__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 8 (134) sierpień 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Jak powstrzymać ASF?

Zmiany w planach łowieckich i warunkach polowań Czytaj na stronie 66

26 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez KRIR Jakie dokumenty do KRUS przy spotkanie prezesów oraz powiększeniu gospodarstwa przedstawicieli wojewódzCzytaj na stronie 66 kich izb rolniczych z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań Opłacanie składek zdrowotnych podejmowanych w związdla działów specjalnych ku z ASF, sytuacji na rynCzytaj na stronie 67 kach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie. Szkody w uprawach powodowane przez zające Czytaj na stronie 67

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 68

spotkaniu udział wziął także lek. wet. Paweł Niemczuk – główny lekarz weterynarii, który omówił główne założenia nowej edycji „Programu bioasekuracji”. Główny lekarz weterynarii poinformował, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja Programu bioasekuracji, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

czym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa, który powinien zostać spełniony do dnia 31 grudnia 2017 r. Przedstawiono także najważniejsze terminy dotyczące nowej edycji Programu: l 15 lipca 2017 r. – wejście w życie nowej edycji „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018; l 14 sierpnia 2017 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań bioasekuracji zawartych w Programie z wyjątkiem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co naj-

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie przez okres obowiązywania Programu. Przedstawiciele samorządu rolniczego w dyskusji zwrócili uwagę, że największym problem w dalszym ciągu jest zbyt duża populacja dzików, przyczyniająca się do rozszerzania choroby. Konieczne jest zatem podjęcie pilnych działań w zakresie redukcji populacji. Ponadto, zwrócono uwagę, że bardzo ważna jest szeroka kampania informacyjna, przeprowadzana nie tylko w gminach objętych Programem, ale także na terenie całej Polski. Do wielu hodowców nie docierają informacje o prawidłowym zabezpieczeniu swoich gospodarstw i nie są oni świadomi zagrożeń i skutków zaniedbań w tym zakresie. Przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych zadeklarowali gotowość do dalszego

Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015– 2018 (Dz.U. poz. 1378). Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upłynał dnia  14 sierpnia 2017 r., z wyjątkiem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedyn-

mniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa – który powinien być spełniony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. l 14 sierpnia 2017 r. – termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji zawartych w Programie; l 15 września 2017 r. – termin na złożenie wniosku do kierownika biura

włączania się do kampanii informacyjnej i przekazali informacje o podejmowanych dotychczas działaniach. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poinformował o aktualnych pracach resortu i zwrócił się z prośbą do samorządu rolniczego o przedstawienie opinii do planowanego budżetu w zakresie: część budżetowa 32 – Rolnictwo, który zostanie przekazany do konsultacji na koniec sierpnia br.

W

Centralna Komisja XV Ogólnokrajowego Konkursu BGR zakończyła prace Czytaj na stronie 69

Ubezpieczenie sprzętu rolniczego i odpowiedzialności cywilnej kombajnisty Czytaj na stronie 70

Piknik Wołowy Czytaj na stronie 70

Piknik Zbożowy Czytaj na stronie 71

Piknik Wieprzowy Czytaj na stronie 71

Opracowanie: KRIR


sierpień 2017 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

65

Reforma systemu ubezpieczeń rolnych

D

nia 27 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi spotkanie dotyczące wypracowania rozwiązań umożliwiających poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej. W spotkaniu udział wzięli prezesi lub przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele związków i organizacji rolniczych.

Przedstawiciele izb i organizacji rolniczych przedstawili dwie propozycje rozwiązań. Minister Jurgiel poinformował, że resort także pracuje nad modyfikacją dotychczasowych rozwiązań. Według informacji zakładów ubezpieczeń, które zawarły z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi umowy w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt

Nie będzie uproszczenia w uprawie maku

W

odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas V Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie uproszczenia przepisów  dotyczących uprawy maku niskomorfinowego, ministerstwo zdrowia poinformowało, że zasięgnęło w tej kwestii opinii Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ,ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, które skonsultowało przedmiotową sprawę z policją oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji. Przekazano, że pomimo odnotowanego zmniejszenia skali używania opiatów oraz popytu na heroinę, w tym na tzw. kompot, jak również zmniejszenia odsetka osób podejmujących leczenie z powodu opiatów i braku informacji wskazujących na wzrost liczby zgonów z powodu opiatów, należy zauważyć, że regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783), ograniczające dostęp do upraw maku wysoko i niskomorfinowego, zostały celowo wprowadzone w oparciu o zjawisko narkomanii. W przeszłości, przy nie-

ograniczonym dostępie do materiału roślinnego, mak wykorzystywany był do otrzymywania tzw. polskiej heroiny. Wskazano, że niebezpieczeństwo związane z używaniem ww. narkotyku nie są związane wyłącznie z kwestią uzależnienia oraz wyniszczającym wpływem na organizm, lecz również drogą podania ww. środka do organizmu, z czym wiążą się choroby zakaźne przenoszone przez krew. Mając na uwadze dostępne dane epidemiologiczne, przekazano, że wprowadzone w przedmiotowym zakresie przepisy, przede wszystkim w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych, spowodowały, że zjawisko produkcji oraz konsumpcji tzw. polskiej heroiny zostało zredukowane. Wobec tego zaznaczono, że nie można wykluczyć, że liberalizacja przepisów w zakresie uprawy maku niskomorfinowego może przyczynić się do ponownego wzrostu produkcji i konsumpcji ww. środka odurzającego. W związku z tym, resort zdrowia poinformował, że aktualnie niezasadnym wydaje się zmiana przepisów w przedmiotowym zakresie. Opracowanie: KRIR

gospodarskich wynika, że zakłady te ubezpieczyły w pierwszej połowie tego roku  łącznie  1 858 507,05 ha upraw rolnych oraz zawarły 106 824 umowy ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie z wnioskami zakładów ubezpieczeń za pierwsze półrocze przekazano zakładom dotację na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w wysokości 171 219 120,29 zł. W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. noweliza-

cji ustawy, która umożliwiła szerszej grupie producentów rolnych uzyskanie dopłat do składek ubezpieczenia w pełnej wysokości, w pierwszym półroczu br. zawarto więcej o ponad 17 proc. umów ubezpieczenia oraz objęto ochroną ubezpieczeniową większą o 39,2 proc. powierzchnię upraw rolnych niż w analogicznym okresie 2016 r. Opracowanie: KRIR

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W

odpowiedzi na przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o promocji zatrudnienia samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi.

cudzoziemców, to łączna suma opłat za wszystkie oświadczenia wydaje się, zdaniem izb rolniczych, zbyt wysoka.

Będzie opłata za oświadczenie

Odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca wniesiono o uzupełnienie wykazu działalności, w których wydawane są pozwolenia na pracę sezonową o„Chów i hodowlę bydła mlecznego nr PKD 01.41.Z”. Zdaniem samorządu rolniczego, w hodowli bydła mlecznego też występuje sezonowość produkcji mleka: wraz z nadejściem wiosny, kiedy wciąż jeszcze spora część stad jest wyprowadzana na pastwiska, wprowadza się inne pasze (siano, sianokiszonki) do żywienia krów, co powoduje większą pracochłonność produkcji (przygotowywanie pasz, wypędzanie stad, dłuższe udoje). Ze względu na sezonowość prac w rolnictwie  właśnie przy bydle mlecznym, które wymaga większego nakładu pracy mimo stosowania automatyzacji w gospodarstwach,  potrzebna byłaby pomoc w sezonie wiosenno-letnim.

Odnośnie projektu rozporządzenia MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przekazano, że rozporządzenie w § 2 pkt. 4) określa wysokość wpłaty wnoszonej w przypadku zatrudnienia pracownika sezonowego – i wynosi ona 30 zł od osoby. Samorząd rolniczy zakwestionował wysokość tej opłaty i przypomniał, że dotychczasowa rejestracja oświadczeń była bezpłatna. Co prawda wprowadzenie 30-złotowych opłat wpłynie na zmniejszenie skali nadużyć, a przez to na uszczelnienie systemu, jednak w przypadku gospodarstw rolnych zarówno ogrodniczych, jak i sadowniczych, które zwykle sezonowo zatrudniają jednocześnie kilkunastu, czy kilkudziesięciu

Praca przy bydle jest też sezonowa

Opracowanie: KRIR


66 PW

Zmiany w planach łowieckich i warunkach polowań

W

odpowiedzi na przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Środowiska, przekazano opinię samorządu rolniczego: 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – ze względu na duże szkody powodowane przez gęsi w związku ze zwiększeniem ich liczebności, zaproponowano wydłużenie okresu polowań na gęsi w całym kraju, podobnie jak to zostało przyjęte w województwach zachodniej Polski, w następujących terminach: l gęsi zbożowe i białoczelne od 30 sierpnia do 1 lutego, l gęsi gęgawy od 30 sierpnia do 15 stycznia. 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – według izb rolniczych zmiany zawarte w projekcie wydają się korzystne i mogą przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania ASF. Ponadto, zaproponowano wprowadzenie do rozporządzenia zapisu, który pozwoli, aby w sytuacji, gdy koło łowieckie nie wykona rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny oraz w sytuacji, kiedy na

Z

sierpień 2017 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

terenie obwodu łowieckiego powiatowy lekarz weterynarii zarządzi odstrzał sanitarny zwierzyny – myśliwi posiadający uprawnienia do wykonywania polowań indywidualnych, a niebędący w tym kole łowieckim, mieli prawo do wykonywania polowania po wcześniejszym poinformowaniu łowczego koła, na którym zarządzono odstrzał sanitarny. 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych – zdaniem samorządu rolniczego zapis dotyczący okresów polowań na dziki (paragraf 1 pkt 1 ppkt 5 ) należy uszczegółowić przez nadanie następującego brzmienia: dziki (bez względu na wiek i płeć) – przez cały rok. 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych – zaproponowano wpisanie na listę zwierząt łownych kormorana, żurawia i rozpowszechnione gatunki krukowatych – ze względu na ogromne szkody powodowane w uprawach rolnych oraz wilka z powodu zagrożenia dla zwierząt i ludzi. Opracowanie: KRIR

Zwolnienie z podatku przy nabyciu gruntów

arząd KRIR, popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów w sprawie zmiany dokonanej w ramach nowelizacji o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045) w zakresie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu gruntów. Ww. przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziły zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu gruntów dla rolników, którzy utworzą lub powiększą gospodarstwo rolne nie mniejsze niż 11 ha i nie większe niż 300 ha. Zdaniem samorządu rolniczego, powyższe zmiany spowodowały dyskryminację rolników, szczegól-

nie z południowo-wschodniej Polski, gdzie średnia powierzchnia gospodarstw wynosi ok. 3,5 ha – w związku z czym każdy zakup gruntów rolnych obciążony jest dodatkowym podatkiem. Na terenach Polski Południowo-Wschodniej niemal niemożliwy jest zakup ziemi powyżej 11 ha w ramach jednej transakcji, ponieważ – z uwagi na duże rozdrobnienie ziemi – takich działek jest niewiele. Przedstawiając powyższe, zwrócono się o podjęcie procedury legislacyjnej mającej na celu zmianę ww. przepisów w sposób uwzględniający strukturę gospodarstw w poszczególnych regionach Polski i niedyskryminujący rolników nabywających mniejsze areały ziemi. Opracowanie: KRIR

Zarząd KRIR zwrócił się do prezesa KRUS z prośbą o wyjaśnienie, jakie niezbędne dokumenty rolnik zobowiązany jest przedłożyć w KRUS w chwili powiększenia gospodarstwa rolnego (w drodze kupna lub dzierżawy gruntu) w celu naliczenia składki zdrowotnej, wraz z podaniem podstawy prawnej.

Jakie dokumenty do KRUS przy powiększeniu gospodarstwa?

W

edług informacji samorządu rolniczego placówki terenowe KRUS żądają następujących dokumentów: l akt notarialny kupna-sprzedaży (umowa dzierżawy) w oryginale do wglądu i gotowa kopia do archiwów; ln  akaz podatkowy. Akt notarialny jest obszernym dokumentem i kopiowanie go stanowi problem dla rolników. Zawarte są w nim informacje, których rolnik nie chce ujawniać, nie mając pewności kto ma wgląd do archiwów KRUS i jak długo dokumenty będą tam przechowywane. Ponadto,

akt notarialny nie od razu jest wpisywany do Ksiąg Wieczystych i dodatkowo przysługuje termin na odwołanie, a więc nie może stanowić podstawy bezzwłocznego zgłaszania transakcji. Zdaniem izb rolniczych, wystarczającymi dokumentami w takiej sytuacji powinien być nakaz podatkowy i oświadczenie rolnika o dacie nabycia gruntu. Kolejne pytanie dotyczyło rozliczenia składki, którą zapłacił rolnik sprzedający ziemię. Czy KRUS zwraca składkę za okres od sprzedaży do końca kwartału? Opracowanie: KRIR

Przechowywanie paliw w zbiornikach dwupłaszczowych

Z

arząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do ministra energii o podjęcie działań mających na celu złagodzenie wymogu przechowywania paliw w zbiornikach dwupłaszczowych. Zdaniem samorządu rolniczego wyłączenie z tego obowiązku powinno dotyczyć rolników. Zakup zbiornika dwupłaszczowego jest zbyt dużym wydatkiem dla wielu rolników. Samorząd rolniczy nie neguje konieczności ochrony środowiska przed

zanieczyszczeniami ropopochodnymi, jednak podejmowane w tym celu działania powinny być adekwatne do stopnia zagrożenia i uwzględniać specyfikę pracy w rolnictwie. Rolnik, który nie posiada wymaganego przepisami zbiornika, zmuszony jest do częstego, kilkunastokilometrowego dojazdu do stacji paliw, co obciąża dodatkowo finansowo gospodarstwa rolne. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


sierpień 2017 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

67

Artykuł sponsorowany

Opłacanie składek zdrowotnych dla działów specjalnych

Odpowiadając na wniosek Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR o zmianę przepisów dotyczących płatności składki zdrowotnej – ponieważ, zdaniem wnioskodawczyń, przepisy w tym zakresie są krzywdzące dla rolników prowadzących działy specjalne, ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi przedstawiło szczegółowe wyjaśnienie zasad opłacania składek przez rolników.

P

rzekazano, że zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników oraz sposób ich finansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.). W zależności od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności rolniczej, składki te wymierzone są i opłacane według następujących zasad: W przypadku działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach rolnych obejmujących wyłącznie grunty rolne: l o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rolnika i domowników opłaca KRUS ze środków budżetu państwa za każdego ubezpieczonego w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy; l o powierzchni 6 i więcej ha przeliczeniowych składkę na ubezpiecze-

nie zdrowotne za rolnika i domowników opłaca rolnik, za każdego ubezpieczonego w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W przypadku działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach rolnych obejmujących zarówno działy specjalne produkcji rolnej, jak i grunty rolne, składka na ubezpieczenie zdrowotne za domownika wymierzana jest wyłącznie od powierzchni gospodarstwa rolnego, natomiast za rolnika jedynie od dochodu z działu specjalnego. I tak w gospodarstwach rolnych, w skład których wchodzą działy specjalne i grunty rolne: l o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne za domownika opłaca KRUS ze środków budżetu państwa w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczenio-

wy za każdego ubezpieczonego domownika, l o powierzchni 6 i więcej ha przeliczeniowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne za domownika opłaca rolnik w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy za każdego ubezpieczonego domownika, l bez względu na powierzchnię prowadzonego gospodarstwa rolnego składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rolnika opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej do opodatkowania podatkiem dochodowym, ale nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej: l składkę na ubezpieczenie zdrowotne za rolnika opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej do opodatkowania podatkiem dochodowym, ale nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia, l składkę na ubezpieczenie zdrowotne za domownika opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z opłatami z zysku.

Poinformowano, że rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne obejmujące zarówno działy specjalne produkcji rolnej, jak i grunty rolne opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne tylko z jednego tytułu. Składkę zdrowotną za siebie i małżonka (którego w świetle przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników uznaje się za rolnika) rolnik obowiązany jest opłacać wyłącznie od dochodu z działu specjalnego, a za domowników wyłącznie od powierzchni gospodarstwa rolnego i to jedynie w przypadku, gdy powierzchnia tego gospodarstwa stanowi 6 i więcej ha przeliczeniowych. Jeśli gospodarstwo rolne jest mniejsze to składka zdrowotna za domownika opłacana jest przez KRUS ze środków budżetu państwa. Jednocześnie wyjaśniono, że składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jest to składka na ubezpieczenie społeczne rolników, a nie na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacana jest na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 2777 z późn. zm.) przez rolnika za każdą osobę ubezpieczoną w jego gospodarstwie rolnym w jednakowej wysokości bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego czy dochodowość działu specjalnego. Opracowanie: KRIR

Szkody w uprawach powodowane przez zające Realizując wniosek przyjęty podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zarząd KRIR wystąpił do ministra środowiska w sprawie włączenia szkód powodowanych przez zające w uprawach rolniczych do odszkodowań łowieckich poprzez odpowiednią nowelizację przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 45, poz. 272).

S

amorząd rolniczy przekazał, że zające powodują duże straty w sadach, poprzez ogryzanie kory pni oraz grubszych gałęzi, ścinają gałązki, a w szkółkach sadowniczych wygryzają oczka oraz wyrastające z nich pędy. Cienkie pieńki są często przegryzane lub silnie nadgryzane, powodując brak możliwości dalszego przyro-

stu roślin, przyczyniając się do obniżenia pozyskanych zbiorów i przynosząc duże straty sadownikom.

Zmiany przepisów nie będzie Resort środowiska – Departament Leśnictwa udzielił odpowiedzi na wniosek KRIR informując, że zgodnie z art. 46

ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie (obecnie objęte całoroczną ochroną), jelenie, daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania polowania. Resort środowiska przekazał, że ustawodawca ustanawiając katalog zwierząt łownych, za które odpowiadają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich miał na uwadze najdotkliwsze szkody, które powodują gatunki dużych zwierząt kręgowych. Szkody powodowane przez zające z uwagi na wielkość tych zwierząt nie stanowią tak dużego problemu w skali kraju jak szkody powodowane np. przez jelenie czy dziki, choć miejscowo mogą

być bardzo dotkliwe dla indywidualnych rolników. W związku z powyższym, resort środowiska poinformował, że nie widzi obecnie możliwości rozszerzenia katalogu zwierząt, za które odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich o zająca. Jednocześnie przekazano, że każdy właściciel upraw może wystąpić do właściwego terytorialnie marszałka województwa na podstawie art. 9a ustawy – Prawo łowieckie o wydanie zezwolenia na płoszenie zwierząt łownych w celu ochrony przed szkodami, nawiązać współpracę z lokalnym kołem łowieckim dla zintensyfikowania odstrzału, zwłaszcza w czasie trwania okresów polowań na te zwierzęta lub ogrodzić daną uprawę. Opracowanie: KRIR


68 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

sierpień 2017 NR 8

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18.07.2017 r. – Sejm RP

i Żeglugi Śródlądowej; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1768).21.06.2017 r. – Sejm RP.

20.07.2017 r. – Sejm RP

■■Prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”; ■■Przedstawienie „Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rol-

■■ Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 1732) – przedstawia podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech;

■■ Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 1732 i 1746); ■■Wspólne z Komisjami: Finansów Publicznych; Gospodarki Morskiej

25.07.2017 r. – Senat RP

nych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku”; ■■Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-

kaźnych zwierząt (druk senacki nr 570, druki sejmowe nr 1732, 1746 i 1746-A). Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego planowanego na lata 2017–2020 „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki; ■■ projekt rozporządzenia ministra Rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez prezesa ARiMR, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków jej przyznawania i rozliczania tych środków; ■■ projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie wysokości środków

finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■■ projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSP oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności.; ■■projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej re-

alizacji praktyki utrzymania tych obszarów; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań poddziałań PROW na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych; ■■ projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne; ■■ projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz; ■■ projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych; ■■ projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych; ■■ projekt rozporządzenia rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych; ■■ projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”. Opracowanie: KRIR


sierpień 2017 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

69

Centralna Komisja XV Ogólnokrajowego Konkursu BGR zakończyła prace

W

ramach XV Ogólnokrajowego Konkursu BGR, w kategorii gospodarstw indywidualnych, w  br. uczestniczyło 1021 podmiotów, natomiast we wszystkich edycjach konkursu – łącznie ponad 18 tys. Wszyscy laureaci są godnym naśladowania wzorem pod względem poziomu bhp i dbałości o estetykę gospodarstw.  Centralna Komisja Konkursowa XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Centrali KRUS w dniu 26 lipca 2017 r., podsumowała wyniki finałowe wizytacji 16 gospodarstw wyłonionych na etapie wojewódzkim. W spotkaniu podsumowującym wyniki tych prac, przeprowadzonym przez przewodniczą-

cego Komisji Centralnej – dyrektora biura Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Cezarego Nobisa – uczestniczyła m.in.: zastępca prezesa – Janina Pszczółkowska. Uczestników posiedzenia zapoznano z dokumentacją zdjęciową i ogólną charakterystyką gospodarstw. Szczegółową prezentację gospodarstw ubiegających się o  tegoroczne nagrody przedstawiła sekretarz Komisji Centralnej – Renata Bielecka, główny specjalista w Biurze Prewencji Centrali Kasy. Wszystkie gospodarstwa zakwalifikowane do finału spełniły kryteria wymagane regulaminem, ponadto zaprezentowały wiele własnych, oryginalnych i  praktycznych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa pra-

Główna nagroda w XV Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne –  ufundowany przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ciągnik rolniczy Ursus C-380 cy w gospodarstwie rolnym. Nie zabrakło przy tym emocjonalnych akcentów i ciepłych komentarzy członków Komisji, które wynikały z podziwu i uznania

dla efektów ogromnej pracy rolników – często wielopokoleniowych rodzin. Po naradzie, Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji. W jej ocenie najbezpieczniejsze gospodarstwo w kategorii gospodarstw indywidualnych prowadzą Beata i Piotr Kondraccy w woj. lubelskim. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy wśród finalistów tegorocznego BGR jest zapowiedzią emocjonującej finałowej uroczystości z udziałem współorganizatorów, licznych patronów oraz sponsorów nagród. Zwycięzca otrzyma – ufundowany przez prezesa Kasy Adama Wojciecha Sekścińskiego – ciągnik rolniczy Ursus C-380. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 22 września br. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

Komunikat Centralnej Komisji Konkursowej

Wyniki XV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, przebiegającego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy (kategoria gospodarstwa indywidualne) Organizatorami konkursu byli: ■■ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ■■ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; ■■ Państwowa Inspekcja Pracy. Realizację Konkursu wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęli: TVP1, Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, dwumiesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy, miesięcznik Agrotechnika i Agro Profil, portal Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznik Rolniczy Przegląd Techniczny. Celem Konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w nim brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Według danych przekazanych przez Oddziały Regionalne KRUS, do udziału w XV edycji zgłoszono 1021 gospodarstw indywidualnych (o 51, tj. o 5,3% więcej niż w  roku ubiegłym). Większość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 0–50 ha (jest ich 777, tj. 76,1% ogółu zgłoszonych), w tym mieszany profil produkcji prowadzi 469 gospodarstw, tj. 45,9%. W  finale uczestniczyły: 2 gospodarstwa sadownicze; 2 z działami specjalnymi produkcji (uprawa pomidorów w szklarniach, produkcja ogrodniczo-szklarniowa); 4 z hodowlą trzody chlewnej; 3 z hodowlą bydła (2 produkcje mleka i produkcja bydła mięsnego) i 5 z produkcją roślinną. Zgodnie z regulaminem Konkursu, Komisje Konkursowe sprawdziły: ■■ ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; ■■ stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych; ■■ wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń;

■■ stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych; ■■ warunki obsługi i chowu zwierząt; ■■ stosowanie i jakość środków ochrony osobistej; ■■ rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy; ■■ organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci. Gospodarstwa finalistów XV Ogólnokrajowego Konkursu BGR wizytowała i oceniła powołana przez Prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa. Członkowie Komisji reprezentowali Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz redakcje AGRO SERWISU i Bez Pługa. W ocenie Komisji wszystkie finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał: ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone w narzędzia warsztaty, dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska. Większość ocenianych gospodarstw przez lata budowały wielopokoleniowe rodziny. Centralna Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 26.07.2017 roku wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Beaty i Piotra Kondrackich z Górnego w woj. lubelskim. Laureaci otrzymują nagrodę Prezesa KRUS – ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW. Drugie miejsce i nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznano: Dorocie i Kazimierzowi Dąbrowskim z Dębowca w woj. podkarpackim. Trzecie miejsce oraz nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymuje Arkadiusz Parkitny z Konieczek w woj. śląskim.

Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia specjalne i nagrody pieniężne Prezesa KRUS za stosowanie bezpiecznych i innowacyjnych technologii produkcji rolniczej: ■■ Beacie i Zbigniewowi Kołoszycom z Nowin Wielkich w woj. lubuskim; ■■ Marii i Januszowi Szczypiorom z Łyśniewa w woj. pomorskim. Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano: ■■ Alicji, Waldemarowi i Arkadiuszowi Przygodzińskim z Dąbrowy Biskupiej w woj. kujawsko-pomorskim. Pozostali laureaci etapu centralnego (lista niżej) otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i fundatorów za udział w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym: ■■ Halina i Jan Smorawscy, woj. dolnośląskie; ■■ Agnieszka i Leszek Pietrzakowie, woj. łódzkie; ■■ Paulina i Grzegorz Świdergałowie, woj. małopolskie; ■■ Mariola i Robert Zapaśnikowie, woj. mazowieckie; ■■ Małgorzata i Ewald Kamradowie oraz Magdalena Kamrad-Semma, woj. opolskie; ■■ Dominika i Karol Bednarczykowie, woj. podlaskie; ■■ Małgorzata i Mirosław Markowie, woj. świętokrzyskie; ■■ Elżbieta i Kazimierz Czacharowscy, woj. warmińsko-mazurskie; ■■ Jolanta i Paweł Tomczykowie, woj. wielkopolskie; ■■ Danuta Witkowska, woj. zachodniopomorskie. Uczestnicy etapu centralnego Konkursu, właściciele 16 gospodarstw uczestniczących otrzymają: ■■ listy gratulacyjne od Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

■■ grawertony okolicznościowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ■■ zestawy ochron do pracy ze środkami ochrony roślin (kombinezon wielokrotnego użytku w komplecie z rękawicami wielokrotnego użytku i maskami) ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin; ■■ wspólny dyplom od organizatorów. Wszystkim laureatom zostaną ufundowane roczne prenumeraty dwutygodnika AGRO SERWIS, dwumiesięcznika Bez Pługa, dwutygodnika AGRO Technika, miesięczników Agro Profil i Rolniczy Przegląd Techniczny oraz Tygodnika Poradnika Rolniczego. Centralna Komisja Konkursowa postanowiła dodatkowo wyróżnić za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów wiejskich panie: ■■ Beatę Kołoszyc z Nowin Wielkich w woj. lubuskim; ■■ Agnieszkę Pietrzak z Franopola w woj. łódzkim; ■■ Danutę Witkowską z Warnic w woj. zachodniopomorskim; ■■ Marię Szczypior z Łyśniewa w woj. pomorskim; ■■ Małgorzatę Kamrad i Magdalenę Kamrad-Semma ze Starych Kotkowic w woj. opolskim. Uroczysta gala podsumowania XV edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbędzie się 22 września br. podczas Międzynarodowych Targów Agro Show w Bednarach. Serdecznie zapraszamy laureatów Konkursu, ich rodziny i gości oraz fundatorów nagród. Udział w podsumowaniu daje możliwość spotkania się z właścicielami najbezpieczniejszych w 2017 roku gospodarstw i zakładów rolnych w kraju oraz wymianę poglądów o rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych. Cezary Nobis przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej


70 PW

U

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

sierpień 2017 NR 8

Ubezpieczenie sprzętu rolniczego i odpowiedzialności cywilnej kombajnisty

bezpieczenie sprzętu rolniczego powszechnie zwane „Agrocasco” oferowane jest przez kilka zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku. Najczęściej ochrona ubezpieczeniowa zabezpiecza od szkód powstałych wskutek zdarzeń losowych wymienionych i zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. od pożaru, wybuchu, zderzenia się maszyny rolniczej (sprzętu) z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uderzenia pioruna, huraganu, obsuwania się ziemi, zalania, powodzi, gradu lawiny, deszczu nawalnego czy od upadku statku powietrznego. Dlatego też, przy kupnie tego ubezpieczenia warto pamiętać, że nie w każdym przypadku zgłoszenia szkody poszkodowany otrzyma odszkodowanie. Na co więc należy zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert i jak wybrać tę najbardziej dopasowaną do potrzeb? Ważną sprawą jest sprawdzenie, w jakim zakresie udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa i jakie są ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zdarza się, że z zakresu wyłączone są szkody

polegające na kradzieży lub awarii sprzętu rolniczego. Dlatego też przy wyborze odpowiedniej oferty nie należy kierować się głównie wysokością składki. Wykupiona polisa powinna gwarantować maksymalną ochronę ubezpieczeniową przed negatywnymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, łącząc możliwość ubezpieczenia szerokiej gamy ryzyk, zarówno ogniowych i innych zdarzeń losowych, jak i kradzieżowych oraz awarii. Poza pokryciem ochroną ubezpieczeniową szkód w sprzęcie rolniczym, ubezpieczenie powinno także pokrywać koszty akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniem losowym. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wychodzi naprzeciw powyższym oczekiwaniom właścicielom sprzętu rolniczego. Oferta naszego Towarzystwa przewiduje szeroką ochronę ubezpieczeniową w sprzęcie rolniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadamy za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi, czyli chroniące od skutków wystąpienia wszelkich ryzyk (często niedającymi się przewidzieć) z wyjątkiem

tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, takie jak kradzież sprzętu rolniczego z siedliska i poza siedliskiem oraz o szkody spowodowane awarią tego sprzętu lub też kradzież części sprzętu rolniczego z siedliska. Towarzystwo ponosi również odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w sprzęcie rolniczym powstałe w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia oraz pokrywa udokumentowane koszty wynikające z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków w celu zmniejszenia powstałej szkody w tym sprzęcie i zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego sprzętu przed szkodą oraz udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Posiadając sprzęt rolniczy i wykonując na zlecenie usługi koszenia warto uzupełnić ochronę ubezpieczeniową o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kombajnisty. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ten zakres

w ramach pakietu „Bezpieczna Zagroda”. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu zleceniodawcy, powstałe podczas wykonywania usługi koszenia przy użyciu kombajnu. Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o odpowiedzialność podczas usługi prasowania słomy. Zakres terytorialny obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niewątpliwie zaletą ubezpieczeń oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest możliwość kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej według indywidualnych potrzeb naszych Członków. Nasi agenci i pracownicy chętnie pomogą dopasować zakres ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb każdego rolnika. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nasze Towarzystwo honoruje zniżki za bezszkodowość wypracowane w innych zakładach ubezpieczeń. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem TUW „TUW” i do skorzystania z naszej oferty. Więcej na stronie www.tuw.pl

Piknik Wołowy Zaprezentowanie walorów jakościowych i smakowych polskich produktów i przetworów z mięsa wołowego, przywrócenie tradycji spożycia i promocja spożycia wołowiny – to główne cele organizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych Pikników Wołowych. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Z

adanie obejmuje organizację plenerowych imprez promujących spożycie wołowiny. Ważny element edukacyjny podnoszący atrakcyjność imprezy stanowią organizowane przy stoisku Pikniku Wołowego – konkursy z wiedzy, plastyczne czy zręcznościowe, kierowane do dzieci oraz dorosłych. Podczas każdej imprezy dużym zainteresowaniem cieszą się występy zespołów artystycznych umilające uczestnikom Pikników czas. Nieodzownym elementem imprez pn. Piknik Wołowy są degustacje, podczas których będzie można spróbować różnorodnych potraw z mięsa wołowego czy lokalnych specjałów z wołowiny, co pozwoli konsumentom zapoznać się z ciekawymi smakami wołowiny. Podczas Pikniku podejmo-

wane są działania informujące o zaletach, walorach smakowych i zdrowotnych wołowiny i cielęciny oraz ich znaczeniu w diecie. Swoją wiedzę konsumenci mogą uzupełnić dzięki udostępnionej na stoisku broszurze pn. „Prawie wszystko o wołowinie”, w której znajdą m.in. informacje o znaczeniu wołowiny w rozwoju dzieci i dorosłych, czy wpływie przechowywania mięsa na jego walory. Ponadto, broszura zawiera przepisy kulinarne z wołowiną w roli głównej. Na przestrzeni września i października odbędą się Pikniki w województwach: łódzkim, mazowieckim oraz podlaskim. Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach! Opracowanie: KRIR


sierpień 2017 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 8/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 8/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement