__MAIN_TEXT__

Page 1

64 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2016 NR 12

NR 1 (127) styczeń 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego od 2017 r. Czytaj na stronie 66

Izby rolnicze w Sejmie po raz piąty

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Minister Zdrowia RP odbyła się V konferenzapomina o polskiej wsi cja samorządu rolniczeCzytaj na stronie 66 go pt. „Aktualna sytuacja w rolnictwie: rolnictwo i obszary wiejskie w StrateKRIR na Centralnych Targach gii na rzecz OdpowiedzialRolniczych nego Rozwoju”, w której Czytaj na stronie 67 udział wzięło ok. 200 rolników niemal z całej Polski. Nie będzie możliwości podjęcia pracy przez pobierających rentę strukturalną Czytaj na stronie 67

63. Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej Czytaj na stronie 68

Ostatnie w 2016 r. posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca Czytaj na stronie 69

Nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu podatku za paliwo rolnicze Czytaj na stronie 69

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 70

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 71

W

konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, który przestawił informację o aktualnych pracach toczących się w resorcie rolnictwa oraz podsekretarz stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki, który omówił Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. Ponadto, w konferencji udział wzięli: zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Jarosław Sierszchulski, zastępca prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska oraz poseł do PE Czesław Siekierski. Wśród zgłaszanych przez rolników problemów, najczęściej powtarzała się sprawa ubezpieczeń rolniczych oraz afrykańskiego pomoru świń. Minister zapewnił, że reforma systemu ubezpieczeń rolniczych wejdzie w życie w 2017 r. Pod-

trzymał również wcześniejszą deklarację o potrzebie stworzenia państwowej firmy ubezpieczeń. W sprawie programu pomocy dla rolników poszkodowanych przez ASF wciąż trwają negocjacje z Komisją Europejską. Wiele uwag dotyczyło kłopotów ze szkodami wyrządzonymi przez dziki. Ponadto, zgłoszono wniosek o likwidację ministerstwa środowiska i przyłączenie go do resortu rolnictwa. Minister Jurgiel podziękował izbom rolniczym za współpracę i udział w Radzie Dialogu Społecznego. Poinformował, że wszystkie uwagi izb są skrupulatnie analizowane. Wśród zadań na 2017 r. minister wymienił nową ustawę o samorządzie rolniczym. Na konferencji prasowej Minister Jurgiel powiedział, że, izby rolnicze powin-

ny odgrywać na wsi znacznie większą rolę niż dotychczas, mogłyby np. przygotowywać rolników do zawodu. Izby mogłyby przejąć część zadań i wspólnie je realizować, szczególnie na poziomie województw i powiatów. O trwających pracach nad projektem nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, poinformował także prezes KRIR, którego zdaniem, taka nowelizacja jest potrzebna po 20 latach działania izb. Prezes Szmulewicz podkreślił, że najważniejsze jest wzmocnienie pozycji rolnika w zarządzaniu rolnictwem oraz jego otoczeniem. Dzisiaj rolnicy są w mniejszości na wsi i jest im trudno reprezentować swoje stanowisko. Opracowanie: KRIR


styczeń 2017 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

65

VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

25 listopada 2016 r. podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie, miało miejsce VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Top Agrar dr Piotr Łuczak, któremu wręczono brązową odznakę „Zasłużony dla samorządu rolniczego”.

W

trakcie obrad przyjęto stanowisko kierowane do Prezes Rady Ministrów dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowieckie, w którym Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła zaniepokojenie dotyczące zagrożenia terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie określonego na dzień 1 stycznia 2017 r. Rolnicy długo czekali na nowelizację ustawy – Prawo łowieckie oraz na

jej obowiązywanie od dnia 1 stycznia 2017 r. Zakłada ona m.in. że przychodami Funduszu Odszkodowawczego, z którego będą wypłacane odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych, będzie m.in. dotacja z budżetu państwa. Na taką propozycję rolnicy od wielu lat czekali, gdyż ma ona całkowicie zmienić system pokrywania strat wyrządzonych przez dziką zwierzynę – o co samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował.

Z ustawy okołobudżetowej wynika jednak, że nie zaplanowano środków, które zgodnie z nowelizacją przedmiotowej ustawy miały być jednym z przychodów Funduszu Odszkodowawczego, czyli nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na wypłatę szacowanych szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne. Nowelizacja ustawy nałożyła też na izby rolnicze obowiązek prowadzenia list rzeczoznawców. Do chwili obecnej delegacja ustawowa nie została wypełniona i nie przedstawiono nawet do opinii projektów aktów prawnych dotyczących wykonania przepisów ustawy, pomimo iż w art. 5 ww. ustawy określono, że wejście w życie tych przepisów ma nastąpić 14 dni od dnia ogłoszenia przepisów ustawy, tj. 5 sierpnia 2016 r. Niedopuszczalne jest, aby przepisy nakładające obowiązki na izby rol-

nicze, nie były konsultowane z Krajową Radą Izb Rolniczych. Stosownie z art. 45 ustawy o izbach rolniczych (Dz.U. 2016 poz. 1315) organy administracji rządowej mają obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Jednak, z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi, termin wejścia w życie tej ustawy jest zagrożony. Dlatego też, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do premier o pilne prace legislacyjne, które spowodują wejście w życie ustawy Prawo łowieckie i przepisów wykonawczych oraz zabezpieczenie środków z budżetu państwa na ten cel. Opracowanie: KRIR

System dopłat do materiału siewnego do 2019 r. bez zmian?

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa o zmianę przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1419), która wprowadziła niekorzystne zasady ustalania wysokości stawek dopłat do materiału siewnego. W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, resort rolnictwa przekazał wyjaśnienia, że mechanizm dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wprowadzono w 2007 r.

Wzrost zainteresowania dopłatami Poinformowano, że w latach 2010– 2014 nastąpił stały wzrost zainteresowania tymi dopłatami, na średnim pozio-

mie 12,2% rocznie, co spowodowało, że zapotrzebowanie na środki na ten cel w kilku kolejnych latach przekraczało kwotę zaplanowaną w ustawie budżetowej. Biorąc pod uwagę możliwości budżetu oraz stale wzrastające zainteresowanie rolników tymi dopłatami, na wniosek ministra finansów opracowano rozwiązanie polegające na corocznym określaniu stawek dopłat na podstawie wnioskowanej powierzchni i wielkości środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten cel. Powyższe rozwiązanie, wprowadzone w 2016 r., pozwala na udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom. Przekazano informacje, że w ustawie budżetowej na 2016 r. na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 90 604 tys. zł, a wyliczone stawki dopłat do 1 ha

gruntów wyniosły odpowiednio 69,40 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu, 111 zł w przypadku roślin strączkowych oraz 347 zł w przypadku ziemniaków.

Kwota w budżecie bez zmian Resort powiadomił, że w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany również przeznaczono kwotę 90 604 tys. zł, więc wsparcie do zużycia materiału siewnego zostanie utrzymane na dotychczasowym poziomie. Należy jednak liczyć się z tym, że ewentualny wzrost wnioskowanej powierzchni

spowoduje obniżenie jednostkowych stawek dopłat, które otrzymają rolnicy. W okresie od kwietnia do września 2016 r. odbył się przegląd wydatków publicznych w obszarze dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W raporcie z tego przeglądu, który został przygotowany i opracowany przez zespół składający się z pracowników Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przyjętym przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 19 września 2016 r., zarekomendowano utrzymanie systemu dopłat do materiału siewnego do czasu przeprowadzenia kolejnego przeglądu tego instrumentu w 2019 r., uwzględniającego ocenę efektywności wydatkowania środków publicznych – poinformowało MRiRW. Opracowanie: KRIR


66 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

styczeń 2017 NR 1

Zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego od 2017 r. W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o zmianach w systemie płatności bezpośrednich, które zostały wprowadzone tą ustawą, jak również o zmianach, których wprowadzenie jest planowane poprzez zmiany rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Nowe zasady od 2017 r.

Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją. Wsparcie nadal będzie realizowane w 4 sektorach produkcji zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy) i 8 sektorach produkcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste). W ramach przeglądu funkcjonowania tego instrumentu, wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.

Płatności do zwierząt

W przypadku sektorów młodego bydła i krów zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt., ale zachowano dotychczasową kopertę finansową. Wprowadzona zmiana pozwala na skoncentrowanie wsparcia w gospodarstwach, w których następuje systematyczny spadek liczby stad i pogłowia zwierząt, a więc gospodarstw, których sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza. Dzięki zachowaniu koperty finansowej, w wyniku wprowadzanych zmian stawka płatności dla pierwszych 20 szt. zwierząt w stadzie (zarówno w przypadku młodego bydła, jak i krów) będzie wyższa niż w poprzednich latach. Szacuje się, że zwiększenie wsparcia obejmie około 82% rolników posiadających ok. 50% krajowego stada młodego bydła oraz około

79% rolników posiadających ok. 43% krajowego stada krów. Zwiększenie wsparcia dotyczyć będzie tej wielkości stad, w przypadku których w okresie 2009– 2016 odnotowuje się systematyczny spadek liczby stad i pogłowia zwierząt. W przypadku płatności do owiec, ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast okresu od dnia 20 października do dnia 20 listopada). Zmiana została dokonana w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodowców owiec i ma na celu ułatwienie zarządzania stadem. Niezależnie od tego uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie związane z produkcją w sektorze owiec i w sektorze kóz (tzw. system bezwnioskowy). Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi rolnikom ubieganie się o wsparcie do owiec i kóz, zwłaszcza w przypadku, gdy liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża (z uwagi na brak limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, liczba zwierząt zgłaszanych do płatności często wynosi kilkaset sztuk). Dotychczas wiązało się to z koniecznością wypisania w dołączanym do wniosku specjalnym oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych, co było czasochłonne i stwarzało ryzyko popełnienia błędu.

Rośliny wysokobiałkowe

W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Dokonane zmiany biorą pod uwagę potrzebę zapewnienia krajowej produkcji białka roślinnego na pasze oraz lepszego ukierunkowania wsparcia, uwzględniającego sposób wykorzystania roślin wysokobiałkowych. Płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi. Płatność będzie miała charakter degresywny – wyższa stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha. Natomiast płatność do upraw paszowych będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych (esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka). Uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością będzie objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie.

Buraki cukrowe

Od 2017 r. wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania instrumentu wsparcia do zmienionych unijnych uwarunkowań prawnych – zniesienie kwotowania produkcji cukru.

Truskawki

W przypadku sektora owoców miękkich wsparcie będzie przysługiwało do upraw truskawek.

Pozostałe zmiany

Poza zmianami w zasadach przyznawania niektórych płatności realizowanych w ramach wsparcia związanego z produkcją, uchylony zostanie wykaz obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej. Wykaz ten obejmował lotniska, boiska sportowe i pola golfowe, co oznaczało, że grunty rolne, na których były położone te obiekty, były a priori wykluczone z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w jakim stopniu były one wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia oznaczał będzie, że w przypadku gruntów, na których – poza działalnością rolniczą – prowadzona jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie płatności, będzie każdorazowo oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem. Opracowanie: KRIR na podstawie MRiRW

Minister Zdrowia zapomina o polskiej wsi

K

rajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo sprzeciwia się projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu poza apteką. W tej dyskusji nie można zapominać o dostępie do podstawowych leków dla mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości. W obecnym projekcie rozporządzenia, pomimo naszych apelów, niestety go pominięto. 15 milionów Polaków mieszka na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach. Apteka ogólnodostępna nie ma ekonomicznej racji bytu w większości przypadków na tych obszarach, a nawet jeżeli znajduje się w pobliskiej większej miejscowości czy mieście, to często nie jest otwarta w weekendy, a gdy jest, to jedynie bardzo krótko w soboty. Stąd niezrozumiała pozostaje decyzja Ministra Zdrowia o wycofaniu prawie 2/3 substancji z rynku pozaaptecznego. Ograniczeniu mają podlegać nawet tak istotne substancje przeciwbólowe i przeciwgorączkowe jak kwas acetylosalicylo-

wy czy paracetamol. Na przykład, obniżono dawkę kwasu acetylosalicylowego z 500 mg do 300 mg, choć zdaniem ekspertów, dawka działająca przeciwbólowo i przeciwgorączkowo to 500 mg. Zdecydowanie zmniejszono także liczbę tabletek w opakowaniu, co przełoży się na wyższe koszty dla pacjentów i dostępność niektórych produktów. Ponadto, wykluczono z listy substancje zwalczające zgagę, która według badań co kilka dni dotyka ok. 30% populacji osób dorosłych. Krajowa Rada Izb Rolniczych już w kwietniu 2016 r. przestrzegała Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed konsekwencjami planów Ministra Zdrowia dla mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości. W rezultacie pisma KRIR, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi interweniował u Ministra Zdrowia w tej sprawie w lipcu 2016 r. KRIR weźmie również udział w obecnie trwających konsultacjach społecznych dotyczących projektu rozporządzenia. Opracowanie: KRIR


styczeń 2017 NR 1

W

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

67

KRIR na Centralnych Targach Rolniczych

dniach 25–27 listopada 2016 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych uczestniczyła w pierwszej edycji Centralnych Targów Rolniczych w Centrum Targowo-Wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. W uroczystej inauguracji nowej rolniczej imprezy targowej uczestniczyli przedstawiciele izb rolniczych z całego kraju z prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem na czele. Obecni byli także parlamentarzyści i europarlamentarzyści. Artystyczną gwiazdą otwarcia targów był zespół Mazowsze. W ramach ekspozycji targowej przewidziano między innymi Salon Polskich Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w ramach którego polscy producenci nieodpłatnie

W

PW

będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia do szerokiego grona potencjalnych klientów nie tylko z Unii Europejskiej, ale również z krajów afrykańskich, Europy Środkowo-Wschodniej czy Ameryki. W trakcie targów KRIR zorganizowała we współpracy z Instytutami Naukowo-Badawczymi konferencję ”Innowacje dla Rolnictwa”, podczas której dyskutowano m.in. na temat nowoczesnych technik uprawy gleby w rolnictwie zrównoważonym i wzmocnieniu rolnika w łańcuchu dostaw, na przykładzie rynku mleka. Ponadto, na swoim stoisku KRIR gościła Węgierską Izbę Rolniczą. Opracowanie: KRIR

Nie będzie możliwości podjęcia pracy przez pobierających rentę strukturalną

związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie kryteriów zawieszenia rent strukturalnych, resort rolnictwa wyjaśnił, że zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 114, poz. 1191, z poźn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr 109, poz. 750, z poźn. zm.), wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu wtedy, gdy uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjąt-

kiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższy warunek obowiązuje od początku wdrażania działania „Renty strukturalne”, tj. obowiązywał on beneficjentów rent strukturalnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Zatrudnionym natomiast jest osoba, która nawiązała stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Praca zarobkowa może być także wykonywana na podstawie innych stosunków prawnych, w szczególności umów cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło czy umowa-zlecenie. W przypadku innej pracy zarobkowej, zawieszenie renty strukturalnej następuje w przypadku, gdy taka praca podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Ubezpieczenia społeczne, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 963, z poźn. zm.) obejmują: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (tzw. chorobowe) oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. wypadkowe). Szczegółowe zasady objęcia tymi ubezpieczeniami określone zostały w ww. ustawie. W związku z powyższym, poinformowano, że w przypadkach podjęcia przez beneficjenta renty strukturalnej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, następuje zawieszenie całej kwoty renty strukturalnej. Wypłata zawieszonej renty strukturalnej może zostać wznowiona w przypadku ustania okoliczności powodujących jej zawieszenie, na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustały te okoliczności, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wnio-

sek o wznowienie wypłaty renty strukturalnej (§ 15 ust. 3 ww. rozporządzeń). Z uwagi na fakt, iż warunek dotyczący zawieszenia wypłaty renty strukturalnej, w przypadku podjęcia pracy zarobkowej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, obowiązuje od początku uruchomienia wsparcia w postaci rent strukturalnych, a w 2010 r. został przeprowadzony ostatni nabór wniosków o przyznanie renty strukturalnej, ewentualna próba zmiany przepisów w tym zakresie może wywołać zarzut naruszenia zasady równości, która nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Podniesione może być zatem nierówne traktowanie wszystkich beneficjentów, którym wcześniej na tej podstawie została zawieszona renta strukturalna. W związku z powyższym, MRiRW poinformowało, że nie przewiduje prac mających na celu zmianę przepisów w powyższym zakresie. Opracowanie: KRIR


68 PW

R

styczeń 2017 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

63. Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

eprezentanci Izby Rolniczej Republiki Czeskiej (AKČR), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), Węgierskiej Narodowej Izby Rolniczej (NAK), Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK), spotkali się na 63. posiedzeniu izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), które odbyło się w dniach 1–2 grudnia 2016 r. w Balatonfured, Węgry. Przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych na posiedzeniu byli: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Specjalnym gościem posiedzenia był Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen. Dyskutowano na następujące tematy: ■■Wiadomości z rynku, plony, postęp jesiennych prac polowych.

■■Fundusze marketingowe i promocyjne w krajach V4. ■■Unijne plany relokacji w odniesieniu do migracji. ■■Stan unijnych bilateralnych i multilateralnych umów wolnego handlu i ich wpływ na rynek produktów rolno-spożywczych w krajach V4.

Bieżąca sytuacja na rynkach rolnych Podczas posiedzenia omówiono bieżącą sytuację na rynkach rolnych. Na podstawie przebiegu zbiorów, tegoroczne zbiory były dość dobre i ilość plonów jest wyjątkowa. W tym samym czasie, wobec zmienności cen, przychód rolników był znacząco mniejszy w porównaniu do zeszłych lat. Reprezentanci izb rolniczych krajów V4 apelują o podjęcie kroków w celu stabilizacji sektora produkcji buraków cukrowych, w związku z wygaśnięciem systemu kwotowego. Istnieją duże obawy o to, że ten rynek stanie wkrótce przed poważnym kryzysem.

Sektor produkcji zwierzęcej ciągle stoi przed wyzwaniem ilości zapasów zgromadzonych na rynku wewnętrznym UE w związku z rosyjskim embargiem. Dlatego ważne jest dla naszych krajów odzyskanie dostępu do rynku wschodniego i usunięcia barier unijnych jak najszybciej się da. Jest to tym bardziej pilne, ponieważ nowi gracze rynkowi weszli na utracone rynki i odzyskanie przez nas pozycji nie będzie możliwe lub będzie bardzo kosztowne. Fundusze promocyjno-marketingowe mogą z pożytkiem służyć naszej działalności w dostępie do rynków. W związku z tym wskazane jest, aby poświęcić coraz więcej uwagi i zasobów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym na ten cel. Warto również zwrócić uwagę rolników na te możliwości.

Problem migracji a fundusze na rozwój obszarów wiejskich

W celu rozwiązania problemu dotyczącego migracji w UE, Komi-

sja zaproponowała w kwestii migracji i uchodźców środki z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czemu izby rolnicze V4 są przeciwne. Takie rozwiązanie wprowadza dyskryminację we Wspólnej Polityce Rolnej, gdzie wszyscy rolnicy powinni być równi. Nie rozumiemy, dlaczego konieczne jest konkretne wymienienie celu migracji w prawodawstwie spójności i Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich, podczas gdy niektóre z przepisów obecnie obowiązujących pozwalają państwom członkowskim zapewnić fundusz – według własnego uznania na cele migracji z tych dwóch polityk. Zalecamy usunięcie tej propozycji lub wdrożenie środka wyłącznie na zasadzie dobrowolności decyzji państw członkowskich. Już w obecnej sytuacji rynkowej można stwierdzić, że głównymi zwycięzcami umów wolnego handlu są światowi giganci, którzy mają wielką siłę rynkową i niższe koszty produkcji niż ich europejscy odpowiednicy. Według niektórych prognoz, sektory przemysłowe i usługowe zyskają, podczas gdy europejskie rolnictwo straci na tych umowach na wielu rynkach, szczególnie w produkcji zwierzęcej. Jest tak dlatego, ponieważ podważają one Wspólną Politykę Rolną ustanowioną na dekadach konsensusu i związanej z nim bezpieczeństwa żywności i jakości. Z tego powodu tylko takie umowy są dopuszczalne, w których z obu stron przestrzega się tych norm. Negocjacje nie mogą mieć takiego rezultatu, który stanowiłby zamach na regulacje rządów krajowych.

Badania naukowe i innowacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Przedstawiciele izb rolniczych państw grupy V4 rozmawiali również o istotnej roli badań naukowych i innowacji w tworzeniu zrównoważonego rolnictwa. W związku z tym bardzo ważne jest, aby rozszerzyć udział nowych państw członkowskich (kraje centralnej i wschodniej Europy) w badaniach, rozwoju i innowacji sektora rolno-spożywczego i odpowiednim ich finansowaniu, w przeciwnym razie wysoki poziom profesjonalnej wiedzy pozostanie poza naszym regionem. Istnieje potrzeba zajęcia się regionalnymi dysproporcjami dotyczącymi tego zagadnienia. Dlatego poparto w pełni inicjatywę BIOEAST z jej głównym celem, jakim jest poprawa zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na wiedzy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciele podpisali list wsparcia deklarując swój wkład i ich otwartości na dalszą współpracę w tej dziedzinie. Izby rolnicze V4 wysłały wspólny list do Phila Hogana, Europejskiego Komisarza Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu do aktualnego przeglądu pestycydów, w którym zwrócili się do komisarza o dokonanie przeglądu dalszych kroków w związku z pestycydami i odpowiednim podejściu przy podejmowaniu ostatecznej decyzji oraz wzięcia pod uwagę łącznego wpływu nie tylko na sektor rolnictwa, ale jakości żywności i stopy bezrobocia. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu. Opracowanie: KRIR


styczeń 2017 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

69

Ostatnie w 2016 r. posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W

dniach 8 i 9 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli, odbyły się Prezydia Komitetów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu wziął udział prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz i Jan Kozak – delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej do KRIR. W pierwszym dniu wspólnych Prezydiów Copa i Cogeca omawiano temat aktualnych negocjacji handlowych oraz konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Do udziału w dyskusjach zaproszono komisarz Cecilę Malmström do spraw handlu i dyrektora generalnego DG AGRI Jerzego Plewę.

Umowy handlowe UE

Komisarz do spraw handlu przedstawiła aktualną sytuację odnośnie prac nad umowami handlowymi z krajami azjatyckimi, krajami Ameryki Południowej oraz najważniejsze informacje odnośnie CETA. Uczestniczący w Prezydiach przedstawiciele i prezesi europejskich organizacji rolniczych zwrócili uwagę na fakt, że umowy handlowe nie mogą być oparte na badaniach przeprowadzonych przez Komisję Europejską ponieważ są one globalne, brakuje w nich analizy z podziałem na sektory, co powoduje, że wnioski wyniesione z tych badań nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Odnośnie umowy CETA zwrócono uwagę na fakt, że kanadyjscy rolnicy otrzymają od państwa pakiet pomocowy dla sektorów mleka i drobiu ze względu na umowę handlową z UE zapytując jednocześnie czy rolnicy europejscy będą mogli liczyć na taką samą pomoc wobec ofensywy handlowej ze strony Kanady. Zdaniem obecnych delegacji, podejście Komisji Europejskiej do umów handlowych powinno być bardziej zrównoważone i nie opierać się na sektorowych działaniach, które nie przynoszą pozytywnych efektów nie tylko dla sektora rolnictwa. Na zakończenie dyskusji na temat umów handlowych zaznaczono, że nie można pozwolić na stratę naszej europejskiej produkcji wobec hipotetycznej możliwości otwarcia jakiegoś rynku dla Unii Europejskiej.

Przyszłość WPR

Odnosząc się do kwestii konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, kilka delegacji zauważyło, że tworzenie nowych narzędzi w ramach WPR byłoby błędem. Potrzebna jest kontynuacja już podjętych działań w ramach tej polityki, szczególnie jeśli chodzi o konwergencję płatności. Niektóre delegacje zwróciły uwagę na potrzebę ochrony budżetu dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zdaniem obecnych delegacji, WPR jest polityką dla rolników, obywatele i konsu-

menci są na bardzo ważnym miejscu, ale nie są rolnikami ani producentami i niekoniecznie rozumieją funkcjonowania tego sektora. W drugim dniu Prezydiów pochylono się nad kwestiami: ■■ stanowiska Copa i Cogeca na temat rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF); ■■ działań Copa-Geopa oraz kolejnych kroków oraz przyjęciem wniosku o członkostwo w Copa-Geopa Izb Rolniczych z Chorwacji; ■■ umów i negocjacji handlowych; ■■ sytuacji rynkowej, gdzie Sekretariat przedstawił notatkę nakreślającą sytuację na rynku kolejno w sektorach mleczarskim, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, warzyw i owoców oraz roślin uprawnych; ■■ propozycji w zakresie upraszczania zazieleniania; ■■ dalszych działań w ramach przyszłej WPR jak również wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych dotyczących generalnego budżetu Unii (rozporządzenie Omnibus), gdzie Sekretariat przedstawił refleksje na temat przyszłej WPR zwracając uwagę na główne wyzwania, przed którymi stoi przyszła Wspólna Polityka Rolna, jej struktura oraz priorytety; ■■ oceny i zaleceń wynikających ze sprawozdania grupy zadaniowej do spraw rynków rolnych; ■■ sektora nawozów, gdzie delegacja z Irlandii zaproponowała stworzenie grupy zadaniowej do spraw nawozów, która miałaby się zająć kompleksową oceną sytuacji rynku nawozów w Unii Europejskiej. Niektóre delegacje w tej kwestii podkreśliły znaczenie zmniejszenia działań monopolistycznych panujących na rynku nawozów w Unii Europejskiej zabiegając jednocześnie o to, aby rolnicy unijni nie musieli być zależni od produktów importowanych.

Wniosek ukraińskich organizacji rolniczych o partnerstwo odrzucony

W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący przyjęcia wniosku ukraińskich organizacji rolniczych o partnerstwo w Copa-Cogeca. Sekretarz Generalny zaproponował, aby dwie organizacje, które złożyły wniosek o przyjęcie zostały przyjęte wstępnie na okres roku, po czym ich sytuacja zostanie poddana ocenie co do prac podjętych przez te organizacje w celu przystosowywania się do europejskich standardów produkcji w sektorze rolnictwa. Polska, francuska, niemiecka i włoska delegacja nie wyraziły swojego poparcia co do tego wniosku, argumentując brak poparcia zwrócono uwagę na niestabilną sytuację polityczną i niemożliwość określenia organizacji partnerskiej, która właściwie reprezentowałaby interesy rolników ukraińskich. Podkreślono również, że rolnictwo prowa-

dzone na terenie Ukrainy odbiega swoim modelem i standardami od rolnictwa europejskiego, które jest rodzinne. Sekretarz Generalny zaproponował zorganizowanie w przyszłym roku wydarzenia, na które zostaną zaproszone rolnicze organizacje ukraińskie w celu przedstawienia swoich działań i propozycji co do możliwości współpracy w ramach partnerstwa z Copa-Cogeca. Dwa ostatnie punkty porządku obrad były poświęcone sprawie niektórych artykułów z dyrektywy 98/44/WE odnośnie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych oraz informacjom na temat przedstawicieli Copa-Cogeca w komitetach wykonawczych działających przy Komitecie Doradczym do spraw Akwakultury (AAC) i Komitecie Doradczym do spraw Rynków (MAC). Opracowanie: KRIR

Nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu podatku za paliwo rolnicze

W

związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. – resort rolnictwa poinformował, że uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w wysokości 860 mln zł, wydatkowanie na ten cel w 2016 r. kwoty 891,8 mln zł, nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu podatku do pełnej wysokości zawartej w cenie oleju napędowego. Ponadto zastosowanie minimalnych poziomów opodatkowania określonych w ww. dyrektywie, do produktów wykorzystywanych jako paliwa silnikowe dla celów

produkcji rolnej zostanie uznane za zgodne z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod warunkiem, że spełnia odpowiednie wymogi tej dyrektywy i jeżeli nie zostanie wprowadzone zróżnicowanie. W świetle ww. przepisów, według ministerstwa rolnictwa, nie jest możliwe określenie innej stawki zwrotu podatku akcyzowego dla produkcji roślinnej i innej stawki dla produkcji zwierzęcej. Jednocześnie MRiRW poinformowało, że nie jest aktualnie możliwa zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, ze względu na konieczność wystąpienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem do Ministra Finansów o uruchomienie rezerw celowych zwiększających budżety wojewodów w terminie do dnia 30 września danego roku. Opracowanie: KRIR


70 PW

styczeń 2017 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■■projekt legislacyjny KE „Omnibus”; ■■ projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach PROW na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania tego trybu albo stosowania przepisów o zamówieniach publicznych; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno -ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt Polski”;

■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014–2020; ■■rozporządzenie MRiRW w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura” na lata 2017–2019; ■■rozporządzenie MRiRW w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura” na 2017 r.; ■■ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner); ■■rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenia w sprawie sposo-

bu ustalania i wys. opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie KE; ■■rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii; ■■projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej; ■■ projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego winorośli; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań dot. wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych; ■■projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B; ■■projekt rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza; ■■projekt rozporządzenia MGMiŻŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych; ■■rozporządzenie MRiRW w sprawie rodzajów opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania;

■■ projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego; ■■ projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego PROW na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty; ■■ projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego PROW na lata 2014– 2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia; ■■ projekt rozporządzenia MRiF w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej; ■■ projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszeni (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r.; Opracowanie: KRIR

Egzekwowanie przez komorników wierzytelności z zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

W

związku z sygnałami napływającymi do samorządu rolniczego od rolników, którym komornik zajął przelane przez ARiMR na rachunek bankowy środki z zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa z prośbą o informacje czy środki z płatności bezpośrednich znajdujące się już na rachunku bankowym rolnika indywidualnego mogą być zajmowane przez komornika sądowego. W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, resort rolnictwa w dniu 22 grudnia 2016 r. poinformował, że zgodnie z art. 8 § 1 pkt 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postę-

powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) oraz art. 831 § 1 pkt 2a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) nie podlegają egzekucji ani administracyjnej ani na postawie Kodeksu postępowania cywilnego środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Mając to na uwadze, a także fakt, że komornicy mają ograniczone możliwości badania pochodzenia środków na rachunku bankowym w razie zajęcia takich środków, ministerstwo przekazało informacje, że beneficjent (dłużnik) powinien zwrócić się do komornika o umorzenie postępowań w zakresie obejmującym egzekucję z tych środków. W razie nieuwzględnienia tego wniosku, beneficjent może wnieść do sądu skargę na czynność komornika. W konkretnych sprawach rozstrzygnięcie kwestii, czy środki te podlegają egzekucji, należy zatem – w opinii resortu rolnictwa – do sądu sprawującego nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym.

Poinformowano, że w przypadku egzekucji administracyjnej, zgodnie z art. 23 § 2 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej. Zgodnie z art. 23 § 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać z urzędu na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ – przekazał resort rolnictwa. Opracowanie: KRIR


styczeń 2017 NR 1

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29.11.2016 r. – Sejm RP ■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk nr 1043) – uzasadnia podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■ wspólne z Komisją Zdrowia: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1057) – uzasadnia podsekretarz stanu MZ Piotr Gryza.

30.11.2016 r. – Sejm RP ■■ informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury i Budownictwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków – przedstawiają: dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariusz Nieć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny, zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Mi-

01.12.2016 r. – Sejm RP

■■ Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania: ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – kontynuacja; ■■ informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■ wspólne z Komisją Zdrowia: rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1057 i 1079).

■■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druki nr 1043 i 1072);

■■ wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu

nisterstwa Infrastruktury i Budownictwa Beata Leszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marzena Bartosiewicz; ■■ rozpatrzenie projektu uchwały Komisji w sprawie powołania dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

30.11.2016 r. – Senat RP ■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 342, druki sejmowe nr 972, 1019 i 1019-A).

01.12.2016 r. – Senat RP

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk senacki nr 348, druki sejmowe nr 790, 983 i 983-A);

02.12.2016 r. – Senat RP ■■ wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

06.12.2016 r. – Senat RP ■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk senacki nr 363, druki sejmowe nr 1043, 1072 i 1072-A); ■■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 364, druki sejmowe nr 1057, 1079 i 1079-A). Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 1/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 1/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement