__MAIN_TEXT__

Page 1

52 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2016 NR 12

NR 12 (126) grudzień 2016 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Stawka zwrotu akcyzy za niska Czytaj na stronie 53

Egzekucje komornicze działek rolnych Czytaj na stronie 53

Rozliczenie dodatkowego dochodu ze sprzedaży kwot mlecznych Czytaj na stronie 54

Pomoc dla producentów kapusty Czytaj na stronie 54

Umowy handlowe a rolnictwo Czytaj na stronie 55

Uproszczenie przyszłej WPR Czytaj na stronie 55

Zmiany w zakresie nasiennictwa i ochrony roślin Czytaj na stronie 56

Uprościć wnioski o płatności Czytaj na stronie 57

Ważna zmiana przepisów w identyfikacji i rejestracji zwierząt Czytaj na stronie 58

Dlaczego rolnik musi się ubezpieczać? Czytaj na stronie 59

D

Fundusz Odszkodowawczy dopiero za rok

o samorządu rolniczego dotarła informacja o braku zaplanowanych na 2017 r. środków na dopłaty z budżetu państwa do Funduszu Odszkodowawczego. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszki oraz Ministra – członka Rady Ministrów, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z prośbą o informację, czy w budżecie na rok 2017 została zaplanowana dotacja i w jakiej wysokości. W odpowiedzi przekazano, że trwają prace nad projektem ustawy okołobudżetowej, a ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie posiedzenia rady Ministrów zaproponował nowe rozwiązania mające na celu zabezpieczenie interesów budżetu państwa w kwestii szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne. W związku z tym, samorząd rolniczy ponownie zwrócił się do Prezes Rady

Ministrów – Beaty Szydło, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów – Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość – Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o zabezpieczenie w ustawie okołobudżetowej zapisów, które gwarantowałyby środki finansowe na wypłatę przedmiotowych odszkodowań z budżetu państwa. W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Minister Rozwoju i Finansów poinformował, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tzw. ustawa okołobudżetowa) została uchwalona przez Sejm w dniu 4 listopada br. i przekazana do Senatu. Z zapisu art. 22 pkt 2 tej ustawy wynika, że zmiany zaproponowane w ustawie o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, w zakresie, w jakim tworzy się Fundusz Odszkodowawczy wejdą w życie,

nie – jak pierwotnie zakładano – z dniem 1 stycznia 2017 r., lecz z dniem 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy okołobudżetowej, zmiana terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w zakresie Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących Funduszu i zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz nowego systemu odszkodowań za szkody łowieckie. Ustawa okołobudżetowa proponuje zatem odpowiednio wydłużone vacatio legis, z założeniem skutków dla budżetu państwa dopiero od 2018 r. Zatem należy przyjąć, że w roku 2017 będą obowiązywały dotychczasowe zasady finansowania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Opracowanie: KRIR


grudzień 2016 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

53

Instrumenty finansowe w ramach EFRROW

W

ślad za pierwszą europejską konferencją dotyczącą instrumentów finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zorganizowaną w Dublinie w dniach 23–24 czerwca 2015 roku i czterema makroregionalnymi seminariami fi-compass zorganizowanymi w Wiedniu (1 października 2015 roku), Rydze (29 października 2015 roku), Madrycie (31 maja 2016 roku) i Rzymie (13 czerwca 2016 roku). DG AGRI, wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny (fi-compass), zorganizowała piąte już makroregionalne spotkanie poświęcone instrumentom finansowym w ramach EFRROW w dniu 24 października 2016 r. w Warszawie. W trakcie tej konferencji uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę, jak instrumenty finansowe mogą pomóc osiągać cele EFRROW, a także posłu-

chać o dotychczasowych doświadczeniach z tymi instrumentami, miedzy innymi również w rolnictwie i agrobiznesie. Inwestorzy, przedstawiciele sektora bankowego i instytucje zarządzające przedstawili konkretne przykłady wdrażania instrumentów finansowych w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy usłyszeli również o doradztwie i innych formach wsparcia we wdrażaniu tych instrumentów oferowanego przez fi-compass, Komisję Europejską i Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Konferencja zorganizowana została w celu: ■■ umożliwienia państwom członkowskim i instytucjom zarządzającym głębszego zaznajomienia się z zaletami, atrybutami i przydatnością instrumentów finansowych w osiąganiu celów PROW; ■■ pogłębienia dyskusji na temat wyzwań technicznych instytucji zarządzających

Egzekucje komornicze działek rolnych

W

odpowiedzi na zapytanie KRIR w kwestii odnoszącej się do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – dalej ukur (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.), Agencja Nieruchomości Rolnych wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach egzekucji komorniczej, której powierzchnia wynosi 0,3 ha i więcej, podlega pod regulację art. 2a ust. 1 ukur, z którego wynika, iż nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przez nabycie nieruchomości rolnej, w myśl art. 2 pkt 7 ukur, należy rozumieć przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czyn-

ności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego. Zgodnie natomiast z art. 2a ust. 4 ukur, nabycie nieruchomości przez inne podmioty oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1–4 ukur, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze administracyjnej. W przypadku zatem rozstrzygnięcia licytacji na rzecz osoby niespełniającej wymogów określonych w ukur, przysądzenie prawa własności na rzecz takiej osoby może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody Prezesa ANR wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. Opracowanie: KRIR

Zwiększenie kontroli na parkingach leśnych

J

edną z dróg umożliwiających przenoszenie się wirusa ASF w populacji dzików jest zjadanie przez zwierzęta pozostawionej w lasach żywności pochodzącej z wieprzowiny niewiadomego pochodzenia. Najczęściej zdarza się to na parkingach leśnych. Ze względu, iż część zarządców tych parkingów nie sprawuje nad nimi dostatecznej opieki i nadzoru, przyczynia się to w znacznym stopniu do zwiększonego zagrożenia zarażeniem dzików wirusem. Zgodnie z dyskusją, jaka odbyła się z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie ostatniego Posiedzenia Kra-

jowej Rady Izb Rolniczych, wydaje się celowym zwiększenie częstotliwości kontroli nad takimi miejscami, przez służby państwowe zaangażowane w zapobieganie i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Realizując wniosek przyjęty w trakcie V Posiedzenia KRIR, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu możliwość zwiększenia nakładania sankcji karnych na zarządców parkingów za nieutrzymywanie porządku, a szczególnie za nieusuwanie codzienne pozostawianych tam resztek żywności. Opracowanie: KRIR

i państw członkowskich w trakcie projektowania i ustanowienia instrumentów finansowych; a także ■■przedstawienia zakresu wsparcia dostępnego w ramach fi-compass oraz ogólnie w ramach współpracy z Komisją Europejską i Grupą EBI. Podczas konferencji w panelu dotyczącym deklaracji w zakresie polityki rol-

W

nej odnośnie przyszłości unijnego i polskiego rolnictwa i jego potrzeb inwestycyjnych, wystąpienie pt. „Stanowisko w sprawie przyszłości unijnego i polskiego rolnictwa oraz ich potrzeb inwestycyjnych” poprowadził Wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski. Opracowanie: KRIR

Stawka zwrotu akcyzy za niska

związku z przekazaniem do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do MRiRW o podwyższenie stawki do 1,20 zł za litr zużytego oleju napędowego. Zdaniem samorządu rolniczego, pozostawienie wysokości stawki na tegorocznym poziomie nie poprawi opłacalności produkcji rolnej, która i tak jest już ciężka z powodu spadku cen mleka, ASF, czy rosyjskiego embarga. Zarząd KRIR zawnioskował również o podniesienie limitu zużycia na hektar użytków rolnych do poziomu 120

litrów/ha, przynajmniej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta o odpowiedniej obsadzie SD/ha, szczególnie hodowców bydła mlecznego. Dodatkowo samorząd rolniczy zawnioskował o przedłużenie okresu składania wniosków od początku sierpnia do końca września. Sierpień jest okresem najbardziej intensywnych prac w rolnictwie – w tym czasie żniwa i siewy rzepaku pochłaniają najwięcej czasu rolnikom. Z kolei urzędnicy w tym czasie mają okres urlopowy i często pracownicy prowadzący sprawy akcyzy są na urlopach. Problem ten był już przez nas zgłaszany wcześniej, ale niestety bez pozytywnego rezultatu. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


54 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2016 NR 12

Rozliczenie dodatkowego dochodu POLSKIEmlecznych MLEKO ze sprzedaży kwot II

Nr 2–3 11–18 stycznia 2015

Fot. Photogenica

Niestety, nie widać popra-

wywystąpił na rynku mleka i próżZarząd Krajowej NIEMCY RadyTEŻIzb Rolniczych z wnioZAPŁACĄ KARY no czekać choćby na odroskiem do Ministra Według Finansów w sprawie wezwań wysyłanajnowszych, szacunkowych binę optymizmu, kiedy danych niemieckiego Ministerstwa Rolnych przez Urzędy Kontroli Skarbowej dosięproducentów czyta bieżące informanictwa, dostawy mleka w Niemczech cje, jakie spływają z Agenpo 8 miesiącach sezonusię kwotowego mleka, odnośnie rozliczenia ze sprzedaży kwot mlecz2013/2014 przekraczają przyznany na cji Rynku Rolnego. Skup nych i osiągnięcia dodatkowych dochodów z tej transten okres limit. W przypadku, gdy obecmleka niestety, nie maleje. na tendencja utrzyma się do końca sezoakcji, w którym podkreślił, że urzędy państwowe, w tym nu, Niemcy po raz czwarty z rzędu będą miesiącach kwiecień – UKS-y nie mają zobowiązani prawado poniesienia kwestionować umów karnej opłalistopad cywilno2014 do podty z tego tytułu. Najnowsze dane dotymiotów skupujących -prawnych zawartych między rolnikami na sprzedaż-kupczące rynku niemieckiego wskazują, że producenci dostarczyli około 7,15 po pierwszych 8 miesiącach bieżącego odmld kg mleka, po przeliczeniu na no kwot mlecznych. UKS-y żądają rolników potwiersezonu (od kwietnia 2014 r. do końca limleko o referencyjnej zawartości dzenia cen obowiązujących na kwoty mleczne w latach stopada 2014 r.) wielkość dostaw po skotłuszczu. Oznacza to, że stopień rygowaniu ozarówno zawartość tłuszczu osiągwykorzystania indywidual2011-2014. Natomiast Agencja Rynkukwot Rolnego, nęła poziom 21,07 mln ton. Tym samym, nych przysługujących dostawcom jak i inne instytucje niew tym prowadziły cen kwot do mleczarni kraju dostarczono ewidencji hurtowym po 8 miesiącach roku o 3,11% więcej surowca niż w poprzedkwotowego 2014/2015 wyniósł ok. mlecznych funkcjonujących na rynku. nim roku kwotowym (przy czym w ubie72,92%, a szacunkowy stopień

W

głym sezonie limit przekroczono o 1,9%

przyznana na sezon 2014/2015 kwotai wpłacania podatków stanowiąodpowiedzi, a Ministerstwo czania jest identyczna jak ta sprzed roku, zatem Finansów poinformowało, cych dochód budżetu państwa. producenci nie mieli możliwości zwiększenia dostaw bez że przepisy ustawy z dniamleka 28 w skali rokuZagadnienia związane ze sprzedażą kar. (Dz. Wszystko wskazuje na września 1991 r. o kontroli ponoszenia skarbowej przez producentów mleka kwot mleczto, że w ostatnich miesiącach ostatniego wykorzystania kwoty krajowej U. z 2016 r., poz. 720 z późn. zm.) nakłanych badane są przez organy kontroli skarroku kwotowego rozwój produkcji mledostaw ukształtował się na poziodają na organy kontroli skarbowej bowejJużw oparciu o obowiązujące przepika w Niemczechobobędzie ograniczony. mie 72,17%. zauważalne było znaczą- a każda Od kwietnia listopada 2014 wiązek ochrony interesóww ilistopadzie praw majątsy prawa, z tych do spraw podlega ce osłabienie dynamiki wzrostu w skali roku ilość skupionego mleka kowych Skarbu Państwa oraz zapewnieindywidualnej analizie i ocenie. Z posiadaroku. W pierwszych ośmiu miesiącach ukształtowała się na poziomie nie skuteczności wykonywania zobowiąprzez Ministerstwo Finansów inforbieżącego sezonu, produkcjanych mleka rosła wyższym o 6,57% niż w tym saśrednio o 3,11% miesięcznie,macji w listopamym okresie rokute 2013/2014. zań podatkowych i innych należności wynika, iż zagadnienia nie są jeddzie odnotowano zaledwie nak 0,9% zwyżTylko wukierunkowanych listopadzie ubiegłego stanowiących dochód budżetu państwa przedmiotem lub ki w skali roku. Ma to związek m.in. z reroku do podmiotów skupujących lub państwowych funduszy też skoordynowanych działań dukcjącelowych, stada (głównie zwiększenie ubodostarczono 811,9 mlnze kgstrony mleka o czym stanowi art. 1 ustju 1krów tejo ustawy. organów skarbowej. niższej wydajności). Pomimo kontroli i było to o 5,1% więcej niż przed ograniczeń oczekiwane jest rekordowe rokiem.przedłożonych powyWyznaczone przez ustawę o kontroW kontekście przekroczenie kwoty mlecznej w NiemDynamika skupu mleka nieli skarbowej cele organyczech. kontroli skarżejprzekrawyjaśnień, Departament SkarWcześniej limity były stety nie maleje Kontroli i jeżeli nadal bowej realizują m.in. poprzez kontrobowej poinformował, iż zarówno Minister czane w sezonach 2013/2014 o 1,9%, 2011/2012 i 2012/2013 o niespełna 0,1% jak i Generalny Inspektor Konlę rzetelności deklarowanych podstaw Finansów, oraz w sezonie 2007/2008 o 1,3%. Poopodatkowania oraz prawidłowości obli- troli Skarbowej nie posiadają uprawnień przednia rekordowa karna opłata (w se-

Fot. photogenica

W

poziomie. W są grudniu za każdy udzielać umożliwiających ingerencję w postępo- niu kontrolnym obowiązane kilogram limitu (w zależności od i wyjaśnień o przewania kontrolne prowadzone przez dyrek- niezbędnych informacji województwa), trzeba było zapłacić od 40 do 50 groszy. pozostatorów urzędów kontroli skarbowej. Dyrek- pisach prawa podatkowego przypominamy, z przedmiotem tego tor urzędu kontroli skarbowej prowadzi jących w związku Jednocześnie utrzymywać będzie się na do- jowa kwota dostaw zostanie prze- że w obecnie trwającym ostatpostępowania. bowiem samodzielnie postępowanie konnim roku kwotowym 2014/2015 kroczona o: tychczasowym poziomie, wysoW przypadkuobowiązują wydania decyzji, prawitrolne i jako organprzez kontroli skarbowej (art. następujące terminy ■ ok. 4% – opłata jednostkowa kość przekroczenia Polskę wniosków: może wynieśćdłowość ok. 50–60 gro- składania kwoty dostaw –ojak pro- skarbowej), rozstrzygnięć organów kontroli 8 ust.krajowej 1 pkt 3 ustawy kontroli szy za kilogram przekrocze- ■ do 31 stycznia 2015 r. można gnozuje ARR – nadal może wymoże ocenie organu w ramach obowiązującego prawa, decy- skarbowej podlegaćskładać wnioski o zatwierdzenia, nieść nawet ponad 8%. podatkowego oraz konduje w kwestiach dotyczących■ sposobu nie instancji umowy oddania w używaok. 6% – opłata jednostkowa drugiej nie kwoty indywidualnej, wynieśćtroli ok. sądów 60–70 groW ostatnim, ubiegłorocznym administracyjnych. Podkreślojego prowadzenia, gromadzeniamoże materia■ do 28wlutego 2015 r. można szyspraw za kilogram numerze naszegooraz tygodnika noprzekroczenia, również, iż ingerencja postępowania łu dowodowego rozstrzygania składać wnioski o zatwierprzedstawiliśmy prognozowane ■ ok. 8% – opłata jednostkowa odniesieniu konkretnedotyczących przepisów prawa. dzenie do umowy zbycia prawa może wynieśćkontrolne, ok. 70–80 w growysokości opłatstosowania jednostkowych do naruszałaby kwoty indywidualnej stanu faktycznego, zasadę oraz szy za§kilogram za kg Zgodnie mleka sprzedanego ponad natomiast z art. 121 2 goprzekroczenia. można dokonać podatzmiany podzatem dziwnego, że ceny posiadany prognozu-1997 Nic dwuinstancyjności postępowania ustawy zlimit, dniajakie 29 sierpnia r. Ordymiotu skupującego. je ARR. Jeszcze raz przypomi- kwot mlecznych dostępnych na kowego, o której jest mowa w art. 127 ustanacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. namy, że przy założeniu, że kra- rynku utrzymują się na wysokim Beata DĄ BROWSKA 613 z późn. zm.), stosowanym w związ- wy Ordynacja podatkowa. ku z art. 31 ustawy o kontroli skarbowej, Opracowanie: KRIR organy kontroli skarbowej w postępowa-

Skup po 8 miesiącach

Spółdzielczość zawsze nam bliska Pomoc Wniosek o wpisanie bobra dla producentów kapusty na listę zwierząt łownych zonie 2013/2014), jaką Niemcy musiały ponieść z tytułu nadprodukcji, wyniosła ok. 163 mln euro.

CENY SPADŁY W CAŁEJ UNII

życząc jednocześnie zadowolenia płynącego z poczucia doOd początku 2014 r. na rynku unijbrze wykonywanej pracy, zreanym, podobnie jak w Polsce, systelizowania planów oraz szczęścia matycznie spadały ceny skupu mleka. w życiu osobistym. Według danych Komisji Europejskiej w październiku ubiegłego roku średnia Beata DĄBROWSKA ważonaIzb cenaRolnisurowca ukształtowała arząd Krajowej Rady 1523), obejmuje owoce i warzywa, ale arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nienie zbioru plonów. Regionalne Dyreksię na poziomie 35,20 euro/100 kg, tj. czych zwrócił się do ministra rol- nie ma wśród nich kapusty. zwrócił się do ministra rolnictwa i cje Ochrony Środowiska szacując szkoo ponad 3 proc. niższym niż we wrześnictwa i rozwoju wsi o pilne uruTymczasem sytuacja na rynku rozwoju wsi o wpisanie bobra na dy wyrządzone przez bobry uwzględniu. Oznacza to, że mleczarnie płaciły o prawie 11 proc. mniej w porównaniu chomienie pomocy dla producentów warzyw jest trudna. Rolnicy mają listę zwierząt łownych i uregulowanie niają tylko szkody bezpośrednio przez do analogicznego okresu ogromny 2013 roku. problem ze zbytem warzyw, kapusty. zasad wypłaty odszkodowania za szko- nie wyrządzone, natomiast winą za zalaNajwiększe zmiany cen w stosunku do Pomoc dla producentów owoców uzyskiwana cena nie pokrywa kosz- dy przez nie spowodowane. nie terenów uprawnych obarczają spółroku 2013 odnotowano na aLitwie, Łoi warzyw udzielana przeztwie Agencję tów produkcji. Przykładowo Obecnie populacja bobra w całym ki wodne, które rzekomo niewłaściwie i w EstoniiRyn(spadki przekraczające Krzysztof Wróblewskiw– wojeredaktor naczelny „Tygodnika Poradniproc. w relacji rocznej),wództwie a w przy- łódzkim ka Rolniczego” lewej) odbiera rąkbardzo Waldemara Brosia ku Rolnego na podstawie26rozporządzeza 1 kg(zkapusty rol- puchar krajuzjest liczna i ich działalność dbają o drożność cieków wodnych. padku liczących się producentów mleka – prezesa zarządu KZSM Zw. Rew. oraz Stanisława Wieczorka nia Rady Ministrów z dnia 5 września nicy otrzymują 10 groszy. powoduje znaczące straty w rolnictwie Samorząd rolniczy jest zdania, że – w Irlandii (obniżka o 18 proc. do 36,90 – z-cy prezesa KZSM Zw. Rew (z prawej) 2016 r. w sprawie realizacji przezkg)Agenzwiązku z powyższym samorząd i gospodarce rybackiej. należy wprowadzić jasne rozwiązania euro/100 oraz w Niemczech W (o 16 proc. do 35,14 euro/100 kg).rolniczy zwrócił na łamach „Tyodczas posiedzenia Rady ści mleczarskiej cję Rynku Rolnego zadań związanych się o objęcie kapusty Zdaniem samorządu rolniczego, zali- prawne, które w sposób jednoznaczWstępne dane KE za listopad br. Krajowego Związku Spół- godnika Poradnika Rolniczez ustanowieniem dalszych tymczaso- dopłatami w ramach mechanizmu WPR czenie bobra do zwierząt łownych ułatwi ny określą zakres szkód wyrządzanych wskazują, że w większości krajów Unii dzielni Mleczarskich Zwią- go”, Waldemar Broś – prezes zawych środków wsparcia produ„Dalsze kryzysowe producenpozyskiwanie przez bobry, a obejmą również szkody nadaldla utrzymują się spadkowe tenden- wsparcie KZSM Zw.tego Rew. gatunku wręczył i doprowazek Rewizyjny 18 grudnia ub.r. rządu cje cen mleka w skupie. tów owoców puchar,lawinowego obecmiało miejsce(Wow)” niecodzienne wy- okolicznościowy centów niektórych owoców i warzyw i warzyw lub urudzi do ograniczenia wzro- w trwałych użytkach zielonych, za któB.D. na posiedzeniu redaktodarzenie. Otóż, pomocy w uznaniudla za nemu w związku z kontynuacją zakazu ich Oprac. chomienie innych form stu liczebności bobra w naszym kraju. re rolnik będzie mógł otrzymać odszkoŹródło: Fammu/Fapa, BGŻ nieustanne wsparcie oraz pro- rowi naczelnemu tygodnika – Do gratulacji dołączył się również prezes zarządu OSM Koło przywozu z Unii Europejskiej do Fede- producentów tego warzywa. Jednym ze skutków spiętrzenia dowanie ze Skarbu Państwa. mowanie polskiej spółdzielczo- Krzysztofowi Wróblewskiemu, – Czesław Cieślak

Z

Z

P

racji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.

Opracowanie: KRIR

wody przez bobry jest zalanie użytrolniczy PORADNIK ków zielonych i zniszczenie lub utrud-

tygodnik

Opracowanie: KRIR


grudzień 2016 NR 12

J

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

55

Umowy handlowe a rolnictwo

aki wpływ na unijne rolnictwo będą miały przyszłe umowy handlowe? Komisja Europejska przedstawiła analizę, która z różnych perspektyw ocenia potencjalne wyzwania i korzyści dla sektora rolno-spożywczego. – Analiza wykazała, że mogą pojawić się pewne problemy, jednak dotyczy ona tylko jednej części sektora rolnego i nie obejmuje wielu produktów rolno-spożywczych, które mają znaczny potencjał wzrostu w kontekście eksportu – zaznacza wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Analiza ekonomiczna dostarcza informacji o możliwym wpływie przyszłych umów handlowych i potwierdza słuszność systematycznej ochrony sektorów wrażliwych przez UE. Komisja Europejska przedstawiła ministrom ds. rolnictwa UE wnioski z analizy łącznego wpływu, jaki dwanaście przyszłych umów handlowych wywrze na sektor rolno-spożywczy. Rezultaty analizy obejmują szczegółowe wyniki dotyczące cen producenta i wielkości produkcji w przypadku różnych produktów, które stanowią 30 proc. wartości unijnego eksportu w tym sektorze. Analiza świadczy o potencjale europejskich produktów rolnych na rynku

światowym, a jednocześnie wskazuje na delikatną sytuację niektórych sektorów rolnictwa. Dokładne informacje o możliwych skutkach umów pomogą Komisji w podejmowaniu trafnych decyzji w trakcie negocjacji. Ocena dotyczy wyłącznie skutków wzajemnej liberalizacji ceł przywozowych między UE a jej partnerami handlowymi. Nie obejmuje natomiast innych postanowień o skutkach gospodarczych (np. ograniczeń środków pozataryfowych, a zwłaszcza środków sanitarnych i fitosanitarnych). W ocenie nie uwzględniono też wpływu środków, za pomocą których UE w umowach handlowych chroni sektory „wrażliwe”, np. systematycznego stosowania ograniczonych kontyngentów taryfowych. Analiza nie stanowi prognozy, ale jest wysoce teoretycznym badaniem możliwych skutków zawarcia powyższych umów.

Jakie produkty mają szansę? W analizie przewiduje się znaczne korzyści dla producentów produktów mlecznych i wieprzowiny. W tych sektorach w ostatnich latach występowa-

Z

Opracowanie: KRIR

0,6 proc. łącznego spożycia w UE. Innym przykładem jest tu ryż: w umowie handlowej z Wietnamem Unia planuje jedynie częściową liberalizację importu ryżu a kontyngenty taryfowe na ryż stanowią ok. 8 proc. łącznego importu do UE. Dwie trzecie tej ilości będzie stanowił ryż nieprodukowany w UE lub przeznaczony do dalszego przetwarzania przez unijny sektor ryżu. Wyniki analizy, które otrzymali ministrowie państw członkowskich, będą też prawdopodobnie omawiane w styczniu na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa za prezydencji Malty. Analiza łącznego wpływu na rolnictwo nie zastępuje szerszych i bardziej szczegółowych ocen skutków ani ocen skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju, które przeprowadza się osobno dla każdych negocjacji handlowych. Opracowanie: KRIR

Uproszenie przyszłej WPR

Niezbędna niezależna ocena

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w sprawie wprowadzenia niezależnej oceny jakości sprzedawanych produktów rolnych. W ostatnim czasie rolnicy sygnalizowali występowanie niezgodności parametrów (np. mleko-białko, tłuszcz) sprzedawanych surowców z oceną sprzedających, którzy posiadają własne laboratoria. Punkty skupujące dokonują niezgodnej z rzeczywistością oceny kupowanych surowców dzięki czemu mogą obniżyć ich cenę. W celu zapobieżenia nieuczciwym praktykom, co prowadzi do pogarszania sytuacji gospodarstw rolnych, należy podjąć konkretne działania w tym zakresie. W związku z powyższym samorząd rolniczy zaproponował, aby ustanowione zostały niezależne laboratoria referencyjne do oceny jakości produktów rolnych i aby to one dokonywały wiążących ocen jakości sprzedawanych produktów rolnych w przypadku sytuacji konfliktowych.

ły pewne problemy, a obecnie odnotowuje się poprawę. Z drugiej strony analiza wskazuje na delikatną sytuację wołowiny i ryżu, zarówno jeśli chodzi o wpływ handlu, jak i spadek cen producenta. Zakres oddziaływania na te sektory jest różny i zależy od tego, czy weźmie się pod uwagę wariant bardziej ambitny (pełna liberalizacja w przypadku 98,5 proc. wszystkich produktów oraz częściowa obniżka ceł o 50 proc. w przypadku pozostałych produktów) czy bardziej zachowawczy (pełna liberalizacja w przypadku 97 proc. i obniżka ceł na pozostałe produkty o 25 proc.). Ponadto, wyniki analizy potwierdzają, że podejście, które UE przyjmuje we wszystkich negocjacjach handlowych i które polega na ograniczeniu liberalizacji importu tzw. wrażliwych produktów rolnych, jest słuszne. W przypadku niedawno zawartej umowy z Kanadą (tzw. umowy CETA) wraz z jej wejściem w życie, Unia zniesie 92,2 proc. ceł na produkty rolne, przy czym po siedmiu latach wskaźnik ten wyniesie 93,8 proc. Kontyngent taryfowy na wołowinę ustalony w umowie CETA, który wynosi 45 838 ton i zostanie wprowadzony stopniowo w ciągu 5 lat, odpowiada ok.

Copa i Cogeca przedstawiły swoje poglądy na temat wniosku w sprawie rozporządzenia omnibus oraz środków upraszczających zazielenianie omówionych 11 października 2016 r. przez ministrów rolnictwa UE w Luksemburgu.

Z

aproponowano pewne zmiany do narzędzia stabilizacji dochodów dostępnego w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, gdyż okazało się ono niezbyt popularne wśród państw członkowskich. Zdaniem Komisji Europejskiej, zmiany te ułatwią państwom członkowskim wprowadzenie tego rozwiązania, by rolnicy mogli uzyskać pomoc w momencie, gdy dochody gospodarstwa spadną o 20, a nie o 30%. Przemawiając w Luksemburgu podczas spotkania z prezydencją słowacką, sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen powiedział: – „Jest to korzystna decyzja, która powinna zwiększyć częstotliwość stosowania tego narzędzia i doprowadzić do lepszego ukierunkowania wsparcia, zwłaszcza w branży mleczarskiej i wołowej”.

Rozporządzenie omnibus Wniosek w sprawie rozporządzenia omnibus zawiera również zmiany do instrumentów finansowych, by rolnicy mogli łatwiej otrzymywać pożyczki w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Pekka Pesonen zaapelował jednak o wprowadzenie dalszych modyfikacji umożliwiających skuteczniejsze reakcje w momencie wystąpienia kryzysu, zwłaszcza w sektorze mleka i wieprzowiny. Co więcej, we wniosku tym znalazła się poprawiona definicja aktywnego rolnika dająca państwom członkowskim więcej swobody. Pekka Pesonen ostrzegał jednak, że może stać się to źródłem poważnych różnic w stosowaniu zasad w poszczególnych państwach członkowskich i spadku poziomu harmonizacji.

Uproszczenie zazieleniania Następnie poparł apel 18 ministrów, którzy chcą zmiany wniosku w sprawie uproszczenia zazieleniania, gdyż ich zdaniem niektóre z rozwiązań, które Komisja rozważa, nie ułatwią życia rolnikom. Głównym problemem jest zakaz stosowania pestycydów na uprawach roślin białkowych w ramach obszarów proekologicznych, gdyż nie ma on nic wspólnego z uproszczeniem. Kolejna trudność wynika z faktu, że okres ugorowania wydłuży się z 6 do 9 miesięcy, a okres utrzymania międzyplonów i pokrywy zielonej będzie wynosił 10 tygodni. Przypomniał o trudnej sytuacji panującej na rynkach towarów rolnych i o tym, że producenci walczą z niskimi cenami i wysokimi kosztami produkcji. Sektor zbóż znajduje się w krytycznej sytuacji. Uderzyła ona zwłaszcza we Francję i Irlandię. Podaż zbóż na świecie osiągnęła rekordowy poziom, a ceny pszenicy plasują się na najniższym od dziesięciu lat poziomie. – „Dlatego też uważamy, że należy wprowadzić wsparcie nadzwyczajne, by nie dopuścić do bankructwa gospodarstw” – powiedział Pekka Pesonen. Opracowanie: KRIR


56 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Uwagi do płatności bezpośrednich W odpowiedzi na przesłany dokument, samorząd rolniczy przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

S

amorząd rolniczy ocenił negatywnie zmniejszenie płatności związanych do bydła i krów do 20 sztuk zamiast jak dotychczas do 30 sztuk. Zwrócono uwagę na bardzo trudną sytuacje na rynku bydła mlecznego i mleka, a zmniejszenie płatności może tylko pogłębić kryzys. Takie rozwiązanie spowoduje pogorszenie sytuacji większych gospodarstw. Nie ma natomiast pewności, iż przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarstw, które posiadają małe hodowle. W związku z powyższym dopłaty powinny być już od 1 sztuki szczególnie w województwach Polski południowej. Bowiem np. w województwie małopolskim 52% bydła jest utrzymywane w stadach do trzech sztuk. Samorząd rolniczy nie ocenił dobrze również likwidacji dopłat do malin wskazując, iż sytuacja na rynku wciąż się zmienia i nie można opierać się na okresowej poprawie i tendencji wzrostowej, która w każdej chwili może się zmienić. Izby zgłosiły również zastrzeżenia, co do wycofania z płatności warzywnych roślin strączkowych na ziarno. Niezrozumiałe jest to, na jakiej podstawie dokonano wyboru roślin jako najważniejszych roślin strączkowych wysokobiałkowych. Ograniczenie płatności do roślin pastewnych (paszowych) do 75 hektarów będzie niekorzystne. Większość rolników uprawia lucernę i koniczynę, jako paszę dla bydła, ponieważ są to

rośliny o wysokiej zawartości białka. Ponadto w 2015 roku wprowadzono EFA, gdzie jest wymóg siewu roślin wiążących azot. Rolnicy są zobowiązani do dalszej uprawy do 2020 roku, a zakup nasion jest bardzo kosztowny. Wprowadzenie powyższej zmiany pozbawi wielu rolników części dodatkowej płatności za te rośliny. Wobec przedstawionej powyżej argumentacji samorząd rolniczy nie mógł odnieść się pozytywnie do proponowanych zmian w powołanej ustawie. Wskazano, że w ustawie brak informacji na temat terminów składania wniosków obszarowych. Zdaniem izb, okres ten powinien być wydłużony, tak jak w poprzednich latach, wówczas rolnicy będą mieli rozeznanie w jakich terminach siać. W projekcie ustawy nie ma również informacji dotyczącej przyspieszonych wypłat zaliczek. W ocenie samorządu rolniczego zaliczki te powinny być wypłacane pomimo kontroli agencyjnej, gdyż w przypadku niezgodności nadal istnieje możliwość pomniejszenia dopłaty. Samorząd rolniczy pozytywnie ocenił jedynie zmiany dotyczące płatności związanej do zwierząt gatunków owca i koza domowa, spełniają one bowiem postulaty zgłaszane przez izby solennie od wielu lat. Opracowanie: KRIR

grudzień 2016 NR 12

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozważenie możliwości zmiany przepisów dotyczących obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych (obszarów EFA) oraz dywersyfikacji. Są to warunki związane z wymogiem zazielenienia, który od 2015 roku jest obowiązkowy dla wszystkich większych gospodarstw.

Zmiana przepisów dotyczących płatności za zazielenianie

Z

arząd KRIR podkreślił, że rolnicy mając już dwuletnie doświadczenie w spełnianiu tych wymogów zgłaszają uwagi do obowiązujących przepisów, które są bardzo trudne do spełnienia. Coroczne obliczanie liczby i struktury powierzchni poszczególnych upraw na gruntach ornych jest uciążliwe i często uniemożliwia wykonanie zaplanowanego płodozmianu. Dodatkowe wymo-

gi dotyczące zazieleniania, dywersyfikacja, uprawa roślin bobowatych drobnonasiennych bardzo utrudnia codzienną pracę rolnika. W związku z powyższym, samorząd rolniczy zawnioskował o zniesienie tego obowiązku lub merytoryczną zmianę przepisów regulujących płatności za zazielenianie. Opracowanie: KRIR

Opinia do wysokości dopłat do składek

W

odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r., w dniu 2 listopada 2016 r. samorząd rolniczy zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia wystarczającej wysokości środków finansowych w budżecie państwa na zapewnienie

dopłat do składek ubezpieczeniowych dla wszystkich rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć uprawy i zwierzęta w 2017 roku. Kolejny problem zgłoszony przez samorząd rolniczy dotyczy uwzględnienia w wykazie ryzyk – podstawowego ryzyka, jakim jest nagły upadek zwierzęcia. Opracowanie: KRIR

Zmiany w zakresie nasiennictwa i ochrony roślin

R

ada Ministrów przyjęła 15 listopada br. projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Do projektu wprowadzono rozwiązania dostosowujące polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Chodzi m.in. o zmianę definicji materiału siewnego w kategorii „elitarny” oraz uzupełnienie krajowych przepisów związanych z rejestracją odmian, wytwarzaniem, etykietowa-

niem, plombowaniem oraz pakowaniem materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. W nowych regulacjach umożliwiono wpisywanie do rejestru krajowego odmian gatunków, nieobjętych przepisami unijnych dyrektyw nasiennych, a ważnych w Polsce pod kątem gospodarczym oraz ze względu na zachowanie bioróżnorodności roślin. Zmiany te umożliwią polskim przedsiębiorcom produkcję dobrej jakości materiału siewnego, który będzie można wprowadzić do obro-

tu w całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Zaproponowano także zniesienie opłat za rejestrację odmian roślin regionalnych i amatorskich. Powinno to zwiększyć zainteresowanie wpisywaniem do rejestru takich odmian gatunków roślin. Ograniczone zostaną również koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Chodzi o wprowadzenie możliwości dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredy-

towanych kwalifikatorów. Zwiększy się także skuteczność działań inspekcji dzięki wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących kontroli obrotu materiałem siewnym. Wprowadzono również zmiany porządkowe do ustawy o ochronie roślin, aby zapewnić jej spójność z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej. Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Opracowanie: KRIR


grudzień 2016 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Zmiany w świadczeniach opieki zdrowotnej W odpowiedzi na przekazany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (UD140), samorząd rolniczy przekazał swoją opinię.

P

roponowane zmiany w pierwszej kolejności dotyczą art. 80, 84, 86 oraz 87 powołanej ustawy. Co do niniejszej zmiany samorząd wypowiedział się pozytywnie, ponieważ ma ona na celu przeniesienie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 13 stycznia 2012 roku o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 (Dz. U. poz. 123 i 1523 oraz z 2013 r. poz. 1640 i z 2015 r. poz. 1935). Z dniem 31 grudnia 2016 roku niniejsza ustawa traci moc, w związku z czym wprowadzenie

planowanych zmian wydaje się konieczne, aby NFZ mógł otrzymywać składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego rolników, a rolnicy mogli korzystać z usług NFZ. Przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 roku o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników obowiązujące od 2012 r. do końca 2016 r. są bieżąco realizowane i powinny być kontynuowane. W ocenie samorządu rolniczego należy jednak rozważyć zmianę w art. 80 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rolnik prowadzący tylko działy specjalne produkcji i dodatkowo ubezpieczający domowników musi zapłacić składkę w kwocie nie niższej niż kwota odpowiadająca 33,4% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (obecnie 167 zł miesięcznie). Należałoby rozważyć, aby ten procent był liczony od docho-

16 listopada br. podczas 30 posiedzenia Sejmu RP została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

N

Ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników

Fot. Archiwum

owe przepisy dają rolnikom rzeczywiste możliwości sprzedaży konsumentom (np. turystom, placówkom zbiorowego żywienia, stołówkom szkolnym) żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Chodzi m.in. o mięso od hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, produkty: mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), mleczne (np. ser, masło), złożone (np. pierogi z mięsem), a także przetwory z owoców (np. soki owocowe, dżemy) oraz warzywa (np. marynaty, kiszonki i soki warzywne), pieczywo, wyroby cukiernicze i niemięsne wyroby garmażeryjne (np. pierogi z serem). Przychody uzyskane z takiej sprzedaży do wysokości 20 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku.

Ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa daje także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Opracowanie: KRIR

dów rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, ale ograniczony nie wyżej niż 33,4% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. Odnośnie zmiany art. 106 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, samorząd rolniczy wyraził obawę czy zaproponowany przez ustawodawcę model powoływania rad oddziałowych NFZ nie spowoduje zdominowania tego organu przez stronę rządową. Zgodnie bowiem z proponowaną zmianą, w przypadku niewskazania kandydatów przez uprawnione organizacje pacjentów, po dwukrotnej publikacji ogłoszenia o zamiarze powołania rady, w skład rady powołany byłby kandydat wskazany przez wojewodę.

PW

57

Uprościć wnioski o płatności

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek zgłoszony w dniu 13 października 2016 r. podczas konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem uproszczenia wniosków o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z faktem, iż praktycznie w większości przypadków rolnicy co roku zgłaszają te same działki, proponuje się, aby we wnioskach wpisywać tylko te działki, gdzie zmieniła się powierzchnia, reszta powinna być wypełniana. Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR

Spółdzielnie rolnicze Maksymalne sumy to gospodarstwa ubezpieczenia wielorodzinne odpowiedzi na przedstawio-

R

olnicze spółdzielnie zostały założone przez rolników posiadających gospodarstwa rodzinne. Przez lata na ich podstawie utworzono gospodarstwa towarowe z parkiem maszynowym i magazynami, które mogą używać członkowie tychże spółdzielni. Obecnie brak jest jakichkolwiek preferencji dla spółdzielni produkcyjnych w obowiązującym prawie a zachęca się rolników indywidualnych do tworzenia grup producenckich. Stworzone kilkadziesiąt lat wcześniej spółdzielnie rolnicze nie są ujmowane podmiotowo w zakresie nowo tworzonego prawa. Realizując wniosek przyjęty w trakcie V Posiedzenia KRIR, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne. Opracowanie: KRIR

W

ny do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. Zarząd KRIR w dniu 2 listopada 2016 r., poinformował, że zdaniem samorządu rolniczego nie wszystkie z zaproponowanych maksymalnych sum ubezpieczenia odpowiadają rzeczywistym cenom, jakie uzyskują rolnicy. Szczególnie zawyżona jest maksymalna suma ubezpieczenia dla zbóż ustalona na poziomie 16 400 zł/ha. Opracowanie: KRIR


58 PW

grudzień 2016 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

W

związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. 1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni – jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni. 2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. 3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada. 4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować

to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni. 5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt. 6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie. 7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących zdarzeń: ■■ zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich, ■■ uboju zwierzęcia gospodarskiego. Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■poselski projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środka ochrony roślin o zastosowania małoobszarowe; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim; ■■ rządowy projekt ustawy Prawo oświatowe. Opracowanie: KRIR

miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia. 8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń: ■■ zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, ■■ uboju zwierzęcia gospodarskiego. Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia. 9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. 10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na: ■■ posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego, ■■ podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt, ■■ podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,

Fot. archiwum

Ważna zmiana przepisów w identyfikacji i rejestracji zwierząt ■■ podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, ■■ podmiocie prowadzącym rzeźnię, ■■ podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię. Zgłoszenia należy dokonać: ■■ nie później niż w dniu: l wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt, l uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego, l unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni ■■ w terminie 14 dni od dnia: l wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, l wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605). Opracowanie: KRIR

Przywrócenie możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 2016 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w celu czasowego przywrócenia możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych, jak to jest dopuszczone w niektórych krajach Unii Europejskiej. Z posiadanych przez samorząd rolniczy informacji wynika, że czasowe

zezwolenie na stosowanie neonikotynoidów w rzepaku posiadają już następujące kraje: Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa oraz Węgry. W 2017 r. zapowiadana jest dyskusja w UE nt. zawieszonych substancji z grupy neonikotynoidów, co budzi nadzieję na przywrócenie tych substancji do stosowania. Opracowanie: KRIR


grudzień 2016 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

59

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15.11.2016 r. – Sejm RP

■■wspólne z Komisją Finansów Publicznych: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935) – referuje poseł Krzysztof Ardanowski; ■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 972); ■■rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druki nr 791 i 956);

■■rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 469 i 838); ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania: ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel;

■■wspólne z Komisją Gospodarki i Rozwoju: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druki nr 790 i 983).

16.11.2016 r. – Sejm RP

■■wspólne z Komisją Finansów Publicznych: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druki nr 935 i 1010); ■■rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 972 i 1019).

16.11.2016 r. – Senat RP

■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk senacki nr 323, druki sejmowe nr 734 i 978); ■■rozpatrzenie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk senacki nr 320, druki sejmowe nr 792, 957 i 957-A). Opracowanie: KRIR

Dlaczego rolnik musi się ubezpieczać?

W

jakim celu został wprowadzony przymusowy charakter dla niektórych rodzajów ubezpieczenia? Można wiele mówić na temat konieczności zabezpieczenia swojego zdrowia i majątku poprzez zakup polisy u ubezpieczyciela. Z przymusem zawarcia ubezpieczenia wiąże się również inna kwestia. Mianowicie, priorytetem jest społeczna potrzeba zabezpieczenia osób poszkodowanych na skutek zdarzeń o charakterze często przypadkowym lub żywiołowym, czyli takich, na które poszkodowany nie miał wpływu. Do takich wniosków społeczność doszła już w XVII w. Pierwsza próba wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia posiadanych nieruchomości od ognia datowana jest na rok 1685, kiedy to elektor pruski Fryderyk Wilhelm utworzył „publicznoprawny zakład ubezpieczeń od ognia”. Najbardziej rozpowszechnionymi ubezpieczeniami obowiązkowymi są: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolnika i ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rol-

nego. Warunki dotyczące zakresu tych ubezpieczeń określone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co to oznacza dla ubezpieczonych lub poszkodowanych? Zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla poszkodowanych oznacza to, że żaden z zakładów ubezpieczeń nie może dobrowolnie kształtować własnych warunków ubezpieczenia. Ważne jest również, że stanowi to gwarancję otrzymania rekompensaty za poniesioną stratę majątkową czy uszczerbek na zdrowiu. Wprowadzenie powszechnego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ma szczególne znaczenie dla rolników, dla których gospodarstwo jest nie tylko miejscem do życia, lecz także źródłem utrzymania rodziny. Przed czym zatem chronią rolnika ubezpieczenia obowiązkowe? Zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej rolnika jest bardzo szeroki, gdyż zakład ubezpieczeń zapłaci każdemu poszkodowanemu za doznaną szkodę, którą rolnik (lub osoba z nim mieszkająca czy też pracownik rolnika) wyrzą-

dzi w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Maksymalna odpowiedzialność za szkody spowodowane z tytułu OC rolnika, w jednym zdarzeniu wynosi: 5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód w mieniu. Obowiązek zawarcia umów obowiązkowych ubezpieczeń powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Drugą obowiązkową umową ubezpieczenia jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki o powierzchni powyżej 20 m², z wyłączeniem budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, budynków przeznaczonych do rozbiórki, namiotów i tuneli foliowych. Zakład ubezpieczeń wspólnie z rolnikiem ustala wartość budynku do ubezpieczenia – w wartości nowej lub z uwzględnieniem stopnia zużycia. Budynki ubezpieczone są od skutków zdarzeń wyszczególnionych i zdefiniowanych w ustawie, takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina i upadek statku powietrznego. Obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Umowy ubezpieczenia OC rolnika oraz budynków rolniczych są zawierane na okres 12 miesięcy i ulegają automatycznemu przedłużeniu na rok kolejny, jeżeli najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia nie zostało złożone pisemne wypowiedzenie i składka została opłacona w całości. Brak zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia skutkuje nałożeniem na rolnika kary. Mając na uwadze obowiązkowy charakter opisanych powyżej ubezpieczeń, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało dla rolników atrakcyjną ofertę ubezpieczenia. Zgodnie z zasadami funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, każdy ubezpieczający staje się członkiem Towarzystwa i może korzystać z przywilejów płynących z wzajemności ubezpieczeniowej, jak na przykład zniżki za staż członkowski i przynależność do Związku Wzajemności Członkowskiej. Pamiętajmy! Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe czy nie – warto się ubezpieczać. Zabezpieczenie prowadzonego własnego gospodarstwa rolnego przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych powinno być priorytetem każdego rolnika. Więcej na www.tuw.pl

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 12/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 12/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement