__MAIN_TEXT__

Page 1

październik 2016 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

59

NR 10 (124) październik 2016 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszechradzkiej

Prezydenckie Święto Plonów w Spale

Czytaj na stronie 60

11 września 2016 r. w Spale odbyły się Dożynki PreWspółpraca zydenckie. W obchodach z Rabatem Rolniczym święta plonów uczestniCzytaj na stronie 60 czyli tradycyjnie przedstawiciele izb rolniczych na V posiedzenie KRIR czele z prezesem Krajowej Czytaj na stronie 61 Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem. Dożynki Prezydenckie rozpoczęNie ma środków ła w niedzielę Msza Święta na obowiązkowe szczepienia z udziałem Pary Prezydencprzeciwko HPV Czytaj na stronie 61 kiej odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale. Samorząd rolniczy o CETA Czytaj na stronie 62

Leki na rynku pozaaptecznym Czytaj na stronie 62

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 63

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 63

Piknik Mleczny Czytaj na stronie 64

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków Czytaj na stronie 64

Jak uzyskać refundację? Czytaj na stronie 65

Ustalanie czynszu dzierżawnego Czytaj na stronie 66

P

o nabożeństwie odprawionym w intencji rolników, poświęcone zostały dożynkowe wieńce. Para Prezydencka wraz z korowodem dożynkowym z udziałem pocztów sztandarowych izb rolniczych przeszła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa. W tym roku starostami byli Aneta Stańczyk, która wraz z mężem prowadzi gospodarstwo w Tucznie w woj. zachodniopomorskim oraz Jan Suda, który z żoną prowadzi gospodarstwo w miejscowości Radonia w woj. śląskim. Ich kandydatury zgłosiły wojewódzkie izby rolnicze we współpracy z urzędami marszałkowskimi. Tradycyjnie już Dożynki Prezydenckie trwały dwa dni. Uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje. Zorganizowano Miasteczko Regionów, w którym prezen-

towano wyroby poszczególnych województw. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz tradycyjnej, polskiej żywności. Swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych, na którym gościło Koło Gospodyń Wiejskich z Andrespola. Podczas przemówienia Prezydent RP ocenił, że aby na wsi mieszkali młodzi ludzie, a gospodarstwa przechodziły z ojca na syna, państwo powinno się rozwijać w sposób sprawiedliwy i powinien być w państwie równy podział dóbr. Ocenił, że ostatni rok był trudny dla rolnictwa. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie podjęta zostanie praca nad rozwiązaniami legislacyjnymi, umożliwiającymi m.in. sprawny i uczciwy system oceny szkód i adekwatne odszkodowania dla rolników, wypłacane im bezpośrednio. Prezydent wspomniał

też o złej sytuacji rolników, którzy zainwestowali w gospodarstwa mleczne. Zaapelował, aby na forum UE walczyć o to, by rolnicy, którzy produkowali mleko, zostali z kar zwolnieni. Wizytę Pary Prezydenckiej zakończyło zwiedzanie rozstawionego na stadionie COS Miasteczka Regionów, w którym swoje zwyczaje, regionalne specjalności i kulturę prezentuje każde z 16 województw. W sobotę 10 września 2016 r., w przeddzień Dożynek Prezydenckich przedstawiciele izb rolniczych spotkali się, aby przedyskutować temat funkcjonowania ubezpieczeń w rolnictwie i planowanych ewentualnie zmian przepisów w celu ochrony dochodów rolniczych. Na zaproszenie zarządu KRIR w spotkaniu udział wziął sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki. W kwestii szkód łowieckich uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że PZŁ nie prowadzi odpowiedniej gospodarki myśliwskiej – populacja dzikiej zwierzyny nie jest kontrolowana. Odnośnie suszy rolnicy przekonywali, że należy szacować rzeczywistą szkodę, a nie czekać na ogłoszenie stanu suszy. Prezes KRIR poinformował natomiast ministra Boguckiego o wystąpieniu zarządu KRIR do ministra środowiska w sprawie zabezpieczonych w budżecie środków na odszkodowania za szkody łowieckie. W trakcie spotkania poruszono także kwestię importowanego zboża z Ukrainy oraz trudnej sytuacji na rynkach. Opracowanie: KRIR


60 PW

październik 2016 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

R

eprezentanci Izby Rolniczej Republiki Czeskiej (AKČR), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK), spotkali się na 62 posiedzeniu izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4), które odbyło się w dniach 28–30 września 2016 r. w Modra, w Republice Słowackiej. Podczas spotkania dyskutowano na następujące tematy: międzynarodowe umowy CETA i TTIP, sytuacja na rynkach rolnych V-4, obecna WPR i przygotowania do WPR po 2020, sytuacja na rynku mleka i wieprzowiny krajów V-4, restrykcje w zakupie ziemi rolnej w V-4, opłaty za pobór wody, fundusz marketingowy, wsparcie de minimis i wrażliwe produkty oraz brak odpowiednich i efektywnych środków dla roślin i metodologii ich zatwierdzania na poziomie europejskim.

Porozumienia CETA i TTIP Przedstawiciele izb rolniczych V-4 dyskutowali nad obecną sytuacją dotyczącą porozumień handlowych CETA i TTIP. W swoim stanowisku nalegają, aby reprezentanci UE i COPA-COGECA wykluczyli sektor rolno-spożywczy w negocjacji, ponieważ UE posiada wyższe standardy produkcji, inne podejście do GMO i stosowania środków ochrony roślin i pasz w żywieniu zwierząt. Przedstawiciele izb V-4 zaapelowali do COPA-COGECA, aby podała wszystkie możliwe informacje o tych negocjacjach, zaapelowali również, aby poddano umowę CETA głosowaniu na Prezydium.

Sytuacja hodowców trzody chlewnej i bydła Sytuacja hodowców trzody chlewnej i bydła mlecznego pozostaje trudna, pomimo niewielkiego polepszenia cen. Reprezentanci izb rolniczych V-4

uważają wsparcie Komisji Europejskiej do redukcji produkcji mleka jako krok wstecz. Wprowadzanie wsparcia do redukcji produkcji jest irracjonalnym środkiem i nie rozwiązuje problemów w średnio- i długoterminowej perspektywie. Taka forma wsparcia prowadzi do wzrostu destabilizacji sektora. Reprezentanci izb rolniczych V-4 dostrzegają podobną sytuację w sektorze wieprzowiny. Reprezentanci izb rolniczych V-4 nalegają, aby Komisja Europejska przedstawiła prawdziwe środki, które będą prowadziły do stabilizacji w produkcji roślin i zwierząt. W celu przynajmniej częściowej poprawy sytuacji, KE musi podjąć natychmiastowe czynności: 1. Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zniesienia rosyjskiego embarga i ponownego otworzenia rynku rosyjskiego dla produktów rolnych z UE. KE powinna również wykorzystać część swojego personelu dyplomatycznego w celu przywrócenia utraconych rynków i znalezienia nowych rynków zbytu dla produktów rolnych. 2.  Zrewidować próg referencyjny i zwiększyć ceny interwencyjne w sektorze mleka o co najmniej 10% w odniesie-

Współpraca z Rabatem Rolniczym

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy z Programem Rabat Rolniczy. Dzięki temu, każdy członek izby rolniczej/rolnik będzie mógł skorzystać z pożytku płynącego z przedsięwzięcia Rabat Rolniczy i jest uprawniony do nabywania produktów w najlepszych cenach w Polsce, po podaniu hasła„izba rolnicza”. Obecnie w Programie oferowane są z rabatem m.in. auta marki Ford, nasiona kukurydzy marki Pioneer, wapno nawozowe Lafarge, finansowanie w BZ WBK oraz szereg innych produktów. W pierwszym

kwartale 2017 r. pojawią się w Rabacie Rolniczym również ciągniki, sprzęt rolniczy oraz środki ochrony roślin a w drugiej połowie 2017 r. będzie można nabyć nawozy, materiał siewny oraz pasze w preferencyjnych cenach. Zachęcamy członków izb rolniczych/ rolników do przystąpienia do Programu Rabat Rolniczy i kupowania razem z rabatem. Informacje są dostępne na stronie www.rabatrolniczy.pl oraz www.krir.pl. Opracowanie: KRIR

niu do odtłuszczonego mleka w proszku oraz 25% w przypadku masła. 3. Zwiększyć próg dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją do co najmniej 20% I filaru WPR. 4. Promować i zachęcać do eksportu poprzez wprowadzenie refundacji wywozowych do produktów mlecznych i mięsa wieprzowego oraz kredytów eksportowych, aby trwale usunąć istniejące nadwyżki z rynku UE. 5. Umożliwić krajom UE wykorzystanie produktów rolnych, takich jak mleko w proszku, sery, masło, wieprzowina i/lub drób na rozwój pomocy humanitarnej dla krajów ubogich, pomocy żywnościowej dla uchodźców szukających pomocy w Europie oraz pomoc żywnościową dla biednych obywateli państw członkowskich UE (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym). 6. Przygotować wspólne ramy regulacyjne UE w dziedzinie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

Aktualne problemy w rolnictwie

wsparcie dla nawodnień upraw w związku z ociepleniem i zmianami klimatu. Warto wziąć również pod uwagę wysoką zmienność cen na rynkach, umocnienie rodzimej produkcji oraz możliwości wejścia na rynki krajów trzecich. Woda nadal jest czynnikiem limitującym produkcję i potencjał gruntów rolnych. Kraje V-4 wprowadzają dyrektywy i tworzą systemy nawodnień i poboru opłat za nie na różnych poziomach. Reprezentanci izb rolniczych V-4 oceniają system poboru opłat za nawodnienia prowadzone przez rolników za nieprzemyślany. Podczas spotkania dyskutowano nad zwiększeniem pomocy de minimis dla wrażliwych produktów rolniczych oraz o odpowiednich i efektywnych środkach do ochrony roślin i metodologii ich rejestrowania na poziomie UE. Reprezentanci izb rolniczych V-4 dyskutowali nad wpływem zmian klimatu na rolnictwo i nadchodzącymi Targami w Polsce i dalszej współpracy. Komunikat był sporządzony w 5 oryginalnych kopiach dla każdej z izb i jednej dla COPA-COGECA.

Stabilizacja i ochrona gruntów rolnych jest niezbędna. Ważne jest również

Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja“Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z„Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


październik 2016 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

V posiedzenie KRIR W dniu 3 października 2016 r. w Parzniewie odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Głównym tematem dyskusji była wyjątkowo trudna sytuacja w polskim rolnictwie.

C

złonkowie KRIR zwrócili uwagę, że coraz bardziej rozległy i coraz głębszy kryzys ogarnął już niemal wszystkie działy produkcji rolnej. Ceny zbóż, mleka, żywca, owoców i innych produktów rolnych spadły poniżej kosztów produkcji. Wielu rolników się zadłuża, nad wieloma gospodarstwami rolnymi zawisła groźba komorniczej licytacji. W świetle tej trudnej sytuacji rolnicy oczekują od rządu szybkich rozwiązań w perspektywie długo- i krótkoterminowej. W opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, mając na względzie dobro polskich rolników, należy niezwłocznie poczynić wszystkie możliwe starania w celu: ■■ Zahamowania rozprzestrzeniania się ASF, poprzez zabezpieczenie środków finansowych w budżecie państwa na wykup trzody chlewnej ze wszystkich stref objętych ograniczeniami oraz ścisły nadzór nad obrotem zwierząt przez odpowiednie państwowe służby, a także natychmiastową depopulację dzika na terenie całego kraju. ■■ Zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną oraz wydania przepisów wykonawczych określających szczegółowo funkcjonowanie ustawy, które będą w pełni

uzgodnione z samorządem rolniczym. Krajowa Rada Izb Rolniczych jest przeciwna opóźnieniu o 2 lata wejścia w życie nowych przepisów w tym zakresie. ■■ Jak najszybszego wprowadzenia regulacji prawnych dla skrócenia łańcucha żywnościowego, a tym samym wzmocnienia pozycji rolnika. ■■ Jak najszybszego przeprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i powiązania go z ubezpieczeniami majątkowymi w celu zwiększenia ofert firm ubezpieczeniowych zainteresowanych ubezpieczaniem upraw rolnych i zwierząt. ■■ Wprowadzenia zmiany w przepisach monitorujących suszę m.in. zwiększając ilości stacji pomiarowych. Zdaniem samorządu rolniczego, raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach, w rzekach, lasach, stawach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem dla danych upraw. Podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powinna być decyzja wójta gminy, a nie dane z systemu monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG.

■■Utworzenia holdingu krajowego z udziałem producentów rolnych, który umożliwiłby wykup nadwyżek produktów oraz wybudowania przez ten holding portu państwowego do przeładunku zbóż, w którym będzie kontrolowane pochodzenie sprzedawanego zboża. Z uwagi na dodatkowe możliwości zawleczenia wirusa ASF na teren UE w sprowadzanych produktach, KRIR wnosi o natychmiastowe zawieszenie kontyngentu na import płodów rolnych z Ukrainy do UE oraz zastosowanie wszelkich możliwych mechanizmów pozataryfowych prowadzących do ograniczenia importu. Krajowa Rada Izb Rolniczych mając na względzie sytuację polskiego rolnictwa jest przeciwna podpisaniu porozumień handlowych w sprawie TTIP i CETA. Stosowne stanowisko zostało przyjęte przez KRIR uchwałą.

PW

61

Tradycyjnie posiedzenie KRIR było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, zastępca prezesa ARiMR Jarosław Sierszchulski oraz Jacek Krawczyk – dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Ponadto, przyjęto wnioski w zakresie: uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jako gospodarstw wielorodzinnych; budowy zakładu soków NFC przy firmie Deher w Koprzywnicy oraz listy zakładów przetwarzających jabłka na soki z uwzględnieniem kapitału w regionie świętokrzyskim; zakazu importu zbóż z Ukrainy w związku z możliwością przeniesienia ASF w paszy; ustawowego ograniczenia swobodnego kształtowania zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw polowych i zwierząt gospodarskich; pozataryfowej kontroli zbóż z Ukrainy; możliwości nakładania sankcji przez służby weterynaryjne na zarządców parkingów leśnych za brak utrzymania porządku, szczególnie resztek żywności na tychże parkingach; wprowadzenia niezależnej oceny jakości sprzedawanych produktów rolnych; zmianę ustawy o ochronie prawnej odmian roślin; stworzenia systemu redukcji powierzchni sadów; wystąpienia do Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego i zaproszenia prezesa spółki na najbliższe posiedzenie KRIR; wystąpienia do MRiRW i MŚ w sprawie przywrócenia wilka na listę zwierząt łownych oraz umożliwienia stosowania zapraw neonikotynoidowych, na wzór innych krajów w UE. Opracowanie: KRIR

Nie ma środków na obowiązkowe szczepienia przeciwko HPV

W

odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas III Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w sprawie rozszerzenia kalendarza szczepień ochronnych poprzez wprowadzenie szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV) jako obowiązkowe, resort zdrowia przekazał wyjaśnienia, iż Rada Sanitarno-Epidemiologiczna w swoich rekomendacjach wskazała na potrzebę wprowadzenia szczepień przeciwko HPV do Programu Szczepień Ochronnych (PSO), jako jedną z wielu potrzeb. Rozszerzanie Programu Szczepień Ochronnych przez ministra zdrowia, uwzględnia potrzeby oraz korzyści zdrowotne wynikające z realizacji szczepień obowiązkowych dla całego społeczeństwa. W związku z powyższym, na najbliższe lata minister zdrowia na podstawie rekomendacji Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień

Ochronnych wyznaczył inne priorytety dotyczące realizacji PSO, w tym wprowadzenie szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że objęcie finansowaniem w ramach PSO szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu nie jest obecnie możliwe i w perspektywie najbliższych lat Departament Matki i Dziecka nie ma możliwości zaplanowania wydatku (250–300 mln zł), jaki wiąże się z koniecznością kupienia szczepionki HPV do szczepień populacyjnych. Niezależnie od możliwości, które w profilaktyce raka szyjki macicy powstały w związku z opracowaniem szczepionki przeciw niektórym onkogennym szczepom wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), badania cytologiczne szyjki macicy (tj. cytologia) pozostają niezwykle ważne i powinny być prowadzone zgodnie z aktualnymi zalece-

niami. W ramach zorganizowanego skryningu populacyjnego Zastosowanie szczepionki przeciwko HPV prawdopodobnie zapobiega wielu zachorowaniom na raka szyjki macicy, niemniej jednak, badanie cytologiczne poparte właściwą edukacją promującą zachowania prozdrowotne jest najbardziej skutecznym narzędziem do osiągnięcia sukcesu we wczesnym wykrywaniu, diagnozowaniu, leczeniu oraz obniżaniu współczynnika śmiertelności kobiet na raka szyjki macicy w Polsce. Kobiety muszą mieć świadomość, że szczepionka nie gwarantuje ochrony przed wszystkimi typami wirusa HPV, wobec czego konieczne jest wykonywanie przesiewowych badań cytologicznych niezależnie od zaszczepienia. Stosowanie szczepionek przeciwko HPV nie może zwalniać kobiet z odpowiedzialności i z konieczności wykonywania badań profilaktycznych, a także nie może wpływać na bagateli-

zowanie przez kobiety problemów zdrowotnych natury ginekologicznej. Przekazano również informacje, że w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie związanym z profilaktyką raka szyjki macicy, zalecane jest przede wszystkim wykonywanie, przez kobiety w wieku 25–59 lat, w interwale 3-letnim, profilaktycznej cytologii, która finansowana jest przez NFZ w ramach programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki raka szyjki macicy”. Również w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych finansowane są działania związane z koordynacją i monitorowaniem jakości profilaktyki raka szyjki macicy, w tym szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i kontrola jakości wykonywanych badań. Opracowanie: KRIR


62 PW

N

a początku lipca 2016 roku Komisja Europejska formalnie zaproponowała państwom członkowskim podpisanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA). Po podpisaniu przez kraje członkowskie i przegłosowaniu jej przez Parlament Europejski, będzie ona mogła wejść tymczasowo w życie. Komisja Europejska wyraża stanowisko, że CETA z prawnego punktu widzenia jest porozumieniem dotyczącym polityki handlowej UE, a więc zgodnie z Traktatem Lizbońskim leżącej w kompetencjach Komisji Europejskiej. Zaproponowała jednak, by ratyfikowano ją jako umowę typu mieszanego, by „pokazać państwom członkowskim, że to one podejmują decyzje polityczne w tej sprawie”. Jednak, by umowa weszła w życie wcześniej, wystarczą podpisy ministrów odpowiedzialnych za sprawy handlu międzynarodowego państw członkowskich w Radzie UE oraz zgoda Parlamentu Europejskiego. KE ma nadzieję, że stanie się to do szczytu UE–Kanada, który odbędzie się 27 października 2016 r. Nieformalne spotkanie ministrów ds. handlu międzynarodowego odbyło się 22–23 września w Bratysławie, gdzie wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, przedstawił stanowisko Polski podczas spotkania ministrów handlu w ramach Rady Unii Europejskiej.

Sprzeciw samorządu rolniczego wobec umowy Samorząd rolniczy stanowczo sprzeciwia się zarówno takiemu podejściu KE, jak i podpisaniu tej umowy. Zarząd KRIR uważa, że polski rząd nie może przychylić się do propozycji Komisji Europejskiej, zakładającej wejście w życie umowy przed ratyfikacją przez parlamenty

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Samorząd rolniczy o CETA krajowe, dlatego apeluje do posłów RP o jak najszybsze uchwalenie rezolucji Sejmu wzywającej Rząd RP do przedstawienia negatywnego stanowiska. Zdaniem samorządu rolniczego, umowa CETA jest formą zabezpieczenia dla amerykańskich firm w razie niepowodzenia negocjacji umowy TTIP. Jak wskazują eksperci, zakres i treść CETA w wielu miejscach przypomina umowę TTIP. Ponadto, wiele amerykańskich praktyk powszechnie stosowanych jest w Kanadzie. Umowa CETA ma znieść 98 proc. barier celnych między UE a Kanadą, w tym 90 proc. barier na produkty rolne i doprowadzić do wzajemnego otwarcia rynków. Wyjątki w liberalizacji rynku rolnego dotyczą m.in. mięsa wołowego, wieprzowiny, drobiu i serów, na które ustalono kwoty.

Odmienny model rolnictwa

Kanadyjski model rolnictwa to głównie gospodarstwa wysokotowarowe, przemysłowe, który znacznie różni się od modelu europejskiego, gdzie dominują gospodarstwa rodzinne. Wejście w życie CETA doprowadzi do zanikania małych gospodarstw rodzinnych, co najdotkliwiej odczują państwa, w których gospodarstwa rodzinne stanowią podstawę rolnictwa. Znacznie różnią się także koszty energii – bardzo ważnego czyn-

nika przy produkcji rolnej, które w Kanadzie są o wiele niższe. W Kanadzie obowiązują mniej rygorystyczne normy dotyczące dobrostanu zwierząt, niż te stosowane w UE. Nadzór nad producentami mięsa jest znikomy, w przeciwieństwie do rynkowej presji na prowadzenie hodowli możliwie najniższym kosztem. Przyjęcie CETA umożliwiłoby Kanadzie eksport mięsa podchodzącego od zwierząt hodowanych w takich warunkach, wobec czego polscy producenci musieliby rywalizować z wytwórcami stosującymi mniej kosztowne praktyki. Ponadto, w Kanadzie obowiązują odmienne dopuszczalne poziomy pestycydów. Komisja Europejska zakazała stosowania niektórych substancji czynnych z grupy neonikotynoidów, które w Kanadzie są dopuszczone do stosowania. Zakaz stosowania neonikotynoidów to wzrost kosztów produkcji (konieczność stosowania większej liczby zabiegów i ŚOR) i mniejsza konkurencyjność polskich producentów rzepaku względem rynku kanadyjskiego, a także unijnego, ze względu na wprowadzenie przez niektóre kraje UE czasowych zezwoleń na stosowanie neonikotynoidów w rzepaku.

Uzasadnione obawy

Obawy samorządu rolniczego wzbudza też fakt, że Kanada jest jednym z trzech największych producentów żywności zmodyfikowanej genetycznie na świecie. Nie jest też wymagane obowiązkowe oznakowanie pozwalające na rozpoznanie takiej żywności, które obowiązuje w UE. Szczegól-

Leki na rynku pozaaptecznym

W

odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra zdrowia oraz przewodniczących sejmowych i senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Zdrowia w sprawie planowanego ograniczenia liczby leków i dawek dostępnych na rynku pozaaptecznym, minister zdrowia przekazał informacje, że w resorcie zdrowia obecnie trwają prace mające na celu zmianę przepisów rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie: ■■ kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, ■■wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, ■■ kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza-

październik 2016 NR 10

aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych. Poinformowano, że aktualnie prowadzone są prace koncepcyjne, więc nie można jeszcze wskazać szczegółów proponowanych zmian oraz trudno określić termin wprowadzenia przedmiotowych regulacji. Należy podkreślić, że duży wpływ na kierunek podejmowanych decyzji ma obecnie funkcjonujący rynek suplementów diety, który w dużym stopniu zmienił rynek leków OTC. Na przestrzeni ostatnich lat wiele produktów będących niegdyś lekami, obecnie pod nieco zmienioną nazwą funkcjonuje jako suplementy diety albo wyroby medyczne. A obrót tymi produktami w sprzedaży pozaaptecznej nie jest w żaden sposób ograniczany przepisami prawa farmaceutyczne-

go. Regulowany jest on normami określonymi dla produktów spożywczych. Ponadto poinformowano, że podczas prowadzonych obecnie wstępnych prac koncepcyjnych brane są pod uwagę bardzo różne propozycje, takie jak na przykład objęcia placówek obrotu pozaaptecznego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, propozycja ograniczenia ilości leków w obrocie pozaaptecznym oraz propozycja zezwolenia na obrót wyłącznie małymi opakowaniami leków do doraźnego stosowania. Przekazano, że do rozważenia pozostaje też kwestia kontroli prawidłowości sposobu przechowywania leków w punktach obrotu pozaaptecznego. Wszystkie leki w Charakterystykach Produktów Leczniczych mają określone optymalne warunki przechowywania. W zależności od leku wymagania takie mogą dotyczyć tem-

ne obawy polskich rolników budzi uprawa i sprzedaż genetycznie zmodyfikowanych jabłek w Kanadzie. Umowa CETA pozwoli na zwiększenie eksportu jabłek do Europy, co uderzy głównie w Polskę, gdzie produkcja jabłek jest największa w UE. W Kanadzie obowiązuje także 15 wykazów dozwolonych dodatków do żywności, które mogą być umieszczane na etykiecie jako nazwa zwyczajowa zastosowanego środka barwiącego (np. barwnik spożywczy zamiast zieleń trwała FCF), których stosowanie w UE jest ograniczone, a w niektórych państwach zakazane. Unijne wymogi dotyczące etykietowania są bardziej restrykcyjne niż te obowiązujące w Kanadzie. Zróżnicowane podejścia do wielu kwestii dotyczących rolnictwa będzie wymuszało współpracę w zakresie regulacji prawnych, co uniemożliwi przestrzeganie wysokich norm UE i osłabi je dla celów komercyjnych. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, będącej krajowym reprezentantem wszystkich rolników uważa, że Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) spowoduje zniszczenie rolnictwa w Polsce i w Europie, a co za tym idzie, ogromne negatywne skutki ekonomiczne dla Polski. Bezpieczeństwo żywnościowe i obronne są głównym obowiązkiem państwa. Powyższe stanowisko zostało przekazane ministrowi rozwoju oraz ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, a także przesłane posłom na Sejm RP. Opracowanie: KRIR peratury, wilgotności, dostępu do światła itp. Warunki te są określane w trakcie prowadzonych badań w ramach procesu dopuszczania leku do obrotu. Wiele leków może być przechowywane w warunkach pokojowych, ale są też takie, które wymagają precyzyjnie określonych warunków. Leki przechowywane w warunkach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego nie mogą stanowić przedmiotu obrotu ze względu na możliwość powstania różnego rodzaju zmian o charakterze chemicznym lub fizycznym. Resort poinformował także, że po przeanalizowaniu wszystkich propozycji i stanowisk przedstawionych w Resorcie, zostanie sporządzony projekt zmian w postaci projektów zmieniających przedmiotowe rozporządzenia Ministra Zdrowia. Projekty te zostaną przedłożone do uzgodnień międzyresortowych, społecznych i konsultacji publicznych z możliwością zgłaszania uwag, które również zostaną rozpatrzone. Opracowanie: KRIR


październik 2016 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

63

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13.09.2016 r. – Sejm RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i przetwórstwa owocowo-warzywnego – referuje sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski; ■■rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469) – referuje przewodniczący podkomisji poseł Kazimierz Gołojuch; ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu monitoringu zjawiska suszy rolniczej - przedstawia sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski.

14.09.2016 r. – Sejm RP

■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791) – uzasadnia sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

20.09.2016 r. – Senat RP

■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020.

21.09.2016 r. – Sejm RP

■■informacja na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP – przedstawiają: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej Jerzy Plewa; ■■rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 832).

22.09.2016 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 832 i 865); ■■informacja Ministrów: Energii oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca sprzedaży słomy przez rolników na cele energetyczne i jej wpływu na żyzność i urodzajność gleby – referują: sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski, naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w ME Mariusz Radziszewski; ■■rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego pro-

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: ■■projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej; ■■projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; ■■poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt; ■■poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych;

■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie in-

jektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790).

22.09.2016 r. – Senat RP

■■rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 281, druki sejmowe nr 832, 865 i 865-A).

23.09.2016 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie uchwał y Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 872).

04.10.2016 r. – Sejm RP

■■pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 850) - uzasadnia poseł Robert Telus; ■■pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 775) – uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski; ■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792) – uzasadnia sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki.

westycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (UD140); ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związku hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2016 r.; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2016 r.; ■■projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2016 r.;

05.10.2016 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794); ■■informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi – przedstawia podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zawadzki;

06.10.2016 r. – Sejm RP

■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 879) – uzasadnia podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Opracowanie: KRIR

■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2016 r.; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2016 r.; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki Jednolitej Płatności Obszarowej za 2016 r.; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2016 r.; ■■ projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■■ projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. Opracowanie: KRIR


64 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

październik 2016 NR 10

Piknik Mleczny 25 września 2016 r. w oddziale Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym odbył się Piknik Mleczny sfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Mleka. Celem Pikniku było promowanie wśród konsumentów spożycia mleka i jego przetworów poprzez zwiększenie udziału spożycia nabiału w codziennej diecie.

P

odczas Pikniku Mlecznego zorganizowano stoisko do prezentacji i degustacji mleka i produktów mlecznych oraz stoisko informacyjne. Odwiedzającym do degustacji przygotowano m.in. mleko, masło, maślankę, różne gatunki sera, jogurty naturalne i owocowe, chłodnik, pierogi, naleśniki i kluski z serem Na stoisku informacyjnym można było otrzymać materiały informacyjno-promocyjne, ulotki i broszury. Podczas Pikniku Mlecznego zostały przeprowadzone również konkursy. Wielkim zainteresowaniem cieszył się konkurs dla dzieci w ogródku plastycznym o tematyce zachęcającej do spożycia mleka i pokarmów mlecznych. Młodzież i osoby dorosłe brali udział w konkursach

Z

na scenie. Był to quiz wiedzy o wartości odżywczej mleka i jego przetworów oraz o zwierzętach, od których pozyskuje się mleko. Ponadto można było zaprezentować swoje umiejętności kulinarne w konkursie „Najsmaczniejszy deser mleczny”. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, a przygotowane potrawy do degustacji pozwalały konsumentom na poznanie ciekawych smaków, niedocenianych często potraw z udziałem mleka. Opracowanie: KRIR

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

arząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników 14 października 2016 roku podpisał umowę na usługi grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków rodzin świadczeniodawców Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników na ubezpieczyciela wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowa ubezpieczenia obowiązuje od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 roku. Ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków są objęci członkowie rodzin rolników, tj. dzieci w wieku do dnia ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujące, że rodzic

lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym. Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A w dniu 24 stycznia 2016 r. Zgłoszenia w celu przeprowadzania procesu likwidacji szkód będą przyjmowały dwie placówki ubezpieczyciela: ■■Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa ■■Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Centrala, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Zgłaszania szkód do ubezpieczyciela można dokonywać: ■■drogą elektroniczną pod adresem e-mail: szkody@ergohestia.pl ■■telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555 lub

■■do Centrum alarmowego Assistance – czynnego 24 h – tel. 22 522 29 90; 22 232 29 90 W przypadku pytań, wątpliwości, korespondencji, zgłoszeń, należy posługiwać się numerem polisy 436000109472. W zakres polisy wchodzą świadczenia obligatoryjne z tytułu m.in.: ■■ śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu, z tytułu wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku; ■■ śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego lub śmierci jednego lub obojga rodziców dziecka w następstwie NNW (z włączeniem zawału serca i udaru mózgu); ■■ za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu; ■■ jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu; ■■ świadczenie z tytułu porażenia prądem lub piorunem, z tytułu oparzeń, odmrożenia;

■■ z tytułu nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc.; ■■ świadczenie z tytułu pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta, w tym psa; ■■ świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby; ■■ zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku; ■■ zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku; ■■ zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych; ■■ świadczenie z tytułu poważnego zachorowania; ■■ świadczenie z tytułu operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku; ■■ świadczenia fakultatywne: 1) usługi assistance, 2) świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy, 3) świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego wrodzonej wady. Opracowanie: KRUS


październik 2016 NR 10

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

Jak uzyskać refundację? Trwa nabór wniosków! Od 30 września do 31 października 2016 r. w Centrali ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Skorzystaj z refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych! Od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w oddziałach terenowych ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Refundacji podlegają koszty: - uzyskania certyfikatu, - składki na rzecz grupy producentów, - zakupu specjalistycznych publikacji, - pułapek feromonowych, barwnych i lepowych.

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca” W I kwartale 2017 r. jest planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej do projektów mających na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Działanie promuje współpracę w zakresie funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Grupy operacyjne na rzecz innowacji muszą być utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty łączące sektor nauki z branżą rolno-spożywczą.

Więcej informacji na stronie www.arr.gov.pl/prow-2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Agencję Rynku Rolnego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020.

65


66 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosła 12,5 dt/ha. Od 20 sierpnia 2016 r. jest on stały i wyliczany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

C

zynsz dzierżawny od nowo zawieranych umów rośnie systematycznie od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosła 12,5 dt/ha. Czynsz ten ustalono na podstawie ponad 7 tys. zawartych umów dzierżawy i wydzierżawionych ponad 50 tys. ha. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że za hektar ziemi w skali roku dzierżawca zapłaci czynsz w wysokości ok. 840 zł (przy założeniu średniej ceny 67 zł za dt pszenicy). Najwyższe czynsze uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (30,6 dt/ha), mazowieckim (24,9 dt/ha), opolskim (22,9 dt/ha) i wielkopolskim (21,8 dt/ha).

Ustalanie czynszu dzierżawnego TABELE STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO OD UŻYTKÓW ROLNYCH I. Wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów ornych (dt pszenicy/ha), w zależności od klasy gruntów ornych i okręgu podatkowego: Okręg podatkowy

Klasy gruntów ornych I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

I

11,1

10,3

9,4

7,7

6,3

4,6

2,0

II

10,3

9,4

8,6

7,1

5,7

4,3

1,7

III

9,4

8,6

8,0

6,6

5,1

3,7

1,4

IV

8,3

7,7

7,1

5,7

4,6

3,4

1,1

II. Wysokość czynszu dzierżawnego dla trwałych użytków zielonych (dt pszenicy/ha), w zależności od klasy trwałych użytków zielonych i okręgu podatkowego: Okręg podatkowy

Klasy trwałych użytków zielonych I

II

III

IV

I

10,0

II

9,1

III IV

V

8,3

7,1

4,3

1,1

7,7

6,6

4,0

1,1

8,3

7,1

6,0

3,4

0,9

7,7

6,3

5,4

3,1

0,9

Objaśnienia: 1. Zaliczenie do okręgu podatkowego następuje zgodnie z przepisami o podatku rolnym. 2. Rodzaj i klasę użytków rolnych ustala się według danych z ewidencji gruntów i budynków.

Wysokość czynszu dzierżawnego w I półroczu 2016 r. w dt/ha

Biorąc pod uwagę najwyższe stawki czynszu dzierżawnego oznacza to, że dzierżawca zapłaci za hektar ziemi ok. 2000 zł rocznie. Dla porównania warto zaznaczyć, że w 2015 r. rolnicy kupowali grunty z Zasobu, płacąc średnio za 1 ha 29 500 zł. Co w konsekwencji oznaczało zadłużanie się ponad miarę. Najniższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwach: łódzkim (6,0 dt/ha), podlaskim (6,9 dt/ha), lubuskim (7,4 dt/ha) i zachodniopomorskim (7,8 dt/ha). Najwyższy średni czynsz dotyczył działek w grupie obszarowej od 100 do 300 ha i wyniósł

październik 2016 NR 10

22,8 dt/ha, a najniższy w grupie obszarowej do 1 ha – 9,4 dt/ha. Przeciętny czynsz za grunty rolne dla wszystkich 59 tys. trwających umów dzierżawy na koniec czerwca 2016 r. wyniósł nieco ponad 4,6 dt/ha pszenicy. Podsumowując, długoletnie dzierżawy gruntów (a takie umowy zawiera z rolnikami Agencja Nieruchomości Rolnych) są ekonomicznie korzystniejsze niż kosztowny zakup gruntów. Umożliwiają planowanie produkcji, uprawniają do dopłat obszarowych, a zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na modernizację gospodarstw.

Aby ustabilizować stawki czynszu, zapobiec ich skokowemu wzrostowi oraz dać szansę dzierżawy wszystkim rolnikom, a nie tylko najbogatszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 1.08.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1186) w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie czynsz dzierżawny jest stały i nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej i mogło zostać

wprowadzone w życie dzięki zmianom, jakie zostały uchwalone ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecnie, na mocy ustawy i w oparciu o ww. rozporządzenie, czynsz dzierżawny ustalany jest w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy. W praktyce czynsz ten różnił się będzie w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz ich położenia. Wielkości czynszu dzierżawnego za jeden hektar gruntu w danej klasie, położonego w określonym okręgu podatkowym, zostały w sposób przejrzysty zaprezentowane w Tabeli stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia. Poza zasadami naliczania czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, w rozporządzeniu określono również zasady ustalania czynszu od innych składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy m.in. od budynków, budowli i urządzeń z nimi związanych. Wyliczony zgodnie z rozporządzeniem czynsz dzierżawny będzie stanowił zarówno wartość czynszu dzierżawnego jaki przyszły dzierżawca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowanego będzie zobowiązany płacić (czynsz w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi jednego z kryteriów do oceny oferty), jak i czynsz wywoławczy do licytacji w przetargach. Ponadto, tak ustalony czynsz będzie stanowił czynsz do porównań przy przedłużaniu umowy dzierżawy. W przypadku, gdy czynsz dzierżawny, jaki obowiązywał dotychczas (czyli przed przystąpieniem do analizy czynszu dzierżawnego przy przedłużeniu okresu trwania umowy dzierżawy) będzie wyższy aniżeli wyliczony według rozporządzenia – to pozostanie on na poziomie dotychczasowym (obowiązującym przed przedłużeniem). Takie podejście do ustalenia czynszu dzierżawnego przy przedłużaniu okresu trwania dzierżawy wynika wprost z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dodatkową korzyścią z wejścia w życie ww. rozporządzenia jest pełna transparentność w jego ustalaniu. Ogólna dostępność ww. aktu sprawia, że każdy zainteresowany zarówno nową dzierżawą, jak i przedłużeniem okresu trwania dzierżawy już istniejącej może samodzielnie dokonać wyliczenia czynszu w oparciu o zasady wskazane w ww. rozporządzeniu. Dzięki temu dzierżawca znając warunki ewentualnej dalszej dzierżawy może z mniejszym ryzykiem planować przedsięwzięcia gospodarcze z wykorzystaniem potencjału gruntu objętego umową dzierżawy. Biuro Rzecznika Prasowego

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2016  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement