Page 1

sierpień 2016 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

67

NR 8 (122) sierpień 2016 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Środki na nawadnianie i grodzenie pól Czytaj na stronie 68

Kombajnami po drogach

W związku z trwającymi żniwami oraz sygnałami napływającymi od rolCzytaj na stronie 68 ników, zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w spraOgraniczenie liczby leków wie udzielenia informana rynku pozaaptecznym Czytaj na stronie 69 cji na temat konieczności uzyskiwania pozwoleń na poruszanie się kombajnaFundusz Ochrony Dochodów mi po drogach publicznych. Rolniczych – uwagi KRIR Czytaj na stronie 69

Ubezpieczenie w KRUS a korzystanie z działań PROW Czytaj na stronie 70

Kiedy zmiany w badaniach technicznych pojazdów? Czytaj na stronie 70

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 71

Zmiany w rolnictwie ekologicznym PROW 2014–2020 Czytaj na stronie 71

Piknik Zbożowy Czytaj na stronie 72

Finansowanie składek emerytalno-rentowych z budżetu państwa… Czytaj na stronie 73

Gospodarstwo Polska nasz wspólny majątek Czytaj na stronie 74

N

a przykładzie rolnika z województwa dolnośląskiego, który chciał w tym roku załatwić wszystko formalnie i zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Lubaniu w sprawie wydania stosownego zezwolenia na jeden miesiąc – zarząd KRIR poinformował, że różnie odbywa się to w róż-

Fot. P. Staniszewski

Minister rolnictwa popiera stanowisko zarządu KRIR w sprawie TTIP

nych starostwach (w przypadku dróg powiatowych). Niestety, okazało się, że starostwo wymaga od niego podawania tras, godziny przejazdu, co przy pracach żniwnych jest niemożliwe z uwagi na zmienne warunki pogodowe, które występują, a są tak ważne w pracach polowych. W związku z tym jest nikła szansa, żeby rolnik ten do końca żniw załatwił formalności. Pozytywnym

przykładem jest natomiast starostwo w Bolesławcu, które takie pozwolenie wydało, bez konieczności podawania szczegółów dotyczących trasy i godzin przejazdu. Z uwagi na zbliżający się szczyt okresu żniwnego, zarząd KRIR zwrócił się do resortu infrastruktury o pilną o interpretację w tym zakresie. Opracowanie: KRIR

Nie będzie umorzenia kar za nadprodukcję mleka

P

rezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wspólnie z Prezydentem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszkiem Hądzlikiem zwrócili się do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phila Hogana z powodu bardzo trudnej sytuacji panującej na rynku mleka. Obecnie średnie ceny podstawowych przetworów mleczarskich na rynku unijnym, gdzie Polska głównie sprzedaje swoje produkty, są niższe niż rok wcześniej: mleka odtłuszczonego w proszku o 14 proc., masła o 19 proc., a serów o ok. 22 proc. W Polsce na początku maja br. masło było tańsze o 17 proc., a sery o 12–13 proc.

Propozycje polskiego rządu Polski minister rolnictwa stara się pomóc producentom mleka m.in. składając na każdym posiedzeniu unij-

nej rady ministrów rolnictwa wnioski o zajęcie się rynkiem mleka i uruchomieniem dodatkowego wsparcia z budżetu UE. Propozycją składaną przez rząd polski jest również umorzenie, na wniosek rolnika i z istotnych powodów ekonomicznych, drugiej i trzeciej raty kar za nadprodukcję mleka. Wobec ogromnego zapotrzebowania na świecie i kryzysu na wielu rynkach, sygnatariusze podtrzymali swoje stanowisko, że nakładanie kar za przekroczenie kwoty mlecznej na kraje są dalece nieuzasadnione, a w konsekwencji, niesprawiedliwe dla rolników. W związku z powyższym, w piśmie zostały poparte działania polskiego ministra rolnictwa w zakresie umorzenia kar za nadprodukcję mleka i zawnioskowano do komisarza o uwzględnienie wniosku polskiego rządu w tym zakresie w progra-

Phil Hogan mie pomocy dla producentów mleka przygotowywanym przez KE.

Hogan nie umorzy W odpowiedzi na ten wniosek, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phil Hogan przekazał list, który cytujemy poniżej. „Chciałbym podziękować za e-mail z dnia 23 czerwca 2016 r., w którym

dokończenie na str. 2


68 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Nie będzie umorzenia kar za nadprodukcję mleka dokończenie ze str. 1 przekazana została pozycja polskich organizacji rolniczych w sprawie sytuacji na rynku mleka. Podzielam Państwa troskę o tę sytuację i jestem w pełni świadomy obecnej presji na ceny mleka w całej Europie. Jest to głównie związane z brakiem równowagi między podażą i popytem, co jest spowodowane

W

odpowiedzi na wniosek zarządu KRIR, zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji, w sprawie umożliwienia realizacji inwestycji nawodnieniowych oraz polegających na grodzeniu pól w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło wyjaśnienia, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1371 oraz z 2016 r., poz. 399), pomoc przyznaje się na operację, której realizacja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej

zwiększoną produkcją mleka i mniej dynamicznym globalnym popytem. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że dostawy mleka w Polsce zwiększyły się w bieżącym roku o 6,7%, pomimo dobrze znanej sytuacji nadmiernej podaży. Suma do zapłacenia przez polskich rolników w mlecznym roku kwotowym 2014/2015 jest należna według prawa i nie jest możliwe, aby państwa człon-

kowskie lub Unia odstąpiły od tego zobowiązania prawnego. Po wpłaceniu do budżetu UE przez polskie władze, suma ta ma być w pełni odzyskana od rolników przyczyniających się do przekroczenia kwot. Okazałem wyraźną gotowość, poprzez szeroko sięgające środki zmobilizowane od czasu objęcia przeze mnie obowiązków Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby wspierać ten sektor w trudnych czasach, a obecne nie są od tego wyjątkiem. Oprócz kompleksowego pakietu solidarnościowego dla rolników o wartości 500 milionów euro zatwierdzo-

sierpień 2016 NR 8 nego poprzedniej jesieni i zestawu 13 środków przedstawionych w marcu, podczas lipcowego posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa zaprezentowałem nowy, daleko sięgający pakiet pomocowy dla rolników, głównie skierowany do sektora mleczarskiego, mający na celu uporanie się z trwającym brakiem równowagi między podażą i popytem w Unii, wprowadzenie ulgi dla przepływów pieniężnych rolników i stabilizację rynków. Mogę zapewnić, że stosuję wszelkie środki dostępne w istniejących ramach prawnych i budżetowych.” Opracowanie: KRIR

Środki na nawadnianie i grodzenie pól o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Obecna procedura Na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy ARiMR sprawdza, czy realizacja planowanej operacji może spowodować wzrost GVA. Wydaje się, że operacja polegająca wyłącznie na grodzeniu pól nie spowoduje wzrostu GVA w gospodarstwie, a więc taka operacja nie powinna być objęta pomocą w ramach tego instrumentu wsparcia. Odnośnie do możliwości realizacji inwestycji nawodnieniowych zgodnie z art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w przypadku nawadniania w nowych i w ist-

niejących obszarach nawadnianych, za wydatki kwalifikowalne uznaje się jedynie inwestycje, które spełniają warunki określone w tym artykule. Zgodnie z art. 46 (2), warunki te odnoszą się m.in. do planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który, zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej przekazuje się Komisji Europejskiej dla całego obszaru, w którym ma być dokonana inwestycja, a także we wszystkich innych obszarach, w których inwestycja może mieć wpływ na środowisko. Działania wchodzące w życie w ramach planu gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 11 ramowej dyrektywy wodnej, które mają znaczenie dla sektora rolniczego, określa się w odpowiednim programie działań. W związku z tym, w PROW 2014– 2020, w Modernizacji gospodarstw rolnych, umieszczono warunek, iż inwestycje w nawodnienia będą mogły być wspierane po zatwierdzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach oraz programu wodno-środowiskowego kraju i zgodnie z warunkami, które zostaną określone

w Programie na podstawie art. 46 rozporządzenia EFFROW. Po zakończeniu prac nad tymi dokumentami zostanie dokonana zmiana PROW 2014–2020.

Możliwe zmiany Dodatkowo, resort zwrócił uwagę, że należy wziąć pod uwagę fakt, iż wznowione zastały przez Ministerstwo Środowiska prace nad nową ustawą Prawa wodne. Proponowane zmiany przepisów w zakresie implementacji przepisów ramowej dyrektywy wodnej mogą mieć istotny wpływ na wdrażanie tego zakresu wsparcia w ramach PROW 2014–2020. W świetle powyższego, prace w tym zakresie nad zmianą zapisów Programu, a następnie rozporządzenia dla operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych, zostaną podjęte po zakończeniu prac nad aktualizacją planów gospodarowania wodami w dorzeczach, programu wodno-środowiskowego kraju oraz nowej ustawy Prawo wodne – przekazało MRiRW. Opracowanie: KRIR

Minister rolnictwa popiera stanowisko zarządu KRIR w sprawie TTIP

M

inister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przesłał podziękowanie za przekazanie przez zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowiska w sprawie negocjowanej Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) między UE a USA. W piśmie minister podkreślił, że podziela opinie zarządu KRIR o potencjalnych zagrożeniach dla sektora rolnego, które mogą wynikać ze zbyt dale-

ko idącej liberalizacji handlu rolnego z USA. Jak szczegółowo informowaliśmy na licznych spotkaniach z przedstawicielami polskich organizacji rolniczych, Rząd RP (resortem wiodącym jest ministerstwo rozwoju) prezentuje w dyskusjach z Komisją Europejską, prowadzącą w imieniu państw członkowskich UE negocjacje, stanowisko o konieczności uwzględnienia wrażliwości sektora rolnego. Postulujemy zwłaszcza uwzględnienie kwestii takich jak: niedopuszczenie do obniżenia unijnego poziomu bezpieczeństwa i jako-

ści żywności na skutek TTIP, zapewnienie właściwego traktowania towarów wrażliwych (wyłączenie z pełnej liberalizacji), zapewnienie neutralności Umowy z punktu widzenia WPR, uwzględnienie różnicy w wymogach dotyczących produkcji rolnej obowiązujących w UE i USA, uzyskanie poprawy w dostępie polskich produktów do rynku USA. Jednocześnie poinformowano, że stanowisko zarządu KRIR zostało przekazane do ministerstwa rozwoju, jako resortu wiodącego w zakresie polityki handlowej.

Minister zapewnił również o woli i gotowości MRiRW, do bieżących konsultacji odnośnie stanu negocjacji oraz uwag i postulatów KRIR, celem jak najpełniejszego zagwarantowania ochrony interesów polskiego sektora rolnego w ramach TTIP oraz innych umów o wolnym handlu negocjowanych obecnie bądź planowanych do negocjacji w najbliższej przyszłości przez Komisję Europejską. Opracowanie: KRIR


sierpień 2016 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

69

Ograniczenie liczby leków na rynku pozaaptecznym Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra zdrowia oraz przewodniczących sejmowych i senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Zdrowia i podkreślił, że z dużym niepokojem przygląda się publicznym wypowiedziom przedstawicieli kierownictwa ministerstwa zdrowia w zakresie planowanego ograniczenia liczby leków i dawek dostępnych na rynku pozaaptecznym.

J

ako przedstawiciele środowiska rolniczego zamieszkującego na terenach wiejskich, samorząd rolniczy poinformował, że 15 milionów Polaków mieszka poza miastem i w mniejszych miejscowościach. Apteka ogólnodostępna nie ma ekonomicznej racji bytu w większości przypadków na tych obszarach, a nawet jeżeli apteka znajduje się w pobliżu większej miejscowości czy miasta, to często nie jest otwarta w soboty i niedziele lub w skróconym wymiarze czasowym w soboty. Stąd wskazane byłoby, aby leki sprzedawane poza apteką były dostępne w dawce na co najmniej pełne dwa dni leczenia. Ponadto, rolnicy często pracują 7 dni w tygodniu i w rezultacie muszą mieć możliwość poradzenia sobie z problemem zdrowotnym, zanim będzie możliwe skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Dostęp poza apteką do leków miedzy innymi na ból głowy, gorączkę, ból gardła, kłopoty żołądkowe czy alergię pełni waż-

ną rolę społeczną na obszarach wiejskich. Planowane zmiany uderzą więc przede wszystkim w rolników i mieszkańców wsi. W związku z tym, zarząd KRIR zwrócił się do ministra, aby wziął pod uwagę potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich w pracach nad tymi regulacjami. Resort zdrowia: szczegóły nie są znane W odpowiedzi na wniosek zarządu KRIR, minister zdrowia przekazał informacje, że w resorcie zdrowia obecnie trwają prace mające na celu zmianę przepisów rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie: 1) kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, 2) wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, 3) kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powi-

nien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych. Poinformowano, że aktualnie prowadzone są prace koncepcyjne, więc nie można jeszcze wskazać szczegółów proponowanych zmian oraz trudno określić termin wprowadzenia przedmiotowych regulacji. Należy podkreślić, że duży wpływ na kierunek podejmowanych decyzji ma obecnie funkcjonujący rynek suplementów diety, który w dużym stopniu zmienił rynek leków OTC. Na przestrzeni ostatnich lat wiele produktów będących niegdyś lekami, obecnie pod nieco zmienioną nazwą funkcjonuje jako suplementy diety albo wyroby medyczne. A obrót tymi produktami w sprzedaży pozaaptecznej nie jest w żaden sposób ograniczany przepisami prawa farmaceutycznego. Regulowany jest on normami określonymi dla produktów spożywczych. Ponadto poinformowano, że podczas prowadzonych obecnie wstępnych prac koncepcyjnych brane są pod uwagę bardzo różne propozycje, takie jak na przykład, objęcie placówek obrotu pozaaptecznego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, propozycja ograniczenia ilości leków w obrocie pozaaptecznym oraz propozycja zezwolenia na obrót wyłącznie małymi opakowaniami leków do doraźnego stosowania.

Przekazano, że do rozważenia pozostaje też kwestia kontroli prawidłowości sposobu przechowywania leków w punktach obrotu pozaaptecznego. Wszystkie leki w Charakterystykach Produktów Leczniczych mają określone optymalne warunki przechowywania. W zależności od leku wymagania takie mogą dotyczyć temperatury, wilgotności, dostępu do światła itp. Warunki te są określane w trakcie prowadzonych badań w ramach procesu dopuszczania leku do obrotu. Wiele leków może być przechowywane w warunkach pokojowych, ale są też takie, które wymagają precyzyjnie określonych warunków. Leki przechowywane w warunkach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego nie mogą stanowić przedmiotu obrotu ze względu na możliwość powstania rożnego rodzaju zmian o charakterze chemicznym lub fizycznym. Resort poinformował także, że po przeanalizowaniu wszystkich propozycji i stanowisk przedstawionych w resorcie, zostanie sporządzony projekt zmian w postaci projektów zmieniających przedmiotowe rozporządzenia ministra zdrowia. Projekty te zostaną przedłożone do uzgodnień międzyresortowych, społecznych i konsultacji publicznych z możliwością zgłaszania uwag, które również zostaną rozpatrzone. Opracowanie: KRIR

Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych – uwagi KRIR

Z

arząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. Zarząd zwrócił uwagę, iż pomimo że idea utworzenia Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych jest zasadna, to jednak samorząd rolniczy w obecnym kryzysie na wielu rynkach rolnych jest przeciwny nakładaniu na wszystkich rolników dodatkowych obciążeń finansowych – w tym przypadku w postaci składek odprowadzanych na Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych. Projekt ustawy jest kontynuacją prac nad projektem ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych aczkolwiek zawiera podstawowy przepis, o który wnioskowały izby rolnicze tj. dochodami Funduszu są także dotacje z budżetu państwa stanowiące 65% rekompensat wypłaconych rolnikom oraz 65% kosztów Agencji Rynku Rolnego, także to, że rekompensaty przysługiwałyby tylko takiemu producentowi, który zbywa produkty rol-

ne na podstawie co najmniej 3-letnich umów kontraktacyjnych. Niemniej jednak, samorząd wyraził stanowisko, że w obecnej, trudnej sytuacji na wszystkich rynkach rolnych, składka pomniejszy dochód rolnika z tytułu sprzedaży, co stoi w sprzeczności z samą istotą tworzonego Funduszu, który ma chronić rolnicze dochody, a nie je uszczuplać. Istotne jest również by wskazać, że ewentualne wypłaty z Funduszu, będą należały się rolnikowi tylko wówczas, kiedy jego średnie roczne dochody z minionych trzech lat, bez dochodu z roku składania wniosku, spadną o ponad 30%. Z doświadczenia ostatnich lat (suszy, wymarznięć, podtopień) wynika, że większość rolników prowadzących produkcję zwierzęcą nie kwalifikuje się do wyżej wymienionej pomocy (wielokrotnie zgłaszane przez izby rolnicze wnioski, o zmianę tych zapisów, aby powstałe szkody wykazywać w poszczególnych potencjałach gospodarstwa rolnego – nie znalazły aprobaty rządu, aby wnioskować o takie zmiany).

Ważne jest również by wskazać, że praktycznie niemożliwe będzie otrzymanie rekompensaty przez rolników za zjawiska atmosferyczne, których nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie. Z naszej wiedzy wynika, że niemal wszystkie zjawiska pogodowe są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami, łącznie z suszą i powodzią, jednak stawki za te ryzyka są ogromne i duża część rolników rezygnuje z ubezpieczeń za te zagrożenia. Ponadto, odszkodowanie należy się rolnikom z tytułu wystąpienia w hodowli chorób zakaźnych zwierząt lub roślin. Wiadomo jednak, że choroby zakaźne zwalczane są z urzędu, koszty z tego tytułu ponosi Skarb Państwa, wobec tego rolnik nie skorzysta ze świadczenia wymienionego w projekcie ustawy. Ponadto, przepisy projektu ustawy stanowią, że w wyniku spadku cen na produkty rolne, rolnikom również należy się rekompensata, jednak przepisy nie określają wysokości dolnych progów cenowych, od których należy się pomoc finansowa. Ustawa również przewiduje rekompensatę dla rolników z tytułu braku zapłaty

przez podmiot skupujący w wysokości 70% jej wartości. Zwracamy uwagę, że dostęp do tego mechanizmu będzie uruchomiony dopiero w momencie, gdy sąd wyda wyrok w sprawie upadłości/niewypłacalności podmiotu skupowego. Jak wskazuje praktyka, procesy takie trwają latami. Wykazanie strat w gospodarstwie, powinno w świetle przepisów projektu ustawy, odbyć się za pomocą księgi ewidencji przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej. Powszechny jest jednak fakt, że niewielka część producentów rolnych prowadzi nawet uproszczoną księgowość w gospodarstwie. Należy dodać, że środki finansowe z tytułu rekompensaty nie będą podlegały zajęciu (egzekucji) natomiast, jeżeli te środki znajdą się na rachunku rolnika, nie będą podlegały takiej ochronie. W naszej ocenie, środki finansowe powinny być chronione również na koncie rolnika. Ponadto, przekazano uwagi szczegółowe dostępne na www.krir.pl Opracowanie: KRIR


70 PW

sierpień 2016 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Ubezpieczenie w KRUS a korzystanie z działań PROW W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie uprawnień do korzystania ze wsparcia na rozwój działalności pozarolniczej przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zapytania czy osoby uprawnione do renty strukturalnej mogą pobierać diety z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał informacje na ten temat. Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej MRiRW poinformowało, że zgodnie z założeniami poddziałania„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomoc będzie mogła być przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi, który jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie nieprzerwanie od ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jeśli wnioskodawca otrzyma pomoc w ramach ww. poddziałania, będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz przejścia na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i prowadzenia zarejestrowanej działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy. Poinformowano, że obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia wykonawczego dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego instrumentu. Projekt rozporządzenia na dalszym etapie prac legislacyjnych będzie skierowany do konsultacji publicznych, w związku z czym będzie możliwe zgłoszenie ewentualnych uwag do projektowanego rozporządzenia. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zamieszczonym na stronie internetowej MRiRW, przewiduje się, że nabór wniosków w ramach ww. instrumentu odbędzie się w I kwartale 2017 roku.

Zawieszenie renty strukturalnej W odniesieniu do drugiej części zapytania, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późno zm.), wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu wtedy, gdy uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Ta możliwość zawieszenia renty strukturalnej obowiązuje od początku wdrażania działania„Renty strukturalne”, tj. obowiązywał on beneficjentów rent strukturalnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 –2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma lata 2007–2013. Natomiast warunek dotyczący zatrudnienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy osoby, która nawiązała stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502 z późno zm.), na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Praca zarobkowa może być także wykonywana na podstawie innych stosunków prawnych, w szczególności umów cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia. W przypadku innej niż wcześniej wymienione, pracy zarobkowej, zawieszenie renty strukturalnej następuje, gdy taka praca podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74,

z późno zm.), obejmują: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (tzw. chorobowe) oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. wypadkowe). Szczegółowe zasady objęcia tymi ubezpieczeniami określone zostały w ww. ustawie. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, MRiRW poinformowało, że w przypadku podjęcia przez beneficjenta renty strukturalnej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społeczne-

R

go, następuje zawieszenie całej kwoty renty strukturalnej. Wypłata zawieszonej renty strukturalnej może zostać wznowiona, w przypadku ustania okoliczności powodujących jej zawieszenie, na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustały te okoliczności, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek strony (§ 15 ust. 3 ww. rozporządzenia). Opracowanie: KRIR

Przekroczenie limitu pomocy de minimis

ealizując wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmiany przepisów dotyczących przekroczenia limitu pomocy de minimis. Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis stanowi, że jeśli łączna kwota pomocy de minimis przewidziana w ramach środka pomocy przekracza pułap, do pomocy tej nie stosują się przepisy niniejszego rozporządzenia, nawet w odniesieniu części, która nie przekracza

tego pułapu. W praktyce oznacza to, że przekroczenie limitu pomocy przez rolnika powoduje obowiązek zwrotu tychże środków wraz z odsetkami. Zdaniem samorządu rolniczego, obowiązek zwrotu powinien dotyczyć tylko tej części, która przekracza pułap, a nie całej udzielonej pomocy, w wyniku której doszło do przekroczenia. Tym bardziej, że często rolnik przekracza tę kwotę nie z własnej winy, bo składając wniosek nie zna dokładnej kwoty pomocy (jak obecnie z dopłatą do materiału siewnego). Opracowanie: KRIR

Kiedy zmiany w badaniach technicznych pojazdów?

W

związku z wystąpieniami samorządu rolniczego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, przede wszystkim ciągników rolniczych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w podstawowych stacjach kontroli pojazdów lub poza nimi, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez ministra infrastruktury i budownictwa, resort infrastruktury i budownictwa proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, który zakłada m.in. możliwość przeprowadzania badan technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych poza stacją kontroli pojazdów.

Poinformowano, że aktualnie projekt nowelizowanej ustawy znajduje się na końcowym etapie uzgodnień wewnątrzresortowych i w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych celem jego zaopiniowania. Szczegółowe propozycje zmian przepisów w powyższym zakresie dostępne będą na stronach urzędowego biuletynu teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (nr z wykazu prac legislacyjnych UC65). Opracowanie: KRIR


sierpień 2016 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19.07.2016 r. – Sejm RP

■■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702) – uzasadnia poseł Jarosław Sachajko.

21.07.2016 r. – Sejm RP

■■zapoznanie się z opinią pod nazwą „Afrykańskie perspektywy polskiego rolnictwa” – referuje dr Marek Rohr-Garztecki; ■■ informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, spraw zagranicznych oraz rozwoju na temat kierunków i perspektyw eksportu polskich produktów rolno-spożywczych – referują: sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki, zastępca dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ Maciej Fałkowski oraz dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MR;

■■rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. – przedstawia przewodniczący Komisji; ■■rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie problemów i perspektyw rozwoju branży spirytusowej w Polsce z uwzględnieniem oznaczenia geograficznego Polska Wódka; ■■sprawy bieżące; ■■wspólne z Komisją Zdrowia: rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 763).

27.07.2016 r. – Senat RP

■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż;

■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku wiśni; ■■wspólne z Komisją Środowiska: rozpatrzenie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druk senacki nr 248, druki sejmowe nr 644, 721 i 721-A).

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych; ■■ projekt ustawy o Inspekcji Żywności; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości sta-

wek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasosobooszczędnej i innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze”; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

02.08.2016 r. – Senat RP

■■informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności”; ■■projekt planu pracy komisji. Opracowanie: KRIR

pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■■ projekt z dnia 1 sierpnia 2016 roku ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opracowanie: KRIR

Zmiany w rolnictwie ekologicznym PROW 2014–2020 30 kwietnia 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podstawowa zmiana dotyczy tego, że do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego ubie-

ga się o przyznanie tej płatności, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny. W 2016 r. oświadczenie to należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kolejne zmiany mają na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do ustawy o nasiennictwie. Ponadto zmianie uległ wykaz roślin, do których przysługują dopłaty w ramach poszczególnych pakietów. Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, w załączniku do rozporządzenia

wykaz roślin objętych płatnością ekologiczną został uzupełniony o następujące uprawy: seradela uprawna, koniczyna białoróżowa, lucerna chmielowa, wyka siewna i seradela uprawna w Pakiecie 1 „Uprawy rolnicze w okresie konwersji” 1 i Pakiecie 7 „Uprawy rolnicze po okresie konwersji”. W Pakiecie 5 „Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji” i Pakiecie 11 „Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji” dodano wykę kosmatą. Opracowanie: KRIR


72 PW

sierpień 2016 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Piknik Zbożowy

W

2016 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych promuje produkty zbożowe realizując zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych pn. Piknik Zbożowy. Zadanie obejmuje w tym roku 10 imprez plenerowych, w których szacunkowo uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy konsumentów. Każdy, kto odwiedzi Piknik Zbożowy, znajdzie dla siebie atrakcje. Wielkim zainteresowaniem cieszą się konkursy na najdłuższą kanapkę, pieczenie ciasteczek przez dzieci, występy zespołów artystycznych i degustacja potraw przygotowanych przez regionalne kucharki – gospodynie przechowujące stare zdrowe przepisy przekazywane przez babcie. Uczestnicy otrzymywali broszurę pn. „Zdrowa żywność z polskich zbóż. Produkty zbożowe na naszym talerzu” przygotowaną przez dr inż. Ewę Sicińską z Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zdaniem autorki – aby zmienić nawyki żywieniowe warto stopniowo zamieniać produkty wysoko przetworzone (np. kajzerki, jasny chleb, biały ryż) na produk-

ty pełnoziarniste (np. chleb razowy, pełnoziarnisty makaron, ryż brązowy). Spróbujmy poeksperymentować kupując dla odmiany zamiast mąki białej – mąkę żytnią razową czy dodając zamiast mąki płatki owsiane do wszelkich wypieków, placków czy naleśników. Ze względu na trudniejszy wypiekanie niektórych takich produktów, można przygotowując ciasto dodać razową mąkę w ilości (1/2 lub 3/4) a resztę jasnej pszennej, aby naleśniki nie przywierały do patelni. Robiąc zakupy warto zwracać uwagę na etykiety produktów zbożowych. Czasami ciemna barwa chleba jest wynikiem dodatku np. karmelu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi zaprasza na Piknik Drobiowy  08.09.2016 r. w Ostrowie Lubelskim (woj. lubelskie)  02.10.2016 r. w miejscowości Trzyciąż (woj. małopolskie)

Pikniki sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego


sierpnień 2016 NR 8

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

73

Finansowanie składek emerytalno-rentowych z budżetu państwa...

K

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, zarówno z mocy ustawy (obowiązkowo), jak i na wniosek, niepodlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu, mogą korzystać z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym. Uprawnienie to określają przepisy art. 16 lit. a-f wymienionej ustawy (Dz. U. 2016 poz. 277, t. jedn. z późn. zm.). Finansowanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przysługuje przez okres: ■ do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia lub ■ przez okres do 6. lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby. Warunkiem jest: ■ złożenie we właściwej miejscowo jednostce KRUS wniosku, udokumentowanego oświadczeniem o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem i skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka; w przypadku dziecka niepeł-

nosprawnego – należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; ■ brak prawa do korzystania z analogicznego uprawnienia przez drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub z mocy art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w tym np. korzystania z prawa do urlopu macierzyńskiego czy urlopu wychowawczego); ■ niekorzystanie przez osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem z prawa do emerytury lub renty albo z prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; ■ zaprzestanie w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem prowadzenia albo zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestanie współpracy przy prowadzeniu takiej działalności. W okresie korzystania z finansowania składki z budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem wymagane jest opłacanie w Kasie drugiej, odrębnej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, ponadto składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli

płatnik jest zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej z własnych środków); …a prawo do zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego Od 1 stycznia 2016 r. w ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązują zmienione przepisy odnośnie ustalania prawa i wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zmiany te wprowadzono poprzez ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1217 z późn. zm.). Obowiązujący zasiłek macierzyński jest okresowym świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Przysługuje bez względu na okres podlegania temu ubezpieczeniu i niezależnie od trybu (do ww. celu uwzględniany jest zarówno tryb obowiązkowy, jak i dobrowolny). Wysokość zasiłku macierzyńskiego – 1000 zł miesięcznie, okres jego pobierania (przez 52 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie lub więcej przy urodzeniu większej liczby dzieci przy jednym porodzie), zostały zrównane z okresem i kwotą analogicznego świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie rodzicielskie jest nowym świadczeniem – od 1 stycznia 2016 r. przyznają je właściwe organa samorządu terytorialnego, tj. ośrodki

Pikniki sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

pomocy społecznej. Nie przysługuje ono, jeśli jedno z rodziców dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego albo uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okresu urlopu rodzicielskiego. Fakt pobierania świadczenia rodzicielskiego nie ma natomiast wpływu na przyznanie przez Kasę uprawnienia do finansowania z budżetu państwa składki emerytalno-rentowej w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. Warunkiem jest, jak zaznaczono wyżej, że drugie z rodziców dziecka, pobierające świadczenie rodzicielskie, nie będzie korzystało z finansowania składek w ZUS. Podstawy prawne: – ustawa z dnia 20 grudnia 190 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2016 poz. 277 t. jedn. z późn. zm.), art. 16a-f – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1217 z późn. zm.). oprac. KRUS


74 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

sierpnień 2016 NR 8

Gospodarstwo Polska nasz wspólny majątek 15 czerwca wystartował w sieci nowy serwis GospodarstwoPolska.pl. Strona została przygotowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych z myślą o wszystkich, którzy zainteresowani są nowymi zasadami obrotu gruntami rolnymi.

P

rzypomnijmy, że 30 kwietnia weszła w życie Ustawa, która w zamierzeniu rządu ma chronić ziemię rolną przed niekontrolowanym wykupem. Artykuł 23 Konstytucji RP mówi, że podstawą ustroju rolnego państwa są gospodarstwa rodzinne.

Geneza serwisu Nowe prawo wprowadza wiele szczególnych regulacji dotyczących obrotu gruntami rolnymi. Zapisy ustawowe są zrozumiałe przede wszystkim dla prawników, a tymczasem dotyczą szerokiego kręgu odbiorców. – Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że język ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i o zmianie niektórych innych ustaw jest trudny – mówi Witold Strobel – rzecznik prasowy Agencji Nieruchomości Rolnych. –  Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć specjalny serwis internetowy, który w prosty i przystępny sposób tłumaczyłby nowe zasady nabywania i użytkowania gruntów rolnych. W ten sposób powstała strona internetowa gospodarstwopolska.pl, którą od momentu startu w połowie czerwca 2016 roku odwiedziło już kilkadzie-

siąt tysięcy unikalnych użytkowników. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju projekty popularyzujące przepisy prawa. Internet na polskiej wsi nie jest już czymś rzadkim. Dzięki rozwojowi sieci telekomunikacyjnych w 2015 roku 72% mieszkańców wsi miało dostęp do internetu i korzystało w ten sposób z łatwego dostępu do wiedzy nie tylko z dziedziny rolnictwa. Oznacza to, że serwis gospodarstwopolska.pl bez problemu powinien trafić do potencjalnie zainteresowanej grupy użytkowników.

Nie tylko interaktywność Atrakcyjna forma graficzna, przejrzysty układ treści, prosty język i interaktywność, to niewątpliwe zalety strony gospodarstwopolska.pl. Owa interaktywność polega na możliwości zadania pytania dotyczącego szczegółowych kwestii związanych z ustawą. – Takich

Pośród wielu pilnych wyzwań, z którymi musiał się zmierzyć rząd Prawa i Sprawiedliwości, była ochrona polskiej ziemi rolnej. 1 maja 2016 roku upływał bowiem okres przejściowy, kiedy to, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, cudzoziemcy nie mogli kupować w Polsce gruntów rolnych bez zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz kontrasygnaty Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mimo że Polska jest w Unii od 12 lat, poprzednie rządy niewiele zrobiły, aby interes polskich rolników był tu odpowiednio chroniony. Niebezpieczeństwo było realne, bo ceny polskiej ziemi od 2004 roku poszybowały w górę o kilkaset procent, ale i tak grunty rolne są u nas o wiele tańsze niż w krajach zachodnich. Według danych Agencji Nieruchomości Rolnych, średnia cena 1 ha gruntów rolnych z państwowego Zasobu w roku 2015 wyniosła 29 500 zł. W obrocie prywatnym ceny najbardziej wartościowych gruntów przekroczyły 60 000 zł za 1 ha. Dla porównania w Holandii, która jest pod tym względem najdroższa w Europie za 1 ha ziemi rolnicy muszą zapłacić przeszło 50 000 euro. Nic dziwnego, że polska ziemia rolna znalazła się w polu zainteresowania rolników z krajów zachodniej Europy. Co więcej, w ostatnich latach grun-

pytań zadanych Agencji Nieruchomości Rolnych za pośrednictwem specjalnego formularza trafiło do połowy lipca przeszło 500. Na wszystkie odpowiada kilkuosobowy zespół prawników i specjalistów od obrotu nieruchomościami – tłumaczy Anna Zając-Plezia, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem Agencji. Użytkownikami serwisu są zwykli rolnicy, ale również osoby, które wcześniej nabyły grunty rolne, ale do tej pory dzierżawią je innym rolnikom lub myślą dopiero o utworzeniu gospodarstwa rolnego. Osobną grupę zainteresowanych stanowią mieszkańcy miast, którzy marzą o kupnie siedliska, czy mają w perspektywie odziedziczenie gospodarstwa po zaawansowanych wiekiem rodzicach. Co interesujące, trafiają tu również prawnicy, którzy mogą ściągnąć na dysk twardy swego komputera zapisy ustawy i aktów zmienionych ustawą. Serwis podzielony został na kilka zasadniczych części dostępnych za pomocą menu. Mamy tu więc zarówno powody wprowadzenia ustawy, jak i najważniejsze konsekwencje nowego prawa w obrocie nieruchomościami rolnymi. Wśród nich również

ty rolne stały się zyskownym przedmiotem inwestycji. Zwrot z takiej inwestycji przekraczał bowiem wielokrotnie zyskowność lokat bankowych, czy inwestowania w mieszkania, waluty lub złoto. Powstały nawet specjalne fundusze inwestycyjne specjalizujące się w kupowaniu ziemi rolnej. Nic dziwnego, że polski rząd w trybie pilnym na początku 2016 roku wprowadził pod obrady Sejmu przygotowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawę, która wstrzymuje sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych na okres 5 lat i obejmuje jej obrót dodatkową kontrolą. Intencją twórców nowego prawa było zabezpieczenie polskiej ziemi rolnej przed niekontrolowanym wykupem ze strony cudzoziemców i spekulantów. Grunty rolne powinny służyć przede wszystkim produkcji roślin uprawnych i hodowli zwierząt gospodarskich. W ten sposób tworzymy bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność mieszkańców Polski. – Ziemia rolna to zasób skończony, nie da się jej wyprodukować. Trzeba ją w sposób szczególny chronić i dbać, by trafiała do polskich rolników. Dlatego hasłem naszej strony internetowej jest „Gospodarstwo Polska – nas wspólny majątek” – mówi dr Waldemar Humięcki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.

takie, jak gwarantowana pewność dziedziczenia ojcowizny, która była ważna dla samych rolników, a wokół której długo pojawiały się nieprawdziwe informacje. Osobną sekcją są praktyczne informacje, które odnoszą się zarówno do wyjaśnienia definicji i terminów ustawy, ale również do bardzo fundamentalnych pytań, jak np. kto może w sposób legalny nabyć gospodarstwo rolne. Oddzielną sekcją są pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zgodnie z zapowiedzią, ta sekcja będzie poszerzana, tak by powtarzające się odpowiedzi, które udzielane będą na trafiające do administratora serwisu, czyli Agencji Nieruchomości Rolnych, pytania, wzbogacały wiedzę ogólną.

Nie tylko dzieci lubią kreskówki Największym problemem autorów nie tylko prawa są streszczenia. Czy da się opowiedzieć o zmianach w prawie dotyczących obrotu gruntami rolnymi w ciągu 2 minut? Wydaje się to wątpliwe, sądząc po seminariach i konferencjach, które odbyły się po wprowadzeniu nowej ustawy. Podczas wielogodzinnych paneli wypowiadali się tam specjaliści i eksperci, dzieląc włos na czworo i często nie dochodząc do rozsądnych konkluzji. Tymczasem okazuje się, że w ciągu dwóch minut da się z powodzeniem opowiedzieć o zasadach obrotu gruntami rolnymi, dotykając najbardziej istotnych kwestii, a przy tym w atrakcyjnej formie. W jaki sposób? Najlepsza do tego celu okazała się... animowana kreskówka. Bohaterami krótkiego filmiku jest czteroosobowa rodzina rolnicza. Film bije rekordy powodzenia na YouTube, gdzie w ciągu półtora miesiąca obejrzany został przez prawie 50 000 odbiorców. Warto odwiedzić stronę gospodarstwopolska nie tylko po to, by obejrzeć atrakcyjny film, ale również by dowiedzieć się wszystkiego o nowych zasadach obrotu gruntami rolnymi w Polsce. Biuro Rzecznika Prasowego

Polska Wieś nr 8/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych