__MAIN_TEXT__

Page 1

86 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

maj 2017 NR 5

NR 5 (131) maj 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Spotkanie izb rolniczych w Olsztynie

Konferencja KRIR w Brukseli

Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną

Czytaj na stronie 88

Czy zmiany w przewozie paliw dotyczą także rolników? Czytaj na stronie 88

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 88

Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę Czytaj na stronie 89

Szansa na dopłaty do wapnowania gleb Czytaj na stronie 89

Wzory umów kupna-sprzedaży produktów rolno-spożywczych Czytaj na stronie 89

10 maja 2017 r. w Brukseli Krajowa Rada Izb Rolniczych Do Biura KRIR zorganizowała w siedzibie Copa-Cogeca konferencję pt. wpłynęły do konsultacji „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”. KonfeCzytaj na stronie 90 rencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i patronatem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Piknik Zbożowy Czytaj na stronie 91 Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. Wiosenna oferta ubezpieczenia upraw rolnych Czytaj na stronie 92

Wystawa Zielone Agro Show 2017 Czytaj na stronie 92

Zasady obrotu ziemią rolną Czytaj na stronie 93

P

rzyszłość WPR jest już omawiana na różnych szczeblach, dlatego też samorząd rolniczy aktywnie włączył się w proces szeroko zakrojonych konsultacji zapoczątkowanych przez komisarza Hogana. Głównym celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej WPR, wyciągnięcie wniosków z realizacji ostatniej reformy i na tej podstawie oraz na podstawie oczekiwań rolników polskich wskazanie pożądanych kierunków dalszych zmian i korekt, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontynuację procesu modernizacji i uproszczenia WPR, jak również podkreślenia wagi wspólnotowego charakteru WPR

dla unijnych rolników zmagających się z rosnącą konkurencyjnością na globalnych rynkach, czy też wyzwaniami środowiskowo-klimatycznymi. Na zaproszenie prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza jako prelegenci konferencji wystapili: dr Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, dr Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Pekka Pesonen – sekretarz generalny Copa-Cogeca, prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dr Mirosław Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

W trakcie konferencji przedstawione i przedyskutowane zostały m.in. następujące zagadnienia: polityka wsparcia dochodów rolników w ramach WPR oraz polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie następnego okresu programowania na tle dotychczasowych doświadczeń; założenia do stanowiska Rządu RP w sprawie WPR 2020+; założenia do stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR 2020+ oraz stanowisko Copa-Cogeca na temat WPR 2020+.

Stanowisko Polski w sprawie WPR Podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi podczas konferencji prasowej, która poprzedziła konferencję w Brukseli poinformował, że rząd pracuje obecnie nad dokumentem, który będzie wskazywał na priorytety Polski, dotyczące zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR).


maj 2017 NR 5

Celem polskiego rządu jest wypracowanie równych warunków konkurencji dla wszystkich rolników, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą oraz dążenie w negocjacjach do wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Oprócz tych celów, zdaniem resortu rolnictwa, WPR powinna także stabilizować dochody, w szczególności małych i średnich gospodarstw. Należy też utrzymać system Jednolitej Płatności Obszarowej. Podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi podkreślił także, że Polsce zależy również na promowaniu działań środowiskowych i klimatycznych, ale jednocześnie na wprowadzaniu jak największych uproszczeń dla rolników realizujących te cele, ponie-

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

waż sygnalizują oni, że tzw. zazielenienie jest skutecznym, ale bardzo obciążającym instrumentem. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE zwrócił uwagę, że negatywnie na wysokości środków przeznaczonych na przyszłą WPR może odbić się wyjście z UE Wielkiej Brytanii, która jest jednym z krajów najwięcej dopłacających do unijnej kasy, ponieważ z pewnością wpłynie to na zmniejszenie budżetu.

Propozycje samorządu rolniczego Zdaniem samorządu rolniczego, coraz silniej występujące na rynkach rolnych głębokie fluktuacje cen, a nawet tzw. szoki cenowe, jak i globalne wyzwania wobec gospodar-

Możliwość zwrotu działek siedliskowych obecnym właścicielom budynków

R

ealizując wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zgłoszony podczas konferencji „Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”, która odbyła się w dniach 9–10 marca 2017 r. w Krakowie, zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie możliwości zwrotu działek siedliskowych obecnym właścicielom budynków. Wiele osób korzystając z możliwości przewidzianych przez prawo, przekazało gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę lub emeryturę. Rolnik zachowywał jedynie prawo własności budynków mieszkalnych i gospodarczych wchodzących wcześniej w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego, natomiast prawo własności gruntu pod tymi budynkami przechodziło na Skarb Państwa.

Według aktualnych przepisów, obecnym właścicielom budynków znajdujących się na działce (która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1983 r.) przysługuje nieodpłatnie na własność działka siedliskowa, na której się one znajdują. O przeniesieniu prawa własności działki orzeka starosta w drodze decyzji administracyjnej, niezależnie czy dzisiaj właścicielem tych gruntów jest Skarb Państwa, czy też gmina. W związku z tym, zwrócono się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o rozpowszechnienie – również poprzez terenowe organy administracji rządowej – powyższych uprawnień przysługujących obecnym właścicielom budynków znajdujących się na działkach siedliskowych, ponieważ wiele osób nie ma świadomości o istniejących możliwościach zwrotu gruntów. Opracowanie: KRIR

ki żywnościowej, wyrażone w postaci celów zrównoważonego rozwoju FAO do 2030 roku oraz w formie konkluzji z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatycznych w Paryżu w 2015 r. w pełni uzasadniają oczekiwania rolników unijnych odnośnie kształtu Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r. WPR powinna być silna odpowiednim do skali wyzwań budżetem, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w postaci dostaw wysokiej jakości żywności, wspierać konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego na globalnych rynkach, jednocześnie zapewniając i stabilizując ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarstw rolnych, umożliwiające gospodarowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska i łagodzenia zmian klimatu, przyczyniając się do podtrzymania żywotności obszarów wiejskich. W opinii polskich izb rolniczych ewentualne zmiany w systemie płatności bezpośrednich powinny polegać przede wszystkim na dalszych uproszczeniach administracyjnych i procedu-

Z

PW

87

ralnych dla rolników, a nie dla urzędników. Zmiany te powinny być tak ukierunkowane, aby zapewniać realizację podstawowych funkcji sektora rolno-żywnościowego oraz umożliwiać osiąganie celów związanych z nowymi wyzwaniami stojącymi przed UE, z uwzględnieniem specyfiki i doświadczeń rolnictwa poszczególnych krajów UE. W tym kontekście należy również dążyć do wyrównania ich poziomu w poszczególnych krajach członkowskich UE. Polski samorząd rolniczy opowiada się również za niedokonywaniem pochopnych, kolejnych zaostrzeniem wymogów w zakresie zazielenienia w płatnościach bezpośrednich. Ewentualne modyfikacje wymogów powinny wynikać z wnikliwej oceny dotychczasowych doświadczeń i szerokiej dyskusji biorąc pod uwagę różne uwarunkowania klimatyczne krajów członkowskich UE. Zazielenienie płatności bezpośrednich w WPR 2014–2020 jest skutecznym, lecz bardzo obciążającym dla rolników instrumentem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych UE. Stąd też w pierwszym rzędzie konieczne jest wprowadzenie uproszczeń ułatwiających rolnikom realizację zakładanych celów. W kwestii rozwoju obszarów wiejskich samorząd rolniczy wyraża pogląd, że dla zapewnienia większej skuteczności w dążeniu do polepszenia spójności terytorialnej całej UE konieczne jest zatrzymanie procesu zmniejszania nakładów na ten cel w ramach WPR, a wręcz przeciwnie – ich zwiększenie. Niezbędne jest też znaczne zwiększenie udziału innych funduszy unijnych (polityki spójności) we wsparciu rozwoju obszarów wiejskich. Opracowanie: KRIR

Interwencja w sprawie opóźniania umów ubezpieczenia upraw

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, biorąc pod uwagę niepokojące informacje napływające od rolników z całego kraju o braku możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pilną interwencję w tej sprawie. Towarzystwa ubezpieczeniowe odwlekają zawieranie umów argumentując taki brak działania oczekiwaniem na podstawy prawne do uruchomienia środków z budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczenia. Zachodzi obawa, że zakłady ubezpieczeniowe znając długoterminowe pro-

gnozy pogody dotyczące przymrozków oraz mając na uwadze 14-dniowy okres karencji od podpisania umowy celowo nie podpisywały umów lub opóźniały podpisanie umów, aby nie wypłacać odszkodowania. Często więc pomimo podpisania umowy, rolnik nie otrzyma odszkodowania. Samorząd rolniczy uważa, że zakłady ubezpieczeniowe korzystając z dopłat z budżetu państwa do składek do ubezpieczeń powinny spełniać kryteria ustalone przez rząd. Należałoby zatem skrócić okres karencji obowiązywania umów maksymalnie do 7 dni. Opracowanie: KRIR


88 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Spotkanie izb rolniczych w Olsztynie

W

dniach 24–25 kwietnia 2017 r. w Olsztynie, odbyło się coroczne spotkanie zarządów, dyrektorów i księgowych wojewódzkich izb rolniczych. W pierwszym dniu spotkania rozmawiano na temat przepisów ustanawiających Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, omówiono stan zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i planowane zmiany ustaw o ustroju rolnym i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także przedstawiono zmiany obszarów OSN i wymogi dla rolnictwa z tym związane. Tematy te zreferował sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski, który pełni funkcję pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa oddziałów terenowych ARiMR, ARR i ANR z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejny problem rolników, który poruszono w trakcie dyskusji, to szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzęta łowne. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz poinformował o pracach nad porozumieniem w sprawie ustanowienia nowego prawa łowieckiego toczącymi się pomiędzy Pol-

skim Związkiem Łowieckim, Krajową Radą Izb Rolniczych i Lasami Państwowymi, które ma wypracować skuteczne rozwiązania. Uczestnicy podkreślali, że największą potrzebą jest właściwa wycena szkód i wypłata odszkodowań. Następnie odbyło się szkolenie dla uczestników spotkania pn. „Realizowanie kampanii społecznych – w sprawach trudnych dla izb rolniczych” przeprowadzone przez Anetę Siejkę. W drugim dniu spotkania omówiono tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej w praktyce. Temat przedstawiła Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Drugim tematem przedstawionym przez Konrada Rojewskiego z Polskiego Towarzystwa Reasekuracji były najważniejsze kwestie związane z ubezpieczeniem upraw. Następnie Daniel Zahorenko przedstawił działanie i ofertę ubezpieczeniową Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Temat odszkodowania i szacowania szkód z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych referował Damian Godziński, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Opracowanie: KRIR

Zarząd KRIR zwrócił się do wiceprezesa rady ministrów Mateusza Morawieckiego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

maj 2017 NR 5 przewoźnika definiuje jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą. Dla samorządu rolniczego nie jest jasne czy prowadzenie działalności rolniczej (ryczałt, VAT, działy specjalne produkcji rolnej) przez rolników wpisuje się w definicje ww. ustawy, tzn. czy rolnicy są zobowiązani i w jakim zakresie do

Czy zmiany w przewozie paliw dotyczą także rolników?

W

skazano, że według założeń, ww. ustawa wprowadza system monitorowania drogowego przewozu towarów, w szczególności tych, w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług lub akcyzowego oraz określa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu. Z powyższego wynika, że system rejestracji i monitorowania drogowego przewozu towarów dotyka także rolników, którzy są podmiotami odbierającymi paliwa silnikowe i w związku z tym są zobowiązani do uzupełnienia zgłoszenie do rejestru wykonanego przez podmiot wysyłający, o informację o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru. Jednak ustawodawca, podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz

wypełniania jej przepisów. Samorząd rolniczy wyraził stanowisko, że przepisy ustawy nie powinny dotyczyć rolników. Rozumiejąc ideę przyświecającą wprowadzeniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwrócono się o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości samorządu rolniczego i zawnioskowano o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności. W odpowiedzi na wystąpienie KRIR, ministerstwo finansów poinformowało, że rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej, nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Jak wynika zatem z pisma otrzymanego z ministerstwa finansów, rolnicy nie podlegają obowiązkowi potwierdzania odbioru paliwa. Opracowanie: KRIR

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19.04.2017 r. – Senat RP

■■informacja Agencji Rynku Rolnego dotycząca prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.

20.04.2017 r. – Sejm RP

■■pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308) – przedstawia poseł Norbert Kaczmarczyk; ■■pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429) – przedstawia poseł Paulina Hennig-Kloska; ■■sprawy bieżące; ■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o fi-

nansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej (druk nr 1481) – przedstawia sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi – Jacek Bogucki.

21.04.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

25.04.2017 r. – Senat RP

■■informacja na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020;

■■stan prac nad zmianą rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfi-

kujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym. Opracowanie: KRIR


maj 2017 NR 5

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę Realizując wnioski przyjęte podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji, zarząd KRIR zwrócił się do ministra środowiska Jana Szyszko, w sprawach dotyczących szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych.

R

olnicy z coraz większym niepokojem patrzą na szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych. Niepokojący jest fakt, że pogłowie tych zwierząt mocno przekracza ilości optymalne dla środowiska oraz rolników, a na przestrzeni ostatnich kilku lat liczebność niektórych gatunków wzrosła o kilkadziesiąt procent. Dlatego niezwłocznie należy podjąć działania mające na celu diametralne obniżenie populacji gatunków dużych zwierzyny płowej oraz dzików, które odpowiadają za powodowanie największych strat w uprawach rolnych. Do niedawna głównymi sprawcami szkód były głównie dziki, jednak w ostatnim czasie w niektórych regionach Polski, obserwuje się zwiększo-

ną liczebność i negatywną dla rolnictwa działalność jeleni, które coraz częściej wchodzą na pola i niszczą uprawy. W związku z trudną sytuacją rolników, których uprawy, a tym samym dochody, są zagrożone, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zawnioskował o zliczenie obsady dzików na obszarach wiejskich i redukcji stanu tego gatunku do 0,2 szt./100 ha obszarów leśnych oraz o natychmiastowe i radykalne zmniejszenie liczebności zwierzyny łownej – jeleniowatych. Ponadto, w niektórych województwach odnotowuje się zwiększoną liczebność bobra, a szkody wyrządzane są bardzo dotkliwe dla rolnictwa również tam, gdzie zwierzęta uszkadzają wały przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne. Dlatego też należałoby niezwłocznie podjąć takie działania, które przyczynią się do redukcji populacji bobra i pozostawienia optymalnej dla środowiska liczebności zwierząt tego gatunku. Zarząd KRIR zawnioskował o odniesienie się do powyższych wniosków oraz jak najszybsze podjęcie prac, które pozwolą na zmniejszenie szkód w uprawach rolnych. Opracowanie: KRIR

Szansa na dopłaty do wapnowania gleb Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, podejmując starania o uzyskanie dopłat do wapnowania gleb występował do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do ministra środowiska o ustanowienie ogólnopolskiego programu dopłat do wapnowania gleb.

W

odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego minister środowiska poinformował, że w zaktualizowanym programie wodno-środowiskowym kraju znajduje się działanie pn. Wapnowanie gleb w celu ograniczenia odpływu biogenów z terenów rolniczych, a także w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy zawarte są możliwości dofinansowania wapnowania gleb ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W powyższej odpowiedzi zawarta została sugestia, aby wypracować pomiędzy ministrem rolnictwa i rozwoju Wsi

oraz ministrem środowiska, przy udziale organizacji rolniczych oraz instytucji ochrony środowiska jednolitych kryteriów, za pomocą których możliwe będzie dokonanie jednoznacznej oceny, czy wapnowanie gleb w danym przypadku jest zabiegiem agrotechnicznym, czy też służącym ochronie środowiska. Zarząd KRIR, popierając tę inicjatywę, zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o ustalenie z ministrem środowiska ww. oceny i zadeklarował pełną gotowość do współpracy, licząc na wypracowanie korzystnych dla rolników rozwiązań. Opracowanie: KRIR

M

ając na uwadze wnioski zgłoszone podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku obowiązkiem zawierania umów na dostawę produktów rolnych, zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem dotyczącym umów sprzedaży kupna-produktów rolno-spożywczych.

PW

89

cowanie takiego wzoru mogłoby zatem znacznie ułatwić rolnikom wywiązanie się z obowiązku zawarcia pisemnej umowy, który ciąży zarówno na nabywcy, jak i na dostawcy produktów rolnych. Dodatkowo, zdaniem samorządu rolniczego, należałoby przeanalizować przepisy dotyczące zawierania umów i zweryfi-

Wzory umów kupna-sprzedaży produktów rolno-spożywczych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych nie nakłada obowiązku na państwa członkowskie opracowania jednolitego urzędowego wzorów umów kupna-sprzedaży, ale wskazuje, że taka umowa lub oferta umowy musi spełniać warunki określone w ust. 4 i ust. 6 artykułu 168 ww. rozporządzenia. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że opra-

kować, czy powinny dotyczyć każdej ilości produktów rolnych sprzedawanych przez rolnika, nawet bardzo małej oraz należałoby przeanalizować czy wprowadzenie takiego obowiązku faktycznie wpływa na przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, czy stanowi tylko dodatkowy element biurokracji. Opracowanie: KRIR

Problemy z aplikacją e-wniosek

Z

arząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku ze zgłaszanymi przez rolników problemami z działaniem aplikacji e-wniosek do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Samorząd rolniczy przekazał, że rolnicy podkreślają, że procedura składania elektronicznych wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-wniosek jest skomplikowana i czasochłonna. Występuje także wiele błędów, których nie można skorygować w aplikacji. Ponadto, zdarzają się problemy z logowaniem, zatwierdzaniem i częstym wylogowywaniem z systemu. Podkreślono, że pomimo faktu, że składanie wniosków przez internet za

pomocą aplikacji e-wniosek jest możliwe od 2011 r., to zainteresowanie rolników tą formą składania wniosków na przestrzeni kolejnych lat jest wciąż niewielkie. W związku z tym zwrócono się o odpowiednie modyfikacje aplikacji e-wniosek w celu jej uproszczenia i zwiększenia jej przejrzystości dla rolników, zwłaszcza w kontekście obowiązku nałożonego przez KE na państwa członkowskie dotyczącego systematycznego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku, który w 2018 r. powinien wynieść 100% (tzn. obszar zatwierdzony dla wszystkich beneficjentów). Opracowanie: KRIR

Dofinansowanie opieki dziennej nad osobami starszymi

Z

arząd KRIR, popierając wniosek zgłoszony podczas V Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, która odbyła się w Krakowie, zwrócił się do ministra rolnictwa o umożliwienie rolnikom skorzystania z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach PROW 2014–2020 lub z innych działań PROW na operacje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności w zakresie opieki dziennej nad osobami starszymi. Prowadzący taką działalność powinni mieć także możliwość skorzystania ze zwolnień

podatkowych na wzór gospodarstwa agroturystycznego, np. do 5 łóżek czy 10 osób. Zdaniem Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR wiele rolniczek współprowadzących gospodarstwa rolne ma pomysł na rozwój swego gospodarstwa zakładając dom dziennej opieki nad osobami starszymi. Do zrealizowania tych przedsięwzięć niezbędna jest jednak możliwość skorzystania z dodatkowych źródeł finansowania czy pomocy w zakresie zastosowania zwolnień podatkowych Opracowanie: KRIR


90 PW

maj 2017 NR 5

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza wszystkich miłośników owoców na

Piknik Truskawkowy 24 czerwca 2017 r. Buczek (województwo łódzkie, powiat łaski) Na naszych gości czeka wiele atrakcji: • degustacja świeżych truskawek i pysznych potraw truskawkowych • występy artystyczne • konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych Sfinansowano ze środków finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■ rządowy projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce; ■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2015 r.. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania; ■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; ■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne”, operacje typu „ Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie realizacji przez ARR zadań w związku z ustanowie-

niem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z embargiem rosyjskim; ■ projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810; ■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw; ■ autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

■ rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw; ■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


maj 2017 NR 5

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

91


92 PW

maj 2017 NR 5

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Wiosenna oferta ubezpieczenia upraw rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Od 15 kwietnia br. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło wiosenną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

P

ocząwszy od 2006 r., czyli od samego początku dopłatowego programu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 792 z późn. zm.), Towarzystwo oferuje ubezpieczenia upraw rolnych z możliwością uzyskania dopłaty do składki z budżetu państwa. Oferowanie dotowanych z budżetu państwa ubezpieczeń upraw rolnych umożliwia Towarzystwu podpisana w grudniu 2016 r. umowa z ministrem rolnictwa i rozwo-

Z

ju wsi, będącym dysponentem zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa funduszy. Należy podkreślić fakt, że ostatnia nowelizacja ww. ustawy spowodowała, iż ubezpieczenia upraw rolnych mogą być oferowanie na znacznie korzystniejszych dla rolników warunkach. Przedmiotowa zmiana ustawy, ogłoszona w dniu 31 marca br. (weszła w życie następnego dnia po ogłoszeniu, tj. w dniu 1 kwietnia br.) zlikwidowała bowiem dotychczasowe progi dopłatowe (np. 6% s.u. upraw), powyżej których rolnik nie mógł już skorzystać z dopłaty z budżetu państwa. Ustawa ta zagwarantowała także w budżecie państwa kilkukrotnie większą niż w latach poprzednich kwotę przeznaczoną na dopłaty do składek ubezpieczeniowych oraz 65-procentową dopłatę z budżetu państwa w ubezpieczeniach prawie wszystkich upraw rolnych, bez względu na wysokość ostatecznie zastosowanej stawki taryfowej. Wyjątkiem są ubezpiecze-

nia drzew i krzewów owocowych oraz ubezpieczenia truskawek, w przypadku których wysokość dopłaty uzależniona jest od klasy bonitacyjnej gleby, na której założone są te uprawy, i dopłata ta nie może przekroczyć 65% stawki taryfowej określonej w wysokości: ■■1) 9% s.u. – w przypadku upraw na klasach gleby I – IVb; ■■2) 12% s.u. – w przypadku upraw na V klasie gleby; ■■3) 15% s.u. – w przypadku upraw na VI klasie gleby. Zmiany te niewątpliwie miały wpływ na wzrost zainteresowania rolników ubezpieczeniami upraw rolnych, jaki można już w tej chwili zaobserwować. Daje się m.in. zauważyć zwiększone zainteresowanie rolników ubezpieczeniami upraw rolnych od ryzyka przymrozków wiosennych, na co niewątpliwie ma wpływ także i tegoroczna zimna wiosna. Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszą się

także ubezpieczenia upraw rolnych, przede wszystkim zbóż i rzepaku, od ryzyka gradu, które stanowią największy udział w wiosennych ubezpieczeniach upraw rolnych. Zachęcając zatem do sprawdzenia oferty ubezpieczeniowej upraw rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.tuw.pl lub skontaktowania się z naszymi przedstawicielami.

Wystawa Zielone Agro Show 2017

ielone Agro Show to wystawa, która ma już swoją długą historię, a jej pierwsza edycja odbyła się w roku 2002. Przez lata wystawa odbywała się w różnych lokalizacjach, a w ostatnim czasie gościła w. Od początku zamysł był taki, by była to wystawa branżowa poświęcona przede wszystkim uprawie i zbiorom roślin zielonkowych. Jest to więc pierwsza impreza w Polsce poświęcona nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Zielone Agro Show to wystawa, która na stałe wpisuje się w kalendarz imprez wystawienniczych w Polsce. W bieżącym roku po raz drugi zawita do województwa lubelskiego, na lotnisko w Ułężu w powiecie Ryki. Poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszyny rolnicze odwiedzić będzie można także firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz wiele innych. Zielone Agro Show to niepowtarzalna okazja dla rolników, aby w jednym miejscu obejrzeć, porównać i wybrać najlepsze maszyny dostępne na światowych rynkach. Zaprezento-

wane zostaną wszystkie czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. Korzystając z wiedzy i pomocy wystawców, każdy będzie miał możliwość zapoznania się z technologią zbioru, kosztem eksploatacji, a także wydajnością maszyn. Ważnym elementem wystawy są pokazy maszyn podczas pracy. Na polu będzie można obejrzeć prasy zwijające, prasy do prostopadłościennych bel wielkogabary-

towych, prasoowijarki, przyczepy zbierające, sieczkarnie polowe oraz owijarki do bel. Druga grupa maszyn biorących udział w pokazach będą kosiarki. Jest to niezwykle dynamiczny oraz widowiskowy show. Rolnicy będą mogli dokładnie przyjrzeć się pracy poszczególnych maszyn. Jak zwykle bardzo emocjonująco zapowiada się pokaz pracy największych maszyn, czyli przyczep zbierających, a także siecz-

karni polowych. Pokazy maszyn każdego roku cieszą się ogromną popularnością wśród rolników i są największą atrakcją wystawy. Tradycyjnie wstęp na wystawę oraz parkingi będą bezpłatne. Każdy zwiedzający otrzyma katalog, w którym znajduje się wiele przydatnych informacji dla każdego rolnika. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Wystawy Zielone Agro Show 2017.


maj 2017 NR 5

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

93

Zasady obrotu ziemią rolną Minął rok od wejścia w życie zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W tym czasie Agencja Nieruchomości Rolnych nie tylko wykonywała powierzone jej zadania, ale również prowadziła kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą nowych zasad obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce.

U

stawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), wprowadzono istotne zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.), które zaczęły obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych zobowiązana została do realizacji przepisów wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) w zakresie m.in.: ■ rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych, ■ wykonania prawa pierwokupu/nabycia nieruchomości rolnych, ■ wykonania prawa pierwokupu/nabycia udziałów i akcji od spółek handlowych będących właścicielami nieruchomości rolnych.

Warto prześledzić najważniejsze zagadnienia, o wyjaśnienie których zwracali się rolnicy do Agencji. ■ Czy moje dzieci, które mieszkają w mieście, odziedziczą po mnie nieruchomości rolne? – Tak. Dzieci pochodzące z rodziny rolniczej, ale obecnie niezwiązane z rolnictwem, mieszkające w mieście, będą dziedziczyły nieruchomości rolne po rodzicach bez ograniczeń. Prawo dziedziczenia mają także inne bliskie osoby: małżonek, dzieci adoptowane, wnuki, prawnuki, rodzice (w tym także adopcyjni), dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo i ich dzieci. To samo dotyczy również przekazywania ziemi rolnej za życia np. poprzez umowę darowizny, dożywocia. ■ Czy moje dzieci, mieszkające w mieście, które odziedziczą po mnie grunty rolne, muszą je uprawiać osobiście? – Nie. Osoby, które odziedziczą nieruchomości rolne po rodzicach nie mają obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dotyczy to również innych osób bliskich właściciela, które odziedziczyły nieruchomości rolne.

■ Czy mogę przekazać swojemu dziecku grunty rolne o powierzchni łącznej przekraczającej 300 ha? – Tak. Przekazanie nieruchomości rolnych osobom bliskim może nastąpić niezależnie od powierzchni tych nieruchomości. ■ Jakie obowiązki ma rolnik, który kupił nieruchomość rolną? – Rolnik, który kupił gospodarstwo rolne jest zobowiązany do prowadzenia go przez okres 10 lat. W tym czasie bez zgody sądu nie może sprzedać, wydzierżawić lub oddać zakupionej nieruchomości rolnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupującym jest osoba bliska np. córka kupuje ziemię od ojca, brat od siostry itd. Przy takich transakcjach nie obowiązuje 10-letni obowiązek prowadzenia gospodarstwa i zakaz oddania, sprzedaży i dzierżawienia. ■ W jakich przypadkach Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie wydawać zgodę na kupno nieruchomości rolnej na rynku prywatnym przez osobę, która nie jest rolnikiem indywidualnym? – Gdy o zgodę wystąpi właściciel sprzedawanej nieruchomości rolnej, jeżeli: a) wykaże, że nie było możliwości zbycia na rzecz: rolnika indywidualnego, osoby bliskiej właścicielowi nieruchomości, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelnej osoby prawnej lub związku wyznaniowego, b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, tzn. daje gwarancję, że będzie prowadzić gospodarstwo rolne w sposób prawidłowy, c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych (powyżej 300 ha). Gdy o zgodę występuje nabywca, który zamierza dopiero utworzyć gospodarstwo rodzinne, pod warunkiem, że: 1) posiada kwalifikacje rolnicze albo uzupełnia je w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,

2) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej – tzn. zagwarantuje, że będzie prowadzić gospodarstwo rolne osobiście, w prawidłowy sposób, 3) zobowiąże się, że w okresie 5 lat od dnia zakupu zamieszka na terenie gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. ■ Co będzie w przypadku, gdy Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych odmówi wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej na rynku prywatnym? – W takiej sytuacji sprzedający może wystąpić do Agencji z pisemnym żądaniem odkupienia od niego tej nieruchomości. Ma na to miesiąc od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna. Agencja w takiej sytuacji będzie zobowiązana kupić tę nieruchomość za cenę rynkową. Wartość rynkową ustala Agencja, na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami. ■ Czy rolnik indywidualny będzie musiał podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników? – Ustawa nie nakłada na rolników indywidualnych obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. ■ W jakich przypadkach Agencji Nieruchomości Rolnych nie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości rolnej? a) W sytuacji, gdy nabywcą nieruchomości staje się:  osoba bliska dotychczasowego właściciela,  jednostka samorządu terytorialnego,  Skarb Państwa, b) nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych; c) sprzedaż następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego, d) w wyniku sprzedaży powiększone zostanie gospodarstwo rodzinne do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której mieszka nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą. ■ Po jakiej cenie Agencja Nieruchomości Rolnych będzie nabywać grunty w ramach prawa pierwokupu?

– Nabycie nieruchomości rolnej w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu następuje po cenie, jaką strony ustaliły w umowie sprzedaży. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości będzie rażąco odbiegać od wartości rynkowej, to Agencja Nieruchomości Rolnych, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, będzie mogła wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. Sąd natomiast ustala cenę nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami. ■ Czy będę mógł nabyć nieruchomość Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli będę chciał powiększyć swoje gospodarstwo? – Pamiętajmy, że ustawa wstrzymuje na 5 lat sprzedaż nieruchomości z Zasobu. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie jednak dysponować państwową ziemią rolną, umożliwiając rolnikom korzystne, trwałe dzierżawy. Wstrzymanie sprzedaży nie dotyczy domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych i gruntów o powierzchni do 2 ha. Wyjątkiem są też grunty przeznaczone na inne cele niż rolne, np. budowa dróg, mostów, obiektów sportowych, budownictwo mieszkaniowe, nieruchomości położone w specjalnych strefach ekonomicznych. Na sprzedaż innych nieruchomości niż wymienione, w wyjątkowych przypadkach, może wydać zgodę minister rolnictwa i rozwoju wsi. ■ Czy będzie możliwe nabycie nieruchomości Zasobu w przetargu ograniczonym przez młodych rolników, którzy nie posiadają kwalifikacji rolniczych oraz nie spełniają wymogu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat? – Tak. W przetargach organizowanych dla: rolników indywidualnych – będą mogły uczestniczyć również osoby, które nie spełniają jedynie wymogu 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży, mają nie więcej niż 40 lat; osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne – będą mogły uczestniczyć również osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął. Biuro Rzecznika Prasowego ANR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 5/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 5/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement