__MAIN_TEXT__

Page 1

grudzień 2016 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

89

NR 2 (128) luty 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Priorytety resortu rolnictwa na 2017 rok Czytaj na stronie 91

Umocowanie izb rolniczych przy obrocie ziemią

W dniu 12 stycznia 2017 r. w Piotrkowie TrybunalTargi EuroAgro Lwów skim odbyło się spotkaCzytaj na stronie 91 nie prezesów wojewódzkich izb rolniczych z prezesem Agencji NieruchoPrzeciw podwyższaniu kar mości Rolnych WaldemaCzytaj na stronie 92 rem Humięckim i dyrektorami OT ANR. Będą zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Czytaj na stronie 92

Uznać ptasią grypę za chorobę zwalczaną z urzędu Czytaj na stronie 92

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 93

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 94

Zbyt wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów weterynaryjnych Czytaj na stronie 94

Platforma usług elektronicznych Czytaj na stronie 95

Podsumowanie dzierżawy państwowych gruntów Czytaj na stronie 96

P

odczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności przedłużania umów dzierżaw na nieruchomości rolne z ZWRSP oraz wyłączeń przez dzierżawców 30% powierzchni użytków rolnych. Wiele uwagi poświęcono również umocowaniu Rad Społecznych przy ANR oraz roli izb rolniczych, jaką powinny odgrywać przy ANR. Zdaniem samorządu rolniczego, przepisy powołujące Rady Społeczne powinny być tworzone na poziomie rozporządzeń lub nawet ustawy. W istniejących Radach Społecznych są obecne izby rolnicze i inne organizacje, ale kompetencje izb powinny zostać rozszerzone. Ponieważ izby rolnicze są instytucją umocowaną ustawowo. Wobec planowanych zmian w ustawie o izbach rolniczych ważne jest wzmocnienie roli izb przy obrocie ziemią z ZWRSP. Rada Społeczna może istnieć jako partner społeczny dodatkowy i pełnić rolę doradczą, ale główne sprawy związane z przetargami, ANR powinna uzgadniać z izbą rolniczą, poza Radą Społeczną. Rada Społeczna powinna jedynie te kwestie opiniować. Przy decyzjach, które podejmuje ANR odnośnie sprzedaży i dzierżawy,

izba rolnicza powinna być umocowana jako partner dla ANR tak, jak w innych krajach europejskich, np. we Francji. Izby partnerem dla nowo powstałego KOWR? W efekcie spotkania, zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działania Rad Społecznych działających przy ANR, jak i zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował ministra rolnictwa i rozwoju wsi, że zgodnie ze zdaniem prezesa ANR, Rady Społeczne działające przy ANR są jedynie ciałem doradczo-opiniującym, a ich działalność nie jest konieczna przy gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych na dzierżawę albo sprzedaż zależą jedynie od wyniku matematycznego, a czynnik społeczny, jakim są Rady Społeczne nie muszą być brane pod uwagę przez ANR.

Zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

W

odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, samorząd rolniczy przekazał swoje uwagi wskazując, że zdaniem zarządu KRIR wprowadzenie ułatwień dla powstawania małych biogazowni rolniczych zasilanych substratami z własnego gospodarstwa wyda-

je się dobrym sposobem na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz na zmniejszenie niekorzystnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Samorząd rolniczy wniósł o wprowadzenie spójności w przepisach i zwolnienie z konieczności sporządzania planu nawozowego przez gospodarstwa o wielkości do 10 ha, które utrzymują

Zwrócono uwagę, że wiele wątpliwości wzbudza również praca samych Rad Społecznych. Brak jest jednolitych regulaminów funkcjonowania Rad Społecznych przy dyrektorach OT ANR. Na posiedzeniach Rady Społecznej nie jest wymagane kworum, co powoduje, że często wystarczy tylko jeden przedstawiciel Rady Społecznej, aby posiedzenie było ważne. W związku z tym oraz planami konsolidacji Agencji Nieruchomości Rolnych z Agencją Rynku Rolnego, zarząd KRIR złożył wniosek o ustawowe umocowanie izb rolniczych w pracach Rad Społecznych przy nowo tworzonej instytucji, jak i zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą na wzór francuski. Izby rolnicze powinny być partnerem dla nowo powstałego podmiotu, jakim będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Opracowanie: KRIR

zwierzęta gospodarskie w liczbie odpowiadającej nie więcej niż 10 dużym jednostkom przeliczeniowym lub jeżeli obsada zwierząt gospodarskich na l ha użytków rolnych jest niższa niż 1,5 dużych jednostek przeliczeniowych. Podobne rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie ustawy Prawo wodne (art. 107). Opracowanie: KRIR


90 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

luty 2017 NR 2

Prezes KRIR z wizytą w Lublinie

W Nowy prezes francuskich izb rolniczych

W

dniu 18 stycznia 2016 roku w Paryżu na zaproszenie Stałego Zgromadzenia Izb Rolniczych APCA, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wraz z wiceprezesem Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawem Jędrejkiem spotkali się z nowo powołanym prezesem APCA Claudem Cochonneau. Podczas wystąpienia prezes francuskich izb rolniczych zwrócił uwagę na trudną sytuację rolników we Francji wobec bardzo niekorzystnych warunków klimatycznych, które w 2016 roku spowodowały straty w zbiorach u rolników sięgające nawet do 50%, co z kolei wpłynęło na spadek zarobków o oko-

zmacniamy polskie rolnictwo – to tytuł cyklu konferencji organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z urzędami wojewódzkimi na terenie całego kraju, których celem jest prezentacja dotychczasowych efektów i założeń polityki rządu w obszarze rolnictwa. Pierwsza debata na ten temat odbyła się 30 stycznia 2017 r. w Lublinie. Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi podczas wizyty w stolicy województwa lubelskiego towarzyszył podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Wizyta szefa resortu rolnic-

twa w Lublinie obejmowała trzy spotkania. Rozpoczęła się od konferencji prasowej, następnie odbyło się spotkanie z dyrektorami instytucji działających na rzecz wsi i jej mieszkańców, dla których organem prowadzącym jest MRiRW oraz wojewódzka konferencja środowiska rolniczego, w której udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Było to spotkanie z przedstawicielami izb rolniczych, samorządów, branżowych związków rolniczych, Solidarności RI i instytucji okołorolniczych. Opracowanie: KRIR

ło 27% w skali krajowej. Podkreślił, że izby rolnicze angażują się w działania mające na celu poprawienie sytuacji rolników we Francji zwracając jednocześnie uwagę, że rolnictwo jest zasobem terytorialnym, bogactwem Francji i Europy. Dyskutowane były także kwestie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i wspólnych działań izb rolniczych z Polski i Francji, które mogą być podjęte w tym zakresie. Omawiano również sytuację międzynarodową pochylając się nad kwestiami Brexitu oraz nowej prezydencji w Stanach Zjednoczonych. Opracowanie: KRIR

Listy rzeczoznawców wstrzymane

W

odpowiedzi na wniosek z VI Posiedzenia KRIR do Ministra Środowiska w sprawie wydania rozporządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać osoba, aby mogła być wpisana na listę rzeczoznawców szkód łowieckich, która będzie prowadzona przez izby rolnicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1082), Ministerstwo Środowiska przedstawiło informacje, iż w związku z faktem, że przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz.

1082 z późn. zm.) są obecnie zmieniane w trakcie trwania procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk sejmowy 1042), prace nad rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców oraz sposobu sprawdzania wymogów przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców, zostały obecnie wstrzymane. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z„Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl

Elektroniczne wnioski do ARiMR

W

odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorząd poinformował, że zdaniem zarządu KRIR uproszczenie systemu składania wniosków do ARiMR w formie elektronicznej jest potrzebne i rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia idą w dobrym kierunku. Jednak, zdaniem samorządu rolniczego, spełnienie wymogu, o którym mowa w podpunkcie 3 pkt. 3, podania „kwoty środków finansowych wypłaconej przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu”

będzie w praktyce trudny do spełnienia. Umieszczenie w kodzie dostępu kwoty środków finansowych wypłaconych przez Agencję powinno zostać dopracowane. Nie jest jasne, czy należy rozumieć przez to przelew z ARiMR na rachunek bankowy rolnika, czy ostatnią decyzję o przyznaniu środków. Beneficjent może być zmuszony do składania wyjaśnień w ARiMR i mieć problemy z logowaniem z przyczyn niezależnych od niego. Być może łatwiejszym sposobem uwierzytelnienia osoby rolnika byłoby zastosowanie numeru PESEL. Samorząd rolniczy zauważył także, że projekt nie precyzuje również co ma zrobić rolnik, który po raz pierwszy składa wniosek o płatność np. przejmujący gospodarstwo, a w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kod dostępu nie otrzymał płatności. Opracowanie: KRIR


luty 2017 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

91

Priorytety resortu rolnictwa na 2017 rok

W

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano priorytetowe zadania na 2017 rok. Najważniejsze dotyczą promocji polskiej żywności, nowych rynków zbytu, doradztwa rolniczego i PROW.

Handel zagraniczny − priorytetowe rynki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytypowało na 2017 rok 14 priorytetowych kierunków wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego. Wytypowane rynki: Królestwo Arabii Saudyjskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Islamska Republika Iranu, Chiny, Tajwan, Indie, Japonia, Wietnam, Algieria, Egipt, Republika Południowej Afryki, Kanada, Stany Zjednoczone, Białoruś, Kazachstan. Lista jest wynikiem współpracy ministerstwa oraz: GIW, GIORIN, GIJHARS, ARR i przedsiębiorców branży rolno-spożywczej oraz organizacji branżowych. Ponadto planowane jest zintensyfikowanie obecności na rynkach: Korei Płd., Singapuru, Malezji, Maroka, Meksyku i Kuby. Podejmowane działania będą ukierunkowane na otwieranie i poszerzanie dostępu do rynków wybranych jako priorytetowe. MRiRW będzie także prowadziło działania na rynkach, które leżą w sferze potencjalnego zainteresowania polskich producentów i przetwórców żywności. Zadania te będą wspomagane prezentacją polskich produktów rolno-spożywczych podczas szeregu wydarzeń promocyjnych pod hasłem „Polska Smakuje”.

P

Promocja polskiej żywności za granicą Główne działania: ■■ udział w najważniejszych zagranicznych imprezach targowych i wystawienniczych; ■■udział w misjach gospodarczych i towarzyszących im spotkaniach biznesowych; ■■ misje do Polski dla zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy; ■■ promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. W 2017 r. ARR planuje skoncentrować działania na umożliwieniu przedsiębiorcom większej obecności na rynkach o dużym potencjalne importowym. Tam, gdzie polska żywność jest nieobecna lub występuje w niewielkim zakresie. Będą to przede wszystkim kraje azjatyckie: Indie, Wietnam, Japonia, Iran czy Tajwan. ARR będzie też kontynuować działania na rynkach, które są już dobrze znane polskim eksporterom: Chiny z Hongkongiem, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Białoruś. Kierunki te nadal wymagają wsparcia promocyjnego i utrwalania pozytywnego wizerunku polskiej żywności.

Działania promocyjne na rynku krajowym Dwie ustawy rządowe − kierunek promocji na rok 2017 wyznaczony będzie między innymi przez dwie ustawy: o znaku graficznym„Produkt polski”oraz sprzedaży żywności przez rolników. Edukacja dzieci − promocja będzie realizowana także poprzez dwa dobrze już

znane programy„Mleko w szkole” i„Owoce w szkole”oraz nowy„Program dla szkół” − który w drugiej połowie 2017 r. połączy i zastąpi dwa wcześniej wspomniane. Edukacja konsumentów − budowanie świadomości konsumentów, polegającej na tym, aby sięgali oni po polskie produkty, aby czytali etykiety i odżywiali się prawidłowo. Mają temu posłużyć: ■■ aplikacja Polska Smakuje − będzie źródłem informacji o lokalnych rolnikach i producentach, u których będzie można kupić produkty spożywcze; ■■ promocja systemów jakości; ■■ cykliczne kampanie na święta kościelne i państwowe. Doradztwo rolnicze w 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, informacyjnej i upowszechnieniowej na rok 2017 wyznaczyło sobie 4 priorytety: 1. Wsparcie wdrażania WPR oraz efektywnego wykorzystania środków z PROW 2014–2020. 2. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 4. Wprowadzenie jednolitych sposobów działania i świadczenia usług doradczych. Wybrane zadania zaplanowane do realizacji: ■■ przeszkolenie 9200 osób w ramach 345 form edukacyjnych; ■■ prz ygotowanie doradców do świadczenia podstawowych usług doradczych;

■■ intensyfikacja współpracy z instytutami badawczymi − transfer wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce; ■■ przygotowanie narzędzi służących podnoszeniu efektywności wdrażania PROW 2014–2020; ■■ usprawnienie procesu komunikacji i zarządzania publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego; ■■ ułatwienie dostępu do form edukacyjnych realizowanych w CDR poprzez zwiększenie liczby szkoleń mieszanych i szkoleń e-learningowych; ■■wydawanie broszur informacyjnych, przeprowadzenie licznych konkursów oraz uruchomienie aplikacji i prowadzenie serwisów internetowych w celach informacyjno-upowszechnieniowych. Sprawniejsza realizacja działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia polegają na przeniesieniu z biur powiatowych do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługi spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej w ramach poddziałania„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Rozporządzenie wejdzie w życie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

We Lwowie to już II edycja wydarzenia. Promocja polskiej gospodarki oraz aktywizacja polsko-ukraińskiej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego to cele, jakie postawili przed sobą organizatorzy. Dni Polskiego Rolnictwa organizowane były we współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP

w Kijowie ze Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód. Parterami wydarzenia była również Lwowska Państwowa Administracja Obwodowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Lwowska Izba Handlowo-Przemysłowa oraz Rynek produktów rolnych „Szuwar” Sp. z o.o.

Opracowanie: KRIR na podstawie MRiRW

Targi EuroAgro Lwów

o raz pierwszy, od 17 do 19 listopada 2016 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej EuroAgro organizowane we Lwowie przez ukraiński ośrodek wystawienniczy Gal-Expo i Targi Kielce. Wystawa obejmowała blisko 100 wystawców, z czego 24 firmy to polskich producenci sektora rolniczego. Swoje stoisko na Targach prezentowała także Lubelska Izba Rolnicza, na której zaproszenie w Wystawie udział wzięła delegacja z Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się również konferencja „Polsko-ukraińska współpraca w przemyśle i sektorze rolno-spożywczym”. Organizatorami konferencji zawartej w programie Dni Polskiego Rolnictwa był Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady

RP w Kijowie oraz Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód. Zaproszeni specjaliści oraz przedsiębiorcy poruszyli wiele ważnych tematów dotyczących możliwej współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze rolniczym. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są silne aspekty polskiego rynku produkcji rolno-spożywczej, jaką drogę przeszli polscy rolnicy, aby znaleźć się w tym miejscu rozwoju, jak przebiegała integracja polskiego rynku produkcji rolnej z unijnym. Wydarzenie miało charakter edukacyjny, nie zabrakło również informacji na temat form wsparcia producentów rolnych oraz praktycznej wiedzy o zasadach certyfikacji produkcji rolnej i spożywczej. Konferencja wpisywała się w program ogólny Dni Polskiego Rolnictwa.

Opracowanie: KRIR


92 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny, samorząd rolniczy przekazał opinię, że przedstawiony projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt jest propozycją rozwiązania trudnego i uwarunkowanego zachowaniami kulturowymi problemu tzw. złego traktowania zwierząt.

Przeciw podwyższaniu kar

J

est to kolejna, w ciągu ostatnich kilku lat, próba tzw. poprawy sytuacji zwierząt, tym razem wyłącznie poprzez zaostrzenie sankcji karnych, tak w zakresie prostego zwiększenia wymiaru kar, jak i rozszerzenia systemu sankcji administracyjnych.

Lepiej edukować niż karać

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stoi na stanowisku, że ograniczanie czynów niedozwolonych w stosunku do zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, powinno następować poprzez długofalową politykę edukacyjno-informacyjną społeczeństwa w tym zakresie oraz skuteczniejszą egzekucję, a nie poprzez podnoszenie kar. Według oceny samorządu rolniczego, kary za czyny niedozwolone w stosunku do zwierząt określone w obecnie obowiązujących przepisach są wystarczające i nie powinny być zaostrzane. Jednocześnie organy państwa powinny skuteczniej wykonywać swoje zadania we wszystkich sferach nadzoru ochrony zwierząt. Zwrócił na to uwagę m.in. NIK w raporcie pokontrolnym z 2014 r. dotyczącym kontroli uboju zwierząt na własne potrzeby. Tymczasem proponuje się m.in. proste zwiększenie kary za nielegalny ubój z 2 do 3 lat. Poza zwiększeniem kar więzienia oraz zwiększe-

niem nawiązek, nasze obawy budzi propozycja rozszerzenia uprawnień sądu do orzekania przepadku mienia oraz zakazu wykonywania zawodu (art. 35 ust. 4 – 4a-4d), co może być powodem m.in. do wydania zakazu faktycznego prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie. Jak czytamy w uzasadnieniu, wzrosła w ostatnich latach ilość osób prawomocnie skazanych przez sądy. Natomiast przedstawione dane statystyczne nie zobrazowują ilości spraw znęcania się nad zwierzętami zgłaszanych do organów ścigania oraz innych służb odpowiedzialnych za zdrowie i ochronę zwierząt w tym Inspekcji Weterynaryjnej. Nie została również podana ilość spraw, w których postępowania zostały umarzane, w tym ze względu na małą szkodliwość społeczną. Zdaniem samorządu rolniczego, nie wysokość kar i nakładanych sankcji (które w propozycji ministerstwa w stosunku do innych krajów – np. Anglii maks. kara więzienia 51 tyg. maks. grzywna ok. 27 000 zł są zbyt wygórowane), ale ich nieuchronność i konsekwentne stosowanie decydują o skuteczności prawa w zapobiegania popełnianiu przestępstw na szkodę zwierząt. Opracowanie: KRIR

luty 2017 NR 2

Będą zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek zgłoszony podczas IV Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w kwestii zniesienia opłaty ustawowej za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika. Zdaniem Rady do Spraw Kobiet, są rolnicy, którzy mają pomysł na rozwój swoich gospodarstw w kierunku działalności nierolniczej na bazie swoich siedlisk. Obecnie, za zmianę przeznaczenia gruntu klasy III z rolnego na nierolniczy, rolnicy muszą wnieść wysoką opłatę do Urzędu Marszałkowskiego, która już na samym początku realizacji pomysłu powoduje jego zaniechanie. Rozwój gospodarstw to jeden z elementów trwałości wsi, a rozwijanie działalności gospodarczej to przeciwdziałanie bezrobociu i wyludnieniu się wsi oraz odprowadzenie podatku do budżetu państwa. Odpowiadając na pismo zarządu KRIR, resort rolnictwa podziękował za zwrócenie uwagi na tę problematykę oraz poinformował, że zostanie ona wzięta pod uwagę w toku podejmowanych prac legislacyjnych.

Kodeks urbanistyczno-budowlany priorytetem MRiRW

MRiRW przekazało, że przedstawiona inicjatywa rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie narzędzi prawnych

mających na celu poprawę warunków życia społeczności wiejskiej wpisuje się w Program Działań MRiRW na lata 2015– 2019. Zakres koniecznych zmian obejmuje uregulowania w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także przepisach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, co wymaga systemowego podejścia do tego zagadnienia. Istotne jest również, aby nowe rozwiązania prawne przyczyniały się do porządkowania ładu urbanistyczno-przestrzennego na terenach wiejskich. W tym celu konieczne są zmiany, które z jednej strony pozwolą skutecznie chronić ład przestrzenny, uwzględniając zasady racjonalnego gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną, a z drugiej, umożliwiają rozwój obszarów wiejskich. Resort poinformował, że obecnie w ministerstwie infrastruktury i budownictwa trwają prace nad projektem ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany. Kodeks, wraz ze zmianą szeregu obowiązujących przepisów prawa, ma mieć charakter systemowy i porządkujący szeroko rozumianą sferę planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym respektowania zasad ochrony gruntów. Jednocześnie zapewniono, że udział w pracach nad kształtem przyszłego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest sprawą priorytetową dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Opracowanie: KRIR

Uznać ptasią grypę za chorobę zwalczaną z urzędu W odpowiedzi na przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, zarząd KRIR przekazał uwagi.

Z

daniem izb rolniczych, proponowane w projekcie zakazy, nakazy i obowiązki mają przyczynić się do wzmocnienia zasad bioasekuracji przez gospodarstwa utrzymujące drób. Dla ferm drobiowych wydaje się, że nie będzie to stanowić większego problemu. Natomiast wątpliwości samorządu rolniczego budzi stosowa-

nie i przestrzeganie niektórych przepisów rozporządzenia przez gospodarstwa utrzymujące do 50 sztuk drobiu, w tym na potrzeby własne, a mianowicie: ■■Przepis § 1.ust 1 pkt 2) pkt f) projektu wprowadza obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentar-

skich, w których utrzymywany jest drób oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. ■■Przepis § 1.ust 2) pkt k) wprowadza obowiązek dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Jednocześnie samorząd rolniczy zwrócił uwagę na zapis § 2. wprowa-

dzający obowiązek utrzymywania drobiu w pomieszczeniach lub w innych miejscach zapewniających brak kontaktu z dzikimi ptakami. Wydaje się, iż przepis ten powinien obowiązywać wszystkie podmioty utrzymujące drób, a nie tylko prowadzące działalność w zakresie utrzymywania drobiu w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. Zawnioskowano także, aby nowy wirus ptasiej grypy HPAI/H5N8 był uznany za chorobę zwalczaną z urzędu. Opracowanie: KRIR


luty 2017 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

93

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13.12.2016 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109); ■■ sprawy bieżące; ■■ rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108); ■■ rozpatrzenie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 1107); ■■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).

14.12.2016 r. – Sejm RP

■■ wspólne z Komisją Gospodarki i Rozwoju: rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 1110); ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) – referuje dr Artur Jabłoński z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynarii Państwowego Instytutu Badawczego.

15.12.2016 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

16.12.2016 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk nr 1163).

04.01.2017 r. – Senat RP

■■ rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolni-

czego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (druk senacki nr 398, druki sejmowe nr 881, 1094 i 1094-A).

10.01.2017 r. – Senat RP

■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań MRiRW oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na rok 2017 i lata kolejne; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach Agencji Rynku Rolnego wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 roku działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym.

12.01.2017 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. – przedstawia przewodniczący Komisji Jarosław Sachajko; ■■ sprawy bieżące.

25.01.2017 r. – Sejm RP

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady. Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem: czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji,

cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, ochrona chemiczna, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność) oraz konkurencyjność produkcji zbóż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na 2017 rok i lata kolejne – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ informacja prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych – referuje prezes ARR.

26.01.2017 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie wniosku KP PSL o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy H5N8 oraz afrykańskiego pomoru świń; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem ptasiej grypy na terenie Polski, z uwzględnieniem informacji na temat: eksportu i importu drobiu; możliwości interwencji na rynku drobiowym – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw roz-

woju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem: czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność), konkurencyjność produkcji drobiu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu ubezpieczenia upraw rolnych od ujemnych skutków przezimowania – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

27.01.2017 r. – Sejm RP

■■ rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1216); ■■ rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1217).

31.01.2017 r. – Senat RP

■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sprawozdaniu z działalności pełnomocnika rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie: KRIR


94 PW

luty 2017 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach PROW na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych; ■■ projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej ARiMR; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych

M

i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

■■ poselski (Kukuz’15) projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.); ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014–2020;

■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Opracowanie: KRIR

Zbyt wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów weterynaryjnych

inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowelizuje rozporządzenie w sprawie kar za nieprzestrzeganie przepisów przy wytwarzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego. Krajowa Rada Izb Rolniczych opiniując projekt rozporządzenia negatywnie odniosła się do zasad określania kar i ich wysokości. W projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego na postawie art. 26 ust 2 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2014, poz. 1577 z późn. zm.) został przewidziany tzw. widełkowy zakres kar. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych przyjęte rozwiązanie budzi szereg wątpliwości. W szczególności kontrowersje może budzić pozostawienie podmiotom nakładającym kary zbyt dużej swobody i dowolności przy ustalaniu wysokości kary. Brak ujęcia w rozporządzeniu przesłanek, jakimi powinien kierować się organ administracji państwowej przy wymierzaniu kary przy jedno-

czesnym wprowadzeniu zakresu kar„od… do…” sprawia, że prawo będzie stosowane niejednolicie w przypadku identycznych stanów faktycznych. Jednocześnie ukarany podmiot będzie miał wyjątkowe trudności we wniesieniu merytorycznego odwołania od nałożonej kary, jeśli nie będzie zgadzał się z jej wysokością, gdyż niewiadome są przesłanki, jakimi należy kierować się przy ustalaniu wielkości kary pieniężnej. W związku z tym, izby rolnicze postulują bądź wprowadzenie jednolitej wysokości kar za dane naruszenie, co maksymalnie ograniczy możliwość dowolnego ustalania wysokości kar pieniężnych przez urzędników państwowych, bądź zawarcie w rozporządzeniu kryteriów, jakimi powinien kierować się organ przy ustalaniu wysokości nakładanej kary pieniężnej w ramach ustalonego zakresu wysokości kary. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz.U. 2014 poz. 629) wydanym na podstawie art. 85a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). W przekonaniu KRIR proponowany projekt wysokości kar nie spełnia w pełni derogacji art. 26. ust 2 ustawy mówiącego o tym, iż wysokość kar i ich zróżnicowanie powinno uwzględniać nie tylko rodzaj naruszeń, ale również społeczną szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności. Wysokość kar, naszym zdaniem, powinna być w głównej mierze uzależniona od skali i wielkości produkcji. Proponowana wysokość kar w wielu przypadkach jest nadmierna i nieadekwatna do wagi naruszeń przepisów i może zniechęcić rolników do pro-

wadzenia rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej czy MLO, a w przypadku ich zastosowania może doprowadzić do bankructwa szczególnie małych gospodarstw. Dla przykładu określone kary w § 1, projektu. − pkt 37 – kara od 200–15000 zł za niespełnianie wymogów weterynaryjnych przy produkcji zwierzęcej przeznaczonej do sprzedaży bezpośredniej; − pkt 44 – 1000–5000 zł kara za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji na użytek własny; − pkt 45 – kara 100–2000 zł przy niespełnianiu wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, przewyższając, w znacznym stopniu wartość produkcji. KRIR oczekuje zmian zasad określania kar i ich wysokości w projekcie rozporządzenia jak również liczy na zorganizowanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkania uzgodnieniowego w tej sprawie. Opracowanie: KRIR


luty 2017 NR 2

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Portal PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych jest dostępny dla beneficjentów za pośrednictwem strony internetowej Agencji Rynku Rolnego. PUE daje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Podstawowymi funkcjami PUE jest wypełnienie formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług, opatrzenie ich podpisem (kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP) oraz ich przesłanie do ARR. Dzięki PUE można również uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w Profilu Interesanta, wniesienie należnej opłaty, sprawdzić stan sprawy oraz uzupełnić braki w już przesłanych dokumentach. Platforma Usług Elektronicznych zastąpiła funkcjonującą do tej pory aplikację e-Wnioski.

http://portal.arr.gov.pl/pl/ DOSTĘPNE USŁUGI NA PLATFORMIE

Wniosek o wpis do ewidencji dla mechanizmu „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina” Skrócony wniosek o wpis do ewidencji Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz AGREX Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz AGRIM Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych

Ankieta dotycząca działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”

PW

95


96 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

luty 2017 NR 2

Podsumowanie dzierżawy państwowych gruntów W 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła prawie 60 tys. ha na podstawie ok. 8 tys. zawartych umów. W tym celu zorganizowała ok. 14 tys. przetargów. Na koniec ub. r. w dzierżawie było 1,024 mln ha na podstawie ponad 58,3 tys. trwających umów dzierżawy. Nowe zadania po uchwaleniu ustawy

30 kwietnia ur. weszła w życie Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw i to ona nałożyła na Agencję nowe zadania. Podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów stała się dzierżawa. Ta forma jest korzystna dla rolników, bo tylko oni mogą startować w przetargach ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych. Długoletnie dzierżawy dają im pewność gospodarowania i umożliwiają planowanie produkcji rolnej bez angażowania dużych środków finansowych, uprawniają do dopłat obszarowych, a zaoszczędzone pieniądze rolnicy mogą przeznaczyć na modernizację gospodarstw.

ku tej drugiej, wysokość czynszu nie jest decydującym kryterium wyboru zwycięzcy. Zwłaszcza po 20 sierpnia, kiedy to weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujące wysokość czynszu w zależności od klasy gruntów i ich potencjału produkcyjnego. Wśród kryteriów przetargowych ofert pisemnych najczęściej brana jest pod uwagę wielkość gospodarstwa i jego odległość od oferowanego gruntu oraz charakter dominującej produkcji rolnej. Preferowana jest produkcja zwierzęca. Nad przejrzystością zasad zagospodarowania Zasobu czuwają reaktywowane przez Prezesa ANR Rady Społeczne złożone z przedstawicieli organizacji zrzeszających rolników. Członkowie Rad wspólnie z dyrektorami Oddziałów Terenowych Agencji opracowują zasady, które są stosowane przy organiza-

obszarowej od 100 do 300 ha i wyniósł 21,8 dt/ha, a najniższy w grupie obszarowej do 1 ha – 9,3 dt/ha. Przeciętny czynsz za grunty rolne dla wszystkich ponad 58 tys. trwających umów dzierżawy na koniec września 2016 r. wyniósł nieco ponad 4,5 dt/ ha pszenicy.

Zasady naliczania czynszu dzierżawnego

Aby ustabilizować stawki czynszu, zapobiec ich skokowemu wzrostowi oraz dać szansę dzierżawy wszystkim rolnikom, a nie tylko najbogatszym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 1.08.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1186) w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie, na mocy ustawy

ofertowanego będzie zobowiązany płacić (czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi jednego z kryteriów do oceny oferty), jak i czynsz wywoławczy do licytacji w przetargach. Ponadto tak ustalony czynsz będzie stanowił bazę do porównań przy przedłużaniu umowy dzierżawy. W przypadku gdy czynsz dzierżawny jaki obowiązywał dotychczas (czyli przed przystąpieniem do analizy czynszu dzierżawnego przy przedłużeniu okresu trwania umowy dzierżawy) będzie wyższy aniżeli wyliczony według rozporządzenia – to pozostanie on na poziomie dotychczasowym (obowiązującym przed przedłużeniem). Takie podejście do ustalenia czynszu dzierżawnego przy przedłużaniu okresu trwania dzierżawy wynika wprost z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dodatkową korzyścią z wej-

Dzierżawa w statystyce

W 2016 r. Agencja wydzierżawiła ponad 59,3 tys. ha gruntów. Najwięcej oddziały terenowe w Szczecinie z filią w Koszalinie ponad 12 tys. ha, Olsztynie z filią w Suwałkach – 9 tys. ha, we Wrocławiu – ponad 8,3 tys. ha oraz Poznaniu – 5,6 tys. ha. Najmniej zaś oddziały terenowe w Lublinie – 1,4 tys. ha i Rzeszowie – 1,9 tys. ha. Na koniec 2016 r. w dzierżawie pozostawało 1 mln 24 tys. ha na podstawie ponad 58,3 tys. trwających umów dzierżawy, głównie na terenie działania oddziałów: we  Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie.

Przetargi ograniczone na dzierżawę

W styczniu ub. r. zostały wprowadzone nowe zasady wydzierżawiania gruntów rolnych (określone w zarządzeniu Prezesa ANR nr 2/2016), wskazujące m.in. że podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Przetargi mają formę licytacyjną lub oferty pisemnej, a w przypad-

cji przetargów. Dzięki temu cały proces rozdysponowania gruntów został uspołeczniony i odbywa się pod kontrolą rolników.

Czynsz dzierżawny

Czynsz dzierżawny w nowo zawieranych umowach rośnie systematycznie od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 12,7 dt/ha. Czynsz ten ustalono na podstawie ponad 7,6 tys. zawartych umów dzierżawy i wydzierżawionych ponad 54,4 tys. ha gruntów. Najwyższe czynsze uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (30,1 dt/ha), opolskim (22,3 dt/ha), mazowieckim (21,7 dt/ha) i wielkopolskim (21,5 dt/ha), a najniższe w województwach: podlaskim (6,7 dt/ha), lubuskim (7,5 dt/ha) oraz łódzkim i zachodniopomorskim (po 7,8 dt/ha). Najwyższy średni czynsz dotyczył działek w grupie

i w oparciu o ww. rozporządzenie, czynsz dzierżawny ustalany jest w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy. W praktyce czynsz ten różnił się będzie w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz ich położenia. Wielkości czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu w danej klasie, położonego w określonym okręgu podatkowym zostały w sposób przejrzysty zaprezentowane w Tabeli stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia. Poza zasadami naliczania czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, w rozporządzeniu określono również zasady ustalania czynszu od innych składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy m.in. od budynków, budowli i urządzeń z nimi związanych. Wyliczony zgodnie z rozporządzeniem czynsz dzierżawny będzie stanowił zarówno wartość czynszu dzierżawnego, jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetargu ograniczonego

ścia w życie ww. rozporządzenia jest pełna transparentność w ustalaniu czynszu. Ogólna dostępność ww. aktu sprawia, że każdy zainteresowany zarówno nową dzierżawą, jak i przedłużeniem okresu trwania dzierżawy już istniejącej może samodzielnie dokonać wyliczenia czynszu w oparciu o zasady wskazane w ww. rozporządzeniu. Dzięki temu dzierżawca znając warunki ewentualnej dalszej dzierżawy może z mniejszym ryzykiem planować przedsięwzięcia gospodarcze z wykorzystaniem potencjału gruntu objętego umową dzierżawy.

Zasób WRSP

Od początku swojej działalności, tj. od 1992 roku, Agencja przejęła ze wszystkich źródeł do Zasobu 4,7 mln ha. Według stanu na koniec grudnia 2016 r. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje nieco ponad 1,384 mln ha. Biuro Rzecznika Prasowego ANR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 2/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 2/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement