiej współpracy wypracowane zostały kierunki dalszych działań. Szef resortu rolnictwa poinformował również o najbliższych planach związa-

O

nych z realizacją podstawowego celu, jakim jest to, aby polska wieś i obszary wiejskie były godnym miejscem do pracy, życia i wypoczynku. Dyrektor generalna MRiRW Mirosława Jaroszewicz-Łojewska odczytała list skierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości. Następnie, minister Krzysztof Jurgiel wręczył przedstawicielom zasłużonych Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz wiceprezes KRIR Mirosław Borowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa

Kierownictwo resortu rolnictwa postanowiło uhonorować polskich rolników specjalną tablicą pamiątkową rodzin rolniczych: Edwardowi Górskiemu, Mieczysławowi Walczykiewiczowi i Waldemarowi Wojciechowskiemu symbole Kłosy Niepodległej RP. W imieniu wyróżnionych podziękował Waldemar Wojciechowski.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dr Marcin Markiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej, który przedstawił historię oporu polskich chłopów przeciwko komunistycznemu reżimowi. Uroczystość uświetniły występy młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka. Przed uroczystym odsłonięciem pamiątkowej tablicy prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz wiceprezes KRIR Mirosław Borowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa.

Rozmowy z kierownictwem MRiRW Po oficjalnym zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie przybyłych prezesów i przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz

podsekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Rafałem Romanowskim. Członkowie izb rolniczych wskazywali na problemy dotyczące pojawiania się nowych przypadków wirusa ASF i stosowania bioasekuracji oraz zgłaszali trudności z funkcjonowaniem nowego Prawa łowieckiego i występowania wielu szkód łowieckich. Rozmawiano także o projekcie stworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, niskich cenach skupu owoców miękkich, problemach producentów ziemniaków i warzyw oraz kwestii przejęcia przez InterRisk udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Poruszono również temat zmiany ustawy o izbach rolniczych i zwiększenia kompetencji izb. Opracowanie: KRIR

Obowiązek zgłoszenia pomocników przy zbiorach

bowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach. Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej Kasy i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy. Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS obejmuje:

■ ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, ■ ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika). Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek dostępne będą na stronie internetowej Kasy. Na podstawie takiej umowy pomocnik zobowiązany jest do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Umowa taka określa rów-

nież zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach. Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach. Świadczenie pomocy przy zbiorach, w ramach zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, może dotyczyć jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych. Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej Kasy. Szczegółowych informacji w zakresie obejmowania ubezpieczeniami pomocnika rolnika, udzielają jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym

pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl. Kasa informuje także, że w związku z wprowadzeniem nowej umowy o pomocy przy zbiorach, wprowadzone zostały zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do udzielania informacji w zakresie rozliczeń podatkowych w związku z zawarciem takiej umowy właściwe są organy podatkowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858). Opracowanie: KRIR


78 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

czerwiec 2018 NR 6

Zielone Agro Show 2018 z udziałem KRIR W dniach 26 i 27 maja 2018 roku na terenie Moto Parku w Ułężu (woj. lubelskie, pow. rycki) odbyła się wystawa rolnicza Zielone Agro Show 2018, organizowana przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W

ystawa przeznaczona jest specjalnie dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka. Poświęcona jest nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Ważnym punktem wystawy były pokazy maszyn w pracy. Co roku cie-

Podczas wystawy Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko szą się one olbrzymim zainteresowaniem rolników. W tym roku pokazy miały nieco inną formułę i składały się z dwóch części. W pierwszej prezentowane były kosiarki oraz przetrząsacze, w drugiej prasy zwijające, pra-

Ważnym punktem wystawy były pokazy maszyn w pracy

soowijarki, przyczepy zbierające oraz sieczkarnie polowe. W ramach pokazów prezentowano także prawidłowe ustawienie robocze kosiarki. Była to okazją, aby zobaczyć maszyny zielonkowe, zasięgnąć pora-

dy specjalistów i fachowców, a także zobaczyć pracę prawie 50 zestawów maszyn niezbędnych do uprawy i zbioru zielonek (m.in. kosiarek, pras zwijających, prasoowijarek, owijarek do bel, przyczep). Podczas wystawy również Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko, które było licznie odwiedzane przez rolników. Na Zielonym Agro Show można było zapoznać się z szeroką ofertą wystawców, którzy zaprezentowali to co niezbędne do uprawy i zbiorów roślin zielonkowych, m.in. nowoczesne maszyny, nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, jak również elementy wyposażenia budynków inwentarskich. Opracowanie: KRIR

Wystawa przeznaczona jest dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka

Nie będzie zmiany przepisów o PCC Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie działań, aby znowelizować przepisy, które nakładają na rolnika obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości przy zakupie ziemi rolnej na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa.

Z

opłaty tej zwolnieni są obecnie rolnicy posiadający średnie i większe gospodarstwa, jednak dla gospodarstw mniejszych niż 11 ha nie ma tego wyłączenia, a zatem, zobowiązani są płacić za każdy dokupowany grunt. Stwarza to dodatkową barierę dla mniejszych gospodarstw, chcących się rozwijać i powiększać skalę produkcji. Zarząd KRIR postulował zwolnienie wszystkich rolników z podatku od czynności cywilnoprawnych, bez względu na powierzchnię kupowanej działki rolnej i zniesienie dolnej granicy powierzchni gospodarstwa, jaką będą posiadali po transakcji.

MRiRW przekazało sprawę do ministra finansów, który udzielił wyjaśnień, iż w odniesieniu do poruszonej kwestii zróżnicowania sytuacji podatników w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w zależności od powierzchni gospodarstw rolnych, stwierdza, że istnienie ulg i zwolnień podatkowych, jako stanowiące wyłom od powszechności opodatkowania, może być zawsze postrzegane przez niektóre grupy obywateli za niesprawiedliwe. Przekazano, że w związku z sygnałami o nadużywaniu zwolnienia z PCC przez

przedsiębiorców nabywających grunty gospodarstw rolnych na cele inwestycyjne (m.in. pod budowę mieszkaniową, usługową, stacji benzynowych, obiektów hotelowych, etc.), rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (VII kadencja Sejmu druk nr 2656) zakładał, m.in. całkowite zniesienie preferencji podatkowych w PCC i w podatku od spadków i darowizn w tym zakresie. Konsekwencją zniesienia zwolnienia miało być opodatkowanie na równych zasadach nabycia nieruchomości przez wyeliminowanie preferencji jednego rodzaju inwestycji. Ponadto, w polskim rolnictwie dominuje model własności rodzinnej, a przeniesienie własności rodzinnych gospodarstw rolnych następuje najczęściej na rzecz osób najbliższych w drodze darowizny albo w drodze dziedziczenia, które korzystają ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla osób najbliższych.

W toku prac parlamentarnych ustawodawca przyjął projekt z poprawką poselską, w wyniku której nie zniesiono zwolnienia, a ograniczono zakres jego stosowania, nadając mu obecne brzmienie. Z powyższych względów, jak i z uwagi na wzgląd na dochody budżetów gmin, nie wydaje się zasadne rozszerzanie zakresu zwolnienia. Wpływy z PCC stanowią w całości dochód budżetów gmin (zgodnie z położeniem nieruchomości, której własność jest przenoszona w drodze umowy) i są przeznaczone na realizację ich zadań. Przedstawiając powyższe, ministerstwo finansów poinformowało, że wprowadzanie odstępstw od powszechności opodatkowania wymaga zatem nie tylko racjonalności działania ustawodawcy z punktu widzenia adresatów tych ulg, ale także z punktu widzenia całego systemu podatkowego. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2018 NR 6

W

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

79

Sołtysi nie chcą szacować szkód łowieckich

związku z napływającymi do izb rolniczych oraz zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych sygnałami od wójtów i burmistrzów dotyczącymi problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich, które to, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 651), od 1 kwietnia 2018 r. mają przeprowadzać gminy, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra środowiska z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w następujących kwestiach: 1) Wójtowie wskazują na brak odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy (sołtysów), którzy mogliby w sposób fachowy i rzetelny taki proces szacowania przeprowadzić. Ustawa, co prawda zobowiązuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do przeszkolenia tych osób, ale z sygnałów napływających z Nadleśnictw Lasów Państwowych szkolenia te będą realizowane od maja do września br. Ustawa natomiast nakazuje oględziny i oszacowanie szkody w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia do gminy przez rolnika szkody. W związku z powyższym, nie jest możliwe dotrzymanie przez gminy tych terminów. 2) Sołtysi odmawiają uczestniczenia w procesie szacowania, a wójt, burmistrz lub prezydent nie ma możliwości prawnych do zmuszenia ich do podjęcia tych czynności, ponieważ pomiędzy gminą a sołtysem nie powstaje stosunek pracy i brak jest podległości służbowej.

Ponadto, brak jest również możliwości prawnych zapłacenia za tę czynność przedstawicielom jednostki pomocniczej, a obciążenie pracą jest dość znaczne, bo w niektórych przypadkach jest to kilkudziesięciokrotny udział sołtysów w szacowaniu w skali roku, przy czym do większości szkód należy pojechać na pole 2 razy: na oględziny i do szacowania ostatecznego. 3) Wójtowie wskazują również na brak trybu powoływania zespołów szacujących szkody. Brak jest przepisów wykonawczych w tej sprawie. A obowiązujące przepisy powodują, że dla każdego gospodarstwa będzie innych skład komisji, chociażby ze względu na zmienność członków zespołu w postaci przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego czy rolnika, u którego szkoda powstała. 4) Podnoszona jest też kwestia odpowiedzialności gminy za błędy szacowania przez osoby, niepozostające w stosunku pracy z gminą. Powyżej opisane kwestie są tylko najczęściej powtarzającymi się w kontaktach z gminami, ale należy mieć na uwadze szereg innych wątpliwości, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi (chociażby wzór protokołu z szacowania szkody, itp.) Zarząd KRIR wniósł o ustosunkowanie się ministra środowiska do wskazanych problemów i podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania obowiązujących przepisów.

Szkodliwy raport NIK

Artykuł sponsorowany

R

ealizując wniosek z XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do prezesa NIK oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi w kwestii raportu NIK dotyczącego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. Samorząd rolniczy nie zgodził się z treścią raportu, który w negatywnym świetle stawia głównie produkcję mięsa drobiowego w Polsce. Takie informacje działają na szkodę producentów rolnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę pozycję polskiego mięsa drobiowego na rynku europejskim i światowym. KRIR zawnioskowała o precyzyjne i wyczerpujące sporządzanie tego typu raportów i ostrożne przedstawianie wniosków, ponieważ przedstawiane dane mają znaczący wpływ na ogromny sektor polskiej gospodarki, jakim jest rolnictwo, który generuje każdego roku rekordowy wzrost eksportu. Opracowanie: KRIR

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych

W odpowiedzi na wniosek KRIR, Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska wyjaśnił, że od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Wnioski o szacowanie szkód należy więc składać do organu wykonawczego gminy właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Oględzin i ostatecznego szacowania szkody dokonuje zespół, w skład którego wchodzi przedstawiciel urzędu gminy, przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowany rolnik. Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, poinformowano, że należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

Copa i Cogeca popierają apel KRIR o nieobcinanie budżetu UE Copa i Cogeca poparły wczorajsze wydarzenie medialne zorganizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) na temat budżetu UE po 2020 r., dając wyraz poważnym obawom i sprzeciwiając się planowanym cięciom w unijnych wydatkach na rolnictwo.

P

odczas wydarzenia prezes KRIR zdecydowanie przeciwstawił się planowanym na lata 2021–2027 cięciom w wydatkach na rolnictwo twierdząc, że nie pozwolą one na osiągnięcie celów środowiskowych UE ani na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla coraz większej liczby ludności. Sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen powiedział „Copa i Cogeca zdecydowanie odrzucają wszelkie propozycje obcięcia wydatków na WPR w przyszłym budżecie UE. Docho-

dy rolników już wynoszą 40% średnich zarobków w UE, a w ciągu ostatnich czterech lat spadły o 20%. Cięcia budżetowe zagrażają nie tylko utrzymaniu rodzin rolniczych i znacznej części unijnych obszarów wiejskich, lecz również osiągnięciu celów środowiskowych i społecznych UE”. Organizacje rolnicze i spółdzielcze z całej UE zjednoczyły się publikując deklaracje, jak Hiszpania czy Francja, które zaapelowały do prezydenta Macrona o przejęcie odpowiedzialności

8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód. Departament Leśnictwa przekazał także, iż powyższa nowelizacja nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Aktualnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony zarządzeniem dyrektora generalnego LP.  Opracowanie: KRIR

za zapewnienie odpowiedniego budżetu dla witalnych obszarów wiejskich. W odpowiedzi na dążenie rządów Szwecji i Danii do wprowadzenia ograniczeń budżetowych po 2020 r., przewodniczący Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności, Martin Merrild, wraz z przewodniczącym Szwedzkiego Związku Rolników, Palle Borgstromem, powiedzieli: „Nasi rolnicy mogą ponieść poważne straty gospodarcze ze względu na cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), jeśli państwa członkowskie nie zgodzą się z zasadą „nowe fundusze na nowe inicjatywy” i koniecznością pokrycia deficytu budżetowego będącego skutkiem Brexitu. Potrzebujemy silnego budżetu na rolnictwo, by europejscy rolnicy mogli dostarczać naszym konsumentom żywność po przystępnych cenach, jednocześnie spełniając ambitne wymogi społeczne dotyczące sposobu produkcji żywności, związane ze środowiskiem, zmianami klimatu i dobrostanem zwierząt”. Opracowanie: KRIR


80 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

czerwiec 2018 NR 6

Ustawianie zasłon przeciwśnieżnych W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie stosowania przepisu art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) uprawniającego zarządcę drogi do wstępu na grunty przylegle do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, m.in. w celu ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych, Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło stanowisko, że jak wyjaśniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych zasłony przeciwśnieżne lokalizowane są w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi w zależności od warunków ukształtowania terenu oraz w oparciu o doświadczenia i obserwacje w zakresie zawiewania korpusu drogowego padającym i nawiewającym śniegiem.

P

rzekazano, że zasłony ustawiane są po zebraniu plonów z pól uprawnych, wykonaniu orki i ewentualnie uprawy ozimej. Termin zakończenia prac związanych z ustawieniem zasłon dla dróg krajowych został określony w zarządzeniu nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wytycznych zimowego utrzymania dróg na dzień 30 listopada. Na prawidłowe wykonanie zasłon przede wszystkim mają wpływ: stan gruntów (wskazany brak ich nawodnienia, przy lekkim zamarznięciu) i brak opadów atmosferycznych. Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych przy spełnieniu powyższych warunków pozwala na prawidłowy ich montaż a wykorzystywany sprzęt w najmniejszym stopniu uszkadza zagospodarowane pola. W praktyce jednostki GDDKiA starają się wykonywać prace związane z koniecznością montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych przy jak najmniejszych utrudnieniach w pracach polowych i uszkodzeniach wykonanych zasiewów. Zdarzają się również przypadki usuwania przez posiadaczy nieruchomości

już zamontowanych zasłon, w celu wykonania prac polowych, nawet w miesiącu grudniu. W takich przypadkach, ponownie po zakończeniu prac polowych, montuje się zasłony. Jak wyjaśniła GDDKiA, zawiadomienie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z reguły przekazywane jest do urzędu gminy właściwego miejscowo celem umieszczana zawiadomień na tablicach ogłoszeń w urzędzie.

Nie będzie informacji dla właściciela gruntu Odnosząc się do propozycji samorządu rolniczego co do informowania każdego właściciela gruntu przez zarządcę drogi o planowanym terminie wykonania ww. zasłon oraz uzyskiwaniu pisemnej zgody na ich ustawienie, przekazano, iż w ocenie resortu infrastruktury przedmiotowe rozwiązanie może doprowadzić do opóźnień a nawet do wstrzymania prac związanych z wykonaniem zasłon. Powyższe z kolei będzie miało niekorzystny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Zasłony ustawiane są po zebraniu plonów z pól uprawnych, wykonaniu orki i ewentualnie uprawy ozimej Wynika to z braku możliwości pozyskania danych o właścicielu, dzierżawcy, użytkowniku przyległych gruntów z uwagi na: brak aktualnych danych z ewidencji gruntów, nieuregulowany stan prawny nieruchomości, nieustalone granice, brak informacji o faktycznych użytkownikach gruntu (dzierżawcach). Ponadto wskazano na duże rozdrobnienie działek przyległych do pasa drogowego oraz czas niezbędny na przeprowadzenie procedury pisemnego powiadamiania i uzyskiwania pisemnej zgody na dokonanie czynności w terenie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dodatkowo, możliwe jest, że część właścicieli nie wyrazi zgody na przeprowadzenie czynności w terenie. W kwestii wprowadzania dodatkowych regulacji, na podstawie których możliwe będzie przyznanie właścicielom gruntu odszkodowania, przekazano informację, że kwestia ta została uregulowana w art. 21 ust. 3 w ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym cyt. „Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w ust. 2, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami”. Stosownie do art. 128 ust. 4 przedmiotowej ustawy z dnia 21 sierp-

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

Z

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) odszkodowanie należne właścicielowi gruntu powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń powodujących szkodę zmniejszeniu uległa wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu”. W związku z tym przy ocenie szkody należy wziąć pod uwagę wszelkie aspekty mające wpływ na wysokość strat. Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 21 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, odszkodowanie ustala starosta”, który po zasięgnięciu opinii biegłego wydaje w tym przedmiocie decyzję administracyjną. Od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania stronie przysługuje odwołanie. Reasumując, w ocenie resortu infrastruktury unormowania dotyczące ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych oraz wypłacania odszkodowania za ewentualnie poniesione szkody przez posiadaczy nieruchomości są kompleksowe i zapewniają przeprowadzenie czynności w sposób sprawny z poszanowaniem praw posiadaczy nieruchomości. Opracowanie: KRIR

Jednolite zasady we wnioskach o dopłaty do paliwa

arząd KRIR mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do MRiRW w sprawie zwolnienia z obowiązku podpisywania wniosku o tzw. „dopłaty do paliwa rolniczego” przez właścicieli gruntów. W wielu przypadkach właściciele gruntów nie użytkują ich osobiście, lecz wydzierżawiają innym rolnikom. W niektórych gminach wymaga się podpisu/zgody właściciela gruntu (oprócz

użytkownika składającego wniosek). Często zdarza się, że właściciele tych wydzierżawionych gruntów mieszkają w dużej odległości lub za granicą i kontakt z nimi jest ograniczony lub wręcz niemożliwy. Zdaniem członków KRIR, należałoby ujednolicić zasady składania ww. wniosków z uwzględnieniem wyłącznie podpisu użytkownika gruntów. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2018 NR 6

O

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

81

Wniosek o poprawę opłacalności upraw ekologicznych zbóż

dpowiadając na wniosek zarządu KRIR w sprawie podjęcia działań, które spowodują poprawę opłacalności produkcji ekologicznej zbóż poprzez zwiększenie dopłat do produkcji ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi przekazało, że w ramach PROW 2014– 2020 znajduje się m.in. działanie „Rolnictwo ekologiczne”, którego celem jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.). Przekazano, że wspieranie tych dobrowolnych zobowiązań polega na przyznawaniu płatności do powierzchni upraw będących w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne lub powierzchni upraw będących po okresie konwer-

Na płatności związane z produkcją, we wszystkich sektorach łącznie, Polska przeznacza ok. 15% rocznego pułapu krajowego sji. W ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014–2020, płatności do zbóż są przyznawane w ramach pakietów: (I) Uprawy rolnicze w okresie konwersji/po okresie konwersji oraz (II) Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji/po okresie konwersji.

Z punktu widzenia systemu płatności bezpośrednich zaznaczono, że celem dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją w ramach płatności bezpośrednich (I filar WPR) jest wsparcie sektorów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne i które znajdują się w trudnej sytuacji. Resort rolnic-

twa wskazał, że przeprowadzone diagnozy wykazały, że w warunkach Polski sytuacja taka dotyczy sektorów: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu i konopi włóknistych. Na płatności związane z produkcją, we wszystkich sektorach łącznie, Polska przeznacza ok. 15% rocznego pułapu krajowego, a więc prawie cały dostępny limit. Jednocześnie podkreślono, że rolnicy zajmujący się uprawą zbóż (w tym zbóż ekologicznych) mogą korzystać na zasadach ogólnych z pozostałych, powszechnych instrumentów wsparcia dostępnych w Polsce w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. z: Jednolitej Płatności Obszarowej, płatności za zazielenienie oraz, po spełnieniu dodatkowych warunków, płatności dodatkowej i płatności dla młodych rolników. Opracowanie: KRIR

Resort środowiska odpowiada jak szacować szkody Departament Leśnictwa w ministerstwie środowiska w odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego dotyczące problemów związanych z praktycznym funkcjonowaniem ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. poz. 651) poinformował, że w związku z krótkim okresem między publikacją ww. ustawy, a jej wejściem w życie, samorządy nie miały czasu na przygotowanie się do realizacji nowego obowiązku ustawowego.

P

rzekazano, że niezależnie od tego, przyjmowanie zgłoszeń o szacowanie szkód nałożone na gminy oraz udział przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin w szacowaniu szkód funkcjonuje już od 1 kwietnia 2018 r., mimo że osoby nie miały możliwości przejścia stosownego przeszkolenia. Jednocześnie zaznaczono, że komisje dokonujące szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych będą się składały również z przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, którzy do tej pory samodzielnie szacowali szkody. Mają oni fachową i praktyczną wiedzę z tego zakresu. W pierwszym okresie funkcjonowania ustawy, do czasu zdobycia stosownej wiedzy w zakresie szacowania szkód po odbyciu szkolenia prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, sołtysi mogą

opierać się na wiedzy i doświadczeniu dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Jednocześnie wskazano, że ustawa z dnia 22 marca 2018 r. nie nakłada wprost obowiązku posiadania przeszkolenia przez osoby działające w zespołach ds. szacowania szkód. Podkreślono, że istnieje możliwość skorzystania z dostępnej na rynku oferty szkoleń z zakresu szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, które prowadzą podmioty inne niż PGL LP. Informujemy także, że z początkiem maja rozpoczęły się szkolenia dotyczące szacowania szkód organizowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Docelowo, na platformie e-learningowej Lasów Państwowych dostępne będzie również szkolenie e-learningowe z tego zakresu. Ponadto, na kana-

le YouTube Lasów Państwowych udostępniono film instruktażowy. Opracowano także specjalny skrypt obejmujący tematykę szacowania szkód.

Kto w zespole szacującym?

Resort środowiska wskazał, że art. 46 znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie stanowi, że szacowaniem szkód łowieckich, a także ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się zespół, który składa się z przedstawiciela gminy, przedstawiciela dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego i poszkodowanego rolnika, z przewodnią rolą tego pierwszego. Przedstawicielem gminy jest przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona. W przypadku gdy jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo, jej organem wykonawczym jest sołtys. W świetle tych przepisów możliwe jest zatem udzielenie przez sołtysa pełnomocnictwa innej osobie w celu szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania. Może to być dowolna osoba, np. rzeczoznawca, specjalista z izby rolniczej czy przedstawiciel sąsiedniego koła łowieckiego. W związku z brakiem wskazania w ww. ustawie trybu powoływania zespołów szacujących szkody, sprawa zostaje do wła-

snego rozwiązania przez podmioty biorące udział w szacowaniu. Jednocześnie wskazano, że z ustawy wynika wprost jedynie skład zespołu szacującego szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. W przypadku, gdy zaistnieją błędy w szacowaniu szkód lub wyliczona wysokość odszkodowania nie będzie satysfakcjonująca dla poszkodowanego, istnieje możliwość złożenia odwołania do właściwego terytorialnie nadleśniczego w przypadku obwodów łowieckich dzierżawionych lub dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w przypadku obwodów zarządzanych. Wprowadzona możliwość odwołania powinna pozytywnie wpłynąć na rozstrzyganie konfliktów w zakresie szacowania szkód. Jednocześnie wprowadzona procedura powoduje brak możliwości jakiegokolwiek obciążania gmin spowodowane błędami w szacowaniu szkód. Przekazano także, że do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, szacowanie szkód odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 42 poz. 272). Rozporządzenie to określa także wzór formularza szacowania szkód, z którego należy korzystać. Opracowanie: KRIR


82 PW

czerwiec 2018 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08.05.2018 r. – Senat RP

■ Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt”; ■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bieżącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

05.06.2018 r. – Sejm RP

■ Rozpatrzenie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Nowe formy finansowania projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – rozwiązania prostsze, lecz nieukierunkowane na rezultaty” – przedstawia członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski; ■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat produkcji żywności wysokiej jakości jako szansy polskiego rolnictwa; ■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat innowacyjnych rynków dla zrównoważonego rolnictwa;

■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu zainicjowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”; ■ rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat procesów koncentracji w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce i na świecie.

05.06.2018 r. – Senat RP

■ Prezentacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”.

06.06.2018 r. – Sejm RP

■ Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat funkcjonowania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarkinarodowej; ■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego nadzorowanego przez Krajowe Laboratoria Referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym PIB;

■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2552) – uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat aktualnej procedury rejestracji środków ochrony roślin w Polsce – propozycje zmian; ■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat regulacji prawnych w zakresie stosowania adiuwantów w środkach ochrony roślin w Polsce oraz regulacji w wybranych krajach UE i na świecie;

■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat przeciwdziałania zagrożeniom dla polskiego sadownictwa, jakimi są przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin.

06.06.2018 r. – Senat RP

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku owoców miękkich i ich przetwórstwa. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych; ■ ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych wojewódz-

twach lub latach w ramach określonych działań poddziałań PROW na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020wraz z oceną skutków regulacji; ■ projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■ projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej w przypadkach, gdy naruszenia dotyczą podmiotów, które mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, albo nie można ustalić właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego do jej nałożenia; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018; ■ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach

między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM)2018 173; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów; ■ rządowy projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ■ rządowy projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ■ projekt rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska; Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement