a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

68 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2016 NR 11

NR 11 (125) listopad 2016 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Pomoc na wymarznięcia Czytaj na stronie 70

KRIR o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Czytaj na stronie 71

Wstrzymana wypłata z KRUS dla współposiadających gospodarstwo Czytaj na stronie71

Ubój w gospodarstwie na użytek własny musi być dozwolony Czytaj na stronie 72

Zabezpieczmy środki na wypłatę odszkodowań Czytaj na stronie 72

Wstrzymanie importu zboża z Ukrainy Czytaj na stronie 72

Posiedzenie grupy roboczej „Badania i innowacje” Czytaj na stronie 73

Ponownie w sprawie TTIP i CETA Czytaj na stronie 73

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 73

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 74

Umowa ubezpieczenia NNW dla dzieci rolników Czytaj na stronie 75

Kongres Europejskich Rolników W dniach 5 i 6 października 2016 w Atenach w Grecji odbył się Kongres Europejskich Rolników organizowany przez Copa-Cogeca, w którym z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczył wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski. Temat tegorocznego kongresu to „Szanse dla unijnego rolnictwa: zielony wzrost i dynamiczne rynki”. W związku ze zwiększającą się liczbą wyzwań, przed którymi stoi rolnictwo, celem Kongresu jest rozpoczęcie debaty na temat przyszłości unijnego rolnictwa, tak aby było ono nadal rentowne, zrównoważone i konkurencyjne.

Główne tematy obrad Bardzo ważne jest zwiększenie i usprawnienie produkcji przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów, by producenci mogli przyczynić się do rozwiązania jednego z największych wyzwań przyszłej dekady, czyli konieczności zwiększenia produkcji żywności na świecie, by wyżywić rosnącą liczbę ludności, jednocześnie walcząc z zagrażającymi jej zmianami klimatu. Uczestnicy Kongresu pochyli się również nad najlepszymi inwestycjami pozwalającymi na zapewnienie zrównoważoności unijnego sektora rolnego w przyszłości. Chcąc stawić czoła niestabilności rynkowej i wahaniom cenowym, konieczne jest posiadanie dobrej strategii w zakresie eksportu, która pozwoli na zdobycie nowych rynków. Ważne jest także, aby towarzyszyły jej korzystne porozumienia handlowe. Kluczowym elementem jest także lepiej funkcjonujący łańcuch dostaw żywności. Celem Kongresu jest również pokazanie społeczeństwu korzyści, jakie przynosi unijne rolnictwo poprzez zapewnianie 500 milionom Europejczyków bezpiecznego pożywienia wysokiej jakości w dostępnych cenach przy jednoczesnym dbaniu o atrakcyjne obszary wiejskie, utrzymywaniu bioróżnorodności, wspieraniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy.

Innowacje dla gospodarki W pierwszym dniu Kongresu odbyły się warsztaty pod tytułem „Wartość innowacyjnych rozwiązań – co należy zmienić?”

Ta część warsztatów skupiała się na konkretnych przykładach tego, w jaki sposób innowacje mogą wspierać zrównoważoną gospodarkę zasobami i bardziej zrównoważone modele biznesu w sektorze rolnictwa i leśnictwa. Poruszone były kwestie związane ze wsparciem, jakiego udzielają bieżące działania, polityki i inicjatywy podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej i państw członkowskich oraz regionów, aby wspierać innowacyjność w rolnictwie i leśnictwie. Przemówienia i debaty panelowe pozwoliły na dokonanie przeglądu dotychczasowych osiągnięć, przedyskutowania wniosków wyciągniętych z dotychczasowych doświadczeń oraz ustalenie, które rozwiązania należy promować, a które można usprawnić. W trakcie drugiej sesji podjęto temat powiązania rolników z łańcuchem wartości, podczas której uczestnicy starali się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Podczas tej sesji dyskusje skupiły się na kwestii nowych rozwiązań technologicznych, które zmienią dotychczasowy model biznesu. Rozwiązania te pojawią się w centrum debaty na temat nowoczesnego rolnictwa i innowacyjności w sektorze rolnym. Społeczność rolnicza musi być gotowa do wykorzystania tej możliwości. Ważne jest zapewnienie, aby wszystkie elementy wyposażenia technicznego były w przyszłości dostępne, tak aby móc zaspokoić specyficzne potrzeby rolnictwa nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów.

Dyskusje panelowa z ekspertami W drugim dniu Kongresu, 6 października 2016 roku odbyły się trzy sesje panelowe, podczas których podjęto kwestie: ■ polityki na rzecz dynamicznego i zrównoważonego rolnictwa Unii Eu-

ropejskiej, gdzie wysłuchano przemówień słowackiej minister rolnictwa oraz aktualnej przewodniczącej Rady do spraw rolnictwa i rybołówstwa, Gabrieli Matečná; przewodniczącego Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, Czesława Siekierskiego; dyrektora departamentu do spraw ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju terytorialnego EIB, Wernera Schmidta oraz ambasadora i stałego przedstawiciela przy Światowej Organizacji Handlu, Marca Vanheukelena; ■ spełnienia oczekiwań społecznych i zapewnienia zielonego wzrostu, gdzie prelegentami byli Pettri Taalas, sekretarz generalny Światowej Organizacji Meterologicznej; Örjan Brinkman, przewodniczący Europejskiej Organizacji Producentów; Jean-Yves Foucault, przewodniczący Limagrain; ■ jak zabezpieczyć przychody gospodarstw na dynamicznym rynku, gdzie członkami panelu byli Jonathan Cordone, Departament rolnictwa Stanów Zjednoczonych; Christian Pèes, przewodniczący Euralis; Paul Rooke, przewodniczący Celcaa. Na zakończenie sesji przemówienie wygłosił komisarz Phil Hogan. Przemowa dotyczyła kwestii WPR, jej uproszczeń i odpowiedzi na wymagania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Te trzy wskazane przez komisarza filary zgodnie powinny między sobą współdziałać będąc jednocześnie równoważnymi. Komisarz w swojej wypowiedzi podniósł kwestie łańcucha dostaw żywności oraz sytuacji rynkowej i niestabilności cen, które wymagają stworzenia narzędzi umożliwiających ich stabilizację. Opracowanie: KRIR


listopad 2016 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

69

Kobieta jako negocjator w biznesie W dniach 13 i 14 października 2016 r. w Kołobrzegu odbyła się Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR pod tytułem „Kobieta jako negocjator w biznesie”.

K

onferencja została objęta patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Wicemarszałka Woj. Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepę, natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Koszalin oraz Top Agrar Polska. Wśród licznie przybyłych gości byli: Helena Rudzis-Gruchała – wicestarosta powiatu Kołobrzeg, Maciej Bejnarowicz – zastępca wójta Gminy Kołobrzeg, Andrzej Binka – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UM oraz Julian Sierpiński – prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

N

a podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2016 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. Niestety, z sygnałów docierających do członków izb rolniczych wynika, że firmy te ubezpieczały uprawy i zwierzę-

Główną część Konferencji, a właściwie szkolenia, prowadził Radosław Cichy, trener, mentor i coach. Duży nacisk kładł na wpływ manipulacji w negocjacjach biznesowych oraz na umiejętności miękkie i twarde. Pozostała część wydarzenia została poświęcona umiejętności wyko-

rzystywania zasad negocjacyjnych, które szczególnie podczas sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Kolejną bardzo ważną częścią spotkania w Kołobrzegu był wykład Beaty Kordeli, lekarza onkologa z Krakowa, na temat profilaktyki badań nowotworowych i sposobu kontaktu z lekarzem.

Pierwszy dzień Konferencji zakończył się uroczystą kolacją oraz koncertem Klaudii Barskiej. Drugiego dnia uczestniczki Konferencji miały przyjemność zwiedzić ogrody Hortulus – prawdziwą perłę wśród ogrodów.

Będą dodatkowe środki na dopłaty do ubezpieczeń

producentów rolnych, została przewidziana łączna kwota 200 717 tys. zł. Zgłoszony przez zakłady ubezpieczeń limit dopłat na 2016 r. wynosi łącznie 200 717 tys. zł. Poinformowano także, że mając na uwadze sygnały dotyczące wyczerpania przez zakłady ubezpieczeń posiadanego limitu dopłat do składek ubezpieczenia oraz w związku z przeznaczeniem niewykorzystanych środków z innych zadań na ten cel, aktualnie w MRiRW trwają prace mające na celu przygotowanie aneksów do zawartych z zakładami ubezpieczeń umów.

ta tylko przez 3 dni, po czym zaprzestały ubezpieczać tłumacząc się wyczerpaniem puli środków, a przecież termin zawarcia umowy upływa dopiero 30 listopada. W związku z tym, zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o informację, czy środki przewidziane w budżecie państwa na ten cel zostały faktycznie wykorzy-

stane? Jeśli informacja ta okaże się prawdziwa, zarząd KRIR zawnioskował o pilne działania w celu zwiększenia środków finansowych na ten cel. W odpowiedzi, resort rolnictwa poinformował, że w ustawie budżetowej na rok 2016 na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w tym na dopłaty do składek

Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR


70 PW

listopad 2016 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Pomoc na wymarznięcia P

rzekazując w załączeniu pismo prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie w ww. systemie wsparcia także rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wymarznięć i posiadają protokoły potwierdzające wystąpienie tych strat. Na taką pomoc liczy spora część rolników poszkodowanych przez tegoroczne wymarznięcia.

Odpowiedź resortu rolnictwa W odpowiedzi na wniosek zarządu KRIR, resort rolnictwa poinformował, że w dniu 28 września 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, stosownie do przepisów § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stawki pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w bieżącym roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. Pomoc określona w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015  r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w bieżącym roku ograniczona została do gospodarstw, w których powstały szkody spowodowane przez takie niekorzystne zjawiska atmosferyczne, jak np. susza, których ryzyko wystąpienia jest najwyżej wyceniane przez zakłady ubezpieczeń, a co za tym idzie, są najwyższe stawki ubezpieczeń. Ponadto resort zauważył, że zgodnie z Wytycznymi dla Komisji powołanych przez wojewodę, dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę – w przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20

maja wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisję, jednak nie wyżej niż 50% plonu.

Z jakiej pomocy można skorzystać? Przedstawiając powyższe resort rolnictwa poinformował, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych poza odszkodowaniami z firm ubezpieczeniowych, mogą ubiegać się na podstawie: ■■ § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji. Powyższy kredyt może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, przy czym oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 0,5 oprocentowania należnego bankowi (obecnie w zależności od banku oprocentowanie wynosi od 1,74% do 2,09%), jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych od co najmniej jednego z następujących ryzyk suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. W przypadku braku ww. ubezpieczenia oprocentowanie kredytów w zależności od banku wynosi od 2,61% do 3,135%. Warunkiem udzielenia tej pomocy jest w szczególności dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

■■ Art. 41a ust. 1 pkt I ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704 i 1066), na indywidualny wniosek o udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, zgodnie z w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez grad, mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe jest także umarzanie w całości lub w części bieżących składek. ■■ Art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014) o zastosowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, ■■ Ustawy o podatku rolnym o udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg. Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana w formie de minimis. Producenci rolni mogą również ubiegać się w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych kredytów udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującymi zasa-

dami udzielania kredytów inwestycyjnych w okresie objętym umową kredytu bank może: ■■ stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął, ■■ wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym ARiMR. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, losowych i niezawinionych przez kredytobiorcę okoliczności uniemożliwiających terminową spłatę kredytów okres stosowania dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego, może zostać wydłużony do trzech lat, na wniosek kredytobiorcy złożony w banku. Natomiast w przypadku kredytów na wznowienie produkcji, w okresie objętym umową kredytu bank może: ■■ w przypadku kredytów inwestycyjnych (linia KLO1): l stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, l  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym ARiMR i nieprzekroczenia kwoty pomocy, wyliczonej w umowie kredytu, ■■ kredytów obrotowych (linia KL02) – stosować karencję lub prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, przy czym okres stosowania przez ARiMR dopłat nie może przekroczyć 4 lat. Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, która może zostać wykorzystana w okresie kredytowania, ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu i wskazana w tej umowie. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja“Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z„Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


listopad 2016 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

KRIR o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W

związku z konsultacjami projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, samorząd rolniczy z zadowoleniem zwrócił uwagę na włączenie rolnictwa i obszarów wiejskich w obszary koncentracji działań Strategii nad rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. Poparł też ideę zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych (cel szczegółowy I), czy też wsparcia i tworzenia warunków dla lepszego wykorzystania potencjałów endogenicznych obszarów wiejskich (cel szczegółowy II). Są to warunki konieczne dla dalszego rozwoju rolnictwa. Dlatego też wyraził nadzieję, że Strategia ta znajdzie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Przeciwdziałanie suszy

Niemniej jednak, mając możliwość przekazania opinii do tego dokumentu w kwestii zasobów wodnych i przeciwdziałaniu suszy, zdaniem samorządu rolniczego należałoby zmienić samą metodologię szacowania strat, bo obowiązująca obecnie metoda nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-

Z

-zimowym, a więc niskiego, wyjściowego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji roślin, co ma istotny wpływ na wystąpienie suszy w późniejszym okresie. Zdaniem izb rolniczych, w celu zwiększenia dokładności szacowania klimatycznego bilansu wodnego punkty monitorujące opady powinny znajdować się w każdej gminie. Tylko taka ilość punktów pomiaru w sposób realny odzwierciedliłaby rozkład opadów w czasie wegetacji, a to przełożyłoby się na wiarygodny obraz suszy w regionie. Ponadto samorząd rolniczy zauważył, że w wartościach klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb należy uwzględnić trwałe użytki zielone, które są przecież podstawową bazą dla produkcji pasz dla zwierząt. Nie skorygowano też zalecanych upraw dla gleb najlżejszych, które to gleby są najbardziej wrażliwe na suszę. Rolnicy uprawiają często rośliny o wyższych wymaganiach glebowych na glebach słabych nie dlatego że tak chcą, a tylko dlatego, że właśnie takie gleby w gospodarstwie posiadają. Dlatego też bilans wodny nie powinien być brany pod uwagę pod względem

kategorii gleb, lecz powinien uwzględniać potrzeby wodne danej rośliny bądź uprawy. Zdaniem samorządu rolniczego, powinien zostać stworzony nowoczesny system monitoringu suszy w Polsce, który w sposób realny i bez opóźnień przedstawiałby stan suszy nie tylko w danym regionie, ale i gminie. Nie może dalej być tak jak było w latach ubiegłych, że klęska suszy dotykała całe województwa, a była ogłaszana tylko w niektórych gminach.

Emisja gazów cieplarnianych W kwestii emisji gazów cieplarnianych zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił uwagę na niekorzystną dla rolnictwa politykę UE w tym zakresie. Z raportów opracowanych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że w największej części redukcja emisji gazów cieplarnianych będzie realizowana poprzez ilościową regulację produkcji rolnej (wielkość stada, plony i uprawiane hektary) szczególnie produkcję zwierzęcą. To oznacza, że w zależności scenariuszy redukcji emisji, najbezpieczniej można stwierdzić, że cel zostanie osiągnięty tylko poprzez reduk-

PW

71

cję produkcji. Jako przedstawiciele polskich rolników nie możemy zgodzić się z taką polityką. Nie wykluczamy, że wzrost ilości gazów cieplarnianych jest w pewnej części związany z działalnością rolnika, jednak nieuzasadnione jest podejmowanie radykalnych i ogromnie kosztownych działań gospodarczych zmierzających do redukcji emisji wybranych gazów cieplarnianych, poprzez zmuszanie do redukcji pogłowia przez rolników. Popieramy program doskonalenia gospodarki wodnej w rolnictwie. Państwo musi stworzyć możliwość dostosowania gospodarstw do tego programu. Wiele gospodarstw nie ma odpowiednich zbiorników i płyt obornikowych, a nałożenie programu działań będzie wiązało się z kosztami poniesienia inwestycji, których wielu rolników nie będzie mogło udźwignąć. Samorząd rolniczy poparł także założenia dotyczące wzmocnienia i zmian formy doradztwa rolniczego w Polsce, które powinno służyć rolnikom i nadążać za rozwojem gospodarstw rolnych. W strategii powinien znaleźć się zapis o wzmocnieniu pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym poprzez upowszechnienie wieloletnich kontraktacji oraz stworzenia powiązania rolnictwa z przetwórstwem poprzez utworzenie holdingu krajowego z udziałem producentów rolnych. Opracowanie: KRIR

Wstrzymana wypłata z KRUS dla współposiadających gospodarstwo

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem o podjęcie inicjatywy w celu zmiany przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2013.1430 j.t.) w zakresie art. 28 zawierającego przesłanki do częściowego zawieszenia wypłaty emerytur i rent z ubezpieczenia.

Zwrot renty

Nagminnym problemem jest, iż organy KRUS powołując się na art. 28 ust. 11 niniejszej ustawy wydają decyzje pozbawiające rencistów części uzupełniającej renty rolniczej, a także niejednokrotnie żądają zwrotu nienależnie ich zdaniem pobranej renty. Swoje decyzje motywują faktem posiadania lub współposiadania gospodarstwa rolnego bez odniesienia się do stanu faktycznego tzn. czy osoba uprawniona do pobierania renty faktycznie prowadzi działalność rolniczą i wyko-

nują w gospodarstwie rolnym jakiekolwiek prace czy tylko posiada bądź współposiada gospodarstwo rolne.

Posiadanie to nie prowadzenie Zarówno w ocenie samorządu rolniczego, jak i w ocenie Sądu Najwyższego, samo manifestowanie praw własnościowych do gospodarstwa rolnego nie może być traktowane jako równoznaczne z jego prowadzeniem (Uchwała SN z 6 maja 2004 r., II UZP 5/04, wyrok SN z 20.09.2005 r., III UK 77/05). W tego typu przypadkach konieczne jest ustalenie czy uprawniony rzeczywiście wykonuje działalność rolniczą czy jest tylko współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Skutki w postaci zawieszenia wypłaty renty lub emerytury rolniczej powinny wynikać z faktu prowadzenia gospodarstwa, uzyskiwania dochodu z tej działalności oraz wykonywania w nim prac, a nie jedy-

nie z jego współposiadania. Natomiast jeżeli rencista udowodni, że nie prowadzi działalności rolniczej, to nie powinien być pozbawiony części uzupełniającej świadczenia. Na tożsamym stanowisku stoją sądy pracy i ubezpieczeń społecznych w całym kraju na czele z Sądem Najwyższym (wyrok SN z 8.01.1997 r., II UKN 39/96, wyrok SN z 27.05.1997 r., II UKN 145/97, wyrok S.A. we Wrocławiu z 15.03.2012 r., III AUa 23/12, wyrok SO w Płocku z 10.03.2016, VI U 558/15).

Propozycja zmian prawnych Wobec powyższego, w celu uniknięcia licznych rozstrzygnięć krzywdzących dla rencistów rolniczych wskazane jest, aby definitywnie rozwiązać niniejszy problem. Samorząd rolniczy zaproponował dopuszczenie możliwości składania środków dowodowych w postaci oświadczeń o nieprowadzeniu działalno-

ści rolniczej przez rencistów. W związku z tym, popierając stanowisko MIR w tej sprawie, zawnioskowano o zmianę art. 28 poprzez dodanie w ust. 1 punktu 13 w następującym brzmieniu: „Emerytura lub renta nie ulega zawieszeniu, jeżeli świadczeniobiorca nie prowadzi działalności rolniczej i poświadczy ten fakt oświadczeniem o treści„Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że nie prowadzę działalności rolniczej i nie wykonuję prac w gospodarstwie rolnym” lub zmianę brzmienia art. 28 omawianej ustawy w następujący sposób: „Wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu w razie osiągnięcia dochodu z gospodarstwa w wysokości określonej w art. 104 ust. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2016, poz.887).” Opracowanie: KRIR


72 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

W odpowiedzi na pismo MRiRW w sprawie wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli o podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego, polegającego na wprowadzeniu obowiązku dokonywania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny, wyłącznie w zakładach pozostających pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, zarząd KRIR poinformował resort rolnictwa, że samorząd rolniczy w pełni popiera stanowisko MRiRW odnośnie pozostawienia możliwości dalszego pozyskiwania przez rolników w gospodarstwie mięsa z przeznaczeniem na użytek własny.

Ubój w gospodarstwie na użytek własny musi być dozwolony Sprzeciw wobec zaleceń NIK

Wyrażono kategoryczny sprzeciw wobec zaleceń NIK. Zdaniem izb rolniczych, wprowadzenie przepisu nakazującego ubój w rzeźni pozostającej pod nadzorem Inspekcji może pozostać przepisem martwym – niewykonalnym w praktyce, z góry narzucającym jego łamanie. Nie w każdej gminie znajduje się ubojnia, a przewożenie jednej sztuki zwierzęcia do oddalonej niejednokrotnie kilkadziesiąt kilometrów rzeźni, byłoby dla rolnika nie tylko nieuzasadnione ekonomicznie, ale także byłoby kolejnym utrudnieniem codziennego życia. Z rynku zostały praktycznie wyeliminowane małe zakłady dokonujące uboju kilku czy kilkunastu sztuk dziennie. Pozostali potentaci ubijający kilkaset sztuk dziennie nie wykazują zainteresowania ubojem pojedynczej sztuki na potrzeby rolnika. Nie byłoby też pewności, że sztuka odbierana przez rolnika z rzeźni, jest tą samą sztuką, którą rolnik dostarczył do uboju. Wprowadzenie takiego przepisu zmusi więc rolników do łamania prawa, prawdopodobne wydaje się, że rolnicy pomimo zakazu i tak będą ubijać zwierzęta we własnym gospodarstwie – nie mając możliwości zrobienia tego w niewielkiej ubojni. Mięsa tego nie będą mogli poddać żadnym badaniom, co w efekcie może spowodować wzrost zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób, zdecydowanie większy niż w przypadku legalnego ubijania zwierząt w gospodarstwie. Aby skutecznie nadzorować, a nie zabraniać takiego uboju samorząd rolniczy przedstawił propozycje: ■■ Pozostawić możliwość uboju na terenie gospodarstwa, jednak samego uboju musi dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Należałoby wyznaczyć odpowiednią instytucję np. In-

spekcję Weterynaryjną do przeprowadzenia szkoleń dla osób, które na podstawie takiego szkolenia będą mogły dokonywać uboju zwierząt w gospodarstwie z przeznaczeniem mięsa na użytek własny. W chwili obecnej poza pracownikami ubojni w zasadzie nie ma osób wykwalifikowanych i przeszkolonych do wykonywania uboju zwierząt z zachowaniem wszystkich wymagań przewidzianych prawem. ■■ Skoordynować zgłaszanie uboju do ARiMR ze zgłoszeniami do PLW celem zachowania zgodności rejestrów. Zgłoszenia uboju zwierzęcia gospodarskiego do ARiMR i jego wyrejestrowanie powinny być skoordynowane z systemem PLW. ■■ Rozważyć zasadność wprowadzenia obowiązku badania przedubojowego w gospodarstwie przez lekarza weterynarii w celu wyeliminowania możliwości uboju zwierząt chorych. Natomiast wprowadzenie rozwiązań związanych z nadzorem przez lekarza weterynarii samego procesu ubojowego i produkcji wyrobów, należy dobrze rozważyć w związku z tym, że założeniem uboju w gospodarstwie jest wykorzystanie mięsa na potrzeby własne (bez możliwości sprzedaży) i obecnie to posiadacz mięsa oraz wyrobów wędliniarskich bierze odpowiedzialność za warunki, w jakich dokonywał wszystkie czynności związane z produkcją mięsa z przeznaczeniem na użytek własny. ■■ Procedury Systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt w ARiMR dla trzody chlewnej powinny być takie same jak dla bydła. Problemem jest utrzymywanie szczególnie w małych gospodarstwach trzody chlewnej bez wymaganej rejestracji i oznakowania. Opracowanie: KRIR

W

listopad 2016 NR 11

Zabezpieczmy środki na wypłatę odszkodowań

związku z nowelizacją ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, która ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2017 r., a która zakłada, że przychodami Funduszu Odszkodowawczego, z którego będą wypłacane odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych, będzie m.in. dotacja z budżetu państwa, we wrześniu br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszki oraz ministra – członka Rady Ministrów, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z prośbą o informację, czy w budżecie na rok 2017 została zaplanowana ww. dotacja i w jakiej wysokości. Dodatkowo, z uwagi na bardzo dużą wagę dla rolników polskich, wejścia w życie przepisów tej ustawy – zarząd KRIR zwrócił się z zapytaniem o informację, na jakim etapie są prowadzone prace nad przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. Wobec kolejnych sygnałów docierających do KRIR o braku zaplanowanych na 2017 rok środków na dotację Funduszu Odszkodowawczego, zarząd KRIR pod koniec października zwrócił się do prezes Rady Mini-

strów – Beaty Szydło, wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów – Mateusza Morawickiego oraz prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość – Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o zabezpieczenie w ustawie okołobudżetowej zapisów, które gwarantowałyby środki finansowe na wypłatę przedmiotowych odszkodowań z budżetu państwa. Rolnicy długo czekali na nowelizację ustawy – Prawo łowieckie, która ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. Ustawa zakłada, że przychodami Funduszu Odszkodowawczego, z którego będą wypłacane odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych, będzie m.in. dotacja z budżetu państwa. Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy okołobudżetowej, w której to mają być zawarte zaplanowane środki finansowe na wypłatę szacowanych szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne. Na taką propozycję rolnicy od wielu lat czekali, gdyż ma ona całkowicie zmienić system pokrywania strat wyrządzonych przez dziką zwierzynę – o co samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował. Opracowanie: KRIR

W opinii producentów świń oraz lekarzy weterynarii podczas zbiorów zbóż istnieje ryzyko kontaktu ziarna z padliną dzików chorych na ASF oraz ich odchodami skażonymi wirusem. Badania weterynaryjne wskazują na to, że wirus może zachować swoją żywotność do 280 dni.

Z

Wstrzymanie importu zboża z Ukrainy

dostępnych źródeł wynika, że w niskiej temperaturze ASF jest niezwykle żywotny i zjadliwy. Jest również odporny na wysychanie i gnicie, na terenie Hiszpanii stwierdzono obecność żywotnego wirusa 18-tygodniowych gnijących zwłokach świń. Wobec zbliżającej się zimy – okresu niskich temperatur oraz suszy w Europie Środkowowschodniej –

import zboża z Ukrainy niesie olbrzymie ryzyko rozprzestrzenienia wirusa ASF nie tylko na teren Polski, ale i Unii Europejskiej. Realizując wniosek przyjęty w trakcie V Posiedzenia KRIR, zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zakazu importu zbóż z Ukrainy. Opracowanie: KRIR


listopad 2016 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

73

Posiedzenie grupy roboczej „Badania i innowacje”

W

dniu 19 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli, odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Badania i innowacje”. W ramach porządku obrad podczas zebrania omawiano następujące tematy: konsekwencje Brexit; wybory przewodniczącego grupy roboczej „Badania i innowacje” Copa-Cogeca; prezentacja DG AGRI „Strategiczne podejście do badań i innowacji w UE”; priorytety badawcze Copa-Cogeca; wymiana zdań na temat warsztatów „NEREUS: technologie kosmiczne a rolnictwo”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Waldemar Banach. Na początku posiedzenia przewodniczący grupy roboczej zaprosił przedstawiciela brytyjskiej organizacji rolniczej NFU, by zaprezentować konsekwencje Brexit. Przedstawiciel organizacji rolniczej zapewnił, że relacje z Copa-Cogeca pozostaną takie same jak przed referendum. Rząd brytyjski podejmuje działania w sprawie Brexit, które będą miały konsekwencje w przyszłej polityce i relacjach z Unią Europejską, ale brytyjskie organizacje rolnicze będą walczyły, aby rynek unijny i brytyjski funkcjonował jak dotychczas co miałoby to również dotyczyć swobodnego przepływu osób. Brytyjskim organizacjom zależy na utrzymaniu wysokiej jakości żywności i standardów produkcji rolnej, które są w Unii Europejskiej,

popierają również utrzymanie w aktualnym stanie system etykietowania produktów rolnych.

Programy badawcze i innowacje w Polsce W ostatnim punkcie porządku obrad dotyczącym priorytetów badawczych Copa-Cogeca, Sekretariat zaprosił uczestniczących ekspertów do przedstawienia w kilku słowach działań i potrzeb na poziomie krajowym odnośnie programów badawczych i innowacji. W imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych głos w dyskusji zabrał Waldemar Banach – dyrektor Lubelskiej Izby Rolniczej. Zwrócił uwagę na fakt zróżnicowania potrzeb rolników z zakresu innowacji zarówno na terenie Polski, jak i poszczególnych krajów UE. Wynika to przede wszystkim z różnych wielkości gospodarstw rolnych, intensyfikacji produkcji w Polsce, we Francji , Niemczech, Francji. Także na terenie Polski wielkości te są bardzo zróżnicowanie, Lubelszczyzna, którą reprezentuje charakteryzuje się średnią wielkością gospodarstwa ok. 7 ha. Najważniejsze w kontekście trendów i potrzeb w zakresie innowacji jest wsłuchanie się w specyficzne potrzeby rolników i wprowadzanie nowych rozwiązań odpowiadających na nie. Głównym wyzwaniem dla rolników chcących stosować rozwiązania innowacyjne jest zmiana świadomości samych rolników.

Ponownie w sprawie TTIP i CETA

W

nawiązaniu do przesłanego Stanowiska Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA), zarząd KRIR poinformował ministra rozwoju, przesyłając do wiadomości ministra rolnictwa i rozwoju wsi, że w dniach 28–30 września 2016 r. w Modra, w Republice Słowackiej, reprezentanci Izby Rolniczej Republiki Czeskiej (AKČR), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK) oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK) spotkali się na 62. posiedzeniu izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego przyjęto wspólny komunikat. W kwestii porozumień handlowych CETA i TTIP przedstawiciele izb rolniczych V4 nalegają, aby sektor rolno-spożywczy został wykluczony z negocjacji ww. umów. Przedstawiciele rolników z Czech, Słowacji, Węgier i Polski pod-

kreślają, że w UE wymagane są wyższe standardy produkcji, inne jest podejście do GMO oraz stosowania środków ochrony roślin i pasz w żywieniu zwierząt. Jest to głos rolników państw Grupy Wyszehradzkiej, który, zdaniem samorządu rolniczego, powinien być wzięty pod uwagę. Przekazano także Komunikat z 62. posiedzenia izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz pismo Izby Rolniczej Woj. Łódzkiego, które jest jednym z wielu przykładów sygnałów napływających do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych od rolników z całej Polski, wyrażających sprzeciw wobec umów CETA i TTIP i ukazuje negatywne skutki przyjęcia tych umów dla polskiego rolnictwa. Przedstawiając powyższe, podtrzymano wcześniej przesłane Stanowisko Zarządu. Opracowanie: KRIR

Rolnicy są grupą społeczną bardzo pragmatyczną to znaczy z reguły rozwiązania mające uzasadnienie ekonomiczne przyjmowane są z dużym zainteresowaniem. Stąd też bardzo ważne na obecnym etapie jest przekazywanie jak najszerszej informacji o rozwiązaniach innowacyjnych, udział sieci obszarów wiejskich, ekspertów w grupach fokusowych, zaangażowanie rolników, publikacje wyników wdrożeń i stosowanych w praktyce ciekawych rozwiązań. W chwili obecnej w Polsce, ale sądzę także w innych krajach UE, głównym problemem na rynku rolnym nie jest wielkość produkcji ( w wielu sektorach w Polsce jest wręcz nadprodukcja np. porzeczka czarna, jabłka, mleko, trzoda chlewna), ale jej jakość, bezpieczeństwo dla konsumenta, środowiska, redukcja emisji CO2, ograniczanie kosztów produkcji, skrócenie łańcucha żywnościowego, wzrost konkurencyjności. Dla wszystkich wydaje się oczywiste, że w okresie programowania 2014–2020 innowacja będzie przekrojowym priorytetem dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, a wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, nabiera szczególnego znaczenia. W Polsce w chwili obecnej transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014–2020 obejmuje dwa działania: transfer wiedzy i działalność informacyjna (działanie 5.1) oraz działanie reali-

zowane w ramach Planu Działania KSOW na lat 2014–20120 w ramach SIR (działanie 5.2). Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w podmiotach łańcucha żywnościowego wspierane będzie również w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w artykule 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. Wsparcie kierowane będzie w I kwartale 2017 roku do zainteresowanych nim grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, które będą prowadziły do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Podmiotem wdrażającym będzie Agencja Rynku Rolnego. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r.; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz; ■■ autopoprawka do projektu Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania;

■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia; ■■ rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi; ■■ projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw; ■■ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Opracowanie: KRIR


74 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

listopad 2016 NR 11

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17.10.2016 r. – Sejm RP

■ informacja wojewody kujawsko-pomorskiego na temat sytuacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat trudnej sytuacji mleczarstwa w Polsce; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat rolnictwa ekologicznego; ■ problemy rolnictwa ekologicznego na podstawie doświadczeń Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” – przewodniczący zarządu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych „EKOŁAN”.

18.10.2016 r. – Sejm RP

■ informacja prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej na temat sprzedaży bezpośredniej produktów rolno-spożywczych w świetle planowanych zmian ustawowych;

■ dyskusja dotycząca przyszłości agroturystyki; ■ dyskusja o nowych rozwiązaniach dotyczących sprzedaży bezpośredniej.

20.10.2016 r. – Sejm RP

■ rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) w zakresie rolnictwo i rozwój wsi – referuje sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki; ■ rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 879 i 911); ■ wspólne z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druki nr 850 i 885).

21.10.2016 r. – Sejm RP

■ rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792) – referuje przewodniczący podkomisji poseł Zbigniew Dolata; ■ Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791) – referuje przewodniczący podkomisji poseł Piotr Polak.

21.10.2016 r. – Senat RP

■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk senacki nr 302, druki sejmowe nr 916 i 945).

03.11.2016 r. – Sejm RP

■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o paszach (druk nr

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę

734) – uzasadnia podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■ wspólne z Komisją Gospodarki i Rozwoju: rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790) – referuje przewodniczący podkomisji poseł Kazimierz Gołojuch. Opracowanie: KRIR


listopad 2016 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

Umowa ubezpieczenia NNW dla dzieci rolników Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci rolników, zaprezentowane w październikowym numerze „PW”, wzbudziły duże zainteresowanie naszych Czytelników. Spełniając Państwa oczekiwania, rozszerzamy ten temat. W przypadku potrzeby skorzystania z usług Assistance – wyłącznie w sprawie zgłoszenia następstw wypadku – należy skontaktować się z Centrum Alarmowym – czynnym 24h – 22 522 29 90 lub 22 232 29 90.

O

bowiązujące od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. ubezpieczenie NNW w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego a ERGO HESTIĄ obejmuje wyłącznie dzieci do 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Wszelkich informacji dotyczących warunków ubezpieczenia, zakresu świadczeń, zgłaszania szkód w następstwie wypadku, udziela Ubezpieczyciel – ERGO HESTIA – pod nr 22 745 13 40, w godzinach 9.00–17.00. Zakres grupowego ubezpieczenia NNW jest: a) całodobowy, b)  niezależny od miejsca wypadku dziecka, c) nie wymaga wkładu finansowego do polisy ze strony rodziców dziecka.

W razie zaistnienia szkody wskutek nieszczęśliwego wypadku dziecka, jego rodzice powinni: ■■ w ciągu 3 dni od daty powstania szkody powiadomić Ubezpieczyciela o zdarzeniu, kontakt tel.: 801 107 107 lub 58 555 5 555, przy zgłoszeniu wymagane jest powołanie się na numer polisy – 436 000 109 472; ■■ w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia dziecka wypełnić druk zgłoszenia szkody (formularz zgłoszenia można wypełnić elektronicznie na stronie www.ergohestia. pl lub wydrukować i po wypełnieniu przesłać wraz z dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania listownie, pod adresem: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, z dopiskiem „Biuro Likwidacji Szkód”.

DANE WYMAGANE DO ZGŁOSZENIA SZKODY 1) numer polisy 436 000 109 472, 2) imię, nazwisko, PESEL oraz dane adresowe poszkodowanego, 3) numer telefonu rodzica dziecka do kontaktu Ubezpieczyciela w sprawie szkody, 4) data zdarzenia, 5) miejsce zdarzenia, 6) okoliczności powstania szkody, 7) opis doznanych urazów. Po zgłoszeniu szkody rodzic dziecka podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu) powinien zwrócić się do właściwej dla niego miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wydanie stosownego zaświadczenia do celów Ubezpieczyciela. Wyłączenia odpowiedzialności Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych: 1) w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa, 2) w wyniku samookaleczenia, 3) w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego, 4) w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami odurzającymi, 5) wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, terroryzmu lub sabotażu, 6) wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym lub innych przepisów prawa, bez uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,

Lp.

Zakres świadczeń

Zgon dziecka w wyniku NW (w tym również rozszerzenie o udar mózgu i zawał serca) Zgon dziecka w wyniku NW na terenie gospodarstwa 2. rolnego 3. Zgon dziecka w NW komunikacyjnym Zgon rodzica/opiekuna dziecka w wyniku NW 4. (w tym również rozszerzenie o udar mózgu i zawał serca) 1.

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu, jeżeli nastąpiło uszkodzenie ciała w wyniku 6. nieszczęśliwego wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i przynajmniej jednej wizyty kontrolnej 7. Porażenia prądem lub piorunem Zatrucie nieumyślne środkami chemicznymi, roślinami 8. trującymi etc. (jednorazowo)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

Pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta /w tym psa/(jednorazowo) Wstrząśnienie mózgu (jednorazowo) Pobyt w szpitalu w wyniku NW od trzeciego dnia pobytu Pobyt w szpitalu w chorobie płatne od trzeciego dnia pobytu Koszty leczenia w wyniku NW Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych Poważne zachorowania Operacje w wyniku NW Usługi assistance: wykonawca w ramach świadczeń assistance oferuje pomoc medyczną: wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawę leków, opiekę domową po hospitalizacji, transport medyczny, infolinię medyczną, korepetycje Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wrodzonej wady serca

7) w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II lub III klasy ryzyka oraz uczestniczenia w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) NNW powstałych wskutek pozostawania ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody, 2) infekcji, z wyjątkiem zakażenia ubezpieczonego mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w nieszczęśliwym wypadku objętym zakresem ubezpieczenia,

100 500 zł 80400 zł 6700 zł

1340 zł 1340 zł 1340 zł 670 zł za 1% uszczerbku

9. Oparzenia i odmrożenia

11. 12.

67 000 zł

670 zł za 1% uszczerbku

5. Uszczerbek w wyniku NW

10.

Wysokość świadczenia

670 zł 2680 zł 70 zł/dzień 70 zł/dzień limit 2500 zł limit 2500 zł limit 2500 zł 6700 zł 6700 zł limit do 6700 zł

13 400 zł 13 400 zł

3) uszkodzeń dysków międzykręgowych, 4) zatruć przewodu pokarmowego, 5) śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, 6) skutków wypadków będących następstwem jakiejkolwiek choroby lub powstałych w związku z nią, nawet zaistniałą nagle, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3. Szczegółowa charakterystyka świadczeń i dodatkowe informacje są dostępne m.in. w aktualnościach na stronie www.krus.gov.pl. Oprac. KRUS

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 11/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 11/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement