__MAIN_TEXT__

Page 1

październik 2018 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

65

NR 11 (149) listopad 2018 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Wspólne stanowisko w sprawie WPR przekazane w Brukseli Czytaj na stronie 66

Młodzi rolnicy na spotkaniu z premierem

Zakwaterowanie pomocnika rolnika na zasadzie użyczenia Czytaj na stronie 66

XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych Czytaj na stronie 67

Rolnik odpowiada za odpady z folii i sznurka rolniczego Czytaj na stronie 67

Polska rolniczka najlepsza w Europie Czytaj na stronie 68

Postępowania ofertowe konieczne przy PROW Czytaj na stronie 68

Terminy stosowania nawozów naturalnych w 2018 r. Czytaj na stronie 69

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 70

16 października 2018 r. odbyło się spotkanie młodych rolników – członków izb rolniczych z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim pod hasłem Młoda Polska Wieś w KPRM. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele zarządu KRIR: prezes Wiktor Szmulewicz oraz wiceprezes Mirosław Borowski.

W

spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele ministra rolnictwa i rozwoju wsi: sekretarz stanu Szymon Giżyński, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski. Prezes Rady Ministrów powiedział, że polskie rolnictwo ma przed sobą ogromną przyszłość, a nie ma silnego rolnictwa bez wsparcia państwa. Zdaniem Prezesa Rady Ministrów, państwo może i powinno wspierać polską wieś. W tym kierunku rozwijane są projekty Rządu i Plan dla wsi. Premier przedstawił

Premier przedstawił dziesięć punktów rządowego wsparcia dla rolnictwa

Po wystąpieniu prezesa Rady Ministrów, młodzi rolnicy mieli okazję do dyskusji dziesięć punktów rządowego wsparcia dla rolnictwa. Należą do niego m.in.: ■ stabilizacja cen płodów rolnych poprzez utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, ■ zwiększenie nakładów finansowych do 1,5 mld zł na pomoc w walce ze skutkami suszy, ■ dofinansowanie do paliwa rolniczego – 1 zł za litr, z 86 l do 100 l na hektar, ■ zwiększenie możliwości sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego,

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji

■ dofinansowanie kół gospodyń wiejskich, ■ wprowadzenie funkcji pomocnika rolnika – nowe przepisy dotyczące zatrudniania do pracy sezonowej w rolnictwie, ■ system identyfikacji rejestracji zwierząt, ■ przyspieszenie wypłat rolniczych dopłat, ■ modernizacja dróg lokalnych na terenach wiejskich, ■ ochrona ziemi przed wykupem przez cudzoziemców. Premier podkreślił również, że rząd chce bezpośrednio współpracować z młodymi rolnikami, którzy chcą uczynić z polskiej wsi konkurencyjną gospodarkę. Szef rządu podziękował także rolnikom za patriotyzm gospodarczy i wiarę w polską wieś. Po wystąpieniu Prezesa Rady Ministrów, młodzi rolnicy mieli okazję do dyskusji z premierem i przedstawienia problemów, z którymi spotykają się podczas codziennej pracy.

Czytaj na stronie 70

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników Czytaj na stronie 71

Zagospodarowanie państwowych gruntów przez KOWR Czytaj na stronie 72 Młodzi rolnicy gościli w KPRM na spotkaniu pod hasłem Młoda Polska Wieś

Opracowanie: KRIR


66 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2018 NR 11

Wspólne stanowisko w sprawie WPR przekazane w Brukseli

W

Brukseli 18 października 2018 r., wiceprezes KRIR Mirosław Borowski – jako przedstawiciel polskich izb rolniczych – wspólnie z Litewską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Republiki Czeskiej i Łotewską Radą Współpracy Rolnej, przedstawili wspólne stanowisko w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, które przekazano: Komisarzowi ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Philowi Hoganowi, przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesławowi Siekierskiemu, komisarzowi ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich Güntherowi Oettingerowi oraz obecnej prezydencji austriackiej i przyszłej rumuńskiej. Na stanowisko składały się następujące postulaty: 1. Domagamy się, aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021–2027, były co najmniej

Delegacja polskich izb rolniczych uczestniczyła w przekazaniu wspólnego stanowiska równe średniej płatności bezpośrednich w UE. 2. Domagamy się, aby wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014–2020. 3. Domagamy się ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich

rodzajów wsparcia, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, jak również jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu państwa w ramach Prow. 4. Domagamy się radykalnego uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i wnioskodawców/beneficjentów. 5. Domagamy się stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych w celu zachęcenia i ułatwienia młodym rolnikom podejmowania działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją „młodego rolnika”. 6. Domagamy się, aby w okresie programowania 2021–2027 priorytetowo traktować rozwój małych i średnich gospodarstw rolnych. Opracowanie: KRIR

Zakwaterowanie pomocnika rolnika na zasadzie użyczenia

W

odpowiedzi na zgłoszony przez zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych problem związany z zakwaterowaniem pracowników w gospodarstwie rolnym, ministerstwo finansów przedstawiło interpretację, że zapewnienie przez rolnika kwatery mieszkalnej cudzoziemcowi wykonującemu pracę sezonową następuje w warunkach art. 88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przekazano, że zgodnie z art. 88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezo-

nową wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.

Wynagrodzenie bez potrąceń Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne. W wystąpieniu, Krajowa Rady Izb Rolniczych podkreśliła, że rolnicy

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść.

Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65, www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

zatrudniający pracowników sezonowych (cudzoziemców), udzielają im zakwaterowania bezpłatnie, a zatem na podstawie umowy użyczenia. Resort finansów przekazał, że na rolniku, który na podstawie umowy użyczenia udostępnia cudzoziemcowi kwaterę mieszkalną, nie spoczywają żadne, związane z takim użyczeniem, biurokratyczne obowiązki w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności obowiązki płatnika. Wynika to z faktu, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poinformowano, że użyczenie przez rolnika kwatery mieszkalnej cudzoziemcowi nie skutkuje również obowiązkiem zapłaty podatku przez rolnika. Użyczenie nie generuje bowiem dochodu po stronie rolnika udostępniającego kwaterę mieszkalną. Zgodnie bowiem z art. 710 kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem, w przypadku umożliwienia przez rolnika cudzoziemcom bezpłatnego zamieszkania na terenie gospodarstwa, nie jest konieczne sztuczne ustalanie kosztu zakwaterowania. Opracowanie: KRIR

Zwrot całej stawki podatku akcyzowego w paliwie W związku z otrzymanym do konsultacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r., zarząd KRIR wniósł o zwrot całej stawki podatku akcyzowego – w związku z rosnącymi z roku na rok kosztami produkcji rolniczej, w tym

znaczącym wzrostem ceny oleju napędowego. Zdaniem samorządu rolniczego zaproponowana stawka (bez zmian w stosunku do 2018 r.) jest kwotą niewystarczającą i w żaden sposób nie odzwierciedla obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej. Opracowanie: KRIR


listopad 2018 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

67

XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych W Parzniewie 8 października odbyło się XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia byli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zastępca prezesa KRUS Aleksandra Hadzik, dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Grabowska oraz dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Adam Struziak.

C

złonkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące pomocy rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy. W związku z trudnościami, z jakimi borykają się polscy rolnicy dotknięci tego lata suszą, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Rządu RP o wypracowanie skutecznych środków wsparcia dla tego sektora. Długotrwała susza w wielu krajach UE, w tym w Polsce, miała poważny wpływ na uprawy rolne, w tym na produkcję pasz, co miało niekorzystne skutki z punktu widzenia dobrostanu zwierząt. Poza tym, zmniejszenie ilości paszy ma istotny wpływ na dochody hodowców, ponieważ niedobór roślin paszowych w następnych miesiącach może spowodować wzrost kosztów produkcji. W związku z powyższym Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o: 1. Jak najszybsze wypłacenie poszkodowanym rolnikom prowadzącym działalność na obszarach dotkniętych klęską wszystkich przysługujących im środków: zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r., dopłaty do materiału siewnego oraz dopłaty do paliwa rolniczego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. Jak najszybszą wypłatę pomocy „suszowej” na postawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.)

3. Wypracowanie odpowiedniego systemu obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Obecnie system ten dopuszcza jednak objęcie ochroną tylko części gospodarstwa i rolnicy bardzo często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis. Dlatego winna być ona udzielana w oparciu o spójne, jasne i sprawiedliwe przepisy. Krajowa Rada Izb Rolniczych uwa-

8 października w Parzniewie odbyło się XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji cy przy tworzeniu nowego kompleksowego systemu ubezpieczeń dla rolnictwa w Polsce. 4. Dopracowanie systemu satelitarnego monitoringu upraw lub odpowiednie zwiększenie stacji pomiarowych istniejącego systemu, np. po 4 na każdej gminie (co mogłaby sfinansować gmina) oraz włączenie wszystkich stacji meteorologicznych prowadzonych przez

Po Posiedzeniu KRIR odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza ża, że nowy system ubezpieczeń powinien być powiązany z przepisami „klęskowymi” i powinien zostać opracowany na podstawie niezależnej ekspertyzy przygotowanej przez naukowców zajmujących się problematyką ubezpieczeń rolnych na przykładzie doświadczeń również krajów UE. Krajowa Rada Izb Rolniczych deklaruje wolę współpra-

ODR-y do systemu monitoringu suszy IUNG. Ostateczną decyzję co do stwierdzenia suszy powinna podejmować Komisja szacująca straty. 5. Prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki wodnej – poprzez uproszczenie procedury wydawania decyzji na budowę tzw. małej retencji, która pomagałaby w nawadnianiu pól w sytuacji

krytycznej oraz zaplanowanie środków budżetowych na dofinansowanie budowy zbiorników małej oraz dużej retencji. 6. Zwolnienie rolników, dotkniętych klęską suszy z konieczności płacenia kar umownych za niewywiązanie się z umów na dostawę zbóż, buraków itp. 7. Uproszczenie procedur administracyjnych związanych z suszą, w tym dotyczących zarówno prac Komisji, jak i wnioskowania o pomoc. Po Posiedzeniu KRIR odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza i przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory, podczas której zapowiedziano powołanie Polskiej Rady Rolnej, czyli silnej reprezentacji rolników, która skupiałaby wszystkie związki i organizacje rolnicze. Minister zapowiedział, że Polska Rada Rolna miałaby umocowanie prawne i zrzeszałaby największe organizacje rolnicze. Ta ponadpolityczna reprezentacja rolników wypowiadałaby się na najważniejsze tematy dotyczące rolnictwa. Byłoby to miejsce, w którym wypracowywanoby wspólne, kompromisowe stanowiska niezbędne przy tworzeniu ustaw, rozporządzeń i formułowania kierunków rozwoju poszczególnych sektorów rolnych. Opracowanie: KRIR

Rolnik odpowiada za odpady z folii i sznurka rolniczego Ministerstwo środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR z lipca 2018 r. w sprawie odpadów w postaci folii i sznurka rolniczego wytwarzanych w rolnictwie.

N

a wstępie resort środowiska wyjaśnił, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W przy-

padkach określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju, określony w tych przepisach. Natomiast takie przepisy nie zostały określone w odniesieniu do produktów typu folia wykorzystywana w rolnictwie.

Resort poinformował, że rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Przepis ten funkcjonował w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od momentu jej wejścia w życie, natomiast popyt na odpady z folii w latach poprzednich spowodował, że bardzo często były one odbierane od wytwórców bezpłatnie. Nie dziwi więc zaniepokojenie wytwórców w związku z zaistniałą sytuacją, nato-

miast przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie. Niemniej jednak przekazano, że w ministerstwie środowiska jest świadomość zaistniałej sytuacji oraz problemów, które z niej wynikają, w tym możliwych ograniczeń w odbiorze odpadów danego rodzaju, również odpłatnie. Dlatego też sytuacja jest analizowana pod kątem możliwości ewentualnego wprowadzenia rozwiązań prawnych ułatwiających rolnikom zagospodarowanie tych odpadów. Opracowanie: KRIR


68 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2018 NR 11

Polska rolniczka najlepsza w Europie

15 października 2018 r. w Brukseli odbyła się ceremonia wręczenia nagród za innowacje dla rolniczek, przyznawanej po raz piąty przez Copa przy wsparciu prezydencji austriackiej, DG Agri oraz sponsorowanej przez AnimalhealthEurope.

W

ręczenie tej przyznawanej co dwa lata nagrody, które odbyło się w Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ma na celu zwrócenie uwagi na innowacyjne projekty prowadzone przez europejskie kobiety zaangażowane w sektorach rolnym i/lub leśnym. Z 35 kwalifikujących się kandydatur, 5 najbardziej innowacyjnych zostało zaprezentowanych podczas ceremonii rozdania nagród. Konkurs wygrała zgłoszona przez Krajową Radę Izb Rolniczych Magdalena Węgiel projektem z zakresu akwakultury, pt. „Pstrąg Ojcowski”, przywracającym hodowlę pstrąga potokowego w Ojcowskim Parku Narodowym. Gospodarstwo Rybackie Magdaleny Węgiel „Pstrąg Ojcowski”, zlokalizowane jest na terenie Ojcowskiego Par-

Magdalena Węgiel z Polski (w środku) najlepszym przykładem kobiet w rolnictwie stosujących innowacje ku Narodowego. W skład gospodarstwa wchodzi siedem stawów hodowlanych, staw rekreacyjny Beta, potok Młynówka wraz z wodospadem, historyczny budynek Wylęgarni oraz część budynku Rybakówka. Celem Gospodarstwa Rybackiego jest odnowa hodowli pstrąga potokowego, propagowanie świadomego i etycznego chowu, edukacja społeczności w zakresie historii regionu oraz tradycji kulinarnych. Pstrągarnia

powstała w 1935 rok na gruntach księżnej Ludwiki Czartoryskiej i była jedną z pierwszych tego rodzaju w regionie. W 2014 roku nieużywane, przeznaczone do naturalizacji stawy objęła w dzierżawę Magdalena Węgiel wraz z córką. Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg Ojcowski” jest prawdopodobnie jedynym gospodarstwem zajmującym się stricte hodowlą pstrąga potokowego w Polsce. Innowacyjność gospo-

darstwa polega przede wszystkim na hodowli unikatowego gatunku w sposób naturalny, pierwotny w połączeniu z nowoczesnymi metodami sprzedaży i komunikacji. Dodatkowo prócz hodowli prowadzona jest działalność gastronomiczna, która została oparta na sprzedaży wyłącznie pstrąga serwowanego w dwóch rodzajach z nowocześnie zaaranżowanego food-trucka. Opracowanie: KRIR

Postępowania ofertowe konieczne przy PROW

Zarząd KRIR, przekazując wnioski Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej, wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z postulatem odstąpienia od weryfikacji postępowania ofertowego przy działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” ze względu na zbyt długi czas rozpatrywania wniosków.

W

odpowiedzi, resort rolnictwa wyjaśnił, że w ramach PROW 2014–2020, w przypadku pomocy, która jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, beneficjenci są zobowiązani do ponoszenia tych kosztów zgodnie z zasadami konkurencyjności. Stosowanie zasad konkurencyjności wydatków jest wymogiem unijnym, który znalazł odzwierciedlenie w przepisach krajowych, tj. w art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) („ustawa”) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lute-

go 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

Konieczność równego traktowania

W dniu 19 grudnia 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję C(2013)9527 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Komisja Europejska potwierdziła, że nowe wytyczne mają zastosowa-

Zarząd KRIR wystąpił z postulatem odstąpienia od weryfikacji postępowania ofertowego przy działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” nie do wszystkich funduszy poddanych zarządzaniu dzielonemu zawartych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020, w tym do PROW 2014–2020. Z treści ww. wytycznych wynika jednoznacznie, że obejmują one również zamówienia nieobjęte dyrektywami i przepisami pra-

wa zamówień publicznych. Wytyczne wskazują na konieczność zapewnienia w takich zamówieniach zasad równego traktowania, niedyskryminacji oraz przejrzystości. Przyjęte w ramach PROW 2014– 2020 rozwiązania są analogiczne do zasad obowiązujących w funduszach


listopad 2018 NR 11 strukturalnych w celu zapewnienia równego traktowania beneficjentów korzystających z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Przekazano, że przepisy unijne nie regulują wartości zadania, od jakiej zastosowanie mają mieć zasady konkurencyjności. Co do zasady, wszystkie wydatki refundowane z EFRROW powinny być racjonalne i zgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Nałożenie na beneficjentów obowiązku stosowania rozbudowanych procedur konkurencyj-

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H tości minimalnej. Określony w przepisach ustawy próg konkurencyjności w ramach PROW 2014–2020 na poziomie przyjętym w ramach Prawa zamówień publicznych, 30 000 euro netto, zapewnia równe traktowanie beneficjentów mających obowiązek stosować PZP i beneficjentów, którzy takiego obowiązku nie mają. Zasady konkurencyjności obowiązują beneficjentów wszystkich instrumentów PROW 2014–2020, w ramach których pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych i nie ograniczają się do instrumentu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

beneficjenta dokumentacja zawiera braki lub uchybienia, beneficjent wzywany jest do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezłożenia uzupełnień lub wyjaśnień w ww. terminie, ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów przedłożonych przez beneficjenta. Beneficjent informowany jest pisemnie o wyniku oceny dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Zgodnie z postanowieniem umowy, ocena dokumentacji potwierdzającej przebieg przeprowadzonego postępowania w spra-

Zasady konkurencyjności obowiązują beneficjentów wszystkich instrumentów PROW 2014–2020 nego wyboru wykonawcy w przypadku każdego wydatku ponoszonego w ramach operacji realizowanej w ramach PROW 2014–2020 powodowałoby jednak nadmierne obciążenie beneficjentów i w rezultacie prowadziłoby do paraliżu wdrażania tego Programu. W związku z tym, bazując na doświadczeniach instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych, a także wzorem przepisów dotyczących zamówień publicznych postanowiono, że zasada konkurencyjności zastosowanie będzie miała dla zadań o pewnej określonej war-

Można sprawdzić postępowanie Poinformowano, że zgodnie z postanowieniami umów o przyznaniu pomocy w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia (także w przypadku operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”), beneficjenci mają możliwość przedstawienia dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przed złożeniem wniosku o płatność. Jeżeli złożona przez

wie tego wyboru, potwierdzającej wybór najkorzystniejszej oferty, jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przy czym termin ten ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia przez beneficjenta stwierdzonych braków lub uchybień. Jeżeli przeprowadzone przez beneficjenta postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zostanie ocenione pozytywnie, beneficjent nie będzie zobowiązany do przedstawiania wraz z wnioskiem o płatność dokumentacji potwierdzającej zachowanie konkurencyjnego trybu

PW

69

wyboru wykonawców w zakresie zweryfikowanego pozytywnie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, co powinno znacznie przyspieszyć weryfikację takiego wniosku. Zdaniem resort rolnictwa, dokonanie oceny przeprowadzonego postępowania staje się, z punktu widzenia beneficjenta, kluczowym elementem w procesie realizowanej przez niego operacji. Beneficjent przed poniesieniem kosztów chciałby mieć informację na temat poprawności przeprowadzonego wyboru wykonawcy zadania, aby uniknąć ryzyka zastosowania zmniejszeń kwoty pomocy na etapie rozpatrywania wniosku o płatność. Szczególnie w przypadkach inwestycji budowlanych, od uzyskania pozytywnej oceny przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, może być uzależniona decyzja o realizacji całej operacji. Poza tym, w związku z wyborem wykonawcy zadania, beneficjenci mogą zawierać umowy z wykonawcą, które wiążą ich m.in. w zakresie terminów realizacji zadania. W związku z tym, przekazano, że minister rolnictwa i rozwoju wsi zwracał prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uwagę na konieczność jak najszybszej realizacji zadań agencji płatniczej w zakresie oceny przeprowadzonych przez beneficjentów PROW 2014–2020 postępowań w sprawie wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, biorąc pod uwagę wpływ wyników tej oceny na realizację operacji. Minister rolnictwa i rozwoju wsi podkreślał, iż należy dążyć do niezwłocznej oceny takich postępowań i dokonywać jej w jak najkrótszym czasie a nie terminie określonym jako maksymalny na jej dokonanie. Prezes ARiMR zapewnił, iż pracownicy ARiMR są na bieżąco informowani o konieczności oceny postępowań w jak najkrótszym czasie i dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej informować beneficjentów o wynikach tej oceny. Opracowanie: KRIR

Terminy stosowania nawozów naturalnych w 2018 r.

Z

arząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Przekazano, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerw-

ca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu” są znacznym ograniczeniem dla rolników w obliczu tegorocznej suszy. Rolnicy ze względu na przebieg pogody nie są w stanie dokonać niezbędnych

zabiegów agrotechnicznych wymaganych przy aplikacji nawozów naturalnych i muszą czekać na bardziej sprzyjające warunki glebowe. Samorząd rolniczy zawnioskował również o działanie na szczeblu Unii Europejskiej i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych do końca listopada w określonych warunkach

pogodowych i glebowych. Samorząd rolniczy uważa, że najlepszą zasadą do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych jest wskazanie, że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę.” Opracowanie: KRIR


70 PW

listopad 2018 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 01.10.2018 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku do Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej, w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych; ■■ rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę; ■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2858) – uzasadnia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ■■ wspólne z Komisją Gospodarki i Rozwoju: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791).

02.10.2018 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku odnośnie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich referuje Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki.

03.10.2018 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie informacji na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne do budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę, przedstawiają: zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Smaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski, dyrektor Departamentu Inspekcji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Bogusława Rutkowska; ■■ rozpatrzenie na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochro-

ny wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, przedstawiają: zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Smaczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski, dyrektor Departamentu Inspekcji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Bogusława Rutkowska; ■■ sprawy bieżące; ■■ rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 2866); ■■ rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 2856).

04.10.2018 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 2856 i 2891); ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku jabłek.

16.10.2018 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864) w zakresie: części budżetowej rolnictwo i rozwój wsi; Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty; ■■projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich; ■■projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji; ■■rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; ■■projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-

wania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.; ■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r.; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw;

■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW na lata 2014–2020; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego PROW na lata 2014-2020; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego PROW 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014–2020. Opracowanie: KRIR


listopad 2018 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników Oprócz dobrze znanego wszystkim obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mamy w Polsce jeszcze inne ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników.

Z

asady zawierania tych umów określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dotyczą one posiadaczy gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczającej łącznie 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym lub jeżeli w gospodarstwie rolnym jest prowadzona działalność stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej. Pierwszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane „ubezpieczeniem OC rolników”. Zakres ochrony jest bardzo szeroki – odpowiedzialność ubezpieczyciela angażowana jest jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obo-

wiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę będącą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. W takim przypadku, gdy nie zajdą jednocześnie okoliczności wyłączające, wskazane w art. 53 Ustawy, rolnik nie będzie musiał płacić odszkodowania z własnej kieszeni. Maksymalna kwota odszkodowania, jakie potencjalnie może wypłacić zakład ubezpieczeń za szkody spowodowane z tytułu OC rolnika jest określona ustawą i wynosi: równowartość 5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód w mieniu. Obowiązek zawarcia takiej umowy powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Drugim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej„ubezpieczeniem budynków rolniczych”. Ubezpieczeniu temu podlegają wszystkie budynki, o powierzchni powyżej 20 m², z wyłączeniem budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, budynków przeznaczonych do rozbiórki, namio-

tów i tuneli foliowych. Zakład ubezpieczeń wspólnie z rolnikiem ustala wartość budynku do ubezpieczenia – w wartości nowej lub rzeczywistej, tj. z uwzględnieniem stopnia zużycia. W ramach ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolniczych, budynki są ubezpieczone wyłącznie od skutków zdarzeń wyszczególnionych i zdefiniowanych w ustawie, tj. ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina i upadek statku powietrznego. Obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych jest zawierana na okres 12 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli najpózniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia rolnik nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu oraz gdy składka została opłacona w całości, a posiadanie gospodarstwa rolnego nie przeszło na inną osobę.

1 grudnia 2018 r. podczas Narodowej Wystawy Rolniczej

Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14 60-734 Poznań (pawilon 7) Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Warto dodać, że dla rolników, którzy nie realizują obowiązku ubezpieczenia, ustawodawca przewidział stosowne kary. Warunki, na jakich zawiera się obydwie umowy ubezpieczenia i zasady ustalania odszkodowania są we wszystkich zakładach ubezpieczeń takie same, bo określa je wyłącznie Ustawa. Zróżnicowane mogą być natomiast składki za ubezpieczenia obowiązkowe. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”posiada w swojej ofercie pakiety ubezpieczeń dla rolników. Członkowie Towarzystwa mogą uzyskać dodatkowe zniżki za staż członkowski, kontynuację, bezszkodowy przebieg ubezpieczeń czy zawarcie innych ubezpieczeń dobrowolnych. Towarzystwo zwraca także baczną uwagę na szybką i staranną likwidację szkód. Podsumowując: Zabezpieczenie prowadzonego gospodarstwa rolnego przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych winno być priorytetem każdego rolnika. Towarzystwo Ubezpieczeń„TUW”zaprasza do swoich jednostek terenowych. Więcej na stronie internetowej: www.tuw.pl. „Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13“


72 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2018 NR 11

Zagospodarowanie państwowych gruntów przez KOWR

K

rajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wydzierżawił 31,3 tys. ha państwowej ziemi oraz sprzedał 2,6 tys. ha gruntów rolnych i nierolnych. Średni czynsz dzierżawny dla umów zawartych w tym okresie wyniósł 7,1 dt/ ha, a średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów rolnych to 26 030 zł.

Wielkość Zasobu WRSP

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest instytucją, której jednym z głównych zadań jest zagospodarowanie nieruchomości rolnych przejętych po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach szy czynsz dzierżawny KOWR uzyskał w województwach: opolskim – 14,0 dt/ ha, łódzkim – 12,8 dt/ha, kujawsko-pomorskim – 12,1 dt/ha. Natomiast najniższy czynsz dzierżawny KOWR zanotował w województwach: wielkopolskim – 4,0 dt/ha, zachodniopomorskim – 4,5 dt/ ha oraz pomorskim – 6,7 dt/ha.

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP w poszczególnych województwach

Sprzedaż państwowej ziemi Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. Sprzedażą objęte są głównie działki o powierzchni do 2 ha oraz tereny inwestycyjne. W 2018 r. KOWR zamierza sprzedać ponad 7,3 tys. ha gruntów rolnych i nierolnych. W III kwartałach bieżącego roku sprzedał nieco ponad 2,6 tys. ha, w tym nieco ponad 2 tys. gruntów rolnych, na podstawie ponad 2,3 tys. zawartych umów sprzedaży.

Od trzech lat podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. W bieżącym roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamierza wydzierżawić rolnikom ok. 62,5 tys. ha. W trzech kwartałach 2018 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły ponad 31,3 tys. ha, na podstawie ponad 3,8 tys.

14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

zawartych umów dzierżawy. Największe powierzchnie gruntów rolnych wydzierżawiły oddziały terenowe w: Szczecinie – 5,6 tys. ha, Wrocławiu – 5,3 tys. ha, Koszalinie – 3,5 tys. ha i Olsztynie – 3,1 tys. ha. Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 7,1 dt/ha. Najwyż-

ie sk

lsk

m or

rsk

po

po io dn ho

Za c

az u

lko W ie

m osk m iń

W ar

ie

ie

ie ys k

ie

rz to k Św

ie

sk Ślą

ie

kie

or sk Po m

las Po d

ac k

sk

rp ka Po d

ck

ie

ie

ol Op

ie

ie

lsk

az ow M

kie

zk ie

ało po M

Łó d

ie sk

sk

us Lu b

el

m or

ląs

po

ln oś

o-

Do

Lu b

kie

ie

0,0

aw sk

Dzierżawa gruntów rolnych

Nieruchomości inwestycyjne W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa są także nieruchomości nierolne, przeznaczone na inwestycje. Ich sprzedaż pozwala na uruchomianie inwestycji o charakterze gospodarczym, które przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy i tym samym polepszania warunków życia społeczności lokalnych. Z nieruchomości tych chętnie korzystają inwestorzy ze względu na ich atrakcyjną lokalizację, uregulowany stan prawny oraz jasne procedury nabywania. Od kilku lat odnotowuje się sprzedaż nieruchomości nierolnych na zbliżonym poziomie tj. około 1000 ha. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. KOWR sprzedał ponad 600 ha za kwotę 300 mln zł. Średnia cena za 1 ha gruntów w skali kraju wyniosła prawie 322 tys. zł.

Nieodpłatne przekazanie gruntów i bezzwrotna pomoc finansowa

Wysokość czynszu dzierżawnego w I, II, III kw. 2018 r. w dt/ha

16,0

Ku j

rolnych oraz z Państwowego Funduszu Ziemi. Te przejęte nieruchomości tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), w którym w momencie powołania instytucji w 1991 r. znalazło się 4,7 mln ha gruntów. Na koniec września 2018 r. w Zasobie pozostawało ponad 1 mln 371 tys. ha państwowej ziemi, z czego ponad 1 mln 39 tys. ha stanowią grunty wydzierżawione. Ponad połowa powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 4 oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Olsztynie.

no w województwach: pomorskim – 43,2 tys. zł/ ha, kujawsko-pomorskim – 42,9 tys. zł/ha i małopolskim – 38,8 tys. zł/ha. A najniższą średnią cenę sprzedaży uzyskano w województwach: świętokrzyskim – 16,1 tys. zł/ha, podlaskim – 17,4 tys. zł/ha oraz łódzkim – 18,6 tys. zł/ha. KOWR również aktywnie uczestniczy w obrocie gruntami na rynku prywatnym. Do jego zadań należy wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących obrotu gruntami rolnymi. Od początku działalności tj. od 1 września 2017 r. do 30 września br. do KOWR wpłynęło ponad 21 tys. wniosków o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej. KOWR wydał prawie 19,5 tys. decyzji w tej sprawie. Pozytywnych decyzji było niemal 18 tys., a negatywnych niecałe 300.

Największe powierzchnie gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe w: Lublinie i Kielcach – po 340 ha oraz w Gorzowie Wlkp. – prawie 310 ha. Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntu rolnego w III kwartałach 2018 r. wyniosła 26 030 zł. Najwyższe średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych odnotowa-

Ważnym zadaniem jest także nieodpłatne przekazywanie gruntów oraz bezzwrotna pomoc finansowa. KOWR może przekazywać grunty m.in. samorządom lokalnym na realizację celów własnych. W całej Polsce powstają na nich m.in. obiekty kulturalne, sportowe, służące rekreacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. KOWR udziela też bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie i budowę infrastruktury na terenach wiejskich. Dotyczy to przede wszystkim terenów dawnych PGR-ów, których mieszkańcy podłączani są do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, czy ciepłowniczych. Od początku działalności KOWR (wcześniej ANR) przekazał nieodpłatnie samorządom 58,2 tys. ha nieruchomości w całym kraju. Bezzwrotna pomoc finansowa przekroczyła kwotę ponad 1 mld zł.

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 11/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 11/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement