__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 10 (136) październik 2017 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H IX Posiedzenie KRIR Czytaj na stronie 70

KRIR na Dożynkach Prezydenckich

16 września 2017 r. w Spale odbyły się Dożynki PreCzytaj na stronie 70 zydenckie. W obchodach święta plonów uczestniczyli tradycyjnie już przedKonferencja Rady stawiciele izb rolniczych na ds. Kobiet i Rodzin czele z prezesem Krajowej Czytaj na stronie 71 Rady izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem. Dożynki Prezydenckie rozpoczęProblemy rolników ła w niedzielę Msza święta ekologicznych uprawiających z udziałem Pary Prezydencpszenżyto Czytaj na stronie 71 kiej odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale. Kongres ubezpieczycieli rolnych

Spotkanie dyrektorów i mecenasów Czytaj na stronie 72

Problemy z wydawaniem opinii do egzekucji komorniczych Czytaj na stronie 72

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 74

P

o nabożeństwie odprawionym w intencji rolników, poświęcone zostały dożynkowe wieńce. Para Prezydencka wraz z korowodem dożynkowym z udziałem pocztów sztandarowych izb rolniczych przeszła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa. W tym roku starostami byli Agnieszka Węglewska oraz Dawid Jezierski, których kandydatury zgłosiły wojewódzkie izby rolnicze we współpracy z urzędami marszałkowskimi. Agnieszka Węglewska pochodzi z gminy Widawa, ale wraz z mężem Dominikiem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 166 ha położone

Prezes KRIR gościł na stoisku samorządu rolniczego Prezydenta RP wraz z Małżonką w miejscowości Buczek, powiat łaski, województwo łódzkie. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej, wiodące uprawy to rzepak, zboża oraz kukurydza na ziarno. Pani Agnieszka aktywnie angażuje się w życie lokalnego społeczeństwa. Jest aktywnym członkiem LGD „Dolina Grabi”. Dawid Jezierski jest mieszkańcem wsi Łowiczki w powiecie oświęcimskim. Prowadzi w wspólnie z żoną 70-hektarowe gospodarstwo, które otrzymał kilkanaście lat temu od rodziców. Początkowo jego produkcja była nastwiona

Zwiększenie środków na modernizację

na trzodę chlewną. W cyklu zamkniętym odchowywał ponad 200 tuczników rocznie. Obecnie ze względu na niską opłacalność musiał zaniechać produkcji zwierzęcej. W 2013 r. wspólnie z kilkoma okolicznymi rolnikami założył Spółdzielczą Grupę Producentów Zbóż i Rzepaku „PROF-AGRO III”, w której jest członkiem rady nadzorczej. Obecnie głównym kierunkiem produkcji jest uprawa rzepaku, kukurydzy i pszenicy. Od 2011 r. do chwili obecnej jest delegatem Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Oświęcimiu. Znany w swym środowisku jako aktywny działacz na rzecz społeczności lokalnej – głównie rolników.

Rolnicy „żywią nas i bronią”

Czytaj na stronie 74

Piknik Owocowo-Warzywny Czytaj na stronie 74

Pomorski Piknik Drobiowy – edukacja i degustacja Czytaj na stronie 75

Pakiet „Super Rolnik” Czytaj na stronie 75 Poczty sztandarowe KRIR i wojewódzkich izb rolniczych

Podczas Ceremoniału Dożynkowego Prezydent RP wygłosił przemówienie, podczas którego podziękował za rok trudu i pracy rolnikom, którzy – jak zaznaczył – od stuleci w Rzeczpospolitej „żywią nas i bronią”. Jak dodał, to rolnicy przekazują polską tradycję opartą na wierze, trudzie pracy, wielkiej odporności i umiejętności pokonywania wszelkich przeszkód, w tym tych wynikających z sił przyrody. – „To co robi rolnik to także obrona Rzeczpospolitej. Nie tylko wtedy, kiedy trzeba chwycić za broń, ale to obrona Rzeczpospolitej na co dzień, bo to zapewnienie bezpieczeństwa żyw-


październik 2017 NR 10 nościowego polskiemu społeczeństwu” – powiedział prezydent. „To także dzisiaj już zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w wielu innych krajach na świecie, gdzie eksportujemy polską żywność, gdzie cieszy się ona wielkim uznaniem. Jestem za to polskim rolnikom ogromnie wdzięczny – dodał. Prezydent podkreślił również rolę chłopów w walkach o niepodległość, w tym m.in. w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. i w trakcie II wojny światowej. Tradycyjnie już Dożynki Prezydenckie trwały dwa dni. Uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje. Zorganizowano

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

69

Miasteczko Regionów, w którym prezentowano wyroby poszczególnych województw. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz tradycyjnej, polskiej żywności. Swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych, na którym gościła Koło Gospodyń Wiejskich z Andrespola. Wizytę prezydenckiej pary zakończyło zwiedzanie rozstawionego na stadionie COS Miasteczka Regionów, w którym swoje zwyczaje, regionalne specjalności i kulturę prezentuje każde z 16 województw. Stoisko KRIR cieszyło się dużym zainteresowaniem

Opracowanie: KRIR

Uwagi do zmian w „Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym” W związku ze skierowaniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, samorząd rolniczy przekazał swoje uwagi. Problem z nazewnictwem

Z

wrócono uwagę, że w pakiecie 1 rolnictwo zrównoważone na liście upraw w załączniku nr 4 brak jest mieszanki strączkowej, która widnieje w programie rolnictwo ekologiczne, w dopłatach do roślin wysokobiałkowych oraz przysługują do niej dopłaty bezpośrednie. Mieszanka strączkowa jest często uprawiana przez producentów bydła z uwagi na wyższą wydajność zielonki niż uprawa jednolita. Zawnioskowano o ujednolicenie listy upraw zarówno w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym, rolnictwie ekologicznym, jak i dopłatach bezpośrednich. Przykład: rolnik został ukarany za wysianie w miejsce planowanego grochu siewnego mieszanki strączkowej, która „nie istnieje” w pakiecie nr 1, jak również za wynikające z tego niespełnienie wymogu czwartej uprawy w ciągu roku w gospodarstwie. Ponadto, wniesiono o zmianę wymogu w ww. pakiecie, który stanowi, że czwarta uprawa w wielkości co najmniej 10% powierzchni gruntów ornych, na zapis „czwarta i pozostałe uprawy w wielkości co najmniej 10% powierzchni gruntów ornych”. W konkretnym przypadku rolnik uprawiający siedem różnych upraw w gospodarstwie w danym roku ma problem z uzyskaniem wielkości czwartej

uprawy, z uwagi na wielkość działek ewidencyjnych (gospodarstwo to nie kartka papieru), a fakt wielości upraw pozwala przewidywać właściwe zmianowanie, które zresztą jest wymogiem w całym okresie realizacji programu. Samorząd rolniczy wniósł również o ujednolicenie nazewnictwa roślin zarówno w dopłatach bezpośrednich, działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym oraz działaniu rolnictwo ekologiczne. Zmiana nazwy roślin motylkowatych na bobowate obejmująca tę grupę została uwzględniona dla koniczyn i nostrzyka (brak lucerny i pozostałych drobnonasiennych), natomiast w przypadku ich mieszanki z trawami widnieje „mieszanka traw z motylkowatymi drobnonasiennymi”, ale tylko w pakiecie nr 1 PRŚK, bowiem w rolnictwie ekologicznym i dopłatach bezpośrednich widnieje „mieszanka traw z bobowatymi”. Z tego powodu w Biurze Powiatowym ARiMR nie przyjęto wniosku od rolnika realizującego pakiet 1, który zastosował w zapisie nazwę „mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi”. Zwrócono uwagę, że w związku z objęciem terenu prawie całego kraju obszarem OSN powstała jednocześnie możliwość realizacji pakietu nr 2 – ochrona gleb i wód na tym terenie, bez ograniczenia procentowego powierzchni gospodarstwa. Ograni-

Samorząd rolniczy nie może zaakceptować przepisów dotyczących zwrotu płatności czenie takie pozostało jednak na terenach erozyjnych (do 70% powierzchni gruntów rolnych), na których stosowanie ww. pakietu ma podwójne znaczenie zarówno z uwagi na zapobieganie erozji, jak również ograniczenie zanieczyszczenia wód azotynami. Wniesiono zatem o zrównanie możliwości realizacji pakietu nr 2 na terenie całej powierzchni gruntów ornych, również na terenach erozyjnych.

Przeciw zwrotom płatności Samorząd rolniczy przekazał, że nie może zaakceptować projektu przepisów 533 niniejszego rozporządzenia dotyczących zwrotu płatności. Jeśli rolnik zmniejszył wielkość obszaru, na którym powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, nie powinien zwracać części płatności (za obszar objęty zmniejszeniem) za wszystkie lata wstecz objęte zobowiązaniem. Prawo nie powinno działać wstecz, a poza tym, w poprzednich latach nie było zmniejszeń. Samorząd rolniczy zawnioskował o uproszczenie rejestru działań agrotechnicznych. W rejestrze rolnik powinien

wpisywać istotne zabiegi takie jak siew, zbiór, czynności polegające na stosowaniu środków ochrony roślin albo nawożenia. Przy obecnych wymaganiach – beneficjent wpisuje wszystkie czynności, łącznie z mechanicznym usuwaniem chwastów, co zmusza rolnika do działań biurokratycznych zamiast wykonywania pracy w polu. Ponadto, przekazano propozycje Świętokrzyskiej Izby Rolniczej dotyczącej zmiany 21 w zakresie pakietu wymienionego w 4 ust. 1 pkt 1 – rolnictwo zrównoważone, polegającą na rezygnacji ze sporządzania i składania analizy gleby oraz rezygnacji z obowiązku corocznego opracowania i przestrzegania planu nawozowego. Wymogi dotyczące konieczności sporządzenia i dostarczenia powyższych dokumentów stanowią istotną przeszkodę w ubieganiu się o płatność do pakietu 1 – rolnictwo zrównoważone, gdyż sporządzenie ich wymaga zgłoszenia się do różnych instytucji (np. do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, ODR) oraz są odpłatne. Opracowanie: KRIR


70 PW

październik 2017 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

IX Posiedzenie KRIR 16 września 2017 r. w Spale odbyło się IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięła także Maria Fajger – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas posiedzenia przyjęto dwa stanowiska: dotyczące łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz pomocy przez Rząd RP gospodarstwom rolnym poszkodowanym przez nawałnice, huragany, deszcze nawalne i długotrwałe opady uniemożliwiające zbiór. Łagodzenie skutków ASF

W związku z nadal rozprzestrzeniającym się wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), samorząd rolniczy wniósł o podjęcie niezbędnych działań mających na celu przede wszystkim zatrzymanie dalszego rozszerzania się wirusa, ale także łagodzenia skutków wystąpienia choroby. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, należy podjąć działania mające na celu całkowitą depopulację dzika w strefach zapowietrzonych i zagrożonych. Pomimo istniejącej możliwości sanitarnego odstrzału dzików, program nie do końca przynosi zamierzone efekty. Populacja dzików, które są wektorem przenoszenia choroby, jest w dalszym ciągu na wysokim poziomie, co skutkuje zagrożeniem dalszego rozwoju choroby. Dodatkowo należy zabezpieczyć pełne i właści-

O

we rekompensaty dla hodowców, którzy zdecydują się na zaniechanie produkcji trzody chlewnej. Wymagania bioasekuracji zawarte w programie dotyczące m.in.: przeprowadzania okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku); zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa czy utrzymywania świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopyt-

ne, wymagają od hodowców nakładu ogromnych środków finansowych. Należy zapewnić pełen zwrot poniesionych kosztów, ponieważ dodatkowe, tak wysokie obciążenia, mogą znacznie pogorszyć i tak trudną sytuację finansową wielu hodowców, którzy dodatkowo borykają się z trudnościami ze sprzedażą swoich świń, z uwagi na ograniczenia na terenach objętych wirusem ASF.

Pomoc gospodarstwom poszkodowanym przez warunki atmosferyczne

W kwestii nawałnic, huraganów i deszczy nawalnych – zdaniem członków KRIR, w pierwszej kolejności należy przekazać komisjom szacującym, powołanym przez wojewodów, jasnych i przejrzystych zasad postępowania. W przypadku wystąpienia nagłych katastrof, komi-

sje mają wiele wątpliwości co do sposobu szacowania strat. Ważne jest też, aby procedury te odbywały się w jak najkrótszym możliwym czasie, aby można było wypłacić pełne odszkodowania. Ponadto, samorząd rolniczy zawnioskował o natychmiastową wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 r. rolnikom, którzy jeszcze ich nie otrzymali. W tej grupie jest wielu rolników, którzy dodatkowo ucierpieli w wyniku nawałnic. Należy też w pierwszej kolejności wypłacić poszkodowanym rolnikom prowadzącym działalność na obszarach dotkniętych klęską wszystkie przysługujące im środki: zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r., dopłaty do materiału siewnego oraz dopłaty do paliwa rolniczego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Opracowanie: KRIR

Kongres ubezpieczycieli rolnych

d 1 do 4 października 2017 r. wWarszawie odbywał się 34. Kongres ubezpieczycieli rolnych (AIAG), pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem przewodnim wydarzenia były: zmiany klimatyczne, teledetekcja i big data – nowe wyzwania w sektorze ubezpieczeń rolnych. Drugiego dnia Kongresu prezentację na temat systemu ubezpieczeń rolniczych – oczekiwań rolników i barier w rozwoju przedstawił prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Prezes KRIR omówił ubezpieczenia dotowane jako formę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: wykorzystanie środków na dotacje do składek ubezpieczeniowych i zagrożenia związane z jakością ochrony ubezpieczeniowej w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego; przedstawił poziom realizowanej ochrony ubezpieczeniowej: faktyczną wysokość dopłaty i pokrycie ubezpieczeniowe w różnych typach upraw oraz zaprezentował formy zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej: brak rozpoznania zasad funkcjonowania poszczególnych form oraz brak akceptacji dla progu 30% utraconego dochodu.

Drugiego dnia Kongresu prezentację na temat systemu ubezpieczeń rolniczych – oczekiwań rolników i barier w rozwoju – przedstawił prezes KRIR Gospodarzami 34. Kongresu ubezpieczycieli rolnych byli: PZU, Concordia Polska TUW, Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. i TUW „TUW”. W Kongresie w Warszawie wzięło udział ok. 400 przedstawicieli sektora ubezpieczeń rolnych ze wszystkich kontynentów. Tematyka kongresu dotyczyła bieżących i ponadczasowych problemów związanych z ubezpieczeniami upraw i zwierząt. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Rolnych AIAG (Association Internationale des Assureurs de la

Production Agricole) to międzynarodowa organizacja, która zrzesza ponad 100 firm ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i brokerskich zajmujących się ubezpieczeniami rolnymi. AIAG założono w 1951 r. w Paryżu i działa w ok. 20 krajach na świecie. Należą do niego w większości firmy z Europy, ale także z Ameryki Północnej i Południowej, Afryki oraz Azji. Głównym celem działalności AIAG jest

wymiana doświadczeń o nowych trendach w ubezpieczeniach rolnych, legislacji, jak również technik używanych w ocenie ryzyka i likwidacji szkód. W tym celu AIAG organizuje kongresy i seminaria. Kongresy odbywają się co 2 lata, za każdym razem w innym kraju. Poprzedni, w 2015 r., odbył się w Kansas City. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65 www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


październik 2017 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

71

Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin W dniu 16 września br. w Spale odbyła się konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Konferencję otworzyła i prowadziła Zofia Stankiewicz – I zastępczyni przewodniczącej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, która podkreśliła, że kobiety na terenach wiejskich podejmują wiele wyzwań, są odpowiedzialne za spajanie rodziny i zachowywanie tradycyjnych wartości rodzinnych. Konferencję otworzyła i prowadziła Zofia Stankiewicz – I Zastępczyni Przewodniczącej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR

W

konferencji wzięły udział panie z Prezydium Rady ds. kobiet: Krystyna Stępniak – członkini Prezydium, Maria Tatarczyk – członkini Prezydium, Jolanta Nawrocka – członkini Prezydium. Wśród zaproszonych gości na spotkaniu Rady Kobiet KRIR byli: Maria Fajger – p.o. prezesa ARiMR, Urszula Kwil z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW oraz przedstawicielki kobiet z izb rolniczych z całego kraju. W posiedzeniu wzięli udział także Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR oraz Bronisław Węglewski – prezes IRWŁ, którzy uroczyście powitali przybyłe panie.

Bieżące działania ARiMR

W pierwszym punkcie posiedzenia Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, wystąpiła Maria Fajger – p.o. prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przedstawiła bieżące działania ARiMR oraz odpowiedzi na wątpliwości w zakresie płatności bezpośrednich i trwającego szacowania szkód po tegorocznych nawałnicach. Prezes zaznaczyła, że ARiMR jest jedyną Agencją w kraju rozdysponowującą fundusze unijne. Od początku września część działań ARR zostało przejęta przez ARiMR w wyniku połączenia ARR i ANR w jedno ciało, jakim jest powstała instytucja Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR. W Agencji przygotowywane są procedury dla KOWR. Działanie w zakresie materiału siewnego od nowego roku oceniane będzie przez ARiMR w biurach powiatowych. W oddziałach regionalnych ARiMR

Dr Jan Łuczkowski przedstawił tradycje dożynkowe kultywowane przez kobiety trwa obsługa grup producenckich i ich konsolidacji – mówiła prezes Maria Fajger. Podczas spotkania uczestniczki zadawały pytania w związku ze zmieniającymi się drukami o płatności bezpośrednie i dlaczego powierzchnia gruntów pod płatności jest nietożsama z ewidencją gruntów? W odpowiedzi pani prezes przekonała, iż trwają dyskusje pomiędzy ARiMR a MRiRW w sprawie tego problemu. Wszyscy mamy z tym kłopot. A jeśli chodzi o zmiany w formularzach: następują ciągle zmiany podstaw prawnych i dlatego Agencja zmuszona jest dostosowywać wnioski – powiedziała prezes ARiMR. Co z pomocą dla rolników poszkodowanych w klęskach? Kredyt nie jest rozwiązaniem, bo trzeba go będzie kiedyś spłacić. Pani prezes zaznaczyła, że na tym etapie kredyt jest jedną z form pomocy dla rolników. Będą też nabory PROW. Pol-

ska wystąpiła o wypłatę jednorazowego wsparcia z Komisji Europejskiej, ale decyzji ostatecznej w tym zakresie z Brukseli jeszcze nie ma. Uczestniczki posiedzenia zaznaczyły, że napływa wiele wniosków z terenów zniszczonych nawałnicą, a organy na szczeblu wojewódzkim nie są w stanie ich zatwierdzić. Co robić w takiej sytuacji z niekompletnym wnioskiem? Pani prezes zaproponowała, że lepiej złożyć niepełny wniosek do ARiMR, niż go nie złożyć. W razie niekompletności wniosku, będziemy prosić o uzupełnienia – powiedziała prezes. Zastanowimy się też, czy w tej sytuacji nie przedłużyć naboru wniosków. Przedstawiciel ARiMR zwróciła się z prośbą o składanie oświadczeń w sprawie poniesionych strat czy to związanych z uprawami, budynkami czy maszynami rolniczymi, Ważne jest, żeby rozpowszechniać tę inicjatywę pomocy i zgłaszać wszelkie szkody, które rolnicy ponieśli do Oddziałów ARiMR, Biur Powiatowych, czy sołectw.

znaniu pomocy, 345 trafiło do gospodarstw prowadzonych przez kobiety. ■■ Modernizacja gospodarstw rolnych – na 7959 gospodarstw otrzymujących wsparcie, 1293 prowadzą kobiety. ■■ Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN – wsparcie otrzymuje 109 zagród, w tym 12 prowadzonych przez kobiety. ■■ Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – wsparcie idzie do 89 gospodarstw, w tym prowadzone przez kobiety 13. ■■ Premie dla młodych rolników – przyznano pomoc 5624 gospodarstwom, w tym 846 płci żeńskiej. ■■ Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – na 364 decyzji 123 dla gospodarstw kierujących przez kobiety. ■■ Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – 867 decyzji, w tym 299 dla kobiet; ■■ Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi – 778 081 decyzji, w tym 233 754 dla kobiet.

Zaangażowanie kobiet w realizację PROW

Tradycje dożynkowe kultywowane przez kobiety

Pani prezes zaznaczyła, że PROW w żaden sposób nie ogranicza pomocy dla kobiet, co przedstawiają dane wskazujące na zaangażowanie kobiet w realizację PROW 2024–2020, w poszczególne działania: ■■ Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości – na 2005 decyzji o przy-

w 2015 roku i posiali pszenżyto – zostali podwójnie skrzywdzeni. Nie otrzymali oni płatności do gruntów obsianych pszenżytem w ramach pakietu 11. za 2015 rok oraz dodatkowo tych gruntów nie mogli przez kolejne 2 lata włączyć do ekologii w ramach pakietu 7., ponieważ nie zostały one objęte zobowiązaniem ekologicznym.

W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał dr Jan Łuczkowski, który przedstawił tradycje dożynkowe kultywowane przez kobiety. W swoim wystąpieniu zaznaczył, jak ważne jest pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, a także promowanie obszarów wiejskich poprzez organizację dożynek. Dr Łuczkowski głównie nawiązał do obrzędu, jakim jest święcenie wieńców przygotowanych z kłosów, zbóż, kwiatów polnych, ziół, owoców i wszystkich dobrodziejstw, jakie daje nam natura. Tak przygotowany wieniec niesiono do kościoła w celu poświęcenia, a następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w uroczystym korowodzie, któremu towarzyszyły śpiewy. Tak poświęcony i ukoronowany wieniec dożynkowy przechowywany był przez cały rok, aż do nowego siewu.

Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR

Problemy rolników ekologicznych uprawiających pszenżyto

W

odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania„Rolnictwo ekologiczne”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, samorząd rolniczy poinformował resort rolnic-

twa, że nie wnosi uwag do ww. projektu ponieważ wprowadzane zmiany wydają się, że są korzystne dla rolników i porządkujące dotychczasowe przepisy. Przy tej okazji izby rolnicze zwróciły uwagę, że w podobnej sytuacji jak rolnicy uprawiający rośliny na materiał siewny, których problem rozwiązuje niniejsze rozporządzenie, znaleźli się w 2016 roku rolnicy, którzy rozpoczęli zobowiązanie


72 PW

październik 2017 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Artykuł sponsorowany

W

Spotkanie dyrektorów i mecenasów

Biurze KRIR w Parzniewie 31 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie dyrektorów i mecenasów wojewódzkich izb rolniczych. Głównym tematem spotkania było omówienie procedury wydawania przez izby rolnicze opinii, zgodnie z postanowieniami paragrafu 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów (o których mowa w § 1 pkt 6, 6, 9, 11-13 i 15 ww. rozporządzenia) za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji.

Z

W czasie dyskusji omawiano bieżące działania podejmowane przez wojewódzkie izby rolnicze W czasie dyskusji ustalano procedurę wydawania przez izby ww. opinii oraz omawiano bieżące działania podejmowane przez wojewódzkie izby rol-

nicze, m.in. sposób przeprowadzania w poszczególnych województwach konkursu„Rolniczki motorem innowacji” czy możliwość uczestnictwa przedstawicieli

wojewódzkich izb rolniczych w grupach roboczych Copa-Cogeca. Opracowanie: KRIR

Problemy z wydawaniem opinii do egzekucji komorniczych

dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U z 2017 r., poz. 1385) na wojewódzkie izby rolnicze został nałożony nowy obowiązek. Na mocy rozporządzenia wojewódzkie izby rolnicze są zobligowane do wydania na wniosek komornika opinii w przedmiocie uznania lub nieuznania nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11–13 i 15 rozporządzenia, ponad ilości wymienione w § 1 rozporządzenia, za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa. Izby rolnicze niezwykle poważnie podeszły do realizacji powierzonego zadania. Krajowa Rada Izb Rolniczych z inicjatywy wojewódzkich izb rolniczych podjęła szereg działań mających na celu opracowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury sporządzania i wydawania opinii. W związku z tym, zarząd KRIR przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości szereg problemów, jakie pojawiły się w związku z podjęciem się realizowania rozporządzenia. Jednocześnie zwrócił się do ministra o wydanie wytycznych dla wojewódzkich izb rolniczych, co do sposobu realizacji rozporządzenia z uwzględnieniem przedstawionych poniżej uwag. Jak już wcześniej przekazano, zostało zorganizowane spotkanie dyrektorów i radców prawnych wojewódzkich izb rolniczych, na którym zostały omówione propozycje przyjęcia jednolitej dla wszystkich

województw procedury wydawania opinii oraz omówiono aktualne problemy jakie pojawiły się w związku z już sporządzanymi opiniami w toczących się postepowaniach egzekucyjnych. Następnie Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała spotkanie z wiceprezesem Krajowej Rady Komorniczej Tomaszem Piłatem, na którym zostały wymienione uwagi stron na temat rozporządzenia i sposobów jego realizacji.

Wnioski komorników do wojewódzkich izb rolniczych

Na chwilę obecną komornicy sporządzają wnioski do wojewódzkich izb rolniczych o wydanie opinii, o której mowa w § 2 pkt. 1 rozporządzenia w trybie art. 761 § 1 kpc. Przepis ten stanowi, iż organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Uprawnienie organu egzekucyjnego do żądania udzielenia wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji

zabezpiecza sankcja grzywny z art. 762 kpc. Zgodnie z tym przepisem za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. W tym miejscu pojawiają się pierwsze wątpliwości. Mianowicie, czy izby rolnicze są podmiotami, na których spoczywa ciężar udzielenia informacji na podstawie art. 761 kpc? Czy opinia, którą mają wydawać izby rolnicze jest informacją w rozumieniu art. 761 kpc, która ma pomóc w przeprowadzeniu postepowania egzekucyjnego? Jaka jest więc podstawa prawna opinii art. 761 kpc czy § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U z 2017 r., poz. 1385)? Nie zostało to jednoznacznie określone w rozporządzeniu. Zaznaczam, że rozporządzenie nie przewiduje żadnej sankcji za niewydanie opinii.

Jak uzyskać informacje?

Należy mieć na uwadze, że wojewódzkie izby rolnicze nie dysponują żadnymi środkami prawnymi, nie prowadzą też rejestrów rolników, które mogłyby być zastosowane wobec rolników – ich członków, aby uzyskać od nich informacje o ich gospodarstwach rolnych. Nie mają również pra-

wa wstępu na teren gospodarstw rolnych swoich członków bez ich zgody. Pracownik wojewódzkiej izby rolniczej mógłby dokonać oględzin gospodarstwa rolnego tylko za wyraźną zgodą rolnika będącego jego właścicielem. Opinia dla komornika, aby mogła spełniać swoją funkcję, musi zostać wydana na podstawie informacji o sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, jego zasobach oraz profilu działalności gospodarstwa. Niemniej jednak izby rolnicze nie mogą przymusić rolnika do ich udzielenia. Wojewódzkie izby rolnicze będą oczywiście proponować rolnikowi, wobec którego toczy się postępowanie komornicze, aktywne uczestnictwo w tym postępowaniu, w tym do udzielenia takich informacji i ewentualnie do wyrażenia zgody na wejścia na teren gospodarstwa. Niemniej jednak, jeśli rolnik nie wyrazi woli współpracy lub nie będzie z nim kontaktu izba ma tzw. związane ręce. Izby rolnicze nie zostały wyposażone w instrumenty do pozyskiwania niezbędnych informacji. Izby rolnicze nie posiadają żadnych uprawnień organu egzekucyjnego. Okazuje się, że jedynym sposobem na realizację powierzonego zadania w zakresie wydania opinii jest prośba skierowana do rolnika do dobrowolnego udzielenia informacji oraz ewentualnie umożliwienia dokonania oględzin jego gospodarstwa rolnego. W innym przypadku wydaje się, iż izba powinna sporządzić pismo informujące komornika prowadzącego postępowanie o braku możliwości sporządzenia opinii ze wskazaniem przyczyn takiego stanu rzeczy. Czy wtedy będzie to trak-


październik 2017 NR 10 towane jako opinia? Żadna grzywna nie powinna być wtedy nałożona na izbę lub jej pracownika, gdyż brak możliwości wydania opinii będzie wynikać nie z zaniechania czy złej woli. Zarząd KRIR zwrócił się również z prośbą o interpretacje § 2 pkt 1 rozporządzenia w zakresie doprecyzowania czy opinia izby jest wiążąca dla komornika, a jej niewydanie sprawi, że komornik nie może dalej prowadzić postepowania egzekucyjnego? Czy opinia ma charakter jedynie doradczy i komornik w przypadku jej niewydania prowadzi dalej postępowanie egzekucyjne z pominięciem opinii? Z treści rozporządzenia wynika, że to komornik podejmuje ostateczną decyzję o uznaniu nadwyżki inwentarza żywego oraz przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11–13 i 15, za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, lecz komornicy inaczej rozumieją treść cytowanego przepisu rozporządzenia. Jeżeli opinia ma więc jedynie charakter doradczy, sankcja grzywny wydaje się być zbyteczna. Ponownie więc pojawia się kwestia zastosowania art. 761 oraz 762 kpc. Należy zaznaczyć, że pracownicy i przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych nie korzystają z żadnego immunitetu. W przypadku, kiedy powstanie szkody w majątku wierzyciela lub dłużnika w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego miałoby jakikolwiek związek z wydaną opinią, izby lub jej pracow-

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H nicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej. Izby muszą więc działać z dużą starannością i rzetelnością, ale i ostrożnością, właściwe wydaje się, aby to komornicy dołączali do swoich wniosków dokumenty umożliwiające sporządzenie i wydanie opinii przez izbę rolniczą. Wnioski aktualnie przychodzące od komorników są bardzo zróżnicowane. Większość z nich jest lakoniczna i nie zawiera żadnych informacji mogących stanowić podstawę do sporządzenia opinii. Komornicy jako organ egzekucyjny mają zdecydowanie więcej narzędzi, aby uzyskać niezbędne informacje o stanie gospodarstwa. Znacznie usprawniłoby to proces sporządzenia opinii, gdyby np. były dołączane protokoły zajęcia i wtedy łatwiejsze i szybsze byłoby przygotowanie opinii.

Brak rejestru rolników

Zasygnalizowano, iż wielokrotnie w nadesłanych pismach od komorników pojawiała się wniosek o udzielenie informacji czy rolnik, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne widnieje w rejestrze rolników. Jak już informowaliśmy, jedynym rejestrem rolników jest rejestr podatników podatku rolnego prowadzony przez gminę. Izby rolnicze nie prowadzą rejestrów W związku z powyższym, komornicy o taką informację w trybie właśnie

art. 761 kpc powinni się zgłaszać bezpośrednio do organów gminy, a nie do wojewódzkich izb rolniczych, które żadnych rejestrów swoich członków nie prowadzą. Izby, aby uzyskać taką informację muszą zgłaszać się do organów gminy o wydanie zaświadczenia w tym przedmiocie. Oczekiwanie na odpowiedź zwykle zajmuje więcej niż 14 dni. Lepszym rozwiązaniem wydaje się, aby komornicy sami występowali o informację do gminy przed złożeniem do izby wniosku o wydanie opinii. Również usprawniłoby to proces wydawania opinii i uczyniłoby termin 14-dniowy drobinę bardziej realny. Proces wydawania opinii byłby usprawniony, gdyby komornicy wysyłając wniosek o wydanie opinii do wojewódzkiej izby rolniczej do wiadomości rolnika oraz udostępniali dane rolnika, w tym numer telefonu. Na spotkaniu z wiceprezesem Krajowej Rady Komorniczej została poruszona kwestia możliwości ujednolicenia wniosku o wydanie opinii. Wraz z wnioskiem o sporządzenie opinii powinno przychodzić jak najwięcej informacji dotyczących majątku dłużnika – rolnika, które umożliwiałyby sporządzenie opinii.

Zbyt krótki termin na opinię

Jak już sygnalizowaliśmy wcześniej, dużym problemem okazał się również krótki 14-dniowy termin na sporządze-

PW

73

nie opinii. Samo zawiadomienie rolnika o wystąpieniu przez komornika z wnioskiem o sporządzenie opinii przez wojewódzką izbę rolniczą i prośba o udzielenie informacji co do posiadanego gospodarstwa rolnego, niezbędnych do rzetelnego sporządzania opinii trwać będzie dłużej niż 14 dni. Zawiadomienia powinny być wysyłane w formie przesyłki poleconej. Oczywiście w miarę możliwości izby będą dokonywać zawiadomień szybszymi metodami np. telefonicznie, ale nie zawsze będzie to możliwe, ze względu na brak numeru telefonu. Do tego należy przewidzieć okres na spotkanie z rolnikiem, ewentualną wizytację w gospodarstwie rolnym a następnie sporządzenie projektu opinii przez pracownika izby rolniczej oraz podpisanie jej przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w każdej z wojewódzkich izb rolniczych. Mając powyższe na uwadze wnioskujemy, aby termin ten był wydłużony do 30 dni. Mając powyższe na uwadze, zarząd KRIR poprosił ministra o sporządzenie wytycznych, które doprecyzowałyby obowiązujące przepisy oraz wyjaśniły przedstawione powyżej wątpliwości, a także umożliwiłyby poprawne stosowanie przepisów i realizację wydanego rozporządzenia w przyszłości. Opracowanie: KRIR

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24.08.2017 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i łódzkiego, a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia – przedstawia podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech; ■■informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim –  przedstawia sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński; ■■informacja Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską

nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat – przedstawia podsekretarz stanu w MŚ Andrzej Szweda-Lewandowski.

11.09.2017 r. – Sejm RP

■■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 1807) – uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech.

12.09.2017 r. – Sejm RP

■■pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716) – uzasadnia poseł Jarosław Sachajko; ■■informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce;

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – pkt. I, II, III referują podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w MŚ Andrzej Szweda-Lewandowski.

13.09.2017 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji referuje dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Waldemar Wojnicz; ■■rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych; ■■sprawy bieżące. Opracowanie: KRIR


74 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

październik 2017 NR 10

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach; ■■projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego; ■■program Współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018–2020; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany; ■■projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymujących nie więcej niż 50 szt.; ■■ projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego;

■■ projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów uznawania towarów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody; ■■ projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednolitej stawki płatności obszarowej 2017; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2017; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2017; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednolitej stawki płatności dodatkowej za 2017 r.; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednolitej stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2017; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności związanych do zwierząt za 2017 r.; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r.; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.; ■■ projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do

W

1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. Opracowanie: KRIR

Zwiększenie środków na modernizację

odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, samorząd rolniczy przekazał, że należy zwiększyć środki finansowe dostępne na działania związane ze wsparciem inwestycji w gospodarstwach rolnych, przede wszystkim na operacje typu modernizacja gospodarstwa rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw. Samorząd rolniczy przekazał, że działanie „Modernizacja gospodarstw rol-

nych” jest działaniem, które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród rolników. Pomimo znacznej kwoty już wykorzystanej na inwestycje w gospodarstwach w ramach kolejnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, nadal istnieje potrzeba wsparcia rolników planujących rozbudowę, przebudowę, zmianę profilu produkcji czy modernizację dotychczas prowadzonej działalności rolniczej. W związku z powyższym ,samorząd rolniczy zawnioskował o przesunięcie jak największej puli środków na operacje związane z modernizacją gospodarstw rolnych. Opracowanie: KRIR

Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

C

Piknik Owocowo-Warzywny

elem projektu pn. Piknik Owocowo-Warzywny, który finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw jest zaprezentowanie walorów jakościowych i smakowych polskich produktów żywnościowych, w szczególności świeżych owoców i warzyw oraz ich przetworów. Zaprezentowanie walorów odżywczych świeżych owoców i warzyw, jak i szerokiej gamy produktów z owocowo-warzywnych ma zachęcić konsumentów do tego, by częściej sięgali po owoce i warzywa. Pikniki Owocowo-Warzywne miały miejsce 6 sierpnia br. we współpracy z Świętokrzyską Izbą Rolniczą podczas Dni Ceramiki w Ćmielowie, 26 sierpnia br. we współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego podczas XXIV Krajowych Dni Ziemniaka w Kalinowej, 27 sierpnia br. we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą podczas Wystawy Rolniczej towarzyszącej XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnym Dożynkom Wielkopolskim w Gnieźnie oraz 10 września br. we współpracy z Małopolską Izbą Rolniczą podczas XXIII Charsznickich Dni Kapu-

sty w Charśnicy. Imprezy zgromadziły tysiące osób, które mogły spróbować świeżych owoców i warzyw oraz przetworów owocowo-warzywnych. Degustacjom towarzyszyły liczne konkursy i quizy dla dzieci i dorosłych, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody. Piknik Owocowo-Warzywny nie tylko promuje spożycie owoców i warzyw, ale i informuje o pozytywnych skutkach ich jedzenia, ponieważ podczas degustacji i konkursów jest wyświetlana prezentacja pt.„Owoce i warzywa na naszym talerzu” oraz rozdawane są broszury zawierające istotne informacje o wartościach odżywczych owoców i warzyw.


październik 2017 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

75

Sfinansowano z funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

Pomorski Piknik Drobiowy – edukacja i degustacja

O

tym, że warto spożywać mięso drobiowe i jak je można smacznie przyrządzić, mogli się przekonać uczestnicy Pikniku Drobiowego zorganizowanego 9 września 2017 r. na terenie Pomorskiego Centrum Rolno-Spożywczego Renk w Gdańsku przez Pomorską Izbę Rolniczą. Licznych gości odwiedzających właśnie w tym dniu odbywającą się wystawę ogrodniczą zwabiły do namiotu PIR intrygujące zapachy drobiowych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Organizatorzy dobrze zadbali o żołądki swoich gości. Każdy mógł nie

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło nowy Pakiet „Super Rolnik” dedykowany rolnikom, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

W

ramach Pakietu „Super Rolnik” można ubezpieczać budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (w tym budynki mieszkalne i budynki gospodarcze np. obory, stajnie, chlewnie, kurniki, stodoły, szopy, szklarnie), na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.). Zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek dewastacji, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepięcia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów, zalania i zapadania się ziemi. Ochro-

tylko spróbować drobiowych łakoci, ale również poznać sposób ich przyrządzania oraz dowiedzieć się dlaczego warto, aby na naszych stołach często gościł drób. Dodatkową atrakcją pikniku były konkursy skierowane zarówno dla dzieci, jak i dorosłych na temat mięsa drobiowego. One również cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Głównym celem Pikniku, który został sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego była nie tylko promocja spożycia mięsa drobiowego, ale również wskazanie konsumentom jak ważne jest, aby wybierać polskie produkty, których jakości nie musimy się wstydzić.

Pakiet „Super Rolnik” ną można także objąć budowle i obiekty małej architektury, znajdujące się na terenie danego gospodarstwa rolnego. Dodatkowo, w ramach Pakietu„Super Rolnik”, można ubezpieczyć następujące mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę mienia od pożaru i innych (kilkunastu) zdarzeń losowych, z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi. Zakres tego ubezpieczenia może obejmować również kradzież z włamaniem, rabunek, rozbój uliczny oraz kradzież stałych elementów wykończeniowych (zewnętrznych) budynku mieszkalnego. Ponadto, ochroną objęte są także i koszty: akcji ratowniczej, działań podjętych po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. W Pakiecie „Super Rolnik” ochroną można objąć ochroną ubezpieczeniową także szyby i przedmioty szklane (w tym baterie, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) od stłuczenia. Zakres ubezpie-

czenia można uzupełnić o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście w Pakiecie „Super Rolnik” można zawrzeć także umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które to ubezpieczenie, wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym, stanowi skuteczną ochronę interesów rolnika i jego bliskich, od skutków zdarzeń, które powstaną z ich winy, a w których osobami poszkodowanymi będą osoby trzecie. Bardzo atrakcyjnym ubezpieczeniem, które także można zawrzeć w ramach ww. Pakietu, jest bardzo popularne wśród rolników, ubezpieczenie sprzętu rolniczego od wszystkich zdarzeń (Agrocasco), w ramach którego można ubezpieczyć: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze, w tym także i od ryzyka kradzieży. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik”, rolnikowi przysługuje specjalna zniżka za kompleksowe

ubezpieczenie w Towarzystwie posiadanego mienia. Wysokość tej zniżki jest rosnąca i może wynieść nawet 15%, zgodnie z zasadą, im większa liczba i rodzaj zawartych ubezpieczeń, tym większa zastosowana zniżka i mniejsza w efekcie składka do zapłaty przez rolnika. Dodatkowo do ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik” Ubezpieczony będzie otrzymywał kupon zniżkowy, który będzie uprawniał do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej, w przypadku zawarcia w systemie informatycznym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”następujących umów ubezpieczenia: ■■ OC posiadacza pojazdu mechanicznego i/lub autocasco (w tym pakiet „Razem w TUW”), ■■ upraw rolnych z dopłatami do składki z budżetu państwa, ■■ zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa. Kupon zniżkowy będzie mógł być wykorzystany przez rolnika wielokrotnie, w ww. umowach ubezpieczenia zawieranych na rzecz danego rolnika (ubezpieczonego) w rocznym okresie ważności kuponu. Z pewnością jest to najlepsza oferta na rynku – przyjdź i przekonaj się sam. Więcej na stronie: www.tuw.pl

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2018  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement