__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 1 (139) styczeń 2018 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Nie ma przedłużenia terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych Czytaj na stronie 73

68. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej Czytaj na stronie 74

E-wniosek przyjęty przez Radę Ministrów Czytaj na stronie 74

Rozstrzygnięcie konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” Czytaj na stronie 75

Czasowe wyrejestrowanie pojazdów Czytaj na stronie 75

Izby rolnicze państw Trójmorza o przyszłej WPR

6 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się I spotkaCzytaj na stronie 76 nie izb rolniczych państw rejonu Trójmorza pt. „Zrównoważona przyszłość rolnictwa w UE”. KRIR na Centralnych Targach Niższe koszty egzekucji komorniczych

Rolniczych

Czytaj na stronie 76

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 77

Spotkanie w KOWR Czytaj na stronie 77

Wniosek o budowę zbiorników retencyjnych Czytaj na stronie 78

W

spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych i organizacji rolniczych 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. przyszłej polityki rolnej oraz rolnictwa zrównoważonego, które ma być przyszłością UE. Założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. przedstawił Mariusz Stefan Migas – kierownik Działu Ekonomiki Rolnej w Komisji Europejskiej. Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli m.in. przewodniczący Komisji Rolnictwa i Roz-

woju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski oraz podsekretarz Stanu w MRiRW Ewa Lech. W kolejnym panelu dotyczącym zrównoważonego rolnictwa udział wzięli: Martijn Homan – radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności z Ambasady Królestwa Niderlandów, Pekka Pesonen – sekretarz generaly Copa-Cogeca, dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Matthew Frost, szef oddziału Bayer CropScience na Polskę i kraje bałtyckie. Całość poprowadził Karol Bujoczek – redaktor naczelny Top Agrar.

12 krajów o reformie WPR

Inicjatywa Trójmorza, obejmująca 12 krajów UE naszego regionu rozwija się na poziomie politycznym wysokiego szczebla. Zwiększenie tej współpracy również w obszarze rolnictwa, szczególnie w przededniu kluczowych dla naszej przyszłości dyskusji na poziomie UE, na pewno wzmocniłoby naszą wspólną pozycję, bo w jedności siła – stąd pomysł I spotkania izb rolniczych państw Trójmorza.

Obserwując dotychczasowe skutki społeczne i środowiskowe Wspólnej Polityki Rolnej UE nie da się nie zauważyć, że reformowana WPR powinna promować bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo w Europie w sposób nienaruszający praw krajów do ochrony i rozwijania własnej polityki rolnej, zgodnej z potrzebami swoich mieszkańców. Warto zaznaczyć, że konferencja odbyła się w niedługim czasie po ogłoszeniu komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Zdaniem polskiego samorządu rolniczego, coraz silniej występujące na rynkach rolnych głębokie fluktuacje cen, a nawet tzw. szoki cenowe, jak i globalne wyzwania wobec gospodarki żywnościowej, wyrażone w postaci celów zrównoważonego rozwoju FAO do 2030 roku oraz w formie konkluzji z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatycznych w Paryżu w 2015 r., w pełni uzasadniają oczekiwania rolników unijnych odnośnie kształtu Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r. W opinii polskich izb rolniczych, ewentualne zmiany w systemie płatności


styczeń 2018 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

73

Podpisanie wspólnej deklaracji izb rolniczych państw rejonu Trójmorza bezpośrednich powinny polegać przede wszystkim na dalszych uproszczeniach administracyjnych i proceduralnych dla rolników, a nie dla urzędników. Zmiany te powinny być tak ukierunkowane, aby zapewniać realizację podstawowych  funkcji sektora rolno-żywnościowego oraz  umożliwiać osiąganie celów związanych z nowymi wyzwaniami stojącymi przed UE, z uwzględnieniem specyfiki i doświadczeń rolnictwa poszczególnych krajów UE. W tym kontekście należy również dążyć do wyrównania ich poziomu w poszczególnych krajach członkowskich UE.

W

Silny budżet przede wszystkim

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że WPR powinna być silna budżetem, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w postaci dostaw wysokiej jakości żywności, wspierać konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego na globalnych rynkach, jednocześnie zapewniając i stabilizując ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarstw rolnych, umożliwiające gospodarowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska

i łagodzenia zmian klimatu, przyczyniając się do podtrzymania żywotności obszarów wiejskich. Ponadto, obywatele Unii muszą mieć dostęp do żywności: bezpiecznej, wysokiej jakości, zróżnicowanej, przystępnej cenowo i bogatej w substancje odżywcze. Sposób produkowania i wprowadzania tej żywności na rynek powinien być dostosowany do oczekiwań obywateli, zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ na ich zdrowie, środowisko i klimat. Aby było to możliwe, WPR musi nadal się rozwijać, utrzymując swoje ukierunkowanie na rynek oraz

wspierając niezmiennie unijny model gospodarstwa rodzinnego we wszystkich regionach Unii. Na zakończenie obrad podpisano deklarację dotyczącą promocji praktyki rolnictwa zrównoważonego w naszych krajach w celu minimalizacji wpływu rolnictwa na środowisko, przy jednoczesnym wzroście produkcji rolnej, niezbędnym do osiągnięcia celu nr 2 ONZ oraz zapewnienia opłacalności prac. Wyłącznym partnerem wydarzenia była firma Bayer. Opracowanie: KRIR

Nie ma przedłużenia terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych

odpowiedzi na wniosek zarządu KRIR w sprawie rozważenia możliwości wydłużenia obowiązujących terminów na zastosowanie nawozów naturalnych, resort rolnictwa poinformował, że w związku z wejściem w życie opublikowanej w dniu 23 sierpnia 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), nastąpiła zmiana podejścia do wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce.

OSN w całym kraju

W miejsce wyznaczania obszarów OSN i wprowadzania dla tych obszarów programu działań, wprowadzono dla obszaru całego kraju jeden program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. program azotanowy (art. 102 – 112 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne), który to program minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w uzgodnieniu

z ministrem właściwym do spraw rolnictwa zobowiązany jest opracować w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ww. ustawy. Program azotanowy zawierać będzie między innymi ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym płynnych gnojówki i gnojowicy, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem oraz będzie wskazywał okresy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów. Przekazano, że w chwili obecnej minister środowiska prowadzi intensywne prace nad przyjęciem programu azotanowego. Na początku grudnia br. minister środowiska w ramach procedury uzgodnieniowej na podstawie uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów przekazał informacje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mają-

cych na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Konsultacje międzyresortowe i publiczne przedmiotowego projektu rozporządzenia zakończyły się w dniu 8 grudnia 2017 r. (https://legislacja. rcl.gov.pl/projekt/12305809/katalog/12475327#12475327).

Osobista interwencja

Uwzględniając zgłaszane przez rolników problemy ze zbiorami roślin (np. kukurydzy), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co wpływa na możliwość jesiennego zagospodarowania nawozów naturalnych/odchodów zwierzęcych, minister rolnictwa poinformował, że osobiście zwrócił się do ministra środowiska z prośbą o rozważenie, czy w projektowanym rozporządzeniu możliwe jest uregulowanie zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach pogodowych. Ze swojej strony zaproponował, aby wprowadzić regulacje umożliwiające późniejsze stosowanie nawozów.

Tylko do biogazowni

Mając na uwadze trudną sytuację rolników, spowodowaną nawalnymi opadami i brakiem możliwości wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych we wcześniejszym terminie, resort rolnictwa poinformował, że jednym z możliwych rozwiązań jest zagospodarowanie nadmiaru nawozów naturalnych w biogazowniach. Zgodnie z prowadzonym, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, rejestrem wytwórców biogazu rolniczego, obecnie w Polsce jest 86 takich podmiotów. Szczegółowy wykaz wytwórców biogazu rolniczego dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.kowr. gov.pl/interwencja/odnawialne-zrodla-energii/biogaz-rolniczy/wytworcy-biogazu-rolniczego/rejestr-wytworcow-biogazu-rolniczego. Opracowanie: KRIR


74 PW

styczeń 2018 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

68. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej 7 grudnia 2017 r. odbyło się 68. posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Specjalnym gościem posiedzenia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

P

odczas posiedzenia omówiono bieżącą sytuację na rynkach rolnych. Biorąc pod uwagę przebieg zbiorów, tegoroczne plony były dość wysokie, jednak długotrwałe opady utrudniały całkowity zbiór zbóż, co wpłynęło na ich parametry jakościowe i cenę. Wielu rolników dotknął problem klęsk żywiołowych.

Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Reprezentanci izb rolniczych dyskutowali na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. w związku z opublikowaniem Komunikatu Komisji Europejskiej – Przyszłość Żywności i Rolnictwa. Przedstawiciele izb rolniczych V4 chcą zapewnić Komisję Europejską i rządy państw V4, że cele określone w tzw. Deklaracji Bratysławskiej, uzgodnionej w marcu 2017 r., są nadal aktualne i powinny stanowić centralny punkt w negocjacjach w sprawie WPR po 2020 r. Uczestnicy spotkania są tego samego zdania, że komunikat należy uznać za wstępny i jako podstawowe ramy dla koncepcji przyszłych rozwiązań legislacyjnych, które wywołają intensywną dyskusję we wszystkich państwach członkowskich. Jednak w tym czasie izby rolni-

R

Specjalnym gościem posiedzenia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel cze państw V4 zgodziły się, że po przedstawieniu wniosku dotyczącego budżetu UE przedstawią Komisji Europejskiej bardziej wyrafinowane i konkretne stanowisko dotyczące WPR po 2020 roku.

Zharmonizować poziom wsparcia z budżetu UE Izby rolnicze państw V4 cieszy jasno przedstawiony pogląd przez komisarza Phila Hogana w trakcie prezydium COPACOGECA 9 lutego 2017 r .:„chcę, aby WPR była adekwatnie finansowana, ponieważ utrzymanie najwyższych w świecie standardów jakościowych żywności nie może być osiągnięte za darmo, a także zachowanie naszego europejskiego modelu rolnictwa rodzinnego nie będzie możliwe bez silnego wsparcia polityki…”. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca większej elastyczności państw członkowskich we wdrażaniu WPR, zdaniem uczestników spotkania, jest korzystna w niektórych przypadkach, ale także budzi pewne obawy, takie jak potencjalna renacjonalizacja polityki prowadzącej nawet do współfinansowania pierwszego filaru. Zdaniem izb rol-

niczych, Unia Europejska powinna próbować zharmonizować poziom bezpośredniego wsparcia z budżetu UE w całej UE, a jednocześnie znaleźć sposób na uregulowanie pomocy krajowej w państwach członkowskich w celu ułatwienia równych szans na jednolitym rynku europejskim. Reprezentanci izb rolniczych zgodzili się, że rolnictwo odgrywa ogromną rolę w ochronie bioróżnorodności i środowiska. Podkreślono, że cele środowiskowe WPR po 2020 nie powinny również ograniczać rozwoju produkcji w gospodarstwach, ponieważ powoduje utratę przez nie efektywności i konkurencyjności, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu UE. Warto mieć na uwadze, że importowana żywność do UE nie musi spełniać norm w procesie produkcji, jakie są wymagane od rolników europejskich.

Zrównoważone rolnictwa to przyszłość dla UE Wspieranie zrównoważonego rolnictwa w całej UE ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości europejskiego rolnictwa i produkcji żywności. Różnice w intensywno-

ści rolnictwa w różnych regionach UE są w tym czasie dość znaczące, co może skutkować niezrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi i niezrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich w UE. Produkcja zwierzęca powinna być wspierana, aby zarówno osiągnąć bardziej zrównoważony poziom wystarczalności żywności w UE, jak i chronić miejsca pracy na obszarach wiejskich. Ważna jest również obecna rola badań i innowacji w tworzeniu zrównoważonego rolnictwa. Przydatne byłoby rozszerzenie udziału państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej w programach„Horyzont 2020”w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji dla sektora rolno-spożywczego, wraz z odpowiednim finansowaniem.

Wycofanie śor tylko po wiarygodnych badaniach Reprezentanci izb rolniczych krajów V4 zapoznali się z aktualnym stanem dyskusji regulacyjnych w Unii Europejskiej w sprawie środków ochrony roślin. Dostęp do produktów służących produkcji roślinnej z różnych grup chemicznych jest ważnym narzędziem w produkcji rolnej, w związku z tym zaapelują do Komisji Europejskiej, aby wycofanie substancji czynnych środków ochrony roślin poprzedzone było wiarygodnymi badaniami jego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, ponieważ wywołuje znaczące konsekwencje społeczno-gospodarcze oraz aby UE nie składała wniosków regulacyjnych na podstawie projektu wytycznych niezatwierdzonych przez państwa członkowskie. Opracowanie: KRIR

E-wniosek przyjęty przez Radę Ministrów

ada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano następujące rozwiązania: ■■wprowadzono zasadę składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w formie elektronicznej. Chodzi o to, aby docelowo wszystkie wnioski o przyznanie tych płatności były składane elektronicznie; ■■w 2018 r. umożliwić składanie – zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich – stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi

brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Resort rolnictwa szacuje, że z tej możliwości skorzysta ok. 200–300 tys. rolników, co stanowi ok. 15–22 proc. wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego. Możliwość złożenia oświadczenia – zamiast wniosku – ma także dotyczyć wybranych działań obszarowych PROW. Oznacza to uproszczenie procedury wnioskowania o płatności bezpośrednie i pomoc w ramach wybranych działań obszarowych PROW; ■■podniesiono próg, powyżej którego podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjenci PROW 2014–2020 zobowiązani będą stosować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z 20 000 zł

do 30 000 euro, tj. do takiego samego progu, jaki obowiązuje dla zamówień publicznych. Umożliwiono również wskazanym podmiotom i beneficjentom określanie tylko jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu; ■■zmieniono ustawę o wspieraniu rozwoju w latach 2014–2020, aby doprecyzować zależności między regulacjami o konkurencyjności a przepisami o zamówieniach publicznych; ■■do porządku prawnego PROW 2014– 2020 wprowadzono przepisy umożliwiające podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom programu: 1 zawarcie umowy na wykonanie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z wybranym przez siebie (na określonych warunkach)

wykonawcą – w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania ujętego w takim zestawieniu, nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty; 2 zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert – w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2018 r. Źródło: MRiRW Opracowanie: KRIR


styczeń 2018 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

Rozstrzygnięcie konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”

Konkurs „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” zorganizowany został po raz pierwszy w 2017 roku przez Krajową Radę Izb Rolniczych na wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich.

K

onkurs będzie organizowany co dwa lata i będzie odbywał się na dwóch poziomach: wojewódzkim i krajowym. Zasady zostały określone w regulaminie konkursu. Na poziomie wojewódzkim konkurs przeprowadzają wojewódzkie izby rolnicze, w których spośród zgłoszonych kandydatek zostaje wybrana jedna Laureatka z terenu województwa i jednocześnie przechodzi do dalszego etapu konkursu. Celem konkursu jest uwidocznienie roli kobiet zaangażowanych w rozwój gospodarstw rolnych oraz identyfikacja innowacyjnych działań przez nie podejmowanych. Zwyciężczynie konkursu wezmą udział w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Komitet Copa-Cogeca w Brukseli. Do konkursu zgłaszać się mogą pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W I edycji udział wzięło 11 finalistek wojewódzkich

I edycja za nami

I edycja Konkursu odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela, patronatem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Adama Wojciecha Sekścińskiego, Prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Ewy Stachury-Kruszewskiej, Prezesa Ptak Warsaw Expo – Tomasza Szypuły oraz patronatem medialnym elewizji Polskiej TVP Program 1 i Top Agrar Polska. W I edycji udział wzięło 11 laureatek wojewódzkich, których sylwetki przedstawione zostały w prezentacji. W dniu 6 listopada br. zebrało się 7-osobowe jury. Na przewodniczącego wybrano Wojciecha Nalazka – z-cę Kie-

rownika Redakcji Audycji Rolnych TVP 1. W skład jury weszli przedstawiciele Instytucji obejmujących patronatem ww. konkurs: ■■Magdalena Wachnicka-Witzke – dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego KRUS, ■■Halina Cieślak – dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych TUW „TUW”, ■■Agnieszka Rembisz – dyrektor ds. Targów Międzynarodowych Ptak Warsaw Expo, ■■Anna Różycka – brand manager Top Agrar Polska, ■■Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, ■■Danuta Lebioda – przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

Po kilkugodzinnej naradzie zostało przyznane: I miejsce Małgorzacie Solis, prowadzącej gospodarstwo sadownicze i cydrownię w województwie lubelskim, II miejsce Magdalenie Węgiel, prowadzącej Gospodarstwo Rybackie„Pstrąg Ojcowski” mające na celu odnowę hodowli pstrąga potokowego metodą tradycyjną w województwie małopolskim, III miejsce Agnieszce Gremzie, zajmującej się produkcją sera korycinskiego, serów kwasowo-podpuszczkowych, marynat serowych, serów twarogowych i masła w województwie podlaskim. Przyznane zostało również Wyróżnienie Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Bożenie Butor-Fleszar, prowadzącej gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję krów mlecznych w województwie śląskim. Oficjalne wyniki ogłosił przewodniczący jury – Wojciech Nalazek z Programu TVP 1 podczas wieczornej gali Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie w dniu 30.11.2017 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu gospodarstwa oraz w Konkursie CopaCogeca. Opracowanie: KRIR

Czasowe wyrejestrowanie pojazdów

Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka o zmianę przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym i umożliwienie czasowego wyrejestrowania ciągników i przyczep rolniczych.

P

rzekazano, że wobec nowych przepisów dotyczących przeglądów technicznych pojazdów, przy jednocześnie wysokich składkach OC, wielu rolników nie stać na dodatkowe koszty utrzymania swoich maszyn. Zaproponowano, aby polscy rolnicy mieli taką samą możliwość jak rolnicy niemieccy – czasowego wyrejestrowania pojazdu, zwłaszcza że przedsiębiorcy mogą wyrejestrować swo-

je pojazdy (samochody ciężarowe i przyczepy). W odpowiedzi, resort infrastruktury i budownictwa wyjaśnił, że w obecnym stanie prawnym czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu jest możliwe zgodnie z art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z póżn. zm). W przypadku ciągników i przyczep rolniczych istnieje możliwość wyrejestrowania, jeśli spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 79 ww. ustawy oraz ponownej ich rejestracji.

Odrzucone projekty zmian

Jednocześnie poinformowano, że w dniu 27 marca 2017 r. skierowano do Marszalka Sejmu RP poselski projekt (druk nr 1454), jak i wcześniejszy druk nr 1197 z dnia 25 października 2016 r., ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczące czasowego wycofa-

nia pojazdów z ruchu. Projekty te zostały jednak odrzucone w I czytaniu na 36. posiedzeniu Sejmu RP oraz przez sejmową Komisję Infrastruktury dnia 20 czerwca 2017 r. Ponadto resort zauważył, że czasowe wycofanie z ruchu pojazdu wiąże się również z ponoszeniem kosztów za to wycofanie oraz powoduje określone obowiązki dla posiadaczy pojazdów. Są one związane m.in. z koniecznością zapewnienia wycofanemu z ruchu pojazdowi postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu, jak również uiszczenia wymaganej opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i związanym z tą decyzją depozytem dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Poinformowano, że ministerstwo infrastruktury i budownictwa analizuje wpływające do ministerstwa wnioski i sygnały obywateli, ocenia ich zasadność

i uwzględnia je odpowiednio w procesie legislacyjnym, jednak wobec odrzucenia dwukrotnie przez Sejm ww. inicjatywy ustawodawczej nie jest zasadne jej podejmowanie obecnie przez ministerstwo infrastruktury i budownictwa. Przekazano, że trzeba również uwzględniać, że system czasowego wyrejestrowania pojazdu musi być powiązany z przepisami odrębnymi, w tym dotyczącymi obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, regulowanych ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2060, z póżn. zm.) dla której właściwym jest minister finansów. Są to rozwiązania obowiązujące także w innych państwach europejskich. Opracowanie: KRIR


76 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

styczeń 2018 NR 1

Niższe koszty egzekucji komorniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych, na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, wystąpiła do ministra sprawiedliwości w sprawie ograniczenia pobieranych od dłużników kosztów egzekucji komorniczych, szczególnie w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych gdy są one niewielkie. Zmiany w toku

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, iż obecnie trwają prace legislacyjne, których przedmiotem jest m.in. zmiana przepisów regulujących koszty postępowania egzekucyjnego. Do Sejmu RP wniesiony został rządowy projekt ustawy o kosztach komorniczych – druk nr 1581. Jest on dostępny na stronie Sejmu RP w zakładce „prace sejmu”. Wskazany projekt ustawy realizuje w znacznej mierze postulat obniżenia kosztów postępowań egzekucyjnych.

Opłaty finansują kancelarie

Resort sprawiedliwości zwrócił jednak uwagę, iż podstawową funk-

cją opłat egzekucyjnych jest finansowanie działalności kancelarii komorniczych, które realizują bardzo istotne funkcje państwa. Realizacja interesów stron stosunków prawnych, których słuszność została pozytywnie oceniona w drodze orzeczenia sądu, w wielu wypadkach nie byłaby możliwa bez zastosowania przymusu egzekucyjnego. Niejednokrotnie, dłużnicy obowiązani orzeczeniami sądowymi do zaspokojenia słusznego roszczenia wierzyciela nie czynią tego. W takim wypadku, bez możliwości zastosowania przymusu, wyroki sądów nie stanowiłyby w praktyce realizacji konstytucyjnego obowiązku państwa zapewnienia każdemu prawa do sądu. Stanowiłyby one bowiem, w wielu wypadkach, jedynie dokumenty pozbawione wymiaru praktycznego. Przekazano, że inną z funkcji opłat egzekucyjnych, choć nie najistotniejszą, jest mobilizowanie dłużników do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Tak więc, opłaty egzekucyjne nie mogą stanowić kwot symbolicznych i są one zawsze konsekwencją niewywiązywania się przez dłużnika z obowiązków, które na siebie przyjął w drodze umowy bądź też wynikają z popełnionego przez niego czynu niedozwolonego. Poziom opłat egzekucyjnych

musi zapewniać możliwość funkcjonowania egzekucji.

Musi starczyć na wydatki

Poinformowano, że kolejnym elementem kształtującym koszty egzekucji są wydatki. Są to koszty niezależne od wierzyciela czy komornika. Są to np. koszty korespondencji ponoszone przez komornika w toku prowadzonego postepowania egzekucyjnego, czyli należności operatorów pocztowych, należności biegłych, tłumaczy lub innych osób, koszty przejazdów poza siedzibę komornika, koszty uzyskiwania dokumentów lub informacji. Zdaniem ministerstwa sprawiedliwości, jest oczywistym, iż wydatki te muszą pokryć strony egzekucji, podobnie jak ponoszą je strony w postępowaniach sądowych. Nie dałoby się racjonalnie uzasadnić twierdzenia, iż tę część kosztów egzekucji miałby pokrywać sam organ egzekucyjny. Przyjęcie takiej zasady musiałoby pociągnąć za sobą zwiększenie opłat egzekucyjnych, które musiałyby zrównoważyć zwiększone koszty działalności kancelarii komorniczych. W wypadku skutecznej egzekucji, suma obciążeń dłużnika nie zmieniłaby się. W przypadku zbyt dużej liczby egzekucji nieskutecznych takie rozwiązanie musiałoby natomiast

prowadzić do upadku wielu kancelarii komorniczych, których koszty działalności znacznie przekraczałyby przychody z opłat. W obowiązującym obecnie modelu, co do zasady, to wierzyciel w formie wnoszonych zaliczek z góry pokrywa wydatki związane z egzekucją, ponosząc ryzyko ich nieściągnięcia w wypadku bezskutecznej egzekucji. Nie do zaakceptowania byłby też pogląd, że to wierzyciel miałby ponosić nie tylko zaliczkowo, ale też ostatecznie koszty dochodzenia zaspokojenia słusznego roszczenia. Tak jak trudno byłoby sobie wyobrazić taki model w postępowaniu sądowym, tak samo przyjęcie takiego rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym jako zasady nie dałoby się pogodzić z zasadą słuszności i podstawowym poczuciem sprawiedliwości, których odzwierciedleniem na gruncie kosztów procesu i kosztów egzekucji są zasady wyrażone w przepisach art. 98 i 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 tj. ze zm.). W efekcie stwierdzono, że koszty niezbędne i celowe do dochodzenia lub obrony praw czy też do egzekwowania roszczenia ponosi strona przegrywająca/dłużnik. Opracowanie: KRIR

KRIR na Centralnych Targach Rolniczych

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2017 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych wzięła udział w II edycji Centralnych Targów Rolniczych organizowanych przez Centrum Targowo-Wystawiennicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Podczas ceremonii otwarcia obecni byli przedstawiciele izb rolniczych wraz z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktorem Szmulewiczem.

W

ramach ekspozycji targowej organizator stworzył poszczególne strefy: Salon Techniki Rolniczej, Salon Środków do Produkcji Rolnej, Targi Dobrej Żywności, Salon Usług Specjalistycznych i wsparcia dla branży Agro, Innowacje dla Rolnictwa, Ekspozycja ras zwierząt gospodarskich, w których Odwiedzający mogli zapoznać się z szeroką ofertą prawie 300 wystawców. Podczas targów Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko wraz z Mazowiecką Izbą Rolniczą, które było chętnie odwiedzane przez zwiedzających, zarówno rolników, jak i rodzin z dziećmi. 30 listopada podczas wieczornej gali Centralnych Targów Rolniczych odby-

ło się m.in. rozstrzygnięcie Konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych na wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. W drugim dniu trwania targów Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała Piknik Owocowo-Warzywny sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Podczas Pikniku odbywała się degustacja owoców i warzyw oraz organizowane były konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Całej imprezie towarzyszył Zespół Muzyczny z Łowicza.

W drugim dniu trwania targów Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała Piknik Owocowo-Warzywny Podczas Centralnych Targów Rolniczych zorganizowany został m.in. Jubileusz 25-lecia Gazety Sołeckiej, na którym obecny był prezes Krajowej Rady Izb rolniczych – Wiktor Szmulewicz, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel oraz prezes Ptak Warsaw Expo – Tomasz Szypuła.

II edycja Targów po raz kolejny przyciągnęła do Nadarzyna nie tylko zwykłych mieszkańców, ale również przedsiębiorców rolnych, rolników, sadowników, przedstawicieli izb rolniczych i organizacji branżowych. Opracowanie: KRIR


styczeń 2018 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

77

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23.11.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat polskiego rynku owoców miękkich, przetwórstwa i przechowalnictwa z uwzględnieniem przechowalni koncentratów owocowych – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■sprawy bieżące; ■■rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■rozpatrzenie informacji ministra rozwoju i finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce – referuje sekretarz stanu w MF Wiesław Janczyk; ■■produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych. Szanse i dylematy. Doświadczenia z innych krajów UE – przedstawia prezes Łąckiej Drogi Owocowej Krzysztof Maurer, właściciel tłoczni Maurer; ■■w y twarzanie nalewek szansą zwiększenia oferty rynkowej rolnictwa opartej o doświadcze-

W

dniu 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu 100 dni działalności KOWR. W spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, dyrektor generalny KOWR Witold Strobel, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, prezesi wojewódzkich izb rolniczych oraz dyrektorzy regionalni OT KOWR. Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Adam Struziak przedstawił prezentację pt. „Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu WRSP 100 dni KOWR”. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zapowiedział m.in. ustawę o gospodarstwie rolnym, pakt dla obszarów wiejskich oraz ustawę finansową dotyczącą ubezpieczeń upraw i zwierząt. Liczy na współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Krajową Radą Izb Rolniczych. Minister podkreślił, że należy wyznaczyć kierunki wspólnego działania mini-

nia i polską tradycję – przedstawia członek stowarzyszenia Polska Akademia Smaku Zbigniew Sierszuła.

28.11.2017 r. – Senat RP

■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 661, druki sejmowe nr 1973, 1991 i 1991-A).

06.12.2017 r. – Sejm RP

■■dyskusja na temat wstępnych ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja programu bio-

asekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń” – referuje wiceprezes NIK Wojciech Kutyła; ■■rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) – kontynuacja – referują: minister MRiRW Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski.

07.12.2017 r. – Sejm RP

■■wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) – kontynuacja; ■■przedstawienie informacji Ministra Rozwoju i Finansów oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r. – przedstawiają: zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju Tomasz Salomon oraz naczelnik Wydziału Handlu i WTO w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW Adam Giziński; ■■przedstawienie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych – przedstawia naczelnik Wydziału Informacji Rynkowej i Statystyki Rolnej w Departamencie Rynków Rolnych MRiRW Hanna Kulik-Wojtyś; ■■sprawy bieżące. Opracowanie: KRIR

Spotkanie w KOWR

Podczas spotkania omówiono 100 dni działalności KOWR sterstwa rolnictwa, KOWR i KRIR. Zwrócił uwagę na rolę KRIR, która opiniuje ustawy dotyczące rolnictwa po konsultacjach z rolnikami w całej Polsce, a następnie przesyła wnioski do MRiRW. – Przed nami ważne zadania. Jest to przede wszystkim ustawa o gospodarstwie rolnym, czyli tzw. „Konstytucja dla rolników”, Pakt dla obszarów wiejskich oraz sprawa ubezpieczeń upraw i zwierząt. W maju Rada Europejska ogłosi podział

środków finansowych w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Już teraz trwają spotkania ws. przyszłości WPR. Liczę na dobrą współpracę między resortem rolnictwa a KOWR i KRIR. Wszyscy mamy wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia polskich rolników – powiedział minister Krzysztof Jurgiel. – „Konstytucja dla rolników” ma być ustawą regulującą pozycję rolnika oraz gospodarstwa rolnego w Polsce – dodał.

Dyrektor Generalny KOWR zwrócił uwagę, że samorząd rolniczy najlepiej prezentuje społeczność rolników, dlatego ważne jest, aby relacje między Ośrodkiem a Krajową Radą Izb Rolniczych przebiegały pomyślnie. – Liczę, że dzisiejsze spotkanie to początek owocnego dialogu oraz wspólnego uzgadniania tych kwestii, które są najważniejsze z perspektywy rolników – powiedział Witold Strobel. Tę nadzieję wyraził także prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. – Współpraca między kierownictwem ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Krajową Radą Izb Rolniczych układa się bardzo dobrze. Chcielibyśmy ją przełożyć na wszystkie województwa, aby i tam jednoczyć siły we wspólnym celu – powiedział. Prezes KRIR podkreślił także konieczność powstania rad społecznych oraz poruszył kwestię zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 103/2017/Z w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu WRSP. Opracowanie: KRIR


ch

78 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

styczeń 2018 NR 1

Wniosek o budowę zbiorników retencyjnych Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP, prezes Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra środowiska, prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość oraz prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w związku z zorganizowanym przez samorząd rolniczy 7-dniowym „Wyjazdem studyjnym do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy” w październiku 2017 r. Wnioski z wyjazdu

Udział w nim wzięli przedstawiciele samorządu rolniczego oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa – uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rolnictwem Portugalii. Wyjazd był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyjazd studyjny zorganizowano w celu wymiany wiedzy i zapoznania się ze sposobami radzenia sobie rolników portugalskich, władz w sytuacji wystąpienia suszy oraz z systemem ubezpieczeń gospodarstw rolników od klęsk żywiołowych w tym suszy. Uczestnicy dowiedzieli się jak portugalscy rolnicy radzą sobie z suszą. W Portugalii klimat jest śródziemnomorski, okres wegetacji dłuższy niż w Polsce a głównym ograniczeniem produkcji rolnej jest woda. Opady średniorocznie wynoszą w Portugalii 500 mm i są nierówno rozmieszczone w ciągu roku, występują głównie w okresie zimowym od listopada do marca. W Polsce średnia roczna suma opadów wynosi około 600 mm (550–650 mm) a na Kujawach często poniżej 500 mm. Najniższe opady odnotowuje się właśnie na Pojezierzu Kujawskim,

zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, a także w taki sposób, aby działając w zgodzie z interesem publicznym nie dopuszczać do wystąpienia, możliwego do uniknięcia, pogorszenia ekologicznych funkcji wód.

Plany, analizy, strategie

a największe na obszarze południowej Polski. W roku 2017 r. ilość opadów była bardzo duża, ale były lata np. rok 2012 czy 2015, gdzie notowano klęski suszy w rolnictwie a zakłady ubezpieczeniowe często nie wypłacały odszkodowań z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych.

Największy w Europie

Rząd Portugalii pomógł rolnikom rozwiązać problem budując największy w Europie sztuczny zbiornik Alqueva i dostarczając w okresie suszy wodę do gospodarstw rolnych, który zabezpiecza wodę na 4-letni okres suszy. Zbiornik Alqueva ma pojemność 4 150 000.000 m3. Budowę rozpoczęto w 1995 r. a zakończono w 2002, natomiast pełne napełnienie zapory nastąpiło w 2010 roku. Budowę zakończono dzięki wsparciu ze środków UE. Zapora Alqueva zapewnia wodę dla 120 000 ha ziemi, a do roku 2020 ma zwiększyć się do 170 000 ha ziemi. Zbiornikiem zarządza wyspecjalizowana firma państwowa Alqueva (sp. z o.o. ze 100% udziałem środków państwowych/stowarzyszeń), która dostarcza wodę oraz konserwuje urządzenia do dostarczania/odprowadzania wody. Firma ta jest także odpowiedzialna za właściwe funkcjonowania systemu, zapewniając regularne kontrole i wsparcie techniczne. Stosowane są zróżnicowane systemy nawodnień od rozlewu wody z ujęcia kanałami po polu, przez deszczownie typu piwot do nawadniania kropelkowego. Różne są też taryfy cen wody (zróżnicowanie ze względu na ciśnienie, sposób rozlewu: rozlew z ujęcia, piwot lub nawadnianie kropelkowe). Cena wody kształtuje na poziomie od

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z TPR. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa, tel. (22) 821 92 65, www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl

3 do 5 eurocentów/m3 (w zależności od ciśnienia wody). Na cały sezon rolnicy korzystający z wody płacą 100 euro/ 1 ha. W Portugalii ceny wody dla rolnictwa są dużo niższe niż zaplanowano od 2018 r. w Polsce. Okolice zbiornika są atrakcyjne dla upraw rolnictwa ze względu na dobre nawodnienie.

Narodowy Program dla zasobów wodnych Zdaniem zarządu KRIR, Rząd RP powinien także podjąć prace nad Narodowym Programem Budowy Zbiorników Retencyjnych. Taka inwestycja powinna być podjęta przez Rząd RP jako innowacyjne podejście do dbania o zasoby wodne, które mogłyby służyć rolnikom do nawadniania upraw rolniczych, a także alternatywne źródło energii do produkcji prądu. Samorząd rolniczy zwrócił się więc o przygotowanie przez Rząd RP nowej ustawy Prawo wodne i powołanie nowej instytucji – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która zainicjowałaby budowę zbiorników retencyjnych.

Nowe Prawo wodne pomoże?

W odpowiedzi na pismo zarządu KRIR w sprawie budowy zbiorników retencyjnych w Polsce, ministerstwo środowiska poinformowało, że gospodarowanie wodami obejmuje szereg działań zmierzających do wykorzystania i kształtowania zasobów wodnych oraz zaspokajania potrzeb społecznych i gospodarczych pojedynczych użytkowników, społeczności oraz całego kraju. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych zaliczone zostały do strategicznych zasobów naturalnych kraju. Przekazano, że z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zmn.). Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zobowiązuje do korzystania z zasobów wodnych z zachowaniem

Przekazano, że działania w tym zakresie podporządkowano ustaleniom planów przeciwdziałania skutkom suszy, które obok planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów utrzymania wód, stanowią podstawowe dokumenty planistyczne w procesie gospodarowania wodami. Zdaniem resortu środowiska, sporządzenie planu przeciwdziałania skutkom suszy wymaga kompleksowej analizy możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych wód, przedstawienia propozycji budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, sformułowania propozycji zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji oraz określeniu katalogu działań służących ograniczeniu skutków suszy. Obecnie zostały przygotowane takie plany dla regionów wodnych. W październiku 2017 r. została wykonana metodyka opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy. W metodyce zaproponowano szereg działań, których celem jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy. Poinformowano, że zgodnie z harmonogramem prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, opracowanie ostatecznej wersji powyższych planów planowane jest w 2020 r. Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy zostanie przygotowany w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy. Zwrócono również uwagę na rządowy dokument pn.: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym dokumencie jednym ze wskazanych strategicznych celów jest zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Ministerstwo środowiska poinformowało również, że jednym z projektów do realizacji w ramach powyższego celu jest projekt „Woda dla rolnictwa”. Jest to program wsparcia gospodarstw rodzinnych


styczeń 2018 NR 1 i doskonalenia gospodarki wodnej w rolnictwie w warunkach okresowych niedoborów i nadmiarów wody, w tym w budowie, odbudowie i prawidłowym wykorzystaniu urządzeń melioracyjnych dla poprawienia warunków produkcji.

Zbiorniki w budowie

Wskazano, że podejmowane dotychczas, na szczeblu centralnym, działania w celu ograniczenia skutków suszy polegają przede wszystkim na budowie wielozadaniowych zbiorników wodnych, poprawie warunków retencji, promowaniu rozwiązań polegających na zatrzymaniu wód przy użyciu urządzeń technicznych, jak i z wykorzystaniem możliwości środowiska przyrodniczego oraz zaplanowaniu długofalowych działań w oparciu o dokumenty planistyczne w celu efektywniejszego gospodarowania wodami. Ministerstwo środowiska zaznaczyło, iż nie tylko duże zbiorniki retencyjne, ale i inne działania przyczyniają się do poprawy stosunków wodnych i zatrzymywania wody w zlewni, zwłaszcza w okresie suszy. Istotnym elementem jest również tworzenie oraz zachowanie naturalnej retencji w szczególności przez zalesianie terenów o niskiej przydatności dla rolnictwa w celu spowolnienia spływu

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H powierzchniowego wód, poprawę sposobu użytkowania gruntów oraz ochronę lasów łęgowych. Co więcej, przekazano, że na wielkość i prędkość odpływu ze zlewni wpływa wiele czynników: warunki hydrologiczno-meteorologiczne, natężenie zasilania (opadem lub wodą z topniejącej pokrywy śnieżnej), rodzaj i sposób uprawiania gleby, pokrycia terenu roślinnością, zabudowy i zagospodarowania terenu zlewni. Poprzez pośrednią ingerencję w środowisko wodne tj. urbanizację, zabudowę terenów przyrzecznych i gospodarkę leśną, następuje zmiana stosunków wodnych w zlewni. Zwiększanie utwardzania powierzchni, w porównaniu do powierzchni nieutwardzonej, powoduje duży i szybki odpływ powierzchniowy, małe odparowanie przez rośliny i grunt oraz mały przyrost poziomu wody gruntowej. Zalesianie zwiększa infiltrację wody w glebę oraz opory ruchu dla wody płynącej po powierzchni oraz zmniejsza objętość odpływu powierzchniowego i kulminacji przepływu, zaś odpowiednie zabiegi agrotechniczne (np. terasowanie zboczy) zwiększają potencjał infiltracyjny i retencję powierzchniową zlewni. Opracowanie: KRIR

PW

79

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; ■■projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw;

■■poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach indywidualnych; ■■projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych uwzględniający zalecenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 1/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 1/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement