Page 1

30 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2014 NR 12

NR 3 (105) marzec 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Podsumowanie prac zespołów MRiRW

Czytaj na stronie XXXI

Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

Czytaj na stronie XXXII

Nowe prawo łowieckie

Czytaj na stronie XXXIII

Rynek wieprzowiny i mleka

Czytaj na stronie XXXIII

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji

Czytaj na stronie XXXIV

Bezpieczeństwo stosowania nawozów azotowych

Czytaj na stronie XXXV

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Czytaj na stronie XXXV

Bezpieczna Duża Rodzina

Czytaj na stronie XXXVI

Agencja wspiera gospodarstwa rodzinne

Czytaj na stronie XXXVII

O rolnictwie z wicepremierem Januszem Piechocińskim W dniu 10 lutego 2015 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych spotkali się z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim w celu omówienia bieżącej sytuacji w rolnictwie.

P

rezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych, dostrzegając trudną sytuację na wielu rynkach rolnych w Polsce, szczególnie na rynku wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw, przekazali premierowi następujące wnioski do natychmiastowej realizacji: 1. Doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia Polski od wirusa ASF oraz zredukować skutki ekonomiczne dla producentów trzody chlewnej, poprzez: ■ zmniejszenie populacji dzików w Polsce do liczby 80 tys. sztuk i wypłatę zaległych odszkodowań w woj. podlaskim; ■ natychmiastowe przeprowadzenie procesu legislacyjnego dotyczącego przyjęcia programu bioasekuracji; ■ natychmiastowy wykup trzody w gospodarstwach województwa podlaskiego (strefa zagrożona) niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastową wypłatę odszkodowań za wygaszenie produkcji za trzy lata. 2. Przeprowadzić proces legislacyjny ustawy Prawo łowieckie zapewniającej poszano-

wanie własności prywatnej oraz dokonać niezależnej, prawidłowej wyceny szkód łowieckich. 3. Wesprzeć rodzimą produkcję trzody chlewnej: ■ pomoc dla tych zakładów przetwórczych, które podpiszą umowy kontraktacyjne na rodzimą produkcję z polskimi rolnikami;

■ natychmiastowe dopracowanie przepisów umożliwiających sprzedaż bezpośrednią i małe przetwórstwo. 4. Rozwiązać problem obrotu ziemią rolną w Polsce: ■ rozwiązać problem handlu roszczeniami w zakresie obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; ■ podjąć decyzje polityczne i prawne zmierzające do uregulowania obrotu ziemi rolniczej po 2016 r., zgodnie z interesami narodowymi. 5. Wnioskujemy do pana premiera o kolejne spotkanie z samorządem rolniczym w terminie dwóch tygodni od przedstawienia wniosków w celu omówienia stanu ich realizacji. Wicepremier Janusz Piechociński zaprosił do stałej współpracy przy projektowaniu przepisów ustawy Prawo łowieckie trzech przedstawicieli izb rolniczych. Obie strony uzgodniły potrzebę dalszych spotkań. Opracowanie: KRIR


marzec 2015 NR 3

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

XXXI

Izby Rolnicze nt. sprzedaży bezpośredniej w KPRP

W dniu 26 lutego 2015 r. zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz spotkał się z przedstawicielami Izb Rolniczych, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rozmawiano nt. poszerzenia możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych przez rolników.

P

Podsumowanie prac zespołów roboczych MRiRW

rezes KRIR Wiktor Szmulewicz 5 marca 2015 r. wziął udział w spotkaniu podsumowującym kolejne efekty prac zespołów roboczych powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podsumowując kolejne efekty prac, minister poinformował, że dano sobie jeszcze tydzień na dopracowanie propozycji rozwiązań systemowych w sprawie komisji trójstronnej. Chodzi przede wszystkim o uściślenie reprezentatywności poszczególnych stron oraz o rozwiązania dotyczące sposobu finansowania. Zespół zajmujący się rynkiem trzody chlewnej zaproponował

powrót do wsparcia w zakresie modernizacji gospodarstw, których żywotność ekonomiczna wynosi do 300 tys. euro, a nie jak jest w obecnej propozycji PROW 2014 – 2020 do 20 tys. euro. Zespół ds. Bioasekuracji i Łowiectwa zwrócił uwagę na konieczność przyspieszenia prac parlamentarnych w zakresie odszkodowań za szkody łowieckie oraz w sferze odpowiedzialności za utrzymanie odpowiedniego stanu populacji dzikich zwierząt. W odniesieniu do rynku mleka będą kolejne wnioski do Komisji Europejskiej o uruchomienie wobec

W

spotkaniu wzięli udział: prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki oraz ekspert Krajowej Rady Izb Rolniczych Krzysztof Przedpełski.

Polski podobnej pomocy, jaką otrzymały kraje bałtyckie oraz o refundacje wywozowe. Zespół Opłacalności Produkcji Rolniczej, Grup Producentów, Dumpingu i Współpracy z Sieciami przygotowuje prawne regulacje w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy przetwórcami a sieciami wielkopowierzchniowymi. Zwraca także uwagę na możliwość zespołowych inwestycji w ramach nowego PROW na lata 2014–2020. Z kolei Zespół Obrotu Ziemią pracuje nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby na to, aby ziemia rolna sprzedawana była według jej wartości produkcyjnej, a nie ceny spekulacyjnej. Rolnicy mieliby też uniemożliwiony wielokrotny zakup ziemi. Zdaniem resortu rolnictwa utworzone przez ministerstwo oraz przedstawicieli 17 organizacji i związków zawodowych zespoły robocze są dobrym ciałem doradczym i powinny pracować również w przyszłości. Opracowanie: KRIR Źródło: MRiRW

W opinii prezesa Szmulewicza spośród miliona drobnych gospodarstw ok. 100 tys. byłoby w stanie produkować i sprzedawać swoje wyroby w ramach sprzedaży bezpośredniej. Prezesi Izb Rolniczych z województw małopolskiego i podkarpackiego podkreślali, że sprawa jest niezwykle ważna ze względu na specyfikę regionów, a zwłaszcza liczne małe gospodarstwa i bogatą ofertę turystyczną, której doskonałym uzupełnieniem są wytwarzane przez rolników produkty. Minister Młotkiewicz zadeklarował wsparcie Kancelarii Prezydenta RP dla uregulowania przez rolników sprzedaży swoich produktów. Jak podkreślił, jest to szansa na aktywizację mieszkańców terenów wiejskich i uzyskiwanie przez nich dodatkowych dochodów. Uczestnicy zgodzili się, że poszerzenie katalogu produktów sprzedawanych bezpośrednio przez rolników jest korzystne zarówno dla producentów, jak i konsumentów, mogących legalnie zakupić żywność z gospodarstwa.

Poruszono także kwestie problemów związanych z praktyczną interpretacją istniejących przepisów przez organy nadzoru. Zgodnie z unijnymi przepisami organizacje producentów mogą przygotować krajowe wytyczne dobrych praktyk, które po zatwierdzeniu przez odpowiednie władze sanitarne stanowią zbiór wytycznych zarówno dla producentów, jak i organów nadzorujących bezpieczeństwo produkcji. Wzorem może stać się poradnik dla branży serowarskiej przygotowany – przy wsparciu Kancelarii Prezydenta RP – przez samorząd województwa podlaskiego. Stworzenie wytycznych dobrych praktyk dla innych sektorów produkcji we współpracy z Izbami Rolniczymi mogłoby wesprzeć rolników pragnących w sposób legalny i bezpieczny przetwarzać i sprzedawać swoje produkty. Opracowanie: KRIR Źródło: www.prezydent.pl Fot. Łukasz Kamiński/KPRP

Debata z małżonką Prezydenta RP

W

dniu 8 marca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata pt. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich” z udziałem małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej. Na Debatę zaproszono przedstawicielki Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, przedstawicielki KGW, LGD oraz sołtyski. Debata była okazją do zwrócenia uwagi pani prezydentowej na problemy, jakie spotykają mieszkańców polskiej wsi. Ważne jest, aby ułatwiać i umożliwiać rozwój nowych form działalności. Przewodnicząca rady Pani Danuta Lebioda podkreśliła, że dużą szansą na pracę oraz aktywność kobiet z obszarów wiejskich – rolniczek może być sprzedaż bezpośrednia. W imieniu Rady Kobiet zwróciła się z prośbą o interwencję i wsparcie, by rozpoczęte

prace przed 3-ma laty nad ustawą dotyczącą sprzedaży bezpośredniej zostały zakończone. Obecnie istniejące zasady bardzo ograniczają możliwości rolniczek w zakresie sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie, z własnych płodów rolnych. Podczas debaty pani prezydentowa podkreślała, że zmiany, jakie są widoczne na polskiej wsi, są zasługą aktywnych kobiet, mimo świadomości, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Małżonka Prezydenta RP pani Anna Komorowska życzyła paniom satysfakcji z ich działalności, bo jest to ważne nie tylko w skali obszaru, na jakim działają, ale dla całego kraju. Opracowanie: KRIR Fot. Eliza Radzikowska– Białobrzewska/KPRP


XXXII PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Rozmowy o współpracy w Ambasadzie Królestwa Niderlandów W dniu 18 lutego 2015 r. prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza przyjął w Ambasadzie Królestwa Niderlandów nowy Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Ambasady Królestwa Niderlandów Martijn Homan.

R

ozmowy dotyczyły nawiązania dobrych relacji z polskim samorządem rolniczym oraz możliwości współpracy. Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Martijn Homan zapewnił o swojej pomocy w przypadku potrzeby kontaktu z rządem holenderskim. Poruszono także kwestię struktury i zróżnicowania rolnictwa polskiego, zmian w ostatnich 20 latach

i postępu w różnych sektorach rolnictwa. Dyskutowano także o bieżących problemach polskich rolników: embargu rosyjskim, wirusie ASF na Podlasiu, karach za przekroczenie kwot mlecznych, kryzysie na rynku wieprzowiny i braku powiązania produkcji z przetwórstwem oraz możliwości i strategii rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości. Ustalono także, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne

spotkanie, na którym omówiona zostanie propozycja uproszczenia systemu dopłat do zazieleniania, która będzie jednym z celów do realizacji podczas prezydencji Holandii w UE na początku 2016 r. oraz możliwość przeniesienia doświadczenia i wiedzy Holandii w budowaniu klastrów (szczególnie w branży mlecznej) na grunt polski.

W

dniu 7 marca 2015 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się II Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Podczas spotkania Rada omówiła stan prac nad przepisami dotyczącymi sprzedaży bezpośredniej. Zostały omówione postulaty, które stwarzałyby rolnikom możliwość sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie w celu uzyskiwania dodatkowego dochodu bez konieczno-

marzec 2015 NR 3 Anną Komorowską w dniu 8 marca 2015 r. pt. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich”. W celu zdobycia dodatkowej wiedzy oraz informacji z zakresu sprzedaży bezpośredniej panie podjęły decyzje o udziale w szkoleniu z zakresu „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej”, które odbędzie się w Radomiu w drugiej połowie maja br.

Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich ści zgłaszania i prowadzenia działalności gospodarczej. Panie zawnioskowały o skierowanie listu do pani premier oraz pana prezydenta z prośbą o interwencję i podjęcie działań do przyjęcia ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Przy opracowywaniu przepisów warto by opie-

Członkinie Rady podzieliły się również sukcesem, jakim było wprowadzenie w życie przepisów dotyczących objęcia zasiłkiem pogrzebowym domowników rolników, po skierowaniu po II Konferencji Rady wniosku ws. zasiłku pogrzebowego z ubez-

rać się na wzorcowych przykładach sprzedaży bezpośredniej, jakie są we Włoszech, Francji, Austrii czy Niemczech. Uczestniczki spotkania ustaliły również podniesienie tematu sprzedaży bezpośredniej podczas debaty z panią Prezydentową

pieczenia społecznego rolników. Podczas spotkania panie dyskutowały również na temat płatności obszarowych oraz płatności do roślin wysokobiałkowych.

Opracowanie: KRIR

W dniach 26–27 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektorów oraz głównych księgowych izb rolniczych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich województw, jak również zaproszeni na to spotkanie goście, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Paweł Ściański – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ewa Szymborska – główny specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich.

W

Spotkanie dyrektorów oraz głównych księgowych

trakcie dwudniowego spotkania dyrektorzy oraz główne księgowe dyskutowali na temat nadchodzących wyborów do izb rolniczych i zasad ich przeprowadzania, a także zadaniach, któ-

re izby mają zaplanowane w 2015 r. Izby podzieliły się spostrzeżeniami na temat realizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych, we współpracy z izbami, letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci rolników.

Biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia aktywności polskiego samorządu rolniczego w pracach ponadnarodowych organizacji rolniczych, jak również w grupach dialogu w ramach Komisji Europejskiej, dyrektorzy odbyli również dyskusję na temat ewentualnego udziału ekspertów z poszczególnych województw w posiedzeniach ekspertów organizowanych przez Copa-Cogeca oraz Komisję Europejską. Zaproszeni goście przedstawili aktualne informacje na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zasadach realizacji programu rolno-środowiskowego w nowym okresie programowym. Opracowanie: KRIR

Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


marzec 2015 NR 3

Z

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Wysokie ceny nawozów i środków ochrony roślin

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się w dniu 18 lutego 2015 r. do wiceprezesa rady ministrów ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w kwestii aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin.

Zarząd KRIR zauważył, że w ostatnim czasie ceny oleju napędowego oraz gazu uległy znacznej obniżce (ON o około 1,00 zł w porównaniu do początku lutego 2014 r.), co jednak w żaden sposób nie przełożyło się na obniżkę cen nawozów i środków ochrony roślin. Producenci nawozów i środków ochrony roślin często podnoszą argument, iż koszty transportu są w dużej części składową ceny ich produktów. Ponadto, przy produkcji nawozów azotowych 80% kosztów wytworzenia – to koszt gazu. W sytuacji niższej ceny paliw – analogicznie – ceny nawozów i środków ochrony roślin także powinny ulec obniżeniu. Takich tendencji jednak nie można zauważyć na rynku.

W związku z tym, zarząd KRIR zwrócił się do wiceprezesa rady ministrów o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia możliwości na rynku i wypracowaniu stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi na wniosek KRIR, Ministerstwo Gospodarki zorganizo-

wało spotkanie nt. aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin. W spotkaniu wziął udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodar-

Copa-Cogeca odpowiada na apel KRIR

Rynek wieprzowiny i mleka

W

związku z apelem KRIR do COPA o poparcie uruchomienia przez KE mechanizmów interwencyjnych na rynku wieprzowiny i mleka, 24 lutego 2015 r. sekretarz generalny Copa-Cogeca poinformował, że Copa-Cogeca prowadzi lobbing wobec Komisji Europejskiej w celu wyeliminowania trudności zaistniałych na europejskich rynkach rolnych w wyniku embarga nałożonego przez Rosję. Jeśli chodzi o rynek wieprzowiny

i mleka, ceny nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed kryzysu, gdyż Rosja ukierunkowała swe działania na nasz największy rynek eksportowy i nałożyła jednostronnie zakaz eksportu na unijne produkty rolne. Ceny uzyskiwane przez rolników za wieprzowinę i produkty mleczne nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Należy udzielić także wsparcia wszystkim sektorom, by mogły znaleźć nowe rynki zbytu oraz promować eksport.

ki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Na wstępie, przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB zaprezentowali informacje na temat tendencji cenowych na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Następnie, podczas dyskusji, której przewodniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki pani Grażyna Henclewska, omówiono kwestię czynników, które składają się na koszty produkcji nawozów i środków ochrony roślin. Zwrócono również uwagę na aspekt regulacji prawnych obowiązujących w tej dziedzinie w Europie, które są najbardziej restrykcyjne w porównaniu do reszty świata. Ustalono także konieczność dalszych, cyklicznych spotkań w celu wymiany poglądów

PW

XXXIII

24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa łowieckiego. Wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejsza wypłata odszkodowań łowieckich – to jedne z ważniejszych celów proponowanej nowelizacji prawa łowieckiego.

Nowe Prawo łowieckie

W

użytkownika, który jest przeciwnikiem polowań a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej. Nowelizacja ustawy wypracowana przez Rząd nie spełnia oczekiwań rolników, ponieważ uwagi izb rolniczych zgłoszone w zeszłym roku w większości nie zostały uwzględnione. Projekt ten powinien być odrzucony chociażby dlatego, iż w załączonych projektach rozporządzeń zabrakło najważniejszego – czyli dotyczącego metod szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, sposobu ustalania wysokości odszkodowań, terminów zgłoszenia i szacowania szkód, trybu postępowania przy szacowaniu szkód oraz sposobu i terminu wypłaty odszkodowań. W 2014 r. wypłacono 75 mln zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Opracowanie: KRIR

prowadzono przepis o konsultacjach publicznych z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, które mają być włączone do obwodów łowieckich. Na podstawie nowych przepisów właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości takim obwodem uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach. Nowe prawo przewiduje, że właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na ich nieruchomości objętej obwodem łowieckim, ze względu na swoje przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Jednak wniosek taki może dotyczyć tylko nieruchomości zabudowanych. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub

Co więcej, w sektorze mleka priorytetem Copa-Cogeca jest zagwarantowanie państwom członkowskim elastyczności, która umożliwi spłatę kary za przekroczenie kwot w dłuższym okresie (3–5 lat). W tym celu Copa-Cogeca będzie prowadzić dalsze działania lobbingowe. Dostosowanie progów referencyjnych lub cen interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku leży w gestii Rady / Rady i Parlamentu, i nie nastąpi z dnia na dzień. Copa-Cogeca liczy na wsparcie Komisji dla tych wniosków, ale to Rada i Parlament Europejski są organami decyzyjnymi. Ponadto grupa robocza Copa-Cogeca „Wieprzowina” z bliska obserwuje sytuację na rynkach. W ubiegły piątek – zgodnie z wnioskami z ostatniego posiedzenia prezydium, grupa odbyła posiedzenie techniczne (telekonferencję), które-

go celem była analiza prognoz rynkowych i możliwości zaproponowania bardziej konkretnych środków na rzecz złagodzenia wpływu na rynek. Copa-Cogeca zauważa, że KRIR zidentyfikowała już możliwe instrumenty, takie jak prywatne przechowywanie, nowe rynki zbytu i zniesienie barier sanitarnych i fitosanitarnych, które są zgodne z planem uzgodnionym przez grupę roboczą. Sekretariat Copa-Cogeca regularnie spotyka się ze służbami Komisji w celu przedstawienia im naszych priorytetów w zakresie rynków, zniesienia obowiązujących barier pozataryfowych i ograniczeń handlowych nałożonych przez państwa trzecie na polskie produkty w związku z pojawieniem się przypadków afrykańskiego pomoru świń. Jeśli chodzi o dopłaty wywozowe, korzyści wynikające z urucho-

mienia tego narzędzia nie są oczywiste. Po pierwsze, aby sfinansować te instrumenty, należałoby uruchomić rezerwę kryzysową, która jest finansowana z płatności bezpośrednich rolników ze wszystkich sektorów. Po drugie, i mając na uwadze znalezienie krótkoterminowych rynków eksportowych, uruchomienie tego narzędzia doprowadziłoby do natychmiastowego zamknięcia wysoce rentownych rynków eksportowych, takich jak rynek australijski (wzrost o 32% w 2014 r.) . Niemniej jednak Copa-Cogeca poszukuje rozwiązań alternatywnych, takich jak rozwój ubezpieczeń kredytów wywozowych poprzez art. 219 jednolitej WOR, w celu pokrycia części ryzyka finansowego związanego z nowymi rynkami.

i stanowisk pomiędzy branżą producentów nawozów i środków ochrony roślin a rolnikami i producentami żywności.

Opracowanie: KRIR Źródło: premier.gov.pl

Opracowanie: KRIR


XXXIV PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

marzec 2015 NR 3

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05.02.2015 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie i zaopiniowanie dla marszałka Sejmu – na podstawie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi – wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji rządu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie”; ■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej, w tym: odpowiedź na postulaty wielkopolskich rolników sformułowane na spotkaniu poświęconym trudnej sytuacji w rolnictwie w dniu 5 stycznia br. w Środzie Wielkopolskiej oraz informacja na temat depopulacji dzików w 2015 r. oraz planowanych działań dotyczących zwalczania ASF; ■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat protestów w rolnictwie, zgłoszonych postulatów i działań podejmowanych przez resort; ■■sprawy bieżące.

17.02.2015 r. – Sejm RP

■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu roz-

woju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (druk nr 3130).

18.02.2015 r. – Sejm RP

■■podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej; ■■informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udziale w pracach RM ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w styczniu 2015 r.; ■■pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 3148); ■■wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 3138).

19.02.2015 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej

Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076); ■■sprawy bieżące.

20.02.2015 r. – Sejm RP

■■rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 3148 i 3164); ■■sprawy bieżące.

03.03.2015 r. – Sejm RP

■■wspólne z Komisją Gospodarki: pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce, w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi (druk nr 3163).

03.03.2015 r. – Senat RP

■■rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■■projekt rozporządzenia w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

„Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW na lata 2007– 2013; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów Roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych; ■■projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatczne” objętego PROW na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia w sprawie wykonania praktyk, o których mowa w części I pkt 2 tiret drugie załącznika IX do rozporządzenia nr 1307/2013;

■■projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; ■■projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■■projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie; ■■projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014–2020; ■■p r o j e k t r o z p o r z ą d z e n i a w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018; ■■p r o j e k t r o z p o r z ą d z e n i a w sprawie warunków, jakie powinny spełnić jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrol-

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (druk senacki nr 837, druki sejmowe nr 3130 i 3146); ■■rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 841, druki sejmowe nr 3148, 3164 i 3164-A); ■■rozpatrzenie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk senacki nr 840, druki sejmowe nr 3138 i 3170); ■■krajowe instrumenty wsparcia rolnictwa w latach 2015–2020 – istniejące i możliwe do stosowania.

04.03.2015 r. – Sejm RP

■■pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustanych w ramach PROW na lata 2014–2020; ■■projekt rozporządzenia w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014–2020; ■■projekt ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw; ■■projekt rozporządzenia RM w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810; ■■projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów; ■■projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■■projekt ustawy o dzierżawie rolniczej; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych; ■■projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

wy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2968); ■■pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3139); ■■pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3157).

05.03.2015 r. – Senat RP

■■rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Opracowanie: KRIR

■■projekt rozporządzenia w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom; ■■projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; ■■projekt rozporządzenia w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza; ■■projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie; ■■projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■■projekt rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Opracowanie: KRIR


marzec 2015 NR 3

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

XXXV

Fundusz Składkowy USR

Bezpieczeństwo stosowania nawozów azotowych Współczesna wiedza chemiczna oraz przepisy prawne mogą klasyfikować nawozy azotowe jako produkty, które stwarzają zagrożenie dla ludzi, jak i dla środowiska.

N

a przestrzeni lat, nawozy na bazie azotanu amonu, były zaangażowane w kilka wypadków, które miały wpływ na ustawodawstwo dotyczące transportu, magazynowania oraz przeładunków tych produktów. Podczas transportu oraz składowania może dochodzić do uwalniania toksycznych gazów i niebezpiecznych sytuacji. Dlatego ONZ wydało globalny, zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). GHS jest zharmonizowanym zaleceniem ONZ dot. transportu towarów niebezpiecznych – modelem rozporządzenia, dotyczącym metod badań i identyfikacji zagrożeń. Europa dostosowała europejską wersję GHS i wydała system klasyfikacji i znakowania produktów CLP. Środki bezpieczeństwa należy zachować także podczas wysie-

wu nawozów. W razie wysypania się nawozów z taśmociągów lub worków, należy je szybko zebrać, jeśli nie ma zanieczyszczeń i są spełnione normy jakościowe, można wprowadzić do obrotu. Jeżeli rozsypany produkt nie spełnia norm, musi zostać zutylizowany. W przypadku wystąpienia poważnego zanieczyszczenia, produkt powinien być traktowany jako odpad i materiał niebezpieczny, i należy z nim postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Azotan amonu w nawozach wieloskładnikowych NPK może ulec rozkładowi w wysokich temperaturach. Reakcje egzotermiczne mogą spowodować wydzielanie gazów z nawozów, w początkowej fazie obniżania pH. Rozkład przyspiesza obecność chlorku, substancji organicznych oraz niektórych jonów metali – zwłaszcza miedzi (Cu2+). Rozkład przyspiesza obecność fosforanów oraz substancji zawierających węgiel i wysokie pH. Niektóre nawozy wieloskładnikowe NPK, zawierające w składzie azotan amonu, cechują się samopodtrzymującym rozkładem (SSD). SSD, w odniesieniu do niektórych nawozów, może być zainicjowany przez przypadkowe źródło ciepła (> 120˚C).

Taki rozkład, nawet po wyeliminowaniu źródła ciepła, może być bardzo trudny do zatrzymania. Rozkład sam w sobie nie jest niebezpieczny, ale może powodować uwalnianie gazów zawierających toksyczne substancje (np. Cl2, HCl, NOx).

Nawóz saletrzany zawiera ok. 15% wody krystalicznej, która minimalizuje właściwości utleniające produktu. Nawozy na bazie kwasu azotowego i soli amonowo-wapniowych są klasyfikowane do GHS/ CLP jako Acute, Tox, 4 H302, Uszkodzenie/ Podrażnienie oczu, H318. Worki z tym produktem są oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami chemicznymi. Mocznik nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny, zgodnie z WE nr 1272/2008, CLP i przepisami transportowymi ONZ. W sytuacji narażenia produktu na działanie wysokiej temperatury, może stwarzać potencjalne niebezpieczeń-

stwo, uwalniając amoniak. Mocznik nie powinien być mieszany z innymi substancjami chemicznymi, szczególnie niebezpieczne może być mieszanie z kwasem azotowym.

Prawidłowe przechowywanie Budynki i powierzchnie przeznaczone do składowania i przeładunku nawozów powinny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi i kradzieżą. Dostęp do nawozów powinny mieć tylko osoby odpowiednio poinstruowane, jak obchodzić się z tymi produktami typu jak rolnicy czy upoważnieni pracownicy firm przeładunkowych, transportowych. (EU Regulation 1907/2006, REACH). Właściwe przechowywanie i magazynowanie towaru jest ważne ze względu na zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy. Tam, gdzie to możliwe, nawozy powinny być przechowywane w zamkniętym, bezpiecznym miejscu, aby chronić produkt przed wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, itp.) oraz zmniejszyć ryzyko kradzieży. Idealne warunki przechowywania:  Zamknięty budynek jest w stanie chronić nawóz przed pogodą,

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników na II kw. 2015 r.

Z

waloryzowana od 1 marca 2015 r. kwota miesięcznej podstawowej emerytury wynosi 880 zł 45 gr brutto. Obowiązująca wysokość tego świadczenia skutkuje zwiększeniem wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników na II kwartał 2015 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.), za każdego ubezpieczonego składka ta odpowiada kwocie 10 proc. emerytury podstawowej. W II kwartale 2015 r. miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyniesie zatem 88 zł. Za ubezpieczonych, o których mowa w przepisach art. 5a, tj. rolników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, składka emerytalno–rentowa ma wymiar dwukrotny.

Ubezpieczeni w gospodarstwach rolnych od 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wzwyż są zobowiązani do opłacania dodatkowej miesięcznej składki emerytalno-rentowej. W II kw. 2015 r. wyniesie ona:  12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł dla ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 hap;  24 proc. emerytury podstawowej, tj. 211,00 zł dla ubezpieczonych w gospodarstwach powyżej 100 hap do 150 hap;  36 proc. emerytury podstawowej, tj. 317,00 zł dla ubezpieczonych w gospodarstwach powyżej 150 hap do 300 hap;  48 proc. emerytury podstawowej, tj. 423,00 zł dla ubezpieczonych w gospodarstwach powyżej 300 hap. Kasa przypomina, że osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 3 ( nie dłużej niż do 5. roku życia dziecka) bądź nad dzieckiem niepełnosprawnym – w tym

przypadku bez ograniczenia okresu sprawowania opieki, będąca rolnikiem/domownikiem, może złożyć wniosek o finansowanie z budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, pod warunkiem, że nie prowadzi dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej ani nie współpracuje przy jej prowadzeniu, oraz że drugi rodzic dziecka nie korzysta z takiego samego uprawnienia w KRUS (lub w ZUS – na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kw. 2015 r. wyniesie 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 miesięcznej składki, tj. 14,00 zł. Dotyczy to osób, które – prowadząc gospodarstwo rolne – są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS z innego tytułu, natomiast w ubezpieczeniu

społecznym rolników przysługuje im na wniosek w ograniczonym zakresie ubezpieczenie wyłącznie z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub rolniczej choroby zawodowej. Ustawowy termin uregulowania należnych składek za II kw. 2015 r. upływa z dniem 30 kwietnia br.

Ubezpieczenie społeczne rolników w związku z wykonywaniem umów zleceń Wprowadzony od 1 stycznia 2015 r. do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 5b umożliwia osobom objętym tym ubezpieczeniem z mocy ustawy, czyli obowiązkowo, pozostanie w KRUS pomimo podjęcia dodatkowej pracy na umowę zlecenie lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, tj. pomimo równoczesnego zgłoszenia rolnika/domownika zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania ww. umów.

zwłaszcza przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi.  Czyste wnętrze, wolne od kurzu i brudu. Temperatura od 5 do 30˚C (niektóre rodzaje nawozów są wrażliwe na wysokie temperatury).  Chroń nawóz przed wilgocią, która może spowodować zbrylanie i rozprzestrzenianie pylenia.  Wyposażenie w regały paletowe, aby uniknąć warstwowego układania.  Dobre zarządzanie magazynem i system kontroli przyjęć i wydań towaru.

Proste zasady zabezpieczania produktów przed przestępstwami:  Przechowuj nawozy mineralne w zamkniętych pomieszczeniach.  Nawozy składowane na zewnątrz, zawsze trzymaj przykryte.  Należy regularnie sprawdzać, czy niczego nie brakuje i czy nawozy nie zostały skradzione. Opracowanie: KRIR na podstawie publikacji firmy YARA

Ponadto osoby, które w minionych latach wyłączono z KRUS na skutek wykonywania umów zleceń bądź pełnienia funkcji w radach nadzorczych, na swój wniosek złożony najpóźniej do 30 czerwca br. mają możliwość powrotu do KRUS, o ile spełnią warunek nieprzekroczenia określonej kwoty przychodów (czyli połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w okresach wykonywania umowy). Na 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1  750 zł brutto. W rozliczeniu miesięcznym przychód w okresie wykonywania pracy na umowę zlecenie, którego nieprzekroczenie uprawnia do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS, wynosi 875 zł. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w latach poprzednich podaje natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na stronie: www. mpips.gov.pl/prawo–pracy/wynagrodzenia/. Kasa przyjmuje do rozliczenia ww. średniomiesięcznego wynagrodzenia przychody, jakie są podstawą wymiaru składek w systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do miesięcy, w których rolnik lub domownik został objęty odrębnym ubezpieczeniem w ZUS. Opracowanie: KRUS


XXXVI PW

T

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Bezpieczna Duża Rodzina

owarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest instytucją partnerską w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny wspierającym rodziny z co najmniej trójką dzieci. Na podstawie imiennej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny TUW „TUW” udziela ubezpieczającym się rodzinom wielodzietnym zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych. 15 października 2014 roku w Warszawie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowy z kolejnymi partnerami ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny. Wśród nich było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”, reprezentowane przez prezesa zarządu Ewę Stachurę-Kruszewską. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jako partner programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oferuje zniżki do 15% na ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów należących do„dużej rodziny”oraz do 30% zniżki w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gospodarstw rolnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zniżki w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych, oferowane w programie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, nie są bez znaczenia w skromnych zazwyczaj budżetach rodzin wielodzietnych, które mimo wielu codziennych domowych wydatków starają się jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, jak również o wartość majątku, który w przyszłości potomkowie będą dziedziczyć. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci (rodzina 3+), niezależnie od dochodu. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek, ulg i rabatów na komunikację, wstęp do placówek kultury, parków narodowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także na zakupy oraz usługi w placówkach handlowych i usługowych na obszarze całego kraju, jeżeli są one partnerami programu KDR. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o jej wydanie w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny 3+. Rodzice mogą korzystać

Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają pracownicy jednostek doradztwa rolniczego

z kart dożywotnio, dzieci do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25. roku życia. Jeśli w rodzinie są dzieci niepełnosprawne, wówczas ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przysługuje również rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka. Ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin 3+, doceniając w ten sposób znaczenie rodzin wielodzietnych w naszym społeczeństwie. Karta Dużej Rodziny to jeden z instrumentów polityki prorodzinnej funkcjonujący w każdej gminie, mieście i całym kraju. Program promuje model rodziny wielodzietnej, co ma niemałe znaczenie wobec spadającej dzietności polskich rodzin tak w miastach, jak i na wsi. Jest również dowodem uznania dla codziennej, nieraz trudnej pracy wychowawczej z dziećmi, wykonywanej przez rodziców bądź opiekunów, jak również wysiłku finansowego, jaki muszą ponieść, aby dzieci mogły w pełni korzystać z możliwości rozwoju intelektualnego i fizyczne-

go, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych. Często zajęcia te są odpłatne i odbywają się poza miejscem zamieszkania dziecka, na które musi ono dojechać. Zniżki oferowane przez partnerów ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny umożliwiają więc nie tylko atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze życie najmłodszego pokolenia w rodzinie wielodzietnej, interesujące spędzenie wolnego czasu i wakacji, lecz także zwiększają szanse życiowe i edukacyjne dzieci wychowywanych w rodzinach wielodzietnych miejskich i wiejskich. Z dniem 1 stycznia 2015 roku program ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przekształcił się w Ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa pozwala na łączenie karty ogólnopolskiej z lokalnymi (samorządowymi) programami wsparcia dla rodzin wielodzietnych, dla których już wcześniej partnerem w niektórych jednostkach samorządowych było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

marzec 2015 NR 3 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że do tej pory ze zniżek ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny skorzystało ponad półtora miliona osób w trzech tysiącach miejsc w kraju honorujących Kartę, a liczba partnerów Karty powoli zbliża się do pięciuset. – Wzajemność ubezpieczeniowa, która w swoim założeniu nie jest nastawiona na zysk, lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych, wpisuje się w pełni w program pomocy rodzinom wielodzietnym – powiedziała prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”Ewa Stachura-Kruszewska. Jest to również wyraz prospołecznej i prorodzinnej działalności TUW „TUW”, najstarszego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, założonego w pierwszych latach transformacji, w 1991 roku. A wszystko w myśl zasady: „Ubezpieczajmy się u siebie”.


marzec 2015 NR 3

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

Agencja wspiera gospodarstwa rodzinne Agencja prowadzi sprzedaż nieruchomości Zasobu na podstawie przepisów ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 2012, poz. 1187 ze zm.) oraz wykonawczych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zarządzeń Prezesa ANR.

P

odstawowym sposobem sprzedaży wolnych gruntów z Zasobu jest tryb przetargowy. Przetargi na sprzedaż mogą odbywać się w formie ustnej lub ofert pisemnych. Dodatkowo dzielą się na przetargi nieograniczone (w których może wziąć udział każdy) oraz ograniczone – niemal wyłącznie dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwa rodzinne. W ostatnich latach Agencja organizuje coraz więcej przetargów ograniczonych, ułatwiając w ten sposób miejscowym rolnikom powiększanie gospodarstw rodzinnych. W 2014 r. przeprowadzono 3121 przetargów ograniczonych na sprzedaż dla rolników powiększających gospodarstwa rodzinne (w tym 563 przetargi w woj. zachodniopomorskim), na których zaoferowano 32,3 tys. ha (w tym 8,9 tys. ha w woj. zachodniopomorskim). Skuteczne były 1903 przetargi (w tym 350 przetargów w woj. zachodniopomorskim), na których sprzedano 23 tys. ha (w tym 6,2 tys. ha w woj. zachodniopomorskim).

Nabywanie w ramach pierwszeństwa Oprócz trybu przetargowego, Agencja sprzedaje nieruchomości w ramach pierwszeństwa w nabyciu (bez przetargu) – głównie dotychczasowym dzierżawcom oraz byłym właścicielom nieruchomości i ich spadkobiercom. Od kilku lat większość gruntów sprzedawanych przez ANR zbywana jest w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawców. Są to podmioty, które dzierżawią nieruchomość przez co najmniej 3 lata (najczęściej nawet kilkanaście), poniosły znaczne nakłady na przedmiocie dzierżawy. Większość gruntów w tym trybie sprzedaży trafia

przede wszystkim do rolników indywidualnych, którzy powiększają swoje gospodarstwa rodzinne. W 2014 r. Agencja sprzedała w ramach pierwszeństwa w nabyciu 80,7 tys. ha, na ogólną sprzedaż prawie 121 tys. ha. Tylko w niektórych przypadkach ustawowo uprawnionym do kupna bez przetargu był były właściciel lub jego spadkobierca.

W wyniku tych zmian przedstawiciele rolników wskazani przez Izbę Rolniczą znajdują się w składzie komisji przetargowych.To między innymi na ich wniosek Agencja odstępuje od przeprowadzania przetargów w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w tej procedurze. W 2014 r. takich odstąpień było 112 na pow. 2,7 tys. ha, w tym w woj. zachodniopomorskim 81 na pow. 2 tys. ha. Warto w tym miejscu przytoczyć dane z 2013 r. dotyczące odstąpień: było ich 207 na pow. 5 tys. ha, w tym w woj. zachodniopomorskim 164 na pow. 3,9 tys. ha. Jak widać, liczba odstąpień w minionym roku zmniejszyła się prawie dwukrotnie i dotyczyła również dwukrotnie mniejszej powierzchni i to

Przetargi ograniczone tylko dla rolników Od połowy stycznia 2013 r. Agencja wprowadziła nowe zasady postępowania przy rozdysponowaniu mienia Zasobu WRSP na przetargach ograniczonych. Należy podkreślić, że do przetargów tych dopuszczane są osoby spełniające ustawowe kryteria rolnika indywidualnego określone w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Kwalifikacja rolników do takich przetargów następuje na podstawie dokumentów (m.in. oświadczenia kandydata), z których większość podlega poświadczeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Agencja nie ma prawnych możliwości weryfikacji składanych dokumentów, jak również nie może nie zakwalifikować do przetargu osób, które złożyły w określonym terminie wszystkie wymagane dokumenty. Zmiany, jakich dokonał prezes ANR w wewnętrznych uregulowaniach, mają na celu uspołecznienie procesu rozdysponowania gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży z korzyścią dla rolników indywidualnych zainteresowanych powiększaniem gospodarstw rodzinnych w całym kraju.

Uszczegółowiono również procedury korzystania przez ANR z kodeksowego prawa odkupu. Przewidziano także stosowanie przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie albo powiększenie gospodarstwa rodzinnego, zabezpieczeń jedynie w formie hipoteki oraz weksla in blanco. Wprowadzono do umów sprzedaży gruntów zbywanych w trybie przetargów ograniczonych postanowienia mające na celu zapobieżenie odsprzedaży tych gruntów oraz wykorzystywanie ich na cele niezwiązane z osobistym prowadzeniem działalności rolniczej.

XXXVII

towywane do sprzedaży oraz uzyskiwać dopłaty bezpośrednie. W 2014 r. Agencja wydzierżawiła ogółem 55,6 tys. ha (w 2013 r. – 29,7 tys. ha), w tym 10,6 tys. ha w woj. zachodniopomorskim (w 2013 r. – 4,1 tys. ha). W przetargach ograniczonych na rzecz rolników wydzierżawiono 32 tys. ha (w 2013 r. – 14 tys. ha), w zachodniopomorskim 9,2 tys. ha (w 2013 r. – 4,8 tys. ha). Zwiększenie tej formy zagospodarowania nieruchomości rolnych można uzasadnić między innymi wydzierżawieniem gruntów, które nie mogą być szybko sprzedane. W ten sposób grunty są wykorzystywane rolniczo i czynsz dzierżawny płacony jest systematycznie. Poza tym krótkoterminowa dzierżawa jest dobrym zabezpie-

Średnie ceny gruntów rolnych w ANR i wg GUS w latach 2000–2014 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Ceny gruntów ANR zarówno w skali kraju, jak i województwie zachodniopomorskim. Oznacza to, że zjawisko osób nieuprawnionych do udziału w przetargach ograniczonych systematycznie maleje. Również na wniosek Izby Rolniczej oddziały terenowe Agencji przeprowadzają ograniczone przetargi ofertowe (pisemne). W tych przetargach przy wyłanianiu potencjalnych nabywców wśród rolników indywidualnych, poza ceną i warunkami płatności, są brane pod uwagę również inne kryteria, w tym m.in. powierzchnia gospodarstwa potencjalnego nabywcy oraz odległość jego gospodarstwa od sprzedawanej nieruchomości.

Ceny gruntów wg GUS

Wzrost zainteresowania dzierżawą

Inną formą zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa. W ostatnim okresie Agencja na coraz większą skalę korzysta z dzierżawy, w szczególności w sytuacjach, gdy sprzedaż gruntów z różnych przyczyn formalno-prawnych nie jest aktualnie możliwa. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rolników. Aktywizacja dzierżaw sprzyja zmniejszeniu skali bezumownego użytkowania i pozwala rolnikom czasowo użytkować grunty przygo-

czeniem gruntów przed utratą przydatności rolniczej oraz przed osobami nieuprawnionymi do korzystania z tych gruntów. Dodatkowo 9 lutego 2015 r. prezes ANR zmienił zarządzenie dotyczące zasad dzierżawy państwowych gruntów. Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu trwania dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy nieruchomość nie może być sprzedana bądź przemawiają za tym względy przedstawione przez rolnika. Zmiana ta została dobrze przyjęta przez rolników. Biuro Rzecznika Prasowego ANR

Polska Wieś nr 3/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 3/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement