__MAIN_TEXT__

Page 1

czerwiec 2017 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

87

NR 6 (132) czerwiec 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Zielone Agro Show z udziałem KRIR Czytaj na stronie 88

Izby rolnicze państw V4 w Polsce

Płatności bezpośrednie z tytułu zazieleniania Czytaj na stronie 89

Poszkodowani przez przymrozki – możliwości pomocy Czytaj na stronie 89

Protokoły z czynności kontrolnych ARiMR Czytaj na stronie 90

Rozmowy o szkodach łowieckich Czytaj na stronie 90

KRIR na temat ONW, OSN i ubezpieczeń upraw Czytaj na stronie 91

Resort rolnictwa na temat ubezpieczeń rolnych Czytaj na stronie 91

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 92

Dzierżawa atrakcyjna dla rolnika Czytaj na stronie 93

Piknik Drobiowy w Wielichowie Czytaj na stronie 94

Piknik Wieprzowy Czytaj na stronie 94

Przedstawiciele Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej, Węgierskiej Izby Rolniczej, Izby Rolniczej Republiki Czeskiej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się w trybie nadzwyczajnym z okazji posiedzenia ministrów rolnictwa krajów grupy V4 podczas targów Warsaw Food Expo, 1–2 czerwca 2017 r. w Nadarzynie.

P

osiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu oraz listu do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej Phila Hogana w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Gościem posiedzenia był podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki.

Nieuczciwe praktyki handlowe Prezesi izb rolniczych V4 uzgodnili, że powinien powstać unijny katalog nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez sprzedaw-

na jest szybka identyfikacja nieuczciwych praktyk oraz stworzenie odpowiednich ram prawa na poziomie Unii Europejskiej, przeciwdziałającym nadużywaniu pozycji przez sprzedawców detalicznych.

Wspólna Polityka Rolna 2020+ Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Bazując na założeniach Deklaracji Bratysławskiej podpisanej przez reprezentantów izb rolniczych państw V4, Chorwacji, Esto-

Neonikotynoidy i nowe zaprawy nasienne w rzepaku

Przedstawiciele izb rolniczych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier omówili sytuację związaną z zawieszeniem stosowania neonikotynoidów w rzepaku. Prezesi izb rolniczych V4 wspólnie stwierdzili, że Unia Europejska powinna ponownie rozważyć zakaz używania neonikotynoidów. Nowe insektycydy powinny być szeroko dostępne dla wszystkich hodowców roślin. Brak takich rozwiązań spowoduje wypieranie rodzimych odmian roślin, które zostały wyhodowane przez krajowych hodowców, które są lepiej przystosowane do warunków panujących w danym regionie.

ców detalicznych. Rynek wewnętrzny UE został podzielony pomiędzy kilka podmiotów, które konkurują między sobą i to one są w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do producentów żywności. Wobec czego, potrzeb-

nii i Litwy 31 marca 2017, przedstawiciele izb rolniczych krajów V4 podkreślili, że WPR jest głównym fundamentem Unii Europejskiej i realizuje szeroki

dokończenie na str. 88


88 PW

czerwiec 2017 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

dokończenie ze str. 87 zakres celów publicznych. Powinna ona nadal posiadać silny budżet i zapewniać niezależność żywnościową UE przyczyniając się do realizacji zrównoważonego rozwoju. WPR powinna zapewniać równe warunki konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym, aby to zrealizować należy odejść od kryteriów historycznych i wyrównać poziom dopłat bezpośrednich pomiędzy pań-

stwami członkowskimi. Przyszła WPR powinna w większym stopniu stabilizować rynki rolne i przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym w rolnictwie. Ważna jest stabilizacja dochodów szczególnie małych gospodarstw, które silnie zależą od wsparcia bezpośredniego, z kolei większe gospodarstwa potrzebują efektywniejszych instrumentów zarządzania ryzykiem. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że WPR wymaga modernizacji i uproszczenia dla rolników w spo-

sób ewolucyjny, bez fundamentalnych zmian struktury tej polityki.

Sytuacja po wygaśnięciu kwot cukrowych Uczestnicy spotkania dyskutowali również nad możliwymi scenariuszami dotyczącymi zniesienia kwot cukrowych. W związku z uwolnieniem rynku cukru, wielu plantatorów buraka cukrowego obawia się zmniejszenia opłacalności tej uprawy, która generuje wyso-

kie koszty. Niezwykle ciężko jest przewidzieć sytuację, jaka może nastąpić jesienią 2017 r. Likwidacja minimalnej ceny skupu buraków cukrowych, która była formą gwarancji dochodowości uprawy i istotnie wzmacniała pozycję plantatorów w łańcuchu marketingowym, może spowodować, że przemysł cukrowniczy nie będzie zobligowany do wypłaty określonego poziomu cen rolnikom za surowiec. Opracowanie: KRIR

Zielone Agro Show z udziałem KRIR

W dniach 27 i 28 maja 2017 roku na terenie Moto Parku w Ułężu (woj. lubelskie, pow. rycki) odbyła się wystawa rolnicza Zielone Agro Show 2017, organizowana przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W

ystawa przeznaczona jest specjalnie dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka. Poświęcona jest nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Jest ona okazją, by zobaczyć maszyny zielonkowe, zasięgnąć porady specjalistów i fachowców, a także zobaczyć pracę niemalże 50 zestawów maszyn niezbędnych do uprawy i zbioru zielonek (m.in. kosiarek, pras zwijających, prasoowijarek, owijarek do bel, przyczep). Podczas wystawy również Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko, które było licznie odwiedzane przez rolników.

Na Zielonym Agro Show można było zapoznać się z szeroką ofertą 140 wystawców, którzy zaprezentowali to co niezbędne do uprawy i zbiorów roślin zielonkowych, m.in. nowoczesne maszyny, nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, jak również elementy wyposażenia budynków inwentarskich. Opracowanie: KRIR

Usprawnienie kontroli bezpieczeństwa żywności

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi wniosek Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, dotyczący działalności tworzonej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Tworzenie jednej inspekcji, której zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo żywności w naszym kraju jest szansą, aby wprowadzić precyzyjne przepisy, które ułatwią dokonywanie przez tę inspekcję przejrzystych kontroli w gospodarstwach rolnych na zasadzie check-listy.

Lista ta powinna być powszechnie dostępna dla rolników i napisana w sposób przystępny, żeby rolnicy mogli znać i przestrzegać tych zasad. Jeśli rolnik nie przestrzega którejś z zasad – pierwszym krokiem inspektorów powinno być pouczenie. Natomiast kara powinna być nałożona w przypadku, gdy rolnik nie zastosuje się do pouczenia. Takie podejście inspekcji do producentów żywności przyczyni się do poprawy jakości żywności, ponieważ rolnicy znając przepisy będą ich przestrzegać. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


czerwiec 2017 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

89

Artykuł sponsorowany

Płatności bezpośrednie z tytułu zazieleniania

W

dniu 18 maja 2017 roku w sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram. Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego posiedzenia eksperci pochylili się nad kwestiami przesunięcia terminu składania wniosków o pomoc w ramach systemu płatności bezpośrednich (WPR) oraz aktualnych działań odnoszących się do uproszczeń w zazielenianiu. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania obowiązku w zakresie obszarów proekologicznych w ramach systemu płatności bezpośrednich z tytułu zazieleniania. W sprawozdaniu proponowane jest zakazanie stosowania środków fitosanitarnych na uprawach roślin białkowych jak również realizacji zasad wzajemnej zgodności.

Eksperci wyrazili swoje zaniepokojenie odnośnie proponowanego zakazu stosowania środków fitosanitarnych argumentując, że bez ich stosowania rośliny białkowe nie przyniosą plonów.

Problemy z zazielenianiem w Polsce

Reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych prezes Bistram podkreślił, że niestosowanie środków fitosanitarnych będzie miało negatywne konsekwencje na przyszłe uprawy, którym grozi podwójne ich zastosowanie ze względu na zwiększony poziom zachwaszczenia oraz obec-

ność innych pasożytów, które niszczą rośliny uprawne. Odnosząc się do elementów proekologicznych zwrócił uwagę na fakt, że rolnicy w ramach zazielenienia wybierają dwa elementy ze względu na skomplikowane procedury administracyjne i utrudnienia, które napotykają rolnicy, kiedy wpisują inne elementy proekologiczne takie jak drzewa, miedze, oczka wodne itd. Zwrócił uwagę, że te elementy nadal są częścią gospodarstw, ale rolnicy ich nie deklarują bo nie chcą kłopotów ze względu na wysoką precyzyjność, informacji których trzeba udzielić podczas składania wniosku o dopłatę. Przykładem tutaj

może być średnica korony drzewa, gdzie jeśli ta wpisana w dokumencie nie odpowiada danym zarejestrowanym lub tym podczas kontroli, rolnik może zostać narażony na karę lub zmniejszenie płatności. Wypowiadając się na temat innych zasad wzajemnej zgodności eksperci zgodnie stwierdzili, że niektóre z tych zasad są bardzo uciążliwe dla rolników i w niektórych przypadkach niewymiernie bardziej wymagające w stosunku do gospodarstw hodowli zwierzęcej w stosunku do gospodarstw prowadzących hodowlę roślinną. Ostatnim tematem omawianym podczas posiedzenia była kwestia zastosowania nowych technologii oraz cyfryzacji w rolnictwie oraz konsekwencji dla tego sektora z tym związanych. Szczególną uwagę wzbudziła możliwość monitorowania satelitarnego gospodarstw rolnych w celu zbierania danych. Eksperci z niepokojem zauważyli, że tego typu dane powinny być w szczególny sposób strzeżone i zabezpieczane tak, aby nie posłużono się nimi przeciwko rolnikom. Opracowanie: KRIR

Poszkodowani przez przymrozki – możliwości pomocy

W

związku z wystąpieniem zarządu KRIR o podjęcie decyzji o uruchomieniu środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków w formie pomocy de minimis, liczonej od hektara uprawy zniszczonej przez mróz oraz o zabezpieczenie środków finansowych dla gminnych komisji szacujących straty — sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki poinformował, że komisje powołane przez wojewodów obecnie szacują szkody powstałe m.in. w wyniku przymrozków wiosennych. Decyzja o ewentualnym uruchomieniu dodatkowej pomocy dla producentów rolnych, w tym sadowników poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych, zostanie podjęta po oszacowaniu szkód przez komisje powołane przez wojewodów.

Możliwa pomoc po oszacowaniu szkód

Natomiast bezpośrednio po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych ich właściciele mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj. ■■ kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.); ■■ udzielenie przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności stadek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości tub w części bieżących składek; ■■ zastosowanie przez prezesa ANR na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1014, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

■■ udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego. Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana w formie de minimis.

to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają 30% jest to pomoc udzielana w formie de minimis. Stawka pomocy na 1 ha ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy.

Będą środki z ARiMR?

Ponadto przekazano, że przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1438) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przewidują finansowania ze środków budżetowych kosztów pracy komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Jednocześnie podkreślono, że przedstawiciele izb rolniczych zostali włączeni do składu komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ponadto zgodnie z przepisami § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30%,

Praca w komisji bezpłatnie

Opracowanie: KRIR


90 PW

czerwiec 2017 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Protokoły z czynności kontrolnych ARiMR

W

odpowiedzi na pismo KRIR, w którym został przekazany wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący doprecyzowania protokołu sporządzanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z czynności kontrolnych w ramach płatności obszarowych, resort rolnictwa przekazał wyjaśnienia, że zgodnie z ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z czynności kontrolnych sporządza się sprawozdanie, zwane dalej „raportem”, który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności zawiera również informację o stwierdzeniu niezgodności i o obowiązku podjęcia działania naprawczego (w przypadku, gdy państwo członkowskie zadecyduje o skorzystaniu z systemu wczesnego ostrzegania stosowanego w przypadkach niezgodności, które z uwagi na swoją nieznaczną dotkliwość, zasięg i trwałość nie prowadzą do zmniejszenia lub wykluczenia) oraz termin usunięcia tej niezgodności.

Jakie dane w raporcie z kontroli? Zakres informacji, jaki powinien być zawarty w raporcie z kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni oraz z kontroli w zakresie wzajemnej zgodności wynika wprost z rozporządzenia nr 809/2014. A zatem, w sprawozdaniu należy w szczególności zamieścić następujące dane: 1) poddane kontroli systemy pomocy lub środki wsparcia, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność; 2) obecne osoby;

W

3) poddane kontroli działki rolne, zmierzone działki rolne, w stosownych przypadkach wraz z wynikami pomiarów każdej zmierzonej działki rolnej i zastosowanymi metodami pomiaru; 4) w stosownych przypadkach, wyniki pomiaru gruntów nierolniczych, w odniesieniu do których składany jest wniosek o wsparcie w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zastosowane metody pomiaru; 5) informację, czy zawiadomienie o kontroli zostało przekazane beneficjentowi, a jeśli tak – z jakim wyprzedzeniem; 6) informacje o wszelkich szczególnych środkach kontroli, jakie należy zastosować w ramach poszczególnych systemów pomocy lub wsparcia; 7) informacje o wszelkich dodatkowych środkach kontroli; 8) informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać powiadomienia innych organów w związku z innymi systemami pomocy, środkami wsparcia lub zasadą wzajemnej zgodności; 9) informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać działań następczych w kolejnych latach.

Jak odczytywać kody?

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nieczytelnego dla rolników protokołu z kontroli MRiRW poinformowało, że zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez ARiMR, szczegółowe opisy kodów zawarte są w raporcie z kontroli. Przytoczony przez KRIR przykład dotyczący zawyżenia powierzchni działki świadczy o nadaniu kodu DR 13+

(„Zadeklarowana powierzchnia działki rolnej jest większa od powierzchni stwierdzonej”), a wartość zawyżenia stanowić będzie różnica powierzchni stwierdzonej danej działki rolnej i jej powierzchni deklarowanej. Jak informuje Agencja, wartości obu powierzchni są podane w raporcie z kontroli na miejscu. Podobna zasada dotyczy rozbieżności w zakresie deklarowanych we wniosku i stwierdzanych podczas kontroli upraw na danej działce rolnej. W tego typu przypadkach stosuje się kod DR 6 („Nie stwierdzono deklarowanej uprawy/upraw”. Stwierdzona uprawa/uprawy należą do tej samej grupy upraw, do której należy roślina deklarowana”), a ponadto informacja w zakresie faktycznie stwierdzonej uprawy/upraw jest podawana w raporcie w polu „stwierdzona grupa upraw/ uprawa” lub w polu uwagi dotyczącym danej działki rolnej, na której stwierdzono przedmiotową rozbieżność. Definicje kodów pokontrolnych zawarte w raporcie wskazują na rodzaj rozbieżności i nie mogą być odczytywane w oderwaniu od informacji zawartych w pozostałej części raportu.

Obniżenie płatności dopiero w decyzji Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej umieszczenia na końcu raportu pokontrolnego informacji o wykrytych uchybieniach i ich wpływu na zmniejszenie lub nieprzyznanie płatności resort rolnictwa wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wysokość płatności:

1) obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na 1 ha tej powierzchni, 2) do zwierząt w danym roku kalendarzowym ustała się jako iloczyn liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności i stawki tj. płatności na 1 sztukę – po uwzględnieniu art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, a w przypadku Jednolitej Płatności Obszarowej - po uwzględnieniu dodatkowo zmniejszeń, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1307/2013, z zastosowaniem współczynnika redukcji wynoszącego 100%. Ponadto, beneficjent podczas obsługi wniosku ma prawo zgłaszać do Agencji zmiany/korekty do wniosku oraz informować np. o wystąpieniu siły wyższej. Dokumenty, które beneficjent może dostarczyć do Agencji mogą mieć wpływ na ostateczną wysokość płatności, która zostanie przyznania beneficjentowi. W związku z powyższym, Agencja nie może umieścić w raporcie z kontroli na miejscu informacji o tym czy stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia będą miały wpływ na ostateczną kwotę płatności. Jak wskazuje Agencja, informacje o wszystkich zmniejszeniach, wkluczeniach czy sankcjach stwierdzonych w trakcie całego procesu obsługi wniosku są przekazywane beneficjentowi w decyzji o przyznaniu płatności. Opracowanie: KRIR

Rozmowy o szkodach łowieckich

dniu 11 maja 2017 r. w siedzibie ministerstwa środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem środowiska Janem Szyszko, podsekretarzem stanu w MŚ Andrzejem Koniecznym, przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którego celem była dyskusja na temat ewentualnego podpisania porozumienia pomiędzy tymi instytucjami, jak również omówienie sytuacji bieżącej w zakresie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną na obszarach wiejskich. Przedstawiciele samorządu rolniczego przedstawili obecną sytuację w swo-

ich województwach, podkreślając kilkukrotnie konieczność zmniejszenia liczebności zwierząt. Rolnicy podkreślali także konieczność podjęcia działań, dzięki którym zarządy okręgowe PZŁ będą miały mocne przełożenie na koła łowiec-

kie. Należy również zastanowić się nad zmniejszeniem liczby zarządów okręgowych do 16, tak by na terenie jednego województwa działał jeden zarząd okręgowy. Polski Związek Łowiecki odniósł się do poruszanych kwestii i omówił stan

przeprowadzanych kontroli w zarządach okręgowych PZŁ i kołach łowieckich. Na koniec spotkania prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił konieczność jak najszybszego wprowadzenia w życie przepisów ustawy dot. szacowania szkód oraz zaznaczył, że ostateczne rozwiązanie dot. szacowania szkód powinno być po stronie PGL LP, a szacowanie powinno być obiektywne i rzetelne. Podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Andrzej Konieczny zawnioskował do samorządu rolniczego o wsparcie ze strony rolników na posiedzeniach Komisji dot. ustawy szkody łowieckie. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2017 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

91

Artykuł sponsorowany

KRIR na temat ONW, OSN i ubezpieczeń upraw

W

dniu 22 maja 2017 r. w Parzniewie odbyło się VIII Posiedzenie KRIR V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Joanna Bala, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia oraz zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Top Agrar dr Piotr Łuczak. W trakcie obrad przyjęto stanowisko dotyczące konieczności podjęcia działań przez Rząd RP w związku z ustaleniem nowych obszarów OSN, stanowisko dotyczące konieczności kompleksowego opracowania przepisów dotyczących ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz stanowisko dotyczące ustalenia od 2018 r. nowych zasad wyznaczania obszarów ONW. Podczas dyskusji z podsekretarzem stanu w MRiRW i zaproszonymi gośćmi poruszono m.in. temat stanu wypłat dopłat bezpośrednich, rolnośrodowiskowych i ekologicznych oraz ilość przyjętych wniosków na rok 2017. Rozmawiano również o możliwościach przesunięcia terminów naborów wniosków o dopłaty bezpośrednie ze względu na coraz częstsze, przedłużające się prace polowe. Wiceminister poinformował o projektowanych zmianach w Komisji Europejskiej

w sprawie monitoringu działek rolniczych oraz o przesunięciu terminu naboru wniosków dla grup producentów rolnych, który będzie realizowany już przez KOWR. Zgłoszono również problem PEG-ów i wnioskowano, aby oprzeć system na działkach ewidencyjnych a nie na PEG-ach, ze względu na zmiany powierzchni. Koliduje to bowiem z umowami kontraktacyjnymi na buraki cukrowe. Dodatkowo, zgłoszono problem z obowiązkiem potwierdzania przewozu i zakupu paliw przez rolników i innych końcowych nabywców. Obecnie ogólnikowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów grożą nakładaniem kar na rolników. Opracowanie: KRIR

Resort rolnictwa na temat ubezpieczeń rolnych

O

dpowiadając na wniosek zarządu KRIR w sprawie zgłaszanego przez wojewódzkie izby rolnicze braku możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeń sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki przekazał, że w dniu 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. poz. 706).

Ubezpieczenia z dopłatą

Zaproponowane w ww. ustawie rozwiązania mają na celu umożliwienie producentom rolnym zawieranie umów ubezpieczenia w sezonie wiosennym z 65% dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, w przypadku zaoferowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych znacznie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia dla upraw na gruntach do klasy IV włącznie, 12% sumy ubezpieczenia na gruntach do

klasy V oraz 15% sumy ubezpieczenia na gruntach do klasy VI. Zaktualizowanie przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych na 2017 r., po wypłatach dużych odszkodowań w zeszłym roku z tytułu strat spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w sezonie 2015/2016, spowodowałoby w bieżącym roku proporcjonalne obniżenie dopłaty w stosunku do wzrostu stawek ponad 9%, 12% i 15%. Zastosowanie algorytmu do wyliczania wysokości dopłat z budżetu państwa do stawek taryfowych w sezonie wiosennej sprzedaży polis ubezpieczenia generowałoby cenę polis, która powodowałaby obniżenie poprzez ww. algorytm dotacji do poziomu poniżej 65%.

Konieczne zmiany w ustawie

W związku z tym przekazano, że zaistniała konieczność zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich polegającej na wprowadzeniu nowego algorytmu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia w celu zachowania możliwości skorzystania przez producentów rolnych z dopłaty do

składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. dla roku 2017 w wysokości 65%. Poinformowano, że wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwi ubezpieczanie upraw rolnych od jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie. Wprowadzone zmiany umożliwią również producentom rolnym zajmującym się uprawą drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, uzyskanie dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia w przypadku wybrania pełnego pakietu ryzyk, w przypadku ustalenia przez zakłady ubezpieczeń składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. W tym przypadku dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia. W związku z wejściem z dniem 1 kwietnia 2017 r. ww. zmiany zakłady ubezpieczeń rozpoczęły zawieranie umów ubez-

pieczenia upraw na nowych zasadach od 10 kwietnia br.

Czas odpowiedzialności zakładów bez zmian

Niezależnie od powyższego, resort rolnictwa zwrócił uwagę, że umowa ubezpieczenia jest umową cywilnoprawną kształtowaną i zawieraną przez obie strony dobrowolnie, a zakłady ubezpieczeń są instytucjami działającymi na własny rachunek i prowadzącymi własną politykę finansową. W związku z powyższym przekazano, że minister rolnictwa i rozwoju wsi nie ma możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeń. Równocześnie poinformowano, że 14-dniowy okres od zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka powodzi, suszy, gradu i przymrozków wiosennych, po którym zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Opracowanie: KRIR


92 PW

czerwiec 2017 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10.05.2017 r. – Sejm RP

■■informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenie dla rolnictwa i handlu małoformatowego – referują: sekretarz stanu w MF Wiesław Janczyk oraz sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.; ■■rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby; ■■rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy, które przystąpiły do systemu

ubezpieczeń upraw rolnych – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

11.05.2017 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r. – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki; ■■informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła – referują: z-ca dyr. Departamentu Polityki Przestrzennej MIB Tatiana Tymosiewicz, st. specjalista w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Robert Lasecki, redaktor naczelny Top Agrar Karol Bujoczek.

24.05.2017 r. – Sejm RP

■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1323) – uzasadnia podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stron-

nictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników; ■■rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425); ■■sprawy bieżące.

25.05.2017 r. – Sejm RP

■■wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia – referu-

ją: podsekretarz stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

30.05.2017 r. – Senat RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji wypłat dopłat bezpośrednich, rolnośrodowiskowych i ekologicznych; ■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej (druk senacki nr 514, druki sejmowe nr 1481 i 1503); ■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk senacki nr 511, druki sejmowe nr 1404 i 1541); ■■rozpatrzenie ustaw y o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk senacki nr 512, druki sejmowe nr 1323 i 1574). Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■rządowy projekt ustawy – Prawo wodne; ■■projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r.; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego winorośli; ■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg; ■■projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła

(IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w wybranych stadach bydła; ■■Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW na lata 2007–2013; ■■projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; ■■poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Opracowanie: KRIR

Z

Odszkodowania za muflony

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wystąpił do ministra środowiska o rozwiązanie problemu, jaki powstał w województwie kujawsko-pomorskim na skutek sprowadzenia muflona przez jedno z kół łowieckich. Muflony jako gatunek obcy, znalazły tu dogodne warunki i w ciągu 20 lat rozprzestrzeniły się na sąsiednie obwody łowieckie i tak zwiększyły liczebność, że powodowane przez nie szkody w uprawach stały się problemem dla okolicznych rolników. Rolnicy nie mają możliwości występowania do kół łowieckich o odszkodowania, gdyż muflon nie jest tu gatunkiem rodzimym. Samorząd rolniczy wnioskował o wprowadzenie zmian w ustawie Prawo łowieckie, które umożliwią uzyskanie przez rolników odszkodowań. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2017 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

93

Dzierżawa atrakcyjna dla rolnika Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa, do których należy m.in. tworzenie i poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, restrukturyzacja i prywatyzacja mienia Skarbu Państwa oraz obrót nieruchomościami rolnymi. Obecnie jej działania koncentrują się na rozdysponowaniu państwowych gruntów rolnikom indywidualnym w formie dzierżawy.

N

a przełomie listopada i grudnia 2015 r. nastąpiła zmiana polityki państwa w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podstawową formą rozdysponowania państwowych gruntów stała się dzierżawa, a nie jak w ubiegłych latach sprzedaż. Agencja Nieruchomości Rolnych jako powiernik Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości Zasobu, realizując założenia polityki państwa, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa, już na początku stycznia 2016 r. wprowadziła nowe zasady wydzierżawiania gruntów rolnych (określone w zarządzeniu Prezesa ANR nr 2/2016). W dokumencie tym wskazano m.in. iż podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nałożyło na Agencję nowe zadania oraz ustawowo usankcjonowało zasadę, iż podstawowym sposobem zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa. W 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przeprowadziła łącznie 14 047 przetargów na dzierżawę i zaoferowała do wydzierżawienia grunty o łącznej powierzchni 75 189 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 10 400 przetargów na grunty o powierzchni 65 305 ha. Pra-

wie 60% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (8335 przetargów). W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 68 104 ha, co daje ponad 90% powierzchni gruntów spośród wszystkich wystawionych do dzierżawy. Do końca 2016 r. Agencja zawarła 8650 umów dzierżawy. Na ich podstawie wydzierżawiła grunty o łącznej powierzchni 59 357 ha. Największy areał wydzierżawiono w województwach: zachodniopomorskim – 12 023 ha, lubuskim – 9155 ha, dolnośląskim – 8297 ha i warmińsko-mazurskim – 7330 ha. Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt pszenicy. W 2017 r. Agencja przeprowadziła 4607 przetargów na dzierżawę, w wyniku których do 30 kwietnia wydzierżawiła 21 234 ha. Największą powierzchnię gruntów w tym okresie wydzierżawiono rolnikom w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i pomorskim. Warto dodać, że zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony Ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży… nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in. nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

W 2016 roku Agencja sprzedała grunty o łącznej pow. 17 914 ha i wykonała roczny plan na poziomie około 85%. (plan zakładał sprzedaż 21 tys. ha). W tym celu Agencja zorganizowała 14 222 tys. przetargów i zaoferowała do nabycia grunty o łącznej powierzchni 6434 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 1927 przetargów na grunty o powierzchni 1202 ha. Prawie 23% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone. Ponadto Agencja sprzedała w trybie przetargowym 655 ha gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne. Agencja w ramach kontynuacji rozpoczętych w 2015  r. procedur sprzedaży nieruchomości Zasobu sprzedała w 2016  r. ponad 16,5 tys. ha gruntów, głównie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców (na podstawie art. 29 ust. 1. pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Transakcje te stanowiły ponad 90% powierzchni nieruchomości sprzedanych przez Agencję w ubiegłym roku. Największy areał gruntów Agencja sprzedała w województwach: wielkopolskim – 3483 ha, lubuskim – 2753 ha, zachodniopomorskim – 1812 ha, kujawsko-pomorskim – 1555 ha, warmińsko-mazurskim – 1591 ha. W 2017 r. Agencja przeprowadziła 12 219 przetargów na sprzedaż, w wyniku których do 30 kwietnia br. sprzedała 1757 ha, co stanowi 19% wykonania rocznego planu założonego na poziomie 9120 ha. Zmianę polityki państwa w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu WRSP w sposób jednoznaczny obrazują dane statystyczne dotyczące dzierżawy i sprzedaży państwowych gruntów za 2016 r. i za pierwsze 4 miesiące 2017 r. w odniesieniu do lat poprzednich. W 2015 r. Agencja wydzierżawiła rolnikom zaledwie 37,3 tys. ha, a w 2016 r. z prawie 60 tys. ha. Oznacza to, że powierzchnia gruntów wydzierżawionych w 2016 r. wzrosła do ponad 160% w odniesieniu do poprzedniego roku.

Zgoła odmiennie przedstawia się statystyka w zakresie sprzedaży nieruchomości Zasobu. Na 2015 r. zaplanowano sprzedaż ponad 101 tys. ha z czego sprzedano 76,7 tys. ha, i zrealizowano plan na poziomie niespełna 77%. W 2016 r. Agencja sprzedała około 18 tys. ha gruntów, co stanowiło 23% poziomu sprzedaży w 2015 r. Podkreślić należy, że w kolejnych latach do 2019 r. plan sprzedaży nieruchomości Zasobu ustalono na poziomie nieco ponad 9 tys. ha rocznie. Przyjęty plan stanowi niespełna 9% powierzchni państwowej ziemi, sprzedawanej corocznie w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. O zmniejszającym się zainteresowaniu rolników nabywaniem na własność nieruchomości, na korzyść dzierżawy świadczyć może skuteczność przetargów na sprzedaż gruntów rolnych Zasobu w 2016 r. i 2017 r., która wynosiła niespełna 14% w porównaniu z prawie 85% skutecznością przetargów na dzierżawę. Wynika z tego, że dzierżawa jest bardzo atrakcyjną i cieszącą się dużym zainteresowaniem rolników formą zagospodarowania państwowych gruntów. Zwłaszcza po 20 sierpnia ub. r., kiedy weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujące wysokość czynszu w zależności od klasy gruntów i ich potencjału produkcyjnego. Rolnicy wolą dzierżawić większe powierzchniowo nieruchomości, bo tylko oni mogą startować w przetargach ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych. Przetargi mają formę licytacyjną lub oferty pisemnej, a  w przypadku tej drugiej, wysokość czynszu nie jest decydującym kryterium wyboru zwycięzcy. Wśród kryteriów przetargowych ofert pisemnych najczęściej brane są pod uwagę: wielkość gospodarstwa i jego odległość od oferowanego gruntu oraz charakter dominującej produkcji rolnej. Preferowana jest produkcja zwierzęca. Biuro Rzecznika Prasowego ANR


94 PW

czerwiec 2017 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Piknik Drobiowy w Wielichowie Degustacje potraw z mięsa, pokazy kulinarne oraz konkursy dla dzieci i dorosłych, to główne atrakcje Pikniku Drobiowego, który odbył się w Wielichowie 21 maja br. Impreza towarzyszyła 23. odsłonie Święta Pieczarki. Organizatorem Pikniku była Wielkopolska Izba Rolnicza.

C

elem projektu pn. Piknik Drobiowy, który finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, jest zaprezentowanie szerokiej gamy produktów z mięsa drobiowego, informowanie o jego walorach odżywczych i smakowych oraz zachęcanie konsumentów do tego, by częściej sięgali po drób przygotowując codzienne posiłki. Otwarcia Pikniku Drobiowego dokonali: burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz członkowie zarządu WIR Jerzy Kostrzewa i Zbigniew Stajkowski, którzy zaprosili zgromadzoną publiczność do korzystania z piknikowych atrakcji.

Największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się kulinarne atrakcje m.in. pokaz kulinarny poprowadzony przez kucharzy Roberta Bochenko oraz Łukasza Galanta. Panowie przygotowywali dania z mięsa drobiowego w egzotycznych odsłonach, używając m.in. przypraw i dodatków charakterystycznych dla kuchni tajskiej. Goście pokazu mogli nie tylko obserwować mistrzów kucharskich przy pracy, lecz także spróbować potraw, które powstały na ich oczach. W ramach degustacji przegotowanej przez firmę KNARCZAK, uczestnicy Pikniku mogli spróbować także zup przygotowanych na wywarze drobiowym, drobio-

wego gulaszu z kaszą, pasztetów z mięsa drobiowego oraz grillowanego kurczaka. W sumie wydano ponad 3 tysiące darmowych porcji degustacyjnych. Degustacjom towarzyszyły konkursy z nagrodami skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Najmłodsi chętnie rysowali i kolorowali motywy nawiązujące do tematu przewodniego Pikniku. Dorośli mogli sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując Quiz pt. „Co było pierwsze, jajo czy kura?” I chociaż na tytułowe pytanie nie trzeba było odpowiedzieć, to pozostałe również sprawiały duże trudności. Wśród osób, które udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi rozlosowano atrakcyj-

ne nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali komplet materiałów informacyjnych, w tym broszury zawierające informacje dotyczące walorów odżywczych produktów drobiowych. Piknik Drobiowy miał charakter zarówno promocyjny, jak i informacyjny, z tego też względu poza atrakcjami kulinarnymi odbyła się także prelekcja z prezentacją multimedialną promującą drób i jego przetwory, rozdawano materiały informacyjne oraz broszury zawierające istotne informacje dotyczące wartości odżywczych mięsa drobiowego. Opracowanie: KRIR

Piknik Wieprzowy W 2017 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych promuje mięso wieprzowe realizując zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego pn. Piknik Wieprzowy. Zadanie obejmuje organizację imprez plenerowych, w których uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy konsumentów.

K

ażdy, kto odwiedzi Piknik Wieprzowy znajdzie dla siebie atrakcje. Wielkim zainteresowaniem cieszą się konkursy dla dzieci i dorosłych – sprawnościowe, plastyczne oraz wiedzy, występy zespołów artystycznych i degustacja potraw przygotowanych często przez regionalne kucharki – gospodynie przechowujące stare, zdrowe przepisy przekazywane przez babcie. Uczestnicy otrzymują także broszurę pn. „Smaczne i zdrowe, czyli wieprzowina na naszym stole”, która informuje m.in. że mięso jest jednym z głównych źródeł pełnowartościowego białka w naszej diecie. Dlatego obok zbóż, warzyw i owoców powinno być ono stałym elementem każdego menu. Nasze dzienne zapotrzebowanie na ten składnik jest indywidualne. Zależy ono od

wielu czynników m.in. płci, wieku, masy ciała, a także stanu zdrowia. Ocenia się, że codziennie powinniśmy dostarczać sobie od 10% do 15% energii właśnie z białek. Według zaleceń Instytutu Żyw-

ności i Żywienia, najlepiej spożywać ok. 0,8 – 1 g białka na każdy kilogram masy ciała. Oznacza to, że dorosła kobieta o wadze 70 kg powinna jeść ok. 65 g tego składnika każdego dnia. Przyjmując, że 100 g mięsa zawiera średnio 20% białka, kobieta powinna zjadać codziennie ok. 300 g mięsa. Wartość ta maleje, jeśli w diecie znajdują się inne źródła białka takie jak jogurty, mleko czy sery. Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement