__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 11 (137) listopad 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Przedstawicielka KRIR wiceprzewodniczącą Komisji Kobiet Copa Czytaj na stronie 70

Propozycje do zmian w „Modernizacji” Czytaj na stronie 71

Portugalskie rozwiązania klęski suszy

W dniach 9–15 paździer67. posiedzenie izb rolniczych nika 2017 r. Krajowa Rada państw Grupy Wyszehradzkiej Izb Rolniczych zrealizowaCzytaj na stronie 71 ła „Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym Więcej środków na rozwój usług rolniczych uwzględnieniem suszy”. Czytaj na stronie 71 Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach KraZasady przedłużania jowej Sieci Obszarów Wiejdzierżaw skich Programu Rozwoju Czytaj na stronie 72 Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Spotkanie z delegacją z Nowej Zelandii Czytaj na stronie 73

Konferencje na temat reformy WPR Czytaj na stronie 73

Rolnicy obejrzeli infrastrukturę zarządzania wodą i nawodnień

W

yjazd studyjny zorganizowano w celu wymiany wiedzy i zapoznania się ze sposobami radzenia sobie rolników portugalskich, a także władz w sytuacji wystąpienia suszy oraz systemami ubezpieczeń gospodarstw rolników od klęsk żywiołowych. W Portugalii, pomimo średniorocznych opadów na poziomie 500 ml/m2,

Przedstawiciele izb rolniczych byli gośćmi Konfederacji Rolników Portugalskich

XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej Czytaj na stronie 74

Rozszerzenie stref ekonomicznych groźne dla rolników Czytaj na stronie 74

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 75 W Portugalii od marca do października corocznie występuje okres bezopadowy

to od marca do października corocznie występuje okres bezopadowy. Dlatego skutków suszy w uprawach roślin rolniczych w Portugalii nie można ubezpieczyć. Rząd pomógł więc rolnikom budując sztuczny zbiornik i dostarczając w okresie suszy wodę do gospodarstw rolnych. W Polsce roczny opad to 570 ml/m2, ale rozłożone są równomiernie w roku. Jednak w 2013 i 2015 roku wystąpiła znaczna susza np. w woj. kujawsko-pomorskim i zakłady ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać tej klęski. Wyjazd studyjny do Portugalii miał na celu pokazanie, że można inaczej radzić sobie z klęską suszy niż poprzez ubezpieczenie. Przedstawiciele izb rolniczych byli gośćmi Konfederacji Rolników Portugal-


listopad 2017 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

skich, będącej członkiem COPA-COGECA, która skupia 232 organizacje rolnicze z Portugalii. Na spotkaniu przedstawiono prezentacje nt. „Konfederacji Rolników Portugalskich”, „Naturalnych katastrof w Portugalii, Susze w portugalskim rolnictwie” oraz „Leśnictwa w Portugalii”. Podczas spotkania rolnicy polscy zapoznali się ze strukturą użytków rolnych, działaniem systemu ubezpieczeń upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich oraz zagrożeniami i sposobami radzenia sobie ze skutkami długotrwałej suszy.

Infrastruktura nawodnień i zarządzanie wodą W trakcie wyjazdu polscy rolnicy obejrzeli również część infrastruktury firmy EDIA SA, która zajmuje się rozwojem i infrastrukturą projektu zarządzania wodą i nawodnień Alqueva. Dzięki tamie, stworzono największy sztuczny zbiornik w Europie, co umożliwiło zrównoważony rozwój regiony przez

Zapora Alqueva stworzyła największy sztuczny zbiornik w Europie rolnictwo. Zgromadzona woda służy do nawodnień 120 tys. ha użytków rolnych. Następnie uczestnicy odwiedzili gospodarstwo rolnika, który zmie-

nił swój system gospodarowania, dzięki nawodnieniom, co pozwoliło mu na dywersyfikację swoich upraw i zwiększenie plonów.

PW

69

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Irygantów i Beneficjentów Idanha-A-Nova. Stowarzyszenie to zarządza projektem, który został stworzony w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. Infrastruktura do dystrybucji wody została przygotowania głównie, aby pracować w trybie grawitacyjnym. Dzięki projektowi istnieje możliwość nawodnienia do ok. 15 tys. ha użytków rolnych. Podczas wizyty polscy rolnicy mogli zaobserwować skalę zniszczeń spowodowanych pożarami. Rolnicy zwiedzili też farmę krów mlecznych, w której mogli zobaczyć system zraszaczy i wentylatorów, pozwalający na utrzymanie dobrostanu krów mlecznych podczas upałów. Rolnicy odwiedzili także winnicę, gaje oliwne oraz stadninę koni w gospodarstwie Quinta da Lagoalva, gdzie produkuje się wysokiej jakości wino i oliwę z ponad 200 letnich gajów oliwnych. Opracowanie: KRIR

Artykuł sponsorowany

Od 2018 r. tylko elektroniczne wnioski o dopłaty

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wyjaśnienie czy w 2018 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie rolnicy będą mogli składać wyłącznie w formie elektronicznej oraz wnioskował o stopniowe wprowadzanie wniosków elektronicznych.

P

rzekazano, że obowiązek elektronicznego składania wniosków dla wielu rolników wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Wielu rolników nie zna się na internecie lub w ogóle nie posiada komputerów. Przykładem może być powiat sieradzki, gdzie w 2017 roku złożono 11 045 wniosków o dopłaty bezpośrednie i tylko 80 z nich w formie elektronicznej. Zdaniem samorządu rolniczego, należy rozważyć, że każdy wniosek jest inny; są przypadki prostsze, ale również bardziej skomplikowane. Biorąc powyższe pod uwagę, zarząd KRIR wnioskował o stopniowe wprowadzanie wniosków elektronicznych i zaproponował, żeby w 2018 r. obowiązek składania wniosków w wersji elektronicznej dotyczył rolników posiadających do 10 ha, w których nie jest konieczna dywersyfikacja upraw i zapewnienie obsza-

rów proekologicznych. Pozostali rolnicy mogliby składać wnioski na dotychczasowych zasadach w formie papierowej lub elektronicznej.

Obowiązek wdrażania geoprzestrzennego wniosku

W odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego, podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014, państwa członkowskie mają obowiązek systematycznego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku, zgodnie z poniższym harmonogramem: ■■ od 2016 r. – co najmniej 25% obszaru zatwierdzonego do płatności w roku poprzednim, ■■ od 2017 r. – 75%, ■■ od 2018 r. – 100% (tzn. obszar zatwierdzony dla wszystkich beneficjentów). Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza, właściwy organ zapewnia beneficjentowi: ■■ albo niezbędną pomoc techniczną, ■■ albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. rozporządzenia, w z góry ustalonych formularzach określa się maksymalny kwalifikujący się obszar na działce referencyjnej oraz obszar zatwierdzony wg działek rolnych do Jednolitej Płatności Obszarowej w poprzednim roku. Materiały graficzne dostarczane beneficjentowi wskazują granice, a także unikalną identyfikację działek referencyjnych oraz granice działek rolnych zatwierdzonych w poprzednim roku, aby umożliwić beneficjentowi prawidłowe wskazanie wielkości i położenia każdej działki rolnej. Od roku 2016 materiały te mają też wskazywać wielkość, rodzaj i lokalizację obszarów proekologicznych zatwierdzonych w roku poprzednim.

Tylko 1% wniosków złożonych elektronicznie Pomimo faktu, że składanie wniosków przez Internet za pomocą aplikacji e-Wniosek jest możliwe w Polsce od 2011 r. to zainteresowanie rolników tą formą składania wniosków na przestrzeni kolejnych lat jest niewielkie. W 2017 r. wnioski drogą elektroniczną złożyło 11 230 beneficjentów. Mając na uwadze, iż w Polsce o płatności wnioskuje ok. 1 355 mln beneficjentów, udział wniosków złożonych w postaci elektronicznej nie przekracza 1%. W tej sytuacji, to pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przenoszą do GSAA wszystkie informacje z dostarczanych przez rolników wniosków, w tym z materiałów graficznych. Jest to proces trudny i czaso-

chłonny, wymagający zaangażowania bardzo dużej liczby pracowników oraz generujący duże koszty i utrudnienia dla administracji. Mając na uwadze fakt, że od 2018 r. wnioski o przyznanie płatności powinny być co do zasady składane za pośrednictwem Internetu, poinformowano, że z każdym kolejnym rokiem, zarówno MRiRW, jak i ARiMR podejmują działania mające na celu zwiększenie zainteresowania rolników wnioskiem elektronicznym: ■■ zostały uproszczone zasady legowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego; od 2017 r. wnioskowanie o nadanie kodu dostępu odbywa się jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej ARiMR; ■■ stale usprawniana jest aplikacja, tak aby była jak najbardziej przejrzysta, przyjazna i intuicyjna; ■■ podkreślane są korzyści dla rolnika wynikające z tej formy składania wniosków; ■■ szkoleni są doradcy rolni. W celu zwiększenia liczby wniosków o przyznanie płatności składanych za pomocą aplikacji e-Wniosek, również przedstawiciele ODR-ów zadeklarowali podjęcie działań zachęcających doradców do wypełniania wniosków przez Internet, zwracając uwagę na korzyści wynikające z obsługi e-wniosków zarówno dla doradców, jak i dla rolników. Opracowanie: KRIR


70 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2017 NR 11

Przedstawicielka KRIR wiceprzewodniczącą Komisji Kobiet Copa 20 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet Copa. Z ramienia KRIR w spotkaniu wzięła udział Danuta Lebioda, przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

P

o przyjęciu porządku obrad i sprawozdania, Sekretariat przedstawił prezentację odnośnie statusu małżonek współpracujących. Dane, które zostały zebrane w ciągu ostatnich kilku miesięcy od organizacji członkowskich Copa przedstawiały przede wszystkim status małżonki/a współpracującej/cego w kontekście ubezpieczeń oraz uzyskania prawa do renty i emerytury. Następnie Sekretariat przedstawił informacje na temat nagrody dla rolniczek Copa i zmiany w regulaminie konkursu. W dalszej części posiedzenia odbyły się wybory do Prezydencji Komisji Kobiet.

Wiceprzewodnicząca z Polski Na stanowisko przewodniczącej Komisji Kobiet wybrana została Lotta Folkesson. Kolejna tura wyborów dotyczyła stanowisk pierwszej i drugiej wiceprzewodniczącej Komisji Kobiet Copa. Sekretariat otrzymał następujące kandydatury: Danuta Lebioda z Polski (KRIR), Francesca Gironi z Włoch (Coldiretti) i Willemien Koning-Hoeve z Holandii (LTO). Każda z kandydujących pań miała 2 minuty na przedstawienie się. Danuta Lebioda przedstawiając się podkreśliła, że urodziła się i zamieszkiwała w maleńkiej wsi.

Danuta Lebioda, przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR (druga od lewej) została wiceprzewodniczącą Komisji Kobiet Copa Przez ponad 20 lat prowadziła gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Obecnie gospodarstwo prowadzone jest przez córki, gdzie ona jest doradcą. Odnośnie działalności na rzecz kobiet wiejskich nadmieniła, że była inicjatorką pierwszego spotkania kobiet – rolniczek, członkiń Wojewódzkich Izb Rolniczych na szczeblu krajowym, które odbyło się w styczniu 1998 roku. Swój wkład w nową Prezydencję Komisji Kobiet opisała zwracając uwagę na potrzebę zwiększenia działań na rzecz kobiet na obszarach wiejskich oraz na niezbędne wzmacnianie i otwieranie nowych możliwości w ramach wymiany pokoleń, tak aby wiedza i doświadczenie starszych pokoleń było przekazywane tym młodszym w szczególności kobietom. W wyniku wyborów Danuta Lebioda została pierwszą wiceprzewodniczącą z 35 głosami, Francesca Gironi z 34 głosami została drugą wiceprzewodniczącą. Willemien Koning-Hoeve otrzy-

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

mała 29 głosów. Po zakończeniu wyborów na stanowiska wiceprzewodniczących zarówno Koning-Hoeve, jak i Batthyány-Schmidt Sekretariat zaproponował, aby pozostały w biurze Komisji Kobiet. Na zaproponowane przez Sekretariat rozwiązanie zgodziły się jednogłośnie uczestniczki posiedzenia.

Działania specjalnie stworzone dla kobiet Następnie przedstawiona została prezentacja Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Edinę Ocsko, analityka do spraw polityki. W prezentacji zwracano uwagę na działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz na poddziałania specjalnie stworzone dla kobiet w niektórych krajach członkowskich (Szwecja, Rumunia i Litwa). Odnosząc się do prezentacji Danuta Lebioda podkreśliła, że potrzeby kobiet na obszarach wiejskich nie są szeroko znane. Jak wiadomo, infrastruktura, usługi zdrowotne i transport, są wśród potrzeb, które najczęściej są przedstawiane. Brakuje odrębnych programów dla kobiet na wsi, trudno bowiem jest uzasadnić taką specyficzną potrzebę. A tych potrzeb jest wiele, na przykład praca w ramach transferu wiedzy, działania w sieci w celu przekazywania doświadczenia z pokolenia na pokolenie od babci poprzez matki i dzieci, tak aby kobiety chciały zostać na wsi, żeby miały motywację. Potrzebne jest większe wsparcie dla kobiet rolniczek i szerzej dla kobiet na obszarach wiejskich. Następnie do udziału w zebraniu zaproszono Mary Collins, starszą Koordynator do spraw Polityki i Promocji z Euro-

pejskiej Agencji do spraw równouprawnienia (EWL), w celu wymiany poglądów na temat bieżącej działalności Europejskiego Lobby na rzecz Kobiet. Przedstawiła ona funkcjonowanie Agencji oraz najbliższe wydarzenia, które są organizowane na rzecz kobiet. Zwróciła uwagę na fakt, że potrzebne jest określenie działań na rzecz kobiet zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie poszczególnych krajów członkowskich.

Rolnictwo społeczne i usługi Ostatnim tematem podjętym podczas posiedzenia była kwestia rolnictwa społecznego i usług. Tutaj zabrały głos rolniczki regionu tyrolskiego z północnej części Włoch. Zaprezentowały działalność organizacji na rzecz kobiet na obszarach wiejskich. Celem jest mobilizacja lokalna, budowa solidarności społecznej i opłacalna przyszłość dla gospodarstw rolnych, jak również zwiększanie wartości dodanej obszarów wiejskich. To wszystko, poprzez rozszerzenie usług rolniczych, promocję umiejętności i zdolności, szkolenia dla rolniczek, zaangażowanie wielopokoleniowe w działania w gospodarstwie. Najważniejszymi elementami, wokół których koncentruje się działalność organizacji są: mobilność, transport i dobrze funkcjonujący Internet. W ramach promocji kreatywności i różnorodności, tyrolska organizacja przedstawiła projekt Międzynarodowego Dnia Zwyczajów i poprosiła Komisję Kobiet Copa o wsparcie tego konceptu. Komisja Kobiet jednogłośnie poprała tę inicjatywę. Opracowanie: KRIR


listopad 2017 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

Propozycje do zmian w „Modernizacji” W związku ze spotkaniem warsztatowym dotyczącym pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odbyło się w resorcie rolnictwa w dniu 17 października br., zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi uwagi i propozycje do ww. poddziałania.

Z

daniem zarządu KRIR, należałoby wprowadzić regionalizację poddziałania z uwagi na odmienną strukturę gospodarstw i profile produkcji w poszczególnych województwach. Dodatkowo, powinna być stworzona rezerwa krajowa środków, która mogłaby zostać rozdysponowana w przypadku wyjątkowego zainteresowania poddziałaniem i wyczerpania środków w danym województwie. Należałoby rozważyć także ujednolicenie obszarów a, b, c i d i przeprowadzanie naboru łącznie, w ramach

jednego obszaru. Z dotychczasowych danych wynika, że największą popularnością cieszył się obszar d (97% wszystkich składanych wniosków), w związku z czym kwota zaplanowana na ten obszar okazała się niewystarczająca. Jeżeli zatem przeprowadzony zostałby jeden nabór, bez podziału na obszary, można byłoby wykorzystać środki, które przeznaczono na obszary a-c, a nie zostały wykorzystane. Ponadto, zaproponowano przeprowadzanie ciągłego naboru wniosków na operacje związane z inwesty-

cjami budowlanymi. Dotychczasowa praktyka ogłaszania naboru wniosków np. przez 30 dni często nie pozwala rolnikowi złożyć kompletu dokumentów, zawierających np. pozwolenie na budowę, którego uzyskanie wymaga czasu. Rolnicy nie są też w stanie uzupełnić wniosku w tym zakresie we wskazanych terminach. Ponoszą koszty przygotowania wniosku, a z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne, wymagane przy inwestycjach budowlanych, wnioski zostają odrzucane jako niekompletne. Rolnicy nie mogą skorzystać z dofinansowania lub zmuszeni są czekać długi czas na kolejny nabór. Przeprowadzanie ciągłego naboru wniosków w tym zakresie wyeliminowałoby ten problem. Aby zachować ranking wniosków przy ocenie, zdaniem samorządu rolniczego, należałoby określić stałą liczbę punktów, po uzyskaniu których wnioskodawca otrzymałby dofinansowanie. Jasne kryterium punktowe pozwoliłoby wielu rolnikom, którzy nie mogą

67. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej W dniach 18–19 października 2017 r. w Budapeszcie odbyło się 67. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Opracowanie: KRIR

Więcej środków na rozwój usług rolniczych

R

Na posiedzeniu wsparto również realizację celów Środkowoeuropejskiej Inicjatywy na rzecz Rolnictwa, Akwakultury i Leśnictwa opartego na Bioekonomii – BIOEAST. Uczestnicy posiedzenia zwrócili się również do europejskich decydentów, aby zapewnili oni sprawiedliwą równowagę między potrzebami rolników a trwałością przy opracowywaniu nowej oraz uproszczonej WPR.

ealizując wniosek zgłoszony podczas IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 16 września br., zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwiększenia puli środków na działanie „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014–2020 w celu zapewnienia wsparcia wszystkim beneficjentom, którzy złożyli prawidłowe wnioski w terminie. Chętnych na uzyskanie dofinansowania inwestycji jest więcej (kolejny raz) niż pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Liczba wniosków, które wpłynęły w ramach tego naboru do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyraźnie wskazuje jak bardzo potrzebne jest to działanie na obszarach wiejskich. Dlatego też, zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, należałoby zwiększyć pulę środków na to działanie, aby zabezpieczyć środki na wsparcie wszystkim kwalifikującym się do wsparcia operacji rolnikom, którzy złożyli w terminie prawidłowe wnioski.

Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR

W

posiedzeniu udział wzięli reprezentanci Węgierskiej Izby Rolniczej, Rolniczej Izby Republiki Czeskiej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Słowackiej Rolno-Spożywczej Izby, Izby Rolniczej Republiki Litewskiej, Chorwackiej Izby Rolniczej i Narodowego Zrzeszenia Producentów Zbóż z Bułgarii. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął członek zarządu KRIR Robert Nowak. Podczas spotkania dyskutowano nad obecną sytuacją na rynkach rolno-spożywczych. Rolnicy z uczestniczących krajów ucierpieli w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak susze, grad i deszcz, co prawdopodobnie wpłynie na ogólny plon w tym roku. W sprawie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin w Unii Europejskiej, uczestnicy spotkania

osiągnąć założonego progu, na uniknięcie kosztownej procedury przygotowania wniosku. Należałoby również rozważyć zmniejszenie ilości punktów przyznawanych za spełnienie kryterium młodego rolnika do 1 pkt. Obecne 4 pkt. przy uzyskaniu dofinansowania od 5 pkt. w woj. mazowieckim w zasadzie uniemożliwia otrzymanie dofinansowania przez wnioskodawców niespełniających tego kryterium. Ponadto, wprowadzenie dodatkowych punktów (np. 1 pkt) za prowadzenie produkcji zwierzęcej zachęci wnioskodawców do rozszerzania profilu gospodarstw. Zdaniem samorządu rolniczego także wnioski, które zostały zaakceptowane, a nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków powinny otrzymywać dodatkowy punkt, ponieważ wnioskodawcy raz już ponieśli koszty ich prawidłowego przygotowania i zostały one pozytywnie zweryfikowane.

Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął członek zarządu Robert Nowak doszli do wniosku, że proces ten prowadzi do spadku plonów, jeżeli nie zajdą podstawowe zmiany w zakresie autoryzacji środków ochrony roślin. Dyskutowano również nad ewentualną reformą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. W wyniku dyskusji wprowadzono dwie poprawki do Deklaracji Bratysławskiej, aby Węgierska Izba Rolnicza i Narodowe Stowarzyszenie Producentów Zbóż z Bułgarii mogły podpisać dokument.


72 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2017 NR 11

Zasady przedłużania dzierżaw Zarząd KRIR zwrócił się do dyrektora generalnego KOWR, na wniosek WIR, o podjęcie wspólnie z samorządem rolniczym działań mających na celu określenie zasad przedłużania dzierżaw nieruchomości rolnych wschodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W

ielkopolski samorząd rolniczy przekazał, że otrzymuje od rolników wiele sygnałów dotyczących nieprzedłużania nawet kilkunastoletnich umów dzierżaw na różne areały, pomimo pozytywnej opinii izby. Zdaniem zarządu KRIR, przy podejmowaniu takich decyzji należałoby wziąć pod uwagę sytuację dotychczasowego dzierżawcy, który od kilku lub kilkunastu lat gospodarował na nieruchomościach z Zasobu, ponosząc nakłady na ich rozwój i uwzględniał je w planach inwestycyjnych gospodarstwa. Co więcej, zapotrzebowanie rolników na ziemię jest bardzo duże i każda decyzja dotycząca przedłużenia bądź nie umowy dzierżawy gruntów z ZWRSP powinna być podjęta po wnikliwej ocenie danego przypadku.

Wydłużenie na ogólnie obowiązujących zasadach W odpowiedzi na wniosek zarządu KRIR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał wyjaśnienia, że jeżeli ogłoszenie przetargu nie zawierało zapisu informującego o tym, że umowa nie będzie wydłużona lub umowa dzierżawy podlegała wyłączeniu z niej 30% powierzchni użytków rolnych w myśl .art. 4 i 5 ustawy z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382), a dzierżawca wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do umowy w tym zakresie i nie ma innych przeciwwskazań formalnoprawnych – wydłużenie okresu dzierżawy może nastąpić na ogólnie obowiązujących zasadach. Możliwość przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą wynika z przepisów ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.), bez stosowania procedury przetargowej. Zgodnie z art. 39 tej ustawy, przetargu nie stosuje się m.in: jeżeli dotychczasowy dzierżawca złożył KOWR oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawie-

nia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z KOWR, z tym, że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy.

Jakie warunki?

Przekazano, że kwestie związane z wydłużaniem umów dzierżawy reguluje m.in. zarządzenie nr 95/2017/Z z dnia 06.10.2017 r. Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości ZWRSP. Warunkiem przedłużenia umowy jest w szczególności: ■■ złożenie przez dzierżawcę oświadczenia o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości, najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem umowy dzierżawy (art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy), ■■ prawidłowość wywiązywania się dzierżawcy z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy (w tym prowadzenia przez dzierżawcę racjonalnej gospodarki rolnej na dzierżawionej nieruchomości), ■■ wywiązywanie się dzierżawcy z zobowiązań finansowych zarówno wobec KOWR, jak i z innych zobowiązań związanych z przedmiotem dzierżawy, ■■ wiarygodność finansowa dzierżawcy, ■■ zabezpieczenie należności KOWR. Poinformowano, że w myśl zasad stosowanych w KOWR, każda umowa przed jej przedłużeniem podlega odrębnej analizie, w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania w dotychczasowym czy zmienionym kształcie. Przed ustaleniem istotnych warunków dalszej dzierżawy, przeprowadzana jest kontrola dzierżawionej nieruchomości. Wniosek dzierżawcy o przedłużenie umowy stanowi informację, że jest on zainteresowany dalszym dzierżawieniem nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że KOWR automatycznie powinien przedłużać umowę w każdym przypadku, nie rozpatrzywszy innych aspektów wiążących się z wykonywaniem danej umowy dzierżawy. Jeżeli dzierżawca wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy i nie ma przeszkód formalnoprawnych do jej wydłużenia, wniosek dzierżawcy rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą. Powiadomiono, że w myśl zasad przyjętych w KOWR, umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok – nie są przedłużane, chyba że z analizy wniosku dzierżawcy wynika, że wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo, czy też ze względu na zamiar kontynuowania lub przystąpienia do realizacji programów pomocowych współfinansowanych lub finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich niezbędne jest wcześniejsze przedłużenie umowy.

Okresy wydłużenia

Obecnie obowiązujące zasady dotyczące okresu, na jaki umowa może być wydłużona, zawarte w zarządzeniu nr 95/2017/Z, zostały wcześniej zaakceptowane przez MRiRW. Dopuszczają one możliwość wydłużania umów dzierżaw na okres (z uwzględnieniem okresu pozostającego do wygaśnięcia umowy): ■■ do 15 lat – jeżeli dzierżawcą nieruchomości jest osoba prowaclząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, albo osoba niemająca więcej niż 40 lat, jeśli nie spełnia wyłącznie wymogu dotyczącego 5-letniego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, ■■ do 8 lat – jeżeli dzierżawcą nieruchomości nie jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. W odniesieniu do takich umów, KOWR przed przedstawieniem warunków dalszej dzierżawy dokonuje analizy pod względem ewentualnego zapotrzebowania na grunty, zgłaszanego przez okolicznych rolników oraz aktualnej sytuacji dzierżawcy (np. profil prowadzonej produkcji rolniczej, udział w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, dla których wymagany jest okres „związania celem”, poziom zatrudnienia, nakłady poniesione w ramach prowadzonej działalności rolniczej). Ustalenia te stanowią kryterium ewentualnego wyłączenia z umowy gruntów w chwili wydłużenia okresu dzierżawy, czy też zamieszczenia w umowie takiego zastrzeżenia, które umożliwiłoby wyłączenie w przyszłości gruntów w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania. W przypadku, jeżeli w momencie określania warunków dalszej dzierżawy istnieje znaczne zapotrzebowanie na grunty ze strony okolicznych rolników, jednak z uzasadnionych względów np. gospodarczych, społecznych, formalnoprawnych – nieprzedłużenie okresu trwania umowy dzierżawy lub zmniejszenie przedmiotu dzierżawy wywołałoby negatywne skutki – oddział terenowy KOWR może zaproponować dzierżawcy krótszy okres dzierżawy. Pozwoliłoby to na przeprowadzenie racjonalnej restrukturyzacji dzierżawionej nieruchomości, a dzierżawcy na podjęcie działań mających na celu zmianę profilu lub ograniczenie prowadzonej działalności rolniczej.

Szczególne przypadki

KOWR poinformował, że wydłużanie umów na wskazane wyżej okresy stanowi generalną zasadę przy rozpatrywaniu przez KOWR wniosków dzierżaw-

ców. Jednakże mając na uwadze specyfikę działalności rolniczej i szereg występujących uwarunkowań formalnoprawnych, gospodarczych i organizacyjnych (np. profil prowadzonej produkcji rolniczej, nakłady poniesione w ramach prowadzonej działalności rolniczej) – przekazano, że wydłużenie umowy na ww. okres może być niewystarczające. Dlatego też, w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą dyrektora generalnego KOWR, wydłużenie umowy może nastąpić na dłuższy okres. Dotychczasowa praktyka wykazała, że może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy: ■■ dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe w ramach prowadzonej działalności rolniczej, czy też nabył znaczną część dzierżawionej nieruchomości, w tym także ośrodek gospodarczy, z rozłożeniem zapłaty ceny sprzedaży na raty lub z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu natomiast przedłużenie umowy dzierżawy, ze względu na poniesione koszty, jest niezbędne do zachowania stabilności gospodarowania oraz płynności finansowej gospodarstwa, ■■ przedmiotem dzierżawy są nieruchomości stawowe lub też grunty, na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich, ■■ jest to niezbędne do przyznania dzierżawcy pomocy finansowej współfinansowanej lub finansowanej ze środków pomocowych, ■■ przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji). Jednocześnie poinformowano, że w myśl zarządzenia nr 95/2017/Z na wydłużenie albo odmowę wydłużenia terminu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 50 ha przez dyrektora oddziału, wymagana jest obecnie zgoda dyrektora generalnego KOWR. Przekazano, że wnioski oddziałów o zgodę, będą analizowane m.in. z uwzględnieniem: sposobu wykorzystania dzierżawionych gruntów i obiektów budowlanych, wywiązywania się dzierżawcy z zobowiązań finansowych wobec KOWR, powierzchni gruntów nabytych przez dzierżawcę i gruntów dzierżawionych z Zasobu, powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym małżonka rolnika (dot. osób posiadających rozdzielność majątkową), liczby zatrudnionych przez dzierżawcę pracowników na podstawie umowy o pracę, czy też zapotrzebowania na grunty, zgłaszanego przez innych rolników. Opracowanie: KRIR


listopad 2017 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

73

Spotkanie z delegacją z Nowej Zelandii 18 października 2017 r. w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nowej Zelandii. W spotkaniu wzięli udział: Mary Thurston, ambasador Nowej Zelandii, Mike Petersen – specjalny wysłannik Nowej Zelandii ds. Rolnictwa i Handlu Towarami Rolnymi oraz Joanna Darmos, manager do spraw Politycznych i Ekonomicznych w Ambasadzie Nowej Zelandii. Z ramienia KRIR obecni byli: Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR, Stanisław Bartman – członek zarządu KRIR oraz Katarzyna Szczepaniak – dyrektor biura zarządu KRIR.

P

odczas spotkania, na prośbę Mike’a Petersena, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz omówił obecną sytuację w polskim rolnictwie podkreślając, że zmiany w rolnictwie widoczne są dopiero po kilku a nawet kilkunastu latach. Przedstawił także rys historyczny, przybliżając, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie po przejściu z systemu komunistycznego do gospodarki wolnorynkowej. Prezes KRIR omówił sytuację dotyczącą ziemi, obrotu nią, jak również przybliżył obowiązujące od ubiegłego roku zapisy dotyczące prowadzenia gospodarstw rodzin-

nych w Polsce. Ponadto, streścił sytuację na rynku trzody chlewnej oraz na rynku mleka. Prezes KRIR zaznaczył, że Nowa Zelandia jest bardzo ważnym graczem na rynku mleka i w dużym stopniu to od Nowej Zelandii zależy, jak będą kształtowały się ceny mleka na rynku światowym. Obecnie sytuacja na rynku dla wszystkich producentów mleka jest bardzo korzystna. Ważnym punktem rozmów podczas spotkania była poruszona przez Mike’a Petersena kwestia dotycząca umowy o współpracy pomiędzy Nową

W biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nowej Zelandii Zelandia a Unią Europejską. Do chwili obecnej taka umowa nie została podpisana a Nowa Zelandia jest 1 z 6 państw Światowej Organizacji Handlu, która do chwili obecnej nie ma uregulowanych stosunków handlowych z Unią Europejską. Jak podkreślił Mike’a Petersen, takie umowy stwarzają dużo możliwości każdej stronie, a przedsiębiorstwa mają większą pewność na wejście na nowe rynki zbytu, dzielenie się swo-

im doświadczeniem i wiedzą. Panowie zgodnie stwierdzili, że nie można polegać tylko i wyłącznie na jednym kraju eksportowym, gdzie trafia większość produkcji, gdyż należy liczyć się z faktem, że jest to obarczone dużym ryzykiem i poniesieniem ogromnych strat. Trzeba zadbać o nowych odbiorców swoich towarów. Opracowanie: KRIR

Konferencje na temat reformy WPR W październiku 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych, przy współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi, zrealizowała cykl konferencji pn. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”, które wspófinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

U

dział w konferencjach wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb rolniczych z większości województw w Polsce, a także przedstawiciele samorządów i branżowych związków rolniczych. W czasie spotkań, uczestnikom przekazano informacje dot. ewolucji WPR, obecnego funkcjonowania i WPR, jaką rolę odegrała w dotychczasowym rolnictwie, jakie korzyści przynosi rolnikom i obszarom

wiejskim. Realizacja operacji pozwoliła na przybliżenie stanu prac i realizacji priorytetów w obecnej WPR oraz przedstawiono propozycję zmian dot. Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 roku. Konferencje były dobrą okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska rolniczego, a także pozwoliły wypowiedzieć się rolnikom na forum. Konferencje pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczestników, w tym o wpływie

korzystania z pomocy UE na prowadzenie gospodarstw rolnych, a przede wszystkim możliwościach, jakie przyniesie Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku dla prowadzenia gospodarstw rolnych. Dyskusja często była bardzo ożywiona, a rolnicy chętnie zgłaszali swoje propozycje odnośnie przyszłości WPR. W seminariach, które odbyły się w czterech województwach, łącznie wzięło udział 470 uczestników z całej Polski.

Konferencje odbyły się: ■■12 października 2017 r. w Mysłakowicach (woj. dolnośląskie); ■■25 października 2017 r. w Łomży (woj. podlaskie); ■■27 października 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie); ■■29 października 2017 r. w Boguchwale (woj. podkarpackie). Opracowanie: KRIR


74 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2017 NR 11

XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej W dniach 18–20 października 2017 r. w Serocku odbyła się piętnasta, jubileuszowa edycja Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. W wydarzeniu udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i wiceprezes KRIR Mirosław Borowski.

które mają decydujący wpływ na politykę rolną nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej – z ministrami rolnictwa z kilku krajów, przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, ekonomistami oraz innymi wybitnymi ekspertami. Panelistami Forum byli m.in.: Phil Hogan – komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Krzysztof Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi, Michel Nalet – prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA), Brigitte Misonne – Zastępca kierownika działu ds. produktów pochodzenia zwierzęcego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Komisji Europejskiej, Jerzy Plewa– dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej.

F

orum, które z roku na rok gromadzi coraz większą rzeszę znakomitych gości, jest idealną okazją do omówienia tematów wielkiej wagi dla Polski, Europy i świata, m.in.: światowej sytuacji branży mleczarskiej czy promocji produktów mleczarskich w krajach trzecich. Uczestnicy konferencji mogą podyskutować o problemach branży z osobami,

W Serocku odbyła się piętnasta, jubileuszowa edycja Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Opracowanie: KRIR

Artykuł sponsorowany

R

Rozszerzenie stref ekonomicznych groźne dla rolników

ealizując wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 16 września 2017 r. w Spale, zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony interesów rolników i rolnictwa, w związku z planami rozszerzenia stref ekonomicznych na całą Polskę w następujących zakresach. Zdaniem samorządu rolniczego, rozszerzenie stref ekonomicznych, z założenia mające na celu ułatwianie procesu inwestycyjnego, będzie prowadziło, w sytuacji braku planów zagospodarowania przestrzennego na ogromnej większości obszarów wiejskich, do niekontro-

lowanego przejmowania gruntów rolnych. Konieczne jest zatem wzmocnienie mechanizmów ochrony gruntów rolnych w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy będzie chciał korzystać z rozwiązań prawnopodatkowych dla stref ekonomicznych. Aktualne rozwiązania w zakresie ułatwień inwestycyjnych na terenie stref ekonomicznych nie chronią gruntów rolnych, zwłaszcza najwyższych klas bonitacyjnych. Ponadto, rozszerzenie stref ekonomicznych pogorszy pozycję prawną rolników – podmiotów prowadzących działalność rolniczą w związku z nowym

sąsiedztwem. Już w chwili obecnej rolnicy są nękani przez inwestorów zajmujących tereny rolnicze (uciążliwość zapachowa, hałas, stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, transport pojazdów rolniczych po drogach publicznych itp.) z wykorzystaniem obowiązującego prawa, głównie Kodeksu cywilnego, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, czy Prawa wodnego. Samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie zmian, głównie do Ustawy o planowaniu przestrzennym, obligujących organy gmin do wprowadzania zapisów gwarantujących rolnikom prowa-

Wydłużenie terminu na uzupełnienie

R

ealizując wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 16 września 2017 r. w Spale, zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w kwestii wydłużenia terminu na uzupełnienie i złożenie poprawek do wniosku w działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 2014–2020. Poinformowano, że obecnie na przekazanie uzupełnień do wniosku czy złożenie poprawek, dostarczenie niezbędnych zaświadczeń przewidziano termin 7-dniowy. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych,

jest to zbyt krótki czas, aby rolnik mógł uzyskać brakujące dokumenty. W wielu przypadkach nie jest możliwe zachowanie tego terminu. W związku z powyższym, zwrócono się o wydłużenie terminu na uzupełnienie i złożenie poprawek do wniosku w działaniu„Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 2014–2020 do 21 dni, co pozwoli na uzyskanie odpowiednich dokumentów przez rolników i dostarczenie je na czas do ARiMR. Opracowanie: KRIR

dzącym gospodarstwa rolne tzw. Prawo pierwszeństwa, na wzór rozwiązań stosowanych m.in. w Austrii lub w Niemczech. Obecnie brak takich rozwiązań skutkuje asymetrią prawną na niekorzyść rolników w zderzeniu z inwestorami. Objęcie całego kraju SSE spotęguje to zjawisko i może doprowadzić wręcz do likwidacji wielu gospodarstw lub do istotnego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności rolniczej – bez możliwości uzyskania odszkodowań lub rekompensat. Opracowanie: KRIR

Uprawnienia dla geodetów

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony podczas IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. tj. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) w celu nadania uprawnień geodetom prowadzącym firmy dotyczące scalania gruntów, ze względu na zbyt długie i przedłużające się procedury Wojewódzkich Biur Geodezyjnych.

Zdaniem samorządu rolniczego, obecnie obowiązujące przepisy dotyczące scalania i wymiany gruntów nie sprzyjają wymianie gruntów pomiędzy właścicielami m.in. ze względu na procedury funkcjonowania Wojewódzkich Biur Geodezyjnych. Do obowiązujących przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne należałoby wprowadzić uprawnienia dokonywania wymian gruntów przez prywatnych geodetów. Opracowanie: KRIR


listopad 2017 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20.09.2017 r. – Senat RP

■■informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 r.; ■■przedstawienie „Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku”; ■■rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 593, druki sejmowe nr 1807 i 1810).

26.09.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1838).

27.09.2017 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zakończonych w roku szkolnym 2016/2017 oraz zasad administrowania nowym „Programem dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018 – referuje podsekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Sprawiedliwości na temat rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji – referują sekretarz stanu w MS Michał Wójcik oraz podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski.

28.09.2017 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalności – referuje sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski; ■■wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 20142020 na działanie 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” – referuje Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w MGMiŻŚ Janusz Wrona; ■■rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dezyderat nr 3/8 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokoją-

cej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r.; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalności – I i II pkt referuje podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki.

10.10.2017 r. – Sejm RP

■■unijne programy wsparcia skierowane do polskich młodych rolników w latach 2004–2017, przedstawiają: podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, czło-

nek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni lat 2004–2017.

11.10.2017 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. strategii rozwoju Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w związku ze zmianami kadrowymi – referują: podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Artur Hugo Świrgiel oraz Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy prof. dr hab. Stanisław Karpiński. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym;

■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. ■■ Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla po-

szczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin; ■■ projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów nie-

których owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 11/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 11/2017  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement