__MAIN_TEXT__

Page 1

72 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

marzec 2018 NR 3

NR 3 (141) marzec 2018 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Zimowiska 2018 Czytaj na stronie 74

Kolejne spotkanie izb Regionu Trójmorza Czytaj na stronie 75

Wydziały rolnictwa w każdym województwie Czytaj na stronie 75

Leśne drogi nie dla rolników Czytaj na stronie 76

Służba wojskowa a emerytura rolnicza Czytaj na stronie 76

eWniosekPlus – wersja demo Czytaj na stronie 77

KRIR członkiem Cogeca Czytaj na stronie 77

Restrukturyzacja zadłużeń rolników Czytaj na stronie 78

EUFRAS w Warszawie Czytaj na stronie 78

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 79

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 79

Sytuacja w rolnictwie w nowym roku Rok 2017 był czasem niesprzyjającym dla rolnictwa, szczególnie pod względem klimatycznym. Wiosenne przymrozki spowodowały duże straty sadowników i ogrodników. Mokre i burzowe lato znacznie utrudniało żniwa, a deszczowa jesień paraliżowała zbiory kukurydzy, roślin okopowych i warzyw. Do tych trudności doszedł ciągle rozprzestrzeniający się wirus afrykańskiego pomoru świń u dzików, który znalazł też odzwierciedlenie w sytuacji producentów trzody chlewnej, a także nadal nieuregulowana kwestia łowiectwa w Polsce.

W

związku z tym, wielu rolników przeżywa trudności finansowe, walczy o przetrwanie. Tylko pewna grupa producentów usatysfakcjonowana jest stabilnymi cenami za mleko, jabłka czy truskawki. Producenci trzody chlewnej na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF-em walczą o utrzymanie produkcji, prowadząc bioasekurację. W pozostałych częściach kraju o znaczącej produkcji trzody chlewnej – Wielkopolsce, Kujawach, północy Mazowsza i w Łódzkiem hodowcy obawiają się rozprzestrzenienia wirusa ASF. Można zadać pytanie, czy w tej kwestii państwo pomaga tym, którzy nie ze swojej winy najbardziej ucierpieli?

ASF – największy problem polskiej wsi Zacznijmy od ASF, który jest dziś największym problemem polskiej wsi, ale także innych gałęzi gospodarki – przetwórstwa, handlu, miejsc pracy. Co w tej kwestii zrobił rząd i czy można było więcej? Wydaje się, że po wielu latach walki z chorobą najważniejsza jest dziś redukcja populacji dzików, aby nie rozprzestrzenić choroby w głąb kraju. Odpowiedzialne za to ministerstwo środowiska, poprzez brak odpowiedniego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim, nie wywiązało się z tego obowiązku. Samorząd rolniczy wielokrotnie zgłaszał ten problem i monitorował pogarszającą się sytuację. Minister rolnictwa i rozwoju wsi zabezpieczał środki na wprowadzenie bioasekuracji w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę trzody chlewnej, występował do Komisji Europejskiej o uruchomienie dodatko-

Jak na obecną sytuację w rolnictwie reagują izby rolnicze?

wych środków na pomoc producentom świń w postaci pomocy na wyrównanie dochodów, nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych czy pomocy na„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Samorząd rolniczy poprzez działalność w strukturach Copa wspierał rolników, a także resort rolnictwa w tej kwestii na forum Unii Europejskiej. Przyznana pomoc zawsze jest niewystarczająca i nie zabezpieczy potrzeb wszystkich rolników. W dalszym ciągu największym problemem

jest to, by rozprzestrzenianie ASF-u u dzików nie wpłynęło negatywnie na małe gospodarstwa produkujące trzodę chlewną na niewielką skalę, by mogły one się utrzymać. Kwestia ta była poruszana wielokrotnie w rozmowach z rządem, co znalazło odzwierciedlenie w legislacji resortu rolnictwa w tym zakresie. Ponadto, trzeba zdawać sobie sprawę, że zatrzymanie rozwoju ASF w Polsce zależy od solidarnego współdziałania

dokończenie na str. 74


marzec 2018 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

73

Zasady dzierżawy gruntów rolnych 5 marca 2018 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz dyrektor generalny KOWR Witold Strobel, podpisali porozumienie akceptujące stosowanie kryteriów i ich punktacji w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych.

P

orozumienie osiągnięto wskutek odbytych w styczniu br. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi trzech spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli: ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi pod przewodnictwem Krzysztofa Jurgiela i Zbigniewa Babalskiego, centrali KOWR pod przewodnictwem dyrektora generalnego KOWR Witolda Strobla oraz Oddziałów Terenowych KOWR, Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem prezesa Wiktora Szmulewicza oraz wojewódzkich izb rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, w tym przedstawicieli Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność. Efektem przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień jest opracowane przez KOWR Zarządzenie Nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 22.02.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/Z z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

chomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu. 2. Powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z ZWRSP przez rolnika lub jego małżonka – liczba punktów 20. Oferenci, którzy osobiście lub ich małżonek na dzień składania ofert kiedykolwiek nabyli lub są Prezes KRIR oraz Dyrektor Generalny KOWR podpisa- dzierżawcami użytków rolli porozumienie akceptujące kryteria w przetargach nych z Zasobu o łącznej ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości powierzchni mniejszej lub równej 1,5-krotności średniej Wprowadzone zmiany kryteriów i ich powierzchni gruntów rolnych w gospopunktacji obowiązują na terenie całego darstwie rolnym w danym województwie kraju. Kryteria 1–5, mają charakter obli- – otrzymują maksymalną liczbę punktów. gatoryjny, a 6 dowolne kryterium może 3. Intensywność produkcji zwiezostać przyjęte po uzgodnieniu z radą rzęcej w gospodarstwie oferenta – społeczną. Maksymalna liczba punktów liczba pkt 10. Ocena dokonywana jest to 100. Mimo że kryteria 1–5 i ich punk- na podstawie obsady inwentarza żywetacja obowiązuje na terenie całego kra- go w sztukach dużych (Duże Jednostju, to kryteria 2 i 5 są kryteriami regio- ki Przeliczeniowe — DJP) w przeliczenalnymi uwzględniającymi regional- niu na 1 ha UR według średniorocznej ną (wojewódzką) strukturę obszarową obsady w poprzednim roku. Punkty za gospodarstw rolnych, o których wpro- to kryterium przyznawane są za chów wadzenie postulowali rolnicy w trakcie gatunków gospodarskich. konsultacji. 4. Kryterium wieku – liczba punk1. Kryterium odległości nadal składa tów 10. się z 2 parametrów i za każdy z nich możOsoba, która w dniu ogłoszenia na otrzymać 10 pkt. Parametr 1a został wykazu nieruchomości Zasobu przeznanieco zmieniony, dotyczy on odległości czonych do dzierżawy nie ukończyła 41 działki, na której znajduje się adres zamel- lat otrzymuje maksymalną liczbę punkdowania na pobyt stały oferenta od nie- tów, a ta osoba, która ukończyła już 65 ruchomości Zasobu będącej przedmio- lat (od dnia następnego od daty urodzetem przetargu. Parametr 1b – dotyczy nia) nie otrzymuje punktów. Pozostaodległości nieruchomości rolnej, w skład li uczestnicy przetargu otrzymują liczktórej wchodzą użytki rolne, od nieru- bę punktów proporcjonalną do wieku.

5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka – liczba punktów 30. Kluczowymi pojęciami przy ocenie ofert w zakresie powierzchni są: Pp powierzchnia preferowana przyjmuje się ją na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie, z tym że w województwach, w których ta średnia była niższa niż 10 ha, przyjmuje się Pp równą 30 ha. P – powierzchnia nieruchomości wystawionej do przetargu, wyrażona w ha użytków rolnych. Pmax – powierzchnia użytków rolnych największego gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby uczestniczyć w przetargu ograniczonym (Pmax równa się 300 ha P). Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy, których powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej (Pp). Oferty, który powierzchnia UR mieści się powyżej Pp i mniej niż Pmax otrzymują proporcjonalną liczbę punktów. Zero punktów otrzymują oferty, w których powierzchnia UR wynosi Pmax. 6. Kryterium uwzględniające warunki regionalne uzgodnione z radą społeczną (po jej powołaniu) – liczba punktów 10. Opracowanie: KRIR

Stosowanie miedzi jako substancji czynnej W związku z prowadzonym przez Komisję Europejską procesem ponownej autoryzacji zezwolenia na miedź jako substancji czynnej, który jest obecnie w toku i zostanie zakończony przed styczniem 2019 r., kiedy to Komisja oceni, czy miedź będzie autoryzowana na kolejne 4 do 7 lat, zarząd KRIR przekazał sekretarzowi generalnemu Copa Cogeca opinię samorządu rolniczego w tej kwestii.

P

oinformowano, że związki miedzi zostały wprowadzone do ochrony roślin już w XIX wieku. W Polsce związki miedzi stosowane są oficjalnie od 1964 r., gdy wprowadzono system rejestracji środków ochrony roślin. Głównie używany jest tlenochlorek miedziowy, który znajduje się w 10 preparatach oraz tlenek miedzi, zarejestrowany w 1 fungicydzie. Tlenochlorek miedziowy stosowany jest do ochrony głównych roślin

sadowniczych przed najważniejszymi sprawcami chorób: parch jabłoni i gruszy, zaraza ogniowa, rak bakteryjny drzew owocowych, kędzierzawość liści brzoskwini i inne. Rośliny warzywne (pomidor, ogórek, fasola), chmiel (mączniak rzekomy), ziemniak (zaraza ziemniaka). Związki miedzi zwalczają najważniejsze patogeny, które nie są ograniczane przez inne fungicydy, np. zara-

za ogniowa, która należy do bardzo ważnych gospodarczo patogenów. Aktualnie istnieje brak alternatywy dla związków miedzi w zwalczaniu zarazy ogniowej. Tlenochlorek miedziowy wykazuje bardzo dobre właściwości bakteriobójcze. Aktualnie jest brak alternatywy dla związków miedzi w zwalczaniu chorób bakteryjnych. Miedź wykazuje wzorcowe działanie bakteriostatyczne, które nie będzie można zastąpić innymi substancjami. W celu przeciwdziałania kumulacji związków miedzi w środowisku w UE wprowadzono maksymalną dawkę w ciągu 1 roku, która wynosi 4,5 kg/ha. Również w produkcji ekologicznej w Polsce i innych krajach UE można stosować związki miedzi i aktualnie

nie ma żadnej alternatywy, gdyż w tym systemie można stosować tylko substancje naturalne. Samorząd rolniczy uważa, że wprowadzenie innych fungicydów nie zapewni takiej skuteczności, jaką wykazują związki miedzi, szczególnie w zwalczaniu chorób bakteryjnych i zarazy ogniowej. Koszt syntetycznych fungicydów w porównaniu do związków miedzi jest ponad 10-krotnie wyższy. Ewentualne wycofanie związków miedzi, zdaniem izb rolniczych, wpłynie na pogorszenie efektu ochronnego oraz zwiększy w stopniu bardzo wysokim koszty ochrony roślin, co wpłynie na zmniejszenie opłacalności produkcji roślinnej. Opracowanie: KRIR


74 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

marzec 2018 NR 3

Artykuł sponsorowany

Sytuacja w rolnictwie w nowym roku

dokończenie ze str. 72 wszystkich stron – wielu instytucji rządowych, służb weterynaryjnych, służb granicznych, wojska, policji, rolników, ale i często ludzi niezwiązanych z rolnictwem.

Ubezpieczenia i zabezpieczenia Nie jest możliwe natychmiastowe rozwiązanie wszystkich problemów polskiej wsi i uchronienie rolników przed wszystkimi możliwymi ryzykami. Aby chociaż w znacznym stopniu zniwelować straty spowodowane w gospodarstwach przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, rolnicy powinni korzystać z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. System nie jest doskonały, jednak ilość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie państwa na dopłaty do ubezpieczeń corocznie jest zwiększana. Rząd także, poprzez nowelizację przepisów komorniczych i wprowadzenie opinii izby rolniczej w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów uznanych za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji, wprowadził postulowaną przez samorząd rolniczy ochronę gospodarstw rolnych. Ciągle podnoszony przez rolników problem opłacalności produkcji rolnej jest w pewnym stopniu spowodowany zbyt małym wpływem rolników na łańcuch żywnościowy. Rząd podejmuje działania w celu eliminacji pośredników w relacji producent – konsument. Wprowadzone w związku z tym przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej nie są może jeszcze modelem idealnym, ale pozwalają na postawienie pierwszego kroku dla pewnej grupy, zwłasz-

cza małych gospodarstw na uzyskanie dodatkowego dochodu ze swojej działalności. Małe gospodarstwa muszą także szukać obniżenia kosztów prowadzenia produkcji poprzez wspólne inwestycje, np. w maszyny czy budynki inwentarskie, co także przewidziane jest w przepisach o spółdzielniach. Duże gospodarstwa hodowlane powinny być w większym stopniu powiązane z rynkiem, poprzez uczciwe umowy kontraktacyjne określające kwestię dojścia do ceny, sposoby gwarancji i wypłaty za dostarczony towar, co należy jeszcze dopracować. Przygotowywana jest również tak potrzebna od wielu lat ustawa o oddłużeniu gospodarstw mająca pomóc w spłacie kredytów rolnikom.

Co izby na to? Jak na tę konkretną sytuację w rolnictwie reagują izby rolnicze? Samorząd rolniczy aktywnie włącza się w kreowanie polityki rolnej państwa oraz Unii Europejskiej – przedstawia swoje opinie zarówno do projektów aktów prawnych, jak i na bieżąco zgłaszając konkretne problemy rolników. I tak, w roku 2017 Krajowa Rada Izb Rolniczych zaopiniowała 224 akty prawne. Izby rolnicze prowadzą punkty porad prawnych dla rolników, gdzie radcowie prawni pomagają rolnikom w konkretnych przypadkach, często procesowych, związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Wielokrotnie podnoszony był także przez samorząd rolniczy problem nowelizacji Prawa łowieckiego. Izby rolnicze apelowały o wprowadzenie odpowiednich przepisów chroniących własność rolników, a także właściwie szacujących szkody łowieckie i przedstawiały konkretne propozycje legislacyjne. Jest to jedna z najważniejszych obecnie kwestii

do uregulowania dla rolników na terytorium całego kraju. Izby rolnicze podjęły się również wyzwania pomocy rolnikom w elektronicznym wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Zorganizowano szkolenia dla doradców rolniczych pracujących w izbach rolniczych na poziomie krajowym i przeszkolono około 80 osób. Osoby te będą przekazywały wiedzę zdobytą na szkoleniach na kolejne szczeble samorządu rolniczego i będą służyły pomocą dla rolników. Ponadto, izby rolnicze biorą czynny udział przy właściwym rozdysponowaniu gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalając z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa czytelne i jasne kryteria dla całej Polski, by wiadomo było kto i na jakich zasadach może starać się o dzierżawę ziemi. Samorząd rolniczy w dalszym ciągu będzie reagował na problemy z prowadzeniem produkcji rolnej na wsi. Wieś to miejsce dla gospodarstw rolniczych i niedopuszczalne jest, aby inni mieszkańcy tych obszarów hamowali rozwój produkcji rolnej poprzez tworzenie prawa miejscowego ograniczającego rolnikom prowadzenie działalności. Sytuacja taka miała miejsce np. w Strzelcach Opolskich, gdzie po interwencji Krajowej Rady Izb Rolniczych wojewoda opolski uchylił uchwałę rady miejskiej znacznie ograniczającą wywóz nawozów naturalnych. Przez ostatnie lata polska wieś osiągnęła ogromny sukces – zwiększyła się produkcja rolna, a eksport produktów rolno-spożywczych ciągle rośnie. Notujemy około 30% nadwyżki eksportowej i potrzebne są coraz silniejsze starania w celu zachowania tych tendencji. Należy stawiać na jakość poprzez odpowiednie stosowanie środków ochrony roślin wia-

Zimowiska 2018

W

dniach 13 stycznia – 20 lutego 2018 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, które do dnia rozpoczęcia turnusu nie ukończyły 16. roku życia oraz których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Program zimowiska obejmował naukę jazdy na nartach Wypoczynek zimowy w 2018 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. Poszczególne turnusy zorganizowane zostały w Białym Dunajcu k. Zakopanego

w województwie małopolskim oraz w Tleniu w Borach Tucholskich – województwo kujawsko-pomorskie. Dla dzieci i młodzieży zostały zaplanowane różnorodne zajęcia promujące aktywność ruchową, sport oraz zdrowy tryb życia. Uczestnicy zimowisk poznawali kulturę regionu poprzez spotkania z ludowym artystą, zwiedza-

domego pochodzenia i produkcję wartościowej żywności, co zapewni producentom stabilność dochodów.

Potrzeba czasu Zmiany na wsi to proces długofalowy, trwający nawet kilkadziesiąt lat. Ważne jest, by stworzyć odpowiednie warunki dla ludzi młodych, którzy chcą prowadzić gospodarstwa rolne poprzez podwyższenie standardów życia i zapewnienie dostępu do dobrej infrastruktury, służby zdrowia czy kultury na wsi. Jako prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, apeluję o poważne podejście do problemu ASF-u wszystkich stron. Sytuacja jest na tyle poważna, że nie należy przekształcać jej w problem polityczny lub rozgrywać przy tym partykularnych interesów, zwłaszcza w tym i nadchodzącym roku wyborczym. Często w takich okolicznościach pojawiają się osoby mające na wszystko odpowiednie rozwiązanie i lekarstwo, a sami nierzadko niepotrafiący prowadzić nawet własnego gospodarstwa czy łamiący podstawowe zasady współdziałania i uczciwości w społeczeństwie i środowisku rolników w najbliższym sąsiedztwie. Na koniec chciałbym podkreślić, że aby praca Rządu, w tym praca resortu rolnictwa, przyniosła dobre rezultaty dla rolnictwa, związki i organizacje rolnicze mające najlepszą wiedzę w tym obszarze powinny udzielać pokojowego wsparcia, zgłaszając pilne postulaty, opiniując projekty aktów prawnych. Protesty nie prowadzą do długofalowych działań i kształtowania polityki rolnej. Pamiętajmy, że na wszystko potrzeba dłuższego czasu i niektóre zmiany odczuwalne są dopiero w perspektywie lat. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych /-/ Wiktor Szmulewicz

nie muzeów oraz brali udział w licznych konkursach i zabawach. Ponadto program obejmował naukę jazdy na nartach, zajęcia na basenie, piesze wycieczki krajoznawcze, rozgrywki sportowe, zajęcia taneczne, muzyczne i artystyczne. Wzorem lat ubiegłych, Krajowa Rada Izb Rolniczych również będzie się starała pozyskać dofinansowanie i przy współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi zorganizować wypoczynek letni w formie kolonii i półkolonii w 2018 roku. Osoby chętne mogą zgłaszać się do wojewódzkich izb rolniczych, przy czym liczba zgłoszeń uzależniona będzie od miejsc przyznanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Opracowanie: KRIR


marzec 2018 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

Kolejne spotkanie izb Regionu Trójmorza 1 marca 2018 r. w Bratysławie, odbyło się II posiedzenie izb rolniczych państw Regionu Trójmorza. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Konferencję otworzył prezes Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej Milan Semancik, który przedstawił stanowisko w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Następnie swoje wystąpienie miała minister rolnictwa i rozwoju wsi Słowacji Gabriela Matecna, która przedstawiła pozycję tego kraju w sprawie przyszłej WPR. Podczas konferencji wystąpił również Ladoslav Miko – przewodniczący reprezentacji Komisji Europejskiej w Słowacji oraz John Bryan – członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

N

astępnego dnia odbyło się 69. poszerzone posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego omówiono sytuację na rynkach rolnych poszczególnych państw uczestniczących w posiedzeniu, pozycję Komisji Europejskiej w sprawie WPR po 2020 r. w porównaniu z Deklaracją Bratysławską oraz wysłuchano prezentacji firmy Bayer w sprawie Praktyk w Rolnictwie Zrównoważonym. Na koniec posiedzenia podpisano wspólną deklarację w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. W deklaracji przedstawiciele rolników z państw Grupy V4, poszerzonych o Litwę, Bułgarię i Rumunię, reprezentujących izby rolnicze z Regionu Trójmorza zawnioskowali o uwzględnienie postulatów dotyczących WPR po 2020, zgodnych z Deklaracją Bratysławską z 31 marca 2017 r. Podkreślono przede wszystkim: ■ potrzebę silnej WPR po 2020 r. z odpowiednimi zasobami finansowymi, aby zapewnić ekonomiczną żywotność naszych rolników i być w stanie wypełnić gospodarczy, środowiskowy i społeczny cel w wymiarze zrównoważonego rozwoju; ■ konieczność zachowania bezpośredniego wsparcia dochodów dla aktywnych rolników, jako głównego źródła przychodów beneficjentów WPR. Płatności bezpośrednie, w szczególności jednolita Płatność Bezpośrednia zapewnia stabilizację i zapewnia płynność rolnikom. Odgrywa ona istotną rolę w zapewnieniu zrównoważonego rolnictwa i utrzymania opłacalnej produkcji żywności. ■ aby zasoby wspólnego finansowania nie mogły być zastąpione przez współfinansowanie krajowe; ■ że, capping powinien opierać się na dobrowolnym wyborze państw członkowskich.

II posiedzenie izb rolniczych państw Regionu Trójmorza ■ że nowy model realizacji płatności bezpośrednich może spowodować ryzyko finansowe w przypadku późnego zatwierdzenia przez Komisję planów strategicznych. W tym przypadku państwa członkowskie potrzebują prawnej gwarancji ciągłego regulowania płatności bezpośrednich, aby uniknąć negatywnych skutków spowodowanych brakiem bezpośredniego wsparcia; ■ w celu zapewnienia efektywności w alokacji zasobów WPR, zdecydowanie zawnioskowano, aby wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym. Dziś rolnicy są najsłabszą częścią łańcucha, chociaż ponoszą największe ryzyko; ■ potrzebę utrzymania i zwiększenia dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją, które odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu działalności rolniczej we wrażliwych sektorach. Dlatego ta płatność powinna zostać utrzymana i wsparta skutecznymi środkami finansowymi; ■ wsparcie silnego i zróżnicowanego pod względem finansowym drugiego filaru WPR. Należy utrzymać bezzwrotne wsparcie inwestycyjne, które jest kluczowym czynnikiem w rozpowszechnianiu innowacyjnych technologii. Podkreślono, że zwrotne wsparcie i inne instrumen-

ty finansowe mogą być wykorzystywane wyłącznie na zasadzie komplementarności; ■ konieczność określenia maksymalnego odsetka współfinansowania drugiego filaru, a także harmonizację zakresu pomocy państwa w całej UE; ■ stworzenie odpowiednich warunków dla rolnictwa na obszarach z naturalnymi ograniczeniami. Każdy poziom degresywności systemu płatności po-

M

winien należeć do kompetencji poszczególnych państw członkowskich; ■ potrzebę zapewnienia specjalnego wsparcia dla małych rolników; ■ fakt, że WPR powinna wspierać zmiany pokoleniowe na wszystkich poziomach; ■ znaczenie środków przyjaznych środowisku w ramach WPR, jako kluczowego elementu zrównoważonego rolnictwa i zarządzania zasobami naturalnymi. Jednak, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środki te powinny być bardziej spójne w ramach obu filarów, mniej uciążliwe i bardziej elastyczne. ■ izby rolnicze wezwały europejskich decydentów, aby podczas projektowania nowej, nowoczesnej i uproszczonej WPR zapewnili sprawiedliwą równowagę między potrzebami rolników a zrównoważonym rozwojem. Opracowanie: KRIR

Wydziały rolnictwa w każdym województwie

ając na uwadze wniosek zgłoszony przez Pomorską Izbę Rolniczą, zarząd KRIR zwrócił się do prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby w każdym urzędzie wojewódzkim w kraju był utworzony i funkcjonował Wydział/Departament Rolnictwa, z zapleczem pracowniczym gruntownie znającym mechanizmy i zasady funkcjonowania produkcji rolnej. Jak wskazuje Pomorska Izba Rolnicza, bez tych wydziałów działalność urzędów wojewódzkich nie jest wystarczająca w obszarze rolnictwa, szczególnie np. w obliczu klęsk żywiołowych w rolnictwie.

Samorząd rolniczy zaproponował również, aby w urzędach powstały stanowiska monitorujące sytuację meteorologiczną w rolnictwie na podstawie dostarczanych na bieżąco raportów z samorządów gminnych (dane z instytutów są często nierzetelne i niedokładne). W ocenie samorządu rolniczego takie rozwiązania mogą spowodować w przyszłości znaczne ograniczenie szkód w gospodarstwach, które ostatnimi czasy systematycznie występują na terenie Polski. Opracowanie: KRIR


76 PW

marzec 2018 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Leśne drogi nie dla rolników Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji zwrócił się do ministra środowiska o umożliwienie korzystania ze zmodernizowanych dróg leśnych rolnikom i mieszkańcom wsi.

W odpowiedzi, ministerstwo środowiska poinformowało, że sprawa udostępniania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa uregulowana jest w Rozdziale 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.).

Potrzebna zgoda nadleśniczego

M

odernizacje wyżej wspomnianych dróg sfinansowano z funduszy unijnych i środków Lasów Państwowych. Obecnie te drogi nie są dostępne dla okolicznych mieszkańców, ponieważ przy wjazdach są zamontowane szlabany, a także obowiązują zakazy wjazdu. Wykorzystanie środków publicznych i budowa dróg przeznaczonych tylko dla służb leśnych i straży pożarnej wydaje się nieefektywne dla lokalnej społeczności. Zdaniem samorządu rolniczego, zmodernizowane i nowo powstałe drogi powinny służyć służbom leśnym, ochro-

Samorząd rolniczy chce umożliwienia korzystania z dróg leśnych rolnikom i mieszkańcom wsi nie pożarowej, ale także zwiększać możliwości korzystania przez społeczeństw. Otwarcie tych dróg dla rolników pozwoli im również na skrócenie drogi przejazdu z gospodarstwa na pola, co da wymierny efekt dla środowiska.

Zgodnie z art. 29 tej ustawy, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Od tej generalnej zasady istnieją wyjątki. Zgodnie z art. 29 ust. 3, powyższy przepis nie dotyczy osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów, podczas wykonywania czynności gospodarczych. Przekazano, że w przypadkach uzasadnionych dobrem lokalnej społeczności, głównie na terenach o dużej lesistości, nadleśniczowie Lasów Państwowych podejmują decyzję o stałym udostęp-

nieniu wyznaczonych dróg leśnych do ruchu publicznego. Odbywa się to bez względu na źródło finansowania modernizacji oraz bieżącego utrzymania drogi. Przy podejmowaniu takiej decyzji zawsze brane jest pod uwagę zachowanie bezpieczeństwa użytkowników dróg podczas wykonywania prac leśnych. W szczególnych przypadkach nadleśniczy może wydać jednorazową lub czasową zgodę na korzystanie z wyznaczonych dróg leśnych dla podmiotów zewnętrznych. Odbywa się to na wniosek zainteresowanych. Resort poinformował, że modernizowanie sieci dróg leśnych na terenach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ma na celu usprawnienie ustawowych zadań prowadzenia gospodarki leśnej, w tym lepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych. Przekazano, że zapewnienie i utrzymanie komunikacji, w tym dobrej jakości sieci dróg publicznych, jest w dużej części zadaniem samorządów, które mogą w tym celu korzystać ze środków unijnych. Opracowanie: KRIR

Służba wojskowa a emerytura rolnicza Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej wniósł do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozważenie możliwości zmiany przepisów tak, aby okres zasadniczej służby wojskowej był uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej.

P

rzekazano, że w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS okres służby wojskowej jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości. Natomiast w przypadku emerytury rolniczej służba wojskowa nie

jest uwzględniana. Dzieje się tak ponieważ obowiązujący art. 20 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie mogą zaliczyć do okresów ubezpieczenia dla celów eme-

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

rytury rolniczej tych okresów, od których zależy prawo do emerytury w systemie powszechnym, a za takie okresy uważa się między innymi służbę wojskową. Przedstawiając powyższe, samorząd rolniczy wniósł o podjęcie działań w kierunku zmiany przepisów umożliwiających zaliczenie rolnikom służby wojskowej jako staż pracy przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej.

Stanowisko MRiRW

W odpowiedzi na wystąpienie zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych resort rolnictwa przekazał informacje, że prawo do emerytury rolniczej i jej wysokość, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., są ustalane w oparciu wyłącznie o okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Niemniej jednak, wskazano, że nawet do czasu wprowadzenia zmiany w tym zakresie, zgodnie z art. 25 ust. 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336), okresy zaliczane do ustalenia wysokości części składkowej emerytury rolniczej inne niż okresy ubezpieczenia rolniczego mogły zostać zaliczane pod warunkiem, że z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub ren-

ty na podstawie odrębnych przepisów. Co za tym idzie, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, można wywieść zasadę, że okresy od których zależy wysokość świadczeń emerytalno-rentowych mogą być zaliczane tylko jeden raz przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych. W związku z tym, m.in. okresy odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby, przypadających przed dniem 1 stycznia 1999 r., mogą być zaliczone do wysokości emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, gdyż w stosunku do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie obowiązuje zasada wypłaty tylko jednego świadczenia emerytalnego z ZUS albo z KRUS. Poinformowano, że dlatego ustawodawca przewidział, iż okres służby wojskowej może być zaliczony do wysokości emerytury z ZUS, jako okres składkowy przy ustalenia kapitału początkowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383) Opracowanie: KRIR


marzec 2018 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

77

KRIR członkiem Cogeca W dniach 22 i 23 lutego 2018 roku w sekretariacie CopaCogeca odbyło się posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniach wzięli udział prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.

W

godzinach przedpołudniowych 22 lutego 2018 odbyło się Prezydium Cogeca, podczas którego Krajowa Rada Izb Rolniczych została przyjęta w poczet organizacji członkowskich. W swojej prezentacji prezes Szmulewicz nadmienił o potrzebie i gotowości współpracy z organizacjami spółdzielczymi z innych krajów, działaniach na rzecz spółdzielni i spółdzielczości w Polsce oraz na poziomie unijnym. Podkreślił również, że spółdzielniom potrzebne odpowiednie doradztwo oraz właściwe miejsce w łańcuchu dostaw żywności.

ASF priorytetem dla KE

Następnie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca, gdzie do udziału zaproszono komisarza Andriukaitisa w celu przeprowadzenia wymiany poglądów na temat afrykańskiego pomoru świń, środków ochrony roślin, kwestii zdrowia i bezpieczeństwa żywności w związku z handlem, zdrowia zwierząt i marnotrawienia żywności.

W swojej wypowiedzi komisarz podkreślił, że kwestia ASF jest priorytetem dla Komisji Europejskiej nadmieniając jednocześnie, że koordynacja między organizacjami i instytucjami jest niezbędna, żeby osiągnąć zamierzone cele, zlikwidować wirus i ochronić hodowlę trzody chlewnej w Europie. Komisja Europejska pracuje również nad rozwiązaniami dotyczącymi ochrony roślin i stosowania pestycydów. Nadmienił, że Komisja Europejska polega na informacjach i analizach pochodzących z badań naukowych przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji odnośnie zakazu lub pozwolenia stosowania środków fitosanitarnych. W ramach umów handlowych, jak na przykład z Mercosurem, w planach Komisji Europejskiej jest wprowadzenie europejskich norm produkcji, są to bardzo wymagające normy, które obowiązują europejskich rolników i jeśli te nie będą spełnione nie będzie możliwości handlu z Unią Europejską.

Komisja Europejska nie przewiduje wprowadzania podwójnych norm jakości i standardów i tylko badania i analizy wykonane przez EFSA będą brane pod uwagę przy analizie i opinii odnośnie glifosatu i neonikotynoidów.

Uproszczenie WPR

Następnie odbyła się debata na temat komunikatu Komisji dotyczącego przyszłości żywienia i rolnictwa. Zdaniem zarówno ekspertów, jak i uczestników posiedzenia Wspólna Polityka Rolna jest kompleksowa i skomplikowana i powinna być uproszczona. Wszyscy są zgodni, że nie wolno podejmować zbyt gwałtownych kroków i pochopnych działań w zakresie opinii i decyzji odnośnie WPR szczególnie w kontekście presji budżetowych. W opinii niektórych uczestników projekt nowego modelu WPR jest skomplikowany trudny w interpretacji i niełatwy do skomentowania. Oczywiste jest, że część ekologiczna/środowiskowa będzie najprawdopodobniej połączona z restrykcjami finansowymi wobec rolników. Zabierając głos prezes Szmulewicz nadmienił, że budżet dla przyszłej WPR jest na dzień dzisiejszy najważniejszą sprawą i nie powinien on być mniejszy niż ten z aktualnej perspektywy. Należy zastanawiać się nad możliwo-

ścią zwiększenia wkładu krajów członkowskich na rzecz budżetu unijnego. Ponadto mało mówi się o mechanizmach rynkowych i zabezpieczeniach dla rolników wobec różnego rodzaju ryzyka jak na przykład choroby, w tym również ASF. ASF już jest dramatem dla polskich rolników największe straty poniosła Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Należy zdawać sobie sprawę, że mięso jest badane i tylko mięso, które otrzymało pozytywną opinię jest dopuszczone do sprzedaży. Opinii publicznej mówi się, że ASF jest wśród świń, ale ten wirus panuje wśród dzików. Rolnicy otrzymują nawet o 30% mniej pieniędzy sprzedając trzodę chlewną. W regionach, które znajdują się nieopodal strefy zagrożonej zakłady obawiają się przyjmowania zwierząt do ubojni a przecież mięso, które jest sprzedawane jest zdrowe i o tym powinna wiedzieć opinia publiczna.

KRIR członkiem Geopa

W drugim dniu spotkania, Prezydium Copa przyjęło wniosek o członkostwo w Geopa-Copa Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR). Wniosek ten został poparty przez aklamację. Opracowanie: KRIR

eWniosekPlus – wersja demo 16 lutego 2018 r. w biurze KRIR w Parzniewie odbyło się szkolenie dla pracowników wojewódzkich izb rolniczych z obsługi aplikacji eWniosekPlus, które przeprowadził pracownik Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W szkoleniu udział wzięło blisko 70 doradców rolniczych pracujących w izbach rolniczych oraz pracowników zajmujących się wypełnianiem rolnikom wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

A

plikacja była stopniowo uzupełniana o dodatkowe funkcje do 15 marca. Wtedy rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Od 15 lutego do 14 marca można było składać oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty bezpośrednie, które potwierdzą, że w ostatnim roku nie było zmian w gospodarstwie. Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, było równoznaczne ze złoże-

W szkoleniu udział wzięło blisko 70 doradców rolniczych pracujących w izbach rolniczych

niem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Wersja demo stanowiła demonstracyjną wersję aplikacji eWniosekPlus i służyła do zapoznania użytkownika z podstawową ścieżką wypełniania wniosku o przyznanie płatności w kampanii 2018. Wersja ta nie zawierała wszystkich funkcjonalności, które są dostępne w pełnej wersji aplikacji eWniosekPlus. Opracowanie: KRIR

Wersja demo stanowiła demonstracyjną wersję aplikacji eWniosekPlus


78 PW

marzec 2018 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Restrukturyzacja zadłużeń rolników Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi do projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Projekt ustawy wsparcia zadłużonych rolników jest odpowiedzią na liczne postulaty rolników, zgłaszanych przez samorząd rolniczy.

Z

powodu zadłużenia wiele gospodarstw rolnych nie ma możliwości dalszego prowadzenia produkcji rolnej. Zdaniem izb rolniczych, wprowadzenie ustawy będzie miało z pewnością wpływ na poprawę płynności finansowej zadłużonych gospodarstw rolnych, a docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej. Samorząd rolniczy cieszy fakt, że resort rolnictwa podjął się rozwiązania na drodze legislacyjnej problemu zadłużenia rolników w kraju, spowodowany różnymi czynnikami niezależnymi od nich (embargo, suszą lub długotrwałymi opadami deszczu).

Krótszy termin na opinię

Niemniej jednak odnosząc się do proponowanych przepisów – samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że termin jednego miesiąca na wydanie opinii w sprawie planu restrukturyzacji przez dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego może być zbyt długi. Dodatkowo zastrzeżenia budzi brak możliwości uzupełnienia wniosku (w przypadku niedołączenia do wniosku planu restrukturyzacji) oraz brak możliwości odwołania w przypadku negatywnej opinii dyrektora WODR. Skorzystanie z formy pomocy, która jest tak potrzebna, a którą proponuje resort rolnictwa w projekcie, oznacza dla zadłużonych rolników „być albo nie być”, dlatego zaproponowano 14-dniowy termin na wydanie decyzji (aby szybciej uruchomić procedurę) oraz wprowadzić możliwość prawną do składania przez rolnika uzupełnień i odwołań.

Gwarancja i hipoteka dla KOWR Z projektu wynika, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pobiera jednorazowo prowizję z tytułu udzielonej gwarancji – w wysokości 2% wskazanej w gwarancji kwoty do zapłaty. Natomiast zabezpieczeniem wierzytelności KOWR wynikającej z gwarancji jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości rolnej, której właścicielem jest podmiot prowadzący gospodarstwo rolne. Izby rolnicze przekazały, że skoro głównym celem ustawy jest udzielenie pomocy w celu oddłużenie rolnika, to nieuzasadnionym

jest nakładanie przez państwo prowizji za udzielenie gwarancji, w sytuacji gdy w zależności od przypadku kwota zobowiązań rolnika może być tak wysoka, iż niejednokrotnie może okazać się, iż nie będzie on w stanie pokryć nawet tej kwoty. Podobnie, ustanowienie hipoteki na nieruchomości rolnej rolnika będącej zabezpieczeniem gwarancji, wydaje się, zdaniem samorządu rolniczego, obciążeniem zbyt daleko idącym i niebezpiecznym dla dłużnika, który posiadając niejednokrotnie dużą liczbę zobowiązań może zostać dodatkowo obciążony na hipotece, co w praktyce może przynieść odwrotne skutki od tych, jakie miał w zamyśle ustawodawca. Zgodnie z proponowanymi przepisami, dłużnik zobowiąże się do prze-

niesienia własności nieruchomości rolnej w całości lub części na Skarb Państwa w zamian za przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oznacza to, iż faktyczne oddłużenie rolnika nie nastąpi, bo zostanie on pozbawiony tytułu prawnego do nieruchomości rolnej, co w praktyce będzie oznaczać ograniczenie rolnika w prowadzeniu działalności rolniczej. Tak więc należy się zastanowić, czy oddłużenie musi mieć aż tak daleko idące skutki? Czy jest konieczne faktyczne pozbawienie rolnika własności przez Skarb Państwa w zamian za pomoc w trudnej sytuacji finansowej, czy nie istnieją inne formy zabezpieczeń interesu Skarbu Państwa?

Niejasne warunki

W projekcie brak jest jasno sprecyzowanych warunków, jakie trzeba spełnić, aby z takiej pomocy skorzystać i sposobu, w jaki będzie przyznawana ta pomoc (czy przez banki, czy przez KOWR i ARiMR)? Jeżeli obsługę tej pomocy przekaże się bankom, które udzielają kredytów preferencyjnych, wątpliwości budzi, czy nie

okaże się, że pomoc będzie rzeczywiście udzielana rolnikom, którzy są zadłużeni i potrzebują pomocy. Okazać się może, że banki nie będą pomagać rolnikom ze względu na niski BIK (spowodowany niepłaceniem w terminie rat z powodu problemów finansowych). Banki uznają takiego klienta za niewiarygodnego i niemającego zdolności kredytowej. Przepisy powinny być przygotowane w taki sposób, aby niski BIK nie blokował możliwości skorzystania z tej formy pomocy dla gospodarstw i ich rodzin. Biorąc pod uwagę fakt, że bardzo często przyczyną kłopotów finansowych zadłużenia gospodarstwa rolnego są czynniki zewnętrzne niezależne od rolnika jak np. spadek cen, czy popytu wywołane embargiem rosyjskim, ASF lub działaniami spekulacyjnymi na rynkach światowych, samorząd rolniczy podkreślił, że proponowane formy wsparcia nie powinny tworzyć kolejnych kosztów i zagrożeń dla przetrwania gospodarstwa rolnego i zabezpieczenia bytu rodziny rolniczej. Opracowanie: KRIR

EUFRAS w Warszawie W dniach 18–21 stycznia br. po raz kolejny na terenie obiektów Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się targi rolnicze Polagra-Premiery. Targi tradycyjnie objęła patronatem branżowym Krajowa Rada Izb Rolniczych, której  licznie odwiedzane stoisko mieściło się w pawilonie 4.

W

dniach 21 i 22 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się Posiedzenie Generalne Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego EUFRAS połączone z międzynarodową konferencją pt. „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w obu wydarzeniach wziął udział członek zarządu KRIR Robert Nowak. Podczas spotkania przedstawiono prezentacje nowych członków EUFRAS oraz informacje dotyczące rocznego sprawozdania działań EUFRAS

Posiedzenie Generalne Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego EUFRAS w Warszawie w 2017 r., rocznego sprawozdania finansowego i raportu audytu za rok 2017 oraz rekomendacji po kontroli i udziału EUFRAS w projektach Horyzont 2020. Konferencję pt. „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku” zainaugurowały wystąpienia podsekretarza stanu w MRiRW Ryszarda Zarudzkiego i przewodniczącego Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego EUFRAS prof. Toma Kelly’ego. Do Warszawy przybyli także przedstawiciele

Komisji Europejskiej na czele z Inge van Oost, która mówiła o działaniach na rzecz pobudzenia innowacji. Polskie ośrodki doradcze reprezentowane były przez dyrektorów i pracowników CDR i ODR z poszczególnych województw. Konferencja była okazją do przedyskutowania przyszłości doradztwa rolniczego oraz poprawy efektywności usług doradczych poprzez wykorzystanie różnych metod oraz technologii IT. Opracowanie: KRIR


marzec 2018 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

79

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19.01.2018 r. – Sejm RP

05.02.2018 r. – Sejm PR

■ posiedzenie wyjazdowe – Poznań: zapoznanie się z opracowaniami Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na temat: szans i zagrożeń dla rozwoju upraw roślin zielarskich w Polsce; prawnych ograniczeń w zakresie upraw konopi w Polsce; rozwoju hodowli alpak w Polsce – alternatywa dla rolnictwa; nowych kierunków rozwoju jedwabników i morwy białej.

■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) – przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Paluch;

24.01.2018 r. – Sejm RP

■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) – kontynuacja; ■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029).

■ rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – przedstawia podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki; ■ rozpatrzenie informacji na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych, przedstawiają: dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski; dyrektor Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury Adrian Mazur; zastępca dyrektora

6.02.2018 r. – Sejm RP

Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Dydo; główny specjalista w Kierownictwie Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej pułkownik Andrzej Wochna; zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Beata Czajka; zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Mazuryk; dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Robert Dzierzgwa.

25.01.2018 r. – Sejm RP

■ wspólne z Komisją do Spraw Unii Europejskiej: pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druk nr 2168) – uzasadnia poseł Robert Telus.

30.01.2018 r. – Senat RP

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■ projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej; ■ projekt obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018–2022; ■ projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (węgorek sosnowiec); ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szcze-

gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstwa rolnych” objętego PROW na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szcze-

gółowego stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó-

łowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego PROW 2007–2013; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810; ■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 3/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 3/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement