Page 1

listopad 2015 NR 11

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

99

NR 12 (114) grudzień 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej Czytaj na stronie 100

Będzie wyższa stawka zwrotu podatku od paliwa rolniczego

Zarząd KRIR rozmawia z Ministrem Krzysztofem Jurgielem

Czytaj na stronie 100

W dniu 20 listopada 2015 r. zarząd Krajowej Rady Izb Przedstawicielki KRIR na Rolniczych spotkał debacie Komisji Kobiet Copa się z Ministrem Czytaj na stronie 101 rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem. Sadownicy, czynni podatnicy Prezes KRIR Wiktor VAT muszą zapłacić Szmulewicz prze5% podatku kazał ministrowi Czytaj na stronie 102 gratulacje samorządu rolniczego z okazji objęcia KRIR na Targach HORT stanowiska. TECHNIKA Czytaj na stronie 102

Spotkanie w Jachrance Czytaj na stronie 103

Opinia w sprawie pomocy dla producentów mleka Czytaj na stronie 104

Wsparcie rolników Czytaj na stronie 104

Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 2016 r. Czytaj na stronie 105

Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w gospodarstwie rolnym Czytaj na stronie 106

Z

adeklarowano chęć współpracy w celu wypracowania najlepszych rozwiązań na rzecz polskiego rolnictwa. Rozmowy dotyczyły także trudnej sytuacji na rynkach rolnych,

poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, kwe-

stii sprzedaży bezpośredniej oraz ubezpieczeń w rolnictwie. Po przekazaniu planu działań resortu w zakresie

rolnictwa, samorząd rolniczy przedstawi do niego opinię i propozycje. Opracowanie: KRIR


100 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2015 NR 12

Będzie wyższa stawka zwrotu podatku od paliwa rolniczego 10 listopada 2015 r. zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r.

Posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

P

rzedstawiciele Czeskiej Izby Rolniczej (AKČR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK) spotkali się na 59 posiedzeniu przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się na Węgrzech w miejscowości Mad w dniach 25–26 listopada 2015 r. Przedstawiciele izb rolniczych przeanalizowali aktualną sytuację na rynkach rolnych oraz poruszyli kwestie trudnej sytuacji i możliwych rozwiązań na rynku mleka oraz mięsa. Koniec kwot mlecznych stworzył nowe okazje dla niektórych producentów mleka, ale i zagroził egzystencji innym. Wygaśnięcie kwot razem z rosyjskim embargiem spowodowało dużą obniżkę cen skupu w krajach grupy V-4. Sytuacja została dodatkowo skomplikowana przez tegoroczne ubogie zbiory bazy paszowej, w związku z czym należy spodziewać się podwyższenia cen paszy. Może to zwiększyć wydatki rolników bez perspektywicznego wzrostu ich przychodów w najbliższym czasie. Ponadto, we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej bardzo trudna jest sytuacja na rynku wieprzowiny. Uczestnicy spotkania poprosili Komisję Europejską o szybkie przyjęcie skutecznych środków dla poważnie osłabionej konkurencyjności branży mleczarstwa i wieprzowiny w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Obecna sytuacja stwarza poważne zagrożenie dla przyszłej produkcji mleka i wieprzowiny nie tylko w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale w większości krajów UE. Reprezentanci izb rolniczych Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali również nad aktualnym stanowiskiem przemysłu rolno-spożywczego Grupy w kontekście raportu WHO, które wraz z rosyjskim embargiem, spowodowały poważne problemy na rynkach zwierząt hodow-

lanych. Zwrócono uwagę za niewłaściwe przypisywanie specyficznej grupie produktów spożywczych zwiększonego efektu kancerogennego. Kancerogenność to bardzo złożony proces, który zależy od interakcji wielu różnych czynników. Nasze nawyki żywieniowe i reakcje na nie organizmu mogą być bardzo zróżnicowane i zależeć od naszego stylu życia, genów, regionalnych czynników miejsc, w których żyjemy, wieku i odziedziczonych wzorów nawyków żywieniowych. Bardzo ważne są więc działania, mogące łagodzić negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników na rynek, przez połączenie wysiłków i odpowiedniego wsparcia, które mogłoby zakończyć spadek konsumpcji mięsa – trendu, który obserwujemy od lat. Wśród poruszonych tematów znalazły się także sprawy dotyczące podatków gruntowych i dzierżaw rolniczych w krajach grupy V-4. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że grunty powinny pozostać własnością i być użytkowane przez rolników. Przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej poruszając kwestie wspólnotowych oraz krajowych dotacji oraz przedstawiając informację o środkach wprowadzonych w schemacie nowej polityki rozwoju obszarów wiejskich podkreślali, że krajowe i wspólnotowe dotacje mogą być wielką pomocą dla sektora hodowli zwierząt, który staje w obliczu wielu problemów i mogą one łagodzić obecny kryzys w mleczarstwie. Co więcej, stosując je w wydajniejszy i zorientowany sposób, można niwelować czynniki wpływające na rynek. Na zakończenie spotkania podpisano wspólny komunikat, który zostanie przekazany Komitetom Copa-Cogeca. Opracowanie: KRIR

W

związku z zaproponowaną stawką zwrotu na rok 2016 0,95 zł (czyli o 0,01 zł mniej niż w roku 2015) samorząd rolniczy już kolejny rok z rzędu zwrócił uwagę, że należy wprowadzić wyższą stawkę zwrotu. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że akcyza za paliwo do produkcji rolnej powinna być zwracana w 100%, tak jak ma to miejsce w innych krajach np. w Niemczech. Ponadto, należy zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych. Rolnicy otrzymują zwrot tylko do 86 litrów paliwa na jeden hektar upraw. A przecież tak naprawdę zużywają znacznie więcej ropy. Za wprowadzeniem zwiększonego limitu przemawia tegoroczna susza, która spowodowała, że rolnicy musieli ponownie wjechać na pola, aby dokonać ponownych zasiewów. Dodatkowo, limit powinien być zróżnicowany w zależności od wielkości gospodarstw i rodzaju prowadzonej w nich pro-

dukcji, gdyż o wiele więcej paliwa niż zapisany w ustawie limit zużywa się np. przy prowadzeniu hodowli zwierząt. W odpowiedzi na opinię zarządu KRIR, resort rolnictwa poinformował, że w projekcie ww. rozporządzenia skierowanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów zaproponowano stawkę zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1,08 zł/litr oleju napędowego. W dniu 1 grudnia br. Rada Ministrów na posiedzeniu zdecydowała o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Podwyższenie stawki umożliwi zwrot w 2016 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych. Nie ulegają zmianie terminy składania wniosków. Opracowanie: KRIR

Wstrzymać kary za pozostawienie tzw. niewłaściwego fragmentu nieskoszonego

W

związku z wnioskiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 września 2015 r. do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wstrzymanie sankcjonowania rolników realizujących pakiet 3 Programu Rolnośrodowiskowego PROW 2007–2013 za pozostawienie tzw. niewłaściwego fragmentu nieskoszonego. Wobec braku odpowiedzi zarząd KRIR wystąpił ponownie 9 października 2015 r. oczekując szybkiej interwencji MRiRW i przekazując przykładowe odwołanie od decyzji ARiMR w tej sprawie. Zdaniem samorządu rolniczego, niedopuszczalne jest sankcjonowanie rolników, którzy realizowali zobowiązanie rolnośrodowskowe zgodnie z planem rolnośrodowiskowym, corocznie otrzymywali pozytywne decyzje ARiMR, w których nie znajdowały się

uwagi o nieprawidłowym postępowaniu, nie było zaleceń odnośnie zmiany sposobu koszenia, w związku z czym byli przekonani, że realizują zobowiązanie prawidłowo. Jeszcze raz zawnioskowano do ministra o przyjęcie takiej interpretacji przepisów, jaka była stosowania dotychczas i niekaranie rolników dotkliwymi sankcjami w wysokości 50% płatności kilka lat wstecz – czytamy w piśmie KRIR. Przyjęcie odpowiedniej interpretacji zapisu rozporządzenia, zgodnej z dotychczasowym rozumieniem jej przez pracowników ARiMR oraz rolników i doradców, pozwoli uniknąć niepotrzebnych procedur odwoławczych do ARiMR, a przede wszystkim w trudnym czasie związanym ze skutkami suszy. Pozwoli uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych dla rolników. Opracowanie: KRIR


grudzień 2015 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

101

Przedstawicielki KRIR na debacie Komisji Kobiet Copa W dniu 18 listopada 2015 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata Komisji Kobiet Copa pod tytułem „Jak utrzymać żywotność obszarów wiejskich zwiększając przedsiębiorczość kobiet i możliwości w rolnictwie”, którego gospodarzem była posłanka Parlamentu Europejskiego Mariya Gabriel – wiceprzewodnicząca grupy EPL i członkini Komisji FEMM.

Z

ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w debacie uczestniczyły: Katarzyna Szczepaniak – dyrektor Biura KRIR, Zofia Stankiewicz – I wiceprzewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Ewa Bednarek – II wiceprzewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, członek zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Przedstawicielka KRIR prelegentką panelu w PE Podczas drugiej sesji debaty przedstawiono praktyczne przypadki wkładu rolniczek w życie na obszarach wiejskich. Moderatorem podczas tej sesji była wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet Copa Margo Batthyany-Schmidt a swoje doświadczenia przedstawiały kolejno: Anne Moore z irlandzkiej organizacji rolniczej, Marianne Streel ze związku rolniczej z regionu Walonii w Belgii i Zofia Stankiewicz, reprezentująca Krajową Radę Izb Rolniczych z Polski. Zabierając głos Zofia Stankiewicz na wstępie zarysowała w kilku słowach swoją działalność społeczną, jako inicjatorki powołania do życia stowarzysze-

nia rozwoju wsi „Idzbark moja ojczyzna”. Przedstawiła swoją działalność gospodarczą, utworzone przedszkole na wsi w ramach tworzenia mikroprzedsiębiorstw na wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Przedszkole pod Jelonkiem”. Zauważyła, że kobiety są motorem życia na obszarach wiejskich ciągle nie do końca wykorzystanym i często niedocenianym. Podkreśliła, że bardzo ważne jest zachęcanie kobiet do podejmowania działań społecznych, nawet jeśli wymaga to nakładu czasu, którego kobietom na wsi brakuje. Wskazała, że kobiety na wsi powinny się promować, swoją działalność i szanować swoją pracę. Sama szukając rozwiązań dla swojej działalności gospodarczej podjęła wyzwanie nie tylko otworzenia żłobka i przedszkola, ale również kuchni, która gotuje dla tych struktur z zastosowaniem warzyw i owoców uprawianych w jej gospodarstwie. W ten oto sposób stworzyła wartość dodaną nie tylko dla gospodarstwa i jego produktów, ale również zapewniła zdrową żywność i skróciła tym samym łańcuch dostaw żywności. Na zakończenie debaty słowa podsumowujące wygłosiła gospodarz spotkania Mariya Gabriel podkreślając, że kobiety potrzebują wsparcia, zaufania i wiary we własne siły, podziękowała prelegentkom za przykłady, które pokazu-

Wniosek Rady Kobiet w sprawie kwalifikacji zakupu sprzętu

Z

arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 28 października 2015 r. popierając wniosek Posiedzenia Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, które miało miejsce 9 października br., zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi ponownie o zastosowanie interpretacji dotyczącej uznania za kwalifikującą się operację zakupu sprzętu np. traktora w ramach poddziałania„Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” (modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014–2020), pomimo dofinansowania w ramach

PROW 2007–2013 tego samego sprzętu, w przypadku beneficjenta, który znacząco powiększył swoje gospodarstwo. Rolnicy, którzy zakupili ciągniki z dofinansowaniem z PROW 2007– 2013, które były odpowiednie do pracy w ich gospodarstwach nie mogą, nawet w sytuacji znaczącego powiększenia gospodarstwa, dokonać z dofinansowaniem zakupu takiego samego sprzętu np. z większą mocą. Dlatego, samorząd rolniczy uważa, że w takich sytuacjach jest to niezasadne. Opracowanie: KRIR

ją nie tylko wielofunkcjonalność gospodarstw, ale również ich potencjał i możliwości, jakie dają obszary wiejskie na rozwój własnej działalności gospodarczej. Zaprosiła Komitet Kobiet do kolejnego spotkania i wymiany opinii w kwestiach równości praw między kobietami i mężczyznami na obszarach wiejskich ze względu na ubezpieczenia społeczne, dostęp do gruntów i kredytów na rozwój działalności gospodarczej.

Specjalny doradca biura Komisji Kobiet wybrany z Polski

W dniu 19 listopada 2015 roku w sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet Copa. Tematem obrad były wybory przewodniczącej i członkiń Biura, informacje na temat działalności Komisji Kobiet, strategia na 2016 rok oraz podsumowanie debaty w Parlamencie Europejskim z dnia 18 listopada 2015 roku. Przewodnicząca Komisji Kobiet zaproponowała przyjęcie przez aklamację kandydatek na stanowiska przewodniczącej, dwóch wiceprzewodniczących i członkiń biura i zaapelowała o przyjęcie Zofii Stankiewicz w poczet członkiń biura jako specjalnego doradcy Komisji Kobiet Copa. Aktualny skład Komisji Kobiet na kadencję 2015–2017 ■ Przewodnicząca – Willemien Koning-Hoeve (Holandia) – LTO

■ I wiceprzewodnicząca – Margit Batthyany-Schmidt (Węgry) – HCA ■ II wiceprzewodnicząca – Marianne Streel (Belgia) – UWA ■ członkini biura – Jola Leonczyk (Belgia) – Boerenbond ■ członkini biura – Francesca Gironi (Włochy) – Coldiretti ■ specjalny doradca biura Komisji Kobiet – Zofia Stankiewicz (Polska) – KRIR. Przewodnicząca pogratulowała nowo wybranym członkiniom Komisji. Następnie głos zabrała Pani Zofia Stankiewicz z KRIR, dziękując za zaufanie, którym obdarzyła ją grupa zapraszając ją do udziału w pracach biura jako specjalnego doradcę w nadchodzącej kadencji Komisji Kobiet. Omawiając kwestię strategii działania Komisji Kobiet na kolejny rok, uczestniczki powzięły decyzję o zorganizowaniu osobnego wydarzenia mającego na celu wyłonienie I nagrody dla najbardziej innowacyjnego gospodarstwa prowadzonego przez kobietę, a nie tak jak to był do tej pory w ramach Kongresu Rolników Europejskich, który w przyszłym roku ma się odbyć w Grecji. Zdecydowały również, że na kolejne posiedzenie Komisji zaproszony zostanie przewodniczący Geopa w celu omówienia aktualnej sytuacji zatrudnienia kobiet w rolnictwie na terenie krajów Unii Europejskiej. Opracowanie: KRIR

Uproszczona rachunkowość

W

związku z pismem władz samorządowych Gminy Klonowa, popartym przez zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawie m.in. zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, skierowanym do prezesa Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, resort rolnictwa poinformował, że rozwiązaniem umożliwiającym szybkie i niebudzące zastrzeżeń producentów rolnych osza-

cowanie szkód powstałych m.in. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez producentów rolnych ewidencji przychodów i rozchodów, która w sposób bezsprzeczny i rzetelny pozwalałaby wykazać utracone przez producenta rolnego dochody. Opracowanie: KRIR


102 PW

W

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2015 NR 12

Sadownicy, czynni podatnicy VAT muszą zapłacić 5% podatku

odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie opodatkowania podatkiem VAT unijnej pomocy finansowej udzielanej na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw, resort finansów poinformował zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej„ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wsparcie to forma wynagrodzenia za przekazane towary

W sytuacji nieodpłatnego przekazywania w ramach„operacji wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji” wskazanym w ww. Rozporządzeniach Komisji podmiotom (m.in. organizacjom charyta-

tywnym) owoców i warzyw przez producentów rolnych w zamian za przyznaną rekompensatę, w opinii resortu dochodzi do dostawy tych towarów. W takim przypadku otrzymaną kwotę wsparcia finansowego z tego tytułu należy uznać za formę wynagrodzenia za przekazane tym podmiotom towary. Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał od nabywcy lub osoby trzeciej (łącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług). Podstawa opodatkowania nie obejmuje samego podatku VAT. Ministerstwo Finansów zauważa, że przedmiotowe rekompensaty przybierają postać konkretnej kwoty za kilogram przekazanych wskazanym podmiotom owoców i warzyw, jako takie więc stanowią wynagrodzenie za przekazane towary. Nie stanowią one zatem dopłat o charakterze ogólnym, które pozostawałyby poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Tylko czynni podatnicy VAT

Do opodatkowania ww. czynności są zobowiązani producenci rolni będący podatnikami VAT czynnymi. Przekazane owoce i warzywa podlegają opodatkowaniu wg stawek VAT właściwych dla tych towarów. Przykładowo, takie produkty rolne jak: ogórki, pomidory, marchew, cebula, ziemniaki (PKWiU 01.13) oraz jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie (PKWiU 01.24) podlegają opodatkowaniu wg 5-procentowej stawki podatku od towarów i usług – na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 1 i 4 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Do ww. dostaw nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 16 ustawy o VAT, dotyczy ono bowiem wyłącznie dokonywanych przez podatnika nieodpłatnie (w rozumieniu podatku od towarów i usług) przekazań towarów, w tym przypadku darowizn żywności przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego na warunkach określonych w tym przepisie. Natomiast ww. zwolnienie od podatku VAT nie dotyczy dostaw towarów za wynagrodzeniem, a takimi właśnie są przedmiotowe dostawy owoców i warzyw

w zamian za środki finansowe otrzymane z unijnej pomocy finansowej. Natomiast tzw. rolnicy ryczałtowi, którzy dokonują dostaw produktów rolnych pochodzących z ich własnej działalności rolniczej (a więc również w ramach bezpłatnej dystrybucji dla organizacji charytatywnych w zamian za wsparcie udzielane na podstawie ww. Rozporządzeń Komisji) nie będą odprowadzać podatku VAT z tytułu takich dostaw, rolnicy tacy korzystają bowiem ze zwolnienia od podatku VAT. Resort Finansów podkreśla, iż w przypadku innych czynności, za wykonywanie których podatnicy otrzymują unijną pomoc finansową na podstawie ww. Rozporządzeń, takich jak wycofanie z rynku do celów innych niż bezpłatna dystrybucja (np. w celu zniszczenia), niezbieranie plonów i zielone zbiory, nie stanowią odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, a także żadnej innej czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Do czynności tych nie mają zatem zastosowania przepisy o podatku od towarów i usług, w związku z powyższym ww. czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opracowanie: KRIR

KRIR na Targach HORT -TECHNIKA W dniach 27–28 listopada 2015 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz Pasieką Hodowlaną KRIR Sp. z o.o. oraz ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą uczestniczyła w pierwszych Targach Sadownictwa i Warzywnictwa Hort-Technika w Kielcach.

K

RIR jako instytucja wspierająca Targi Hort-Technika wyróżniła firmę StanFlex, która wprowadza na rynek polski nowe systemy do uprawy truskawek, malin itp. Statuetkę KRIR wręczył członek zarządu KRIR Robert Nowak, który uczestniczył również w uroczystym otwarciu Targów oraz w konferencji sadowniczo-warzywniczej. Targom sadowniczo-warzywniczym towarzyszyła wystawa rybactwa śródlądowego, swój sektor mieli również pszczelarze. Na stoisku Krajowej Rady przygotowano wiele bezpłatnych materiałów m.in. prasę fachową i informacje o planowanych działaniach PROW na lata 2014–

2020. Pszczelarze z Pasieki Hodowlanej KRIR zachęcali pszczelarzy do zakupu matek pszczelich, udzielali porad oraz sprzedawali miód. Impreza pomimo że zorganizowana po raz pierwszy i zajmująca stosunkowo niewielką powierzchnię, cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzają-

cych. Zapewne środowisko sadowników potrzebowało własnych specjalistycznych targów, by zapoznać się z nowoczesnymi maszynami i rozwiązaniami technicznymi przeznaczonymi dla tego sektora. Opracowanie: KRIR


grudzień 2015 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

103

Samorząd rolniczy zwrócił się do RPO, by wycofał wniosek do TK ws. uboju rytualnego

Dobro polskich rolników

M

ając na uwadze dobro polskich rolników, a jednocześnie w pełni szanując i przestrzegając obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, samorząd rolniczy w dniu 9 października 2014 r. wniósł do Rzecznika Praw Obywatelskich o wycofanie wniosku z dnia 24 października 2014 r. znak VII.5601.1.2014. AWO.MW skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 i 3 w części zawierającej słowa „po uprzednim pozbawieniu świadomości” w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856) w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju na wyłączne potrzeby lokalnych wspólnot religijnych i zarazem przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju rytualnego na wyłączne potrzeby lokalnych wspólnot religijnych z art. 53 ust. 1, ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 5 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 25 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Kwestia dopuszczalności tzw. uboju rytualnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została już przesądzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13. Z dniem ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw dopuszczalne stało się poddawanie zwierząt ubojowi w rzeźni (ubojni) według szczególnych metod wyma-

ganych przez obrzędy religijne na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz.Urz. UE L 303 z 18.11.2009, s. 1). Jednocześnie w uzasadnieniu tego wyroku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że ograniczenia co do ewentualnego przeznaczenia mięsa z tzw. uboju rytualnego należą do rozstrzygnięć władzy ustawodawczej. Wobec powyższego, samorząd rolniczy wniósł o niepodejmowanie niekorzystnych dla polskich rolników działań, które mogą doprowadzić do pogorszenia i tak trudnej sytuacji w rolnictwie, osłabiając także konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec rolników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których ograniczenia w zakresie tzw. uboju rytualnego i przeznaczenia mięsa pochodzącego z takiego uboju nie są przewidziane. Wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych jest tym bardziej uzasadniony, że na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13 w pełni urzeczywistniona została konstytucyjna zasada wolności religii i jej uzewnętrzniania. Jednocześnie zarząd KRIR poinformował, że niniejsze stanowisko jest odzwierciedleniem oczekiwań polskich rolników, czemu dano wyraz wnosząc do Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk sejmowy nr 2349), przywracający możliwość dokonywanie tzw. uboju rytualnego. Z tych też względów wniósł o wycofanie wniosku z dnia 24 października 2014 r. znak VII.5601.1.2014.AWO.MW skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego.

W dniach 4–5 listopada 2015 r. w Jachrance odbyło się spotkanie zarządów, dyrektorów oraz głównych księgowych izb rolniczych.

W

spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zarządów wszystkich izb rolniczych oprócz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby Rolniczej i Izby Rolniczej w Opolu, jak również zaproszeni na to spotkanie prelegenci: Aleksandra Szelągowska – dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-

nie rozliczania projektów realizowanych przez izby rolnicze. W trakcie dwudniowego spotkania dyskutowano na temat najpilniejszych problemów, z jakimi stykają się rolnicy, czyli głównie o sprawie tegorocznej suszy i konieczności opracowania nowych przepisów co do szacowania strat oraz systemu monitorowania suszy opartego na większej ilość stacji pomiarowych, z wykorzystaniem nowych technologii. Podkreślono konieczność aktywnego uczestnictwa izb rolniczych w procesie legislacyjnym w Parlamencie, najpilniej dotyczącym nowelizacji Prawa Łowieckiego.

Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy Krajowej Rady Izb Rolniczych, a redakcja“Tygodnika Poradnika Rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z„Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl

Spotkanie w Jachrance

ju Wsi oraz Barbara Sałata – pracownik działu Systemów Produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu. Zaproszeni goście przedstawili aktualne informacje na temat sprzedaży bezpośredniej oraz podatku dochodowego od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych. Dyrektorzy skupili się na omówieniu bieżących spraw dotyczących wojewódzkich izb rolniczych. Główne księgowe natomiast spotkały się z biegłym rewidentem, który udzielił odpowiedzi na zgłaszane wcześniej pytania i wątpliwości dotyczące głów-

Dyskusja dotyczyła również konieczności nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt, współpracy ze związkami branżowymi i zawodowymi w rolnictwie. Poruszona została kwestia udziału ekspertów z poszczególnych województw w posiedzeniach ekspertów organizowanych przez Copa-Cogeca. Zarządy podkreśliły konieczność cykliczności takich spotkań, aby odbywały się 2 razy w roku, a co najmniej raz w roku. Opracowanie: KRIR


104 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2015 NR 12

MRiRW w sprawie zaliczkowej wypłaty dopłat bezpośrednich

W

odpowiedzi na wspólny wniosek prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza oraz prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika, którzy w dniu 10 września 2015 r. wystąpili do ministra rolnictwa i rozwoju wsi m.in. o jak najszybszą wypłatę dopłat bezpośrednich za rok 2015 oraz podział krajowej koperty kwoty przypadającej polskim producentom mleka – resort rolnictwa poinformował, że od 16 października 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Wypłata zaliczek zakończona

Resort poinformował, że zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet Jednolitej Płatności Obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą: ■■ok. 227 zł/ha w przypadku Jednolitej Płatności Obszarowej, ■■ok. 86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,

Wsparcie rolników ■■ok. 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz ■■ok. 460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin). Zaliczki wypłacane były w okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r. Przyznawane były z urzędu (nie był potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Ponadto były wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. poz. 308, z pozn. zm.). Resort podkreślił, że płatności bezpośrednie to instrument unijny i każde państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane jest do zapewnienia, aby realizacja tego wsparcia przebiegała zgodnie z przepisami UE. Wyłączenie z możliwości otrzymania zaliczek tych rolników, którzy zostali wytypowani do kontroli na miejscu oraz rolników, wobec których stosuje się zmniejszenia, wykluczenia i kary

administracyjne, zapewnia wypełnienie określonego w przepisach UE obowiązku zakończenia sprawdzania warunków kwalifikowalności przed wypłatą, zaliczkowych płatności. Ponadto, zgodnie z wytyczną zawartą w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. poz. 1551), minister właściwy do spraw rozwoju wsi wydając rozporządzenie określające szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności bezpośrednich powinien mieć na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności, a więc tym samym powinien kierować się również koniecznością zabezpieczenia przed nieuzasadnioną ich wypłatą. Ograniczenie w wypłacie zaliczek, zawarte w rozporządzeniu z dnia 25 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz.U. poz. 1536), gwarantuje zgodność rozwiązań krajowych z przepisami unijnymi – powiadomiło MRiRW.

Pomoc dla producentów mleka

Ponadto poinformowano, że aktualnie w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są prace nad analizą kryteriów, które będą zastosowane do rozdysponowania wśród producentów mleka dostępnej dla Polski puli środków finansowych określonej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającym tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 271, str. 25), w ramach których uwzględnione zostało stanowisko zaprezentowane w piśmie KRIR i PFHBiPM. Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi przedstawiło 10 listopada 2015 roku do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych – tymczasowa nadzwyczajna pomoc KE dla producentów mleka, do którego samorząd rolniczy przedstawił swoją opinię. Opracowanie: KRIR

Opinia w sprawie pomocy dla producentów mleka

W

związku z przedstawieniem przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych – tymczasowa nadzwyczajna pomoc KE dla producentów mleka, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał pismem z dnia 17 listopada 2015 roku opinię samorządu rolniczego w tej sprawie. Samorząd rolniczy podkreślił, że już dwukrotnie przedstawiał opinię w sprawie rozdysponowania pomocy finansowej dla producentów mleka określonej w projekcie rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej w sprawie czasowego nadzwyczajnego wsparcia dla rolników w sektorze produkcji zwierzęcej (pismo z dnia 9 września br. oraz pismo z dn. 13 października br.) i stanowisko to nie uległo zmianie. Komisja Europejska określiła, że celem pakietu pomocy jest poprawa płynności finansowej rolników, stabilizacja rynków oraz poprawa funkcjonowania łańcuch

dostaw w sektorze produkcji zwierzęcej. Ze względu na spadek cen mleka, kwota pomocy finansowej powinna zostać przyznana producentom mleka, którzy wprowadzają mleko lub produkty mleczne na rynek. Pomoc powinna być wypłacana poprzez dopłacenie do 1 litra określonej dla gospodarstwa kwoty mlecznej, po udokumentowaniu przez rolnika aktualnej produkcji i sprzedaży mleka według stanu na 31 marca 2015 r.

Odnosząc się do zapisów projektu rozporządzenia zarząd KRIR zaproponował zniesienie ograniczenia dostępu do pomocy dla producentów, którzy w dniu 31 marca 2015 roku posiadali indywidualną kwotę dla dostaw lub kwotę indywidualną dla dostaw bezpośrednich przekraczającą 250 000 kg lub posiadali obie kwoty i ich suma przekraczała 250 000 kg mleka, przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisu paragrafu 4, że wsparcia udziela

się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka – jednak nie więcej niż 250 000 kg dla kwoty indywidualnej dla dostaw lub dla kwoty indywidualnej dla sprzedaży bezpośredniej lub jeśli suma tych kwot przekracza 250 000 kg do maksymalnie 250 000 kg. Opracowanie: KRIR

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13.11.2015 r. – Senat RP

■■ wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.

17.11.2015 r. – Sejm RP

■■ wybór prezydium Komisji

18.11.2015 r. – Senat RP

■■ wybór zastępców przewodniczącego Komisji.

25.11.2015 r. – Sejm RP

■■ sprawy bieżące – autoprezentacja członków Komisji;

■■ informacja prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat struktury i zadań Agencji; ■■ informacja prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie pisma przekazanego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczącego wyjaśnienia terminu rozpoczęcia realizacji płatności bezpośrednich za 2015 r.

02.12.2015 r. – Sejm RP

■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz działań podejmo-

wanych na rzecz wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej; ■■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz głównego lekarza weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny. Opracowanie: KRIR


grudzień 2015 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

105

Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 2016 r.

O

d 1 stycznia 2016 r. w ubezpieczeniu społecznym rolników zmienią się przepisy dotyczące przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Jest on obecnie jednorazowym świadczeniem z samofinansującego się ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2016 r., wskutek uchylenia art. 9 pkt 4 ustawy o u.s.r., oraz dodania w art. 18 u.s.r. punktu 7., zasiłek macierzyński będzie okresowym, wypłacanym comiesięcznie świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, dotowanym z budżetu państwa do wysokości 60 proc. kosztów jego wypłaty osobom uprawnionym w KRUS. Zmiany wprowadza ustawa z 25 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1217).

Osoby uprawnione

Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (czyli objętej ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym). Zasiłku macierzyńskiego nie otrzyma osoba objęta w Kasie wyłącznie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje w pierwszej kolejności ubezpieczonej matce. Ubezpieczonemu ojcu dziecka będzie on przysługiwał w razie: 1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania przez nią zasiłku macierzyńskiego (tj. scedowania na ojca dziecka dalszego pobierania tego świadczenia) po wykorzystaniu przez matkę dziecka co najmniej 14 tygodni okresu zasiłkowego, licząc od dnia urodzenia się dziecka; 2) śmierci matki dziecka, pod warunkiem, że ojciec przejmie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem 3) porzucenia dziecka przez matkę. Zasiłek macierzyński nie będzie przysługiwał: 1. Jeżeli co najmniej jeden rodzic dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, otrzyma zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego. 2. Jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osoby, któ-

ra jest matką lub ojcem dziecka oraz osoby, która przysposobiła dziecko. 3. Gdy rodzic dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego przysługuje w tym samym czasie jeden zasiłek macierzyński, bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci. Wydłuży się natomiast okres jego wypłaty.

przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci; 5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci. Jego miesięczny wymiar wynosi 1000 zł. Za niepełny miesiąc kwota świadczenia będzie ustalona proporcjonalnie do ustalonego okresu zasiłkowego.

Okresy uprawniające do zasiłku macierzyńskiego

Świadczenie w okresie przejściowym 2015/2016

Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał, przez okres: 1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci; 4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

Ubezpieczonej w Kasie osobie, która nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego na podstawie aktualnych przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r., na wniosek złożony po wejściu przepisów od 1 stycznia 2016 r., będzie przysługiwało uzupełnienie wypłaty zasiłku. Wniosek powinien być złożony do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Po tym terminie, nie później jednak niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to będzie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Oprac. KRUS

Kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia

D

la wszystkich przezornych, dbających o swój dorobek, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało kompleksowy pakiet Bezpieczna Zagroda. Jest to oferta dla osób mieszkających poza miastem, posiadających gospodarstwo rolne lub prowadzących działalność rolniczą na własne potrzeby – na małą skalę. Osoby posiadające status rolnika podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych – w zakresie określonym w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. Z uwagi na to, że ustawodawca nie uwzględnił wszystkich czyhających zagrożeń, nasze Towarzystwo stworzyło pakiet Bezpieczna Zagroda umożliwiający dobrowolne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o skutki innych zdarzeń, takich jak: fala naddźwiękowa, dym i sadza, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu w budynek, zalanie, upadek drzew i masztów, przenikanie wód gruntowych. W pakiecie można dodatkowo ubezpieczyć inne obiekty – budowle (też nagrobki ) i budynki o powierzchni mniejszej niż 20 m². Osoby, które nie posiadają statusu rolnika mogą w pakiecie Bezpieczna Zagroda

Pakiet Bezpieczna Zagroda dobrowolnie ubezpieczyć wszystkie swoje budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie. Zapobiegliwe osoby mogą rozszerzyć zakres ochrony o zwrot kosztów poszukiwania przyczyny szkody. Dla wszystkich – pakiet daje ponadto możliwość ubezpieczenia: ■ mienia domowego – od zdarzeń losowych, ale też od kradzieży lub dewastacji, ■ mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (czyli sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, zwierzęta gospodarskie oraz ziemiopłody). Można je ubezpieczyć w różnych wariantach – na terenie siedliska lub całego gospodarstwa od zdarzeń losowych, ale też od kradzieży czy skutków przepięć w urządzeniach elektrycznych, natomiast sprzęt rolniczy w trakcie prac polowych może być ubezpieczony od zdarzeń losowych również poza gospodarstwem, ■ ubezpieczeniem można też objąć szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, w tym też kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Osoby, które przeprowadziły remont kapitalny czy modernizację budynków –

mają możliwość ubezpieczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych, co jest ważne w przypadku, gdy remont starego budynku zdecydowanie podniósł jego wartość. Przewidziano także możliwość ubezpieczenia niektórych rodzajów upraw od skutków pożaru czy następstw gradobicia. Ważnym tematem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – ta część pakietu uzupełnia ochronę dla rolnika, jaką posiada realizując ustawowy obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a pozostałym osobom zapewnia pełną ochronę w przypadku roszczeń osób trzecich. W ramach pakietu oferujemy również ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania usług koszenia – dla kombajnisty. Bardzo ważną częścią pakietu jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków właściciela gospodarstwa oraz członków jego rodziny, jak również jego pracowników. Gdy zdarzy się wypadek – uzyskane odszkodowanie pozwoli poprawić jakość leczenia czy rehabilitacji. W pakiecie Bezpieczna Zagroda znajdziemy także ciekawą kompleksową ofertę

dla prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, która obejmuje ubezpieczenie OC z tytułu świadczenia usług agroturystycznych – w różnych wariantach zależnych od profilu działalności agroturystycznej – od jazdy konnej po uprawianie narciarstwa i atrakcji na wodzie. Dodatkowo można zagwarantować turystom odszkodowanie w razie wypadku lub gdy zniszczeniu ulegnie ich mienie, a właściciel gospodarstwa agroturystycznego może ubezpieczyć się od utraty zysku. Dla pszczelarzy proponujemy ubezpieczenie uli pszczelich i pszczół oraz ubezpieczenie OC pszczelarza. Pakiet zainteresuje także posiadaczy domków letniskowych. Jedna polisa pakietowa Bezpieczna Zagroda zapewnia bardzo szeroką i zróżnicowaną ochronę. Składka może być dopasowana do potrzeb i możliwości poprzez odpowiedni wybór propozycji pakietu. Obowiązuje zasada, że im szerszy zakres ochrony – tym korzystniejsza cena polisy. Dodatkowo za kontynuację, staż członkowski czy zawarcie innych umów ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje atrakcyjne zniżki.


106 PW

P

race w gospodarstwie rolnym prowadzone są często przy niesprzyjającej pogodzie, z użyciem przestarzałego i mało wydajnego sprzętu rolniczego. Niska dochodowość produkcji rolnej większości gospodarstw nie sprzyja poprawie poziomu bezpieczeństwa. Ukształtowane wśród starszych rolników nawyki i metody pracy utrudniają korzystanie z dokonującego się rozwoju wiedzy i techniki. Taki stan skutkuje licznymi wypadkami przy pracy rolniczej, chorobami oraz innymi schorzeniami związanymi z pracą. Najtrudniejszą i najboleśniejszą sprawą są wypadki, którym ulegają dzieci pomagające w pracy lub przebywające w pobliżu pracujących rodziców. Fakt, że dziecko potrafi uruchamiać i obsługiwać maszyny, nie świadczy jeszcze o tym, że może przy nich samodzielnie pracować. Jest mniejsze i słabsze fizycznie od dorosłych oraz mniej odporne psychicznie i emocjonalnie. Dziecko prowadzące ciągnik nie przewidzi wielu zdarzeń i nie oceni realnie ryzyka. Na nierównościach terenu, gdy maszyna się przechyla, może wpaść w panikę i nie zapanować nad sytuacją. Przy cofaniu ciągnikiem ma mniejsze pole widzenia ze względu na niższy wzrost, może więc nie zauważyć osoby lub przedmiotu będącego z tyłu i spowodować wypadek. Z uwagi na to, aby zapobiec nieszczęściom, nie należy dzieciom powierzać prac związanych z obsługą ciągnika czy kombajnu. Należy uniemożliwić im uruchomienie maszyn i urządzeń, zabierać ze sobą kluczyki, zamykać kabinę. Dzieci do 15 roku życia nie mogą być angażowane w prace gospodarskie. Jednak życie pokazuje, że te prze-

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

grudzień 2015 NR 12

Fundusz Składkowy USR

Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w gospodarstwie rolnym pisy są tylko teorią. Rodzice jednak bardzo często angażują dzieci do wielu prac gospodarskich. Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość ograniczonego zatrudniana młodocianych pod warunkiem, że ukończyli oni przynajmniej szkołę podstawową, a podejmowane prace służą praktycznemu przygotowaniu do wykonywania zawodu, ponadto młodociany pracownik musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające, że wykonywane prace nie będą szkodliwe dla jego zdrowia. Rodzice mają prawo do angażowania dzieci do różnych prac, w tym prac związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, ale pod warunkiem, że wykonywane czynności nie stwarzają zagrożeń dla ich zdrowia i wszechstronnego rozwoju. Jednakże rodzice nie mogą angażować dzieci do prac, które obciążają nadmiernie i stwarzają zagrożenia dla rozwoju, zdrowia i życia dziecka. Zalecenie nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy – dotyczące zakazu i natychmiastowej likwidacji najgorszych form pracy dzieci – precyzuje, które prace mogą zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci (art.3d); są to: ■ prace, które narażają dzieci na nadużycia fizyczne, psychologiczne;

■ prace pod ziemią, pod wodą, na niebezpiecznych wysokościach lub zamkniętych przestrzeniach; ■ prace z niebezpiecznymi maszynami, urządzeniami i narzędziami lub prace wiążące się z ręcznym przenoszeniem lub transportem ciężkich ładunków; ■ prace w niezdrowym środowisku, które może na przykład narażać dzieci na niebezpieczne substancje, czynniki lub procesy albo temperatury, poziomy hałasu lub wibracje szkodliwe dla ich zdrowia; ■ prace w szczególnie trudnych warunkach, zbyt długi czas pracy lub zajęcia wykonywane nocą, a także w pomieszczeniach ograniczających jego przestrzeń. Jeżeli chodzi o typowe prace w rolnictwie, to dzieci i młodocianych nie wolno zatrudniać w szczególności tam, gdzie występują zagrożenia: ■ chorobami odzwierzęcymi; ■ chorobami alergicznymi, powodowanymi przez pyły i zanieczyszczenia powstające w hodowli drobiu i zwierząt hodowlanych; ■ szkodliwymi środkami ochrony roślin, pylistymi nawozami mineralnymi i wapnem nawozowym; ■ szkodliwym wpływem innych związków chemicznych, jak np.: impregna-

tami do drewna, rozpuszczalnikami organicznymi, substancjami żrącymi i parzącymi. Młodocianym nie wolno wykonywać prac przy obsłudze ciągników i rolniczych maszyn samojezdnych, młocarni, sieczkarni i innych maszyn, których obsługa może spowodować ryzyko wypadku. Również nie wolno przy koszeniu kosą, obsłudze buhajów, ogierów, knurów i tryków oraz obróbce drewna maszynami z napędem mechanicznym.

Jakie prace dzieci mogą wykonywać? Dzieci mogą być dopuszczone do pomocy przy wykonywaniu niektórych prac, ale pod pewnymi warunkami. Oczywiście prace te nie powinny przekraczać ich fizycznych i psychicznych możliwości. Przede wszystkim dzieci powinny być informowane o zagrożeniach przy wykonywaniu tych prac, ponieważ nie dysponują one jeszcze odpowiednią wiedzą i wyobraźnią, by przewidzieć czasami oczywiste niebezpieczeństwa. Opracowanie: KRIR Na podstawie Ewa Tuliszka, WODR Poznań „Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży angażowanych do prac w gospodarstwie rolnym”.

Samorząd rolniczy w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej W związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej, w dniu 25 listopada 2015 r. zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o podjęcie działań mających na celu uregulowanie sytuacji na tym rynku.

O

d dłuższego czasu ceny żywca wieprzowego były niskie i balansowały na progu opłacalności, jednak obecnie sytuacja cena oferowana przez podmioty obecne na rynku jest rażąco niska i nie pokrywa kosztów produkcji.

Polska otrzymała kwotę 23,9 mln euro na pomoc dla rolników, których dochody spadły z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych, jednak ta kwota jest za mała, aby móc realnie wesprzeć producentów bydła i trzody chlewnej. Prawo

unijne pozwala na podwojenie powyższej kwoty z budżetu krajowego i wsparcie rolników. Ważne jest, aby rząd wyasygnował odpowiednią kwotę z budżetu krajowego i wsparł w szczególności producentów

prosiąt oraz producentów trzody chlewnej produkujących w cyklu zamkniętym lub otwartym, którzy zakupują prosięta krajowe – zwrócił uwagę samorząd rolniczy. Opracowanie: KRIR

Polska Wieś nr 12/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 12/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement