Page 1

nr 4 (94) kwiecień 2014 r.

m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h XII Posiedzenie Krajowej rady Izb rolniczych

Czytaj na stronie 2

52. Posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw GW

Czytaj na stronie 3

Inicjatywa KrIr przywrócenia uboju rytualnego skierowana do prac w Sejmie

Czytaj na stronie 3

Propozycje zmian prawnych w obrocie nieruchomościami rolnymi

Czytaj na stronie 4

Kary dla krajów przekraczających kwotę mleczną

Czytaj na stronie 4

Agencja pomaga społecznościom lokalnym

Czytaj na stronie 5

Samorząd rolniczy opracowuje wspólne stanowisko do PROW 2014–2020 25 marca 2014 r. w biurze KrIr odbyło się spotkanie uzgodnieniowe samorządu rolniczego w celu wypracowania wspólnego stanowiska samorządu rolniczego do projektu PrOW 2014–2020.

w

trakcie spotkania przedstawiciele samorządu rolniczego dyskutowali na temat odejścia od wykazywania wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVa) i zastąpienia tego wymogu stwierdzeniem, że w wyniku realizacji zadania powinna nastąpić poprawa ogólnych standardów gospodarstwa, np. środowiskowych, klimatycznych i innych lub zwiększony wolumen produkcji. Uczestnicy spotkania podtrzymali swoje negatywne stanowisko odnośnie wymogu prowadzenia rachunkowości w związku z rea-

lizacją projektów w ramach działań i poddziałań Prow 2014–2020 zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po złożeniu. Ponadto, wyrazili przekonanie, że w projekcie Prow 2014–2020 koniecznie powinno zostać ujęte zarządzanie ryzykiem w rolnictwie. dodatkowo w opinii samorządu rolniczego, z projektu Prow 2014–2020

należy wykreślić zapisy dotyczące tzw. efektu deadweight. jeśli chodzi o działanie „modernizacja gospodarstw rolnych” bezwzględnie należy wpisać w koszty kwalifikowane zakup stada podstawowego przy nowych budynkach oraz umożliwić rolnikom wsparcie finansowe na zakup używanych do 5 lat maszyn.

w spotkaniu wziął udział Wiktor Szmulewicz – prezes krir wraz z zarządem oraz reprezentanci z wojewódzkich izb rolniczych. na spotkanie została zaproszona także minister Zofia Krzyżanowska. Opracowanie: KrIr

Wszystkim Rolnikom i ich Rodzinom

oraz Pracownikom instytucji i organizacji rolniczych

z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, najlepsze życzenia,

Graniczny termin dla rolników ubezpieczonych w KrUS

Czytaj na stronie 7

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – zagrożenie hałasem

Czytaj na stronie 7

wszelkiej pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego w imieniu własnym

i samorządu rolniczego składa

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz


2 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

17 marca 2014 r. w Warszawie odbyło się XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji.

XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

J

ednym z głównych tematów obrad był Afrykański Pomór Świń (ASF). Na spotkanie został zaproszony Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek, który przedstawił działania podjęte przez Inspekcję po wykryciu ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie Polski oraz zapewnił, że w tym zakresie Inspekcja zrobiła wszystko to co do niej należało. Pomimo wyjaśnień Głównego Lekarza Weterynarii, członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wyrazili swoje niezadowolenie z efektów pracy GIW. W opinii KRIR niezrozumiałe jest wyznaczenie tak dużej strefy buforowej. Zwrócili uwagę ministrowi Związkowi, że najbardziej zainteresowani tą sprawą, czyli rolnicy, zostali pozostawieni bez żadnej informacji przez blisko miesiąc. W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą przyjęła na posiedzeniu stanowisko w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń, w którym żąda od Rządu RP: ● objęcia polskich producentów trzody chlewnej specjalną

kwiecień 2014 NR 4

pomocą finansową na terenie całego kraju w celu likwidacji skutków, niezawinionej przez rolników sytuacji na rynku wieprzowiny; ● jak najszybszego wydania odpowiednich przepisów prawnych dla udzielenia pomocy finansowej polskim rolnikom zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez Rząd RP wobec informacji o zgodzie Komisarza ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa o wprowadzeniu na terenie objętym ograniczeniami rekompensat dla producentów trzody chlewnej; ● jak najszybszego uruchomienia skupu wieprzowiny ze strefy buforowej i wyznaczenia zakła-

dów ubojowych do jego przeprowadzenia, po odpowiednich cenach (spadek cen, z 6,20–5,70 zł za kg do poziomu 4,0–3,60 zł za kg) i natychmiastowego przedłożenia izbom rolniczym harmonogramu działań w tym zakresie; ● przeprowadzenia szerokiej kampanii medialnej dla społeczeństwa, że spożycie mięsa wieprzowego jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi; ● podjęcia działań dyplomatycznych, które mogłyby wpłynąć na uregulowanie rynku wewnętrznego i zewnętrznego; ● podjęcia odpowiednich kroków w celu zredukowania popula-

cji dzików, która w ostatnim czasie znacznie się zwiększyła; ● ponownego wyznaczenia i zdefiniowania obszaru zakażonego. Rząd Polski powinien zabiegać, aby KE zmniejszyła obszar zakażenia ustanowiony 18 lutego br. Ponadto, w trakcie posiedzenia przyjęto jeszcze dwie uchwały: w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego dnia 9 grudnia 2013 r. w Radzikowie pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym oraz w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a wojewódzkimi izbami rolniczymi dotyczącego powołania Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W posiedzeniu wziął również udział nowo powołany minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, który zapowiedział ponowny przegląd projektu PROW 2014–2020 opracowany przez poprzedniego ministra. Poinformował także, że ruszył już wykup trzody chlewnej ze strefy buforowej i kolejne firmy podejmą

się tego zadania. Powiedział również o zmianie wniosku w sprawie zdjęcia nadwyżki wieprzowiny z dwudziestu tysięcy ton na czterdzieści tysięcy, a także, że wystąpi do Komisji Europejskiej w sprawie dookreślenia statusu gospodarstw strefy buforowej. Oprócz ministra Sawickiego w spotkaniu udział wzięli: prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross, zastępca prezesa ARiMR Jarosław Sierszchulski, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR Renata Mantur oraz zastępca dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia i kierownik Sekcji Kształtowania Przestrzeni w Zespole Gospodarowania Zasobem ANR – Tomasz Zagórski. W trakcie dyskusji poruszono m.in. temat wypłat płatności bezpośrednich dla gospodarstw z terenów objętych strefą buforową, zmian w realizacji programu rolnośrodowiskowego, a także regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi. Opracowanie: KRIR

Stanowisko KRIR do III wersji PROW 2014–2020 W nawiązaniu do dyskusji z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, która miała miejsce podczas XII Posiedzenia KRIR w dniu 17 marca 2014 r. w Warszawie, w trakcie której minister zapowiedział ponowny przegląd projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (wersji z dnia 12 marca 2014 r.), 27 marca 2014 r. zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa uwagi samorządu rolniczego do ww. dokumentu.

S

amorząd rolniczy wniósł o odejście od wykazywania wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) dla poddziałań: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych), Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) oraz poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. W opinii samorządu rolniczego, zamiast wpisania określonego % konieczności osiągnięcia wzrostu wartości dodanej GVA, powinien zostać umieszczony zapis: „W wyniku realizacji zadania powinna nastąpić poprawa ogólnych standardów gospodarstwa, np. środowiskowych, klimatycznych i innych lub zwiększony wolumen produkcji. Dodatkowo samorząd rolniczy jest przeciwny wymogowi prowadzenia rachunkowo-

ści w związku z realizacją projektów w ramach działań i poddziałań PROW 2014 – 2020 zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po złożeniu. W sytuacji konieczności ewidencji zdarzeń gospodarczych proponuje się prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów w trakcie realizacji zadania, podobnie jak obecnie prowadzą rolnicy i rozliczają VAT. Kolejny postulat to bezwzględne zwiększenie budżetu PROW 2014 – 2020 do pierwotnej wersji na działania skierowane do rolników i zrezygnowanie z działania „Mała infrastruktura na obszarach wiejskich (drogi gminne)”. Modernizacja gospodarstw – w pierwotnej wersji 2 800  000  000 – obecnie 2 600 000 000 euro, młody rolnik było 700 000 000 – zmniejszono na 500 000 000 euro. Samorząd rolniczy wnosi o przywrócenie pierwotnego budżetu na te działania.

Jako kryterium podziału środków na województwa zaproponowano algorytm powierzchni działek rolnych w danym województwie, do których wypłacane były JPO i ilości gospodarstw. Samorząd rolniczy wnioskuje o dokonanie analizy podziału finansowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 na poszczególne województwa. Należy również określić wdrożenia danych działań PROW na poziomie województw. Ponadto, samorząd rolniczy wnosi ponownie, aby w projekcie III PROW 2014–2020 zostało ujęte zarządzanie ryzykiem w rolnictwie. Należy skorzystać z możliwości wsparcia z budżetu UE ubezpieczeń upraw i zwierząt, traktując ten system jako dodatkowy system wspomagający system krajowy dotyczący ubezpieczeń upraw i zwierząt. Możliwość taką wprowadza przepis art. 36 i 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Możliwość skorzystania z dofinansowania ubezpieczeń ze środków UE, spowodować może, że rolnicy zaczną powszechnie korzystać z ubezpieczeń upraw roślin i zwierząt.

Dodatkowo w projekcie PROW 2014–2020 należy wykreślić zapisy dotyczące tzw. efektu deadweight. Udowodnienie, że efekt ten występuje w gospodarstwie rolnym jest trudny do wykazania, bowiem rolnik np. może wziąć kredyt lub mieć środki z dopłat bezpośrednich, ponadto obecnie nie istnieje obowiązek w gospodarstwach rolnych, prowadzenia rachunkowości rolnej. Dlatego przedmiotowy zapis z uwagi na brak precyzyjnych zapisów należy wykreślić, gdyż może powodować dowolność interpretację. Samorząd rolniczy proponuje również nie regionalizować płatności klimatycznych i ekologicznych. Niezależnie od uwagi zgłaszanych do PROW 2014–2020 zarząd

KRIR wniósł, aby od 2015 r. umożliwić stosowanie krajowych płatności uzupełniających, które państwo członkowskie może stosować zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. Szczegółowe uwagi do działań PROW 2014–2020 są dostępne na stronie www.krir.pl Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Katarzyna Szczepaniak, e-mail: sekretariat@krir.pl


kwiecień 2014 NR 4

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

W dniach 11–12 marca 2014 r. w Topolciankach (Słowacja) miało miejsce 52. Posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. Podczas spotkania przedstawiciele Izby Rolniczej Republiki Czeskiej (AKČR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK) omówili obecną sytuację na rynkach rolnych oraz implementację przepisów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014–2020 w poszczególnych krajach V4.

cji państw, które ucierpiały wskutek wystąpienia tego wirusa. Przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej zwracają również uwagę, aby negocjacje handlowe z rosją w tym zakresie, były prowadzone na szczeblu Ue-rosja, a nie przez poszczególne państwa. Przedstawiciele izb rolniczych z krajów V4 z wyjątkową uwagą przyglądali się reformie Wspólnej Polityki rolnej (WPr) na lata 2014– 2020. Współpracę w tym zakresie izby rolnicze rozpoczęły już w dniach 28–29 listopada 2011 r. w budapeszcie, gdzie przyjęto wspólną deklarację 8 nowych państw członkowskich. zaznaczyli oni jasno w niniejszej deklaracji, że zarządzanie WPr

w ciągu ostatnich 5 lat było bardzo rozczarowujące. W związku z tym, wymagają oni w okresie 2014– 2020 zrównoważonych i niedyskryminujących przepisów zapewniających rozwój rolnictwa europejskiego, jako pierwotnych propozycji komisji europejskiej w sprawie WPr 2014–2020, oficjalnie opublikowanych w państwach członkowskich Unii europejskiej i przedstawionych w październiku 2011 r. niezawierających takich zasad. od momentu przyjęcia deklaracji w budapeszcie izby rolnicze zaangażowane były w wiele działań na poziomie krajowym i międzynarodowym, w celu wzmocnienia ich wspólnych interesów i prio-

Inicjatywa KRIR przywrócenia uboju rytualnego skierowana do prac w Sejmie W dniu 17 marca br. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz zawiadomiła, że wniesiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

k

omitet, który utworzyli członkowie krajowej rady izb rolniczych, by poprzez możliwość wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli przywrócić możliwość dokonywania w Polsce uboju rytualnego,

złożył do kancelarii marszałka sejmu w dniu 5 marca br. ok. 130 tys. podpisów obywateli popierających projekt. W dniu 17 marca br., marszałek sejmu wydała zawiadomienie o poprawności złożonych podpisów i o skierowaniu projektu do

3

52. Posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

U

czestnicy spotkania omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych w krajach V4. Wzajemnie stwierdzili, że kryzys polityczny na Ukrainie zaczyna wpływać na ceny zbóż. Ukraina jest jednym z najważniejszych światowych eksporterów pszenicy i kukurydzy. ceny innych surowców nie zmieniły się istotnie w ciągu pierwszych miesięcy 2014 roku, pomimo tego faktu, ale nie były również całkowicie stabilne. Wystąpiło również spowolnienie wzrostu cen mleka surowego, rozpoznanego w drugiej połowie 2013 roku i prognozy na najbliższe miesiące pokazują dalszy spadek cen. Łagodna zima, w szczególności dla krajów V4 przyspieszyła rozpoczęcie wiosennych prac rolniczych, które rozpoczęły się miesiąc wcześniej niż zwykle. zboża ozime przetrwały zimę we wszystkich państwach V4 bez problemów i są w chwili obecnej w dobrym stanie. ale kilka obszarów rolnych zaczyna odczuwać niedobór wody, co może mieć negatywny wpływ na zbiory w tym roku. na polach brakuje wody z topniejącego śniegu. Uczestnicy spotkania wnieśli do komitetów copa-cogeca oraz komisji europejskiej o zwrócenie szczególnej uwagi na rozwiązanie problemów odnośnie afrykańskiego Pomoru Świń (asF) oraz uwzględnienie w pierwszej kolejności propozy-

PW

pierwszego czytania w sejmie. Projekt zostanie skierowany do sejmu w ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia projektu do marszałka sejmu, czyli do 5 czerwca br. Projekt złożony przez krir jest identyczny z rządowym, który został odrzucony przez sejm w lipcu 2013 r. dopuszcza on ubój rytualny zwierząt dla celów religijnych bez ogłuszania oraz wprowadza zakaz stosowania tzw. klatek obrotowych podczas tego typu uboju. Opracowanie: KRIR

rytetów. Ten wysiłek nie pozostał bez wyników, a ostateczna wersja WPr jest dla krajów V4, w porównaniu z pierwotnymi propozycjami legislacyjnymi komisji europejskiej, możliwa do zaakceptowania. Pomimo to izby rolnicze wyrażają swoje rozczarowanie w związku z brakiem realizacji, w ramach reformy, jednego z podstawowych wymogów deklaracji w budapeszcie, którym jest propozycja co do nowego systemu obliczania kopert krajowych dla płatności bezpośrednich, które nie byłyby oparte na płatnościach historycznych ani nie zawierały okresów przejściowych. komisja europejska twierdzi, że nowy model i filaru nie jest już oparty na tzw. historycznych zasadach, ale w rzeczywistości, również w latach 2014–2020 system ten będzie utrzymywać znaczne różnice w dopłatach dla rolników w „starych” i „nowych” państwach Ue, co oznacza kontynuację„podwójnej prędkości”WPr, także w obecnym okresie programowania. Wobec faktu, że komisja europejska utrzymuje negatywną definicję „aktywnego rolnika”, konieczne będzie zdefiniowanie tej terminologii na poziomie krajowym, a więc w praktyce wszystkie pomioty nierolnicze będą wyłączone z otrzymywania wsparcia. izby są przekonane, że powinno się doprowadzić do stabilizacji środków rynkowych, zwłaszcza w zakresie interwencji na rynku zbóż. Wyraziły ubolewanie, że negocjacje w sprawie reformy WPr nie zakończyły się utrzymaniem kwot mlecznych, kwot w sektorze cukru, co najmniej do roku 2020, jak to było przedstawione w deklaracji budapeszcie . Przedstawiciele izb rolniczych z państw V4 wyrazili swoje zadowolenie z faktu, że negocjacje w sprawie reformy WPr zakończyły się na rozszerzeniu możliwości wykorzystania do 13 +2% krajowej koperty, na świadczenie ograniczonych płatności bezpośrednich. Wspierają one również wysiłek komisji w celu osiągnięcia uproszczenia poprzez wprowadzenie programu dla drobnych rolników, ale dalej ostrzegają, że środki te będą skuteczne tylko jeżeli towarzyszyć im będą środki na wsparcie rentowności małych rolników oraz reformy strukturalne. W związku z nadchodzącym nowym okresem programowania, przedstawiciele izb uważają za istotne wdrożenie zreformowanej WPr na poziomie krajowym, przyczyniającej się do stabilizacji i rozwoju sek-

torów rolnych w krajach V4. Według ich opinii, należy: l optymalnie wdrożyć płatności w i filarze, w tym płatności ograniczone i przejściową pomoc państwa na wsparcie sektorów wrażliwych, l przedstawić szczegółowo wdrożenie systemów wsparcia na rzecz małych i młodych rolników , biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby poszczególnych państw członkowskich krajów V4, l sfinalizować definicję aktywnego rolnika na poziomie krajowym, która zapewni, że wsparcie dla sektora rolnego nie dostanie się w niepowołane ręce, l przeprowadzić profesjonalną dyskusję na temat ponownego zdefiniowania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (onW) , poziomu obciążeń gruntów rolnych w związku z hodowlą zwierząt gospodarskich, ale także w zakresie dobrostanu zwierząt i dopłat rolnośrodowiskowych i ekologicznych, l zapewnić odpowiednie wsparcie do wykorzystania i rozwoju systemów nawadniania i innych czynników intensyfikacji produkcji rolnej, l skoncentrować wsparcie dla sektora żywnościowego kreacji wertykalnych branż spożywczych z szerszym skrzyżowaniem producentów z końcowego procesu przetwarzania produktów rolnych, l podjąć odpowiedzialne i konstruktywne podejście w sprawie przygotowania programów rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020, które powinny koncentrować się przede wszystkim na konkurencyjności, bezpieczeństwie i samowystarczalności, wyrównywaniu poziomu życia na obszarach wiejskich i miejskich oraz równoważeniu dochodów rolniczych i nierolniczych. spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu. Ponadto, w dniu 13 marca 2014 r. w nitrze miała miejsce międzynarodowa konferencja pt. „imPlemenTacja WPr 2014–2020 W krajach GrUPy V4”. W spotkaniu oprócz prezesa krir Wiktora Szmulewicza oraz przedstawicieli izb rolniczych państw V4, udział wzięli również przedstawiciele słowackiego resortu rolnictwa, stałego przedstawicielstwa komisji europejskiej na słowacji, słowackiego ministerstwa spraw zagranicznych oraz słowaccy europosłowie. Opracowanie: KRIR


4 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

kwiecień 2014 NR 4

Propozycje zmian prawnych w obrocie nieruchomościami rolnymi

Odznaczenie zasłużonych dla samorządu rolniczego

P

rezes KRIR 27 marca 2014 r. wziął udział w Debacie Rolnej pt. „Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. a rozwój obszarów wiejskich”, zorganizowanej przez Lubuską Izbę Rolniczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów, która odbyła się w Zielonej Górze. Ekspertem tegorocznej debaty był dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnicy debaty zastanawiali się nad przyszłością lubuskiego rolnictwa w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Starali się odpowiedzieć na pytania, jakie szanse na rozwój za sobą niesie nowe unijne rozdanie oraz na co należy przeznaczyć dotacje, aby lubuska wieś dynamicznie się rozwijała. O skutkach zmian, jakie dla polskiego rolnictwa niesie za sobą Wspólna Polityka Rolna na lata 2014–202 mówił dr Mirosław Drygas z Instytutu Roz-

woju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Debata była także okazją do podsumowania dobiegającej końca perspektywy 2007–2013 w zakresie wsparcia dla rolnictwa i rozwoju wsi. Debata Rolna 2014 była także okazją do wręczenia Srebrnych i Brązowych Odznak samorządu rolniczego osobom zasłużonym dla samorządu rolniczego. Opracowanie: KRIR

Stanowisko MRiRW

Kary dla krajów przekraczających kwotę mleczną

W

odpowiedzi na pismo KRIR do MRiRW w sprawie wystąpienia do Komisji Europejskiej o odstąpienie od nakładania opłat na kraje, które przekroczą kwoty mleczne w bieżącym roku kwotowym 2013/2014, resort rolnictwa w dniu 17 marca 2014 r. przesłał informację, że ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi podejmuje na forum Unii Europejskiej kolejne działania ukierunkowane na przyjęcie przez Komisję Europejską dodatkowych środków tzw. miękkiego lądowania w związku z wygaśnięciem kwot mlecznych w dniu 1 kwietnia 2015 r. Ministerstwo poinformowało, że Polska podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 17 lutego 2014 r. zawnioskowała o przyjęcie efektywnych rozwiązań – możliwych do realizacji pod względem ram czasowych – skutkujących ograniczeniem sankcji finansowych za przekraczanie kwot i przygotowujących producentów mleka do prowadzenia działalności po zniesieniu kwotowania produkcji mleka. Wskazano, że takim rozwiązaniem może być korekta współczynnika tłuszczowego wymagająca zmiany rozporządzenia Komisji nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegóło-

we zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22, z późn. zm.). Przyjęcie takiego rozwiązania skutkowałoby zmniejszeniem dostaw referencyjnych i miałoby znaczący wpływ na zmniejszenie stopnia wykorzystania przez Polskę kwoty krajowej dostaw. Podczas ww. posiedzenia Rady UE, za korektą współczynnika tłuszczowego opowiedziało się także wiele pozostałych państw członkowskich. Postulat ten jest również podnoszony przy okazji innych posiedzeń organów UE, jak również podejmowany przez stronę polską przy okazji spotkań bilateralnych z państwami członkowskimi. Polska opowiada się za korektą współczynnika tłuszczowego dla dwóch ostatnich lat kwotowych, tj. bieżącego roku kwotowego - 2013/2014 oraz roku kwotowego 2014/2015. Przedmiotowy postulat jest analizowany przez Komisję Europejską. Jednocześnie resort przekazał informację, że obowiązek zapłaty opłaty z tytułu nadwyżek wynika wprost z przepisów wspólnotowych. Zgodnie z art. 78 ust. 2 rozporządze-

nia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), za opłatę z tytułu nadwyżek wynikających z przekroczenia kwoty krajowej, co stwierdzono na szczeblu krajowym, oddzielnie dla dostaw i dla sprzedaży bezpośredniej, państwa członkowskie odpowiadają przed Wspólnotą i w okresie miedzy dniem 16 października a dniem 30 listopada po upływie danego dwunastomiesięcznego okresu wpłacają ją, w 99% należnej sumy, do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Przepisy wspólnotowe nie przewidują możliwości odstąpienia od nakładania opłaty za przekroczenie kwot krajowych. Ewentualne zmniejszenie opłaty wymagałoby zmiany rozporządzenia bazowego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1308/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację produktów rolnych (...) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671). Opracowanie: KRIR

W

odpowiedzi na przekazane przez resort rolnictwa propozycje zmian regulacji prawnych, dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, samorząd rolniczy przekazał swoje stanowisko podkreślając, że cel wprowadzenia regulacji w tym zakresie odzwierciedla wielokrotnie postulowaną przez samorząd rolniczy konieczność wprowadzenia mechanizmów ochrony ziemi rolnej w Polsce. Po analizie przesłanego dokumentu, zarząd KRIR zwrócił uwagę, że ogólne założenia pokrywają się z oczekiwaniami rolników, szczególnie tych, którzy zainteresowani są powiększaniem areału posiadanych gospodarstw rolnych. Pozytywnie należy ocenić również ideę wprowadzenia do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa instrumentów służących zapobieganiu dalszemu, nadmiernemu rozdrabnianiu gospodarstw w Polsce. Jednakże, propozycje przedstawione do opiniowania, według samorządu rolniczego, nie stanowią w obecnym kształcie podstawy do wprowadzenia zmian w obowiązujących w naszym kraju przepisach prawnych. Są to jedynie tezy wybrane z kilku innych projektów aktów prawnych, wykorzystujące poselskie propozycje zmian – niektóre przyjęte już po kolejnych czytaniach w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wymienione w dokumencie poselskie projekty ustaw były opiniowane przez izby rolnicze. W związku z tym, w opinii zarządu KRIR, istnieje konieczność opracowania i przekazania do opinii samorządu rolniczego rządowego projektu zmian w wymienionych w przesłanych propozycjach ustawach. Odnośnie przesłanych propozycji, samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że w przekazanych propozycjach nie nastąpiło ustawowe umocowanie pozycji izb rolniczych, które dawałoby izbom podstawę prawną do współdecydowania w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce. Przeciwnie, w przedstawionych propozycjach przewiduje się umocnienie statusu Agencji Nieruchomości Rolnych i dyrektorów jej Oddziałów Terenowych. Ponadto, zarząd KRIR postulował zaostrzenie wymogów, co do osób mogących brać udział w przetargach organizowanych przez ANR poprzez wprowadzenie zapisu, że nabywcą ziemi z zasobów ANR może być wyłącznie osoba posiadająca stałe miejsce zamieszka-

nia na terenie gminy bądź gmin sąsiednich przez okres nie krótszy niż 5 lat przed datą rozpoczęcia przetargu, osobiście prowadząca gospodarstwo, posługująca się językiem polskim oraz posiadająca krajowe wykształcenie w zakresie rolniczym. Nabywane z zasobów ANR grunty nie mogłyby być wykorzystywane w celu zabezpieczenia pożyczek lub jako zastaw oraz nie mogą być wnoszone aportem do majątku spółki. Zarząd KRIR uważa, że ziemia z zasobów ANR powinna być sprzedawana tylko osobom fizycznym, a jedynie w przypadku braku takiego nabywcy, może być wyłącznie wydzierżawiana podmiotom prawnym. W ocenie samorządu rolniczego, należy także wprowadzić przepisy umożliwiające przymusowe wykupienie przez ANR gruntów rolnych porzuconych przez dotychczasowych właścicieli, odłogowanych dłużej niż 2 lata, stanowiących źródło zachwaszczenia sąsiadujących działek rolnych, w przypadku braku reakcji właściciela gruntu na pisemne wezwanie do usunięcia zachwaszczenia lub użytkowanych niezgodnie z zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Niezbędne wydaje się także wprowadzenie zapisów mówiących o tym, że ANR winna być informowana o każdym zamiarze sprzedaży gruntów rolnych oraz nadanie ANR prawa do wydania decyzji odnośnie obrotu ziemią, a także pierwokupu każdej działki rolnej wystawionej do sprzedaży. Cena sprzedaży wskazana w umowie przedwstępnej kupna-sprzedaży winna być tożsama z ceną zawartą w akcie notarialnym potwierdzającym przeniesienie praw własności nieruchomości rolnej, pod rygorem unieważnienia transakcji. Biorąc pod uwagę konieczność zintensyfikowania działań służących ochronie ziemi rolnej w Polsce, zwłaszcza do 2016 r., bardzo ważna jest nie tylko sprzedaż gruntów z zasobu ANR, ale stosowanie również wieloletniej dzierżawy. Przedstawiając wyżej wymienione wstępne uwagi i propozycje samorządu rolniczego do przedstawionych propozycji zmian regulacji prawnych, dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udzielenie informacji i potwierdzenie, że prace nad przedstawionymi zmianami będą kontynuowane. Opracowanie: KRIR


kwiecień 2014 NR 4

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

5

Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie na rzecz samorządów terytorialnych prawie 55 tys. ha nieruchomości w całym kraju, w tym 1000 ha w 2013 r. Jednocześnie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, Agencja zasiliła budżety gmin i spółdzielni mieszkaniowych kwotą ponad 1 miliarda zł, z czego tylko w ub. r. na realizację potrzeb społeczności lokalnych przeznaczyła ponad 32 mln zł.

Agencja pomaga społecznościom lokalnym A

gencja Nieruchomości Rolnych może nieodpłatnie przekazać samorządom nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację celów własnych. Na przekazanych gruntach powstają obiekty służące dzieciom i młodzieży, m.in.: szkoły, boiska sportowe, place zabaw i tereny rekreacyjne. Oddziały Agencji w całym kraju przekazują też grunty pod obiekty użyteczności publicznej i infrastrukturę techniczną i drogową, takie jak: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie. Nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek np. jednostki samorządowej skierowany do właściwego oddziału terenowego lub filii ANR. Jednak w myśl zapisów wyżej wymienionej ustawy, samorządy muszą na otrzymanych gruntach realizować zadania precyzyjnie określone w umowie z Agencją. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazania przez Agencję zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, Agencja może zażądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości. Na uwagę zasługuje kilka przykładów nieodpłatnych przekazań nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które miały miejsce w tym i w ubiegłym roku. Na początku marca br. Oddział Terenowy ANR w Poznaniu w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz województwa wielkopolskiego wsparł dwa wielkopolskie muzea – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pierwsze z nich otrzymało od Agencji kompleks działek o łącznej powierzchni 3,8 ha, których szacowana wartość rynkowa wynosi prawie 10 mln zł. Drugiemu Agencja

przekazała ponad 12,3 ha o wartości ponad 3,74 mln zł. W obu przypadkach na przekazanych nieodpłatnie działkach mieści się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków – spichlerze, stajnie, bukaciarnie, stodoły itp., które są zaadaptowane na przestrzeń muzealną i kulturowo-edukacyjną. Wcześniej nieodpłatnie przekazane działki były przedmiotem wieloletnich umów dzierżawy zawartych pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a oboma muzeami. Na początku tego roku Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu przekazał nieodpłatnie na rzecz gminy Strzegom nieruchomości o powierzchni ponad 15 ha położone w miejscowości Morawa, których wartość szacowana jest na ponad 3 mln zł. Gmina działając wespół z Ludowym Klubem Sportowym „Stragona” Strzegom, wybuduje na tych działkach trzy obiekty treningowo-konkursowe do rozgrywania międzynarodowych i krajowych zawodów w ujeżdżeniu i crossowych, postawi około 30 przeszkód i utworzy plac treningowy do nauki jazdy crossowej. Koszty inwestycji zostaną pokryte z funduszy gminy Strzegom i LKS „Stragona” Strzegom, a także ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, samorządu województwa dolnośląskiego i Polskiego Związku Hodowców Koni. W połowie grudnia ub. r. gmina Rudna otrzymała od Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu zabytkowy dwór w Nieszczycach o wartości ponad 500 tys. zł, który służyć będzie w przyszłości jako budynek mieszkalny. Dwór ten wybudowano w pierwszej połowie XVIII wieku, a następnie w XIX wieku dwukrotnie go przebudowano. Jest to jednokondygnacyjny budynek powstały na planie prostokąta, posiadający użytkowe poddasze. Nakryty jest mansardowym dachem z trójosiową facjatą zamkniętą trójkąt-

nym szczytem, a elewację budynku zdobią pilastry i gzymsy odróżniające się od reszty fasady barwą. Miesiąc wcześniej Oddział Terenowy ANR w Poznaniu przekazał nieodpłatnie na rzecz gminy Śmigiel zabytkowy pałac w Czaczu wraz z parkiem o wartości 4,6 mln zł. W obiektach zlokalizowanych na działce o łącznej powierzchni ponad 5 ha mieszczą się placówki szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola. Oficyny pałacowe pełnią rolę budynków mieszkalnych, a w części parku otaczającego okazały pałac znajdują się boiska sportowe oraz place zabaw. Ponadto, gmina prowadzi w budynku pałacu działalność kulturalną. W okresie wakacyjnym ub. r. Oddział Terenowy ANR w Opolu przekazał na rzecz gminy Świerklaniec nieruchomości o łącznej powierzchni 4,34 ha i wartości ponad 3,9 mln zł, w tym zabytkowe zabudowania folwarczne. Dawny folwark otacza zabytkowe założenie parkowe. Na przekazanych działkach gmina zamierza przeprowadzić liczne inwestycje: przedszkole z dużym wielofunkcyjnym placem zabaw, dom pomocy społecznej, w dawnych budynkach gospodarczych prowadzona będzie rehabilitacja i odnowa biologiczna. Ponadto na otrzymanym terenie gmina zainwestuje w infrastrukturę sportową. Wśród obiektów rekreacyjno-sportowych, które powstaną na terenie folwarku, będzie tor lekkoatletyczny, wielofunkcyjne boisko, kort tenisowy oraz siłownia na wolnym powietrzu i skatepark. Nieodpłatne przekazania gruntów nie są jedyną formą pomocy, jaką Agencja udziela samorządom lokalnym. Od 1999 r. kieruje do gmin i spółdzielni mieszkaniowych środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Od 2009 r. pomoc ta udzielana jest w ramach Programu pomocy środowiskom popegeerow-

skim. Celem programu jest doprowadzenie obiektów przekazanych beneficjentom przez Agencję do stanu technicznego umożliwiającego ich sprawną i bezpieczną eksploatację. Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez Agencję dotyczy: remontów lub przebudowy budynków, lokali i obiektów infrastruktury technicznej, w tym przejętych dróg osiedlowych (dojazdowych), a także podłączenia przekazanych budynków, lokali i infrastruktury technicznej do istniejącej bądź budowanej gminnej infrastruktury technicznej; budowy budynków, lokali i infrastruktury oraz sieci technicznych, gdy budowa zastępuje przekazane obiekty, których remont jest ekonomicznie nieuzasadniony. W 2013 r. oddziały terenowe i filie ANR realizowały 164 umowy o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach Programu pomocy środowiskom popegeerowskim, przekazując środki w łącznej kwocie ponad 31 mln zł. Z tego 28,3 mln zł Agencja przekazała gminom, a 2,8 mln zł przeznaczyła na pomoc spółdzielniom mieszkaniowym. Ponadto, Agencja udzieliła w ubiegłym roku bezzwrotnej pomocy finansowej na kwotę ponad 1 mln zł pozostałym uprzywilejowanym podmiotom, m.in. ośrodkom akademickim i jeździeckim. Więcej niż jedna na trzy umowy o bezzwrotną pomoc finansową dotyczyła dofinansowania inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-ściekową (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornie). Prawie jedna na pięć umów związana była z remontami i budową dróg i chodników. Natomiast prawie połowa umów dotyczyła m.in. remontów budynków i lokali, sieci ciepłowniczych, kotłowni i sieci oświetleniowych. W grudniu ub. r. gmina Ząbkowice Śląskie przejęła nieodpłatnie od

Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu zbiornik i ujęcie wody wchodzące w skład „wodociągu Sulisławice”. W momencie przejęcia gmina otrzymała od Agencji bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 496 tys. zł na remonty i konserwację infrastruktury. Łącznie w ub. r. OT ANR we Wrocławiu udzielił dolnośląskim gminom bezzwrotnego wsparcia finansowego na prawie 5,2 mln zł. Pod koniec listopada ub. r. do użytku oddany został zespół dróg dojazdowych i osiedlowych we wsi Wrzosowo w gminie Kamień Pomorski, którą to inwestycję w większości sfinansował Oddział Terenowy ANR w Szczecinie. Całkowity koszt budowy i przebudowy dróg we Wrzosowie wyniósł ponad 632 tys. zł, a udzielona przez Agencję bezzwrotna pomoc finansowa wyniosła ponad 500 tys. zł, czyli pokryła 80% kosztów całej inwestycji. Łącznie w całym 2013 r. OT ANR w Szczecinie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej przekazał gminom prawie 1,72 mln zł. Pomocy finansowej nie szczędziły także Oddziały Terenowe Agencji w Opolu – ponad 2,9 mln zł dla opolskich jednostek samorządu terytorialnego, w Gdańsku – prawie 3,3 mln zł dla pomorskich gmin i Bydgoszczy – ponad 2,6 mln dla kujawsko-pomorskich samorządów. Na realizację Programu pomocy środowiskom popegeerowskim w latach 2009–2013 Agencja przeznaczyła ok. 270 mln zł. Łącznie od 1999 r. do końca 2013 r. Agencja udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym na kwotę ponad 1 mld zł, zaś w ramach nieodpłatnego przekazania nieruchomości od początku swojej działalności do końca 2013 r. do samorządów trafiło łącznie ok. 54,8 tys. ha gruntów. Biuro Rzecznika Prasowego ANR


6 PW

d

oskonałej jakości produkty z rodziny cukrów marki Polski cukier sprawdzają się znakomicie w życiu codziennym, przy słodzeniu gorących napojów, pieczeniu, sporządzaniu deserów i kremów, a także egzotycznych drinków. sztandarowy produkt – cukier bia-

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h ski cukier, to doskonały pomysł na apetyczną dekorację ciast, ciasteczek i wszelkich słodkich wypieków. duże kryształy pięknie wypełnią każdą cukiernicę i będą słodkim dodatkiem do ulubionej kawy czy herbaty. cukier biały – gruba rafinada to także świetny dodatek do drinków.

sticki, idealnie nadaje się do hoteli, restauracji, kawiarni czy też punktów zbiorowego żywienia, np. do szkół czy szpitali. doskonale sprawdza się w podróży, podczas pikników, konferencji, a także w biurach. niezastąpiony podczas spotkań biznesowych lub towarzyskich.

się w Polsce coraz większym powodzeniem. marka Polski cukier wprowadziła do sprzedaży cukier brązowy w innowacyjnym opakowaniu Cukier w doypacku 500 g. Funkcjonalne, wytrzymałe opakowanie z korkiem umożliwia wielokrotne

kwiecień 2014 NR 4 wytrawnych potraw i sosów. idealnie pasuje jako dodatek do egzotycznych drinków. kolejnym cukrem brązowym trzcinowym w portfolio marki Polski cukier jest cukier brązowy kostka 500 g. opakowanie przypomina ciepłe kolory lata, słońca i daleko-

Polski Cukier – wszystkie oblicza słodkości ły, marki Polski cukier produkowany jest w siedmiu cukrowniach krajowej spółki cukrowej s.a. marka Polski została wyróżniona tytułem created in Poland superbrands, który dowodzi jej popularności i wiarygodności u klientów. dzięki zaufaniu klientów, firma dynamicznie się rozwija i wprowadza na rynek coraz więcej innowacyjnych produktów, które zadowolą nawet najbardziej wyszukane gusta. Cukier biały kryształ jest znany od dziesięcioleci. To cukier polecany między innymi do słodzenia gorących czy chłodnych napojów, pieczenia ciast i ciasteczek, przygotowywania przetworów. znajduje szerokie zastosowanie w codziennym życiu. jest to najpopularniejszy, klasyczny cukier o charakterystycznych kryształach i doskonałej rozpuszczalności. W asortymencie cukrów białych marki Polski cukier znajduje się także Cukier Drobny do pieczenia – 1 kg. jest to cukier o śnieżnobiałej barwie i charakterystycznej, bardzo drobnej granulacji, dzięki której bardzo szybko się rozpuszcza. doskonale nadaje się do wypieków, przygotowywania ciast, kremów i deserów. cukier drobny jest niezastąpiony w każdej kuchni. kolejny produkt, Cukier biały – gruba rafinada 500 g marki Pol-

Cukier biały puder bez dodatków 500 g, to cukier o aksamitnej strukturze, nieskazitelnej bieli i doskonałej sypkości. cukier puder nie zawiera dodatków typu antyzbrylacze. ze względu na rodzaj opakowania (opakowanie foliowe typu Pe/PeT) cukier ten przechowuje się wygodnie i praktycznie. jest szczególnie polecany do wypieku ciast i ciasteczek, przygotowywania lukru, dekorowania i posypywania. Cukier biały kostka w kartoniku 500 g marki Polski cukier, to krystalicznie biały cukier w formie dużych eleganckich kostek. Produkt ten jest idealny do słodzenia gorących napojów, a wygodna forma ułatwia jego stosowanie. Cukier biały Premium marki Polski cukier dzięki swej aksamitnej, wyrazistej strukturze i nieskazitelnej bieli stanowi produkt pierwszej kategorii. Ten krystaliczny cukier najwyższej jakości jest niezastąpiony w każdej kuchni i na stole. idealny do słodzenia napojów i wypieków. dostępny w opakowaniu 1 kg. nowością marki Polski cukier jest cukier biały w stickach, łatwo rozpuszczający się, pierwszej kategorii, drobny cukier biały, porcjowany w sticki o pojemności 5 g, po sto sztuk w opakowaniu. Pakowany w wygodne, podłużne, higieniczne

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru w Europie. jej udział w krajowym rynku wynosi blisko 40 procent, a pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału, mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce. siedem nowoczesnych cukrowni ksc s.a. to zakłady z wieloletnim doświadczeniem na rynku. zlokalizowane na terenie pięciu województw, przerabiają rocznie ponad 4 mln ton buraków dostarczanych przez ok. 16 tys. plantatorów, gospodarujących na ponad 78 tys. hektarów. Wszystkie produkują cukier odpowiadający normom europejskim, którego odbiorcami są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest firmą społecznie odpowiedzialną, która wspiera lokalne społeczności, dba o rozwój sportu, nauki, kultury i oświaty, podejmuje szeroko zakrojone działania charytatywne na rzecz swych pracowników, ich rodzin i organizacji społecznych oraz realizuje inwestycje czyniące produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. Przygotowując się do zniesienia kwot cukru w 2017 roku, ksc s.a. realizuje strategię zakładającą dywersyfikację działalności. W efekcie, spółkami zależny-

morskich klimatów. charakteryzuje się lekko karmelowym smakiem. Poręczna forma kostek ułatwia słodzenie. jest praktyczny w użyciu oraz idealny do słodzenia kawy i herbaty. nowością marki Polski cukier jest też Cukier brązowy w stickach. dzięki drobnej granulacji, szybko się rozpuszcza, a praktyczne opakowanie w sticki o pojemności 5 g po sto sztuk w opakowaniu, będzie niezastąpione w każdym gospodarstwie domowym, w gastronomii, podróży czy podczas spotkań.

Każde święta z Polskim Cukrem

Cukier brązowy przykładem innowacyjności inną kategorią produktów Polskiego cukru są cukry brązowe. Produkowane są one z trzciny cukrowej, jednej z najstarszych roślin uprawnych klimatu tropikalnego. od kilku lat cukier brązowy trzcinowy cieszy

mi ksc s.a. zostały m.in. Przedsiębiorstwo zbożowo-młynarskie „Pzz” w stoisławiu s.a., Polskie Przetwory sp. z o.o. i Fabryka cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. na bazie krajowej spółki cukrowej s.a. ma powstać silny, narodowy koncern rolno-spożywczy. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. sprzedaje swoje produkty pod marką Polski Cukier, która istnieje od 2002 roku, czyli od chwili powołania firmy. W 2009 roku nastąpiło graficzne odświeżenie i unowocześnienie logo marki Polski cukier. marka Polski cukier postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat narodowego charakteru ksc s.a., która pozostaje jedynym polskim producentem cukru na rodzimym rynku. dlatego centralnym i najważniejszym elementem graficznym logo jest nazwa „Polski cukier”, usytuowana na białym tle, symbolizującym cukier. Poza tłem, kolorystycznie logo jest zdominowane przez elegancki kolor granatowy, kojarzący się z profesjonalizmem. Granatowi towarzyszą błękit i czerwień. błękit nawiązuje do cukrowniczej tradycji, natomiast czerwień akcentuje najmocniejsze strony spółki: dynamiczny rozwój i nowoczesność, najwyższą jakość produktów, atrakcyjność dla kontrahentów oraz szeroką ofertę dla klientów.

otwieranie i zamykanie produktu, chroni przed zawilgoceniem i rozsypaniem. cukier brązowy znakomicie nadaje się do wypieków ciast, ciasteczek typu piernik i przygotowywania wykwintnych deserów. drobna granulacja szybko się rozpuszcza. drugim produktem jest Cukier BIO marki Polski cukier – to wysokogatunkowy cukier trzcinowy. Pochodzi z ekologicznych, certyfikowanych upraw trzciny cukrowej, z argentyny. To gwarancja najwyższej jakości produktu w nowoczesnej kuchni. idealnie sprawdzi się jako dodatek do napojów i drinków. Pomocny w pieczeniu i gotowaniu – nada wyjątkowy charakter ulubionym przysmakom. dostępny w opakowaniu 500 g. Cukier brązowy trzcinowy Demerara 500 g marki Polski cukier, to cukier trzcinowy o pięknym, złocistym kolorze, bursztynowym połysku i lekko karmelowym smaku. opakowaniem jest kartonik charakteryzujący się ciepłą, żółto-pomarańczową kolorystyką słońca i ciepłych krajów, z których pochodzi ten cukier. Pokazane są także pędy trzciny cukrowej, z której cukier brązowy jest wytwarzany. dzięki wycięciu w kartoniku w postaci „uśmiechu” nasi klienci mogą obejrzeć zawartość opakowania. cukier brązowy demerara doskonale nadaje się do słodzenia gorących napojów, wypieku ciemnych ciast oraz przygotowywania

Święta to czas pieczenia tradycyjnych ciast. a cukry marki Polski cukier szczególnie nadają się do sporządzania napełniających dom świąteczną atmosferą serników, bab i makowców. dlatego w okresie Świątecznym realizowane są kampanie promocyjne marki Polski cukier. o zaletach wysokiej jakości cukru Pudru 500 g bez dodatków oraz cukru do Pieczenia – drobny 1 kg, można się dowiedzieć z telewizji, internetu i radia. szerokie zastosowania cukrów marki Polski cukier można poznać w telewizjach śniadaniowych i programach kulinarnych. cukry marki Polski cukier ułatwią każdej Pani domu upieczenie nieziemskich ciast.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. to nie tylko cukier

oprócz doskonałej jakości cukrów marki Polski cukier, krajowa spółka cukrowa s.a. oferuje do sprzedaży produkty powstałe w trakcie procesu technologicznego związanego z produkcją cukru. należą do nich wysłodki buraczane, które są przeznaczone na paszę dla zwierząt hodowlanych. do gamy produktów powstałych w trakcie procesu technologicznego należy doliczyć też melasę. krajowa spółka cukrowa s.a. oferuje również do sprzedaży środki ochrony roślin i artykuły do produkcji rolnej, takie jak pestycydy, nawozy doglebowe i wapniowe, nasiona kukurydzy, rzepaku, gorczycy oraz zbóż, eko-groszek i włókniny. są to wyroby wielu renomowanych firm oferowane po konkurencyjnych cenach. n


kwiecień 2014 NR 4

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

7

Graniczny termin dla rolników ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkową działalność pozarolniczą

o

soby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą mają obowiązek udokumentowania w kasie w terminie do 31 maja przychodów z działalności pozarolniczej osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. za rok podatkowy 2013 graniczna kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3092 zł. kwota graniczna podlega corocznie waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. ogłasza ją minister właściwy ds. rozwoju wsi, w drodze obwieszczenia w dzienniku Urzędowym rP „monitor Polski”. niezłożenie w nieprzekraczalnym ustawowym terminie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia, że nie została przekroczona graniczna kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego to zaświadczenie lub oświadczenie należało zło-

żyć. dokumenty te można złożyć osobiście we właściwej dla ubezpieczonego jednostce kasy lub w formie elektronicznego wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ceidG-1). Podobne złożenie uniwersalnego wniosku na formularzu ceidG-1, z wypełnieniem odpowiedniej rubryki dotyczącej krUs, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o kontynuowaniu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w związku z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. zmiana rodzaju działalności pozarolniczej, jej zawieszenie lub zaprzestanie, powinny być zgłoszone przez ubezpieczonego do kasy, w terminie do 14 dni od zaistnienia takich okoliczności. Przepisy art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej w skrócie: u.s.r.), określające warunki, od spełnienia których osoba ubezpieczona w kasie może łączyć jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą, wprowadzono ustawą z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. stanowią one, że:

l przed rozpoczęciem/wznowieniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu rolnik/ domownik powinien nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata podlegać w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, tj. obowiązkowo. jednocześnie wymagane jest: l złożenie w kasie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia, w terminie 14 dni od rozpoczęcia pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej prowadzeniu, l dalsze prowadzenie działalności rolniczej lub wykonywanie stałej pracy (co dotyczy domowników rolnika) w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej w rozumieniu ww. ustawy. status pracownika, pozostawanie w stosunku służbowym, ustalone prawo do emerytury, renty lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych powodują, że warunki, o których mowa w art. 5a ustawy o u.s.r., nie będą spełnione. nie spełnią ich również ubezpieczone w kasie osoby podejmujące dodatko-

Fundusz Składkowy USR

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – zagrożenie hałasem

j

ednym z ważniejszych szkodliwych czynników środowiskowych występujących w rolnictwie jest hałas. Powstaje on podczas pracy takich maszyn, jak: ciągniki współpracujące z zespołami maszyn rolniczych, samobieżne maszyny rolnicze (kombajny zbożowe, kombajny buraczane, sieczkarnie, kosiarki pokosowe), maszyny rolnicze stacjonarne (młocarnie, śrutowniki, gniotowniki, rozdrabniacze, mieszalniki, sortowniki do ziemniaków, dojarki) oraz maszyny warsztatowo-budowlane (pilarki łańcuchowe spalinowe, pilarki tarczowe, sprężarki, przecinarki do metalu, szlifierki, wiertarki, spawarki, betoniarki). Podstawową jednostką napędową, najczęściej wykorzystywaną w rolnictwie, jest ciągnik rolniczy, dlatego maszyna ta jest głównym źródłem hałasu w środowisku rolnym. zagrożenie hałasem jest problemem mało znanym i w dużym stopniu niedocenianym, jeżeli chodzi o zagrożenia dla rolników. Wynika to z braku odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w rolnictwie (przez Państwową inspekcję Pracy oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne), niewykonywania badań środowiskowych i profilaktycznych, badań lekarskich oraz braku świadomości wśród samych rolników indywidualnych o istniejącym zagro-

żeniu (ubytek słuchu spowodowany hałasem nie stwarza bólu, postępuje powoli i najczęściej niezauważalnie). Przeprowadzone badania hałasu emitowanego podczas pracy różnych maszyn używanych w rolnictwie wykazały, że największe zagrożenie dla narządu słuchu stwarzają ciągniki rolnicze. hałas występujący na stanowisku obsługi ciągnika rolniczego i samojezdnej maszyny rolniczej charakteryzuje się dużą zmiennością w czasie. jego poziom zależy przede wszystkim od szybkości obrotowej silnika napędowego, elementów roboczych, a także od stopnia obciążenia silnika, a więc wiąże się bezpośrednio z rodzajem wykonywanej pracy przez określoną maszynę. istotny hałas emitują także: l samojezdne maszyny rolnicze l kosiarki pokosowe l kombajny zbożowe (bez kabiny) l stacjonarne maszyny rolnicze najwyższe wartości hałasu odnotowano dla: l gniotownika l maszyn warsztatowo-budowlanych przy czym szczególnie wyróżnia się: l pilarkę tarczową l szlifierkę kątową l pilarkę łańcuchową spalinową

badania hałasu ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych dowodzą, że na stanowisku obsługi tych pojazdów istnieje potencjalne zagrożenie dla słuchu operatorów. stopień tego zagrożenia był znacznie wyższy w latach 50. i 60., ponieważ dotyczył mało nowoczesnych modeli bez kabin lub z kabinami, które jednak nie tylko nie tłumiły docierających doń dźwięków, lecz niekiedy je wzmacniały. W ostatnich latach obserwuje się dość duży postęp w zakresie obniżania niepożądanych dźwięków. konstruowane i produkowane są ciągniki bardziej nowoczesne, o zwiększonej mocy, gabarytowo większe oraz wyposaża się je w dźwiękoszczelne kabiny, sprowadzające hałas do wartości zbliżonej do normatywnej lub niższej. ma to jednak dość istotne ograniczenia. aby kabina spełniała swoje zadania (tłumiące hałas), nie należałoby otwierać okien lub drzwi podczas pracy ciągnika. z jednej strony pociąga to za sobą konieczność instalowania klimatyzacji w kabinie, z uwagi na prace wykonywane w porze letniej. z ekonomicznego punktu widzenia jest to nierealne; stąd obserwowane jest często otwieranie okien lub drzwi przez kierowców podczas pracy w wysokiej temperaturze powietrza na zewnątrz. z drugiej zaś strony, kierowca jest zmuszony co pewien czas

wo działalność pozarolniczą jako: wspólnicy spółek prawa handlowego albo działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów: l o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, l z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. z uprawnieniem ubezpieczonego w kasie rolnika lub domownika do jednoczesnego prowadzenia rolniczej i pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej prowadzeniu wiąże się konieczność opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie obowiązuje ich w pojedynczej wysokości, jaką opłacają ubezpieczeni w krUs, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Oprac. KRUS

otwierać tylne okno, aby kontrolować w sposób akustyczny pracę doczepionej lub zawieszonej maszyny. Fakty te pogarszają warunki akustyczne i zwiększają stopień obciążenia hałasem. We wszystkich tych przypadkach, kiedy poziom hałasu na stanowisku operatora ciągnika rolniczego jest większy od dopuszczalnego, a równocześnie wszystkie inne sposoby zmniejszenia poziomu tego hałasu są trudne do natychmiastowego zrealizowania, należy stosować ochronniki słuchu. Warunkiem koniecznym uzyskania wystarczającej ochrony jest prawidłowy dobór ochronników do wielkości charakteryzujących występujący hałas. spośród maszyn pomocniczych (warsztatowych) używanych w gospodarstwach rolnych największe zagrożenie dla narządu słuchu (zwłaszcza przy dłuższej ekspozycji) stanowi pilarka tarczowa generująca hałas o wysokich i bardzo wysokich częstotliwościach. Warto pamiętać, że: l spośród maszyn stosowanych w rolnictwie, generujących hałas, największe zagrożenie dla narządu słuchu stwarzają ciągniki średniej i małej mocy, kombajny zbożowe oraz maszyny warsztatowo-budowlane, a zwłaszcza pilarki tarczowe l dotychczas uzyskane wyniki badań świadczą o występowaniu istotnego zagrożenia rolników hałasem, stwarzającego potencjalne ryzyko zawodowego ubytku słuchu l w przypadku, kiedy techniczne sposoby zmniejszenia hałasu występującego w rolniczym środowisku pracy są trudne do zrealizowania, należy stosować indywidualne ochronniki słuchu. Opracowanie: KRIR na podstawie publikacji na www.ciop.pl.


str.

8

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

kwiecień 2014 NR 4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od przeszło 20 lat świadczy ochronę ubezpieczeniową na terenie całego kraju. Specjalnością Towarzystwa są ubezpieczenia kierowane do środowisk rolniczych. na rok 2014 przygotowaliśmy bogatą ofertę ubezpieczeń, zapewniającą ochronę przed skutkami zdarzeń losowych całego mienia, będącego w posiadaniu każdego rolnika. w ofercie tej znajdują się zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dobrowolne. stosowane zniżki przy naliczaniu składki za ubezpieczenie czynią ofertę TUw „TUw” bardzo atrakcyjną. oferta nasza pozwala spełnić obowiązek w zakresie ubezpieczenia: n budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, n odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, n odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

jako jeden z niewielu zakładów ubezpieczeń oferujemy ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych w ramach umowy zawartej z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczenie to umożliwia też spełnienie obowiązku ubezpieczenia upraw, który wynika z tej ustawy. Ponadto oferujemy ubezpieczenia upraw i zwierząt w szerszym zakresie niż ubezpieczenia dopłatowe, a także ubezpieczenia drobiu w chowie fermowym, mienia ruchomego, maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego, ruchomości domowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowie-

dzialności cywilnej kombajnisty oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. w ostatnich latach zagrożenie spowodowane nagłymi i gwałtownymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi nasiliło się. Przekonało się o tym już wielu rolników. w konsekwencji

niejedno gospodarstwo utraciło płynność finansową. Umowa ubezpieczenia zawarta z TUw„TUw” może uchronić przed takim scenariuszem, a także w razie nieszczęścia, umożliwi skorzystanie z pomocy realizowanej z budżetu państwa (np. niskiego oprocentowania kredytów).

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszych Placówek, których adresy można znaleźć na oficjalnej stronie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” www.tuw.pl

Projekt_poziom:Layout 1 25-03-2014 08:55 Strona 1

44 tys. nowych miejsc pracy na wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pomógł w utworzeniu 44 tys. nowych miejsc pracy. Powstały one dzięki pomocy finansowej udzielonej przedsiębiorcom i rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dwóch działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Przedsiębiorczość mieszkańców terenów wiejskich oraz małych miasteczek, wsparta środkami z Agencji, zaowocowała powstaniem lub rozwojem m.in. przedszkoli, salonów fryzjerskich, restauracji, placówek handlowych, warsztatów samochodowych, fabryczek mebli, zakładów budowlanych, a także firm świadczących usługi informatyczne czy księgowe. Jak często z satysfakcją podkreśla w publicznych wystąpieniach prezes ARiMR Andrzej Gross - Polska prowincja nie tylko pięknieje w oczach, ale przybywa tam także miejsc pracy i poprawia się znacznie jakość życia. Te pozytywne zmiany są zgodne z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Tworzenie nowych miejsc pracy jest kluczowym ich elementem, gdyż wieś, obok swojej tradycyjnej roli producenta żywności, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem i przestrzeń życiowa mieszkańców wsi pracujących w miastach. Dlatego na terenach wiejskich niezbędne jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju tych obszarów, poprawy jakości życia, aktywizacji ekonomicznej i społecznej, a także do zwiększania dostępności i poziomu usług. Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” chyba w największym stopniu służy realizacji tych zadań. Pomoc z niego kierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich nie zajmujących się rolnictwem, czyli do osób, które nie są w pełnym zakresie ubezpieczone w KRUS. Wysokość wsparcia zależy od liczby nowo powstałych miejsc pracy. I tak za utworzenie jednego miejsca można otrzymać 100 tys. zł, dwóch - 200 tys. zł, a za powstanie trzech i więcej - 300 tys. zł. ARiMR refunduje 50% kosztów poniesionych na „zbudowanie” miejsca pracy, przy czym muszą to być tzw. koszty kwalifikowalne. Dodatkowo, żeby nie stracić przyznanego wsparcia, takie nowo powstałe miejsca pracy trzeba utrzymać przez 2 lata, licząc od momentu otrzymania pomocy. Budżet na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, zarezerwowany w PROW 2007- 2013, wynosi prawie 4,5 mld zł. Podczas dotychczasowych 4 naborów Agencja przyjęła ponad 45 tys. wnio-

sków, w których beneficjenci ubiegali się o przyznanie im w sumie ponad 8,9 mld zł. Ponieważ jednak wiele ze złożonych wniosków nie można było zakwalifikować do pozytywnego rozpatrzenia, bo zawierały błędy, bądź wnioskujący wycofali je, lub też dlatego, że zostały złożone przez osoby, które są mieszkańcami dużych miast, by pieniądze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” się nie zmarnowały (trzeba je rozliczyć, jak zresztą cały PROW 2007-2013, do końca 2015 r.), niewykorzystaną część trzeba będzie rozdysponować w ramach innych działań. Do tej pory ARiMR podpisała umowy o przyznaniu pomocy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z ponad 12 tys. przedsiębiorców, na łączną kwotę 2,3 mld zł. Agencja uznała, że spełnili oni formalne kryteria i złożyli prawidłowo wypełnione wnioski. Na razie, po rozliczeniu zrealizowanych inwestycji, ARiMR przekazała mikroprzedsiębiorcom ok. 1,5 mld zł. Dzięki tym pieniądzom na terenach wiejskich powstało ponad 25 tys. nowych miejsc pracy. Nowe miejsca pracy niezwiązane z rolnictwem tworzą na wsi także rolnicy lub ich współmałżonkowie oraz domownicy. Tu z pomocą przychodzi wsparcie z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Na tą pomoc Agencja dysponowała kwotą 1,47 mld zł. Była ona przeznaczona dla rolników, którzy poprzez rozwój działalności pozarolniczej chcieli zróżnicować źródła swoich dochodów. ARiMR przyjęła 29 tys. wniosków na kwotę 2,6 mld zł. Dotychczas podpisano ponad 15 tys. umów na łączną kwotę 1,3 mld zł. Agencja obecnie rozpatruje jeszcze 645 wniosków i wszystko wskazuje, że w tym wypadku limit środków na to działanie zostanie w pełni wykorzystany. O pieniądze na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi można ubiegać się także za pośrednictwem lokalnych grup działania funkcjonujących w gminach oraz urzę-dach marszałkowskich. Służą temu działania zapisane w PROW 2007-2013 w tzw. Osi Leader. W tym przypadku ARiMR nie rozpatruje wniosków, a jedynie pełni funkcję agencji płatniczej. Dotychczas dzięki temu wsparciu powstało ponad 3 tys. miejsc pracy. Utworzenie przy wsparciu z PROW 2007-2013 w sumie 44 tys. nowych miejsc pracy na terenach wiejskich cieszy, zwłaszcza że z pewnością powstało ich jeszcze więcej. Wynika to z tego, że po powstaniu nowej, nawet małej firmy, tworzy się wokół niej sieć powiązań biznesowych, a te powiązania generują kolejne miejsca pracy. Działa stara zasada: „pieniądz robi pieniądz”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Instytucja wdrażająca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Wieś nr 4/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 4/2014  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement