Page 1

lipiec 2016 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

NR 7 (121) lipiec 2016 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H 61. Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej Czytaj na stronie 76

Rolnicy na spotkaniu z Ministrem

15 czerwca 2016 r. w resorcie rolnictwa odbyło się Rolnicy na spotkaniu spotkanie przedstawiz Ministrem cieli samorządu rolniczeCzytaj na stronie 77 go z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofem Jurgielem. Propozycja wycofania płodów rolnych z embarga rosyjskiego

Czytaj na stronie 77

Z prac sejmowej i senackiej KRiRW Czytaj na stronie 78

Audycje Polskiego Radia dla rolników Czytaj na stronie 78

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 79

Apel Prezesa KRUS do rolników

S

potkanie zostało zorganizowane przez Zarząd KRIR na wniosek izb rolniczych, wzięło w nim udział ok. 50 przedstawicieli izb z całego kraju. Gośćmi byli również: z-ca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW Zbigniew Abramowicz, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Bogusław Rzeźnicki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych dr Waldemar Humięcki oraz dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia. Dyskutowano m.in. na temat sytuacji na rynkach rolnych, a szczególnie mleka i wieprzowiny, zmiany przepisów Prawo łowieckie odnośnie odszko-

dowań łowieckich, a także odniesiono się do wielu innych problematycznych tematów, m.in. problemu szacowania strat spowodowanych przez tegoroczne wymarznięcia i suszę oraz możliwości przywrócenia zapraw nasiennych zawierających neonikotyno-

idy. Wiele uwagi poświęcono dyskusji o obrocie ziemią i wstrzymaniu jej sprzedaży z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz włączeniu izb w proces sprzedaży i dzierżawy ziemi. Opracowanie: KRIR

Rada Kobiet w Ustroniu

W dniach 14–15 czerwca 2016 r. w Ustroniu odbyła się III Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Okresowa emerytura rolnicza Czytaj na stronie 80 z Obszarów Wiejskich przy KRIR pt.: „Polityka społeczna na obszarach wiejskich” Zmiany w stawkach opłat zorganizowana przez Krajoza usunięcie drzew i krzewów wą Radę Izb Rolniczych oraz Czytaj na stronie 81 Śląską Izbę Rolniczą. Czytaj na stronie 80

Piknik Truskawkowy KRIR Czytaj na stronie 82

Promocja polskiego drobiu na Podkarpaciu Czytaj na stronie 83

W

konferencji uczestniczyło ponad 130 członkiń Izb Rolniczych oraz Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju. Panie spotkały się, by porozmawiać o aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, a także Marsza-

łek Województwa Śląskiego. Patronatu udzieliła również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronatu medialnego udzieliła Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach, Top Agrar Polska oraz miesięcznik Polska Wieś. W czasie Konferencji panie zajmowały się tematem ubezpieczeń społecznych rolników, omówione zostały aktualne przepisy, a także propozy-

cje zmian. Wnioskowano, aby rolnik, który płaci wyższą składkę, otrzymywał wyższą emeryturę. Panie postulowały także o obniżenie wieku emerytalnego rolników. Zwrócono uwagę na brak możliwości korzystania z sanatoriów KRUS-u przez rolników będących na emeryturze.

dokończenie na str. 77


76 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2016 NR 7

W dniach 9–10 czerwca 2016 r. Reprezentanci Węgierskiej Narodowej Izby Rolniczej (NAK), Rolniczej i Spożywczej Słowackiej Izby (SPPK), Polskiej Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) i Rolniczej Izby Republiki Czeskiej (AKČR) uczestniczyli w 61. Sesji Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej (V4), odbywającej się w Zidlochowicach (Republika Czeska). Z ramienia KRIR w spotkaniu uczestniczyli: Robert Nowak – członek Zarządu KRIR i Adam Michaś – delegat do KRIR. Trudna sytuacja producentów trzody chlewnej i mleka Przedstawiciele izb rolniczych Grupy V4 dyskutowali nad obecną dramatyczną sytuacją na rynkach rolnych. Sytuacja producentów trzody chlewnej i mleka jest szczególnie trudna i nie widać żadnych szans na jej poprawę. Nieznaczne ożywienie cen wieprzowiny może być tylko tymczasowe, a ceny są nadal niższe w porównaniu do zeszłorocznych cen w tym samym okresie. Reprezentacje izb rolniczych V4 zaakceptowały wnioski z ostatniego spotkania premierów państw Grupy V4 i poparły ich determinację w niesieniu pomocy rolnikom. Co więcej, według niektórych szacunków, ceny mleka mają pozostać na niskim poziomie przez pozostałą część tego roku i jest prawdopodobne, że nie wzrosną w związku z szybkim wzrostem produkcji mleka w krajach UE-15. Nadprodukcja w tych krajach połączona z utratą rosyjskiego rynku i spowolnieniem na rynku chińskim spowodowała masowy napływ produktów mlecznych z Europy Zachodniej do Europy Środkowej i Wschodniej, co przyczyniło się jeszcze bardziej do spadku cen w krajach Grupy V4. Odpowiedzialna w znacznej mierze za obecną sytuację Komisja Europejska nie wymyśliła jakiegokolwiek praktycznego rozwiązania dla ostatnich spadków na rynku mleka. Tak zwane środki, które zostały przedstawione do tej pory, są niewystarczające i nieuczciwe w stosunku do państw członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej. Obecny kryzys spowodowany decyzjami polityki międzynarodowej musi być rozwiązany na poziomie europejskim, w przeciwnym wypadku Wspólna Polityka Rolna traci prawo, aby nazywać ją „wspólną”. Obecnie poszczególne kraje członkowskie są pozostawione same sobie w podejmowaniu inicjatywy, co oznacza, że rozwiązanie kryzysu grozi rywalizacją pomiędzy budżetami narodowymi i barierami handlowymi, w której to pojedyncze kraje mogą odnieść porażkę. W celu uniknięcia takiej sytuacji, Komisja Europejska musi poważnie podjeść do problemu, a nie jak poprzednio, gdy biurokraci z UE zaniedbali i protekcjonalnie potrakto-

61. Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

wali rolników i rolnictwo. Taka odpowiedź dowodzi, że Komisja Europejska nie jest w stanie rozwiązać naszych problemów. Ceny zbóż i roślin oleistych wzrosły nieznacznie w ciągu ostatnich miesięcy ze względu na skomplikowany sezon wegetacyjny, w którym nie przewiduje się podobnych plonów jak w ciągu ostatnich pięciu lat. Niższe plony, po niższej cenie nie będą w stanie pokryć strat z rynku mleka i wieprzowiny. Co gorsze, pogoda w drugiej połowie maja była bardzo nieprzewidywalna, gradobicia, przymrozki i powodzie poważnie uszkodziły nie tylko takie uprawy, jak sady i winnice, ale również zwykłe uprawy polowe.

Podjąć natychmiastowe kroki W celu przynajmniej częściowej poprawy sytuacji, KE musi podjąć natychmiastowe czynności: 1. Przygotować dodatkowy pakiet finansowy na co najmniej 1 mld euro, który musi być wypłacony jak najszybciej z preferencją dla państw, gdzie ceny spadły najwięcej. Pieniądze powinny pochodzić z innych źródeł niż WPR. 2. Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zniesienia rosyjskiego embarga i ponownego otworzenia rynku rosyjskiego dla produktów rolnych z UE. KE powinna również wykorzystać część swojego personelu dyplomatycznego w celu przywrócenia utraconych rynków i znale-

zienia nowych rynków zbytu dla produktów rolnych. 3. Zrewidować próg referencyjny i zwiększyć ceny interwencyjne w sektorze mleka o co najmniej 10% w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku oraz 25% w przypadku masła. 4. Zwiększyć próg dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją do co najmniej 20% I filaru WPR. 5. Promować i zachęcać do eksportu poprzez wprowadzenie refundacji wywozowych dla produktów mlecznych i mięsa wieprzowego oraz kredytów eksportowych, aby trwale usunąć istniejące nadwyżki z rynku UE. 6. Umożliwić krajom UE wykorzystanie produktów rolnych, takich jak mleko w proszku, sery, masło, wieprzowina i/lub drób na rozwój pomocy humanitarnej dla krajów ubogich, pomocy żywnościowej dla uchodźców szukających pomocy w Europie oraz pomocy żywnościowej dla biednych obywateli państw członkowskich UE (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym). 7. Przygotować wspólne ramy regulacyjne UE w dziedzinie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

Polepszyć pozycję rolnika w łańcuchu dostaw Jeśli chodzi o pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności, to należy stwier-

dzić, że sytuacja rolników i przemysłu spożywczego w naszych krajach jest dodatkowo spotęgowana przez nieuczciwe praktyki handlowe sprzedawców detalicznych. Sieci handlowe mają tendencję do nadużywania ich znaczącej pozycji rynkowej w kontaktach z dostawcami, szczególnie poprzez napędzanie cen w dół i zmuszanie dostawców do pokrycia kosztów działań promocyjnych i niesprzedanych towarów. Sieci handlowe wydają się również preferować towary pochodzące z krajów, w których mają swoją spółkę matkę, w ten sposób wspierają import produktów mlecznych i mięsa, które z kolei wywierają nacisk na ceny produktów lokalnych (które mają lepszą lub podobną jakość). Wspólne europejskie rozwiązanie nieuczciwych praktyk handlowych musi być częścią tak bardzo potrzebnego systematycznego rozwiązania spadku dochodów rolników europejskich. Obecnie, duża część pieniędzy z WPR, funduszy EFRG i EFRROW trafia do sieci handlowych.

Uprościć WPR

Przedstawiciele Izb Rolniczych V4 omówili również harmonogram wypłat dotacji z WPR w poszczególnych krajach i zgodzili się, że ze względu na znaczne zmiany w wymogach WPR, dopłaty dla rolników były opóźnione więcej niż pół roku w porównaniu do poprzednich lat. Poszczególne ministerstwa rolnictwa i ich agencje płatnicze muszą być w stanie poradzić sobie lepiej w 2017 r. lub dążyć do zmiany przepisów na poziomie europejskim. Uczestnicy spotkania zgodzili się również, że uproszczenie WPR jest niezbędne, a nacisk należy położyć na zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników. Tradycyjnie spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu. Opracowanie: KRIR


lipiec 2016 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

77

Rada Kobiet w Ustroniu dokończenie ze str. 75 Poruszony również został temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Zwracano uwagę na konieczność samodzielnego kontrolowania swojego ciała, a także systematycznego wykonywania badań kontrolnych. Przedstawicielki kobiet z obszarów wiejskich zaapelowały, aby nie zaniedbywać badań okresowych, a także podkreśliły konieczność stworzenia programu monitorującego takie badania. Kolejny panel dotyczył możliwości edukacyjnych na terenach wiejskich,

R

ealizując wniosek z IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji dotyczący propozycji wycofywania płodów rolnych z rynku z tytułu embarga rosyjskiego, Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt nowych regulacji dotyczących rekompensaty dla producentów owoców (jabłek), w związku z rosyjskim embargiem opracowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. Nawiązując do zapowiedzi przekazania środków finansowych przez Unię Europejską, przedstawionej przez Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10.05.2016 roku podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Świętokrzyska Izba Rolnicza przekazała propozycje rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków nałożonego embarga na polskie owoce i warzywa przez Federację Rosyjską.

Istniejący system budzi niezadowolenie Dotychczasowy system wycofania owoców i warzyw budzi niezadowolenie i niepokoje polskich producentów, psuje rynek wewnętrzny, szczególnie tam, gdzie jest duża produkcja. Pomimo tego, że największą pomoc przewidziano dla polskich sadowników, niewielka grupa zainteresowanych skorzystała z tego mechanizmu, gdyż wnioski można było składać tylko przez kilka godzin do chwili wyczerpania limitu. W ocenie ŚIR istniejący system wycofywania produktów z rynku zastosowany przez UE nie jest odpowiedni do skali załamania rynku w związku z embargiem. Dla przypomnienia poinformowano, że eksport z Polski do Rosji przed wprowadzeniem embarga na produkty ogrodnicze wynosił około 1 mln ton rocznie. Pozostawienie dotychczasowego systemu będzie dalej destabilizować rynek, miejscowi sadownicy nie będą mogli sprze-

a także roli wykształcenia we współczesnym świecie. Żywą dyskusję wywołał temat dotyczący przedsiębiorczości i działalności gospodarczej na terenach wiejskich i związany z nim podatek VAT w rolnictwie. Panie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Miały okazję spojrzeć na problemy wsi z perspektyw mieszkanek z innych regionów. Na zakończenie części wykładowej I wiceprzewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, Zofia Stankiewicz oraz II wiceprzewodnicząca Rady, Ewa Bednarek podziękowały organi-

zatorom za przygotowanie Konferencji, w szczególności Katarzynie Szczepaniak – dyrektor Biura Zarządu KRIR za opiekę nad Radą do spraw Kobiet oraz Bożenie Hankiewicz – dyrektor Biura Śląskiej Izby Rolniczej.

Drugi dzień konferencji poświęcony został na wizyty studyjne w Wiśle, Ustroniu oraz wizytę w Muzeum Koronki w Koniakowie. Opracowanie: KRIR

Propozycja wycofywania płodów rolnych z tytułu embarga rosyjskiego dać swojej produkcji na rynku lokalnym. Bezpłatna dystrybucja owoców świeżych jest ryzykowna i kosztowna, gdyż owoce szybko się psują, bardzo wysokie są również koszty logistyczne, opakowania, przygotowanie towaru i transport. Ponadto, mechanizm wprowadza chaos, psuje relacje społeczne i powoduje podejrzenia o patologiczne zachowania.

Przerobić na koncentraty

Wycofywane z rynku owoce należy, w ocenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przerobić na koncentraty i przeznaczyć na zaopatrzenie szkół, Ośrodków Pomocy Społecznej czy domów opieki, a także przekazywać dla potrzebujących w krajach trzecich oraz uchodźcom przebywającym w obozach przejściowych w ramach pomocy charytatywnej. Fundusze zaproponowane na wycofanie owoców z rynku oraz całość spraw organizacyjnych należy przekazać do Agencji Rynku Rolnego, która posiada doświadczenie w tym zakresie i w tym celu została powołana. Soki i koncentraty można również przekazać do krajów Unii Europejskiej, gdzie nie ma produkcji jabłek lub poza Unię Europejską, co będzie jednocześnie zdjęciem z rynku nadmiaru owoców i promocją. W Polsce w 2015 roku wyprodukowaliśmy około 3,5 miliona ton jabłek. Należy założyć, że w 2016 roku będzie podobnie. Aby uspokoić rynek, należy 2 mln ton przerobić na koncentrat. Około 300 tys. ton na inne formy przetworzenia – cydr, kostkę, mus, chipsy, sok świeży. Pozostaje 1,2 mln

ton, z tego 700 tys. ton – na krajowy rynek konsumpcyjny. Zostaje 500 tys. ton na eksport jako owoce konsumpcyjne najwyższej jakości – pomysł możliwy do zrealizowania. Na 1 kg koncentratu potrzeba około 7 kg jabłek. Z 2 mln ton można wyprodukować około 300 tys. ton koncentratu jabłkowego. Sadownicy powinni otrzymać dopłatę 0,25 zł do 1 kg jabłek przekazanych do przetwórstwa jako rekompensatę z tytułu strat spowodowanych embargiem rosyjskim. Przetwórca płaci od siebie 0,25 zł za 1 kg jabłek. Razem sadownik otrzymuje 50 gr za 1 kg. 2 mln ton to 2.000.000.000 kg x 0,25 zł/kg = 500.000.000 zł. Według aktualnego przelicznika 500.000.000 zł to około 120 mln Euro. Wyłożenie 120 mln Euro uspokaja rynek jabłek w Polsce i Unii Europejskiej. Z wyprodukowanego 300 tys. ton koncentratu na rezerwę ARR przeznacza się połowę, drugą połowę zakłady sprzedają na bieżąco. Za część przeznaczoną na rezerwę ARR pokrywa koszty przerobu. 120 mln Euro na dopłatę dla sadowników plus 150 tys. ton x średnio 1000 zł za tonę (zaplata za przetworzenie). Łączny koszt operacji równa się 155 mln Euro (120 mln Euro dopłata dla sadowników + 35 mln Euro za przetworzenie). Koncentrat jabłkowy może być przechowywany do 3 lat. W tym czasie może wystąpić mniej urodzajny rok i wtedy zgromadzony koncentrat będzie sprzedany. Gdy rynek nie wchłonie tej nadwyżki, to będzie ją można przekazać na cele charytatywne; to doskonała promocja soku jabłkowego i Unii Europejskiej w świecie.

150 tys. ton koncentratu po rozcieńczeniu 1 : 10 daje 1.500.000.000 litrów doskonałego napoju. Jest praca, są podatki, jest promocja, jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, rolnicy mają pieniądze, ożywia się rynek środków do produkcji, usług – rynek pracy.

Druga propozycja

Agencja Rynku Rolnego zleca zakładom przetworzenie 1 mln ton owoców i płaci producentom za dostarczone owoce 0,50 zł za 1 kg na podstawie faktury. Średnio z 1 ha owocującego sadu zbieramy 30 ton, z tego 25% za dostarczenie do przetwórstwa z rekompensatą. 1 mln ton jabłek to około 150 tys. ton koncentratu. Koszt przetworzenia i wyprodukowania 1 tony koncentratu wynosi około 1 tys. zł. Wyprodukowany koncentrat jest w dyspozycji Agencji Rynku Rolnego. Łączny koszt operacji: taki jak powyżej – 155 mln Euro. Proponowane systemy według świętokrzyskiego samorządu rolniczego są proste, łatwe do udokumentowania, tanie i akceptowane społecznie. Mogą mieć zastosowanie w przypadku innych produktów. Dotychczasowe propozycje uregulowania rynku są skomplikowane, trudne do zrealizowania, wzbudzają dużo podejrzeń, emocji i nie są akceptowane społecznie. Przedstawiając powyższe, Zarząd KRIR zwrócił się o uwzględnienie wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w opracowywaniu nowych rozwiązań prawnych. Opracowanie: KRIR


78 PW

lipiec 2016 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14.06.2016 r. – Senat RP

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie pakietu pomocowego Komisji Europejskiej.

15.06.2016 r. – Senat RP

■■ wspólnie z Komisją Środowiska: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

21.06.2016 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 617) w zakresie dotyczącym rolnictwa i rozwoju wsi; ■■ rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r. (druk nr 618) w zakresie działania Komisji – referuje dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK, Grzegorz Brzostek; ■■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 620); ■■ rozpatrzenie zgłoszonych w czasie drugiego czytania poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o jed-

W

nostkach doradztwa rolniczego (druki nr 572 i 606).

22.06.2016 r. – Sejm RP

■■ wspólne z Komisją Zdrowia: rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432) – referuje przewodniczący podkomisji, poseł Tomasz Latos; ■■ rozpatrzenie projektu opinii Komisji w sprawie trudnej sytuacji na rynku mleka.

23.06.2016 r. – Senat RP

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji gospodarstw ekologicznych po wprowadzeniu ostatnich zmian prawnych.

28.06.2016 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk senacki nr 212, druki sejmowe nr 572, 606 i 606-A).

29.06.2016 r. – Sejm RP

■■ informacja Dyrektora Instytutu na temat pracy Instytutu, zadań, prowadzonych badań, zagrożenia suszą oraz problemów gospodarowania zasobami wody w rolnictwie; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat w rolnictwie spowodowanych zjawiskiem suszy, w szczególności dotyczącej sektora paszowego, wielkości i formy pomocy rolnej; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat struktury, zadań

oraz problemów Instytutów Badawczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożeń i współpracy z praktyką rolniczą; ■■informacja przewodniczących podkomisji stałych i nadzwyczajnych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przebiegu i stanie prac.

30.06.2016 r. – Sejm RP

■■informacja Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat problemów rolnictwa Lubelszczyzny, z naciskiem na problemy związane z gospodarowaniem zasobami wody w rolnictwie oraz perspektywami rozwoju; ■■informacja Marszałka Województwa Lubelskiego na temat możliwości finansowania zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■informacja Ministra Rozwoju oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania inwestycji na obszarach wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej;

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat produkcji spożycia napojów alkoholowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ustawowej definicji „Polska wódka” oraz realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości; ■■ dyskusja; ■■ informacja Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego na temat projektów badawczych przeprowadzanych na Uniwersytecie, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożeń w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym; ■■ problemy branży alkoholowej w Polsce – prelegenci: przedstawiciele Polish Vodka Association oraz Polskiego Przemysłu Spirytusowego.

05.07.2016 r. – Sejm RP

■■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk nr 660) – uzasadnia poseł Paulina Hennig-Kloska; Opracowanie: KRIR

Audycje Polskiego Radia dla rolników

odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR o wyjaśnienie przyczyn zdjęcia z ramówki Programu 1 Polskiego Radia audycji „Poranne Rozmaitości” i prośby o przywrócenie tej audycji, Prezes Zarządu Polskiego Radia poinformowała, że układ ramowy Programu 1 jest w tej chwili zmieniany w celu lepszego dopasowania pór emisji audycji informacyjno-publicystycznych do wielkości i rodzaju audytorium w poszczególnych pasmach. W celu zwiększenia dotarcia do mieszkańców wsi z audycjami o tematyce poświęconej gospodarce żywnościowej, rolnictwu, sprawom spo-

łecznym ważnym dla mieszkańców mniejszych miejscowości — przesunięto porę emisji tych audycji z godzin wczesnorannych na godziny południowe, gdzie Program 1 ma zdecydowanie więcej słuchaczy. Specjalna, nowa audycja kierowana do słuchaczy-mieszkańców wsi i małych miasteczek nosi tytuł AGRO-FAKTY. W nowym układzie ramowym Programu, będzie się ukazywała od poniedziałku do niedzieli o godz. 12.45 (obecnie jest już emitowana od poniedziałku do soboty). Audycja zawiera serwis informacyjny poświęcony rolnictwu i gospodarce żywnościowej oraz dwa, trzy aktual-

ne tematy publicystyczne związane z życiem i pracą na wsi. Ponadto w audycjach gospodarczych, w Popołudniówce Programu 1 tematyka związana z agrobiznesem, rolnictwem i sprawami bliskimi polskiej wsi pojawiała się i będzie się pojawiać codziennie. W związku z przyzwyczajeniem słuchaczy do dotychczasowych pór emisji wyżej wspomnianych treści, Radiowa Jedynka planuje w okresie wakacyjnym umieszczanie między 5:00 a 6:00 informacji dedykowanych słuchaczom z obszarów wiejskich. Co ważne, na gospodarczych stronach internetowych Polskiego Radia gospodarka.polskieradio.pl —

są zamieszczane w specjalnej zakładce wszystkie audycje poświęcone wsi i rolnictwu, które ukazały się na antenach Polskiego Radia. Biorąc pod uwagę częstotliwość ukazywania się tych treści na antenie Programu 1 Polskiego Radia (poniedziałek — niedziela) oraz znacznie większą niż do tej pory liczbę słuchaczy, do których docierają te audycje, Prezes Polskiego Radia uważa, ze wprowadzane właśnie zmiany w układzie ramowym Jedynki są uzasadnione i jednocześnie są korzystne dla odbiorców — mieszkańców wsi. Opracowanie: KRIR


lipiec 2016 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

79

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (UB9); ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywania; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa; ■■projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warun-

Z

ków wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw, uznania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania; ■■poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego; ■■projekt dokumentu Strategia Krajowa dot. wdrożenia w Rzeczpospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych; ■■projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi; ■■ocena wpływu na pszczoły i inne owady zapylające substancji czynnych, takich jak imidachlopryd, tiametoksam i chlotianidyna stosowanych w środ-

Rozszerzenie zwolnień z podatku rolnego

arząd KRIR, realizując wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji zwrócił się do Ministra Finansów o wprowadzenie zmian w art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2016 poz.617). Wniosek dotyczy wprowadzenia zwolnienia z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej. Obowiązujące przepisy ww. ustawy (art. 12.1. ust. 4) dopuszczają możliwość zwolnienia z podatku rolnego gruntów wchodzą-

cych w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Grunty objęte w trwałe użytkowanie przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego powinny być zwolnione z podatku rolnego niezależnie od tego, od kogo się je dzierżawi. Opracowanie: KRIR

kach ochrony roślin w formie innej niż zaprawy nasienne; ■■dokumenty dotyczące projektowanych przepisów określających kryteria naukowe dla substancji mogących zaburzać działanie układu hormonalnego; ■■poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■■ projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych; ■■ projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; ■■ projekt ustawy o spółdzielniach rolników; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; ■■ rządowy projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzają-

ce potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie; ■■ projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej dot. sposobu zarządzania poszczególnymi kontyngentami taryfowymi (TRQs); ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku; ■■projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Opracowanie: KRIR


80 PW

lipiec 2016 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Apel Prezesa KRUS do rolników o dbałość o bezpieczeństwo pracy rolniczej

U

padki osób, urazy spowodowane przez maszyny rolnicze czy zwierzęta inwentarskie, to ostatnio najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych, zgłaszane przez poszkodowanych w tych zdarzeniach do KRUS. Pozytywną tendencją jest trwale malejąca liczba wypadków i fakt że obecnie ponad 70 proc. z nich kończy się małym uszczerbkiem na zdrowiu, nieprzekraczającym 5 proc. Niemniej, charakterystyczne dla wypadków zewnętrzne okoliczności i nagłość zdarzeń, stres, nadmierny wysiłek w czasie nasilenia sezonowych prac, uzasadniają konieczność przypominania o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pracy rolniczej. O taką bezpieczną pracę apeluje do rolników Prezes Kasy, Jacek Dubiński. Szanowni Rolnicy, lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony

K

zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Drodzy Rolnicy, zacznę od prośby o właściwą organizację pracy w gospodarstwie rolnym. Proponuję, by przed zbiorami wykonali Państwo wszystkie niezbędne naprawy, remonty, regulację maszyn, urządzeń rolniczych oraz zakupili potrzebne środki do produkcji rolniczej. Dzięki temu, gdy przyjdą żniwa, nie będzie nadmiernego spiętrzenia prac, przemęczenia, pośpiechu i związanego z tym stresu. Nawet w nawale prac potrzebny jest czas na przerwę w pracy i wypoczynek do zregenerowania sił,

a podczas upałów ochrona przed przegrzaniem i picie dużej ilości wody. Nie przystępujcie Państwo do zajęć w gospodarstwie rolnym w złym stanie psychofizycznym. Szczególnie rygorystycznie trzeba przestrzegać tej zasady podczas pracy na wysokości, ze zwierzętami, przy obsłudze maszyn rolniczych. Domownikom zlecajcie Państwo prace adekwatne do wieku, umiejętności i stanu zdrowia. O wzmożoną uwagę proszę podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Czynności te powinny być powierzane tylko osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane kwalifikacje. W żadnym przypadku nie należy przystępować do napraw i regulacji maszyn rolniczych przy włączonym zasilaniu. W czasie transportu ładunki objętościowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym spadaniem. Nie mogą na nich przebywać osoby. Podczas pracy w zespole należy ustalić sposoby porozumiewania się. Pamiętajcie Państwo również o stosowaniu ubrań roboczych i obuwia na protektorowanej podeszwie, usztywniającego staw skokowy, oraz środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, maski przeciwpyłowe, gogle i ochronniki słuchu.

Konieczne jest zapewnienie z Państwa strony stałej opieki osób dorosłych nad małymi dziećmi i wyznaczenie miejsca ich zabaw z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Latem okresowo pojawiają się susze, należy więc wyposażyć gospodarstwo w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. Drodzy Rolnicy, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy znacząco obniży ryzyko groźnych dla zdrowia i życia wypadków. Apelując o rozwagę, życzę Państwu sprzyjającej pogody podczas zbiorów, dobrych plonów i bezwypadkowej pracy. Prezes KRUS Jacek Dubiński

Okresowa emerytura rolnicza

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osobom, którym upłynął okres, na jaki została im przyznana renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku. Emerytura okresowa przysługuje w wysokości emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej, wynoszącej od 1 marca 2016 r. 882,56 zł, bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu). Do okresowej emerytury rolniczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące emerytury rolniczej. Okresowa emerytura rolnicza podlega zatem zawieszeniu (w odpowiedniej części), jeżeli emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy oraz zmniejszeniu, jeżeli osiągnie przychody z tytułu działalności

pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie są właścicielami (współwłaścicielami) lub posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzą działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając: − gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: a) małżonkiem emeryta lub rencisty, b) jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem, c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c, − gruntów trwale wyłączonych z pro-

dukcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych, − gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, − własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka. Przy emeryturze okresowej są wypłacane dodatki przyznane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba zainteresowana, która utraciła prawo do renty strukturalnej, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, może zwrócić się do właściwego miejscowo oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna dołą-

czyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną. Osobie, która utraciła prawo do renty strukturalnej, Kasa wypłaci okresową emeryturę rolniczą nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o tę emeryturę. Jeżeli z danych posiadanych przez Kasę wynika, że osoba legitymuje się 25-letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, Kasa z urzędu zamieni okresową emeryturę rolniczą na emeryturę rolniczą. W przeciwnym razie osoba taka powinna zgłosić wniosek o przyznanie emerytury rolniczej. Podstawa prawna: − art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), − ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.).


lipiec 2016 NR 7

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

81

Ubezpieczyć swoje mienie – to połowa sukcesu; ubezpieczyć je DOBRZE – to pełny sukces Czasem w kilka minut nawałnica, ulewny deszcz, silny wiatr czy grad niszczą nasz dorobek. Nieprzewidziane i gwałtowne anomalie pogodowe coraz częściej powodują dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych. Dlatego koniecznie trzeba dobrze ubezpieczać swój majątek.

R

olnicy zobowiązani są do zawierania obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych. Pomimo ustawowego obowiązku ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na ich zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczone są tylko budynki, a budowle oraz mienie ruchome nie są chronione ubezpieczeniowo. Zakres zdarzeń losowych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem budynków w gospodarstwach rolnych również nie chroni kompleksowo naszego majątku. W Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zwracamy uwagę na właściwe oszacowanie wartości majątku, tak aby suma ubezpieczenia odpowiadała faktycznej wartości mienia lub wartości ewentualnej straty, jaką możemy ponieść w wyniku działania żywiołu. Zaniżenie wartości budynku i zaoszczędzenie w ciągu roku kilkunastu złotych na składce może skutkować zbyt niskim odszkodowaniem, które nie pozwoli na skompensowanie poniesionych strat w przypadku znacznej szkody. Również przeszacowanie wartości, czyli ustalenie sumy ubezpieczenia na poziomie wyższym niż wartość majątku, nie jest rozsądne – zapłacimy wyższą składkę, a nie otrzymamy większej kwoty odszkodowa-

nia niż wartość budynku. Dlatego jedną z najważniejszych kwestii jest prawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczeń obowiązkowych można rozszerzyć, zawierając w TUW „TUW” umowę w pakiecie „Bezpieczna Zagroda”. Budynki będą ubezpieczone dodatkowo od skutków zalania, działania dymu i sadzy, trzęsienia ziemi, upadku drzew i masztów, uderzenia pojazdu. Dla budynków starszych, w których przeprowadzono remont kapitalny czy modernizację – wymianę dachu, stolarki, instalacji, ocieplenie – Towarzystwo stworzyło możliwość ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych w pełnej wartości. W tym pakiecie można ubezpieczyć również budowle, małą architekturę, nagrobki, ruchomości domowe, mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz zwierzęta gospodarskie i zmagazynowane ziemiopłody i materiały. W naszych gospodarstwach jest coraz więcej urządzeń elektrycznych. Pomimo stosowania zabezpieczeń antyprzepięciowych, coraz częściej w czasie gwałtownej burzy zniszczeniu

ulegają zarówno sprzęty gospodarstwa domowego, jak i urządzenia techniczne w gospodarstwie. Pakiet daje możliwość ochrony od skutków przepięć. Proponujemy również pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody. Często znalezienie miejsca, gdzie powstało zalanie domu z pękniętej rury, poprzedzone jest rozkuciem ścian czy stropów i przywrócenie domu do stanu sprzed szkody wiąże się z dużym kosztem. Zdarzają się również problemy ze skutkami przenikania wód gruntowych przez fundamenty czy ściany w okresie, gdy wskutek długotrwałych opadów podnosi się na dłuższy czas poziom wód gruntowych. Takie ryzyko również jest objęte ubezpieczeniem w pakiecie „Bezpieczna Zagroda”. Pakiet ten dostępny jest również dla osób mieszkających na wsi, a niebędących rolnikami. Ubezpieczą w nim budynki, których ubezpieczenie jest obowiązkowe dla rolników, oraz całe pozostałe mienie. Różnorakie zagrożenia będące skutkiem coraz bardziej dynamicznych i niespodziewanych zjawisk pogodowych zdarzają się bardzo często. Huragany i trąby powietrzne pojawiają się nagle w rejonach, gdzie wcześniej się nie zdarzały. Długotrwałe i obfite deszcze zalewają miejsca kiedyś bezpieczne. Pojawiają się osuwiska. Gwałtowne burze czy gradobicia występują w kiedyś spokojnych miesiącach, a powodzie przybierają katastroficzne rozmiary. Przemyślane i szerokie ubezpieczenie staje się koniecznością. Zniszczeniu wskutek zdarzeń losowych często ulegają również pojazdy – samochody czy maszyny rolnicze. Uszkodzić może je grad, hura-

gan, spadający konar czy woda podczas powodzi, spływu wody lub błota po drodze, podjeździe lub w garażu. Ochrona pojazdów w TUW„TUW”od skutków takich zdarzeń proponowana jest w produktach Autocasco dla samochodów i Agrocasco dla maszyn i pojazdów rolniczych. Nasze Towarzystwo, jak co roku przygotowało bogatą (20 wariantów ubezpieczenia) ofertę ubezpieczenia upraw rolnych, z której każdy zainteresowany rolnik może wybrać ryzyka najbardziej mu odpowiadające, czyli te ryzyka, które w największym stopniu zagrażają prowadzonym przez niego uprawom. Z uwagi na coraz większą częstotliwość występowania w naszym kraju anomalii atmosferycznych w postaci huraganów i towarzyszącym im nawałnic (deszcze nawalne, gradobicia), Towarzystwo oferuje ubezpieczenia, aż w sześciu wariantach, oprócz najbardziej „popularnego” wśród rolników, a dotyczącego ryzyka gradobicia, także i ryzyka deszczu nawalnego oraz huraganu. Taki właśnie zakres ubezpieczenia upraw rolnych, w szczególności upraw zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz roślin strączkowych, cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem rolników, a dzięki oferowaniu przez TUW „TUW” tych ubezpieczeń z możliwością skorzystania z dopłaty z budżetu państwa, ubezpieczenia te są także atrakcyjne cenowo. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”posiada szeroką i dobrze przemyślaną ofertę dla mieszkańców wsi. Nasi przedstawiciele dobiorą dla każdego właściwą ochronę. Więcej na www.tuw.pl

Zmiany w stawkach opłat za usunięcie drzew i krzewów

Z

arząd KRIR przekazując uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, zauważył, że obniżenie w projektowanych przepisach rozporządzenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów należy ocenić pozytywnie, chociaż w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia podano, że przewiduje się, że obniżenie wysokości opłat i kar za usunięcie drzew spowoduje większą ściągalność nałożonych opłat i kar administracyjnych, niż to ma miejsce obecnie. Niemniej jednak szczegółowe zapisy rozporządzenia budzą szereg wątpliwości samorządu rolniczego. Samorząd rolniczy zaproponował rozszerzenie zwolnienia z opłaty za wycinkę drzew i krzewów dla osób fizycz-

nych, prawnych i innych form organizacyjnych prowadzących działalność rolniczą. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – prowadzenie gospodarstwa rolnego nie zalicza się do działalności gospodarczej. Przywrócenie do użytkowania rolniczego zakrzaczonych i zadrzewionych gruntów rolnych szczególnie dobrej bonitacji gleby i doprowadzenie do użytkowania rolniczego jest bardzo kosztowne i wymaga znacznych nakładów finansowych. Obecnie zdarzały się przypadki w woj. zachodniopomorskim, że wydzierżawione grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych przez rolników były tak zakrzaczone (nawet 20 ha), że opłata za wycięcie wynosiła kilkadziesiąt mln zł i trzeba było zerwać umowę dzierżawy z ANR. Dlatego należy wpro-

wadzić przedmiotowe zwolnienie z opłat dla prowadzących działalność rolniczą. Ponadto, zdaniem izb rolniczych należy z zał. nr 1 do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska wykreślić z kolumny drzew wolnorosnących grusze i jabłoń – są to drzewa użytkowe i nie powinny być naliczane opłaty dla sadowników likwidujących plantacje z jakichkolwiek przyczyn. Wątpliwości samorządu rolniczego budzi również ustanowienie możliwości nakładania kar za tzw. nadmierne cięcie korony drzewa. Zgodnie z projektem rozporządzenia usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co

kara wyniesie dwukrotność opłaty. Wątpliwość samorządu rolniczego budzi możliwość procentowego ustalania ogławiania drzew. Mogą być sytuacje donosów, gdy ktoś poinformuje że korona drzewa została przycięta o 40%, a nie – jak twierdzi właściciel drzewa – że została przycięta korona o 25%. Powstaje pytanie, na jakiej podstawie i kto będzie oceniał sporną kwestię, skoro nie ma wymogu ustalenia pierwotnego obwodu przyciętej korony. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zauważył, że uznaniowość i niedoprecyzowanie tej kwestii może być podstawą dowolności interpretacyjnych, tym bardziej że kary za zbyt wydatne redukowanie korony są wysokie. Opracowanie: KRIR


82 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

lipiec 2016 NR 7

Piknik Truskawkowy KRIR

W

dniu 25 czerwca 2016 roku w Buczku (województwo łódzkie) odbył się Piknik Truskawkowy zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Na scenie w Parku przez cały dzień występowały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku: Orkiestra Dęta, Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Buczkowiacy”, Kabaret „Cudoki”, Zespół „Bogoria”, Grupa Teatralna „Buczek Story”, Zespół Tańca Nowoczesnego HIP – HOP, Zespół „Kana”, oraz wokalistki – Aleksandra Zielińska i Dorota Ciabiada. Odbyło się wiele konkursów dla dorosłych: Truskaw-

kowy Wyścig Rowerowy, rozgrywki piłkarskiej Truskawkowej Ligi, konkurs na najlepszą nalewkę i na najsmaczniejsze ciasto truskawkowe. Dla dzieci zorganizowano rozwijające wyobraźnię konkursy plastyczne, konkurs wiedzy o wartości odżywczej truskawek. Znalazł się również odważny młody człowiek, który zaśpiewał znaną piosenkę zespołu The Beatels o truskawkach „Strowbery Fields”. Chociaż sezon truskawkowy już się skończył, jednak warto sięgnąć do zamrożonych zapasów i przygotować danie polecane przez Panią dr inż. Dorotę Czerwińską z Katedry Żywienia Człowieka SGGW.

KNEDLE Z TRUSKAWKAMI Składniki: 500 g ugotowanych ziemniaków, 1 szklanka mąki pszennej, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 jajko, szczypta soli, truskawki, 6 łyżeczek cukru, ½ szklanki kwaśnej śmietany, 2 łyżki cukru, ½ łyżeczki wanilii, masło Wykonanie: Ugotowane, ostudzone ziemniaki należy dokładnie zmielić w maszynce do mielenia mięsa. Ciasto ziemniaczane przygotować, dokładnie mieszając zmielone ziemniaki z mąką pszenną, mąką ziemniaczaną , solą i jajkiem. Ciasto trzeba dokładnie wyrobić, tak żeby składniki się połączyły w jednolitą masę. Z ciasta uformować wałek, pokroić go na mniejsze kawałki i rozgnieść na niewielkie placki. Duże truskawki przekroić na pół, a mniejsze pozostawić w całości i położyć na każdy placuszek, posypać cukrem. Ciasto skleić i uformować w kulki. Knedle gotować we wrzącej i lekko osolonej wodzie przez 5 minut od czasu wypłynięcia. Ugotowane knedle polać rozpuszczonym masłem lub śmietaną wymieszaną z cukrem.

Promocja polskiego drobiu na Podkarpaciu

W

malowniczym Parku Dzieduszyckich przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu w dniu 5 czerwca 2016 r. odbył się Piknik Drobiowy zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Wójtem Gminy Zarzecze i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy. Celem imprezy było propagowanie wśród mieszkańców drobiu i jego przetworów, poprzez zwiększenie udziału spożycia mięsa drobiowego w codziennej diecie. Głównym punktem imprezy była degustacja potraw przygotowanych na bazie drobiu. Gospodynie z lokalnych KGW przygotowały barwne stoiska, na których zaprezentowały tradycyjne potrawy przyrządzone według receptur stworzonych przez ich poprzedniczki. Kolejnym punktem pikniku było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na „Najbarwniejszego Kurczaka”, w którym uczestniczyło około 80 dzieci. Zwycięzcy w pięciu kategoriach wiekowych otrzymali atrakcyjne nagrody i gadżety. Następnie przeprowadzony został konkurs kulinarny na najlepszą potrawę

z drobiu, w którym uczestniczyło osiem Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Komisja konkursowa, która oceniała przygotowane dania po długim i ciężkim namyśle wyłoniła zwycięską potrawę – Roladki z fileta z serem, przygotowaną przez przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Siennowa.

Po części konkursowej mieszkańcy i uczestnicy Pikniku mieli możliwość bezpłatnie degustować potrawy wystawione na stoiskach, a były to m.in. rolady z kurczaka, flaczki drobiowe, tortille z kurczaka, szaszłyki, pieczone kaczki, pasztety oraz wiele innych.

Atrakcją całej imprezy były konkursy, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Zarzecze. Organizatorzy przygotowali mnóstwo konkurencji, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników, zawodnicy mieli okazję rywalizować w „Slalomie ze strusim jajem”, „Biegu Farmera”, „Łowieniu jajek”. Dodatkową rozrywką dla najmłodszych uczestników pikniku był konkurs „Traf piłką do bramki”, w którym zwycięzcy otrzymali nagrody i gadżety sfinansowane ze środków Funduszu Proporcji Mięsa Drobiowego.

W trakcie imprezy wszyscy zgromadzeni mieli również okazję podziwiać dodatkowe atrakcje, wśród których był konkurs piosenki przedszkolnej, występ Orkiestry Dętej z Zarzecza wraz z Mażoretkami, które zaprezentowały na scenie bogaty układ choreograficzny. Na zakończenie wystąpił Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, który zaprezentował publiczności repertuar ludowych pieśni i przyśpiewek, wprowadzając wszystkich w niezwykły nastrój. Piknik został sfinansowany z funduszu promocji mięsa drobiowego. Opracowanie: PIR/KRIR

Polska Wieś nr 7/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych