Page 1

NR 6 (120) czerwiec 2016 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H W dniach 4–5 czerwca 2016 roku odbyła się wystawa rolnicza Zielone AGRO Czytaj na stronie 84 SHOW, zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Działalność Rady do spraw Rolniczych, dedykowana Kobiet przy KRIR przede wszystkim rolnikom Czytaj na stronie 85 uprawiającym rośliny zielonkowe, hodowcom bydła i producentom mleka. Susza, wymarznięcia W tym roku wystawa miała i zmiana Prawa wodnego miejsce w nowej lokalizaCzytaj na stronie 86 cji, na terenie Moto Parku w Ułężu (pow. rycki, woj. lubelskie). Stanowisko zarządu KRIR Dyskusja z Komisarzem Rolnictwa na Prezydium Copa-Cogeca

w sprawie negocjacji TTIP

Czytaj na stronie 87

Wypłaty de minimis dla sadowników Czytaj na stronie 87

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 88

Do Biura KRIR wpynęły do konsultacji Czytaj na stronie 88

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników Czytaj na stronie 89

Piknik Drobiowy na Śląsku Czytaj na stronie 89

Promocja polskiej wołowiny Czytaj na stronie 90

Zielone AGRO SHOW

P

odczas wystawy Krajowa Rada Izb Rolniczych miała także swoje stoisko, które było licznie odwiedzane przez rolników. Targi Zielone AGRO SHOW były okazją, aby zobaczyć bogatą ofertę maszyn zielonkowych oraz poznać nowości rynkowe. W wystawie wzięło udział około 150 wystawców prezentujących maszyny i urządzenia niezbędne do pracy w gospodarstwie. Wystawę odwiedziło ok. 24 000 zwiedzających. Największym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjnie organizowane pokazy pracy maszyn do zbioru zielonek. Podczas pokazu można było zobaczyć pracę 40 maszyn. Były to kosiarki, prasy zwijające, prasoowijarki, owijarki do bel, przyczepy zbierające oraz sieczkarnie polowe. Opracowanie: KRIR


84 PW

W

Dyskusja z komisarzem rolnictwa na Prezydium Copa-Cogeca

dniach 30–31 maja 2016 roku w Wageningen w Holandii odbyły się posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca. W posiedzeniu udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz członek zarządu KRIR Julian Sierpiński. W pierwszym dniu posiedzenia odbyło się spotkanie i dyskusja z komisarzem Philem Hoganem na temat sytuacji rynkowej i związanych z tym wyzwań oraz na temat wdrożenia artykułu 222.

Trudna sytuacja w sektorze mleka

Komisarz na początku swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na trudną sytuację w sektorze mleka oraz potrzebę działań mających na celu złagodzenie skutków obniżania dochodów rolników. Zauważył, że niezbędne są działania na poziomie unijnym, aby warunki pomiędzy krajami członkowskimi były równe. Komisarz zwrócił uwagę na potrzebę wykorzystania środków już dostępnych w ramach pakietu 420 mln EUR, który został przyznany we wrześniu 2015 roku jak również na wykorzystanie dodatkowych środków finansowych na promocję w branży mleczarskiej i wieprzowej. W odpowiedzi na przedstawione informacje i pytania komisarz Hogan zauważył, że prezydent Rosji nie jest na dzień dzisiejszy zainteresowany dialogiem w zakresie

W

czerwiec 2016 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie uruchomienia wsparcia finansowego dla producentów rolnych na ponowne obsiewy, w ramach pomocy de minimis – resort rolnictwa w dniu 11 maja 2016 r. poinformował, że komisje powołane przez wojewodów nadal szacują szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Po uzyskaniu ostatecznych danych z komisji wojewódzkich szacujących szkody podjęta zostanie decyzja o możliwości uruchomiania dodatkowej pomocy. MRiRW przekazało informacje, że na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70% powierzchni upraw rolnych lub 70% powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc na jedno

zniesienia embarga a Polska jako kraj sąsiadujący ma swoją rolę do odegrania w tym zakresie. Będę się starał o równoległe wprowadzenie i zastosowanie art. 222 w całej Unii Europejskiej. Zwracam również uwagę na możliwości, jakie dają umowy międzynarodowe, które są w tej chwili dyskutowane z Meksykiem, Japonią i Chile. Umowa z Japonią powinna być podpisana jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego roku. W kwestii umowy z Mercosur sektor wołowiny jest uznany za wrażliwy i w związku z tym nie będzie włączony do umowy. Już dzisiaj wiadomo, że rynki Stanów Zjednoczonych nie otworzą się w tym roku, natomiast niektóre kraje i produkty będą mogły skorzystać z możliwości eksportowych, należy do nich Polska , która będzie miała możliwość eksportu jabłek i gruszek.

Nie będzie umorzenia kar? – Odnośnie możliwości umorzenia kar za przekroczenia kwot mlecznych mogę z całą pewnością potwierdzić, że ta możliwość została zniesiona w ramach ostatniej reformy dotyczącej sektora produkcji mleka – powiedział komisarz Hogan. W drugim posiedzenia Prezydium porządek obrad obejmował kwestie związane uproszczeniami wWPR, handlem międzynarodowym, sytuacją rynkową, odnowieniem pozwolenia dla glyfhosatu. Pod-

jęto również dyskusję z Ceesem P. Veermanem, przewodniczącym grupy zadaniowej do spraw rynków rolnych, na temat funkcjonowania rynków rolnych oraz miejsca rolników w łańcuchu dostaw żywności. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz, wypowiadając się na temat embarga zauważył, że Rosja się rozwija, nie będzie już tym samym rynkiem, który był przed rozpoczęciem się embarga nałożonego na Unię Europejską. Prezydent Rosji odniósł sukces ponieważ teraz to Europa jest na kolanach i prosi o możliwość wejścia na ten rynek. Potrzebna jest zmiana w WPR, inna struktura w tej polityce, nowy system produkcji w rolnictwie. Konsekwencją obecnej sytuacji może być wygaśnięcie lub wyraźne zmniejszenie produkcji w sektorze rolnictwa w całej Europie. W swojej wypowiedzi Cees P. Veerman zapoznał uczestników z celami i działaniami grupy zadaniowej. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił uwagę na fakt, że w Europie obserwujemy różny poziom zorganizowania rolników, różnice w tej kwestii nadal istnieją i dotyczą również uczestnictwa rolników w systemie łańcucha dostaw żywności. Europejski rynek jest wspólny i taki musi pozostać a powinno się podejmować działania w celu zmniejszenia różnic pomiędzy krajami członkowskimi, których do tej pory nie udało się zlikwidować.

Na decyzję o wsparciu trzeba poczekać gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30%, to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają, 30% jest to pomoc udzielana w formie de minimis. Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50 % dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% Iiczby zwierząt gospodar-

skich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej – poinformował resort rolnictwa. Do połowy maja szkody na 162,3 mln zł Zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie – do dnia 13 maja 2016 r. powołanych zostało 785 komisji do oszacowania szkód. Szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni 366 726 ha. Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł. Największa powierzchnia upraw, w których wystąpiły szkody położona jest w województwie mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W województwie dolnośląskim producenci rolni nie złożyli wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Pan Veerman stwierdził, że trudnej sytuacji nie da się szybko rozwiązać i należy pracować wspólnie nad propozycjami i rozwiązaniami na poziomie unijnym. Sekretarz Generalny potwierdził zaangażowanie Copa-Cogeca w prace grupy zadaniowej tworząc taką samą grupę zadaniową przy Komitetach Copa-Cogeca.

Nie zmniejszać produkcji Odnosząc się do działań i sytuacji w sektorze mleka prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zauważył, że zmniejszenie produkcji mleka nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, bo może spowodować zachwiania w innych sektorach i na innych rynkach i w rezultacie mieć negatywny wpływ na całość sektora rolniczego. Na zakończenie posiedzenia uczestnicy omawiali kwestię odnowienia pozwolenia na stosowanie glifosat w rolnictwie. Zdaniem francuskiej organizacji, jesteśmy świadkami bardzo niebezpiecznego procederu, gdzie społeczeństwo cywilne jest włączane w podejmowanie decyzji i dyskusji na tematy, które już zostały omówione i udokumentowane przez naukowców do tego stopnia, że decyzje naukowe są podważane i negowane. Opracowanie: KRIR

Natomiast w województwie małopolskim nie odnotowano zgłoszeń o oszacowanie szkód w uprawach ozimych. Zgłoszenia w kilku gminach dotyczą wyłącznie szkód w uprawach sadowniczych. Ponadto w województwie śląskim, opolskim i podkarpackim, szkody w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły w kilku gospodarstwach rolnych. W opinii Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) zdecydowanie lepiej przezimowały zboża odmian wyhodowanych w Polsce. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy – komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2016 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

85

Działalność Rady do spraw Kobiet przy KRIR W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się I Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W skład Rady wchodzą kobiety aktywnie działające w swoich województwach oraz działające w samorządzie rolniczym. Są to panie będące właścicielkami lub współwłaścicielkami gospodarstw rolnych, prowadzące biznes związany z działalnością okołorolniczą często pełniące od wielu lat funkcje radnych, sołtysek. Pełnomocnik MRiRW do współpracy z Radą do spraw Kobiet W odpowiedzi na wniosek Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, dotyczący wyznaczenia stałego przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do współpracy z Radą w dniu 4 maja 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że stałym przedstawicielem MRiRW będzie Elżbieta Karnafel-Wyka, która jest naczelnikiem wydziału w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, a także pełnomocnikiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw równego traktowania.

kobiet na obszarach wiejskich. Należy stworzyć grupę facebook kobiet rolniczek na poziomie europejskim. Kobiety potrzebują lepszej edukacji i możliwości zaangażowania się w różnych podmiotach społecznych. Należy również pracować nad opracowaniem europejskiego programu na rzcze kobiet. Delegacja z Austrii podkreśliła, że kobiety powinny być zachęcane do działań i podejmowania decyzji. Przewodnicząca Komisji Kobiet zauważyła, że zgodnie z danymi, które są w posiadaniu Copa-Cogeca a pochodzącymi z 2011 roku, tylko 14% kobiet jest zaangażowanych w organizacje rolnicze. Zaproponowała również, aby wszystkie delegacje kolejno przedstawiły prezentacje na temat obecno-

Komisja Kobiet Copa

Rolniczka z Polski w kolejnym etapie europejskiego konkursu dla kobiet Komisja Kobiet Copa otworzyła czwartą edycję europejskiej nagrody za innowacje dla rolniczek. Edycja 2016 nosi tytuł:„Rolniczki motorem innowacji i zielonego wzrostu w Unii Europejskiej”. Celem nagrody jest rzucenie światła na innowacyjną działalność i projekty prowadzone przez kobiety zaangażowane

Udział w Komisji Kobiet Copa W dniu 27 maja 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. W porządku obrad znalazły się tematy dotyczące ostatnich działań Komisji Kobiet Copa; ubezpieczeń społecznych dla kobiet pracujących w rolnictwie; obecności kobiet w procesie podejmowania decyzji w rolnictwie oraz kobiet i przedsiębiorczości. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Komisji Kobiet Copa wzięły udział członkinie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR: Danuta Lebioda – przewodnicząca Rady (woj. zachodniopomorskie), Zofia Stankiewicz – I zastępczyni przewodniczącej (woj. warmińsko-mazurskie), Ewa Bednarek – II zastępczyni przewodniczącej (woj. łódzkie), Krystyna Stępniak – członkini Prezydium (woj. lubelskie), Wanda Krause – członkini Prezydium (woj. pomorskie), Jolanta Nawrocka – członkini Prezydium (woj. wielkopolskie). W czasie obrad zajęto się m.in. kwestią obecności kobiet w procesie podejmowania decyzji w rolnictwie. Uczestniczki są zdania, że należy zbierać dane co do obecności działań

Pełnomocnik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw równego traktowania Elżbieta Karnafel-Wyka podczas spotkania z Radą do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR ści kobiet w związkach/organizacjach rolniczych. Odnosząc się do wypowiedzi Danuta Lebioda podkreśliła znaczenie edukacji, szkoleń i stawiania przed kobietami celów profesjonalnych aby lepiej wykorzystać potencjał kobiet. Podkreśliła, że kobiety są podzielone między obowiązkami w domu a działaniami na zewnątrz. Powinny być motywowane, aby uczestniczyć i czynnie tworzyć politykę w zakresie rolnictwa.

w rolnictwo w całej UE. Projekty zgłaszane przez te kobiety ukazują ich zdolność do znajdowania nowych rozwiązań dla wyzwań, przed jakimi staje społeczność wiejska oraz podkreślają ich znaczenie dla przyszłości obszarów wiejskich. Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła do tego konkursu kandydaturę Jolanty Nawrockiej. Pani Jolanta prowadzi aktualnie gospodarstwo rodzinne o powierzchni 80 ha gruntów rolnych. W strukturze upraw znajdują się zboża,

kukurydza i rośliny strączkowe. Prowadzona jest też hodowla trzody chlewnej w ilości 450 tuczników rocznie. Rolniczka wraz z mężem odziedziczyła w 1987 r. gospodarstwo o powierzchni 15 ha. Sukcesywnie powiększała gospodarstwo. W 1993 roku mąż rozpoczął i prowadzi do dziś przy gospodarstwie działalność pozarolniczą, polegającą na świadczeniu usług rolniczych. W latach 2004–2015 gospodarstwo skorzystało z finansowania SPO (Sektorowego Programu Operacyjnego), PROW i Infrastruktura w gospodarstwie oraz modernizacja gospodarstw rolnych. Projekty obejmowały budowę placu manewrowego i drogi dojazdowej, budowę magazynu dla pasz objętościowych, modernizację budynków rolniczych zakup ciągnika i przyczep rolniczych. W 2011 roku pani Jolanta rozpoczęła działalność pozarolniczą. Korzystając ze środków PROW nowa działalność gospodarstwa polega na naprawie i konserwacji maszyn rolniczych. Jolanta Nawrocka jest aktywną społecznie rolniczką obejmującą następujące funkcje w strukturach organizacji rolniczych: ■■członkini zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej; ■■przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej; ■■przewodnicząca komisji kobiet i rodziny przy Walnym Zgromadzeniu  Wielkopolskiej Izby Rolniczej; ■■członkini Prezydium Rady Kobiet przy  Krajowej Radzie Izb Rolniczych; ■■ członkini Koła Gospodyń Wiejskich  w Barcach. Kandydatura Jolanty Nawrockiej przeszła wstępną weryfikację jury. Kolejnym etapem konkursu będzie analiza i ocena zgłoszeń oraz wybór finalistek. 18 lipca 2016 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Opracowanie: KRIR


86 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

czerwiec 2016 NR 6

Susza, wymarznięcia i zmiana Prawa wodnego Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz na zorganizowanej w dniu 9 maja 2016 r. w Warszawie konferencji prasowej, odniósł się do bieżącej sytuacji w rolnictwie, w tym reakcji samorządu rolniczego na zorganizowaną w dniu 5 maja 2016 r. konferencję sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie”. Pierwsze symptomy suszy Prezes KRIR powiedział, że w rolnictwie widoczne są już pierwsze symptomy suszy i jeśli sytuacja się nie zmieni, jej skutki mogą być gorsze niż rok temu. Zwrócił uwagę, że rolnicy weszli w okres wegetacji praktycznie bez zapasów wody i w części Polski Środkowej, zwłaszcza Mazowsza Zachodniego i Północnego, Kujaw i Wielkopolski już dziś występuje ogromna susza, a skutki mogą być o wiele większe niż w zeszłym roku. W związku z tym, aby uniknąć błędów z zeszłorocznej suszy prezes KRIR podkreślił, że ważne jest jak najszybsze uruchomienie systemu ubezpieczeń rolnych. Należy wspólnie z resortem rolnictwa zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby skutki zmian klimatycznych, które dzisiaj są coraz bardziej widoczne, mogły być dla rolników do przyjęcia. Obecnie, stawki polis od suszy proponowane przez zakłady ubezpieczeń np. dla upraw rzepaku sięgają 15 proc., podczas gdy zysk to około 10 proc. Jest to powód, dla którego wielu rolników nie ubezpiecza upraw od suszy, ponieważ cały zysk musiałoby przekazać na ubezpieczenie.

Wymarznięcia komplikują sytuację na rynkach

Prezes KRIR zwrócił także uwagę na problem wymarznięć, który spowodowała dosyć krótka i mroźna zima. Wiele upraw rzepaku i zbóż trzeba było przesiać. To też komplikuje sytuację finansową, nie tylko na rynku mleka, ale i na rynku wołowiny oraz zboża. W związku z tym, zarząd KRIR w dniu 26 kwietnia 2016 r. zwrócił się do MRiRW z prośbą o uruchomienie wsparcia finansowego dla producentów rolnych na ponowne obsiewy powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia w ramach pomocy de minimis w wysokości 400 zł na obsianie 1 ha.

Kontrowersyjne zmiany Prawa wodnego

Prezes KRIR odniósł się także do proponowanych zmian w prawie wodnym, które przewidują wzrost opłat za wodę do celów rolniczych. Tak wysokie stawki mogą spowodować – wobec trudnej sytuacji, w której obecnie jest wielu rolników – bankructwo wielu gospodarstw z powodu opłat za wodę. Prezes KRIR zasugerował rozwój retencji małej i dużej, aby zatrzymać wodę opadową i pozwolić na jej późniejsze wykorzystanie. Samorząd rolniczy przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi odnośnie rozwiązań proponowanych przez MRiRW do projektu ustawy Prawo wodne oraz uwagi do ww. projektu.

Krytyka konferencji sejmowej KRiRW

Kolejną kwestią poruszoną przez prezesa KRIR była reakcja samorządu rolniczego na zorganizowaną w dniu 5 maja 2016 r. konferencję sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi„Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie”. Prezes KRIR zwrócił uwagę, że uczestnicy konferencji przewodniczącego Komisji RiRW Sejmu RP Jarosława Sachajko (Kukiz’15), dotyczącej diagnozy problemów polskiego rolnictwa oczekiwali propozycji konkretnych rozwiązań wskazanych problemów, w związku z bardzo trudną sytuacją na rynkach rolnych, w tym rynku mleka i wieprzowiny. Do Sali Kolumnowej Sejmu RP przyjechało wielu rolników z całego kraju, w tym ok. 70 osób reprezentujących samorząd rolniczy, mając nadzieję na uzyskanie informacji na temat propozycji rozwiązań legislacyjnych. Z zaskoczeniem i oburzeniem przyjęli tematy wystąpień na konferencji, np.: Skażenie ukryte w żywności, Ludobójstwo na talerzu, Siny płyn zwany mlekiem, szczególnie, że Polska jest znaczącym eksporterem żywności – w 2015 r. wynosił on 23,6 mld euro – a sytuacja na rynkach rolnych jest obecnie bardzo trudna. Prezes KRIR podkreślił, że niedopuszczalne jest, aby z najwyższej instytucji w państwie wychodziły sygnały o szkodliwości polskiej żywności. Ponadto, prezes KRIR odniósł się do konferencji prasowej przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa wraz z posłami Klubu Kukiz’15, na której zapowiedzieli oni złożenie do Marszałka Sejmu poselskiego (Kukiz’15) pro-

jektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Klub Kukiz’15 poinformował, że „składa projekt dający rolnikom prawdziwy samorząd zawodowy”. Nowelizacja sprowadza się do ograniczenia dochodów izb do 1% odpisu z podatku rolnego oraz wprowadza wybory do izb rolniczych od poziomu sołectw – chcąc osłabić reprezentanta rolników ze 120-letnią historią izb rolniczych na ziemiach polskich, będącego jedynym partnerem dla Rządu i Parlamentu. Samorząd rolniczy w swojej 120-letniej tradycji, posiadał przed wojną szerokie kompetencje. Prowadził m.in. doradztwo rolnicze i szkoły rolnicze. Po wojnie został rozwiązany dekretem Bieruta. Następnie po zmianach ustrojowych dzięki oddolnej inicjatywie reaktywowano samorząd rolniczy ustawą o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. Ponadto, przepisami poselskiego projektu ustawy skraca się kadencję wyborczą, przewidując wybory w 2017 r. Co więcej, projekt ustawy zasadniczo zmienia charakter samorządu rolniczego przewidując, że nie będzie to samorząd zawodowy rolników jak dotychczas, lecz osób zamieszkujących na terenach sołectwa (art. 24 ust. 2). Dla rolników może okazać się to szkodliwym tworem umożliwiającym np. wejście do struktur samorządu osób, które będą zwolennikami zaprzestania produkcji zwierzęcej na terenach wiejskich z powodu uciążliwości zapachowej. Samorząd rolniczy zdecydowanie sprzeciwia się tworzeniu nowych rozwiązań i zmianie ustawy, bez wcześniejszych konsultacji z podmiotem, którego zmiany te będą dotyczyły. Opracowanie: KRIR

Minister Rolnictwa na posiedzeniu Zarządu KRIR

W

dniu 2 czerwca 2016 r. w posiedzeniu zarządu KRIR wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy dotyczące rolnictwa. Dyskutowano na temat programu pomocy dla producentów mleka i wypłacie do końca czerwca środków 28,9 mln EUR, które zostały przyznane Polsce przez Komisję Europejską we wrześniu ubiegłego roku w ramach specjalnej pomocy dla sektora rolnictwa. Samorząd rolniczy zadeklarował, że na najbliższym posiedzeniu izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

będzie dyskutował nt. zapisów dotyczących dalszej pomocy dla producentów mleka. Kolejna poruszona kwestia dotyczyła problemu importu zbóż i kukurydzy z Ukrainy, co zdaniem samorządu rolniczego, może stać się dużym problemem dla polskich producentów. Zarząd KRIR przekazał ministrowi rolnictwa korespondencję i dokumenty otrzymane od prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej dotyczące działania terminala przeładunkowego w tym województwie. Zarząd KRIR omówił z ministrem sprawy obrotu ziemi po wejściu w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomo-

ści zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także o zmianie niektórych ustaw z 31 marca 2016 r. oraz poinformował, że przekaże opinie i uwagi z wojewódzkich izb rolniczych dotyczące działania ww. ustawy. Zarząd KRIR przekazał także swoje poparcie odnośnie kierunku procedowanej w Parlamencie zmiany ustawy Prawo łowieckie, wnioskując jednocześnie o nadzorowanie przez Ministra zarządzonego sanitarnego odstrzału dzików, aby założone plany zostały wykonane jak najszybciej. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2016 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

87

Stanowisko zarządu KRIR w sprawie negocjacji TTIP

U

mowa TTIP negocjowana jest od 2011 r. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu negocjacji UE i USA powołały w 2011 r. grupę roboczą ekspertów rządowych, aby sprawdzić, jakiego rodzaju umowę w sprawie handlu i inwestycji można opracować między obiema potęgami gospodarczymi. Grupa stwierdziła, że kompleksowa umowa obejmująca wszystkie sektory przyniosłaby zdecydowane korzyści w postaci liberalizacji handlu oraz dodatkowego pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku. Grupa zaleciła rozpoczęcie negocjacji. Jednak negocjacje te owiane są tajemnicą. W wyniku przeprowadzonej przez UE oceny potencjalnych skutków umowy (w której dokonano nie tylko analizy potencjalnych skutków gospodarczych, ale również potencjalnych skutków społecznych i środowiskowych) w każdym przypadku wynik ogólny dla UE był pozytywny. W opinii samorządu rolniczego nie można jednak stwierdzić, że skutki transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji nie będą miały negatywnego wpływu na rolnictwo europejskie, w tym Polski.

W

związku z ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem, sadownicy mogli skorzystać z pomocy de minimis 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych. Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że producent rolny nie może równolegle uzyskać pomocy do jabłek z Agencji Rynku Rolnego z tytułu strat poniesionych w związku z embargiem rosyjskim i ubiegać się o pomoc na jabłka z ARiMR. Z kolei w komunikacie na stronie MRiRW można było przeczytać, że producenci jabłek, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego. Wielu sadowników nie złożyło wniosków o pomoc de minimis, lub po złożeniu wniosków wycofywali je, a ci którzy dostali już pieniądze od ARiMR, oddawali je. W roku 2015 okazało się, że te dwa programy jednak ze sobą nie kolidują i ci którzy skorzystali z pomocy de minimis mogli również oddawać owoce do organizacji charytatywnych. Rolnicy informują, że teraz kilkuset sadowników wprowadzonych w błąd stara się od ARiMR o wypłatę pomocy de minimis. Niestety, z informacji od nich uzyskanych wynika, że

Otwarcie rynków rolniczych będzie procesem dwustronnym. UE eksportuje do USA głównie produkty spożywcze o wyższej wartości, takie jak napoje alkoholowe, wino, piwo i przetworzona żywność (np. ser, szynka i czekolada). Z drugiej strony Stany Zjednoczone są zainteresowane sprzedażą większej ilości swoich towarów rolnych, takich jak kukurydza i soja. Krajowa Rada Izb Rolniczych, będąca krajowym reprezentantem samorządu rolniczego uważa, że umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a USA stanowi zagrożenie dla europejskiego rolnictwa. USA jako 4 państwo na świecie pod względem powierzchni ma większą koncentrację produkcji, co przekłada się na niższe koszty. Dodatkowo, niższe koszty energii (oleju napędowego, prądu) mogą sprawić, że rolnictwo europejskie nie będzie konkurencyjne względem amerykańskich producentów. Kolejna kwestia to zdecydowanie różne europejskie i amerykańskie standardy bezpieczeństwa. W Stanach Zjednoczonych powszechnie stosuje się GMO. Jak wynika z danych podawanych przez Organizację Narodów

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych uprawiano niemal 70 milionów hektarów upraw genetycznie modyfikowanych. W Europie były one wtedy dozwolone w ośmiu krajach, ale ich łączny areał nie przekraczał 1 miliona hektarów. Inne jest też podejście do stosowania sztucznych hormonów i antybiotyków. Za Atlantykiem są one dozwolone, a w UE one zakazane w latach 90. W amerykańskim przemyśle mięsnym stosuje się środki chemiczne do odkażania mięsa: chlor do kurczaków, kwasy organiczne do wieprzowiny, a aż 80% sprzedawanych antybiotyków używanych jest w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym jako środki wspomagające wzrost. UE zapewnia, że negocjacje nie będą wiązały się z narażeniem zdrowia naszych konsumentów dla korzyści handlowych. Rygorystyczne przepisy prawa UE, takie jak te dotyczące GMO, hormonów lub chroniące życie i zdrowie ludzkie, zdrowie i dobrostan zwierząt, środowisko lub interesy konsumentów, powoduje zaburzenie konkurencyjności na rynkach

produktów rolnych. Nie oznacza to, że produkty z USA będą musiały bezwzględnie spełniać przepisy prawa UE, a raczej będą spełniały dotychczasowe normy USA. W opinii samorządu rolniczego bez harmonizacji norm rolnictwo w UE, w tym polskie bardzo, straci na umowie TTIP. Swój sprzeciw wobec TTIP, Krajowa Rada Izb Rolniczych wielokrotnie zgłaszała podczas posiedzeń Prezydium Copa-Cogeca (Copa – Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych, Cogeca – Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej). Komitety Copa-Cogeca, których członkiem jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, są głównym reprezentantem interesów rolników, zarówno w UE, jak i w całej Europie. Ponadto, Krajowa Rada w dniu 29 czerwca 2015 r. podczas Światowej Wystawy Expo 2015 w Mediolanie zorganizowała wspólnie z włoską organizacją rolniczą Coldiretti konferencje pt. „Negocjacje bilateralne i wielostronne Unii Europejskiej a przyszłość gospodarstw rolnych w UE – perspektywy i zagrożenia”. Opracowanie: KRIR

Wypłaty de minimis dla sadowników ARiMR z każdym z nich inaczej postępuje – niektórym zwraca należną sumę, innym odmawia twierdząc, że powinni na piśmie uzasadnić wcześniejszą przyczynę rezygnacji lub że zbyt wcześnie wycofali swoje wnioski o pomoc. W związku z powyższym, w marcu br. zarząd KRIR wystąpił w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort rolnictwa w odpowiedzi poinformował, że w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, iż producenci jabłek, którzy skorzystali z pomocy de minimis mogą uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia sektora owoców i warzyw wynikającego z wprowadzenia rosyjskiego embarga, część producentów jabłek podjęła działania w celu odzyskania zwróconej pomocy. Powyższa pomoc przyznawana była producentom rolnym w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm). Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, istnieje możliwość wypłaty zwróconych środków pod warunkiem spełniania przesłanek wynikających z jego przepisów.

Określenie warunków wypłaty pomocy finansowej wymagało analizy w zakresie: ■■wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej, w sytuacji gdy w związku ze zwrotem środków finansowych została wydana decyzja administracyjna uchylająca decyzję przyznającą pomoc i umarzająca postępowanie (przepisy kpa), ■■sposobu postępowania w sytuacji, gdy w związku ze zwrotem środków finansowych nie została wydana decyzja administracyjna uchylająca decyzję przyznającą pomoc i umarzająca postępowanie oraz ■■charakteru pomocy udzielanej producentom rolnym i związanymi

z tym obowiązkami podmiotu udzielającego pomoc (przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że pomoc przyznawana była w drodze decyzji kierownika biura powiatowego wydawanej w trybie przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, MRiRW poinformowało, że ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy, nie ma możliwości potraktowania wszystkich beneficjentów jednolicie, gdyż każdy przypadek wymaga oddzielnego rozpatrzenia. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja“Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z„Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


88 PW

czerwiec 2016 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12.05.2016 – Sejm RP

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad paktem dla obszarów wiejskich.

twa: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324); ■■ informacja Ministrów: Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju oraz Zdrowia na temat ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach – referuje dyrektor departamentu w MRiRW Bogusław Rzeźnicki; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wykorzystania mączki mięsno–kostnej w produkcji zwierzęcej – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■ wytwarzanie, ochrona i promocja żywności w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

19.05.2016 – Sejm RP

19.05.2016 – Senat RP

■■ informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju umów CETA i TTIP oraz ich wpływ na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy – referują: podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki oraz zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MR Adam Orzechowski; ■■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-

■■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych.

■■ wspólne z Komisjami: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: zaopiniowanie petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.); ■■ wspólne z Komisją Zdrowia: zmiany w składzie osobowym podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432); ■■wspólne z Komisjami: do Spraw Unii Europejskiej i Zdrowia: informacja na temat priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia i ochrony żywności – posiedzenie z udziałem Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, panem Vytenis.

17.05.2016 – Senat RP

07.06.2016 – Senat RP ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich; ■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk

senacki nr 185, druki sejmowe nr 219, 324 i 324-A).

08.06.2016 – Sejm RP ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich, karach za nadprodukcję mleka – możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych; ■■ rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach; ■■ polskie firmy w roli liderów w Europie Środkowo-Wschodniej – czy polskie spółki sektora rolno-spożywczego są w stanie konsolidować rynek w regionie, czy są skazane na przejęcie przez globalne koncerny? – referuje Minister Skarbu Państwa; ■■ informacja ministrów: Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych regulacji prawnych a przyszłości rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego, w tym podatku obrotowego, eliminacji nie-

uczciwych praktyk przez sieci handlowe, nieterminowych regulacji zobowiązań.

09.06.2016 – Sejm RP ■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469) – przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ■■ rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541); ■■ rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wyścigach konnych (druk nr 542); ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat odstrzału sanitarnego.; ■■ chlewnie przemysłowe i chów nakładczy w Polsce – szansa czy zagrożenie, ich wpływ na środowisko; ■■ szanse na odbudowę pogłowia trzody chlewnej w Polsce; Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegóło-

wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze sto-

sowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych; ■■ autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw; ■■ rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o ARiMR oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępnienia danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. Opracowanie: KRIR


czerwiec 2016 NR 6

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

89

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników

O

prócz dobrze znanego wszystkim obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, mamy w Polsce jeszcze dwa ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników. Zasady zawierania tych umów określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, a dotyczą one posiadaczy gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczającego łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna stanowiąca dział specjalny w rozumienu przepisów o podatku dochodowym od

osób fizycznych. Intencją ustawodawcy było zapewnienie bezpieczeństwa rolnikom, dla których gospodarstwo jest miejscem do życia i źródłem utrzymania dla rodziny. Pierwszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane„ubezpieczeniem OC rolników”. Zakres ochrony jest bardzo szeroki – odpowiedzialność ubezpieczyciela angażowana jest jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W takim przypadku, gdy nie zajdą jednocześnie okoliczności wyłączające, wskazane w art. 53 Ustawy, rolnik nie będzie musiał płacić odszkodowania z własnej kieszeni. Maksymalna kwota odszkodowania, jakie potencjalnie może wypłacić zakład ubezpieczeń za szkody spowodowane z tytułu OC rolnika jest określona ustawą i wynosi: równowartość

5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód w mieniu. Obowiązek zawarcia takiej umowy powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Drugim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”. Ubezpieczeniu temu podlegają wszystkie budynki, budowle i obiekty małej architektury o powierzchni powyżej 20 m², z wyłączeniem budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, budynków przeznaczonych do rozbiórki, namiotów i tuneli foliowych. Zakład ubezpieczeń wspólnie z rolnikiem ustala wartość budynku do ubezpieczenia – w wartości nowej lub rzeczywistej, tj. z uwzględnieniem stopnia zużycia. Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych jest zawierana na okres 12 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu na rok kolejny, jeżeli najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia rolnik nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu oraz gdy składka została opłacona w całości,

a posiadanie gospodarstwa rolnego nie przeszło na inną osobę. Warto dodać, że dla rolników, którzy nie realizują obowiązku ubezpieczenia, ustawodawca przewidział stosowne kary. Warunki, na jakich zawiera się obydwie umowy ubezpieczenia i zasady ustalania odszkodowania są we wszystkich zakładach ubezpieczeń takie same, bo określa je wyłącznie Ustawa. Zróżnicowane mogą być natomiast składki za ubezpieczenia obowiązkowe. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało bardzo korzystny dla rolników pakiet ubezpieczeń. Składki za obowiązkowe ubezpieczenia rolne są atrakcyjne cenowo, a członkowie Towarzystwa mogą dodatkowo uzyskać zniżki za staż członkowski, kontynuację, bezszkodowy przebieg ubezpieczeń czy zawarcie innych ubezpieczeń dobrowolnych. Towarzystwo zwraca także baczną uwagę na szybką i staranną likwidację szkód. Pamiętajmy! Zabezpieczenie prowadzonego gospodarstwa rolnego przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych winno być priorytetem każdego rolnika. Więcej na www.tuw.pl

W

dniu 14 maja 2016 roku br. w Świerklańcu, zorganizowany został Piknik Drobiowy, sfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Głównym celem Pikniku, który miał charakter promocyjno-edukacyjny, było podniesienie świadomości konsumentów w zakresie potrzeby obecności mięsa drobiowego w diecie człowieka, jako

Piknik Drobiowy na Śląsku podstawowego składnika żywienia, promocja polskiego mięsa drobiowego, jako zdrowego i naturalnego produktu wysokiej jakości i przedstawianie uczestnikom odbywającej się w ramach Pikniku degustacji, walorów smakowych tego gatunku mięsa. Wśród bogatej gamy potraw z mięsa drobiowego znalazły się między innymi: kiełbasa drobiowa z grilla, gulasz drobiowy, flaki z kury, pierogi z mięsem drobiowym, chruściki drobiowe z ryżem, rolada drobiowa faszerowana, filet drobiowy nadziewany szpinakiem, filet drobiowy nadziewany jajkiem przepiórczym, filet drobiowy nadziewany śliwką, tymbalik drobiowy w galaretce, galantyna drobiowa, sałatka makaronowa z kurczakiem

oraz sałatka gyros z kurczakiem. Przysmaki przyrządzone z różnego rodzaju mięsa drobiowego szybko znikały z tac degustacyjnych, miseczek i grilla. Treści merytoryczne na temat walorów mięsa drobiowego wyświetlane były na prezentacji multimedialnej. Ponadto hostessy rozdawały gościom broszury informujące o wartościach odżywczych mięsa drobiowego. Atrakcją dla dzieci i dorosłych były konkursy z nagrodami. Dzieci bardzo licznie uczestniczyły w konkursie plastycznym. Dla dorosłych natomiast zorganizowano konkurs wiedzy związany z rozpoznawaniem i nazywaniem poszczegól-

nych partii mięsa z rozbioru drobiu. Laureaci obu konkursów otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, książek oraz artykułów AGD potrzebnych w domu przy sporządzaniu i spożywaniu przyrządzonych potraw, także tych z drobiu.

Uczestnicy Pikniku Drobiowego otrzymywali także liczne materiały promocyjne, które również sfinansowane były ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Piknik Drobiowy uświetniał występ Zespołu Wokalno-Instrumentalny „Girlanda” z Woźnik. Mimo że pogoda w trakcie Pikniku nie była zbyt sprzyjająca, przepyszne potrawy z mięsa drobiowego i licznie przybyli goście sprawiły, że Piknik Drobiowy był bardzo udany. Opracowanie: ŚIR/KRIR


90 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

czerwiec 2016 NR 6

Truskawki przez cały rok

K

rajowa Rada Izb Rolniczych już po raz trzeci organizuje w Buczku w woj. łódzkim Piknik Truskawkowy – imprezę promującą najwcześniejszy polski wiosenny owoc. Te uprawiane pod osłonami pojawia-

ją się już w pierwszej połowie maja. Najpóźniejsze możemy dostać jeszcze w lipcu. Truskawki mają szczególne właściwości zdrowotne. Dzięki obecności znacznych ilości pektyn mogą obni-

Pani dr inż. Dorota Czerwińska z Katedry Żywienia Człowieka SGGW poleca sałatkę z awokado i bekonem. Składniki: 4–5 średnich truskawek, 2–3 garści mieszanki świeżych liści szpinaku i rozmarynu, 1/2 awokado, smażony bekon lub kawałki pieczonej piersi z kurczaka, orzechy włoskie (ilość wg uznania), parmezan (ilość wg uznania), dressing musztardowy własnej produkcji (zmieszać: sok z połowy cytryny, 1 łyżeczkę musztardy, łyżeczkę cukru, szczyptę soli i pieprzu oraz olej słonecznikowy). Wykonanie: Wszystkie składniki przewidziane recepturą delikatnie wymieszać i polać dressingiem musztardowym.

Aby zatrzymać smak truskawki, wymyślono wiele sposobów: dżemy, konfitury, marmolady, galaretki, mrożonki, przeciery, kremogeny, soki, soki zagęszczone, napoje owocowe, nektary, syropy, susz, nalewki oraz wina.

Mniej znanym przetworem jest frużelina, która znakomicie nadaje się do gofrów, naleśników, można z niej zrobić krem lub przełożyć tort. Składniki: ½ kg truskawek, 3 łyżeczki sproszkowanej żelatyny, 5 łyżek cukru, 2 łyżki soku z cytryny, 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Wykonanie: Truskawki wymieszać z cukrem w małym naczyniu i podgrzewać na małym ogniu, aż cukier się rozpuści a owoce puszczą sok. Do truskawek dodać sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną rozpuszczoną w zimnej wodzie. Całość dokładnie wymieszać i zagotować. Do gorących truskawek dodać wcześniej przygotowaną żelatynę namoczoną w zimnej wodzie i wymieszać. Truskawki podgrzewać, cały czas mieszając, aż do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny. Nie gotować. Po wystudzeniu frużelina jest gotowa.

żać zawartość cholesterolu w organizmie i chronić przed powstawaniem zmian miażdżycowych. W truskawkach znajdują się też substancje o działaniu przeciwnowotworowym np. przeciwutleniacze – fenole, flawonoidy i antocyjany oraz kwas elongowy.

Świeże owoce można użyć do skomponowania niezwykłych sałatek. Piknik Truskawkowy – zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Promocja polskiej wołowiny

S

pożycie wołowiny w Polsce kształtuje się obecnie na bardzo niskim poziomie. W latach 70. i 80. wynosiło ok. 16 kg na osobę. Obecnie kształtuje się na poziomie ok. 2 kg (porównywalnie z Indiami) i jest dziesięciokrotnie mniejsze niż średnie spożycie w krajach Unii Europejskiej. Niskiego spożycia wołowiny należy upatrywać w wielu czynnikach takich jak: ■■niska jakość oferowana w handlu detalicznym, gdyż większość wołowego oferowanego w sklepach pochodzi od bydła ras mlecznych, ■■ wyższe ceny w stosunku do cen pozostałych produktów mięsnych, pochodzących z drobiu czy wieprzowiny, ■■− przyzwyczajenie, a także świadomość konsumentów o bardziej korzystnym wpływie wołowiny i tzw. mięsa różowego na ich zdrowie. Polska, w przeciwieństwie do Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii czy USA i Argentyny, nie jest „krajem wołowym”, który posiadałby kulturę i tradycję spożywania wołowiny, ale powoli to się zmienia.

Od czasu przystąpienia do UE, obserwujemy znaczący rozwój hodowli i produkcji bydła mięsnego. Coraz więcej gospodarstw (przy braku opłacalności produkcji mleka) przestawia się na chów ras mięsnych lub i krzyżówek. Obecnie produkujemy ponad 400 tys. ton wołowiny. Jednakże przy małym popycie wewnętrznym, 90 proc. wyprodukowanego w kraju surowca trafia na eksport. Obecnie dzięki środkom z Funduszy Promocji Mięsa Wołowego prowadzone są akcje i kampanie promocyjne mające na celu zachęcić Polaków do zwiększenia udziału wołowiny w codziennej diecie. W te kampanie włączyła się od również Krajowa Rada Izb Rolniczych. Przy współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi, korzystając ze wsparcia finansowego Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, samorząd rolniczy od 2012 roku organizuje cykl Pikników Wołowych w poszczególnych województwach. Głównym celem organizowanych przez KRIR pikników jest promocja wśród polskich konsumentów wołowiny oraz produktów wytworzonych z mięsa wołowego ras mięsnych, a także podnoszenie świadomości konsumentów i ich zachęcenie do

zwiększenia zakupów wołowiny, ze szczególnym uwzględnieniem produkowanej w oparciu o system certyfikowanej jakości prowadzonej przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. W tym roku zostało zaplanowanych pięć imprez. Do chwili obecnej pikniki odbyły się 10 maja w Żninie w woj. kujawsko-pomorskim, jako impreza towarzyszącaWojewódzkim Obchodom Dnia Strażaka oraz 18 czerwca w Witnicy w woj. lubuskim w takcie imprezy „Witnickie Piwowaria”. W trakcie pikników przygotowano bezpłatne degustacje. Osoby, które odwiedzały nasze stoiska miały okazję do posmakowania szerokiego asortymentu przygotowanych z mięsa wołowego dojrzewającego najwyższej jakości, w tym: polędwicy i polędwiczek, szaszłyków wołowych, tatara, steków, wołowiny gotowanej z warzywami, gulaszu wołowego, ossobuco, zrazów wołowych. Również rolnicy, którzy przybyli na pikniki mogli uzyskać informacje na temat chowu bydła mięsnego i warunków uczestnictwa w systemie jakości QMP. Jak wskazują obserwacje i rozmowy przeprowadzone z uczestnikami imprez, rolnicy są coraz bardziej zainteresowani

chowem bydła mięsnego. Natomiast konsumenci coraz częściej pytają w sklepach o wołowinę wysokiej jakości. Goście pikników poznali wiele nieznanych regionalnych potraw na bazie wołowiny, otrzymali przepisy kulinarne, które będą mogli zastosować we własnej kuchni. Uczestnicy pikników wyrażali opinie, aby w następnych latach pikniki promujące spożycie mięsa wołowego były kontynuowane, a polska wołowina dobrej jakości z ras mięsnych była w większym stopniu dostępna w sklepach, a jej cena nie była barierą dla kupujących. Kolejny Piknik zorganizowany zostanie przy współpracy z Małopolską Izbą Rolniczą w Ludźmierzu 10 lipca , w trakcie Podhalańskiej Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Opracowanie: KRIR

Polska Wieś nr 6/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych