__MAIN_TEXT__

Page 1

72 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

kwiecień 2017 NR 4

NR 4 (130) kwiecień 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Rola kobiet w środowisku wiejskim Czytaj na stronie 74

Potrzebne zmiany w obrocie ziemią

Zmiany w działaniu rolnośrodowiskowoklimatycznym Czytaj na stronie 74

KRIR na Targach Agrotech Czytaj na stronie 75

Wnioski o dopłaty do 15 czerwca tylko wyjątkowo Czytaj na stronie 76

Nowe wymogi dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta Czytaj na stronie 76

Trwa likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych Czytaj na stronie 77

Przeciw ograniczeniu dopłat Czytaj na stronie 77

64. Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej Czytaj na stronie 78

Obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych Czytaj na stronie 78

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 79

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie prezesów wojewódzkich izb rolniczych z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem, sekretarzem Stanu w MRiRW Zbigniewem Babalskim, prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW Zbigniewem Abramowiczem.

C

elem spotkania była dyskusja nad nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Prezesi wojewódzkich izb rolniczych stwierdzili, że obowiązujące przepisy są dobre, ale należy je zmienić w celu racjonalnego wykorzystania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Główne zastrzeżenia pojawiają się w obszarze funkcjonowania rad społecznych przy dyrektorach Oddziałów Terenowych ANR. Owe rady działają bez regulaminu oraz nie wiadomo czy organizacje wchodzące skład rady posiadają legitymację demokratyczną i czy mają struktury wojewódzkie do reprezentowania danego regionu. Samorząd rolniczy nie wie również, w jakim zakresie uznawana jest opinia rady w sprawie dzierżawy czy sprzedaży danego gruntu. Zgłoszono również potrzebę zmiany kryteriów przetargowych i ich regionalizacji. Zwrócono uwagę na brak podstaw prawnych do wydawania przez izby rolnicze opinii czy nabywca nie-

ruchomości daje rękojmię należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego. W dalszej części spotkania dyskutowano na temat nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Samorząd rolniczy zgłosił gotowość pogłębienia współpracy z MRiRW oraz nowo powstającym Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Stanowisko KRIR w sprawie działań ANR Już 9 marca 2017 r. podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, członkowie samorządu rolniczego przyjęli stanowisko w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie obrotu gruntami i funkcjonowania rad społecznych przy ANR. Krajowa Rada Izb Rolniczych analizując działania Agencji Nieruchomości Rolnych po nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491) stwierdziła, iż właściwe zapisy ustawowe odnośnie kształtowania

ustroju rolnego, wykonywane przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie do końca przynoszą pozytywne, zakładane uprzednio skutki. W tym najważniejszego tj. tworzenia warunków w celu racjonalnego wykorzystania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i poprawienia struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Najdalej idące zastrzeżenia pojawiają się w obszarze związanym z działaniem tak zwanych rad społecznych przy dyrektorach oddziałów terenowych ANR. Skład owych rad nie odzwierciedla struktury obszaru gospodarczego związanego z rolnictwem. Izby rolnicze poprzez legitymację demokratyczną oraz wieloletnie doświadczenie związane z wypracowywaniem opinii, wymianą informacji, nabyły najszerszą wiedzę odnośnie dzierżawionej ziemi. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że dyrektorzy OT ANR powinni przed powołaniem do rady społecznej sprawdzić: ■■czy organizacje wchodzące w skład poszczególnych rad społecznych posiadają legitymację demokratyczną; ■■czy organizacje wchodzące w skład poszczególnych rad społecznych mają struktury wojewódzkie do reprezentowania danego regionu, czy mają struktury powiatowe i gminne do reprezentowania rolników z danego terenu;


kwiecień 2017 NR 4 ■■jakie środowiska są tam reprezentowane, a przede wszystkim czy interesy rolników indywidualnych w terenie są reprezentowane właściwie co do obrotu gruntami rolnymi.

Problemy w funkcjonowaniu rad społecznych

Ponadto, Krajowa Rada Izb Rolniczych zauważyła następujące problemy w funkcjonowaniu rad społecznych: ■■brak jednolitych zasad i regulaminów dotyczących funkcjonowania rad społecznych, np. czy obecność jednej osoby z rady społecznej można uznać za konsultacje społeczne, dlaczego nie jest wymagane quorum; ■■w jakim zakresie jest uznawana przez ANR opinia rady w sprawie dzierżawy czy sprzedaży danego gruntu; ■■błędnie ustalane są kryteria przetargowe (często zachwiane proporcje pomiędzy punktacją np. tak samo jest punktowany rolnik posiadający 1 ha co 18 ha), ■■brak jest podstaw prawnych do wydawania przez izby rolnicze opinii czy wskazany nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Organ administracji

może domagać się od innego organu opinii, jeżeli wynika to z konkretnych przepisów prawnych zawartych w aktach normatywnych; obowiązek dla organów izb rolniczych do wydawania opinii czy wskazany nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego nie wynika w szczególności z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.); obowiązek taki nie wynika również z przepisów kpa.

Zbyt mało informacji Obecnie prezesi wojewódzkich izb rolniczych wskazują na brak możliwości uzyskania przez izby rolnicze niektó-

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H rych województw informacji na temat: ■■Iie umów dzierżawy zawarto po 01 maja 2016 roku; ■■kim są podmioty wydzierżawiające (rolnicy indywidualni czy podmioty prawa handlowego); ■■ ile umów dzierżawy i z jakimi podmiotami przedłużono w latach 2014–2016; ■■jakie były powody przedłużenia tych umów oraz kto ze strony podejmował decyzje w tym zakresie; ■■jakie działania były podejmowane w sytuacji, gdy nie przedłużono trwania umów dzierżawy; ■■jaka powierzchnia nieruchomości powróciła do Zasobu Skarbu Państwa, ■■jaka powierzchnia jest przedmiotem działań windykacyjnych; ■■jakie czynności podjęto w celu odzyskania nieruchomości posiadanych bez tytułu prawnego. Ponadto, Krajowa Rada Izb Rolniczych podkreśliła, że do chwili obecnej obowiązują podpisane zasady współpracy wypracowane pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnej a Krajową Radą Izb Rolniczych, zawarte w dniu 21.01.2015 r. w Warszawie przez prezesów, a dotyczące roli izb rolniczych przy obrocie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zasady współpracy ustalone zostały na czas nieokreślony i do chwili obecnej niezmienione.

Nieskuteczne działania zabezpieczające Wskazując na działania Agencji Nieruchomości Rolnych odnośnie realizowania obowiązków ustawowych Krajowa Rada Izba Rolniczych wskazała, iż ANR nie podejmuje skutecznych działań, o których informowały izby rolnicze odnośnie zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa, co do żądania zwrotu nieruchomości będących we władaniu innych osób bez tytułu prawnego. Co więcej, rolnicy wielokrotnie wskazywali na fakt, iż dokonywano tak zwanych „technicznych przedłu-

żeń umów dzierżawy” w ten sposób, iż podmioty prawa handlowego po zakończonych zbiorach zamiast dokonywać zwrotu nieruchomości natychmiastowo przy użyciu znacznych środków dokonywały zasiewów stawiając w ten sposób ANR przed faktem dokonanym tym samym blokując rozdysponowanie gruntów pomiędzy rolników w ramach gospodarstw rodzinnych. Krajowa Rada Izb Rolniczych krytycznie ocenia podejmowane kroki prawne w tym zakresie. Stwierdza natomiast fakt, iż praktyka ta doprowadziła do konfliktów z rolnikami, które to stały się kanwą pociągania do odpowiedzialności karnej rolników. Ponadto, pomimo szeregu wniosków do chwili obecnej ANR nie udostępniła danych na temat wysokości roszczeń Skarbu Państwa wobec bezumownych użytkowników oraz danych w zakresie wartości nieruchomości, które na zasadzie czynności cywilnych odpłatnych powinny zostać zwrócone do zasobu Skarbu Państwa. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że programy restrukturyzacyjne spowodowały nieuzasadnione ekonomicznie podziały nieruchomości rolnych. Podziały spowodowały, iż osoby dysponujące kilkoma hektarami w ciągu jednego przetargu powiększyły powierzchnie nieruchomości o kilkaset a nawet 1000 procent. Działanie to zdaje się nie wypełnia zadań określonych przepisami omawianej ustawy. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że analizując działania Agencji Nieruchomości Rolnych na poziomie krajowym należy stwierdzić o niedostatecznej realizacji zadań określonych ustawą oraz pozostałymi źródłami prawa. Od czasu zmiany na stanowisku prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych właściwie nie dokonano zmian organizacyjnych oraz personalnych, dostosowujących ANR do zapisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych, które to zmiany mogły

PW

73

faktycznie usprawnić działania organu administracji.

Konieczne zwiększenie nadzoru Krajowa Rada Izb Rolniczych ma wątpliwości czy nadzór ANR nad wykonywaniem umów dzierżawy oraz umów sprzedaży jest właściwy (zwiększenie nadzoru w tym zakresie wyraźnie zaleca Najwyższa Izba Kontroli jako jeden z głównych wniosków pokontrolnych zawartych w raportach NIK). Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami Agencji Nieruchomości Rolnych przejawiającymi się przede wszystkim w: ■■niewykonywaniu zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, ■■ nie wykonaniu raportów otwarcia w czasie zmiany kadry kierowniczej ANR, ■■ dokonywaniu obrotu nieruchomościami rolnymi bez zasięgnięcia obligatoryjnej opinii samorządu rolniczego, ■■przeprowadzanie procedury przetargowej w sposób wadliwy np. poprzez rozpatrywanie zastrzeżeń przetargowych składanych przez osoby nieuprawnione. ANR poprzez zaniechanie stosowanych pouczeń oraz określenie, iż takie zachowanie jest łamaniem przepisów prawa karnego, doprowadziła do nieuzasadnionego przedłużenia procedury związanej z zawieraniem umów dzierżaw. Przedstawiając powyższe w związku z planami konsolidacji Agencji Nieruchomości Rolnych z Agencją Rynku Rolnego – Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskuje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o ustawowe umocowanie izb rolniczych przy nowo tworzonej instytucji – Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odnośnie zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą na wzór francuski. Izby rolnicze powinny być partnerem dla nowo tworzonego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Opracowanie: KRIR


74 PW

W

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

kwiecień 2017 NR 4

Rola kobiet w środowisku wiejskim

dniach 9–10 marca 2017 r. w Krakowie odbyła się kolejna konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zorganizowana przez Małopolską Izbę Rolniczą pt. „Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”, w której udział wziął członek zarządu KRIR – Stanisław Bartman. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki wraz z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Wojciechem Kozakiem oraz I wicewojewodą małopolskim – Józefem Gawronem. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualną oceną zagrożeń środowiskowych dla ludności miast i obszarów wiejskich oraz ze zmianami demograficznymi i procesami migracyjnymi na tle rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, które zaprezentowali kolejno Paweł Ciećko z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dr hab. Wioletta Kna-

pik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z kolei o aktualnej roli kobiet w środowisku wiejskim w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie wykład wygłosił prof. dr hab. Czesław Nowak, kierownik Katedry Rolnictwa Światowego i Doradztwa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W drugim dniu konferencji lek. wet. Agnieszka Zacharzewska z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego omówiła aktualne przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego oraz chowu i hodowli zwierząt. W trakcie dyskusji uczestniczki konferencji zwracały uwagę na wiele problemów, z którymi rolnicy muszą się borykać m.in. ustawa Prawo łowieckie, kwestia przetrzymywania drobiu w małych gospodarstwach, czy działek rolnych pozostawionych do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe. Opracowanie: KRIR

Artykuł sponsorowany

Zmiany w działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym

W

odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania„Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, samorząd rolniczy przekazał swoje uwagi. Samorząd rolniczy zaproponował rozszerzyć sugerowane zmiany w ten sposób, aby umożliwić rolnikowi realizację takich samych zobowiązań, jak realizowane dotychczas, również w ramach pakietu 1„Rolnictwo zrównoważone” na dokupionych lub dzierżawionych działkach. Zaproponowano do grupy upraw kwalifikujących się do dopłaty w ramach pakietu 1 „Rolnictwo zrównoważone” dodać również tymianek. Jest to roślina miododajna, dobrze rośnie na glebach średnich o wysokiej kulturze o odczynie zasadowym. W województwie lubelskim uprawiana popularnie, wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. W załączniku nr 2 do rozporządzenia zaproponowano wprowadzić takie zmiany, aby w Pakiecie „Ochrona gleb i wód” możliwe było uprawianie mie-

szanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, ale bez określania procentowego składu poszczególnych gatunków. Konsekwentnie należałoby wprowadzić zmiany w sankcjonowaniu rolników. Obecnie wymaga się, aby gatunek dominujący w mieszance nie przekraczał 70% składu. Z punktu widzenia środowiska już samo wsianie 3 gatunków wpływa korzystnie na glebę. Ustalanie składu gatunkowego jest trudne, a często wschody nie odzwierciedlają zasianego składu mieszanki. Ponadto przy zmianie rozporządzenia zaproponowano wprowadzić złagodzenie wymogu 10% udziału głównych upraw w ramach„Rolnictwa zrównoważonego”. Dla rolnika najważniejszym czynnikiem decydującym o ustalaniu płodozmianu jest zapotrzebowanie rynkowe i aktualna powierzchnia działek rolnych.

„Sankcje wsteczne” niedopuszczalne Kolejnym problemem jest wysokość stosowanych zgodnie z art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014„sankcji wstecznych”, których wysokość ma być taka sama, jak wysokość zmniejszeń stosowanych w danym roku, w którym stwierdzono uchybienie w przestrzeganiu przez beneficjenta zobowiązania rolnośrodowisko-

wo-klimatycznego i ma uwzględniać taki sam zasięg, dotkliwość i trwałość danego uchybienia. Wśród beneficjentów działania rolnośrodowiskowego 2007–2013 zauważa się niechęć do przystępowania do realizacji programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014–2020, po zakończeniu zobowiązań 2007–2013. Wynika to między innymi z dużo większych sankcji stosowanych w ramach programu, a dodatkowo stosowania właśnie „sankcji wstecznych”. Np. jeśli w wyniku kontroli na miejscu w przypadku np. pakietu 2. Ochrona gleb i wód, kontrola stwierdzi uprawę mieszanki w poplonie złożonej z 2 roślin, bo 3 roślina wypadnie z różnych przyczyn, np. po prostu nie wzejdzie, wówczas beneficjent działania poniesie takie same sankcje w stosunku do poprzednich lat, w których uprawa była udana i na polu były widoczne 3 rośliny w mieszance poplonowej. Albo inny przypadek, gdy rolnik pomyli się i pozostawi na łące inny niż wskazany w planie rolnośrodowiskowym fragment nieskoszony, w ramach np. pakietu 4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO. Wówczas takie same sankcje poniesie w stosunku do poprzednich lat, gdy wszystko wykonał poprawnie. W opinii samorządu rolniczego stosowanie kar wstecznie w stosunku do pra-

widłowo prowadzonych upraw jest niedopuszczalne. W uzasadnieniu do projektu ustawodawca podkreśla efekt długofalowy prowadzonych działań w ramach programu rolnośrodowiskowego. Jednak wprowadzanie takich samych „sankcji wstecznych” spowoduje jeszcze większą niechęć rolników do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, obawy przed przystępowaniem do programu, a co za tym idzie, utratę właśnie tej długofalowości działań prośrodowiskowych. W obecnych czasach, gdy zauważa się intensyfikację rolnictwa, w związku z uprawą bardziej plennych roślin, większej wydajności zwierząt, lepszymi, bardziej skutecznymi środkami ochrony roślin, paszami itd., wprowadzanie bardziej obostrzonych wymogów i sankcji spowoduje spadek ilości beneficjentów działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, a kary stosowane wstecz są niedopuszczalne. Podkreślono, że wśród beneficjentów działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, którzy rozpoczęli realizację programu w 2015 i 2016 roku, wprowadzanie corocznych zmian – w tym zaostrzanie sankcji – powoduje niechęć do prowadzenia takich upraw oraz brak zaufania do ustawodawcy. Opracowanie: KRIR


kwiecień 2017 NR 4

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

Artykuł sponsorowany

KRIR na Targach Agrotech

W dniach 17–19 marca 2017 r. w Kielcach odbyły się XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. W 11 halach Targów Kielce na 63 000 metrów kwadratowych zgromadzono ponad 700 firm z 17 krajów świata, najbardziej utytułowane ciągniki i tysiące maszyn rolniczych. W Targach ze stoiskiem uczestniczyła także Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W

dniu 17 marca 2017 r. w uroczystym otwarciu Targów, którego dokonał minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, wiceprezes KRIR Mirosław Borowski oraz członek zarządu KRIR Robert Nowak. W Targach brało udział 6 dele-

dotyczyło współpracy przy organizacji przez Targi Kielce Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej EuroAgro we Lwowie. Członek zarządu KRIR Robert Nowak wziął udział w 35. Finale Krajowym Ursus Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez Związek Mło-

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i wiceprezes KRIR Mirosław Borowski wręczyli zastępcy prezesa ARR Jarosławowi Ołowskiemu puchar za wieloletnie działania na rzecz rolników

Prezes KRIR podczas konferencji „Wzmacniamy Polskie Rolnictwo” omówił współpracę samorządu rolniczego z resortem rolnictwa oraz rolę i zadania izb rolniczych

Wiktor Szmulewicz wraz z przedstawicielami Lubelskiej Izby Rolniczej wziął udział w spotkaniu z delegacją z Ukrainy

gacji zagranicznych. Gościem uroczystości otwarcia był Abdesselam Chelghoum minister rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa Ludowo-Demokratycznej Republiki Algierii oraz delegacje z Konga, Serbii, Holandii, Ukrainy, Finlandii. Prezes KRIR wraz z przedstawicielami Lubelskiej Izby Rolniczej wziął udział w spotkaniu z delegacją z Ukrainy, które

sumował ostatnie miesiące pracy resortu rolnictwa oraz przedstawił plan działań na rok 2017. Zaprezentowano również założenia polityki rolnej rządu w obszarze rolnictwa. Prezes KRIR omówił współpracę samorządu rolniczego z resortem rolnictwa oraz rolę i zadania izb rolniczych. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród Targów, prezes KRIR oraz wice-

dzieży Wiejskich oraz wręczył ufundowane przez samorząd rolniczy nagrody dla dziesiątki finalistów. Prezes KRIR wziął także udział w organizowanej przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi wraz z urzędem wojewódzkim woj. świętokrzyskiego konferencji „Wzmacniamy Polskie Rolnictwo”. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji pod-

prezes KRIR wręczyli puchar Prezesa KRIR dla Agencji Rynku Rolnego za wieloletnie działania na rzecz rolników, w tym stabilizacji rynków rolnych oraz promocji polskich produktów rolnych, który odebrał zastępca prezesa ARR Jarosław Ołowski. Opracowanie: KRIR

Członek zarządu KRIR Robert Nowak wręczył ufundowane przez samorząd rolniczy nagrody dla dziesiątki finalistów Ursus Olimpiady Młodych Producentów Rolnych


76 PW

kwiecień 2017 NR 4

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Wnioski o dopłaty do 15 czerwca tylko wyjątkowo

W

odpowiedzi na pismo zarządu KRIR, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, dotyczące wydłużenia na stałe - począwszy od 2017 r. – terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ekologicznych oraz ONW do dnia 15 czerwca, ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi poinformowało, iż kwestia ta była przedmiotem dyskusji i szczegółowych analiz z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z lat wcześniejszych. W odpowiedzi podkreślono, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014, państwa członkowskie określają ostateczne terminy, w których pojedynczy wniosek, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane. Ostateczne terminy przypadają nie później niż dnia 15 maja każdego roku. W Polsce ze względu na uwarunkowania klimatyczne, zastosowano maksymalny termin składania wniosków, jaki dopuszcza prawo unijne, tj. do dnia 15 maja. Podkreślono zatem, że przyjęcie przepisów, które przesuwałyby termin składania wniosków o przyznanie płatności o miesiąc tj. do 15 czerwca każdego roku, wymagałoby zmiany nie tylko przepisów krajowych, ale przede wszystkim zmiany przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie oraz akceptacji takiej zmiany przez większość państw członkowskich UE.

Utrudnienia dla Agencji…

Dodatkowo, zdaniem resortu rolnictwa, zmiana terminu składania wnio-

sków o przyznanie płatności może znacząco wpływać na weryfikację dotychczasowych terminów całości działań realizowanych przez agencję płatniczą w ramach obsługi wniosków, zarówno w ramach płatności bezpośrednich, jak i w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich. Mając to na uwadze, zapoznano się również ze stanowiskiem i szczegółową oceną wnioskowanej przez izby rolnicze kwestii przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialnego za prawidłową realizację i wydatkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu UE. Poinformowano, że zgodnie z tą opinią, przesunięcie terminu składania wniosków nie ma wpływu na równomierność składania wniosków o przyznanie płatności. Z dotychczasowych doświadczeń ARiMR wynika bowiem, że około 60% wniosków składanych jest w ostatnich dwóch tygodniach podstawowego terminu na ich złożenie. Podkreślono, że należy pamiętać, że przesunięcie podstawowego terminu skutkuje także przesunięciem ostatecznego terminu składania wniosków na dzień ok. 10 lipca. Tak późne składanie dużej liczby wniosków o przyznanie płatności skutkuje wydłużeniem terminu na wprowadzanie danych do systemu informatycznego Agencji, przeprowadzanie kontroli kompletności oraz kontroli administracyjnych. Co za tym idzie, podejście takie stanowić może zagrożenie dla akceptowanych i wymaganych przez służby Komisji Europejskiej terminów realizacji nie tylko kontroli administracyjnej, ale również kontroli na miejscu, szczególnie w zakresie dywersyfikacji upraw, zasady

wzajemnej zgodności, a także pozostałych kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich, ONW, płatności rolnośrodowiskowej, płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej. Ponadto, na proces typowania do kontroli na miejscu, procedury przetargowe na wykonywanie zadań zlecanych wykonawcom zewnętrznym, zgodnie z prawem zamówień publicznych.

… i dla kontroli

Przedłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności, zdaniem MRiRW, skraca czas na przeprowadzenie kontroli administracyjnych, które są niezbędne również do realizacji zaliczek na poczet płatności. W przypadku niewyjaśnienia stwierdzonych błędów do dnia naliczania zaliczek, działki obarczone błędami nie są uwzględniane przy ustalaniu powierzchni kwalifikującej się do zaliczek, ze względu na brak zakończonej dla nich kontroli administracyjnej. Biorąc to pod uwagę, resort rolnictwa przekazał, że propozycja zmiany terminu składania wniosków o przyznanie płatności powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście, jakim jest całokształt wdrażania instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Tymczasem zwrócono uwagę, że należy mieć również na względzie oczekiwania beneficjentów do jak najszybszej wypłaty środków pomocowych tj. już od 1 grudnia każdego roku. Ponadto, podkreślono, że w 2016 r. MRiRW zwracało się już do Komisji Europejskiej z prośbą o wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płat-

W

drobnotowarowych gospodarstw, które sporadycznie sprzedają swoje produkty, głównie poprzez sprzedaż bezpośrednią, niektóre nowe wymogi wydają się być nadmierne (zwiększające biurokrację) i uciążliwe w ich stosowaniu. Wątpliwości samorządu rolniczego dotyczą przepisu w ustępie 2. §1 projektu rozporządzenia, który stanowi o obowiązku prowadzenia szczególnej ewidencji wjazdów i wyjazdów środków transportu oraz osób odwiedzających gospodarstwo. Również problemem dla nich może być zabezpieczenie budynków gospodarczych przed dostępem kotów i psów utrzymywanych w gospodarstwie. Szczególnie w przypadku obór kurtynowych. Wymóg ten z punktu widzenia zabezpieczenia gospodarstw przed wprowadzeniem chorób zakaźnych nie wydaje się być konieczny, ponieważ rozporządzenie

Opracowanie: KRIR

O problemach łowieckich

W

nie stanowi o zabezpieczeniu wybiegów, okólników i pastwisk. Należy przy tym zauważyć, iż w wielu gospodarstwach psy są wykorzystywane jako psy pasterskie i z racji tego, również poza okresem pastwiskowym, powinny mieć codzienny kontakt ze zwierzętami. Natomiast koty jak również, pewne rasy psów przebywając w budynkach gospodarczych z powodzeniem zabezpieczają je przez dostępem gryzoni. Zwracamy również uwagę na brak precyzyjnego określenia w pkt. 8) ust. 1 §1 projektu – jakiego rodzaju sprzętu i urządzeń przepis ten tyczy. Może być sytuacja, gdzie urządzenia takie jak: poskromy, klatki do przewozu zwierząt, kolczykownice lub tatuownice oraz urządzania i aparaty do oszałamiania zwierząt podczas uboju, używane są wspólnie przez grupę rolników.

dniu 22 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz wojewódzkich izb rolniczych. Podczas spotkania ministerstwo środowiska poinformowało o stanie prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz podjętych przez Polski Związek Łowiecki działań nadzorczo- kontrolnych wobec działalności niektórych kół łowieckich. Ministerstwo środowiska przyznało również, że faktyczny stan zwierzyny zdecydowanie przekracza optymalną dla środowiska i rolników liczebność. Podsekretarz Stanu Andrzej Konieczny zaznaczył, że sukcesywnie będą wydane decyzje umożliwiające zwiększenie odstrzałów, a szczególnie będzie to odnosiło się do gatunków dużych (łoś, jeleń). Przedstawiciel Lasów Państwowych omówił stan zwierzyny oraz realizację odstrzałów, jak również zaznaczył konieczność zmniejszenia populacji zwierzyny, szczególnie jeleni oraz dzików. Przedstawiciele izb rolniczych zaznaczyli konieczność jak najszybszego wprowadzenia przepisów ustawy Prawo łowieckie, która uzyskała pozytywną opinię samorządu rolniczego. Podkreślono konieczność obliczenia przez Polski Związek Łowiecki stanu zwierzyny oraz dokonywania niezależnej oceny szkód łowieckich. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił konieczność zwiększenia środków finansowych w ramach Funduszu Odszkodowawczego. Podczas spotkania padł m.in. wniosek o włączeniu obcych gatunków (np. muflonów) wprowadzonych przez koła łowieckie, a wyrządzających szkody w uprawach rolnych, na listę gatunków, za których szkody będzie odpowiadać koło łowieckie.

Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR

Nowe wymogi dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta

odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi. W opinii zarządu KRIR wprowadzenie w projekcie niektórych dodatkowych warunków, w stosunku do przepisów rozporządzenia z 18 września 2003 r. (Dz.U. 168 poz. 1643), dla specjalistycznych gospodarstw i wielkotowarowych ferm wydaje się, że nie będzie stanowiło problemów z ich zastosowaniem i przestrzeganiem, gdyż w większości budynki gospodarcze służące produkcji zwierzęcej są wydzielone z pozostałej części gospodarstwa. Natomiast dla małych

ności. W świetle tych doświadczeń oraz przeprowadzonej analizy przedmiotowej kwestii, stwierdzono, że wniosek przekazany przez izby rolnicze dotyczący wydłużenia terminu składnia wniosków, w konsekwencji może wydłużyć cały proces obsługi i wypłaty należnych rolnikom środków. Dlatego, w opinii resortu rolnictwa, możliwość wydłużenia tego terminu należy wykorzystywać jedynie w sytuacjach wyjątkowych.


kwiecień 2017 NR 4

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

77

Trwa likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych

Z

arząd KRIR zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa w związku z licznymi sygnałami od rolników dotyczącymi rozwieszania na przejazdach kolejowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA informacji w sprawie likwidacji przejazdów i przejść kolejowo-drogowych zlokalizowanych na drogach wewnętrznych gmin.

prawnego, nie ma obowiązku dalszego jego utrzymywania.

Chcesz przejechać – podpisz umowę

Konieczne przekształcenie statusu drogi? Samorząd rolniczy przekazał, że według otrzymanych informacji, jednym z warunków utrzymania przejazdu jest przekształcenie przez gminę drogi wewnętrznej w drogę publiczną, co wymaga czasu, jest kosztowne i niedostatecznie uzasadnione z punktu widzenia gminy jako wydatku publicznego, ale wręcz niezbędne z pozycji właściciela nieruchomości, która mieści się po drugiej stronie przejazdu kolejowego. W wielu przypadkach dotychczasowy przejazd jest jedynym (i jedynie możliwym) dojazdem do pola. Rozwiązaniem proponowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest podpisanie przez potencjalnego użytkownika (osobę, firmę) z PKP skomplikowanej umowy na utrzymanie przejazdu, co jest, zdaniem samorządu rolniczego, nie do zaakceptowania, z uwagi na brak możliwości zapewnienia przez użytkownika obowiązujących zasad utrzymania przejazdu czy bezpieczeństwa innych osób z niego korzystających i wzięcia całej odpowiedzialności za utrzymanie i ewentualne zdarzenia, które mogą mieć miejsce. Podkreślono, że likwidacja przejazdów uderzy w szczególności w interesy rolników, którzy wielokrotnie w ciągu roku korzystają z dotychczasowych przejazdów w celu dojazdu do pola. Zwiększy to nie tylko koszty prowadzonej przez nich działalności rolniczej, ale spowoduje również utrudnienia dla innych użytkowników dróg, ponieważ rolnicy zmuszeni będą do korzystania z alternatywnych dróg dojazdu, co w efekcie znacznie utrudni ruch innych pojazdów. Właściciele gruntów, których osobiście dotyka problem, zwrócili się o pomoc bezpośrednio do lokalnych władz, jednak rezultaty pomocy nie były satysfakcjonujące, ponieważ gminy nie posiadają środków na przekształcenie statusu drogi na publiczną, co proponowały PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Przedstawiając te informacje, samorząd rolniczy zwrócił się do ministra Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań zmierzających do zachowania dotychczasowych kategorii przejazdów, umożliwiających korzystanie z nich bez konieczności przekształcania statusu dróg, na których się znajdują. W załączeniu przekazano

Jednym z warunków utrzymania dotychczasowych przejazdów kolejowo-drogowych jest przekształcenie przez gminę drogi wewnętrznej w drogę publiczną korespondencję opisującą problem, otrzymaną z Izby Rolniczej w Opolu.

Resort rolnictwa potwierdza W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, Departament Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawił informacje, że zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744), dalej „rozporządzenie”, przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu dróg wewnętrznych zalicza się do kategorii F i wyposaża w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników albo w urządzenia analogiczne do stosowanych w przypadku kategorii A lub B – półsamoczynne lub samoczynne systemy przejazdowe. Użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego kat. F następuje na podstawie umowy zawartej między jego użytkownikiem a zarządcą kolei. Poinformowano, że przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg publicznych zaliczane są do kategorii A, B, C lub D. W związku z tym, o ile dany przejazd kolejowo-drogowy znajduje się w ciągu drogi gminnej, mającej status drogi publicznej, powinien on być zaliczony do kategorii A, B, C lub D. Jeżeli natomiast znajduje się on w ciągu drogi nieposiadającej statusu drogi publicznej, nie może mieć on kategorii innej niż F. Podano, że zarządca infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe SA, realizując obowiązki nałożone rozporządzeniem przystąpił do weryfikacji kategorii poszczególnych przejazdów kolejowo-drogowych na zarządzanej przez siebie sieci, co jest w ocenie ministra infrastruktury i budownictwa postępowaniem jak

najbardziej zasadnym. Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu dróg niepublicznych uzależniona jest od decyzji jednostek samorządu terytorialnego, a także potencjalnych użytkowników tych przejazdów. Resort poinformował, że możliwe do podjęcia działania to przekwalifikowanie przejazdu na kat. F, pozostawienie kategorii istniejącej, pod warunkiem nadania przez jednostkę samorządu terytorialnego drodze statusu drogi publicznej lub likwidacja, w przypadku braku zainteresowania ze strony potencjalnych użytkowników. Jeżeli dotychczasowi użytkownicy przedmiotowych przejazdów kolejowo-drogowych nie wyrażą zainteresowania zawarciem stosownej umowy z zarządcą infrastruktury na użytkowanie danego przejazdu (na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia), przekazano informację, że spółka, w świetle istniejącego porządku

W

Umowa z zarządcą infrastruktury, może przewidywać więcej niż jednego użytkownika danego przejazdu kolejowo-drogowego, a większa liczba potencjalnych użytkowników skutkuje także solidarnym rozłożeniem opłaty pomiędzy wszystkich zainteresowanych. Użytkownikami przejazdów kolejowo-drogowych kat. F mogą być także służby ratownicze, co ma miejsce również obecnie. Na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa w PKP Polskie Linie Kolejowe SA – został wprowadzony jednolity wzór umowy na użytkowanie przejazdów kategorii F, który określa szczegółowo warunki użytkowania, finansowania i funkcjonowania tych przejazdów. W wyniku tych działań spółka przejęła finansowanie budowy, przekwalifikowania lub likwidacji przedmiotowych przejazdów. Resort infrastruktury poinformował, że prezes PKP PLK SA zobowiązał się także do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ewentualnego umożliwienia samorządom korzystania z równoległych dróg technologicznych zarządcy w drodze porozumienia. Wskazano także, że zakwalifikowanie przejazdu do kat. F ogranicza dostęp osób niepożądanych, podnosząc poziom bezpieczeństwa na tym przejeździe, co było intencją prawodawcy podczas prac legislacyjnych nad rozporządzeniem. Opracowanie: KRIR

Przeciw ograniczeniu dopłat

odpowiedzi na przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie: ■■ szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■■ szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zarząd KRIR przekazał opinię, iż zmiany zawarte w projektach rozporządzeń wynikają z przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Zwrócono uwagę, że w trakcie konsultacji społecznych samorząd rolniczy wyraził negatywną opinię proponowanych

zmian w zakresie podziału roślin strączkowych na dwa podsektory tj. roślin strączkowych na ziarno oraz roślin pastewnych i podtrzymuje to stanowisko. Ograniczenie dopłat do uprawy roślin strączkowych warzywnych, takich jak fasola i groch cukrowy, czy łuskowy będzie szczególnie dotkliwe dla rolników z województw południowych. Dla wielu rolników znaczną trudnością będzie również wykazanie właściwego przeznaczenia roślin strączkowych. Małe gospodarstwa, które nie prowadzą sprzedaży udokumentowanej fakturami, będą musiały prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, co jest dodatkową uciążliwą biurokracją. Zdaniem izb rolniczych, należy więc odpowiednio zmienić zapisy projektowanych przepisów. Opracowanie: KRIR


78 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

kwiecień 2017 NR 4

64. Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej W dniach 30–31 marca 2017 r. w Bratysławie, odbyło się 64. posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Posiedzenie zostało poszerzone o uczestników z następujących krajów: Chorwacja, Estonia, Litwa. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wzięli: członek zarządu KRIR Robert Nowak i delegat do KRIR z Mazowieckiej Izby Rolniczej Andrzej Lis. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy: ■■obecną sytuację na rynkach rolnych w krajach V4 i nowych państwach członkowskich; ■■obszary z naturalnymi ograniczeniami; ■■obecną sytuację i przygotowania do Wspólnej Polityki Rolnej po 2020.

Kraje grupy V4 podpisały wspólny komunikat podsumowujący posiedzenie, który został wysłany do Komisji Europejskiej i do COPA-COGECA. Wspólnie z krajami spoza grupy V4 uczestniczącymi w posiedzeniu, uzgodniono treść deklaracji bratysławskiej, która przedstawia oczekiwania izb rolniczych do WPR po 2020.

Izby rolnicze zgodziły się co do tego, że potrzebna jest silna i prostsza WPR oparta na następujących zasadach: ■■Sprawiedliwe i równe warunki konkurencji dla rolników we wszystkich państwach członkowskich UE.

■■Utrzymanie silnego budżetu WPR. ■■Uproszczenie WPR. ■■Funkcjonowanie sprawiedliwego łańcucha żywnościowego. ■■Zarządzanie ryzykiem/zapewnienie dochodów rolników. ■■Utrzymanie produkcji.

Obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych

O

d 11 lutego 2017 r. mogą być nakładane kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem. Nowe przepisy wprowadzają kary pieniężne za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych. Organem uprawnionym do kontroli i nakładania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy. Jak powinna wyglądać umowa? Umowa na dostawę produktów rolnych musi być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą. Powinna zawierać w szczególności następujące elementy: 1. Cenę do zapłaty za dostawę. Cena określona w umowie jest niezmienna lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczo-

ną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych. 2. Ilość i jakość produktów. Umowa powinna określać ilość i parametry jakościowe dostarczanych produktów rolnych wraz z terminem realizacji dostaw. 3. Okres obowiązywania umowy. Umowa może być sporządzana na czas ograniczony lub nieograniczony. Powinna zawierać klauzule dotyczące rozwiązania umowy. Obecnie nie jest uregulowany minimalny okres obowiązywania umowy. Strony umowy w dwustronnych negocjacjach określają długość obowiązywania umowy. 4. Szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności. 5. Ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych. 6. Przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej. Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez producentów, odbiorców, prze-

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

twórców lub dystrybutorów, w tym elementy powyżej określone, są swobodnie negocjowane pomiędzy stronami. Wyjątki Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne dostarczane są przez producenta nabywcy, mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymogi dotyczące umów wynikające z ustawy. Po co nowe przepisy Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych ma na celu wzmacnianie współpracy w łańcuchu dostaw żywności. Widząc potrzebę wzmocnienia pozycji producenta, Polska wdrożyła przepisy rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych Wysokość kary Nabywanie przez przedsiębiorców produktów rolnych bez wymaganych lub niespełniających warunków umów będzie skutkowało nałożeniem przez Agencję Rynku Rolnego sankcji w formie kary pieniężnej w wysokości 10% wartości produktów zakupionych wskutek wadliwej umowy. Na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, czy jej wysokość, nie będą miały wpływu ani odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości (np. poprzez wystawienie faktury korygującej). Opracowanie: KRIR Źródło: MRiRW

Znakowanie środków spożywczych musi być bardziej czytelne

W

odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zarząd KRIR w dniu 20 lutego 2017 r. przekazał swoje uwagi. Samorząd rolniczy zaproponował wprowadzenie zapisu, który pozwoli konsumentowi w jednoznaczny sposób odróżnić mięso świeże od poddanego różnym sposobom przechowywania i wydłużania trwałości. Przepisy UE dopuszczają stosowanie wielu środków do wydłużania przydatności mięsa do spożycia (E 120, E 150a–

d, E 262, E 300, E 301, E 302, E 325, E 326, E 330, E 331, E 332, E 333 oraz E 338–452). Zauważono, że obecnie w sklepie konsument nie ma możliwości ocenić czy dane mięso było lub nie było mrożone, a sprzedawane jest jako mięso świeże. Jest to, zdaniem samorządu rolniczego, wprowadzanie konsumenta w błąd. Aby rozwiązać ten problem w § 19. w ust. 1 izby rolnicze zaproponowały dodać punkt 8 o brzmieniu:„Świeże mięso”oznacza mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, przez 48 godz. od daty uboju zwierzęcia. Opracowanie: KRIR


kwiecień 2017 NR 4

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

79

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08.03.2017 r. – Sejm RP

■■ informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami oraz zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na wsi – referują: podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki oraz podsekretarz stanu w MR Paweł Chorąży; ■■ sprawy bieżące.

09.03.2017 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie rządowego dokumentu – Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (druk nr 1236) – przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie: kierunki i propozycje zmian, regulacje prawne w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w innych państwach (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) – referują: sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki; ■■ informacja Ministra Energii o usytuowaniu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina - referuje pełnomocnik

■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi WWA; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; ■■projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie od-

rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

14.03.2017 r. – Senat RP

■■ wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk senacki nr 444, druki sejmowe nr 1364 i 1368).

20.03.2017 r. – Senat RP

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Priorytety Polski w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”; ■■ informacja przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas na temat „Konieczność zapewnienia konkurencyjności polskim gospodarstwom rodzinnym w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej”; ■■ informacja prezesa Confederazione Nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo na temat „Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. – perspektywa włoska”; ■■ informacja dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego Andrzeja Kowalskiego na temat „Uwarunkowania przyszłej polityki rolnej”.; ■■ informacja prezesa Krajowej Spółki Cukrowej Pawła Piotrowskiego na temat „Przyszłość rynków rolnych w Unii Europejskiej”.

22.03.2017 r. – Sejm RP

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce;

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mlecznego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia chowu, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność, rasy zachowawcze) – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia chowu, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność, rasy zachowawcze) – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech;

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: nawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu; ■■projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji; ■■poselski projekt ustawy o użytkowaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie

wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczenia oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub

■■ informacja ministrów: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania – referują: podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Darudziński oraz podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki; ■■ sprawy różne.

23.03.2017 r. – Sejm RP

■■ informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia, sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – referują: zastępca dyrektora Departamentu MS Rafał Reiwer oraz podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech. Opracowanie: KRIR

gat. roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej mat siewnego; ■■projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych wraz z uzgodnieniem i oceną skutków regulacji; ■■rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 4/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 4/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement