Page 1

NR 5 (85) lipiec 2013 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

Kontrola ARiMR „młodych rolników”

XXVI Kongres Europejskiej Federacji Producentów Pasz FEFAC

Czytaj na stronie 2

IR w Opolu przestrzega

Czytaj na stronie 3

Środki na monitoring agrofagów

W dniach 5–8 czerwca w Krakowie pod hasłem „Utrzymanie rentowności w niestabilnych czasach” odbył się XXVI Kongres Europejskiej Federacji Problemy z ubojem Producentów Pasz FEFAC, której członkiem jest Izba Zbożoz konieczności wo-Paszowa. Czytaj na stronie 4 Czytaj na stronie 4

W

KRIR nt produktów lokalnych

trakcie wspólnego spotkania FEFAC i Izby z polskim ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w 2011 r., uzgodniono, że należy przesunąć punkt ciężkości Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku poprawy konkurencyjności unijnego sektora hodowli zwierząt i stabilizacji rynku surowców rolnych.

Czytaj na stronie 5

Nowe propozycje zmian Wspólnej Polityki Rolnej przedstawione przez Komisję Europejską, z pewnością zawierają szereg nowych elementów, które mogą pomóc hodowcom zwierząt uporać się z coraz większą zmiennością cen podstawowych surowców, prowadzącą do znacznego pogarszania opłacalności hodowli, w największym stopniu dotykającego sektora trzodziarskiego. Równocześnie pewne propozycje dotyczące zazieleniania WPR mogą przyczynić się do zwiększenia i tak już wysokich kosztów hodowli żywca, który to sektor boryka się już z rosnącą presją kosztów wynikającą z nakładanych wymogów odnośnie dobrostanu zwierząt. Zazielenienie będzie oznaczało dalszy wzrost kosztów u rolników. Dlatego też, FEFAC i Izba zaprosiły do Krakowa czołowych polity-

ków i ekspertów z Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego w celu dokonania przeglądu możliwych instrumentów zarządzania ryzykami finansowymi, włączając w to praktyczne doświadczenia biznesowe, zarówno na poziomie przemysłu paszowego, jak i na szczeblu naszych klientów. W panelu dyskusyjnym dotyczącym wpływu wahań cenowych na sektor produkcji zwierzęcej w UE: wdrożenie reform WPR i instrumenty zarządzania rynkiem terminowym – analiza ekonomiczna, który odbył się w drugim dniu Kongresu o godz. 12.00 udział wziął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz – zgłoszony przez Komitet COPA jako Wiceprzewodniczący. Opracowanie: KRIR

Rybne przysmaki w Warszawie

Prawo łowieckie do TK

Podczas Pikniku organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Poznaj Czytaj na stronie 6 dobrą żywność” w dniu 15 czerwca br. na terenach ogrodów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Społeczna kampania odbył się zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych KRUS Piknik Rybny „Polskie Ryby”. Czytaj na stronie 7

Dzierżawa państwowych gruntów

Czytaj na stronie 8

C

elem Pikniku „Polskie Ryby”, który został sfinansowany z Funduszu Promocji Ryb, było zachęcanie do spożywania polskich ryb przez zaprezentowanie walorów jakościowych i smakowych ryb wyprodukowanych i pozyskanych przez polskich producentów i rybaków. Głównymi atrakcjami podczas Pikniku było Kulinarne Show Modelowa Kuchnia Moniki Goździalskiej z udziałem Kevina Aistona, bezpłatna degustacja potraw przyrządzonych z polskich ryb, konkursy dla dzieci i dorosłych „Edukacja przez

zabawę”oraz ciekawe materiały informacyjne na temat ryb i ich znaczenia w codziennej diecie. Piknik „Polskie Ryby” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Stoisko KRIR było odwiedzane przez wielu zainteresowanych zapoznaniem się z materiałami informacyjny-

mi. Ponadto, hostessy zachęcały do degustacji dań z ryb oraz udziału w imprezie. Ciekawe konkursy z nagrodami promujące zdrowe odżywianie przyciągnęły także dzieci i młodzież. Opracowanie: KRIR


2 PW Przedstawiciele Węgierskiej Izby Rolniczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej oraz Czeskiej Izby Rolniczej spotkali się na 49. Posiedzeniu izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze w dniach 19-20 czerwca 2013 r.

U

czestnicy ustalili, że wspólnym kandydatem na przewodniczącego COPA będzie Wiktor Szmulewicz – dotychczasowy wiceprzewodniczący tej organizacji. W trakcie obrad omówione zostały następujące tematy: reforma Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie programowym 2014 – 2020, informacja na temat strat spowodowanych przez powodzie w czerwcu 2013 r., aktualna sytuacja oraz rozwój rynków rolnych w krajach V4, system podatkowy w krajach V4. Uczestnicy spotkania potwierdzili swoje dotychczasowe postulaty zawarte we Wspólnej Deklaracji nowych państw członkowskich, podpisanej 29 listopada 2011 r. w Buda-

lipiec 2013 NR 5

49. Posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze peszcie, które muszą być w większym stopniu uwzględniane przez organy COPA-COGECA, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także przez innych partnerów. Przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej potwierdzili także swoje priorytety odnośnie dyskusji nad reformą WPR w nowym okresie programowym 2014–2020, które zostały omówione w trakcie posiedzenia organizacji z państw grupy V4 w Bratysławie w dniach 20–21 marca br. Uczestnicy spotkania wskazali również na konieczność przyspieszenia trialogu i osiągnięcia porozumienia w sprawie kształtu WPR 2014–2020 do końca czerwca br. Silny budżet rolny, który umożliwi wsparcie oraz rozwój rynku rolno-spożywczego w poszczególnych państwach członkowskich jest bar-

Kontrola ARiMR „młodych rolników”

M

łodzi rolnicy korzystający z pomocy w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 muszą spełnić wymogi wynikające z przepisów oraz postanowień umowy zawieranej między rolnikiem a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, m.in. zobowiązani są do uzyskania zgody ARiMR dotyczącej zmiany w planie rozwoju gospodarstwa, jeżeli w wyniku podjętych przedsięwzięć dojdzie do zmiany zaplanowanej obsady zwierząt lub powierzchni gospodarstwa. W opinii samorządu rolniczego, powyższy wymóg ma uzasadnienie w przypadku zmiany polegającej na zmniejszeniu założeń planu, natomiast nie znajduje uzasadnienia w przypadkach, w których Agencja wymaga przeprowadzenia powyższych uzgod-

nień i wydania stosownej zgody organu administracyjnego w przypadku zwiększenia przez rolnika powierzchni lub obsady inwentarza żywego. W odniesieniu do działań, które podejmowane są przez rolników w celu rozwoju gospodarstwa, niezrozumiałe wydaje się wzywanie „młodych rolników”przez Oddziały ARiMR do składania wyjaśnień z zakresu zakupu dodatkowej liczby zwierząt gospodarskich czy gruntów rolnych. Zarząd KRIR zwrócił się z prośbą w tej kwestii do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby wyeliminować działające praktyki wobec beneficjentów działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane i redagowane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Katarzyna Szczepaniak, e-mail: sekretariat@krir.pl

dzo ważny dla wsparcia WPR. Budżet musi być wystarczająco konkurencyjny w odniesieniu do produkcji globalnej i musi zapewnić żywność wysokiej jakości. Musi także zabezpieczyć wspólne interesy producentów, przemysłu spożywczego oraz bezpieczeństwo wszystkich konsumentów. Uczestnicy spotkania są zdania, że dyscyplina finansowa w roku 2013 dotycząca cięcia płatności bezpośrednich nie jest odpowiednim podejściem do przesunięć budżetu. Dlatego uczestnicy spotkania zdecydowanie odrzucają to podejście. W przypadku wprowadzenia takich środków, uczestnicy spotkania nalegają, aby dotyczyły one tylko tych państw członkowskich, których średnia wysokość płatności bezpośrednich jest powyżej średniej UE. Uczestnicy spotkania omówili obecną sytuację na rynkach rolnych w rejonie Europy Centralnej. Stwierdzili, że trwający brak równowagi na rynkach jest spowodowany nie tylko przez nierówną obecną WPR, ale również przez istniejące wsparcie krajowe dające przewagę przede wszystkim krajom UE-15. Skutkiem tego jest rosnące uzależnienie nowych państw członkowskich od importu. Jednocześnie, organizacje zdecydowanie nalegają na potrzebę przygotowania państw

UE na zmiany w zarządzaniu na rynku mleka, tak aby zapobiec dalszej destabilizacji pogłowia bydła oraz produkcji mleka, biorąc oczywiście pod uwagę potrzeby poszczególnych państw członkowskich. Z tego powodu konieczne jest posiadanie efektywnych narzędzi zarządzania produkcją i zapewnienia zadowalających przychodów rolnikom oraz osiągnięcie zrównoważonego charakteru produkcji, aby zapewnić samowystarczalność krajów UE. Ponadto, kraje V4 wnioskują o utrzymanie kwot cukrowych do końca 2020 r. Przedstawiciele organizacji rolniczych omówili szacunkowy poziom strat spowodowanych przez powódź w czerwcu br. Najbardziej dotknięte zostały sektory warzyw, roślin uprawnych, chmielu, owoców, roślin ozdob-

nych, ale również dział produkcji zwierzęcej itp. Lokalna oraz całkowita wartość strat jest w wysokim stopniu zagrożeniem dla przedsiębiorców. Ten fakt przemawia ponownie za koniecznością ustanowienia instytucji ds. zarządzania ubezpieczeniami i ryzykiem, jako integralnej i stałej części unijnej WPR. Delegacje wymieniły się wzajemnie informacjami nt. systemów podatkowych w poszczególnych krajach i stwierdziły, że różna polityka krajowa oraz określone narzędzia państw w zarządzaniu gospodarką powodują znaczące różnice w poszczególnych krajach. Kolejne posiedzenie V4 odbędzie się na Węgrzech we wrześniu 2013 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba zapowiedział pomoc dla rolników poszkodowanych w tym roku przez klęski żywiołowe, przedstawiając Kompleksowy program wsparcia dla rolników, którzy ponieśli w tym roku straty w wyniku nadmiernych opadów, powodzi, gradobicia, wichur czy innych klęsk żywiołowych.

cych powyżej 30% wartości produkcji rolnej. Z tego ostatniego działania skorzystało dotychczas 6 tysięcy gospodarstw rolnych. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował również, że trwają prace zmierzające do przyję-

Opracowanie: KRIR

Resort rolnictwa w sprawie rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

Z

ostanie on przedłożony do decyzji Rady Ministrów na jednym z najbliższych posiedzeń. Według szefa resortu, program ten, po akceptacji Rady Ministrów, mógłby być wprowadzony w życie od 15 lipca br. Minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że ze wstępnych danych otrzymanych od wojewodów wynika, że w wyniku ostatnich zdarzeń pogodowych straty poniosło ponad 100 tysięcy gospodarstw rolnych na obszarze około 600 tysięcy ha użytków rolnych. W ramach przedstawionych propozycji rolnicy mieliby możliwość ubiegania się o: l kredyty na wznowienie produkcji rolnej, które dla posiadających wymagane ustawowo ubezpieczenie byłyby oprocentowa-

ne w wysokości 1,5 % w stosunku rocznym, a dla nieubezpieczonych w wysokości 3%, l rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite, bieżących należności wobec KRUS, l rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite, bieżących należności wobec ANR, l rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite, bieżących należności z tytułu podatku rolnego, l środki w ramach PROW z działania – Przywracanie potencjału produkcji rolnej. Wspomniana pomoc byłaby dostępna w przypadku strat sięgają-

cia rozwiązań w sprawie bezzwrotnej pomocy do 1 ha użytków rolnych w dotkniętych klęską gospodarstwach oraz do 1 m2 powierzchni zniszczonej szklarni czy tunelu foliowego. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że środki niezbędne do dopłat do oprocentowania zabezpieczone są w budżecie przeznaczonym na rolnictwo. Według ministra Stanisława Kalemby, argumenty przemawiające za taką zgodą są bardzo mocne – chodzi tutaj o wykorzystanie środków przez poszkodowanych rolników na zakupy niezbędne do wznowienia produkcji rolnej, a także o wpływy do budżetu z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Źródło: MRiRW Opracowanie: KRIR


lipiec 2013 NR 5

PW

3

Izba Rolnicza w Opolu przestrzega rolników przed zakupem paliwa od nielegalnych firm Wspólne posiedzenie rad powiatowych Izby Rolniczej w Opolu w dniu 17 czerwca br. było okazją do omówienia problemu rozprowadzania paliwa bez opłaconego podatku akcyzowego. Przedstawiciele rad powiatowych wysłuchali również informacji o przygotowaniach do tegorocznej kampanii skupowej, rozmawiano także o kontrolach Zasad Wzajemnej Zgodności w opolskich gospodarstwach.

S

potkanie na Politechnice Opolskiej otworzył prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja. W ostatnich tygodniach zarząd izby chciał zwrócić uwagę rolników na zagrożenia wynikające z kupowania tańszego paliwa od niesprawdzonych dostawców. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że rolnicy, którzy kupili takie paliwo, mogą zostać zmuszeni do zapłacenia należnej akcyzy i poniesienia dodatkowych kosztów. Podczas spotkania przestrzegano rolników przed kupowaniem paliwa niewiadomego pochodzenia. – Wielu rolników nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności podatkowej, jaka będzie nich spoczywała – mówi Herbert Czaja. Zagrożenia i sytuację rynkową przedstawił opolskim rolnikom Bolesław Doliński, prezes firmy „Petrol” handlującej paliwami. Opowiadał również o jakości paliwa, a wsparcia naukowego udzielił prof. dr hab. Władysław Kotowski, który wyjaśniał, jakie są składniki paliwa i jak ważna jest jakość oleju napędowego dla prawidłowego funkcjonowania silnika. W tym bloku tematycznym pojawili się również przedstawiciele opol-

skiej Izby Celnej, którzy przedstawili problem z punktu widzenia służb celnych. Ogólne wyliczenia wskazują, że zysk rzędu 500 złotych na 1000 litrów nie jest porównywalny z blisko 2,5 tysiąca złotych, które rolnik może zapłacić w konsekwencji zakupu nielegalnego paliwa. Zapowiedziano również możliwość pomocy rolnikom w celu weryfikacji podejrzanych sprzedawców paliwa, w razie wątpliwości można zadzwonić i poprosić o informacje na temat podmiotu chcącego sprzedać olej napędowy. Izba Rolnicza w Opolu chce ostrzec rolników, by nie kupowali paliwa z niesprawdzonych źródeł. Kiedy gospodarze kupują oleje do swoich maszyn od podmiotów, które zachowują zasady ewidencji obrotu sprzedaży towarów i usług za pomocą kas rejestrujących i wystawionych faktur, a rolnik posiada dokument od podmiotu, od którego dokonał zakupu, wówczas nie ma problemu. Pojawia się on kiedy paliwo trafia do rolników od bezpośredniego sprzedawcy, który ma swoje sprawdzone mechanizmy działania. Rzecznik Izby Celnej w Opolu, Agnieszka Skowron opisuje to w sposób

Wniosek o zmianę w ustawie o podatku akcyzowym

R

ealizując wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zarząd KRIR zwrócił się do ministra finansów o zmianę przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności art. 8 ust. 2 pkt 4 „przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości”, w zakresie odpowiedzialności za opłacenie akcyzy od paliwa dostarczanego rolnikom przez firmy oferujące hurtowe dostawy. W obecnej sytuacji prawnej, rolnik zakupując paliwo od spółki z o.o. nie posiada pewności, że spółka odprowadziła od sprzedanego paliwa akcyzę. Niespełnienie tego obowiązku skutko-

wać może sankcjami i karami wobec rolników na kilka lat wstecz oraz nieotrzymaniem zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że sankcjonowanie kupującego za odprowadzanie podatków, w tym akcyzy przez sprzedającego, nie powinno mieć miejsca, ponieważ nabywca nie ma możliwości sprawdzenia czy dostawca towarów opłacił akcyzę. Przesłanka do objęcia nabywcy odpowiedzialnością jest zbyt ogólnikowa (uzasadnioną podstawą do oceny ma być w szczególności niższa cena towaru od jego wartości rynkowej), wobec czego Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o zmiany w przedmiotowym zakresie ustawy. Opracowanie: KRIR

modelowy, kiedy do rolnika trafia nieuczciwy sprzedawca: „na przykład w postaci elegancko ubranego pana, który przyjeżdża  bezpośrednio do np. rolnika i ma np. na imię Mariusz ( i we wszelkich dalszych „kontaktach” handlowych pre-

zentuje się jako pan Mariusz, bez nazwiska itp. ), paliwo zamawia się przez sms, które przywozi cysterna, nie wiadomo skąd, np. z całkiem innym logiem niż na fakturze przekazywanej np. po kilku dniach o północy, np. w lesie na zjeździe

z autostrady, zaś zapłata za owe paliwo następuje gotówką przekazywaną kierowcy bądź panu Mariuszowi, albo wyznaczonemu przez p. Mariusza  np.  okolicznościach jak opisano wyżej”. Rzecznik Izby Celnej w Opolu podkreśla, że tylko przez zachowanie tzw. należytej ostrożności może się ustrzec i zabezpieczyć przed nielegalnym paliwem. Jakie konsekwencje i kiedy mogą grozić rolnikowi, gdy okaże się, że kupił tańsze paliwo a sprzedawca nie opłacił akcyzy? W przypadku zakupu paliwa  o cenie niższej niż rynkowa (bez użycia kasy, bez wystawienia dokumentów sprzedaży) z nieznanego okazyjnego źródła, zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym ze stawką akcyzy 1822,00 zł/1000 litrów  po wystawieniu decyzji administracyjnej uiszcza rolnik. Źródło: IR w Opolu

Opracowanie: KRIR

Prowizje i opłaty od kredytów preferencyjnych

W

e wrześniu 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 167, poz. 988 z 3.09.2012 r.). Jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem polegała na ustaleniu górnego pułapu prowizji przygotowawczej na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu na poziomie 1% kwoty udzielonego kredytu, zamiast dotychczasowych 2%. Jednak banki obniżając pułap prowizji zgodnie z rozporządzeniem, wprowadzają dodatkowe koszty obsługi kredytów. W odpowiedzi na interwencję zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że zwrócił się do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wystąpienie do banków, aby zminimalizowały dodatkowe koszty. Zarząd KRIR zwrócił się do prezesa ARiMR z prośbą o udzielenie informacji czy zostały podjęte działania w celu zmniejszenia obciążenia rolników dodatkowymi kosztami bankowymi. W odpowiedzi, ARiMR poinformowała, iż rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziło nowe brzmienie § 5 ust. 3 pkt 1), zgodnie z którym umo-

wa o współpracy zawierana z bankami, określa m.in. warunki kredytowania, w tym określenie wysokości prowizji przygotowawczej na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu w wysokości nieprzekraczającej 1% kwoty kredytu i zastąpiło wcześniej obowiązujące, tj. umowa o współpracy określa wysokość opłat na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu w wysokości nieprzekraczającej 2% kwoty kredytu. Z uzasadnienia do tej zmiany wynika, iż miała ona na celu ustalenie wysokości prowizji przygotowawczej na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu bankowego, tj. 1% kwoty udzielonego kredytu w miejsce obowiązujących wcześniej opłat w wysokości nieprzekraczającej 2% kwoty kredytu. Ograniczenie do 1% prowizji przygotowawczej miało być korzystne dla kredytobiorców i stwarzać im możliwość negocjowania z bankami pozostałych warunków finansowych udzielenia kredytu. W związku z nowym brzmieniem § 5 ust. 3 pkt 1) ww. rozporządzenia, ARiMR uzyskała dodatkowe stanowisko ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, zgodnie z którym prowizję przygotowawczą należy traktować jako opłatę za wykonanie takich czynności jak np. rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytu, która powinna zrekompensować bankowi koszty powstałe w związku z zawarciem umowy kredytu, w tym przeprowadzenie analizy finansowej klienta. Agencja zawiadomiła o tym banki współpracujące w piśmie z dnia 22

października, wyjaśniając jednocześnie, że wszelkie ograniczanie na mocy ww. przepisów wysokości pobieranych przez banki opłat i prowizji ma na celu ochronę rolników przed wyższymi opłatami na rzecz banków z tytułu udzielenia kredytu. Jednocześnie ARiMR skierowała do banków współpracujących prośbę o zminimalizowanie dodatkowych obciążeń, nakładanych przez banki na kredytobiorców, związanych z obsługą zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa. ARiMR poinformowała także, iż z uwagi na napływające sygnały o obciążaniu rolników dodatkowymi kosztami bankowymi, pomimo kierowanych przez ARiMR próśb w tej sprawie, Agencja w ramach uwag do procedowanego przez MRiRW projektu zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r., skierowała w dniu 06.05.2013 r. do MRiRW postulat o zmianę zapisu § 5 ust. 3 pkt 1) ww. rozporządzenia w taki sposób, aby regulował on wysokość wszelkich opłat i prowizji pobieranych przez banki z tytułu udzielenia kredytu. Ponadto, ARiMR ponownie wystąpiła do banków współpracujących o zminimalizowanie dodatkowych obciążeń dla kredytobiorców, które związane są z obsługą zaciągniętych kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków budżetu państwa. Opracowanie: KRIR


4 PW

lipiec 2013 NR 5

Odpowiedź MRiRW na ponowne uwagi KRIR dot. zmian w programie rolnośrodowiskowym

M

inisterstwo rolnictwa i rozwoju wsi odpowiedziało na ponowny wniosek zarządu KRIR z krytycznymi uwagami i postulatami dotyczącymi zmian w zasadach programu rolnośrodowiskowego wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.03.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi wskazało, iż nowe rozporządzenie wprowadza m.in. zmiany w zakresie funkcjonowania Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007–2013. Zgodnie z § 12 ust. 2 obowiązującego rozporządzenia, w przypadku Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne, „płatność

rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako: 1) grunty orne, na których występują uprawy wymienione w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego; 2) trwałe użytki zielone – w przypadku wariantu trzeciego i czwartego” Zgodnie z ww. przepisami, rolnicy rozpoczynający „Program rolno środowiskowy” od 15 marca 2013 r. nie mają możliwości podjęcia zobowiązania w ramach tego programu w zakresie wariantów sadowniczych Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne (tj. wariantów: dziewiątego – uprawy sadownicze i jagodowe, dla których zakończono okres przestawiania, dziesiątego – uprawy sadownicze i jagodowe w okresie przestawiania, jedenastego – pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe, dla któ-

Wniosek KRIR ws. zapewnienia środków budżetowych na wprowadzenie monitorowania agrofagów

O

d dnia 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, stosownie do postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz rozporządzenia nr 1107/2009. Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin będą musiały być podejmowane m.in. w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Internetowy system powiadamiania o agrofagach prowadzi obecnie Państwowa Inspekcja Pracy. Nad tematami integrowanej ochrony roślin od dawna pracuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom aplikując razem z ODR-ami i instytutami naukowy-

mi o środki z UE, a także NFOŚiGW. Buduje też nowoczesny system monitorowania agrofagów, a także system szkoleń w ww. zakresie. W związku z tym, prezes KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem, aby zaplanowano środki finansowe na ten cel, tzn. na szeroko zakrojoną kampanię dotyczącą obowiązku stosowania przez rolników integrowanej ochrony roślin, szkolenia dla doradców, którzy przekazaliby wiedzę rolnikom, a także na utrzymanie systemu powiadamiania o agrofagach, prowadzonego przez instytucje państwowe powołane do tego celu, tj. np. PIORiN, z uwagi na fakt, że rozpoczęto także prace nad projektem budżetu państwa na 2014 r. Opracowanie: KRIR

Kontrole gospodarstw rolnych zlecone przez ARiMR

W

związku z wieloma sygnałami napływającymi od rolników Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącym zmiany zasad wyboru form przeprowadzających kontrole gospodarstw rolnych w sposób gwarantujący prawidłowe przeprowadzenie kontroli. Część wybranych w drodze przetargu przez ARiMR firm zatrudnia podwykonawców lub studentów na umowę – zlecenie, którzy nie

posiadają wystarczających kwalifikacji, co skutkuje częstymi pomyłkami w ocenie i identyfikacji roślin uprawnych, w efekcie czego, powstają błędne protokoły kontroli powodujące liczne odwołania i problemy dla rolników. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, kontrole powinny być prowadzone przez pracowników Agencji, co pozwoliłoby uniknąć w przyszłości takich problemów. Opracowanie: KRIR

rych zakończono okres przestawiania i dwunastego – pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe w okresie przestawiania). Jednocześnie resort rolnictwa zauważył, że rolnicy, którzy podjęli zobowiązanie w zakresie wariantów sadowniczych w poprzednich latach, mają obowiązek kontynuowania tego zobowiązania na gruntach rolnych objętych finansowaniem. Według resortu, rozporządzenie dotyczy końcowej fazy okresu finansowego obecnego PROW bez uszczerbku dla zakładanej kontynuacji w formie podobnego działania w kolejnej perspektywie, zgodnie z projektem PROW 2014–2020 przedłożonym przez MRiRW. MRIRW wyjaśniło, iż wprowadzenie zmian w zakresie wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w 2013 r. było poprzedzone wnikliwą analizą dokonaną przez resort rolnictwa. Za wprowadzeniem tych zmian przemawiały takie przesłanki jak:

l wsparcie do produkcji ekologicznej w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” ma uzupełniający charakter. Zgodnie z zasadą dodatkowości, wsparcie ze środków unijnych nie może stanowić jedynego uzasadnienia dla decyzji o rozpoczęciu i kontynuowaniu produkcji ekologicznej w gospodarstwie; l w 2012 roku zostały osiągnięte i przekroczone zakładane w PROW 2007–2013 wskaźniki działania w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne. W 2012 r., wsparcie finansowe z działania otrzymało 26 tys. gospodarstw (104% wartości docelowej), na powierzchni 606,6 tys. ha (121% wartości docelowej); lKomisja Europejska wnosiła wielokrotnie zastrzeżenia do realizacji tego pakietu, w tym dotyczące szybkiego wzrostu powierzchni ekologicznych upraw sadowniczych, w tym jabłoni, bez proporcjonalnej do tego wzrostu produkcji jabłek ekologicznych. Ministerstwo poinformowało jednocześnie, iż obecnie trwa-

ją intensywne prace nad kształtem wsparcia ekologicznego w przyszłej perspektywie finansowej w ramach PROW 2014–2020 w oparciu o propozycje przepisów unijnych, biorąc pod uwagę doświadczenia z obecnej perspektywy finansowej oraz potrzebę zapewnienia jak największej skuteczności i efektywności dostępnych środków publicznych, szczególnie w kontekście zakładanej niższej niż w okresie 2007– 2013 alokacji na PROW 2013–2020 z budżetu UE. Kwestie wsparcia finansowego dla upraw sadowniczych i jagodowych, z których rolnicy uzyskują plony, są tematem rozważanym w kontekście nowego działania Rolnictwo ekologiczne w ramach WPR po 2014 r. Ważnym forum dyskusji zakresie jest grupa robocza powołana przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w skład której weszli też przedstawiciele KRIR. Opracowanie: KRIR

Problemy rolników z ubojem z konieczności D o samorządu rolniczego stale napływają wnioski rolników związane z problemami, na jakie napotykają w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności, związanymi z ubojem zwierząt z konieczności. Rozporządzenie WE 853/2004 dopuszcza ubój poza rzeźnią zwierząt, które uległy wypadkowi, a ich mięso na warunkach określonych w rozporządzeniu 854/2004 może być przeznaczone do obrotu i wykorzystane do spożycia przez ludzi.

Jednakże zgodnie z przepisami krajowymi (w tym braku uregulowań dla rzeźni przewoźnych dopuszczonych do stosowania przez prawo unijne zgodnie z procedurą określoną w art. 13 rozporządzenia WE nr 852/2004 oraz art. 10 rozporządzenia WE nr 853/2004, w praktyce rolnicy nie posiadając wymaganych kwalifikacji do zawodowego uboju zwierząt, jak również nie dysponując sprzętem do ogłuszania, mogą jedynie korzystając z art. 19 rozporządzenia 1099/2009 dokonać uśmiercenia z konieczności, a zwłoki przekazać wyłącznie do utyli-

zacji. W opinii producentów zwierząt, naraża to ich na dodatkowe straty. W związku z tym, realizując wniosek z Posiedzenia KRIR, zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udostępnienie wykazu ubojni w Polsce, z których usług mogą korzystać rolnicy w celu dokonania w gospodarstwie uboju z konieczności, przede wszystkim bydła i koni, zgodnie z wymogami rozdziału VI załącznika III rozporządzenia WE 853/2004. Opracowanie: KRIR

VI Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej

W

dniu 4 czerwca 2013 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym KZRS „Sch” przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie, odbyło się VI Walne Zgromadzenie czwartej kadencji Mazowieckiej Izby Rolniczej. Jednym z punktów obrad Walnego Zgromadzenia była: Debata na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, w której udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Teresa Stachowicz – zastępca dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Różycki – dyrektor Oddziału Terenowego Warszawa Agencji Rynku Rolnego, Marek Błaszczak – dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie,

Kazimierz Porębski – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Walne Zgromadzenie przyjęło również szereg wniosków, m.in. o podjęcie zdecydowanych działań, które spowodują jak najszybsze zakończenie działań legislacyjnych dotyczących ustawy, która ureguluje wszystkie problemy związane z OZE (Odnawialne Źródła Energii) w Polsce, o pilne podjęcie działań w zakresie umożliwienia przeprowadzenia

zgodnie z przepisami uboju zwierząt po kontuzjach i wprowadzanie mięsa z tych zwierząt do obrotu czy o podjęcie działań dotyczących nierozszerzania na cały kraj obszarów OSN. Źródło: MIR

Opracowanie: KRIR


lipiec 2013 NR 5

PW

5

Ministerstwo Finansów w sprawie opłaty skarbowej przy zwrocie akcyzy od paliwa rolniczego Ministerstwo Finansów przesłało do Biura KRIR odpowiedź w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących pobierania opłat skarbowych przez organy gminy za wydanie oryginału faktur VAT po zakończeniu postępowania administracyjnego w zakresie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zarząd KRIR w przedmiotowej sprawie wystąpił z pismem do ministra finansów na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Z

godnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, za zaświadczenie wydawane na wniosek zainteresowanego należy uiścić opłatę skarbową. W części II załącznika do ww. ustawy wskazano, że jako zaświadczenie rozumie się także poświadczenia zgodności kopii z oryginałem dokonywane przez organy administracji samorządowej. Nie budzi wątpliwości stan, kiedy producent rolny składając wniosek o zwrot akcyzy przedkłada kopie faktur potwier-

W związku z pracami w Senacie RP nad zmianą zasad prowadzenia przez rolników działalności przetwórczej, zarząd KRIR przedstawił swoją opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W

swoim stanowisku samorząd rolniczy zauważył, że przedłożony projekt jest nieco zmienioną wersją projektu senackiego skierowanego w 2010 roku do prac sejmowych. W sensie kierunku zmian jest to projekt potrzebny i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska rolniczego. Jednakże projekt dotyka tylko małego fragmentu problemu skracania łańcuchów żywieniowych i zwiększania dochodów drobnych rolników, tj. wyłącznie niewielkiej części aspektu podatkowego. W sensie ekonomicznym, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty przychodu

dzające zakup oleju napędowego. Wówczas upoważniony pracownik urzędu gminy, w oparciu o oryginalne faktury, poświadcza zgodność ich kopii, za co pobierze opłatę skarbową. Problem powstaje w sytuacji, gdy postępowanie w sprawie zwrotu jest ostatecznie zakończone i wnioskodawca, który do wniosku załączył oryginały faktur, domaga się ich zwrotu. Dotychczasowa praktyka polegała na braku obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za zwracane wnioskodawcy oryginały faktur. Obecnie jednak

do samorządu rolniczego docierają sygnały, iż niektóre gminy domagają się uiszczenia opłaty skarbowej. W ocenie samorządu rolniczego, prawidłową jest obowiązująca dotąd reguła, że od wniosków o zwrot oryginałów faktur z akt sprawy prawomocnie zakończonej, gmina nie ma podstaw prawnych żądać uiszczenia opłaty skarbowej. Wynika to z faktu, że w tym wypadku wnioskodawca nie wnosi o dokonanie poświadczenia zgodności kopii faktur z oryginałami, lecz o zwrot złożonych w sprawie oryginalnych dokumentów. Gmina zwracając oryginalne faktury poświadcza ich kopie za zgodność, działając niejako z urzędu. Zatem, okoliczność, iż gmina w aktach zakończonej sprawy powinna pozostawić kopię faktur VAT, nie powoduje jeszcze, że wniosek o zwrot oryginałów faktur należy traktować jako wniosek o dokonanie aktu poświadczenia. Ministerstwo Finansów w przesłanej odpowiedzi wyjaśniło, iż pod-

stawą do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy są faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zawierające m.in. następujące dane: 1) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 3) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 4) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 5) kwotę należności ogółem. W związku z powyższym, producent rolny nie może dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej faktury uproszczonej.

KRIR na temat produktów lokalnych z gospodarstw 5000 zł rocznie z tytułu sprzedaży własnych produktów przetworzonych, należy w świetle obecnie obowiązujących przepisów powiązać bezwzględnie z koniecznymi nakładami na spełnienie wymogów sanitarno-weterynaryjnych, ponieważ przetwarzanie własnych produktów pierwotnych jest już działalnością, co najmniej MOL (mała, ograniczona, lokalna). Ta kwota odpowiada poglądowo wartości ok. 4–5 przetworzonych tuczników lub ok. 500 kg sera twarogowego co odpowiada ok. 4500 l mleka. Dla tak niewielkiej sprzedaży nie będzie się opłacać spełniać tych wymogów, kwota ta musiałaby być większa, co najmniej 50 000 zł, aby spełniła funkcję motywacyjną. W tym kształcie będzie to rozwiązanie, być może warunkowo korzystne wyłącznie dla produkcji roślinnej niewymagającej wysokich nakładów na spełnienie wymagań, np. suszenie i cięcie przypraw, ziół itp. W zaproponowanej wersji rolnik nie ma możliwości odliczenia od przychodu kosz-

tów produkcji i zakupu niezbędnego sprzętu. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, iż umożliwienie prowadzenia przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych z surowców wyprodukowanych w gospodarstwie ich sprzedaży podlegać będzie zarówno przepisom rozporządzeń: (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, (WE) nr 853/2004 ustanawiając szczególne przepisy dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego oraz WE nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi implementującymi, ww. przepisy w tym zakresie, wytwarzanie i sprzedaż niewielkich ilości produktów przetworzonych jest możliwa tylko dla produktów pochodzenia zwierzęcego w formie sprzedaży lokalnej, marginalnej i ograniczo-

nej (MOL) (wymagającej tylko rejestracji u Powiatowego Lekarza Weterynarii – bez zatwierdzania). Natomiast legalne wytwarzanie i sprzedaż nawet niewielkich ilości produktów przetworzonych podlegających inspekcji sanitarnej (za wyjątkiem produktów w postaci suszonej lub kiszonej), czyli np. chleba czy soków – wymaga rejestracji i zatwierdzenia zakładu u Powiatowego Inspektora Sanitarnego. I tutaj powstaje faktyczna bariera dla rolników, gdyż w głównej mierze dotyczy to nadmiernych wymagań PIW i Sanepidu traktujących produkcję w gospodarstwie na równi z zakładami przetwórczymi przemysłu rolno-spożywczego, odstraszających rolników od zakładania i prowadzenia takiej działalności, a w najgorszym wypadku, do pozostawania poza nadzorem służb inspekcyjnych i działania w tzw. szarej strefie.

Do celów dowodowych należałoby pozostawić w aktach poświadczone kopie wydanych oryginałów faktur VAT. W takim przypadku organ administracji publicznej poświadcza jednak kopie dokumentów za zgodność z oryginałem z urzędu, a zatem, poświadczenie to pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej. 24 kwietnia br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie po 30 dniach. Zgodnie z nowymi przepisami, kopie faktur, które są dowodem zakupu oleju napędowego, nie będą już wymagały potwierdzenia za zgodność przez organy administracji publicznej, co oznacza, że nie będzie już obowiązku uiszczania opłaty skarbowej. Opracowanie: KRIR

Dlatego też odnosząc się do przedstawionego projektu, mającego na celu umożliwienie prowadzenia małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym zarząd KRIR uważa, iż w takcie dalszych prac legislacyjnych powinny w projekcie znaleźć się propozycje zminimalizowania w jak największym możliwym stopniu wymagań i procedur związanych z zatwierdzeniem oraz rejestracją działalności przetwórczej w gospodarstwach rolnych. Propozycje te powinny poskutkować bardziej elastycznym podejściem organów inspekcji, zarówno weterynaryjnej, jak i sanitarnej, do gospodarstw prowadzących dostawy bezpośrednie i całościowych zmian w innych ustawach i rozporządzeniach bezpośrednio powiązanych, w tym przepisów podatkowych. Ponadto, prace Senatu RP powinny być skorelowane z prowadzonymi obecnie w tym zakresie podobnymi działaniami legislacyjnymi zarówno w Sejmie RP (została powołana 21.03. br. podkomisja nadzwyczajna do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych) oraz MRiRW, gdzie powstał specjalny Zespół do opracowania zmian w powyższym zakresie. Opracowanie: KRIR


6 PW

lipiec 2013 NR 5

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28.05.2013 – Sejm RP

l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w maju 2013 r., w tym informacja na temat stanu prac dotyczących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady – (projektu w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatno-

ści bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 oraz projektu ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wykorzystaniu gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa na inwestycje celu publicznego – zasady przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego; l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotycząca decyzji Komisji Europejskiej i prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wyłączenia z finansowania UE Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004–2013; l informacja ministra pracy i polityki społecznej o aktualnie występujących problemach związanych z przekraczaniem granicy przez pracowników z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, udających się do prac sezonowych oraz przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych, a także aktualnie występujących problemach w ich realizacji.

Na posiedzeniu w dniu 22 maja br. Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów prawnych z Konstytucją RP.

jących się w obrębie obwodów łowieckich; l w zakresie, że minister właściwy do spraw środowiska, może w drodze decyzji przekazywać obwody łowieckie w zarząd określonym podmiotom, z całkowitym pominięciem uprawnień rolników będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich;

l pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt; l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pomocy z budżetu państwa rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r.

04.06.2013 – Senat RP

l pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk senacki nr 319); l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o istniejących krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa; l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o planowanych krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa po 2014 r.

12.06.2013 – Sejm RP

13.06.2013 – Sejm RP

l rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji na terenach dotkniętych klęską nawałnic deszczowych i gradowych; l rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 1370); l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o sytuacji prawnej rolników w międzywalu na obszarze działania „Programu dla Odry – 2006”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ubezpieczenia gruntów oraz uzyskania płatności bezpośrednich; l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi, przedstawia w trybie art. 157 regulaminu Sejmu RP, na temat wykorzystanych i dostępnych środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych dla rolnictwa oraz dofinansowania z budżetu państwa udziału polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 2012 r.

19.06.2013 – Sejm RP

l informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o realizacji ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych;

ważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego; l w zakresie, że zwierzyna pozyskana na gruncie będącym przedmiotem własności rolnika, znajdującym się w obrębie obwodu łowieckiego, stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego; l w zakresie, że uzyskanie przez rolnika będącego właścicielem gruntu, odszkodowania z tytu-

KRIR zaskarża Prawo łowieckie do Trybunału Konstytucyjnego

K

rajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła uchwałę o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z poźn. zm.) z przepisami Konstytucji RP, a mianowicie: l w zakresie, że obwody łowieckie są wydzierżawiane przez wskazane w przepisach ustawy organy z całkowitym pominięciem uprawnień rolników będących właścicielami gruntów znajdu-

l w zakresie, że wydzierżawiający obwód łowiecki lub jego zarządca, jest obowiązany uiścić czynsz dzierżawny lub ekwiwalent na rzecz odpowiedniej gminy lub nadleśnictwa, z całkowitym pominięciem uprawnień rolników będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich; l w zakresie, że do polowania na gruncie stanowiącym własność rolnika nie jest konieczna jego zgoda, a wystarczy zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub pisemne upo-

łu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, jest uwarunkowane uprzednim wyrażeniem przez rolnika zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, w tym wskazane w art. 12 Ustawy wyznaczenie i oznakowanie zakazem wstępu obszarów stanowiących ostoje zwierzyny oraz wznoszenie urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Opracowanie: KRIR

europejskich, wydatki budżetu l informacja ministra skarbu pańśrodków europejskich, wykonanie stwa o nadzorze właścicielskim nad dochodów i wydatków budżetu torami wyścigów konnych, w tym środków europejskich oraz budżeo aktualnym stanie prawnym; tu państwa w roku 2012; l informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli torów l informacja ministrów: rozwoju regionalnego oraz rolnictwa wyścigów konnych; i rozwoju wsi o stanie prac nad l informacja ministra finansów Umową Partnerstwa ze szczególna temat oceny stanu polskiej nym uwzględnieniem rolnictwa hodowli koni pełnej krwi angieli obszarów wiejskich; skiej oraz wyścigów konnych, w świetle dochodów budżetu pań- l informacja ministrów: rozwoju regionalnego oraz rolnictwa stwa z podatku od gier z tytułu i rozwoju wsi o stanie prac nad zakładów wzajemnych na sportodokumentami programowymi we współzawodnictwo zwierząt. opracowywanymi przez Rząd RP; l informacja Ministrów: rozwo20.06.2013 – Sejm RP l rozpatrzenie i zaopiniowanie dla ju regionalnego oraz rolnictwa Komisji Finansów Publicznych i rozwoju wsi na temat prograsprawozdania z wykonania budżemów operacyjnych opracowywatu państwa za okres od 1 stycznych w ramach polityki spójności nia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr ze szczególnym uwzględnieniem 1414) wraz z Analizą NIK w zakresposobu ujęcia zagadnień zwiąsie części budżetowej 32 – Rolnizanych z rolnictwem i rozwojem ctwo, części budżetowej 33 – Rozobszarów wiejskich; wój wsi, części budżetowej 35 – l informacja ministra rozwoju regioRynki rolne, części budżetowej 62 nalnego o stanie prac nad kontrak– Rybołówstwo, części budżetowej tami oraz strategiami wojewódzki83 – Rezerwy celowe, w zakresie mi – w tym regionalnymi prograpozycji 7, 8, 12, 35, 50 i 78, części mami operacyjnymi – ze szczególbudżetowej 85 - Budżety wojewonym uwzględnieniem spraw rolnidów ogółem, agencji wykonawctwa i rozwoju obszarów wiejskich. czych, państwowych osób prawOpracowanie: KRIR nych, dochody budżetu środków

Do Biura KRIR wpłynęły projekty do konsultacji l Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie mieszanek materiału siewnego. l Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin COM(2013)267. l Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin COM(2013)262. l Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia WE nr 999/2001, 1829/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009,

1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia UE nr 1151/2012, […]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/ WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE, 2009/128/WE. l Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego PROW 2007–2013. l Poselski Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (klubu Ruch Palikota – posłowie chcą likwidacji KRUS). l Poselski Projekt ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. l Poselski Projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (klubu Ruch Palikota – posłowie chcą likwidacji ANR). Opracowanie: KRIR


lipiec 2013 NR 5

PW

Społeczna kampania z udziałem KRUS

Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz!

Narodowy Bank Polski prowadzi od kilku miesięcy ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „Zanim podpiszesz”. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, partnerując temu działaniu, udostępnia materiały o kampanii w siedzibach swoich jednostek organizacyjnych i poprzez stronę internetową www. krus.gov.pl, powiązaną z serwisem www.zanim-podpiszesz.pl.

łalności – shadow banking, sugerującą ciemną stronę bankowości.

Czy parabank to bank?

Wg słowniczka pojęć dostępnego na stronie kampanii „Zanim podpiszesz”, polskie prawo nie definiuje pojęcia parabanków. Nie są one instytucjami finansowymi działającymi pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wprawdzie oferują usługi i produkty finansowe podobne do usług bankowych, ale w razie finansowych trudności, parabanki nie mogą skorzystać z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – instytucji prowadzącej m.in. działalność pomocową wobec banków i podobnych instytucji finansowych zagrożonych niewypłacalnośstotą kampanii jest zwrócenie cią. Zatem klienci parabanku, w razie powszechnej uwagi na pułapki jego niewypłacalności, ryzykują utrafinansowe związane z zaciąga- tę wszystkich oszczędności. Niektóniem krótkoterminowych poży- re z tych instytucji sugerują, że ofeczek, podpisywaniem umów kre- rują ubezpieczenia bądź zakładadytowych bez zrozumienia warun- ją pozabankowe fundusze gwaranków spłaty i korzystania z wszel- cyjne, ale ich rzeczywiste gwarankich ofert szybkiego zysku w insty- cje są zbyt niskie, aby w razie upadtucjach finansowych, które zyska- łości firmy konsumenci mogli liczyć ły nazwę adekwatną do ich dziana zwrot swoich po_unijne_pienidze_poziom:Layout 1 2013-06-25 10:03 pieniędzy. Strona 1 Paraban-

I

ki nie mają także obowiązku wymieniać informacji o zadłużeniu swoich klientów, tak jak banki, które są zobowiązane przekazywać informacje o historii kredytowej ich klientów do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Warto zapoznać się z listą instytucji na stronie internetowej www.bfg.pl, nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym z wykazem podmiotów, które mogą prowadzić działalność nielegalną.

Cztery zasady bezpiecznej pożyczki Popularność sektora parabankowego stale rośnie, a aktywność tych podmiotów nasila się zwłaszcza w letnim sezonie, co widać po zwiększonej częstotliwości nadawania ich reklam. Co powinien wiedzieć ich potencjalny klient, zanim wybierze daną ofertę? Jak sprawdzić, ile wyniesie realna spłata pożyczki czy kredytu? Takie m.in. wyjaśnienia zawiera serwis kampanii „Zanim podpiszesz”. Kampania ta nie jest przeciwko komercyjnemu rynkowi finansowo-bankowe-

mu ani korzystaniu z jego produktów. Uczula jedynie na potencjalne pułapki, jakimi są piramidy finansowe i niektóre oferty szybkiego zysku lub zaciąganie pożyczek w ciemno. Nagłośnione w kampanii cztery zasady korzystania z ww. usług na komercyjnym rynku mogą pomóc uniknąć ryzyka ogromnego zadłużenia, a nawet utraty dorobku całego życia. I zasada wymaga sprawdzenia wiarygodności firmy, np. korzystając z informacji Komisji Nadzoru Finansowego na jej stronie www.knf.gov.pl. II zasada dotyczy sprawdzenia realnej całkowitej kwoty do spłaty zobowiązania. Każdy podmiot udzielający pożyczki jest zobowiązany do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) – uwzględniającej nominalne oprocentowanie pożyczki i dodatkowe koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę, jak również zmianę wartości pożyczonego pieniądza w czasie. Dla przeciętnego klienta te informacje podawane drobnym drukiem są mało zrozumiałe i często przez niego lekceważone. W razie kłopotu z samodzielnym obliczeniem RRSO, można skorzystać z kalkulatora na www.zanim-podpiszesz.pl, który obliczy, ile faktycznie zapłacimy pożyczkodawcy odsetek wraz z jego prowizją i innymi kosztami pośrednimi (np. za dostarczenie pożyczki do domu klienta, ubezpieczenie itp.).

7

III zasada to konieczność zwrócenia uwagi na wszystkie elementy oferty, w szczególności na informacje pozwalające ocenić: ● czy oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż inne oferty na rynku; ● czy firma wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki zanim zostanie udzielona – brak terminowego spłacania pożyczki może się wiązać z utratą zabezpieczenia, którego wartość najczęściej znacznie przewyższa kwotę zadłużenia; ● czy zapisy umowy uprawniają firmę do wyznaczenia zabezpieczenia w przyszłości wedle uznania firmy, czy wymagają złożenia np. weksla in blanco; ● czy pojawiają się dodatkowe opłaty zapisane w umowie, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia – jeśli tak, to należy policzyć sumę tych opłat, bowiem może ona znacznie podwyższać koszt pożyczki (albo firma w ogóle nie zamierza jej udzielić a jedynie pobrać opłaty z góry ponoszone przez klienta). IV zasada brzmi – Nie podpisuj, jeżeli nie rozumiesz. W wypadku wątpliwości należy poprosić o wzorce dokumentów i skonsultować je z prawnikiem lub inną kompetentną osobą. Źródło: zakładka o kampanii NBP na www.krus.gov.pl Oprac. KRUS

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar— w Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi przez cay czas nabory wniosk— w w ramach niekt— rych dziaa finansowanych ze rodk— w Programu Rozwoju Obszar— w Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013. Program Rozwoju Obszar— w Wiejskich na lata 2007 -2013 1. ã Zalesianie grunt— w rolnych i grunt— w innych ni rolneÓ . Wnioski o tak pomoc mona skada w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca do 31 lipca 2013 roku. O takie wsparcie mog ubiega si rolnicy, kt— rzy po raz pierwszy chc skorzysta z takiej pomocy. Natomiast, od 1 czerwca do 15 lipca, wnioski o kolejn patno mog skada rolnicy, kt— rzy posadzili las na swoich gruntach, korzystajc ze wsparcia oferowanego w ramach Planu Rozwoju Obszar— w Wiejskich na lata 2004 - 2006. 2. ã Uczestnictwo rolnik— w w systemach jakoci ywnociÓ . W ramach tego dziaania mona otrzyma wsparcie m.in. na pokrycie koszt— w kontroli, kt— re niezbdne s do otrzymania stosownych certyfikat— w potwierdzajcych, e dany produkt przeznaczony do spoycia przez ludzi, zosta wytworzony zgodnie z systemem np. Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalnoci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, produkcji ekologicznej, integrowanej produkcji, specyfikacj i standardami systemu ã Jako TradycjaÓ czy ã Quality Meat ProgramÓ (produkcja woowiny). 3. ã Korzystanie z usug doradczych przez rolnik— w i posiadaczy las— wÓ . ARiMR przyznaje dofinansowanie na pokrycie czci koszt— w usug doradczych poniesionych przez rolnik— w np. na opracowanie planu dziaalnoci rolnorodowiskowej, czy plan dostosowania gospodarstwa do wymog— w wzajemnej zgodnoci. Posiadacze las— w mog natomiast otrzyma pomoc na pokrycie czci koszt— w usug doradczych zwizanych np. z ochron lenej r— norodnoci biologicznej. Wnioski mona skada w biurach powiatowych ARiMR. 4. ã Grupy producent— w rolnychÓ . W oddziaach regionalnych ARiMR mona skada wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie koszt— w zakadania i funkcjonowania grup producent— w rolnych przez pi pierwszych lat od ich utworzenia. Grup producent— w moe zaoy ju piciu rolnik— w, kt— rzy prowadz, jedn z 29 rodzaj— w produkcji, naley do niej m.in. uprawa zb— , hodowla trzody chlewnej, byda, koni, drobiu czy te produkcja mleka. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar— w Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Publikacja wsp— finansowana ze rodk— w Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Instytucja wdraajca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszar— w Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


8 PW Dzierżawa jest głównym kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od początku działalności do końca 2012 r. Agencja wydzierżawiła ponad 4,6 mln ha. Z danych na koniec I kwartału 2013 r. wynika, że w dzierżawie jest 1297 tys. ha gruntów wydzierżawionych na podstawie 66,8 tys. zawartych umów.

O

becnie podstawowym zadaniem Agencji jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów, w pierwszej kolejności w drodze sprzedaży. Dlatego Agencja opracowała wytyczne dotyczące zasad wydzierżawiania i przedłużania umów dzierżawy, które zostały zaakceptowane przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. Wynika z nich, że nieruchomości powracające z rozwiązanych bądź wygasłych umów dzierżawy przeznaczane są głównie do sprzedaży. Do dzierżawy kierowane są jedynie te grunty, które ze względu na występujące uwarunkowania i ograniczenia formalnoprawne, gospodarcze i organizacyjne, nie mogą być obecnie skierowane do sprzedaży. Jednocześnie wydzierżawianie nieruchomości Zasobu oraz przedłużanie dotychczasowych umów stosowane jest w ograniczonym zakresie, aby nie utrudniać prywatyzacji. Dlatego umowy dzierżawy zawierane są zazwyczaj na okres nie dłuższy niż 6 lat, zaś przedłużane na okres kolejnych 3 lat. Ewentualne wydłużenie tych okresów może mieć miejsce w wyjątkowych przypadkach, np. nieruchomość wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, dzierżawca uczestniczy w programach finansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Rolnictwa.

Czynsz dzierżawny w I kwartale br. Według stanu na koniec marca 2013 r., w dzierżawie było 1,297 mln ha wydzierżawionych na podstawie 66 814 umów. Przeciętny czynsz za grunty rolne dla wszystkich trwających umów dzierżawy wyniósł równowartość 3,2 dt pszenicy na 1 ha. Natomiast średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w I kw. 2013 r. wyniosła 8,5 dt/ha. Została ona określona na podstawie zawartych w tym kwartale 166 umów dzierżawy, na powierzchnię 5520 ha gruntów. Najwyższe czynsze uzyskano w województwie opolskim i mazo-

lipiec 2013 NR 5

Dzierżawa państwowych gruntów Powierzchnia wydzierżawionych gruntów w latach 1992 - 2012 w tys. ha 1400

1250 1200 1000

850

915

800 600

411

400

200

200

182

183

185

137

49 0

101

132

131

78

81

42

28

19

17

11

12

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wieckim, natomiast najniższe w województwie małopolskim, pomorskim i lubuskim. W porównaniu z IV kwartałem 2012 roku w I kwartale br. nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 0,2 dt/ha, tj. o 2%, przy wydzierżawieniu dwukrotnie większej powierzchni gruntów i zawarciu o 26% mniejszej liczby umów. Analizując wyniki rok do roku, tj. w porównaniu do I kwartału 2012 r., należy zauważyć, że w I kwartale br. średni czynsz zmalał o 1,5 dt/ ha (15%), wydzierżawiono czterokrotnie więcej gruntów i zawarto o 60% więcej umów. Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz występuje w grupie obszarowej 300 ha i więcej i wynosi 10,9 dt/ha.

Podwyższanie czynszu dla umów wieloletnich W wieloletnich umowach dzierżawy (zawieranych w przeszłości na okres powyżej 10 lat) Agencja co do zasady zamieszczała w § 3 ust. 1 umowy zapis o możliwości podwyższenia wysokości czynszu nie więcej niż o 25%, po upływie każdych 10 lat trwania umowy dzierżawy. Stąd też po upływie każdych 10 lat trwania umowy, Oddziały Terenowe ANR porównują wysokość dotychczasowego czynszu z takim czynszem, jaki chociaż w przybliżeniu Agencja uzyskałaby wydzierżawiając tę nieruchomość w wyniku przetargu. Obecnie w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 6 lat zamieszczony jest zapis o możliwości podwyższenia czynszu o 50% po upływie 6 lat. Jeśli czynsz w analizowanej umowie dzierżawy zna-

cząco odbiega od czynszu rynkowego (obecnie jest to regułą), Oddział w drodze jednostronnego oświadczenia woli może podwyższyć czynsz za dzierżawioną nieruchomość do wysokości rynkowej, jednak nie więcej niż o 25%. Tak też obecnie postępują Oddziały Terenowe Agencji. O nowej wysokości czynszu, Oddział pisemnie powiadamia dzierżawcę z odpowiednim wyprzedzeniem wynikającym z zawartej umowy. W przypadku, jeżeli dzierżawca nie zaakceptuje zaproponowanej nowej wysokości czynszu, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy. Począwszy od 2004 r. nastąpił znaczny wzrost stawek czynszu uzyskiwanych przez Agencję na przetargach. W związku z tym, w większości wieloletnich umów dzierżawy, gdzie obecnie upływa 10-letni okres ich trwania, są podstawy do podwyższenia czynszu o 25%. Odrębną kwestią jest ustalenie nowych warunków (w tym wysokości czynszu dzierżawnego) przy przedłużeniu umowy dzierżawy na kolejne lata. Wówczas czynsz dzierżawny jest ustalany na takim poziomie, jaki najprawdopodobniej Agencja uzyskałaby wydzierżawiając tę nieruchomość w wyniku przetargu (na wolnym rynku).

Ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego Czynsz dzierżawny za grunty jest naliczany przy uwzględnieniu rodzaju użytku, klasy bonitacyjnej gruntu oraz okręgu podatkowego (ustalonego dla gminy dla celów naliczania podatku rolnego), w którym położona jest nieruchomość.

Od 01.09.2006 r. czynsz dzierżawny był ustalany na poziomie średnich czynszów, jakie Agencja uzyskała na przetargach w roku poprzednim. Oddział Terenowy ANR wyliczał wysokość średniego czynszu dzierżawnego na terenie danego powiatu, a następnie przy użyciu współczynników (wyznaczonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym), ustalał stawki czynszu dla poszczególnych okręgów podatkowych i klas gruntu. Tak tworzona baza ze stawkami czynszu, była podstawą do ustalania wysokości czynszu dzierżawnego za grunty, przy przedłużaniu umowy dzierżawy dla wszystkich dzierżawców z terenu danego powiatu. W związku z coraz mniejszą liczbą nowo zawieranych umów dzierżawy, pojawiły się trudności w wyliczaniu wiarygodnej średniej wysokości czynszu dla większości powiatów. Dlatego też opracowane zostały nowe zasady ustalania średniego czynszu za grunty, które zaczęły obowiązywać w Agencji od 10.09.2012 r. Obecne zasady tworzenia bazy czynszów opierają się na założeniu, że czynsz dzierżawny jest powiązany ze średnią ceną sprzedaży gruntów na danym terenie. Na podstawie danych z terenu całej Polski za lata 2009–2011 wyliczono, że średni roczny czynsz za grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, stanowi 2,81% średniej ceny gruntu sprzedanego w tym okresie przez Agencję. W związku z tym, czynsz za 1 ha gruntu ornego jest ustalany jako równowartość 2,81% średniej

ceny 1 ha gruntu w danym powiecie lub gminie. Dzieląc otrzymany wynik przez średnią cenę pszenicy z trzech ostatnich lat, jest ustalana stawka czynszu za 1 ha gruntu w dt pszenicy. Ponieważ najczęściej występującymi gruntami w Zasobie WRSP są grunty orne klasy IVa w II okręgu podatkowym, wyliczona w ten sposób stawka czynszu odpowiada czynszowi za grunty orne w tej klasie. Następnie przy pomocy wymienionych na wstępie współczynników, ustalane są stawki czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntów ornych i użytków zielonych w poszczególnych klasach i okręgach podatkowych. Tworzone w oddziałach na podstawie tych zasad bazy czynszów, są podstawą do ustalania nowej wysokości czynszu przy przedłużaniu umów dzierżawy oraz czynszu wywoławczego do przetargów. Przy czym, czynsz wywoławczy jest obniżany o wysokość jednego postąpienia. Baza ta jest też podstawą do ustalania wysokości czynszu wywoławczego dla potrzeb naliczania opłat za bezumowne użytkowanie gruntów Zasobu WRSP. Obecnie opracowana nowa baza w oddziałach terenowych ANR, w oparciu o średnią cenę sprzedaży gruntów Zasobu WRSP z lat 2010–2012, obowiązuje od 1.04.2013 r. do 31.03.2014 r. Po tej dacie oddziały opracują nowe bazy w oparciu o ceny transakcyjne sprzedaży gruntów z lat 2011– 2013. Szczegółowe informacje o wysokości czynszu dzierżawnego dla danego powiatu są dostępne w 16 oddziałach terenowych i filiach ANR. Biuro Rzecznika Prasowego

Polska Wieś nr 5/2013  
Polska Wieś nr 5/2013  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement