Page 1

44 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2014 NR 12

NR 1 (103) styczeń 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H 55. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

Czytaj na stronie 45

Komisja Europejska zatwierdziła PROW 2014–2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej

W dniach 16–18 grudnia 2014 r. Krajowa Czytaj na stronie 45 Rada Izb Rolniczych zorganizowała trzy seminaria pn. „PrzyWsparcie szłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego dla upraw winorośli Czytaj na stronie 46 filaru rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020”. Seminaria Samorząd rolniczy odbyły się w Falentach opiniuje Prawo łowieckie k. Warszawy, Małej Wsi Czytaj na stronie 46 i Wyszogrodzie. Wzięło w nich udział 150 osób.

Przekroczenie kwoty mlecznej

Czytaj na stronie 46

Problem motocrossu na terenach rolniczych

Czytaj na stronie 47

ARiMR zbada problem procedur odraczania spłat kredytów

Czytaj na stronie 47

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytaj na stronie 48

Kryzys na rynku wieprzowiny

C

elem seminariów było zgromadzenie, a następnie efektywne przekazywanie informacji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające ocenę i umożliwienie przepływu informacji w zakresie wyników realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, zarówno do roku 2013, jak również informacje nt. założeń WPR od roku 2014, a w szczególności, skupiające się na II filarze WPR – dotyczącym polityki rozwoju obszarów wiejskich. W seminariach udział wzięli rolnicy, osoby reprezentujące krajowe podmioty i instytucje działające na rzecz rolników na obszarach wiejskich, w tym: izby rolnicze. W seminariach udział wzięło 150 osób. Program wykładów teoretycznych obejmował: WPR – podstawowe założenia, zasady, cele i funkcjonowanie, WPR kiedyś i dziś oraz polskie dokumenty programowe dla wsi i rolnictwa. Każdy uczestnik otrzymał broszurę, która zawierała treść programu seminariów.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość dowiedzieć się nie tylko czym jest Wspólna Polityka Rolna, jaką rolę odegrała w dotychczasowym rolnictwie, jakie korzyści przyniosła i przynosi rolnikom oraz obszarom wiejskim, jaką rolę spełnia w jego rozwoju, ale również mieli możliwość aktywnej dyskusji nt. nowego programowania WPR 2014–2020. Uczestnikom seminariów przekazane zostało znaczenie

i zasadność istnienia Wspólnej Polityki Rolnej, zaprezentowano cele WPR pozwalające na poprawę sytuacji w rolnictwie, na

obszarach wiejskich, bytu rolników oraz ich rodzin. W ramach programu projektu przedstawiono założenia w zakresie

WPR po 2014 roku, prezentujące nowe działania stanowiące odpowiedź na nowe wyzwania stawiane przez obecne czasy, potrzeby oraz możliwości. Prezentacje dały możliwość szerszego spojrzenia na poruszane kwestie, lepszego jego zrozumienia, a w przyszłości praktyczne wykorzystanie wiedzy, w tym na skorzystanie z finansowych możliwości WPR. Wielu zainteresowanych rolników skorzystało z możliwości porad na miejscu, aktywnie uczestniczyła w dyskusji, zadając pytania na najbardziej nurtujące i skomplikowane kwestie. Opracowanie: KRIR

Czytaj na stronie 49

Zima w gospodarstwie rolnym

Czytaj na stronie 50

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


styczeń 2015 NR 1

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

45

55. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej W dniach 11–12 grudnia 2014 r. w Hlohovcu w Republice Czeskiej odbyło się 55. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz członek zarządu KRIR Robert Nowak.

P

rzedstawiciele izb tradycyjnie omówili aktualną sytuację na rynku rolno-żywnościowym w swoich krajach. Przedstawiciele każdej delegacji zauważyli, że rolnicy i podmioty przemysłu spożywczego musieli stawić czoła bezpośredniej i pośredniej presji w związku z wprowadzeniem zakazu przywozu niektórych towarów rolnych i żywności z Ue do Federacji rosyjskiej. Uczestnicy spotkanie stwierdzili, że szanują decyzję polityczną Ue odnośnie nałożenia sankcji na rosję, ale jednocześnie domagają się skutecznych rozwiązań problemów wynikających ze skutków rosyjskiego embarga. Widoczny jest ciągły i znaczny spadek cen owoców i warzyw, dla których, niestety, nie ma nowych rynków zbytu, poza rynkiem wewnętrznym. doprowadziło to do nadwyżki na rynku tych produktów, co z kolei spowodowało gwałtowny spadek cen. biorąc pod uwagę rosną-

ce znaczenie owoców i warzyw dla gospodarki obszarów wiejskich oraz konieczność podtrzymania pewnego współczynnika samowystarczalności, nawet w czasach zawirowań na rynku, wsparcie dla upraw owoców i warzyw strefy umiarkowanej klimatu powinno być postrzegane jako priorytet rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. jednocześnie Ue powinna przyjąć niezbędne środki, aby pomóc producentom przetrwać podobne ekstremalne zakłócenia na rynku. W opinii przedstawicieli izb rolniczych grupy V4 produkcja zwierzęca także znajduje się w trudnej sytuacji. niemiecki i duński rynek wieprzowiny, które decydują o cenie w regionie, notują spadek od 30. tygodnia tego roku spowodowany nadprodukcją. Ponadto, import wieprzowiny z Ue do rosji został zawieszony od stycznia 2014 r. ze względów weterynaryjnych. W związku z tym, uczestnicy 55. posiedzenia wzywają rządy V-4 do

podjęcia niezbędnych środków, aby zapobiec dalszemu spadkowi hodowli trzody chlewnej (tradycyjnego sektora w naszych krajach, cieszącego się dobrą passą). sytuacja producentów mleka jest dość ciężka. już od kilku miesięcy, rolnicy osiągają tylko minimalny uzysk. spowodowane jest to gwałtownym spadkiem cen mleka na rynku pod wpływem obu światowych czynników i przewidywanym wygaśnięciem systemu kwot mlecznych. W tej trudnej sytuacji, komisja europejska powinna przedstawić propozycję zachowania systemu kwot mlecznych kontyngentu odnośnie sytuacji na rynku, w celu zapewnienia konkurencyjności sektora mleczarskiego Ue na światowym rynku i co ważniejsze, zapewniania przetrwania producen-

tów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji gospodarczej, nie z własnej winy. Uczestnicy spotkania omówili również realizację Wspólnej Polityki rolnej na poziomach narodowych w krajach V4 i wymienili się informacjami na temat krajowych ram Programów rozwoju obszarów Wiejskich, ich celów i środków. Przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej wyrazili zaniepokojenie w związku z powolnym procesem informowania na poziomie Ue, co zagraża rozwijaniu samych programów. obecna trudna sytuacja zatwierdzenia programów powoduje niepewność w rolnictwie i przemyśle przetwórstwa żywności i co więcej, utrudnia planowanie przyszłego finansowania i inwestycji w tych branżach.

W ramach kolejnego punktu spotkania, przedstawiciele izb rolniczych krajów V-4 przedstawili informacje na temat ubezpieczenia upraw przed tzw. nieubezpieczalnym ryzykiem. W związku z coraz częściej występującymi ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, takimi jak uporczywe susze lub ulewne deszcze powodujące lokalne powodzie, które mają być jeszcze częstsze według aktualnych prognoz rozwoju klimatu, przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej zachęcają komisję europejską do wzięcia pod uwagę ubezpieczenia od „nieubezpieczalnego ryzyka” jako jednego ze środków łagodzenia skutków zmian klimatu, w perspektywie krótko- i długoterminowej. W perspektywie długoterminowej, rolnicy powinni być zachęcani do korzystania z najnowszych badań rozwojowych w takich dziedzinach jak hodowla roślin lub nauka o glebach, wykorzystujących instrumenty w ramach WPr. spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu. Opracowanie: KRIR

Komisja Europejska zatwierdziła PROW 2014–2020

k

omisja europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 r. pierwsze trzy spośród 118 Programów rozwoju obszarów Wiejskich (ProW) mających na celu poprawę konkurencyjności rolnictwa Ue, ochronę krajobrazu i klimatu, a także umacnianie struktury gospodarczej i społecznej społeczności wiejskich w okresie do roku 2020. 118 wieloletnich programów działających na szczeblu krajowym lub regionalnym otrzymuje wsparcie Ue za pośrednictwem europejskiego Funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich (eFrroW) – są to środki w wysokości 95,6 mld euro na lata 2014–2020. dodatkowe finansowanie pochodzi ze źródeł krajowych, regionalnych i prywatnych. 12 grudnia przyjęto programy danii, Polski i austrii. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan powiedział:

■ „europejskie obszary wiejskie – dzięki sektorowi rolnemu i wielu innym rodzajom działalności gospodarczej – za-

pewniają nam miejsca pracy, możliwości wypoczynku i rekreacji, piękno przyrody i miejsca, w których przyjemnie żyje się i pracuje. Trzeba je jednak wspierać, by uwolnić ich pełny potencjał. Właśnie takie wsparcie ma na celu kolejna generacja Programów rozwoju obszarów Wiejskich. zatwierdziliśmy pierwsze 3 programy, a kolejne 6 zostało zatwierdzonych w kolejnym tygodniu. obejmują one około 22% wydatków na rozwój obszarów wiejskich z budżetu Ue. szacujemy, że programy obejmujące blisko jedną trzecią finansowania zostaną rozliczone przed Wielkanocą. ■ jednym z największych atutów naszej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich jest wyodrębnienie sześciu głównych priorytetów, jednak to poszczególne państwa członkowskie lub regiony opracują programy, które odpowiadają ich sytuacji. dobre przykłady

widzimy już dziś: polski program zakłada utworzenie ponad 22 tys. miejsc pracy, pomoc inwestycyjną dla około 200 tys. gospodarstw i ustanowienie około 1800 grup producentów. ■ jak już mogłem zaobserwować w mojej rodzinnej irlandii, nowoczesny i dynamiczny sektor rolnictwa może stanowić siłę napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Programy rozwoju obszarów Wiejskich wspierane z funduszy Ue są dla państw członkowskich właściwym instrumentem, aby uwolnić ten potencjał”. rozwój obszarów wiejskich stanowi tzw. drugi filar Wspólnej Polityki rolnej, zapewniając państwom członkowskim unijne środki finansowe do celów zarządzania na poziomie krajowym lub regionalnym w ramach wieloletnich, współfinansowanych programów. Przewiduje się, że we wszystkich 28 pań-

stwach członkowskich powstanie w sumie 118 programów. nowe rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 dotyczy sześciu priorytetów gospodarczych, środowiskowych i społecznych, programy zaś zawierają jasne cele określające zamierzenia, które należy zrealizować. Ponadto, w celu lepszej koordynacji działań i zmaksymalizowania

synergii z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (esiF), z każdym państwem członkowskim uzgodniono umowę o partnerstwie, w której określono ogólną strategię w odniesieniu do finansowanych przez Ue inwestycji strukturalnych. Opracowanie: KRIR Źródło: KE

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie krajowej rady izb rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika rolniczego”. artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy krajowej rady izb rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


46 PW

styczeń 2015 NR 1

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Wsparcie dla upraw winorośli W odpowiedzi na pismo KRIR dotyczące możliwości wsparcia gospodarstw winiarskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z zapisami projektu PROW 2014–2020 wsparcie gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw winiarskich, będzie możliwe w ramach kilku instrumentów. Wparcie w działaniach PROW 2014–2020 W ramach poddziałania „modernizacja gospodarstw rolnych” pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Wsparcie będą mogły uzyskać gospodarstwa o określonej wielkości ekonomicznej, których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych (do 50% lub 60% w przypadku inwestycji zbiorowych lub realizowanych przez młodych rolników) i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych. koszty kwalifikowalne będą obejmowały:

n koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli; n koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku; n koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej; n koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności; n koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych

owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; n koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Także dla młodych lub małych W ramach ProW 2014–2020 przewiduje się także instrument wsparcia dla młodych rolników. Premie na rozwój gospodarstw młodych rolników, w wysokości 100 tys. zł, będą przyznawane osobom, które nie ukończyły 40. roku życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły gospodarstwa rolnego jako kierujący lub prowadzą gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Gospodarstwo młodego rolnika będzie musiało mieć określoną wielkość ekonomiczną oraz powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300 ha.

Samorząd rolniczy opiniuje Prawo łowieckie

o

dpowiadając na pismo ministerstwa Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 roku, powiadamiające o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, zarząd krajowej rady izb rolniczych przedstawił opinię do przedstawionego projektu ustawy. nowelizacja ustawy nie spełnia, de facto, w dalszym ciągu, zdaniem samorządu rolniczego, wytycznych Trybunału konstytucyjnego, które nakazują uwzględnienie praw własności właścicieli gruntów dzierżawionych, jako obwodów łowieckich. Przedstawione propozycje mają na celu zaledwie spełnienie wymogów Trybunału konstytucyjnego, najmniejszym kosztem i bez stabilnych rozwiązań na przyszłość. W podstawowej kwestii podnoszonej przez Trybunał konstytucyjny, co do braku udziału właścicieli nieruchomości w procedurze ustalania granic obwodów łowieckich powielono w zasadzie rozwiązania z projektu poselskiego. W zakresie wynagradzania właścicieli nieruchomości za ograniczanie prawa własności w związku z gospodarką łowiecką, projektodawca proponuje rozwiązania idące w kierunku zgodności z kodeksem cywilnym, jako odszko-

dowanie za utratę wartości i na wniosek. jednak w praktyce, tylko w nielicznych przypadkach będzie możliwe uzyskanie takiego odszkodowania ze względu na brak metodologii (sposobu ustalania obniżenia wartości nieruchomości), a także ze względu na ograniczenie do 2 lat okresu wnoszenia roszczenia (licząc od daty zatwierdzenia granic obwodu łowieckiego). Ważną zmianą jest delegacja dla ustalenia nowych zasad ustalania odszkodowań za szkody łowieckie, jednak wbrew zasadom procesu legislacyjnego nie dołączono projektu rozporządzenia w tej sprawie do projektu ustawy. Właśnie te rozwiązania dotyczące odszkodowań za szkody łowieckie zawarte w aktach delegowanych są bardzo istotne z punktu widzenia samorządu rolniczego i nie należy ich oddzielać od projektu ustawy. W ustawie proponuje się, aby przepisy wykonawcze, w tym nowe zasady ustalania odszkodowań za szkody łowieckie, weszły w życie dopiero do 2 lat od wejścia w życie omawianej ustawy, co nie znajduje uzasadnienia. szczegółowa opinia dostępna jest na stronie internetowej krir: www.krir.pl Opracowanie: KRIR

a

mniejsze gospodarstwa rolne będą mogły ubiegać się o pomoc w ramach działania „restrukturyzacja małych gospodarstw”, na realizację określonego projektu przedstawionego w biznesplanie. Pomoc będzie przyznawana w postaci premii w wysokości do 60 tys. zł. W okresie realizacji biznesplanu będzie musiał nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Przetwórstwo i marketing Ponadto w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)” została przewidziana pomoc w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Wsparcie będzie obejmowało również produkcję wina. beneficjentem poddziałania będą przedsiębiorcy, w tym grupy producentów rolnych, działający jako mikro- małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy (podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie), którzy realizować będą inwestycje związane z rozpoczęciem działalności przetwórczej. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów tema-

tycznych ogłaszanych przez Prezesa arimr. Proponowana maksymalna wysokość pomocy, możliwa do przyznania w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 złotych, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. W przypadku projektów realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, proponuje się, aby maksymalna kwota pomocy wynosiła 100 000 złotych, jednakże wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł. ze względu na to, że prace nad programem nie zostały zakończone, powyższe informacje mogą ulec zmianie. mrirW poinformowało, że zakończenie negocjacji z komisją europejską dokumentu programowego zdecyduje o ostatecznym kształcie ProW 2014–2020 i przepisów krajowych, w tym dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy m.in. dla ww. instrumentów. Projekt Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 z dnia 7 kwietnia 2014 roku zamieszczony jest na stronie internetowej mrirW. Opracowanie: KRIR

Przekroczenie kwoty mlecznej i możliwość zniesienia kar

gencja rynku rolnego poinformowała, że w miesiącach kwiecień – listopad 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 7,15 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego arr na dzień 31.12.2014 r.). stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 8 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 72,92%. natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 72,17%. W okresie iV – Xi 2014 r. ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 6,57% niż w tym samym okresie roku 2013/2014. W listopadzie 2014 r. do podmiotów skupujących dostarczono 811,9 mln kg mleka, tj. o 5,1% więcej niż przed rokiem. W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8%, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014. W związku z tym oraz mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia krajowej rady izb rolniczych, z uwagi na brak możliwości wypracowania konsensusu w Ue odnośnie polskiego wniosku w zakresie zniesienia kar za przekroczenie limitu produkcji mleka za 2014/2015 r., 19 grudnia 2014 r. zarząd krir zwrócił się do ministra rolnictwa i roz-

woju Wsi o przekazanie jednoznacznego stanowiska rządu rP w tej sprawie, czy są szanse na zmianę decyzji ke? jeżeli polski rząd nie widzi takiej możliwości, konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków informacyjnych wśród rolników. jednocześnie krajowa rada izb rolniczych wniosła o przyjęcie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, który zakłada zniesienie zasady dotyczącej potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5% kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia oraz zniesienie ustawowego zakazu zbycia oraz oddania w używanie całości lub części kwoty indywidualnej przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy – poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy. rynek mleczarski to specyficzny rynek regulowany poprzez system kwotowania skupu mleka obowiązujący we wszystkich krajach Unii europejskiej. komisja europejska zapowiedziała jednak zniesienie kwot od kwietnia 2015 r. czemu przeciwna była Polska, nie miała jednak wsparcia w innych krajach. W związku z tą decyzją, w ostatnich latach systemu kwotowania, niektórzy hodowcy bydła mlecznego zaczęli zwiększać produkcję. W opinii samorządu rolniczego, skoro likwidacja limitowania mleka jest przesądzona, to powinno się odejść od kar za przekraczanie kwot w tym roku. Opracowanie: KRIR


styczeń 2015 NR 1

PW

47

Problem motocrossu na terenach rolniczych

arząd krir w dniu 17 września 2014 r. zwrócił się do resortu infrastruktury i rozwoju, na wniosek dolnośląskiej izby rolniczej, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmiany prawa i ustalenia obowiązku rejestracji każdego pojazdu silnikowego w związku z problemem motocrossu na polach, łąkach i w lasach. W odpowiedzi na pismo zarządu krir, departament Transportu drogowego ministerstwa infrastruktury i rozwoju przedstawił swoje wyjaśnienia. stosownie do art. 71 ust. 1–2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) jednym z warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na drogach publicznych jest jego

r

ealizując wniosek z XV Posiedzenia krajowej rady izb rolniczych, które odbyło się 25 listopada 2014 r., zarząd krir w dniu 16 grudnia 2014 r. zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w kwestii problemu z dostępnością zakupu gruntów z zasobu anr dla młodych rolników.

rejestracja. obowiązkowi rejestracji i sprawdzenia spełnienia warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego podlega pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej, motorower i przyczepa. Przepis ten dotyczy również motocykli i pojazdów czterokołowych np. quadów, które są pojazdami samochodowymi w rozumieniu ww. ustawy. W kwestii poruszania się pojazdami poza drogami publicznymi należy wskazać, że stosownie do art. 8 ust. i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dz.U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), drogi (również w obszarach leśnych), parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg

nych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo. Wobec powyższych przepisów, młodzi rolnicy, którzy skorzystali z działania„Ułatwianie startu młodym rolnikom” i chcą zakupić lub powiększyć swoje gospodarstwo, nie mają możliwości skorzystania z pierwszeństwa

Zakup gruntów ANR przez młodych rolników W obecnym stanie prawnym dotyczącym pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z zasobu Własności rolnej skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. (dz.U.1991 nr 107 poz. 464) agencja nieruchomości rolnych, zgodnie z art. 29 pkt 3 b, może zastrzec m.in. że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (dz.U.2003 nr 64 poz. 592), po wejściu w życie nowelizacji w dniu 3 grudnia 2003 r., określiła definicję rolnika indywidualnego jako osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rol-

w nabyciu nieruchomości z zasobu Własności rolnej skarbu Państwa, ponieważ nie spełniają wymogów określonych w definicji rolnika indywidualnego w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (dz.U.2003 nr 64 poz. 592). Przepisy te wydają się niespójne z przepisami rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania„Ułatwianie startu młodym rolnikom”objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (dz. U. z 2007 roku nr 200, poz. 1443, z późn. zm.), gdzie premię dla młodego rolnika można przeznaczyć, m.in. na zakup ziemi. W związku z tym, zarząd krir zwrócił się do ministra z wnioskiem o zainicjowanie zmian legislacyjnych mających na celu stworzenie młodym rolnikom możliwości skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z zasobu Własności rolnej skarbu Państwa, zwłaszcza wobec bardzo dużego zainteresowania, jakim cieszą się kolejne nabory wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Opracowanie: KRIR

publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg, są drogami wewnętrznymi. Przepisy ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym stosuje się również na drogach wewnętrznych, zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. istotne jest, że przepisy art. 129c, 129e i 129f ustawy Prawo o ruchu drogowym nadają strażnikom leśnym i funkcjonariuszom straży Parku uprawnienia do kontroli kierujących pojazdami, niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania

się lub postoju pojazdów. Przy tym dla kierujących pojazdami, popełniających ww. wykroczenia, ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny lub karę nagany. również w przypadku niezachowania należytej ostrożności, poza drogami publicznymi, czym powoduje się zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby, kierujący pojazdem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności (art. 98 kodeksu wykroczeń). W ocenie ministerstwa infrastruktury i rozwoju istotą problemu nie jest kwestia oznakowania i rejestracji pojazdów, która rozwiązana jest w przepisach o ruchu drogowym w sposób zgodny z europejskimi procedurami systemu dopuszczania pojazdów do ruchu

drogowego. Przedstawiony problem dotyczy nagminnego i świadomego łamania istniejących przepisów oraz zakazów wjazdów na tereny leśne przez kierujących pojazdami, a kluczowe dla jego rozwiązania powinno być skuteczne wykorzystanie dotychczasowych uprawnień właściwych służb i wynikające z tego dla popełniających wykroczenia poczucie nieuchronności kary. Pomocne mogłyby być także działania edukujące społeczeństwo w zakresie korzystania z terenów leśnych lub parków narodowych, jak również konsekwencji nieprzestrzegania przepisów dotyczących tego korzystania, prowadzone przez właścicieli lub zarządców tych terenów. Opracowanie: KRIR

ARiMR zbada problem procedur odraczania spłat kredytów

r

ealizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia krajowej rady izb rolniczych, w dniu 19 grudnia 2014 r. zarząd krir zwrócił się do Prezesa arimr z wnioskiem o usprawnienie procedury w bankach w zakresie odraczania spłaty kredytów ze względu na trudną sytuację w rolnictwie, poprzez przekazanie przez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dokładnej informacji do banków o tym, że istnieje możliwość zawieszania i wydłużenia okresu spłaty rat zaciągniętych kredytów z dopłatami z budżetu z powodu m.in. embarga rosyjskiego w oparciu o obowiązujące przepisy. z informacji przekazanych przez członków krir wynika, że mniejsze banki spółdzielcze czekają na nowe wytyczne agencji i odsyłają rolników nie odraczając spłaty. należy również zwrócić uwagę, że cała procedura z tym związana jest bardzo uciążliwa dla obu stron, zarówno banku jak i rolnika, rolnik ma bowiem zrobić nowy biznesplan, z którego wynikałoby, że nie jest w stanie prawidłowo i terminowo dokonać spłaty kredytu. W odpowiedzi arimr poinformowała, że mając na uwadze przepisy rozporządzenia rady ministrów z dnia 30 września 2014 r., które wprowadziły pomoc w postaci zawieszenia spłaty kredytu na okres 2 lat oraz przejściowego finansowania przez arimr w tym okresie odsetek za kredytobiorcę, dokonano zmian w zasadach udzielania kredytów, a także zawarto z zainteresowanymi bankami aneksy do umów o współpracy. W świetle powyższego należy podkreślić, że od strony zasad stoso-

Fot. Archiwum

z

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

wania pomocy publicznej, wprowadzono wszystkie wymagane kwestie proceduralne. Przekazane bankom współpracującym zasady udzielania kredytów oraz umowy o współpracy nie przewidują żadnych dodatkowych wytycznych dotyczących wdrażania ww. przepisów, a w szczególności nie nakładają na zainteresowane pomocą podmioty obowiązku składania nowego planu przedsięwzięcia. jednocześnie należy mieć na względzie, że kredyty preferencyjne udzielane są ze środków własnych banków a dopłaty agencji do oprocentowania stanowią część należnego bankowi oprocentowania kredytu. W związku z powyższym, nie należy wykluczać, że banki analizując wniosek kredytobiorcy o zawieszenie spłaty oraz jego zdolność kredytową, opierając się na obowiązujących w nich regulaminach kredytowania, żądają przedkładania nowych planów przedsięwzięć, jednakże należy jeszcze raz podkreślić, że nie jest to wymóg stawiany przez agencję. arimr poinformowała również, że z uwagi na napływające informacje ze strony kredytobiorców oraz orga-

nizacji rolniczych, iż banki nie posiadają stosownej wiedzy na temat ww. rozwiązania, arimr zwróciła się do wszystkich central banków współpracujących o niezwłoczne podjęcie stosownych działań polegających na przekazaniu i rozpropagowaniu w podległych jednostkach informacji o istniejących możliwościach pomocy w obsłudze kredytów. obecnie na podstawie posiadanych przez arimr informacji nie można jednocześnie stwierdzić, czy mamy do czynienia z problemem ogólnopolskim, czy też kwestia ta dotyczy pojedynczych przypadków. W celu zidentyfikowania na czym polega problem, ze strony banków niezbędne jest określenie konkretnych przypadków. W związku z powyższym, agencja zwróciła się o kierowanie do arimr przypadków konkretnych banków, które mają problemy z zastosowaniem regulacji związanych z możliwością zawieszenia spłaty kredytu. agencja uważnie przeanalizuje informacje, jakie w tym względzie otrzyma i na tej podstawie podejmie stosowne działania. Opracowanie: KRIR


48 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 03.12.2014 r. – Sejm RP

■ rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 2919); ■ wspólne z komisją edukacji, nauki i młodzieży: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709) – kontynuacja.

04.12.2014 r. – Sejm RP

■ wspólne z komisją edukacji, nauki i młodzieży: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709) – kontynuacja.

05.12.2014 r. – Sejm RP

■ rozpatrzenie uchwały senatu rP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr 2985).

12.12.2014 r. – Senat RP

■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 782, druki sejmowe nr 2394 i 2885); ■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubez-

pieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014 (druk senacki nr 788, druki sejmowe nr 2905 i 2946).

16.12.2014 r. – Sejm RP

■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 2934); ■ wspólne z komisjami: administracji i cyfryzacji; spraw Wewnętrznych: „brak reakcji rządu na wniosek rolników oraz Wojewody Podlaskiego odnośnie wprowadzenia przez radę ministrów stanu klęski żywiołowej na wskazanych obszarach województwa podlaskiego w związku z afrykańskim pomorem świń i szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną oraz wypłaty należnych rekompensat dla rolników”;

16.12.2014 r. – Senat RP

■ zmiany ustawowe w obrocie ziemią w Polsce po 2016 roku; ■ model kontroli obrotu gruntami rolnymi w Polsce w świetle doświadczeń rolnictwa państw Unii europejskiej; ■ konstytucyjne wytyczne w zakresie ochrony gospodarstwa rodzinnego; ■ doświadczenia agencji nieruchomości rolnych w korzystaniu z prawa pierwokupu i wyku-

pu gruntów rolnych i wnioski na przyszłość.

17.12.2014 r. – Sejm RP

■ wspólne z komisją edukacji, nauki i młodzieży: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 2709 i 2980); ■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2919 i 2979).

18.12.2014 r. – Sejm RP

■ ponowne rozpatrzenie – w trybie art. 47 ust. 3 regulaminu sejmu - rządowego projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 2919); ■ rozpatrzenie projektu planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r.; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi o udziale w pracach rady ministrów Ue ds. rolnictwa i rybołówstwa w listopadzie 2014 r.; ■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat stanu prawnego dotyczącego możliwości wykonywania uboju rytualnego na terenie Polski, w związku z wyrokiem Tk z dnia

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw; ■ `Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „renty strukturalne” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozpor ządzenie rady ministrów w sprawie szc zegó łow ych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej Planem rozwoju obszarów Wiejskich; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi

w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby aujeszky’ego u świń; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o agencji rynku rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz prawo zamówień publicznych; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych; ■ Projekt rozporządzenia zastępującego rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi

10 grudnia 2014 r. (sygn. akt k52/13); ■ dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej; ■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie ii czytania do projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2919 i 3012).

18.12.2014 r. – Senat RP

■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

30.12.2014 r. – Senat RP

■ rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne; rybołówstwo; kasa rolniczego Ubezpieczenia społecznego; rezerwy celowe; budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa; agencji rynku rolnego; agencji nieruchomości rolnych wraz z planem finansowym zasobu Własności rolnej skarbu Państwa; centralnego ośrodka badania odmian roślin Uprawnych; Funduszu emerytalno-rentowego; Funduszu Prewencji i rehabilitacji; Funduszu administracyjnego; Polskiego klubu Wyścigów konnych; centrum doradztwa rolniczego w brwinowie (druk senacki nr 802, druki sejmowe nr 2772, 2978 i 2978-a); z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego; ■ Projekt założeń projektu ustawy o rewitalizacji; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla

styczeń 2015 NR 1 ■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 799, druki sejmowe nr: 2930, 2962 i 2962-a); ■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk senacki nr 800, druki sejmowe nr 2934 i 3007); ■ rozpatrzenie ustawy o rybołówstwie morskim (druk senacki nr 804, druki sejmowe nr 2919, 3012 i 3012-a); ■ rozpatrzenie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk senacki nr 805, druki sejmowe nr 2709, 2980 i 2980-a).

07.01.2015 r. – Senat RP

■ informacja Prezesa najwyższej izby kontroli o wynikach kontroli „nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt”.

09.01.2015 r. – Senat RP

■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu senatu do ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych; ■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu senatu do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw; ■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu senatu do ustawy o rybołówstwie morskim. Opracowanie: KRIR

paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw; ■ Projekt założeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów; ■ Projekt ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki rolnej; Opracowanie: KRIR


styczeń 2015 NR 1

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Kryzys na rynku wieprzowiny Zarząd KRIR z niepokojem obserwuje sytuację na rynku wieprzowiny. Przez wiele lat, na skutek wielu uwarunkowań, w tym m.in. wzrostu cen pasz, krajowa produkcja żywca wieprzowego znacząco spadła, powodując ujemny bilans w handlu produktów wieprzowych.

W

zględna stabilizacja cen żywca załamała się na początku 2014 r., po wykryciu na terenie naszego kraju afrykańskiego pomoru świń (asF), co stało się przyczyną wprowadzenia przez naszych odbiorców z krajów trzecich, w tym głównie Federacji rosyjskiej, embarga na żywiec, mięso wieprzowe i jego przetwory. samorząd rolniczy obserwuje od lipca 2014 r. stały spadek cen skupu, osiągający obecnie poziom z sytuacji kryzysowej ze stycznia i lutego, spowodowanej pierwszym przypadkiem wykrycia asF u dzików. W niektórych regionach kraju, cena żywca w punktach skupu osiąga poziom krytyczny poniżej 3,50 zł/kg. można przypuszczać, że będzie jeszcze niższa biorąc pod

uwagę, że skończyło się zwiększone zapotrzebowanie zakładów mięsnych związane z okresem świątecznym. Taki spadek cen nie pozwala na pokrycie kosztów chowu zwierząt i pozbawia wiele gospodarstw płynności finansowej. W najgorszej sytuacji są gospodarstwa specjalistyczne, które zaciągając kredyty dokonały w ostatnich latach budowy lub modernizacji chlewni i dla których produkcja trzody chlewnej jest jedynym lub podstawowym kierunkiem produkcji. ze względu na to, iż producenci trzody nie otrzymali żadnych rekompensat, samorząd rolniczy obawia się masowych protestów rolników, szczególnie z regionów, gdzie chów i hodowla jest najbardziej rozwinięta i skoncentrowana

Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają pracownicy jednostek doradztwa rolniczego

(woj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, łódzkie i pomorskie). regulacje unijne, w postaci dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny w przypadku polskich uwarunkowań, nie przynosiły i nie przyniosą wzrostu cen skupu na rynku krajowym. W przekonaniu zarządu krir, bez szybkiej i celowej interwencji ze strony państwa, katastrofa na rynku mięsa wieprzowego jest nieunikniona, a bankructwo i ewentualna likwidacja wielu gospodarstw towarowych, negatywnie też wpłynie na kondycję przemysłu mięsnego, paszowego oraz krajową produkcję zbóż. jako przedstawiciele samorządu rolniczego, w tym producentów trzody chlewnej, samorząd rolniczy uważa, iż niezbędne są szybkie i konkretne działania rządu mające na celu udzielenie wielopłaszczyznowej pomocy i wsparcia finansowego polskim producentom świń. biorąc pod uwagę napływające do krajowej rady izb rolniczych postulaty wojewódzkich izb rolniczych i organizacji rolniczych, zarząd

krir zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie niezwłocznie działań mających na celu:

■ natychmiastowe uruchomienie rekompensat, adekwatnych do strat poniesionych przez producentów rolnych spowodowanych embargiem wprowadzonym przez Federację rosyjską oraz wystąpieniem choroby asF, ■ niezwłoczne uruchomienie skupu na potrzeby rezerw materiałowych państwa przez agencję rezerw materiałowych na obszarze całego kraju, ■ szybkie wprowadzenie instrumentów umożliwiających przesunięcie spłat kredytów udzielanych przez banki z dopłatą arimr oraz kredytów uzupełniających zaciągniętych na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych, ■ umożliwienie prolongaty zobowiązań wobec agencji nieruchomości rolnych z tytułu zakupu lub dzierżawy nieruchomości rolnych, ■ zwiększenie przyznanego limitu litrów na hektar do zwrotu akcyzy od tzw. paliwa rolniczego,

PW

49

■ wprowadzenie do nowego ProW-u 2014–2020 wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni i ubojni przez grupy producentów rolnych, ■ przyspieszenie wypłacania dopłat bezpośrednich rolnikom producentom trzody chlewnej, którzy ponieśli straty z powodu niekorzystnej sytuacji rynkowej, ■ przyspieszenie prac nad nowelizacją przepisów o sprzedaży bezpośredniej, ■ wnioskowanie o udzielenie przez ministra Finansów subwencji budżetowych gminom, które umarzają podatki rolne producentom żywca wieprzowego, ■ zorganizowanie spotkania z przedstawicielami branży mięsnej w celu wyjaśnienia znacznych różnic cen u producenta i na półkach sklepowych. Przedstawiając powyższe, samorząd rolniczy oczekuje, iż minister rolnictwa podejmie działania, które poprawiłyby sytuację ekonomiczną producentów trzody chlewnej i zapobiegłyby skutkom obecnej sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny. Opracowanie: KRIR


50 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Wyobraźmy sobie sytuację z życia wziętą: planujemy okazjonalny uroczysty obiad i planujemy ponadto, że serwowane potrawy będą niebanalne i zaskakujące. Jakie menu przygotować? Poszukiwać przepisów na egzotyczne, czy jednak tradycyjne? A może i jedno, i drugie? Może przygotować coś, co po pierwszym kęsie jest zaskakujące, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste?

z

aczniemy od zagadki. zagadka będzie nietypowa, bo po pierwsze, ma dwa prawidłowe rozwiązania, a poza tym, jest banalnie prosta. zatem: jaki jest najpopularniejszy kotlet na polskich stołach? dwie poprawne odpowiedzi to: schabowy i mielony. Ten drugi wydaje się stwarzać więcej możliwości w poszukiwaniu niebanalnych smaków, więc podejmijmy rękawicę i przeanalizujmy, co można „wmielić” do mielonego. okazuje się, że opcji jest wiele, jak Polska długa i szeroka. Podstawą przepisu na mielone są trzy składniki: 1) mięso mielone wieprzowe, 2) cebula, 3) jajko; sól i pieprz jako dodatki. najważniejszym składnikiem jest, oczywiście, mięso, od którego zależy smak i wartość odżywcza potrawy. dobrze jest poświęcić czas, by znaleźć miejsce, gdzie można zakupić mięso świeże i najwyższej jakości.

Uroczystość, jak większość takich okazji, skupi członków rodziny o różnej czułości podniebienia i różnych wymaganiach smakowych. aby zaskoczyć wszystkich i każdego z osobna jako główną atrakcję uczty zaproponujmy... mielonego w trzech odsłonach: dla Panów, dla Pań i dla dzieci.

Mielone Party Dla Pań – z warzywami ■ mięso mielone wieprzowe – 600 g ■ papryka czerwona – 1 szt. ■ marchewka – 1 szt. ■ pietruszka – 1 szt. ■ czosnek – 2 ząbki ■ por – 1 szt. nieduży ■ natka pietruszki – 2 łyżki ■ kiełki z pszenicy – 5 łyżek ■ jajka – 2 szt. ■ sól do smaku

Dla Panów – na ostro

■ mięso mielone wieprzowe – 500 g ■ cebula – 1 szt. ■ czosnek – 2 ząbki ■ jajka – 2 szt. ■ bułka tarta – do zagęszczenia ■ pieczarki – 150 g ■ papryka czerwona, duża – 1 szt. ■ musztarda dijon – 1 łyżeczka ■ peperoni – 1 szt. ■ sól, pieprz świeżo mielony, rozmaryn

Pokrojoną cebulkę, pieczarki, czosnek i peperoni podsmażyć. dodać do mięsa wraz z pozostałymi składnikami, w tym paprykę pokrojoną w drobną kostkę. Uformowane kotleciki smażyć jak zwykle na preferowanym tłuszczu.

■ słodka papryka do smaku ■ majeranek ■ tłuszcz do smażenia startą na dużych oczkach marchewkę i pietruszkę, pokrojoną w kostkę paprykę oraz pokrojonego w półksiężyce pora poddusić na rozgrzanym tłuszczu. zimne połączyć z mieloną wieprzowiną i pozostałymi składnikami, doprawić przyprawami, wymieszać i smażyć jak zwykle.

Mielonego w trzech odsłonach można podawać z dowolnymi dodatkami. Tu też można zaproponować niebanalnie przygotowane ziemniaki czy warzywa. Pewne jest, że mielone party zaskoczy wszystkich, ale i zaspokoi wymogi nawet bardzo wymagających podniebień. aby atrakcjom nie było końca, po konsumpcji można ogłosić konkurs, kto najtrafniej odgadnie składniki kotleta dla Panów, Pań i dla dzieci. nagroda? zestaw mielonych w trzech odsłonach na wynos. Źródła przepisów: www.smaker.pl www.doradcasmaku.pl www.smakmojegodomu.blox.pl

styczeń 2015 NR 1 Dla dzieci – z jabłkiem

■ mięso mielone wieprzowe – 500 g ■ cebula – 1 szt. średnia ■ jajka – 2 szt. ■ jabłka – 2 szt. średnie ■ sucha bułka – 1 szt. ■ mleko i woda – ok. 1 szklanka pół na pół ■ sól ■ pieprz ■ tłuszcz do smażenia suchą bułkę moczyć w mieszaninie mleka i wody przez ok. 45 min. Wymieszać mięso, drobno pokrojoną cebulę, starte na grubych oczkach jabłka, wyciśniętą bułkę i jajka. Wyrobić, doprawić solą i pieprzem. Uformowane kotlety ewentualnie obtoczyć w bułce tartej. Usmażyć jak zwykle.

Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach projektu „Smaki Polskie – wieprzowina – polska tradycja”

Fundusz Składkowy USR Wraz z nadejściem pory jesienno-zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie występujących zaniedbań, które mogą doprowadzić do wypadku.

s

tatystyki krUs wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki. Przyczyn wystąpienia większości z nich inspektorzy prowadzący postępowania powypadkowe upatrywali w winie rolnika, tj. w nieodpowiedniej organizacji własnego miejsca pracy, w braku dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, w złym stanie nawierzch-

Zima w gospodarstwie rolnym

ni podwórzy i ciągów komunikacyjnych. liczną grupę przyczyn upadków stanowił również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabiny. Takie upadki kończyły się zwykle urazami kończyn dolnych i górnych. na zaistnienie warunków sprzyjających upadkom w gospodarstwach rolnych miały również wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące oblodzenie powierzchni, ale temu również można zaradzić.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku zimą należy: ■ zachować porządek na terenie własnego siedliska i pomieszczeń gospodarskich, uporządkować trakty komunikacyjne, aby uniknąć potknięć i poślizgnięć; ■ odśnieżać i posypywać piaskiem i popiołem drogi i przejścia w obejściu; ■ stosować właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki,

o podeszwie protektorowanej, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć; ■ zadbać o równe podłoże podwórza, wyrównać koleiny, utwardzić powierzchnię; ■ upewnić się, czy wszystkie otwory podłogowe posiadają pokrywy, ich powierzchnia powinna być równa z powierzchnią podłoża; ■ usunąć zbędne przedmioty z przejść i schodów w gospodarstwie rolnym; ■ oczyszczać obuwie z zabłocenia przed wejściem na szczeble drabin, na schodki ciągnika; ■ maszyny, które są użytkowane w gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, przyczep, na pomosty robocze; ■ sprawdzić stan techniczny pojazdów, drabiny, dokonać ich konserwacji. bezpieczna drabina to drabina o mocnych i właściwie zamocowanych szczeblach, zabezpieczona; ■ przed poślizgiem lub przechyłem (gumowe lub ostre zakoń-

czenia, zamontowane haki). kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75° i co najmniej 0,75 m nad powierzchnię wchodzenia; schody powinny być mocne, ze stopniami w okresie zimy zaopatrzonymi w maty antypoślizgowe, wyposażone w poręcze. W czasie zimy dobrze jest również dokonać przeglądu i konserwacji używanych maszyn i urządzeń. należy przygotować w związku z tym stanowisko naprawcze. Powinno ono być dobrze oświetlone, utwardzone, najlepiej gdyby było wybetonowane, z dostępem do energii elektrycznej, zaopatrzone w gniazda dostosowane do podłączenia zarówno sprężarek, czyli prądu trójfazowego, jak i elektronarzędzi, gdzie używany jest prąd dwufazowy. ekspert krUs Zbigniew Rapacki, główny specjalista w biurze Prewencji i rehabilitacji w centrali krUs zachęca do przeglądu podstawowych narzędzi, jak wiertarka, szlifierka kątowa. jak również, wyjaśnia ekspert, konserwację wszystkich maszyn powinno

zacząć się od dokładnego oczyszczania sprzętu z gleby i innych zanieczyszczeń zalegających na ich konstrukcji i podzespołach roboczych. – oczyszczoną maszynę należałoby poddać dokładnym oględzinom. sprawdzić i uzupełnić brakujące lub wymienić uszkodzone osłony ruchomych części i mechanizmów. Trzeba sprawdzić ogólny stan powłok malarskich, a ubytki na bieżąco uzupełnić po usunięciu ognisk korozji. należy posmarować wszystkie punkty, wybierając z nich zużyty smar tam zalegający. Trzeba przejrzeć wszystkie mechanizmy, oczyścić silnik, sprawdzić akumulator, a także układ jezdny, czyli stan opon, wysokość bieżnika. zachęcam też do wymiany oleju hydraulicznego w przekładniach, przewody hydrauliczne pozostawić na zimę bez ciśnienia. sprzęt w okresie zimowym powinien być przechowywany na utwardzonej nawierzchni, najlepiej pod zadaszeniem – radzi ekspert z krUs w audycji dla Polskiego radia. Opracowanie: KRIR na podstawie publikacji KRUS


styczeń 2015 NR 1

W

Polsce, w latach 90. XX wieku i w i połowie ubiegłej dekady, nastąpił intensywny rozwój hodowli bydła ras mięsnych, wśród których największym zainteresowaniem polskich hodowców cieszą się rasy: limousine, charolaise i hereford. Fakt ten, jak i specyfika hodowli bydła ras mięsnych – rasy odporne na warunki atmosferyczne, dzięki czemu możliwa jest hodowla w tanim systemie pastwiskowo-alkierzowym (większość roku pod chmurką) – sprawił, iż Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, będące po PzU s.a. jednym z największych ubezpieczycieli sektora rolnego, przygotowało bardzo atrakcyjną ofertę ubezpieczenia zwierząt tych ras. oferta ta, wykorzystując nie tylko ww. specyfikę, ale także i możliwość skorzystania przez hodowcę z dopłaty do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa, obejmuje nie tylko możliwość ubezpieczenia tych zwierząt od skutków zdarzeń losowych, ale także i od skutków wszelkich wypadków i chorób bydła, czyniąc tę ofertę aktualnie najbardziej atrakcyjną i zarazem najtańszą na rynku. Warto wspomnieć, iż w zakresie ubezpieczenia bydła ras mięsnych TUW„TUW” owocnie współpracuje, już od ponad sześciu lat, z Polskim związkiem hodowców i Producentów bydła mięsnego, uaktualniając dzięki temu tę ofertę zgodnie z bieżącymi potrzebami hodowców.

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h Wracając do oferty ubezpieczenia bydła ras mięsnych, warto wskazać zasadnicze jej założenia: 1) ubezpieczeniem obejmuje się zwierzęta w przedziale wiekowym od 6 miesięcy do 13 lat (standardowo jest to wiek od jednego roku do 10 lat);

sumę ubezpieczenia każdego zwierzęcia ustala hodowca w oparciu o aktualną (sztuki dorosłe) lub przewidywaną na koniec okresu ubezpieczenia (sztuki młode) wartość danego zwierzęcia, uwzględniającą także – w przypadku zwierząt hodow-

10% (jedynie w przypadku ubezpieczenia buhajów zarodowych udział ten wynosi 30% i może być zmniejszony do 20%). odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się pod warunkiem opłacenia składki lub jej pierwszej raty,

Atrakcyjna oferta ubezpieczeniowa „TUW” dla hodowców bydła ras mięsnych 2) hodowca może skorzystać z możliwości dodatkowego ubezpieczenia: n tzw.

stada w rotacji – ubezpieczeniem obejmuje się, bez konieczności każdorazowego ich zgłaszania do Towarzystwa, zwierzęta, które począwszy od pierwszego dnia ochrony ubezpieczeniowej przybyły do stada lub osiągnęły wiek 6 miesięcy,

n utraty płodu lub młodego przy-

chówku (cielęcia),

n trwałej utraty buhajów do repro-

dukcji;

3) hodowca może skorzystać także z bogatej oferty uzupełniających ubezpieczeń krótkoterminowych, wśród których warto zwrócić uwagę chociażby na ubezpieczenie od szkód powstałych w trakcie: operacji, transportu, wystawy, trzebienia oraz w trakcie transportu i przebywania w bazie.

lanych – jego indywidualną wartość hodowlaną. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wysokość szkody powstałej wskutek utraty płodu lub młodego przychówku może sięgnąć nawet 50% wartości matki zwierzęcia i ustala się ją w następujący sposób: 1) 10% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia – w przypadku utraty płodu; 2) 20% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia – w przypadku utraty cielęcia w wieku do 3 miesięcy; 3) 50% sumy ubezpieczenia matki zwierzęcia – w przypadku utraty cielęcia w wieku od 3 miesięcy i 1 dnia do wieku 6 miesięcy. inną cechą, pozytywnie wyróżniającą przedmiotową ofertę, jest możliwość zmniejszenia standardowo stosowanego na rynku ubezpieczeniowym udziału własnego ubezpieczonego hodowcy w szkodzie z 20% na

w odniesieniu do szkód powstałych wskutek wypadku już od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a w odniesieniu do szkód powstałych wskutek choroby – od 15 dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (tzw. karencja). o atrakcyjności przedmiotowej oferty świadczy przede wszystkim, oprócz korzystnych warunków świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, wysokość składki ubezpieczeniowej, która może kształtować się, w okresie stosowania promocyjnej oferty Towarzystwa, na poziomie nawet 30% niższym niż na podstawie standardowo obowiązującej oferty. zapraszając zatem Państwa do bliższego, w placówkach Towarzystwa (www.tuw.pl), zapoznania się z przedmiotową ofertą, Towarzystwo zachęca jednocześnie do skorzystania z kompleksowej i taniej oferty ubezpieczeniowej, na którą składają się:

PW

51

1) ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne, w tym ubezpieczenie budynków będących w trakcie budowy; 2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym: a) obowiązkowe ubezpieczenia oc rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, b) obowiązkowe ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, c) dobrowolne ubezpieczenia oc w życiu prywatnym i zawodowym; 3) ubezpieczenia upraw rolnych, w tym z dopłatami do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa; 4) ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych; 5) ubezpieczenia sprzętu rolniczego „aGrocasco”; 6) ubezpieczenia pojazdów lądowych „aUTocasco”; 7) ubezpieczenia drobiu w chowie fermowym; 8) ubezpieczenia pakietowe: a) bezpieczna zagroda, b) bezpieczna rodzina, c) bezpieczny agrobiznes.

Polska Wieś nr 1/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 1/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement