Page 1

36 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

maj 2015 NR 5

NR 5 (107) maj 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Wójt roku wybrany

Czytaj na stronie 37

Opłaty za świadectwa zdrowia nie zostaną zniesione

Czytaj na stronie 38

Ustawa o sprzedaży bezpośredniej podpisana przez Prezydenta RP

Czytaj na stronie 38

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytaj na stronie 39

Ubezpieczajmy się u siebie

Czytaj na stronie 40

Zielone Agro Show – Polskie zboża 2015

Czytaj na stronie 40

Piknik Wieprzowy KRIR

Czytaj na stronie 41

Renta rodzinna z ubezpieczenia społecznego rolników (cz. 2)

Czytaj na stronie 42

Bezpieczeństwo w czasie nagłych zjawisk atmosferycznych

Czytaj na stronie 42

Grupa Wyszehradzka

Izby rolnicze apelują o interwencję na rynku mleka

W

dniach 6–7 maja 2015 r. w Warszawie, miało miejsce 56. Posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. W trakcie obrad przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej omówili m.in. aktualną sytuację na rynkach rolnych, w tym sytuację na rynku mleka po zniesieniu kwot, stan wdrażania WPR oraz współpracę w ramach Copa-Cogeca.

Trudna sytuacja na rynku mleka Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że 31 marca 2015 r. był ostatnim w Unii Europejskiej, kiedy obowiązywały limity produk-

cyjne dla mleka. Zdania na temat wprowadzanych zmian są podzielone. Koniec kwot tworzy nowe możliwości rozwoju dla niektórych producentów mleka, potencjalnie zagraża jednak egzystencji innych. Wielu ekspertów uważa, że rynek nie będzie w stanie poradzić sobie ze znacznym wzrostem produkcji i wskazuje, że nieuniknione są przewlekłe spadki cen, a kolejny kryzys jest w drodze. Obecne instrumenty Wspólnej Polityki Rol-

nej nie są w stanie zapewnić sprawiedliwego dochodu naszym rolnikom, dlatego konieczne jest opracowanie nowych narzędzi stabilizacyjnych dla nas wszystkich. Koniec systemu kwotowania mleka w połączeniu z rosyjskim embargiem na produkty rolne poważnie zdestabilizowały rynek. Obecna sytuacja jest krytyczna i wymaga natychmiastowych rozwiązań, które powinny wykorzystać zasoby rezerwy kryzysowej WPR. Średniotermi-


maj 2015 NR 5 nowe i długoterminowe rozwiązania są również niezbędne w celu zapewnienia stabilności sektora mleka i jesteśmy gotowi zaproponować kilka możliwych opcji, aby to osiągnąć, we współpracy z naszymi rządami, jak i na poziomie europejskim: mogą być to: Natychmiastowe rozwiązania ■ wsparcie dla rolników, które pokryje różnicę pomiędzy ceną rynkową a kosztami produkcji, biorąc pod uwagę historyczny poziom produkcji. Rozwiązania średnio- i długoterminowe ■ wsparcie na zakup mleka w proszku i jego eksport do krajów trzecich; ■ wypracowanie znaczącej siły przepisów rynkowych koncentrujących się na rynku mleka na poziomie europejskim; ■ wzrost ceny interwencyjnej na mleko i produkty mleczne; ■ wprowadzenie dopłat eksportowych i zachęcanie do zbywania mleka i produktów mlecznych na nowych rynkach zbytu. sytuacja na rynku mleka pogarsza się z każ-

dym dniem i każdy dzień bezczynności europejskich decydentów powoduje szkody finansowe producentów mleka, co z kolei zwiększa napięcie. jesteśmy gotowi do wsparcia producentów mleka i skupienia uwagi mediów na tym problemie. zdaniem przedstawicieli V4,s należy podjąć działania, aby przynajmniej w części zniwelować wahania na rynku oraz pomóc rolnikom zabezpieczyć się przed ryzykiem. W fazie początkowej niezbędne jest wsparcie ze strony instytucji Ue. należy również rozważyć inne narzędzia, które ochronią rolników przed ryzykiem. Trzeba też w pełni wdrożyć pakiet mleczny Ue, ustanawiający umowy pisemne pomiędzy rolnikami i przetwórcami, co wzmocni pozycję rolników i podwyższy ich dochody. Unia europejska powinna ustanowić jednolite normy eksportowe dla wszystkich państw członkowskich w negocjacjach handlowych z państwami trzecimi.

Współpraca w ramach Copa-Cogeca Uczestnicy spotkania omówili także współpracę izb rolniczych grupy V4 w ramach copa-cogeca. kwestia udziału ekspertów z państw grupy V4, a także skala reprezentacji interesów rolników z czech, ze słowacji, z Węgier czy Polski przez copa-cogeca jest od dłuższego czasu poruszana na posiedzeniach izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej oraz sygnalizowana władzom komitetów copa-cogeca. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na niewystarczający poziom obrony interesów rolników zrzeszonych w copa-cogeca. Ponadto, uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na zbliżający się termin wyborów nowej Prezydencji copa-coge-

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

37

ca oraz zauważyli konieczność podkreślenia swojego znaczenia w strukturach copa-cogeca. Przedstawicele rolniczych państw grupy V4 wyraziły niezadowolenie ze sposobu obrony ich interesów przez copa-cogeca i zgodziły się, aby zaprosić przedstawicieli copa-cogeca na kolejne spotkanie, które odbędzie się w czechach. Przedstawiciele izb V4 rolnictwa zgodzili się również na zaproszenie ministrów rolnictwa państw V4 na następne spotkanie w czechach.

Proces implementacji przepisów WPR omówiono również proces implementacji przepisów WPr w poszczególnych krajach. W związku z propozycją komisji europejskiej w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie z 15 maja do 15 czerwca br., uczestnicy wymienili się informacjami na temat decyzji podjętych przez rządy poszczególnych państw V4 w tym zakresie. zwrócono także uwagę, że obecnie największym problemem towarzyszącym rolnikom przy wdrażaniu nowej WPr w Ue są luki w zasadach i brak jasności. dotyczy to w szczególności zazieleniania. Takie informacje powinny być znane rolnikom już w momencie zasiewów w 2014 r. i nie mogą być podstawą do nakładania kar w roku 2015. Producenci musieli długo czekać na informacje, które na dodatek okazały się niepełne i chwilami niespójne. Wiele przemawia za tym, że kiedy rolnicy zaczną wprowadzać w życie niejasne i niepełne zasady, ryzyko wystąpienia niezamierzonych błędów będzie wysokie i pociągnie za sobą wycofanie płatności z tytułu zazieleniania. biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, komisja europejska powinna zrezygnować z nakładania kar w 2015 r., będącym pierwszym rokiem reformy, tak aby nie doszło do ograniczania płatności z tytułu zazieleniania w ramach kar za błędy związane z późnym zatwierdzeniem przepisów o WPr 2014–2020 oraz notyfikacją przepisów krajowych przez ke. W spotkaniu udział wziął także minister rolnictwa i rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Podsekretarz stanu mrirW Tadeusz Nalewajk. W trakcie dyskusji minister sawicki zapowiedział, że będzie zabiegał w brukseli, aby pieniądze z kar pobranych od rolników trafiły na specjalny fundusz, którego celem będzie stabilizowanie sytuacji na rynkach rolnych. minister poinformował przedstawicieli z izb rolniczych czech, Węgier i słowacji o działaniach resortu rolnictwa nakierowanych na konsolidację przemysłu mleczarskiego oraz mięsnego. W kwestii przyszłości Wspólnej Polityki rolnej minister sawicki poinformował, że jego zdaniem, WPr po 2020 roku powinna w większym stopniu promować rolników aktywnych takich, którzy mają pomysł na swój rozwój. dlatego należałoby przesunąć środki z i filara (dopłaty bezpośrednie) i skierować je do ii filara (rozwój obszarów wiejskich). spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu. Opracowanie: KRIR

Wójt roku wybrany W dniu 25 kwietnia 2015 r. odbyła się gala rozstrzygnięcia konkursu Wójt Roku 2014. Z 10 kandydatów wyłonionych przez Kapitułę Konkursu, głosami widzów TVP, najlepszą okazała się Maria Włodarczyk z gminy Dąbrowa Zielona, z województwa śląskiego.

W

dziesiątce laureatów znalazł się także Wiesław Kubicki – członek krajowej rady izb rolniczych wielu kadencji, wójt gminy zarzecze (województwo podkarpackie).

roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. W pierwszym etapie ze zgłoszonych przez mieszkańców gmin, instytucje i organizacje kandydatów, kapituła konkursu wybiera naj-

konkurs organizowany jest przez redakcję audycji rolnych Programu 1 TVP s.a. honorowy patronat nad nim sprawuje Prezydent rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a współpatronem jest minister rolnictwa i rozwoju Wsi Marek Sawicki. jego celem jest wyłonienie wójta, który w 2014

lepszą dziesiątkę. następnie, przeprowadzane jest głosowanie widzów TVP na najlepszego kandydata. Puchar Prezesa krir dla zwycięzcy wręczył Robert Nowak – członek zarządu krir. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie krajowej rady izb rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika rolniczego”. artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy krajowej rady izb rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl


38 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

maj 2015 NR 5

Opłaty za świadectwa zdrowia nie zostaną zniesione W związku z wnioskiem przyjętym na XVIII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych 25 marca br. Zarząd KRIR zwrócił się w dniu 21 kwietnia 2015 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dokonanie zmian w rozporządzeniu z dnia 27 stycznia 2015  r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkye’go u świń (Dz.U.2015.189) w zakresie pobierania opłat za wystawiane świadectwa zdrowia.

P

rzedmiotowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (dz.U. z 2014 r. poz. 1539) upoważniającego ministra właściwego do spraw rolnictwa do wprowadzenia programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt opracowanych przez Głównego lekarza Weterynarii. W załączniku do wydanego przez ministra rozporządzenia w sprawie programu zwalczania choroby aujeszky’ego, punkt 2.6.3 przewiduje pobieranie opłat za wystawia-

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał w dniu 5 maja 2015 r. ustawę pozwalającą rolnikom na bezpośrednią sprzedaż wytwarzanych przez nich produktów z własnych surowców.

U

roczystość podpisania Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw odbyła się w zastawnie, gdzie prezydent odwiedził gospodarstwo agroturystyczne i ekofarmę

nie świadectw zdrowia wprowadzonych obowiązkowo tym programem przy przemieszczaniu zwierząt. natomiast zgodnie z zapisem ust 4. art. 57 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt realizacja programu, czyli wprowadzonych w nim rozwiązań mających na celu zwalczanie i monitoring choroby aujeszky’go, jest (i powinna być) finansowana ze środków budżetu państwa. obecnie, zdaniem krir, hodowcy i producenci świń ponoszą nadmierne i zbędne koszty opłat za wystawianie świadectw zdrowia przez urzędowych lekarzy weterynarii wraz z kosz-

tami dojazdu, na co zwracaliśmy uwagę resortowi rolnictwa, w naszych opiniach dotyczących projektów funkcjonowania tego programów w poprzednich latach. Gdyby program zwalczania choroby aujszky’ego został wprowadzony na podstawie art. 57d ustawy, jako program realizowany dobrowolnie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania trzody chlewnej, nie budziło to naszych wątpliwości z nałożeniem dodatkowych obciążeń finansowych związanych z opłatami za świadectwa zdrowia W związku z powyższym, samorząd rolniczy, że punkt 2.6.3. opłaty za wystawianie świadectw zdrowia oraz wynagrodzenia – załącznika do rozporządzenia jest niezgodny z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i należałoby go zmienić tak, aby wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii za wystawienie świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym pokrywane były z budżetu inspekcji Weterynaryjnej, podobnie jak za inne czynności wykonywane przez nich w ramach Programu.

W odpowiedzi na wniosek zarządu krir, resort rolnictwa w dniu 8 maja 2015 r. poinformował, że stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji Weterynaryjnej (dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 1539. z późn. zm.) inspekcja Weterynaryjna pobiera opłaty za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym, jeżeli przepisy odrębne wymagają zaopatrzenia ich w dokument wystawiony przez urzędowego lekarza weterynarii. za taki przepis odrębny należy uznać obowiązek zaopatrywania w świadectwa zdrowia przesyłek świń przemieszczanych w obrocie krajowym wynikający z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby aujeszky’ego u świń. od pobierania opłat za przeprowadzenie kontroli zwierząt ww. ustawa nie przewiduje odstępstw.

opłatę pobiera się za przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie komisji europejskiej (dz.U. z 2013 r. poz. 388). W związku z tym, zmiana ust. 2.6.3 przedmiotowego rozporządzenia w sposób umożliwiający finansowanie wszystkich kosztów wystawiania świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym z budżetu inspekcji Weterynaryjnej nie jest możliwa – poinformował Podsekretarz stanu w mrirW Tadeusz Nalewajk. Opracowanie: KRIR

Ustawa o sprzedaży bezpośredniej podpisana przez Prezydenta RP „Vitalis” Agnieszki i Tadeusza Kawów. Tam spotkał się z rolnikami produkującymi wyroby na bazie surowców z własnych gospodarstw. W spotkaniu udział wziął także prezes krajowej rady izb rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Bronisław Komorowski podkreślił, że nowelizacja daje nowe szanse, istotne przede wszystkim z punktu widzenia mniejszych gospodarstw rolnych. – Ta ustawa jest kamieniem milowym do uzyskania możliwości, jakie mają rolnicy w wyżej rozwi-

niętych krajach europy zachodniej, gdzie podziwiamy współtworzenie kultury kulinarnej, która wzbogaca wartości poszczególnych regionów i miejscowości – ocenił. chodzi o to – mówił prezydent – by ułatwić rolnikom sprzedaż bezpośrednią, tak by miała ona charakter działania legalnego i pożądanego. Wyraził nadzieję, że to zachęci wiele osób do działania zgodnego z przepisami i z korzyścią dla siebie.

Ustawa z dnia 9.04.2015 r. pozwoli rolnikom na bezpośrednią sprzedaż wytwarzanych przez nich produktów z własnych surowców. szacuje się, że spośród miliona drobnych gospodarstw rolnych ok. 100 tys. byłoby w stanie sprzedawać swoje wyroby w ramach sprzedaży bezpośredniej. Źródło: prezydent.pl Zdjęcia: Łukasz Kamiński/KPRM


maj 2015 NR 5

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

39

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22.04.2015 r. – Sejm RP

■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (druk nr 3295); ■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 3331); ■ sprawy bieżące.

23.04.2015 r. – Sejm RP

■ pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podjęcia przez radę ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce, w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi (druk nr 3163) – kontynuacja;

■ wspólne z komisją Gospodarki: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 3247 i 3307); ■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3203 i 3306).

05.05.2015 r. – Senat RP

■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk senacki nr 891, druki sejmowe nr 3331 i 3346 ); ■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 884, druki sejmowe nr 3203, 3306 i 3306-a).

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania; ■ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■ Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu; ■ Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości środków finanso-

wych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016; ■ rozporządzenie Parlamentu europejskiego i rady zmieniające rozporządzenie (We) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium com(2015) 177; ■ komunikat komisji do Parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów w sprawie przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Gmo) com(2015) 176; ■ Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie działań, w ramach których

06.05.2015 r. – Senat RP

■ pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 851); ■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu senatu do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

13.05.2015 r. – Sejm RP

■ rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/Ue Parlamentu europejskiego i rady z dnia 3.04.2014 r. dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych; ■ rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy najwyższej izby kontroli na 2016 r.; ■ sprawy bieżące; ■ pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3326).

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi oraz ministra zdrowia na temat wdrażania dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2014/40/Ue z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/We – kontynuacja;

■ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach

wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez agencje rynku rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium rzeczpospolitej Polskiej programu „owoce i warzywa w szkole”; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszania przepisów o rybołówstwie morskim; ■ Projekt rozporządzenia ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu; ■ Projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów reali-

zacji niektórych zadań agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa; ■ Projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; ■ Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucmeris (harris), Epitrix similaris (Gentner), Expitrix subcrinita (lec.) i Epitrix tuberis (Gentner); ■ „Wytyczne dobrej Praktyki higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”; ■ Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ Projekt rozporządzenia ministra Finansów w sprawie zasad naliczania odsetek od kwoty przejętej kaucji gwarancyjnej; ■ Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju

13.05.2015 r. – Senat RP

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 883, druki sejmowe nr 3247, 3307 i 3307-a).

14.05.2015 r.

■ pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 3365);

19.05.2015 r. – Senat RP

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych. Opracowanie: KRIR

w sprawie udzielenia przez Polską agencję rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej ii nowoczesna infrastruktura Transportowa Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020; ■ Projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie realizacji przesz agencję rynku rolnego zadania w zakresie rozkładania na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania; ■ Projekt rozporządzenia komisji (We) nr 1249/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady implementacji wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen; ■ Projekt rozporządzenia komisji (We) nr 315/2002 w sprawie przeglądu cen świeżych i schłodzonych tusz baranich na reprezentowanych Wspólnoty; ■ Projekt rozporządzenia wykonawczego komisji (Ue) nr 807/2013 w sprawie badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych. Opracowanie: KRIR


40 PW

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

maj 2015 NR 5

Ubezpieczajmy się u siebie Ubezpieczenia oparte na zasadzie wzajemności są stare jak świat. Ich istota polegająca na idei solidarnej pomocy: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” nie straciła przez wieki na aktualności i obowiązuje po dziś dzień. Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oparta jest na wzajemności, gdzie podstawowym celem jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej osobom ubezpieczonym, czyli jego członkom.

T

owarzystwo zrzesza osoby, które przystępując do ubezpieczenia na zasadzie wzajemności, zapewniają sobie lub innym osobom ochronę ubezpieczeniową na wypadek wystąpienia ryzyka. Nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej i realnej ochrony swoim członkom oraz optymalizacja kosztów ubezpieczenia, nie zaś generowanie zysku. Każdy ubezpieczający jest członkiem „TUW”, a zarazem jego udziałowcem. Nie ma tu właścicieli – akcjona-

riuszy, a więc nie zachodzi potrzeba wypracowywania zysku. Jeżeli suma zebranych składek jest wyższa niż kwota wypłaconych odszkodowań, pojawia się nadwyżka, czyli kwota, którą można przeznaczyć na cele wspólne, na przykład na obniżenie składek ubezpieczeniowych, prewencję czy działalność szkoleniową. Tak więc podstawowym zadaniem Towarzystwa jest realizowanie misji, jaka wynika z istoty wzajemności – działanie nie dla zysku, czyli działanie non profit.

Jednocześnie członkowie Towarzystwa mogą organizować się w autonomiczne grupy tworząc Związek Wzajemności Członkowskiej. Istotą Związków Wzajemności Członkowskiej jest wspólnota interesów ich członków połączonych więzią terytorialną, zawodową bądź środowiskową. Podstawowym celem utworzenia Związków Wzajemności Członkowskiej jest wzajemna ochrona jego członków. Członkowie Związków decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki finansowej, którą mogą przeznaczyć na obniżenie składki lub inny wspólny cel, a także rozpowszechniają wiedzę o ubezpieczeniach wzajemnych i promują te ubezpieczenia zarówno wśród członków Związków, jak też poza nim. W Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w powołanych Związkach Wzajemności Członkowskiej korzystają z ochrony ubezpieczeniowej między innymi rolnicy, gminy, parafie, pielęgniarki.

ZIELONE AGRO SHOW – POLSKIE ZBOŻA 2015

Pod koniec maja ruszy kompleksowa wystawa skierowana przede wszystkim do rolników uprawiających rośliny zielonkowe i hodowców bydła.

W

ielkimi krokami zbliża się kolejna edycja wystawy Zielone AGRO SHOW – Polskie Zboża, będąca jedyną w swoim rodzaju plenerową ekspozycją poświęconą nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30–31 maja 2015 roku w Sielinku, w gminie Opalenica. Gospodarzami wydarzenia niezmiennie są: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Honorowy patronat nad tegoroczną wystawą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zielone AGRO SHOW – Polskie Zboża to prawdziwe święto branży rolniczej! Na przestrzeni lat wydarzenie wyrobiło sobie dobrą markę wśród wystaw o tematyce związanej z rolnictwem. Jest to profesjonalnie zorganizowana, jedna z najbardziej kompleksowych ekspozycji w kraju, pełna nowości rynkowych i spektakularnych pokazów.

na, nawozy, pasze i dodatki paszowe, elementy wyposażenia budynków inwentarskich, folie rolnicze oraz wiele innych. Atrakcyjność i rozmach wydarzenia stwarzają niepowtarzalne możliwości nawiązania kontaktów handlowych i podjęcia owocnej współpracy. Na wystawie Zielone AGRO Można powiedzieć, że Zielo- SHOW – Polskie Zboża rolnicy będą ne AGRO SHOW – Polskie Zboża to mogli w jednym miejscu obejrzeć, w skrócie: porównać i wybrać najlepsze maszy■ prezentacja szerokiej oferty ny dostępne na światowych rynkach. maszyn zielonkowych, Ponadto korzystając z wiedzy i pomo■ każdego roku blisko 150 wystaw- cy wystawców każdy będzie miał ców, możliwość zapoznania się z tech■ 15 tys. m2 ekspozycji, nologią zbioru, kosztem eksploata■ blisko 50 ha całkowitej powierzch- cji, a także wydajnością maszyn. ni wystawy, Zapraszamy wszystkich do Sielin■ poletka pokazowe, ka! W dniach 30 i 31 maja ekspozycja ■ pokazy maszyn zielonkowych pod- będzie czynna w godz. 9:00–17:00. czas pracy, Organizator tradycyjnie zapewnia ■ kilka tysięcy rolników obserwują- bezpłatny wstęp, parking oraz katacych pokazy, log wystawy. Natomiast grupy zorga■ punkty doradcze i agendy rządo- nizowane (przez mleczarnie, ośrodki we związane w rolnictwem, doradztwa rolniczego, urzędy gmin, ■ media branżowe, izby rolnicze czy szkoły), jak co roku ■ bogaty program pokazów zwie- mogą liczyć na dofinansowanie koszrząt hodowlanych. tów dojazdu na wystawę ze strony Podczas wystawy Zielone AGRO Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn SHOW - Polskie Zboża zostaną zapre- i Urządzeń Rolniczych. zentowane nowości rynkowe i proWięcej informacji można znaleźć pozycje produktowe czołowych na stronach: marek z branży maszyn zielonkowww.agroshow.pl wych. Swoje oferty przedstawią www.polskiezboza.pl również firmy produkujące nasiowww.wodr.poznan.pl

Jako pierwszy powstał największy dziś Związek Wzajemności Członkowskiej „Galicja”, w którym są zrzeszeni członkowie TUW „TUW” z województwa małopolskiego. W ten oto sposób zaowocowała siła tradycji w regionie, gdzie wzajemność ubezpieczeniowa była silnie zakorzeniona. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działa od 1992 roku i od lat jest niekwestionowanym liderem wśród polskich firm ubezpieczeniowych działających na zasadzie wzajemności. Skupia blisko 1 250 000 członków, posia-

da 98 placówek, jak również sieć prawie 2000 agentów dostępnych w całym kraju. Towarzystwo proponuje szeroki wachlarz ubezpieczeń od ryzyka majątkowego wszelkiego rodzaju: dla rolników, dla domu, dla firm, dla kierowców (łącznie z ubezpieczeniami obowiązkowymi). Ochroną „TUW” objęte są również jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły. A wszystko w myśl zasady: „Ubezpieczajmy się u siebie”. www.tuw.pl

W odpowiedzi na ponowny wniosek KRIR, aby w 2015 r. odstąpić od kar za nieprawidłowości w wymogach dotyczących płatności bezpośrednich w stosunku do rolników, którzy dokonali zasiewów jesienią 2014 r., resort rolnictwa pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. poinformował, że płatności bezpośrednie od dnia 1 stycznia 2015 r. przyznawane są w oparciu o nowe przepisy, określone m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/20131.

Bo takie jest prawo UE... R

ozporządzenie to weszło w życie w dniu 20 grudnia 2013 r., natomiast jego przepisy stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. We wskazanym powyżej akcie prawnym określona została większość wymagań wynikających z zazielenienia, w tym wymagania dotyczące dywersyfikacji upraw (art. 44 ww. rozporządzenia), m.in. wskazane zostały progi obszarowe, powyżej których gospodarstwa będą zobowiązane do realizacji dywersyfikacji, a także określona została definicja uprawy. Przepisy rozporządzenia nr 1307/2013 są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Krajowe akty prawne określają jedynie te kwestie, które wymagały podjęcia decyzji przez państwo członkowskie. Oznacza to, że w praktyce uszczegóławia-

ją one tylko część unijnych przepisów w zakresie zazielenienia w celu dostosowania przepisów dotyczących zazielenienia do wewnętrznych uwarunkowań danego państwa członkowskiego. Na poziomie przepisów krajowych w zakresie dywersyfikacji upraw został określony jedynie termin, w trakcie którego kontrolowana będzie niniejsza praktyka. Termin ten przypada na okres od dnia 15 maja do dnia 15 lipca. Argumentując, że przepisy w zakresie zazielenienia wynikają z przepisów unijnych, resort rolnictwa podtrzymał stanowisko, że nie jest możliwe odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków zazielenienia obowiązujących od 2015 roku. Opracowanie: KRIR


maj 2015 NR 5

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Piknik Wieprzowy KRIR W dniu 16 maja 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych, przy okazji organizowanego przez MRiRW Pikniku Poznaj Dobrą Żywność, zorganizowała Piknik Wieprzowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

P

rzeprowadzona została kampania informacyjna promująca walory dietetyczne i smakowe oraz spożycie mięsa wieprzowego w postaci różnym wyrobów i potraw. celem organizowanych przez krir imprez było zachęcenie do większego spożycia mięsa wieprzowego przez dzieci i dorosłych, zapoznanie z walorami i wartościami odżywczymi produktów wieprzowych czy poznanie znaczenia w codziennej diecie mięsa wieprzowego. Podczas imprezy odbyło się szereg konkursów z wiedzy na temat wieprzowiny, m.in. Wieprzowa Fami-

liada, konkursy plastyczne, konkursy zręcznościowe oraz wiele różnorodnych zabaw tematycznych. na zakończenie konkursów zwycięzcy otrzymali nagrody sfinansowane z Funduszu Promocji mięsa Wieprzowego. W trakcie imprezy wyświetlano materiały informujące o walorach zdrowotnych i smakowych mięsa wieprzowego. Podczas Pikniku Wieprzowego na stoisku krajowej rady izb rolniczych odbywała się bezpłatna degustacja potraw z mięsa wieprzowego, przygotowana przez koło Gospodyń Wiejskich z andrespola. Przed namiotem krir

Monika Goździalska, uczestniczka programu master chef i jedna z najlepszych blogerek kulinarnych w Polsce zaprezentowała pokaz najlepszych potraw na grilla wraz z degustacją, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników Pikniku. na scenie głównej w ramach Pikniku Wieprzowego zaprezentował się zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie nutki”. zespół, który powstał w 1998 r. wykonał tańce z wielu regionów naszego kraju. Opracowanie: KRIR

Krajowa Rada Izb Rolniczych Zaprasza wszystkich wielbicieli owoców na

27 czerwca 2015 roku w Buczku (woj. łódzkie) Zaczynamy o godz. 12.00 Na miłych gości czeka wiele atrakcji:  degustacja świeżych truskawek i pysznych potraw truskawkowych  występy artystyczne  truskawkowy wyścig rowerowy  truskawkowy Puchar motocyklowy Super Enduro  konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych

PW

41


42 Pw

w

kwietniowym numerze „Pw” przedstawiono zasady przyznawania prawa do renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników dzieciom zmarłego świadczeniobiorcy lub ubezpieczonego (rolnika, domownika). osobami uprawnionymi wymienionymi w przywołanych przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym są ponadto: n małżonek (wdowa, wdowiec), rodzice, w tym również ojczym i macocha oraz n osoby przysposabiające, jeżeli spełnią one warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów emerytalnych. w tym zakresie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników odsyła do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych, które szczegółowo określają uprawnienia do renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Dla wdowy i wdowca takie same warunki rentę rodzinną rolniczą po zmarłym mężu uzyska wdowa, gdy w dacie jego śmierci osiągnęła 50 lat lub była niezdolna do pracy. Świadczenie to otrzyma także wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy nie później niż w ciągu 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa, upraw-

maj 2015 NR 5

– m i e s i ę c z n i k k r a j o w e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Renta rodzinna z ubezpieczenia społecznego rolników (cz. 2) nionych do renty rodzinnej. Ponadto, renta rodzinna przysługuje wdowie, która: wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli dziecko kształci się w szkole – do 18 roku życia, lub do ukończenia studiów, nie dłużej niż do 26 lat, gdyby dziecko osiągnęło ten rok życia, będąc na ostatnim roku studiów; sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Warunek wspólności majątkowej wdowa nabędzie prawo do renty rodzinnej rolniczej, jeśli w dacie śmierci męża pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, a także – na zasadzie wyjątku – gdy rozwiedziona małżonka lub wdowa nie

pozostająca we wspólności małżeńskiej, oprócz spełnienia warunków wieku i niezdolności do pracy, miała zasądzone od byłego małżonka alimenty wyrokiem lub ugodą sądową. renta rodzinna nie przysługuje wdowie po śmierci partnera, z którym pozostała w konkubinacie.

Świadczenie pochodne od emerytury lub renty renta rodzinna rolnicza ustalana jest w oparciu o prawo do świadczeń, jakie przysługiwałoby zmarłej osobie. Gdy zatem osoba zmarła miała do dnia śmierci ustalone prawo do emerytury rolniczej lub renty rolniczej, wdowa lub wdowiec może uzyskać prawo do renty rodzinnej, jeśli spełnia warunki do jej uzyskania. natomiast, gdy zmarła osoba podlegała ubezpieczeniu (jako rolnik lub domownik), wówczas po złożeniu wniosku o rentę rodzinną krUs w pierwszej kolejności bada, czy zmarły spełniał warunki do uzyska-

nia renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie lub emerytury rolniczej. Przy ocenie prawa do renty rolniczej krUs przyjmuje, że zmarły był całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. Tak więc, krUs ustalając, czy zmarły w dacie śmierci spełniałby warunki do uzyskania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, sprawdza, czy: - spełniony został warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany ustawowy okres, w zależności od daty powstania niezdolności do pracy lub jakikolwiek okres ubezpieczenia, który obejmował dzień wypadku lub zachorowania na chorobę zawodową. natomiast, ustalając, czy zmarły w chwili śmierci spełniałby warunki wymagane do przyznania emerytury rolniczej, krUs zobowiązany jest ustalić, czy do dnia zgonu osoba ta osiągnęła wiek emerytalny i miała wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

wdowa nabywa uprawnienia do renty rodzinnej również w przypadku spełnienia przez nią wymaganego warunku wieku lub warunku niezdolności do pracy (całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym) w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa. wdowa niespełniająca powyższych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej, która nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania, ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża. jeśli wdowa/wdowiec, uprawnieni do renty rodzinnej uzyskają prawo do emerytury rolniczej (ew. emerytury pracowniczej), tracą prawo do tej renty, chyba że złożą oświadczenie, iż wybierają rentę rodzinną. oświadczenie o wyborze świadczenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia. wdowa, wdowiec i dziecko nie tracą prawa do renty rodzinnej po zawarciu związku małżeńskiego. oprac. KRUS

Fundusz Składkowy USR

Bezpieczna praca na wysokościach Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas różnego rodzaju robót w gospodarstwie, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia.

P

racą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. czy zdajesz sobie sprawę, że część prac w gospodarstwie to prace na wysokości?

Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, prace na drzewach, prace remontowo-budowlane, załadunkowe i  wyładunkowe wymagają wchodzenia i  schodzenia. dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju zbiorników w  zagłębieniach, użytkowania pomieszczeń magazynowych na strychach i w piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych. szczególną uwagę zwrócić należy na odpowiednie wyposażenie budynków i maszyn oraz używanie obuwia antypoślizgowego.

drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna: n wykonana z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi minimum 0,3 m; n z mocnymi szczeblami, przymocowanymi do podłużnic w  odstępach nie większych niż 0,3 m; n wyposażona w zabezpieczenie przed przechyleniem, odchylaniem do tyłu i poślizgiem: u góry – haki zaczepowe, u dołu – zakończenie gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża; n wyposażona dodatkowo w  uchwyty służące do przytrzymywania się w  czasie wchodzenia i schodzenia.

poręcze umieszczone z obu stron na wysokości 1,1 m – jeżeli mają powyżej 5 stopni. najbardziej bezpieczne są schody o kącie nachylenia 30°, stopniach o wysokości 0,17 m i głębokości około 0,29 m, wyposażone w podesty i  barierki o  mocnej, stabilnej konstrukcji. schody wykorzystywać należy także do przechodzenia między pomieszczeniami znajdującymi się na różnych poziomach, a przy pracach remontowo-budowlanych stosować rusztowania i podesty.

schody powinny być mocne, wykonane z antypoślizgowego materiału i wyposażone w wygodne

jeżeli podczas prac transportowych konieczne jest wchodzenie na przyczepę, należy stosować odpo-

maszyny, które używane są w gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, w podesty robocze do przyczep.

wiednio długą drabinę, na czas przejazdu mocowaną do burty przyczepy i na bieżąco sprawdzać stan techniczny podestów, schodów i drabinek. Przy włazach stropowych i ściennych na strychy przymocowane powinny być boczne uchwyty ułatwiające wchodzenie i schodzenie z drabiny oraz uchwyt do zaczepiania drabiny, a w przypadku używania schodów – poręcze. włazy stropowe zabezpieczyć należy od góry barierką na wysokości 1,1 m oraz listwą zaporową przypodłogową o wysokości 0,15 m, chroniącą przed wypadnięciem w razie poślizgnięcia. włazy ścienne zabezpieczyć należy także uchylną barierką chroniącą przed wypadnięciem. Opracowanie: KRIR na podstawie Broszury KRUS „Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym”


maj 2015 NR 5

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Najważniejszym zadaniem Agencji Nieruchomości Rolnych jest prywatyzacja państwowych gruntów z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych poprzez sprzedaż. Wynika ono bezpośrednio z Konstytucji RP, której art. 23 mówi, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne. W 2015 r. Agencja zamierza sprzedać ok. 100 tys. ha gruntów.

PW

43

ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wystawionego na przetarg oraz prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

wyłanianiu potencjalnych nabywców wśród rolników indywidualnych powinno się uwzględniać następujące kryteria: powierzchnię gospodarstwa rodzinnego rolnika oraz odległość miejsca zamieszkania rolnika od wystawianej nieruchomości (tzw. kryteria strukturalne), proponowaną

czone na cele rolne w ramach pierwszeństwa w nabyciu (bez przetargu), które przysługuje byłym właścicielom nieruchomości i ich spadkobiercom oraz dotychczasowym dzierżawcom, jeżeli okres dzierżawy trwał dłużej niż 3 lata i ponieśli oni znaczne nakłady na przedmiocie

W drugim etapie przetargu przeprowadza się licytację, w której mogą wziąć udział wcześniej zakwalifikowani rolnicy, pod warunkiem wpłaty przed przetargiem wymaganego wadium. Ten rolnik, który podczas licytacji zaoferuje najwyższą wartość, ustali z agencją warunki nabycia i podpisze umowę kupna w formie aktu notarialnego, staje się właścicielem gruntu. należy pamiętać, że przy sprzedaży państwowych gruntów brany jest pod uwagę tzw. czynnik społeczny – przedstawiciele rolników wskazani przez izbę rolniczą wchodzą w skład komisji przetargowych. To między innymi na ich wniosek agencja może odstąpić od przeprowadzania przetargów w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w tej procedurze. również na wniosek izby rolniczej oddziały terenowe agencji mogą przeprowadzać ograniczone przetargi ofertowe (pisemne). W tych przetargach przy

cenę nabycia nieruchomości, a także wiek czy wykształcenie rolnika. kryteria (w liczbie co najmniej 3) ustala organizator przetargu w uzgodnieniu z izbą rolniczą. W 2014 roku do oddziałów Terenowych agencji wpłynęło 97 wniosków dotyczących przetargów ofert pisemnych na utworzenie bądź powiększenie gospodarstw rodzinnych na powierzchnię ponad 2,6 tys. ha. W tym trybie rozdysponowano ponad 764 ha, na podstawie 31 zawartych umów. W ostatnim czasie agencja organizuje coraz więcej przetargów ograniczonych, chcąc w ten sposób umożliwić miejscowym rolnikom powiększenie gospodarstw rodzinnych. Takie postępowanie jest zgodne z oczekiwaniami rolników. W 2014 r. przeprowadzono ponad 3,1 tys. przetargów ograniczonych na sprzedaż dla rolników powiększających gospodarstwa rodzinne, na których zaoferowano prawie 32,5 tys. ha. skutecznych było ponad 1900 przetargów, na których sprzedano 23 tys. ha gruntów. Warto też wiedzieć, że do umów sprzedaży gruntów zbywanych w trybie przetargów ograniczonych wprowadzono postanowienia mające na celu zapobieżenie odsprzedaży tych gruntów oraz wykorzystywaniu ich na cele niezwiązane z osobistym prowadzeniem działalności rolniczej.

dzierżawy. Uprawnienie do pierwszeństwa w nabyciu może być zrealizowane tylko wówczas, gdy agencja przeznaczy daną nieruchomość do sprzedaży. Większość gruntów w tym trybie sprzedaży trafia przede wszystkim do rolników indywidualnych, którzy powiększają swoje gospodarstwa rodzinne. W 2014 r. agencja sprzedała w ramach pierwszeństwa w nabyciu 80,7 tys. ha, na ogólną sprzedaż prawie 121 tys. ha. Tylko w niektórych przypadkach ustawowo uprawnionym do kupna bez przetargu był były właściciel lub jego spadkobierca. W 2014 roku na ich rzecz agencja sprzedała 7,5 tys. ha.

Państwowe grunty dla rolnika

s

Przetargi ograniczone na przetargi ograniczone kierowane są działki od 1 ha do średniej powierzchni gospodarstwa w województwie. W tych regionach, w których średnia wojewódzka jest niska, przy ustalaniu maksymalnej wielkości działek kierowanych na przetarg ograniczony brana jest pod uwagę średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju. Tam, gdzie wielkość działki wyznaczona jest naturalnymi granicami, np. przebiegającą drogą lub

przepływającą rzeką, agencja może powiększyć średnią wielkość oferowanej działki jeszcze o 50%. oznacza to, że duże pola dzielone są na działki, których wielkość nie przekracza 150% średniej wojewódzkiej, a na terenach o rozdrobnionym rolnictwie 150% średniej krajowej. W praktyce oznacza to, że jeśli dochodzi do podziału działki, to w zależności od regionu Polski są to areały od 10 ha do 45 ha. Przetarg ograniczony odbywa się dwuetapowo. W pierwszym sprawdza się czy rolnik startujący w przetargu spełnia kryteria uszczegółowionej definicji rolnika indywidualnego zapisanej w znowelizowanej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (dz. U. 2003 r. nr 64 poz. 592 z późn. zm.) W świetle przepisów, za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300

Preferencje przy zakupie gruntów rolnych

Pierwszeństwo w nabyciu

Polscy rolnicy indywidualni przy zakupie państwowych gruntów mają możliwość nabywania ich na zasadach preferencyjnych. od 1 stycznia 2014 r. polegają one na tym, że rolnicy indywidualni, którzy kupują państwową ziemię w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego, mogą korzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez anr płatności na roczne lub półroczne raty z rocznym oprocentowaniem w wysokości 3,16% (poziom stopy bazowej ogłaszanej przez ke powiększonej o 1 punkt procentowy), na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłacą co najmniej 10% ceny nieruchomości. W ubiegłym roku na 119 tysięcy sprzedanych gruntów typowo rolnych, 93 tysiące kupiły osoby fizyczne, a 26 tysięcy hektarów osoby prawne. ale trzeba pamiętać, że wśród spółek też są przedsiębiorstwa rolne o charakterze rodzinnym nieprzekraczające 300 hektarów. W ciągu 22 lat funkcjonowania agencji połowa powierzchni przejętej do zasobu Własności rolnej skarbu Państwa weszła w skład gospodarstw prywatnych, w tym duża część przyczyniła się do powstania gospodarstw rodzinnych. W całym okresie działalności anr m.in. 330 tysięcy gospodarstw do 100 ha powiększyło swój areał średnio o 5,3 hektara.

oprócz trybu przetargowego agencja sprzedaje grunty przezna-

Biuro Rzecznika Prasowego ANR

Przetargi nieograniczone Przetargi nieograniczone organizowane są dla mniejszych powierzchni gruntów rolnych (do 5 ha) oraz dla nieruchomości nierolnych. W przetargach nieograniczonych może wziąć udział każdy obywatel Polski, pod warunkiem wpłaty wadium w wyznaczonym terminie. czasem organizowane są przez agencję przetargi ograniczone dla nieruchomości poniżej 5 ha, ale może to nastąpić na wniosek izby rolniczej lub grupy miejscowych rolników. na przetargi nieograniczone mogą też trafić grunty, które nie znalazły nabywców w ramach przetargów ograniczonych czy ofertowych, wówczas agencja wystawia je do sprzedaży. Fot. Archiwum

przedaż gruntów prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. oraz w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności rolnej skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów. agencja praktycznie nie sprzedaje ziemi rolnej na wolnym rynku. sprzedaż odbywa się na przetargach ograniczonych i nieograniczonych oraz bezprzetargowo w trybie pierwszeństwa w nabyciu na rzecz spadkobierców lub dzierżawców.

Polska Wieś nr 5/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 5/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement