__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 12 (138) grudzień 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H X Posiedzenie KRIR Czytaj na stronie 66

O izbach rolniczych w Sejmie RP

W sprawie liberalizacji handlu między UE a Mercosur Czytaj na stronie 67

Rumuńskie Forum Liderów Rolnictwa Czytaj na stronie 67

Zmiany w obrocie ziemią Czytaj na stronie 68

Wysokość stawek dopłat do materiału siewnego Czytaj na stronie 68

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wystąpienia dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie i działalności izb rolniczych

2 grudnia 2017 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się VI konferencja samorządu rolniczego pt. „Bieżąca Redukcyjny odstrzał sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb rolniczych, jeleniowatych Czytaj na stronie 69 związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników”, w której udział wzięło ok. 300 rolników niemal z całej Polski. Obniżona pomoc dla poszkodowanych przez przymrozki

Czytaj na stronie 69

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 70

Rekompensaty wodno-środowiskowe na dotychczasowym poziomie Czytaj na stronie 70

Wyższy zwrot akcyzy – brak środków w budżecie Czytaj na stronie 71

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 71

W

konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, który przedstawił informację o aktualnych pracach toczących się w resorcie rolnic-


grudzień 2017 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

65

W spotkaniu udział wzięło ok. 300 rolników niemal z całej Polski twa oraz podsekretarz stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki, który omówił dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie do 2030 r. oraz sposób ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Wzorowa współpraca W swoim wystąpieniu, minister wzorowo ocenił współpracę z izbami rolniczymi, podkreślając, że izby zgłaszają wiele postulatów i wniosków oraz otrzymują propozycje rozwiązań. Zaznaczył, że samorząd rolniczy właściwie reprezentuje polskich rolników w relacjach z administracją rządową. Pomimo często trudnego dialogu, w większości przypadków znaj-

R

dowane są wspólne rozwiązania, a dyskusja odbywa się na poziomie merytorycznych argumentów. Ponadto, podsumowane zostały dwa lata prac resortu rolnictwa. Minister omówił główny cel prowadzonych w tym czasie działań, którym była poprawa opłacalności produkcji rolnej, wskazał, że w tym zakresie nastąpiła poprawa, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny. Minister omówił również zmiany wprowadzone w zakresie obrotu ziemią, działania dotyczące poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, a także zmiany organizacji administracji działającej w obszarze rolnictwa.

Szkody łowieckie i ASF Wśród zgłaszanych podczas dyskusji przez rolników problemów, naj-

W konferencji wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki częściej powtarzała się sprawa szkód łowieckich oraz afrykańskiego pomoru świń. W odpowiedzi, minister rolnictwa i rozwoju wsi przekazał, że dziki to główny wektor roznoszenia wirusa ASF. Poinformował też, że ministerstwo przygotowało kolejną specustawę, która pozwoli na większą redukcję ich populacji. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę, że minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zawsze zapoznaje się z propozycjami zgłaszanymi przez samorząd rolniczy i słucha głosów, które niepokoją polską wieś. Podczas konferencji zaprezentowane zostały także wystąpienia dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie i działalności izb rolniczych, związ-

ków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników. Prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił sektor rolno-żywnościowy w rozwoju gospodarczym Polski – znaczenie i wyzwania, dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawiła organizacje rolnicze w Polsce i ich wpływ na politykę rolną, dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie omówiła izby rolnicze w Polsce jako partnerów niedocenianych a dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprezentował potencjalne zadania izb rolniczych w Polsce. Opracowanie: KRIR

Glifosat ostatecznie na 5 lat

esort rolnictwa przekazał informację, że Komisja Europejska zaproponowała odnowienie glifosatu na okres 5 lat, tj. do 15 grudnia 2022. Jest to zdecydowanie krótszy okres zatwierdzenia substancji czynnej, co wynika m.in. z rozbieżności stanowisk państw członkowskich odnośnie możliwości odnowienia zatwierdzenia glifosatu. Stosowny projekt rozporządzenia w tej sprawie będzie przedmiotem opiniowania przez państwa członkowskie w ramach Komitetu Odwoławczego w dniu 27 listopada 2017 r. W związku z tym, resort rolnictwa zwrócił się o przekazanie opinii w tej sprawie. W odpowiedzi, zarząd KRIR poinformował, że okres 5-letni wydaje się niewystarczający do wykonania szczegółowych i jednoznacznych badań odnośnie

szkodliwości glifosatu. Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego, zaproponowany okres jest niewystarczający do rejestracji środka z inną substancją czynną o takim zakresie działania jak glofosat.

Rozbieżność stanowisk państw członkowskich Następnie, w związku z informacjami o rozbieżności stanowisk państw członkowskich odnośnie możliwości odnowienia zatwierdzenia glifosatu podczas najbliższych uzgodnień w ramach Komitetu Odwoławczego, samorząd rolniczy zwrócił się do MRiRW o poparcie przez polską delegację propozycji odnowienia glifosatu na okres chociaż 5 lat – w przypadku braku zgody państw członkowskich na okres 10 lat.

Przekazano, że wobec zagrożenia całkowitego wycofania tej substancji z użytku w rolnictwie, wydaje się, że obecna propozycja odnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu przez okres 5 lat jest jedyną szansą na utrzymanie dostępu do glifosatu dla polskich rolników. Na niezatwierdzeniu tej substancji czynnej zyskają kraje trzecie eksportujące do UE, gdyż rolnicy w tych krajach nadal będą tą substancją dysponować. Oczywiste jest, że spadnie przez to konkurencyjność unijnego rolnictwa. Nie ma też podstaw naukowych do wycofania tej substancji czynnej.

Odnowienie na 5 lat 27 listopada br. w Brukseli podczas spotkania Komitetu Odwoław-

czego osiągnięto porozumienie odnośnie przedłużenia zezwolenia stosowania glifosatu w Unii Europejskiej na 5 lat. 18 państw członkowskich, w tym Polska, poparło tę decyzję. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi zgodziło się z wnioskiem KRIR o poparcie tej propozycji, jako jedynej możliwości na utrzymanie dostępu polskich rolników do glifosatu. Raporty między innymi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów oraz niemieckiego Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka, potwierdziły bezpieczeństwo glifosatu i stanowiły naukową podstawę dla pozytywnej decyzji regulacyjnej. Opracowanie: KRIR


66 PW Artykuł sponsorowany

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

X Posiedzenie KRIR

27 listopada 2017 r. w Parzniewie odbyło się X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel, p.o. prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger oraz zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Janina Pszczółkowska.

P

odczas posiedzenia przyjęto stanowisko dotyczące przyjętej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa punktacji dotyczącej dzierżaw ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w którym wskazano, że założenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi co do rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich zostały określone podczas tworzenia szczegółowych programów regionalnych w zakresie polityki rolnej, w ramach przyjętej przez rząd „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W wymiarze regionalnym utworzono zespoły, które mają analizować potrzeby rozwojowe przeprowadzane w poszczególnych województwach.

Konieczna regionalizacja Zdaniem KRIR, proponowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kryteria oceny ofert pisemnych wydaje się, że przeczą tym założeniom. Należy uwydatnić cechę regionalnych uwarunkowań właściwych dla poszczególnych województw. Prace zespołów do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w poszczególnych województwach są obecnie na zaawansowanym poziomie przy wysokim zaangażowaniu samorządu rolniczego. Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła do wiadomości zasady wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalone zarządzeniem nr 103/2017/Z Dyrektora General-

grudzień 2017 NR 12

KRIR wniosła o omówienie zasad dzierżawy na spotkaniu dyrektorów OT KOWR oraz prezesów wojewódzkich izb rolniczych Jednocześnie podkreślono, że uwagi przedstawione do poszczególnych kryteriów mają na celu dążenie do udoskonalenia regulacji prawnych oraz procedur dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu WRSP w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

Podsumowanie i plany

Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko dotyczące przyjętej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa punktacji dotyczącej dzierżaw ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nego KOWR z dnia 09.10.2017 r., w których ustalono preferencje dla pewnej grupy gospodarstw tj. małych gospodarstw rolnych. Jednak Krajowa Rada Izb Rolniczych nie może zaakceptować braku wcześniejszych konsultacji społecznych tych zasad z KRIR. Niezasięganie opinii środowiska rolniczego w tak ważnych dla rolników sprawach jest działaniem zaskakującym, niezrozumiałym i szkodliwym, zagrażającym dobrej współpracy izb rolniczych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Odnosząc się do punktacji zaproponowanej w załączniku nr 4 – „Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nie-

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

ruchomości Zasobu WRSP” Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR – KRIR uważa tę punktację za niewłaściwie przygotowaną, ponieważ preferuje jedną grupę rolników drobnych i młodych, a nie daje szans powiększenia gospodarstw rozwijających się rolników w wieku 50+, nie będzie więc służyć wydzierżawianiu ziemi przez faktycznie produkcyjne gospodarstwa rolne, tylko takim, które były małe i nie utrzymywały się z produkcji rolnej i de facto nie będą miały szans na utrzymanie z rolnictwa. Dlatego KRIR ponownie wniosła o omówienie zasad dzierżawy ustalonych przepisami omawianego Zarządzenia na spotkaniu dyrektorów OT KOWR oraz prezesów wojewódzkich izb rolniczych.

Następnie, minister rolnictwa i rozwoju wsi podsumował ostatnie dwa lata pracy resortu i wskazał na podjęte działania, które ukróciły spekulacje ziemią rolną. Minister omówił realizację wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i zmiany w działaniu administracji rolnej – powołanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Minister Jurgiel przedstawił także priorytety na najbliższy czas. Jednym z nich jest kwestia uzgodnień w zakresie kolejnej perspektywy finansowej i kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 – propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione przez Komisję Europejską pod koniec bieżącego tygodnia. Kolejne zadania w pracach ministerstwa koncentrować się będą na przygotowaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęciu i realizacji Paktu dla obszarów wiejskich oraz na zwalczaniu ASF. Opracowanie: KRIR

Całkowita depopulacja dzików

W

związku z wykryciem przypadków występowania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń u padłych dzików w okolicach Warszawy, zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP, prezes Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie pilnych działań mających na celu całkowitą depopulację dzików do poziomu 0,1 szt./km² w całym kraju – w postaci zaangażowania wojska do przeprowadzenia natychmiastowego odstrzału dzików. Przekazano, że pomimo podjętych środków zabezpieczających, nie uda-

ło się powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa i po przekroczeniu granicy Wisły zagraża on coraz większej liczbie gospodarstw, niebezpiecznie zbliżając się do tych obszarów, gdzie usytuowane są duże, przemysłowe hodowle świń. Sytuacja jest bardzo poważna i zagraża branży polskiej produkcji trzody chlewnej i gospodarce narodowej (przetwórstwo, handel, miejsca pracy), w związku z tym podjęcie natychmiastowych, radykalnych działań jest jak najbardziej uzasadnione. Opracowanie: KRIR


grudzień 2017 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

67

W sprawie liberalizacji handlu między UE a Mercosur W związku z intensyfikacją negocjacji w sprawie liberalizacji handlu między UE a blokiem handlowym Mercosur, zarząd KRIR przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, że niepokój samorządu rolniczego budzi kolejny (po CETA i TTIP) wprowadzany przez Komisję Europejską pakt handlowy, który uderzy w polskie rolnictwo.

M

ercosur eksportuje głównie towary rolne (70%), dlatego też rolnicy z obydwu kontynentów bezpośrednio ze sobą konkurują. Warunkiem wstępnym do otwarcia negocjacji handlowych obejmujących produkty wrażliwe powinno być przestrzeganie unijnych wymogów w zakresie jakości powietrza, gospodarki odpadami, utrzymania materii organicznej i dobrostanu zwierząt przez gospodarstwa. Samorząd rolniczy przeciwny jest także planom dotyczącym zaoferowania krajom Mercosuru kontyngentów taryfowych na najbardziej wrażliwe produkty rolne, jak mięso wołowe czy etanol, powiększenia oferty kwoty na mięso drobiowe oraz przedstawienia oferty w zakresie cukru. Postanowienia przyszłej umowy powinny obejmować też efektywne mechanizmy ochronne. Dzięki nim możliwe byłoby skuteczne i szybkie reagowanie na ewentualne zagrożenia dla unijnych producentów i na pogorszenie sytuacji rynkowej wynikającej z nadmiernego lub zbyt taniego importu. Ważne jest, by w umowie zapisać odpowiednią klauzulę ochronną dla sektora rolnego, a mechanizmy ochronne nie powinny być ograniczone do okresu przejściowego.

Oferty kontyngentów

Plan włączenia wołowiny do umowy jest, naszym zdaniem, poważnym błędem ze strony Komisji Europejskiej. Pomimo silnych zastrzeżeń 11 państw członkowskich UE, Komisja jest gotowa na dalsze ustępstwa wobec Brazylii i innych państw Mercosur. Przełoży się to na poważne straty dla unijnych producentów wołowiny. Już teraz kraje te mają łatwy dostęp do rynku euro-

pejskiego, który obejmuje 74% importu UE i wynosi 246 tys. ton wołowiny rocznie w ekwiwalencie tusz. Mercosur koncentruje się na najbardziej wartościowych kawałkach. W związku z tym, rolnicy z UE stracą możliwości gospodarcze dla znacznej części swoich zwierząt gospodarskich. Mercosur eksportuje przede wszystkim wołowinę wysokiej wartości, dlatego też oferta w wysokości 78 000 ton doprowadzi do spadku pogłowia o 450 000 sztuk bydła w UE, tj. ponad połowy wszystkich cieląt i zwierząt młodych ubijanych w Belgii lub 1/3 we Francji. Projekt oferty Komisji dla drobiu (78 000 ton w kawałkach) również może doprowadzić do utraty rynku zbytu dla 195 mln brojlerów produkowanych w UE. Jest to odpowiednik całorocznej produkcji brojlerów na Węgrzech lub 33% produkcji w Hiszpanii. W projekcie oferty dostępu do rynku Komisji nie ma mowy o cukrze, jednak znalazł się w niej kontyngent taryfowy w wysokości 1100 ton dla produktów przetworzonych. Pojawia się tu pytanie, czy cukier nie będzie stanowił przedmiotu negocjacji, czy też Komisja nadal czeka na kontrofertę Mercosuru. Projekt oferty dostępu do rynku Komisji zawiera niższe stawki celne dla produktów wrażliwych, jednak bez żadnego uzasadnienia. W krajach bloku Mercosur występują znaczne wahania kursu wymiany walut, mają one dostęp do tańszych środków produkcji i korzystają z agresywnej polityki wsparcia dla rolnictwa, której roczny budżet wynosi 47 mld €, czyli jest o 20% wyższy niż w roku ubiegłym. Nie należy obniżać stawek celnych dla produktów wrażliwych we wstępnej ofercie.

Rumuńskie Forum Liderów Rolnictwa

W

Bukareszcie 9 listopada 2017 r. odbyło się Rumuńskie Forum Liderów Rolnictwa. Wydarzenie skupiło ponad 300 rolników, przedstawicieli organizacji rolniczych oraz przemysłu Rumunii. Gościem Forum był prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który przedstawił prezentację na temat aktualnych problemów w rolnictwie. W swojej wypowiedzi skupił się na roli, jaką odgrywają izby rolnicze oraz na reformie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

Poruszył również temat zmian klimatu i konsekwencji z tym związanych dla rolników. Ważne jest, aby rolnicy mieli możliwość ubezpieczenia swoich uprawy i zwierząt, a dochód gospodarstw rolniczych powinien być stabilny oraz odpowiednio zabezpieczony przed zmianami cen na rynku rolno-spożywczym oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Opracowanie: KRIR

Ponadto, sześcioletni okres przejściowy dla produktów wrażliwych mógłby stać się niebezpiecznym precedensem w kontekście negocjacji TTIP. Nielogiczne jest przyjęcie okresu przejściowego dla produktów wrażliwych krótszego od czasu potrzebnego na pełną liberalizację (10 lat).

Skuteczne klauzule

Samorząd rolniczy wyraził przekonanie, że należy wprowadzić skuteczną klauzulę ochronną dla produktów wrażliwych. Badania przeprowadzone w 2011 r. ukazują, że podpisanie umowy handlowej z Mercosurem wpłynie przede wszystkim na ceny w sektorze rolnym UE. Dlatego też, wnosimy o ustanowienie surowszych warunków wstępnych, których wypełnienie musi zapewnić Komisja Europejska, przed dalszymi rozmowami z Mercosurem, w szczególności: ■■ usunięcie wyższych stawek celnych na warzywa i owoce, które Mercosur wprowadził w 2014 r.; ■■ zniesienie środków antydumpingowych nałożonych na unijne mleko w proszku przez Brazylię; ■■ dostosowanie się krajów należących do Mercosuru do zasad WTO obejmujących zniesienie podatków wywozowych obejmujących towary rolne; ■■ pełne przestrzeganie statusu BSE unijnych produktów wołowych. Bez tych gwarancji, samorząd rolniczy nie jest w stanie poprzeć jakiejkolwiek wymiany ofert z Mercosurem.

Resort rolnictwa podziela obawy W odpowiedzi na wniosek zarządu KRIR, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że resort rolnictwa podziela zastrzeżenia i postulaty KRIR, odnoszące się do części rolnej negocjacji. Przekazano, że były one wielokrotnie zgłaszane przez przedstawicieli Polski w ramach Komitetu Polityki Handlowej, jak również na posiedzeniach Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa. Stanowiska były przekazywane też w formie pisemnej samodzielnie bądź też wspólnie z grupą państw członkowskich, podzielających obawy Polski i zastrzeżenia w odniesieniu do negocjacji z Mercosurem – i publikowane w formacie dokumentów Sekretariatu Generalnego Rady. Dokumenty te, jak i ustnie prezentowane przez przedstawicieli Polskie wypowiedzi, dotyczyły zgłaszanych również przez KRIR kwestii, takich jak m.in.: ■■ zastrzeżenia odnośnie objęcia ofertą UE towarów szczególnie wrażliwych, jak m.in. mięso wołowe, drobiowe, wieprzowe, cukier, etanol;

■■ postulat uwarunkowania koncesji dla Mercosuru, pełnym przestrzeganiem przez kraje członkowskie tego ugrupowania, nie tylko unijnych przepisów SPS, lecz również unijnych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, czy ochrony środowiska; ■■ postulat uwzględnienia w negocjacjach potencjalnych skutków skumulowanych koncesji, biorąc pod uwagę także koncesje już przyznane krajom Mercosuru, w rezultacie negocjacji w WTO.

Zniesienie dyskryminacyjnych barier Jeżeli chodzi o zagwarantowanie w umowie z Mercosurem efektywnych mechanizmów ochronnych, umożliwiających częściowe lub całkowite wycofanie preferencji w przypadku spowodowania przez import zakłóceń rynkowych lub zagrożeń dla producentów unijnych, przekazano, że MRiRW przygotowało całościowe stanowisko, do którego dołączyły się także inne państwa członkowskie. W stanowisku tym wnioskuje się o zapisanie w umowie odrębnej klauzuli ochronnej dla towarów rolnych, której obowiązywanie nie byłoby ograniczone do okresu przejściowego, jak również import w ramach kontyngentów taryfowych nie byłby wyłączony z jej działania (co postuluje Mercosur). Polska wnioskuje też o niewprowadzanie w umowie żadnych ograniczeń w zakresie stosowania specjalnych środków ochronnych (SSG) w stosunku do obowiązujących przepisów WTO. Resort przyjmuje też, jako warunek niezbędny do wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wolnym handlu, zniesienie przez kraje Mercosuru wszelkich nieuzasadnionych lub dyskryminacyjnych barier taryfowych bądź pozataryfowych w imporcie z UE, w tym z Polski. W tym kontekście poproszono KRIR o przekazywanie do MRiRW i do ministerstwa rozwoju informacji o barierach, na jakie w dostępie do rynków Mercosuru napotykają polscy producenci i eksporterzy. Jeżeli chodzi o problemy naruszania przez członków Mercosuru przepisów WTO, to, w przekonaniu MRiRW, sprawy te powinny zostać pozytywnie załatwione niezależnie od ewentualnego zawarcia i wejścia w życie umowy o wolnym handlu. Minister wyraził także wdzięczność za kontynuację aktywnych działań KRIR, tak w kontaktach z administracją polską, jak i instytucjami UE, tj, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, w związku z negocjacjami z Mercosurem, jak również negocjacjami, prowadzonymi przez KE, innych umów o wolnym handlu. Opracowanie: KRIR


68 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2017 NR 12

Zmiany w obrocie ziemią 13 listopada 2017 r. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W

spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu MRiRW Zbigniew Babalski, a także przedstawiciele organizacji rolniczych. Z ramienia KRIR w spotkaniu uczestniczył prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi przedstawiło 13 propozycji rozwiązań dotyczących m.in. osób bliskich, egzekucji, czy wymagań w zakresie nabywania nieruchomości rolnych, które miałyby wejść w życie w lutym przyszłego roku. Proponowane rozwiązania mają iść w kierunku wprowadzenia w naszym kraju właściwego zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną.

Projektowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego:

1) ułatwienie zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa; 2) rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o rodzeństwo rodziców, pasierba, zięcia oraz synową; 3) wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej przypadku, gdy nabycie to następuje

W

w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego; 4) umożliwienie nabywania nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez: a) uczelnie publiczne na cele dydaktyczne, b) państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne, c) spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia; 5) doprecyzowanie trybu postępowania oraz przesłanek warunkujących wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej poprzez: a) określenie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody oraz wskazanie dokumentów, jakie należy do niego dołączyć, b) określenie sposobu udokumentowania braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolników indywidualnych, osób bliskich, Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, c) przykładowe wskazanie, kiedy osoba zamierzająca nabyć nieruchomość rolną daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (brak zaległości podatkowych, zaległości finansowych wobec KOWR, nieskazanie za niektóre przestępstwa);

Wysokość stawek dopłat do materiału siewnego

odpowiedzi na projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017, zarząd KRIR poinformował ministra rolnictwa i rozwoju wsi, że pomimo zaplanowanego zwiększenia stawek w stosunku do roku 2016, zaproponowane w przedmiotowym rozporządzeniu stawki są znacznie niższe niż w latach ubiegłych, np. w 2014 r. Samorząd rolniczy przekazał, że kilkakrotnie występował z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zmianę zasady określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz aby wysokość stawek była znana w dniu składania wniosku. Wniesiono również, aby rolnik otrzymywał zwrot w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a wysokość stawek dopłat do materiału siewnego była co roku wyższa. W roku 2015 obniżono znacznie stawki dopłat, co w konsekwencji nie przyczynia się do wzrostu zainteresowania wśród rolników wymianą materiału siewnego, a wręcz przeciwnie – w 2017 r. znacznie spadła powierzchnia gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Opracowanie: KRIR

W spotkaniu na temat zmian w obrocie ziemią uczestniczył prezes KRIR Wiktor Szmulewicz

6) umożliwienie sprzedaży lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia w przypadku, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub młodym rolnikiem urządzającym gospodarstwo rolne; 7) zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia będzie wyrażana przez Dyrektora Generalnego KOWR w drodze decyzji administracyjnej a nie przez sąd; 8) wyłączenie stosowania prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz prawa nabycia nieruchomości rolnych od spółek osobowych, które posiadają nieruchomości rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Projektowane zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa: 1) zniesienie konieczności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych; 2) umożliwienie nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP)jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z realizacją i rozbudową obiektów użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku, gdy są one przeznaczone w miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na te cele; 3) zaliczenie do 3-letniego okresu dzierżawy nieruchomości ZWRSP również okresu: a) w którym nieruchomość była dzierżawiona przez poprzedniego dzierżawcę, który scedował prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy tej nieruchomości, b) dzierżawy innej nieruchomości ZWRSP, która została przez dzierżawcę zwrócona na realizację celów publicznych; 4) umożliwienie udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości ZWRSP rolnikom posiadającym akcje lub udziały w spółce będącej grupą producentów rolnych, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw; 5) umożliwienie organizowania przetargu ograniczonego, w którym oprócz rolników indywidualnych mogą uczestniczyć osoby: a) które nie spełniają wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub b) które nie spełniają wymogu 5-letniego okresu zamieszkiwania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, lub c) które nie posiadają kwalifikacji rolniczych – pod warunkiem, że osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości ZWRSP przeznaczonych do sprzedaży będą mieć nie więcej niż 40 lat. Opracowanie: KRIR


grudzień 2017 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

69

Redukcyjny odstrzał jeleniowatych Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 16 września 2017 roku zwrócił się do ministra środowiska o przeprowadzenie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych w województwie zachodniopomorskim.

W

edług danych GUS w 2016 r. (10.03.2017 r.), liczebność jelenia w woj. zachodniopomorskim była najwyższa spośród wszystkich województw i wynosiła 34200 szt. Oznacza to, że powierzchnia paszowa użytków rolnych i lasów na 1 jelenia wynosi około 25 ha. Jeśli chodzi o sarny to jedna sarna przypada na 9 ha UR i lasów. Zdaniem samorządu rolniczego, jest to ogromne obciążenie dla gospodarstw rolnych, których podstawowym celem jest produkcja żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt gospodarskich. Ciężar wykarmienia tak wielkiej ilości zwierzyny dzikiej spadający na barki rolników jest nie do udźwignięcia i często prowadzi do drastycznego spadku dochodów rodzin rolniczych.

Sytuacja zwierzyny grubej jest przedmiotem analiz W odpowiedzi ministerstwo środowiska przekazało, że działania podejmowane przez Polski Związek Łowiecki od wielu lat ukierunkowane są na zachowanie różnorodności biologicznej rodzimej fauny oraz gospodarowanie populacjami zwie-

rząt łownych. Jednym z głównych aspektów działalności PZŁ jest ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny oraz uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. Sytuacja zwierzyny grubej w okresie ostatnich 10 lat uległa znacznym zmianom i jest przedmiotem analiz oraz przygotowywanych i opiniowanych zmian w prawie zarówno wewnątrzorganizacyjnym PZŁ, jak i ogólnie obowiązującym. Celem określenia wspólnej polityki zarządzania zasobami zwierzyny grubej, w roku 2016 w Solcu Kujawskim, odbyło się seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Naczelnej Rady Łowieckiej, Ministerstwa Środowiska, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych lub ich zastępcy, przedstawiciele zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, a tak-

że placówek naukowych zajmujących się tematyką łowiecką. Efektem spotkania było wypracowanie wspólnych wniosków zaakceptowanych przez dr. Konrada Tomaszewskiego – dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz dr. Lecha Blocha – przewodniczącego zarządu głównego PZŁ w zakresie gospodarowania populacjami zwierzyny grubej.

Potrzebne zmiany w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych

Odnosząc się do celowości wprowadzenia odstrzału redukcyjnego jeleniowatych na terenie województwa zachodniopomorskiego, przekazano, że gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie piany hodowlane. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w uzgodnieniu z marszałkami województw i Polskim Związkiem Łowieckim. Na podstawie tak opracowanych planów właściwi nadleśniczowie zatwierdzają roczne plany łowieckie doprowadzając do docelowej liczebności zwierzyny. Mając na uwadze powyższe zasugerowano, aby Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinie o zmianę docelowej liczebności zwierzyny w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych na tere-

nach, w których występuje bardzo duże zagęszczenie zwierząt łownych zagrażające trwałości upraw rolnych. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że podczas ostatniej nowelizacji rozporządzenia ministra środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne wydłużono okres polowań na jelenie i daniele w całym kraju. Rozwiązanie to umożliwi sprawniejsze realizowanie planów odstrzału tych zwierząt. Poinformowano także, że zgodnie z art. 33a ustawy o ochronie zwierząt w przypadku gdy zwierzyna stanowi nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, właściwy terytorialnie sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Polskiego Związku Łowieckiego może określić w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt.

Liczebność i pozyskanie wybranych gatunków zwierząt łownych

Ponadto przekazano poniżej informacje dotyczące liczebności i pozyskania wybranych gatunków zwierząt łownych w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2017. Opracowanie: KRIR

Artykuł sponsorowany

Obniżona pomoc dla poszkodowanych przez przymrozki

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 16 września 2017 roku wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozważenie możliwości rozwiązania problemu zmniejszonej pomocy z tytułu przymrozków dla rolników, którzy nie ubezpieczyli swoich sadów, ze względu na brak możliwości zawarcia umów takich jesienią 2016 r. i wiosną 2017 r. Wiosną 2017 r. KRIR otrzymywał niepokojące informacje od rolników z całego kraju, że firmy ubezpieczeniowe odwlekają zawieranie umów argumentując taki brak działania oczekiwaniem na podstawy prawne do uruchomienia środków z budżetu państwa na dopłaty do składek ubezpieczenia. Jednak zdaniem wielu rolników, zakłady ubezpieczeniowe znając długoterminowe prognozy pogody dotyczące przymrozków oraz mając na uwadze 14-dniowy okres karencji od podpisania umo-

Zdaniem wielu rolników zakłady ubezpieczeniowe celowo nie podpisywały umów lub opóźniały podpisanie umów ubezpieczeniowych wy celowo nie podpisywały umów lub opóźniały podpisanie umów, aby nie wypłacać odszkodowania. W ten sposób rolnicy zostali wielokrotnie poszkodowani – przez warunki pogodowe, trudną współpracę z firmami ubezpieczeniowymi i ostatecznie otrzy-

mają zmniejszoną pomoc, ponieważ nie mieli zawartych umów ubezpieczenia. W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki przekazał, że pomoc, o której mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) udzielana jest m.in. zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014. Stosownie do przepisów art. 25 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 pomoc przyznaną na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej zmniejsza się o 50%, chyba że przyznawana jest ona beneficjentom, którzy wykupili polisę ubezpieczeniową na co najmniej 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją i obejmującą zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawiskami klima-

tycznymi statystycznie najczęściej występującymi w danym państwie członkowskim lub regionie, które są objęte zakresem ubezpieczeń. Wyjaśniono, że zgodnie z zawartymi z zakładami ubezpieczeń umowami na stosowanie dopłat do składek ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń mogły zawierać umowy ubezpieczenia od stycznia 2017 r. na podstawie obowiązujących wtedy przepisów. Niezależnie od powyższego, zwrócono uwagę, że w Polsce powierzchnia upraw sadowniczych zgodnie z danymi GUS wynosi ponad 300 tys. ha, natomiast ubezpieczenie upraw sadowniczych przez zakłady ubezpieczeń, które podpisały z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi umowy w sprawie stosowania dopłat w latach 2014–2016 kształtowało się następująco: ■■2014 r. – ok. 21,2 tys. ha, ■■2015 r. – ok. 15 tys. ha, ■■2016 r. – ok. 20 tys. ha. Opracowanie: KRIR


70 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2017 NR 12

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12.10.2017 r. – Sejm RP

■■ wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1610) – uzasadnia poseł Jarosław Sachajko; ■■wspólne z Komisją Gospodarki i Rozwoju: informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i finansów oraz spraw zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego, w tym perspektywy inwestowania za granicą oraz podejmowane działania w zakresie dyplomacji ekonomicznej – przedstawiają: podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Marek Magierowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju Łukasz Porażyński; ■■zmiany w składzie Prezydium Komisji.

25.10.2017 r. – Sejm RP

■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt – referuje sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski; ■■możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych – przedstawia dr Wojciech Mikulski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; ■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu – referuje

nowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – referuje sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski;

09.11.2017 r. – Sejm RP

podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski; ■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) – referuje sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki;

26.10.2017 r. – Sejm RP

■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu „Rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego”, z uwzględnieniem wykorzystanej pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■informacja Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy – referuje kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG PIB dr Grzegorz Siebielec; ■■b i o p r e p a r a t y bakteryjne w rekultywacji gleb rolnych – referuje prof. Magdalena Popowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

06.11.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946) w zakresie części budżetowej 32 – Rolnictwo: wydatki z zał. nr 1. – referuje sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki; ■■wspólne z Komisją do Spraw Energii i Skarbu Państwa: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1975) – uzasadnia pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

08.11.2017 r. – Sejm RP

■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) – przedstawia podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o. – referuje sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski; ■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjo-

■■wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wpływu hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę lokalną w Polsce – przedstawia podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■wspólne z Komisją do Spraw Energii i Skarbu Państwa: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1975 i 1982).

22.11.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości utworzenia i funkcjonowania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat planów i możliwości wdrożenia produktów ekologicznych (owoce i warzywa oraz mleko) w ramach „Programu dla szkół” – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie dla szkół” – referuje sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Opracowanie: KRIR

Rekompensaty wodno-środowiskowe na dotychczasowym poziomie

R

ealizując wniosek z IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 16 września 2017 r. w Spale, zarząd KRIR zwrócił się do prezes Rady Ministrów oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w kwestii obniżenia o 45% w stosunku do obecnej, alokacji finansowej przewidzianej na realizację Działania 2.5 Akwakultura, świadcząca usługi środowiskowe PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. Kwota 50 994 168 euro przeznaczona na realizację Działania 2.5 Akwakultu-

ra, świadcząca usługi środowiskowe PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych jest niewystarczająca na zapewnienie przez rybaków śródlądowych usług środowiskowych. Te usługi, przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji, wymagają nakładów inwestycyjnych oraz pokrycia dodatkowych kosztów bieżących (wapnowanie, koszenie grobli, koszenie roślinności wynurzonej, produkcji dodatkowych gatunków, utrzymanie ścieżek edukacyjnych), ponoszo-

nych przez właścicieli oraz dzierżawców stawów. Rekompensaty wodno-środowiskowe mają na celu zabezpieczenie właśnie funkcji pozaprodukcyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności prowadzenia gospodarstw przez ich użytkowników. Brak rekompensat wodno-środowiskowych na odpowiednim poziomie przyczyni się do degradacji gospodarstw rybackich w kraju, a także znaczącego pogorszenia środowiska naturalnego z żyjącymi tam prawnie chronionymi

gatunkami zwierząt i roślin. Rekompensaty mają być kontynuacją działań wodno-środowiskowych podjętych w poprzednim okresie programowania. Przedstawiając powyższe, zwrócono się o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych i udostępnienia środków w ramach uruchomienia kolejnych dodatkowych pakietów pomocy. Opracowanie: KRIR


grudzień 2017 NR 12

W

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

Wyższy zwrot akcyzy – brak środków w budżecie

związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz zwiększenia limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego – resort rolnictwa, jak prawie co roku, poinformował, że uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w wysokości 860 mln zł oraz wydatkowanie na ten cel w 2017 r. kwoty 895,85 mln zł, na 2018 r. nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego do kwoty 1,08 zł na 1 litr oleju napędowego oraz zwiększenie limitu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Ponownie także zostaliśmy poinformowani, że podwyższenie stawki zwro-

tu podatku akcyzowego zostanie rozważone przy przygotowywaniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. stosownie do kwoty wydatków na ten cel określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2019

rok oraz obowiązującej stawki podatku akcyzowego od oleju napędowego. Dodatkowo MRiRW poinformowało, że zgodnie z dyrektywą Rady 2003/96/ WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003)

państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1000. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych ustaw; ■■ projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą; ■■ rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowa-

dzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych stereotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)”; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się organizmu Phyllosticta citricarpa; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem kla-

W N

sycznego pomoru świń na lata 2018– 2020 – termin do 30.11.2017; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowanych; ■■ projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.

szystkim Członkom, Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszego Towarzystwa życzymy astrojowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, które kryją w sobie spokój, wzajemność i ciepło ludzkich serc oraz towarzyszących w nadchodzącym Nowym 2018 Roku samych szczęśliwych zdarzeń! Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

www.tuw.pl

Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 12/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 12/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement